Upphävd författning

Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-04-29
Ändring införd
SFS 2004:228 i lydelse enligt SFS 2009:1500
Ikraft
2004-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En enskild person som har förvärvat och som själv för sitt eller sin familjs personliga bruk till Sverige transporterar

  1. cigaretter från Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien eller Ungern,
  2. cigaretter eller röktobak från Estland, eller
  3. cigaretter, cigariller, cigarrer eller röktobak från Tjeckien ska, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med

[S2]1 krona och 24 öre/styck för cigaretter,

[S3]1 krona och 12 öre/styck för cigariller och cigarrer och

[S4]1 560 kronor/kg för röktobak.

[S5]I denna lag förstås med

[S6]cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

[S7]Skatt enligt första stycket ska tas ut under de övergångsperioder som anges i 2 §. Lag (2007:1390).

Prop. 2007/08:11: I första stycket görs en höjning av skattebeloppen för cigaretter och röktobak, jfr avsnitt 5.2.

2§ Den i första stycket angivna övergångsperioden för Slovenien ändras till den 1 juli 2007 eftersom Slovenien vid denna tidpunkt hade uppnått den fastställda minimibeskattningen av cigaretter inom EU och det därefter inte förelåg någon grund för beskattning enligt lagen. Ändringen behandlas närmare i <a ...

Prop. 2003/04:117: Bestämmelsen överensstämmer i tillämpliga delar med 1 § privatinförsellagen. I paragrafen ges bestämmelser om den skatt som skall tas ut vid privatinförsel av tobaksvaror utöver de kvantiteter som anges i 2 §. Skatten tas ut med samma belopp som tidigare gällde enligt privatinförsellagen. Beloppen skall i stort motsvara skattebeloppen för dessa varor enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Skatt skall tas ut under den tid de nya ...

2 §  Skatt enligt 1 § ska inte tas ut till den del införseln uppgår till högst följande kvantiteter tobaksvaror, eller en proportionell blandning av dessa varor, från respektive medlemsstat i Europeiska unionen under de övergångsperioder som anges i följande uppställning.

MedlemsstatProdukterÖvergångsperiodens slut
Tjeckien200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak31 december 2007 31 december 2006 31 december 2006 31 december 2006
Slovenien200 cigaretter30 juni 2007
Polen200 cigaretter31 december 2008
Slovakien200 cigaretter31 december 2008
Ungern200 cigaretter31 december 2008
Bulgarien200 cigaretter31 december 2009
Estland200 cigaretter eller31 december 2009
250 gram röktobak31 december 2009
Lettland200 cigaretter31 december 2008
Litauen200 cigaretter31 december 2009
Rumänien200 cigaretter31 december 2009

[S2]En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581). Lag (2009:1500).

3 §  Vad som sägs i 1 och 2 §§ gäller inte sådan införsel som avses i 3 kap. 3 § tullagen (2000:1281) eller sådan införsel som sker under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatt enligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Prop. 2003/04:117: Bestämmelsen överensstämmer med 3 § privatinförsellagen. I paragrafen anges att 1 och 2 §§ inte gäller införsel från ett område som ligger inom EG:s tullområde men utanför EG:s skatteområde eller sådan införsel som sker av utländsk beskickning m.fl. där förutsättningar finns att medge återbetalning av skatt enligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller ...

4 §  Den som för in en vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag skall vid införseln självmant deklarera detta. Deklarationen skall lämnas på heder och samvete. Om införseln görs på bemannad tullplats skall deklarationen lämnas till tulltjänsteman. I andra fall skall deklarationen lämnas till Skatteverket och ha kommit in senast fem dagar efter det att införseln gjordes.

[S2]Skatteverket beslutar om den skatt som skall betalas för varje skattepliktig införsel. Har deklaration lämnats till tulltjänsteman på bemannad tullplats eller påträffas en skattepliktig vara vid deklarationskontroll skall Tullverket för Skatteverkets räkning besluta om skatten och får i samband därmed uppbära skatten, samt vidta nödvändig skattekontroll.

