Prop. 2003/04:117

Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2004

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I enlighet med anslutningsfördragen för de nya EU-medlemsstaterna föreslås i propositionen att Sverige skall använda möjligheten att behålla samma kvantitativa begränsningar för privat införande utan ytterligare punktskatteuttag av cigaretter och andra tobaksvaror från vissa nya medlemsstater som för närvarande gäller för resenärer som anländer från tredje land. Bestämmelser om beskattning av privat införsel av tobaksvaror utöver dessa kvantitativa begränsningar föreslås tas in i en ny lag.

Vidare föreslås att den särskilda bestämmelsen i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. gällande privatimport av starköl från tredje land slopas. Eftersom Sveriges undantag från EU:s regler om privatinförsel av alkohol och tobak från andra medlemsstater upphörde den 1 januari 2004 skall gällande EU-regler även tillämpas på privatimport av öl från tredje land.

Propositionen innehåller slutligen förslag till vissa justeringar i lagen om alkoholskatt och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2004.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,

2. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),

3. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

4. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

5. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

6. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,

7. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,

8. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext

2.1. Förslag till lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Härigenom föreskrivs följande.

1 § En enskild person som har förvärvat och som själv för sitt eller sin familjs personliga bruk till Sverige transporterar

1. cigaretter från Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller Ungern,

2. cigaretter eller röktobak från Estland, eller

3. cigaretter, cigariller, cigarrer eller röktobak från Tjeckien skall, om inte annat följer av 2 §, betala skatt med

88 öre/styck för cigaretter, 56 öre/styck för cigariller och cigarrer och 630 kronor/kg för röktobak. I denna lag förstås med cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck. Skatt enligt första stycket skall tas ut under de övergångsperioder som anges i 2 §.

2 § Skatt enligt 1 § skall inte tas ut till den del införseln uppgår till högst följande kvantiteter tobaksvaror, eller en proportionell blandning av dessa varor, från respektive medlemsstat i Europeiska unionen under de övergångsperioder som anges i följande uppställning.

Medlemsstat Produkter Övergångsperiodens slut Tjeckien 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak

31 december 2007 31 december 2006 31 december 2006 31 december 2006

Slovenien 200 cigaretter 31 december 2007 Polen 200 cigaretter 31 december 2008 Slovakien 200 cigaretter 31 december 2008 Ungern 200 cigaretter 31 december 2008 Estland 200 cigaretter eller 250 gram röktobak

31 december 2009 31 december 2009

Lettland 200 cigaretter 31 december 2009 Litauen 200 cigaretter 31 december 2009

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

3 § Vad som sägs i 1 och 2 §§ gäller inte sådan införsel som avses i 3 kap. 3 § tullagen (2000:1281) eller sådan införsel som sker under sådana

omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatt enligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

4 § Den som för in en vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag skall vid införseln självmant deklarera detta. Deklarationen skall lämnas på heder och samvete. Om införseln görs på bemannad tullplats skall deklarationen lämnas till tulltjänsteman. I andra fall skall deklarationen lämnas till Skatteverket och ha kommit in senast fem dagar efter det att införseln gjordes.

Skatteverket beslutar om den skatt som skall betalas för varje skattepliktig införsel. Har deklaration lämnats till tulltjänsteman på bemannad tullplats eller påträffas en skattepliktig vara vid deklarationskontroll skall Tullverket för Skatteverkets räkning besluta om skatten och får i samband därmed uppbära skatten, samt vidta nödvändig skattekontroll.

5 § Skatt enligt denna lag skall betalas senast två veckor efter dagen då ett beslut enligt 4 § andra stycket meddelades. Skatten skall betalas genom insättning på ett särskilt konto. Betalning anses ha skett den dag då den har bokförts på det särskilda kontot.

6 § Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som anges i 5 §. Därvid tillämpas bestämmelserna om dröjsmålsavgift i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

I fråga om skatt och avgift enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om indrivning och verkställighet i 20 kap. samt 23 kap.7 och 8 §§skattebetalningslagen (1997:483). Det belopp som anges i 20 kap. 1 § första stycket 2 skattebetalningslagen skall dock vid tillämpning av denna lag i stället vara 100 kronor.

7 § Har en enskild person vid fullgörande av deklarationsskyldighet enligt 4 § första stycket lämnat uppgift som befinns oriktig, skall en särskild avgift påföras honom. Avgiften är femtio procent av det skattebelopp som inte skulle ha påförts honom om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

Har en enskild person fört in vara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag utan att deklarera detta, skall en särskild avgift påföras honom. Avgiften är femtio procent av den skatt som påförts honom.

