Regeringen föreskriver att följande fyra förordningar och andra författningar skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2002:
  1. brevet (1941:756) till Medicinalstyrelsen angående rätt för legitimerade läkare och medicine kandidater att vid befordran på läkarbanan åtnjuta tjänsteårsberäkning för viss tjänstgöring vid armén, marinen eller flygvapnet,
  2. kungörelsen (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter,
  3. kungörelsen (1968:716) om ersättning till läkare i allmän tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m.,
  4. cirkuläret (1970:513) till Socialstyrelsen, Skolöverstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser, polismyndigheter, länsskolnämnder, socialnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan socialnämnd, skola och polis,
  5. förordningen (1982:1040) om vissa arbetstagare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,
  6. förordningen (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna,
  7. förordningen (1984:554) om statsbidrag under viss tid till anordnande av daghem och fritidshem,
  8. förordningen (1985:160) om underlag för beräkning av statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg,
  9. förordningen (1991:1277) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar.

Ändringar

Förordning (2002:231) om upphävande av vissa författnngar inom det sociala området

Ikraftträder
2002-06-01