Prop. 2003/04:117: Bestämmelsen överensstämmer med 4 § privatinförsellagen. I paragrafens första stycke finns regler om deklaration av skattepliktig införsel. Om införseln görs på bemannad tullplats skall deklarationen lämnas till tulltjänsteman. I andra fall skall deklarationen lämnas till Skatteverket och ha kommit in senast fem dagar efter det att införseln gjordes.

Skatteverket beslutar om den skatt som skall betalas. Av andra stycket framgår att Tullverket i vissa fall skall, för Skatteverkets ...

5 §  Skatt enligt denna lag skall betalas senast två veckor efter dagen då ett beslut enligt 4 § andra stycket meddelades. Skatten skall betalas genom insättning på ett särskilt konto. Betalning anses ha skett den dag då den har bokförts på det särskilda kontot.

6 §  Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som anges i 5 §. Därvid tillämpas bestämmelserna om dröjsmålsavgift i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

[S2]I fråga om skatt och avgift enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om indrivning och verkställighet i 20 kap. samt 23 kap.7 och 8 §§skattebetalningslagen (1997:483). Det belopp som anges i 20 kap. 1 § första stycket 2 skattebetalningslagen skall dock vid tillämpning av denna lag i stället vara 100 kronor.

Prop. 2003/04:117: Bestämmelserna överensstämmer med 5 och 6 §§ införsellagen. Paragraferna innehåller regler om betalning av skatten och regler om dröjsmålsavgift om skatten inte betalas i rätt tid. Ifråga om skatt och avgift enligt lagen tillämpas bestämmelserna om indrivning och verkställighet i 20 kap. samt 23 kap.7 ...

7 §  Har en enskild person vid fullgörande av deklarationsskyldighet enligt 4 § första stycket lämnat uppgift som befinns oriktig, skall en särskild avgift påföras honom. Avgiften är femtio procent av det skattebelopp som inte skulle ha påförts honom om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

[S2]Har en enskild person fört in vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag utan att deklarera detta, skall en särskild avgift påföras honom. Avgiften är femtio procent av den skatt som påförts honom.

8 §  Skatteverket skall påföra särskild avgift enligt 7 §. I fall där den oriktiga uppgiften lämnats i en deklaration direkt till Tullverket eller det vid kontroll som Tullverket företagit framkommit att deklaration inte lämnats skall Tullverket för Skatteverkets räkning påföra särskild avgift.

[S2]Bestämmelserna i 5 § och 6 § första stycket gäller även i fråga om särskild avgift.

9 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att lämna deklaration enligt 4 § första stycket eller i en sådan deklaration lämnar oriktig uppgift eller underlåter att lämna föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt enligt denna lag undandras det allmänna döms till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Prop. 2003/04:117: Bestämmelsen överensstämmer med 9 § privatinförsellagen. I paragrafen, liksom tidigare i 9 § privatinförsellagen, har straffbestämmelsen avpassats till motsvarande lagtext i 8 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Det innebär att brottet är utformat som ett s.k. farebrott. Det medför att den som för in varor via en bemannad tullplats kan fällas till ansvar ...

10 §  Den som frivilligt vidtar åtgärd som leder till att skatt som avses i 9 § kan påföras med rätt belopp, döms inte till ansvar enligt 9 §.

Prop. 2003/04:117: Bestämmelsen överensstämmer med 9 a § privatinförsellagen. Genom denna paragraf ges möjlighet att undgå ansvar genom s.k. frivillig rättelse. Liksom den tidigare bestämmelsen i 9 a § privatinförsellagen är bestämmelsen utformad efter mönster av 15 § lagen om straff för smuggling.

11 §  Särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal m.m. vid brott enligt 9 § finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Prop. 2003/04:117: Bestämmelsen överensstämmer med 9 b § privatinförsellagen. I paragrafen erinras om att lagen om straff för smuggling innehåller sådana bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal m.m. som gäller vid brott enligt 9 §.