8 § Skatteverket skall påföra särskild avgift enligt 7 §. I fall där den oriktiga uppgiften lämnats i en deklaration direkt till Tullverket eller det vid kontroll som Tullverket företagit framkommit att deklaration inte lämnats skall Tullverket för Skatteverkets räkning påföra särskild avgift.

Bestämmelserna i 5 § och 6 § första stycket gäller även i fråga om särskild avgift.

9 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att lämna deklaration enligt 4 § första stycket eller i en sådan deklaration lämnar oriktig uppgift eller underlåter att lämna föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt enligt denna lag undandras det allmänna döms till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

10 § Den som frivilligt vidtar åtgärd som leder till att skatt som avses i 9 § kan påföras med rätt belopp, döms inte till ansvar enligt 9 §.

11 § Särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal m.m. vid brott enligt 9 § finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

12 § Om en vara förs in för vilken skatt skall betalas enligt denna lag får Tullverket omhänderta varan om det finns en påtaglig risk att den skattskyldige inte kommer att betala skatten.

En omhändertagen vara får inte lämnas ut förrän skatt och särskild avgift som påförts enligt denna lag har betalats. Omhändertagandet skall upphävas om skatten och avgiften betalas eller beslutet att påföra skatt upphävs.

13 § Tullverket får besluta att en vara som är omhändertagen enligt 12 § skall förverkas om beslut om skatt och särskild avgift enligt denna lag har vunnit laga kraft och skatten och avgiften inte har betalats inom en månad räknat från den dag då beslutet vann laga kraft.

14 § Skyldighet att betala skatt och särskild avgift som påförts enligt denna lag består även efter det att varorna förverkats.

15 § När beslut om förverkande enligt denna lag vunnit laga kraft skall varan förstöras genom Tullverkets försorg.

16 § Ändras ett beskattningsbeslut i en fråga som föranlett särskild avgift skall domstolen vidta den ändring av beslutet om särskild avgift som föranleds av beskattningsbeslutet.

17 § Särskild avgift tas inte ut vid rättelse av en uppenbar felräkning eller misskrivning eller vid frivillig rättelse av en oriktig uppgift.

Särskild avgift får efterges, om den oriktiga uppgiften eller den underlåtna anmälningsskyldigheten framstår som ursäktlig eller det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

18 § Bestämmelserna om eftergift av särskild avgift skall beaktas även om yrkande om detta inte framställts.

19 § Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Skatteverket för det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som meddelats av Tullverket enligt denna lag får överklagas av Skatteverket.

20 § Vid handläggning av frågor om omhändertagande, förverkande samt särskild avgift i länsrätt eller kammarrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild part begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte

hållas om det är uppenbart obehövligt. Enskild part skall upplysas om rätten till muntlig förhandling.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

2.2. Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

1

Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om

1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, och

1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller lagen (2004:000) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, och

2. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

1

Senaste lydelse 2003:805.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2004.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobakskatt

Härigenom föreskrivs att 9 a och 23 a §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 a §

1

Skattskyldighet enligt 9 § första stycket 5 föreligger inte för varor som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i lagen (2004:000) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

23 a §

2

Upplagshavare eller varumottagare som tar emot varor från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardokumentet attestera andra förluster än sådana som avses i 21 § första stycket a och 32 § b, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardokumentet attestera andra förluster än sådana som avses i 21 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och

1

Senaste lydelse 2003:807.

2

Senaste lydelse 1999:428.

Prop. 2003/04:117 andra förluster än sådana som avses i 21 § första stycket a och

32 § b under transporten uppkommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EGland där förlusten konstaterats.

andra förluster än sådana som avses i 21 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2 under transporten uppkommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EGland där förlusten konstaterats.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 22 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 a §

1

Upplagshavare eller varumottagare som tar emot varor från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardokumentet attestera andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket a och 32 § b, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket a och

32 § b under transporten uppkommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EGland där förlusten konstaterats.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardokumentet attestera andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2 under transporten uppkommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EGland där förlusten konstaterats.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

1

Senaste lydelse 1999:429.

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

1

Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),

3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),

4. injektionssprutor och kanyler,

5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturföremål som avses i 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,

8. hundar och katter för annat ändamål än handel, 9. spritdrycker, vin och starköl enligt alkohollagen (1994:1738), teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. samt tobaksvaror vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581),

10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler, 11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för införseln inte är uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi,

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

14. varor som skall beskattas enligt lagen (2004:000) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

1

Senaste lydelse 2003:811.

