Upphävd författning

Förordning (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
SFS 2001:639 i lydelse enligt SFS 2013:346
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Förordning (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i Högsta domstolens, hovrättternas och tingsrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.

[S2]En domstol är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som domstolen utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket personuppgiftsansvarig för behandlingen.

[S3]En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är tillåten enligt denna förordning.

1 a §  I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 3. ett EU-organ, eller
 4. ett EU-informationssystem.

[S2]Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna förordning och personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2013:346).

Verksamhetsregister

2 §  En domstol får föra automatiserade register över mål och ärenden som handläggs vid domstolen. Ett register får användas för

 1. handläggning av mål och ärenden,
 2. fullgörande av underrättelseskyldighet som följer av lag eller annan författning,
 3. planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och
 4. framställning av statistik.

3 §  Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 1 till denna förordning.

[S2]Vid angivande av saken i ett mål eller ärende (ärendemening) får känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag behandlas endast om det är nödvändigt för att saken skall kunna återges på ett ändamålsenligt sätt.

4 §  Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), uppgifter om brottspåföljd eller nationalitet eller uppgifter om frihetsberövande eller tvångsmedel.

[S2]Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett mål eller ärende får inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om parter eller andra aktörer i ett mål eller ärende. Förordning (2003:599).

 • RH 2007:33:En person begärde att få utlämnat samtliga morddomar som en tingsrätt hade meddelat under ett visst år. Begäran har bifallits såvitt gäller de domar som registrerats i tingsrättens automatiserade register (VERA), där saken angivits gälla mord och där tingsrätten dömt för mord. Begäran har avslagits i övrigt då den krävt en allt för genomgripande efterforskning.

5 §  Uppgifter skall gallras ur ett register

 • i tvistemål och ärenden senast nio år efter avgörandeåret, och
 • i brottmål senast fem år efter avgörandeåret.

[S2]Innan uppgifter gallras skall domstolen se till att de bevaras i skrift i den omfattning som Domstolsverket föreskriver. Förordning (2005:774).

 • DVFS 2007:7: Domstolsverkets föreskrifter om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i tingsrätt och hovrätt inför gallring i Vera

Rättsfallsregister

6 §  En domstol får föra automatiserade register för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information. Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning.

Annan automatiserad behandling av personuppgifter

7 §  En domstol får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text, ljudupptagningar eller ljud- och bildupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 6 §§.

[S2]Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett mål eller ärende eller om de behövs för handläggningen av målet eller ärendet. Förordning (2007:774).

8 §  För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas automatiserat i ett mål eller ärende gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:774).

Rättelse och skadestånd

9 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

10 §  Beslut av en tingsrätt eller en hovrätt om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas på det sätt som anges i 15 kap. 7 § första stycket sekretesslagen (1980:100). Beslut av Högsta domstolen får inte överklagas.

[S2]Beslut av Domstolsverket om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Bilaga 1