12–15 §§ Bestämmelserna överensstämmer med 10–13 §§ privatinförsellagen. I paragraferna finns bestämmelser om omhändertagande av tobaksvara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag samt om förverkande av omhändertagen vara. Paragraferna överensstämmer ...

12 §  Om en vara förs in för vilken skatt skall betalas enligt denna lag får Tullverket omhänderta varan om det finns en påtaglig risk att den skattskyldige inte kommer att betala skatten.

[S2]En omhändertagen vara får inte lämnas ut förrän skatt och särskild avgift som påförts enligt denna lag har betalats. Omhändertagandet skall upphävas om skatten och avgiften betalas eller beslutet att påföra skatt upphävs.

13 §  Tullverket får besluta att en vara som är omhändertagen enligt 12 § skall förverkas om beslut om skatt och särskild avgift enligt denna lag har vunnit laga kraft och skatten och avgiften inte har betalats inom en månad räknat från den dag då beslutet vann laga kraft.

14 §  Skyldighet att betala skatt och särskild avgift som påförts enligt denna lag består även efter det att varorna förverkats.

15 §  När beslut om förverkande enligt denna lag vunnit laga kraft skall varan förstöras genom Tullverkets försorg.

16 §  Ändras ett beskattningsbeslut i en fråga som föranlett särskild avgift skall domstolen vidta den ändring av beslutet om särskild avgift som föranleds av beskattningsbeslutet.

Prop. 2003/04:117: Bestämmelsen överensstämmer med 14 § privatinförsellagen. Paragrafen innehåller en bestämmelse om att en påförd särskild avgift skall ändras om beslutet om skatt ändras.

Prop. 2003/04:117 17 §

Bestämmelsen överensstämmer med 15 § privatinförsellagen. I paragrafens ...

17 §  Särskild avgift tas inte ut vid rättelse av en uppenbar felräkning eller misskrivning eller vid frivillig rättelse av en oriktig uppgift.

[S2]Särskild avgift får efterges, om den oriktiga uppgiften eller den underlåtna anmälningsskyldigheten framstår som ursäktlig eller det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

18 §  Bestämmelserna om eftergift av särskild avgift skall beaktas även om yrkande om detta inte framställts.

Prop. 2003/04:117: Bestämmelsen överensstämmer med 16 § privatinförsellagen. I paragrafen anges att bestämmelsen om eftergift av särskild avgift skall beaktas ex officio.

19 §  Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Skatteverket för det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut som meddelats av Tullverket enligt denna lag får överklagas av Skatteverket.

Prop. 2003/04:117: Bestämmelsen överensstämmer med 17 § privatinförsellagen. Paragrafen innehåller överklagandebestämmelser. Enligt paragrafen har Skatteverket rätt att överklaga beslut enligt lagen. Vid överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd. I paragrafen stadgas att beslut som meddelats av Tullverket enligt denna lag får överklagas av Skatteverket.

20 §  Vid handläggning av frågor om omhändertagande, förverkande samt särskild avgift i förvaltningsrätt eller kammarrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild part begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas om det är uppenbart obehövligt. Enskild part skall upplysas om rätten till muntlig förhandling. Lag (2009:841).

Prop. 2003/04:117: Bestämmelsen överensstämmer med 18 § privatinförsellagen. I paragrafen ges bestämmelser om muntlig förhandling i mål om omhändertagande, förverkande och särskild avgift. Bestämmelsen har utformats med ledning av 8 § i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Förarbeten
Rskr. 2003/04:201, Prop. 2003/04:117, Bet. 2003/04:SkU30
Ikraftträder
2004-06-01

Lag (2006:1391) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:349) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Förarbeten
Rskr. 2006/07:181, Prop. 2006/07:94, Bet. 2006/07:SkU15
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1390) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2008.
  3. Äldre bestämmelser avseende Slovenien ska dock inte gälla för tid från och med den 1 juli 2007.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:841) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1500) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
  2. Bestämmelsen i sin nya lydelse tillämpas dock även för tid från och med den 1 januari 2009.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2014:1470

Omfattning
upph.