Uppgifter i ett verksamhetsregister

A Mål och ärenden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.mål- och ärendenummer målkategori och målprefix målgrupp och måltyp sakkod och typkod ansökningsavgift saken (ärendemening) inkommandedatum registreringsdatum och registreringskod målsamband författning förtur prövningstillstånd frihetsberövad anslutningsöverklagande om ungdomsmål: - underårig - minderårig
16.om underinstansens avgörande: - underinstans - geografisk härkomst (kommun) - mål- och ärendenummer, prefix - avgörandedatum - avgörandetyp - rättens sammansättning - förhandlingstid - förhörstid
17.om fastighet m.m.: - geografisk enhet - fastighetsbeteckning - gatuadress - ort - SNI-kod - geografiska x- och y-koordinater
18.fristdag i konkurs
19.uppskattad förhandlingstid
20.avgörandedatum
B Aktörer
1.om åklagare eller annan offentlig part: - partställning - namn, tjänstetitel och myndighet - myndighets- eller organisationsnummer - postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - diarienummer och diariebeteckning
2.om enskild part, sakägare eller intervenient: - partställning - namn eller firma - yrke eller titel - person-, samordnings- eller organisationsnummer - nationalitet - underårig (endast tilltalad i brottmål) - ungdom - grupper av parter - koppling till andra aktörer - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - rättshjälp - förenklad delgivning - frihetsberövande eller annat tvångsmedel i den mån uppgiften har betydelse för domstolens hantering av målet eller ärendet
- nytt förhör eller omförhör - uppskattad förhörstid - förhörs- och bevistema - information om ed - behov av tolk och på vilket språk
3.om ställföreträdare: - egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e.d.) - namn eller firma - yrke eller titel - person-, samordnings- eller organisationsnummer - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress
4.om biträde, ombud, offentlig försvarare, rådgivare, förlikningsman, tillsynsman: - egenskap (ombud, biträde e. d.) - fullmakt - namn - yrke eller titel - koppling till annan aktör - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - F-skatt
5.om vittne, sakkunnig, målsägande som inte för talan, medtilltalad, andra som avses i 36 kap. 1 § rättegångsbalken, konkursgäldenärens make samt andra som målet rör: - egenskap - namn - yrke eller titel - person-, samordnings-, myndighets- eller organisationsnummer - koppling till annan aktör - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - förskottsbetalning - nytt förhör eller omförhör - uppskattad förhörstid - förhörs- och bevistema - information om ed - behov av tolk och på vilket språk
6.om tolk: - språk och arvodesnivå - namn och firma - person-, samordnings- eller organisationsnummer - postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - generell tolked avlagd vid domstolen - förskottsbetalning - F-skatt
7.om tillsynsmyndighet eller någon annan som skall höras: - egenskap - namn, tjänstetitel och myndighet - myndighets- eller organisationsnummer - postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - diarienummer och diariebeteckning
C Händelser
1.om inkomna och hos domstolen upprättade handlingar: - datum då handlingen kom in eller upprättades - aktbilage- och löpnummer - från vem en handling kommit - i korthet vad handlingen rör och om dess innehåll
2.om delgivning: - adressat - handling - delgivningssätt - delgivningsnummer - delgivningsdatum - övriga åtgärder
3.om förhandling, sammanträde, möte e.d.: - deltagare - tidpunkt och plats - typ av förhandling e.d. - antal förhandlingar e.d. - beräknad och verklig förhandlingstid e.d. - förhandling e.d. inställt och skälen för detta - händelsetext
4.om handläggningsbeslut, anteckningar: - art och typ av beslut eller anteckning - beslutsfattare och handläggare - datum - nummer - innebörd och utgång - i korthet om innehåll
5.om avgöranden, ersättningsbeslut: - art och typ av avgörande eller beslut - domstol samt ställe för meddelande - datum - nummer - kod - innebörd och utgång - i korthet om innehåll - anmälan om missnöje - nöjdförklaring - laga kraft - rättens sammansättning - ordförande
6.rättshjälpskostnader
7.om expedition: - dag för expedition - mottagarens namn och adress - handling - yttrandefrist - utbetalt belopp
8.om överklagande:
– datum
– person som överklagat
– vad som överklagats
– resultat av överklagande
9.brottsmisstanke
10.brottspåföljd eller andra uppgifter som behövs för fullgörande av underrättelseskyldighet
11.samband med andra händelser i det aktuella målet
12.hänvisning till andra löpnummer
13.datum för händelseregistrering
14.målstatus
15.gallringsbar eller ej
D Planering
1.målsättning för avgörande
2.handläggnings- och målstatus
3.om bevakning: - bevakningsdatum och klockslag - bevakningstext - bevakare - händelsens löpnummer - händelsetyp
4.författning
5.målets art (ensamdomare, förenklad delgivning, prövningstillstånd e.d.)
6.sekretessmarkering
E Organisation
1.enhet (avdelning, rotel, process)
2.titel och namn på domare och andra handläggare vid domstolen
3.jäv
F Övriga uppgifter
1.tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret
Förordning (2012:112).

Bilaga 2

Uppgifter i ett rättsfallsregister
1.beteckning på handling
2.målnummer
3.avgörandedatum
4.avgörandenummer
5.sökord
6.författningshänvisning
7.problembeskrivning (sammanfattning)
8.hänvisning till rättsutredning
9.fullföljd
10.sökkod
11.NJA-nummer
12.RH-nummer

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling skall upphöra att gälla.
 2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:599) om ändring i förordningen (2001:639) om registerföring m.m vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 4, 5 §§, bil. 1
Ikraftträder
2003-11-01

Förordning (2005:774) om ändring i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2007:774) om ändring i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2007-12-01

Förordning (2012:112) om ändring i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2012-04-23

Förordning (2013:346) om ändring i förordningen (2001:639) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 1 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Ändring, SFS 2015:729

Omfattning
upph.