7 §

2

För kontroll av att sådana förbud eller villkor som anges i 4 § första stycket iakttagits samt för kontroll av att anmälningsskyldigheten enligt 4 § andra stycket fullgjorts riktigt och fullständigt, får en tulltjänsteman undersöka

För kontroll av att sådana förbud eller villkor som anges i 4 § första stycket iakttagits samt för kontroll av att anmälningsskyldigheten enligt 4 § andra stycket eller deklarationsskyldigheten enligt lagen (2004:000) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror fullgjorts riktigt och fullständigt, får en tulltjänsteman undersöka

1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan förvaras vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land,

2. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande som medförs av en resande vid inresa från eller utresa till ett annat EU-land, eller av den som kan anmanas att stanna enligt 5 § första stycket 2.

Ytterligare bestämmelser om befogenheter bl.a. avseende kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

2

Senaste lydelse 2003:811.

2.7. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §

1

I denna lag finns bestämmelser om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid yrkesmässiga vägtransporter och vid försändelser med post. Bestämmelserna har sin grund i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

2

,

senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG

3

.

I denna lag finns bestämmelser om förflyttning av punktskattepliktiga varor samt om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid yrkesmässiga vägtransporter och vid försändelser med post. Bestämmelserna har sin grund i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

2

,

senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG

3

.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

1

Senaste lydelse 2002:883.

2

EGT L 076, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

3

EGT L 161, 1.7.2000, s. 81 (Celex 32000L0047).

2.8. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

1

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 26, 27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 18 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker, lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt tullagen (2000:1281).

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker, lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, tullagen (2000:1281) samt lagen (2004:000) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

1

Senaste lydelse 2003:813.

3. Ärendet och dess beredning

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern har i anslutningsfördragen med EU fått övergångsperioder för att uppfylla gemenskapens minimipunktskatt på cigaretter. Tjeckien har dessutom fått en övergångsperiod för att uppfylla minimipunktskatten på övriga tobaksprodukter och Estland har fått en övergångsperiod för att uppfylla minimipunktskatten på röktobak. Den längsta övergångsperioden, avseende Estland, Lettland och Litauen, gäller till och med den 31 december 2009. Under den tid som undantagen gäller får övriga medlemsstater, efter att ha meddelat kommissionen, behålla samma kvantitativa begränsningar för privat införande utan ytterligare punktskatteuttag av ifrågavarande tobaksvaror från dessa länder som gäller vid privatimport av varorna från tredje land. Medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet får genomföra nödvändiga kontroller förutsatt att dessa inte påverkar en väl fungerande inre marknad. I budgetpropositionen för år 2004 meddelades att regeringen har för avsikt att utnyttja denna möjlighet till begränsning av skattefri privatinförsel och att regeringen under våren 2004 avser att återkomma till riksdagen med ett förslag angående detta. I det följande lämnas förslag till en ny lag om beskattning av privat införsel av tobaksvaror utöver dessa kvantitativa begränsningar. Lagreglerna överensstämmer med de lagregler som före den 1 januari 2004 gällde för privatpersoners införsel av alkohol- och tobaksvaror från andra medlemsstater enligt lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2004.

Enligt EU:s regler om tull- och skattefri import från tredje land är tull- och skattefriheten för tobaksvaror, spritdrycker och vin begränsad till vissa kvantiteter. För varor som inte omfattas av någon kvantitativ restriktion gäller i stället att importen är tull- och skattefri om varornas sammanlagda värde inte överstiger tull- och skattefrihetsbeloppet på 175 euro. Eftersom öl inte omfattas av någon restriktion får man från tredje land, tull- och skattefritt, föra in tobaksvaror, spritdrycker och vin i enlighet med gällande restriktioner och därutöver öl eller andra varor till ett sammanlagt värde av högst 175 euro.

Sveriges undantag från EU:s regler om privatinförsel från ett annat EU-land, som upphörde den 1 januari 2004, innebar att Sverige var skyldigt att tillämpa samma begränsningar vid den yttre gränsen som vid den inre. Den skattefria införselkvantiteten för starköl gällde därför både privatinförsel från annat EU-land och privatimport från tredje land. Reglerna beträffande import från tredje land finns i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Eftersom Sveriges undantag från EU:s regler om privatinförsel numera har upphört skall inga särregler längre gälla vid privatimport av starköl från tredje land. Regeringen föreslår därför att specialbestämmelsen angående privatimport av starköl i lagen om frihet från skatt vid import upphävs.

Propositionen innehåller dessutom förslag till ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter. Förslagen har

P beretts under hand med Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Skatteverket.

rop. 2003/04:117

Lagrådet

Bestämmelserna i den föreslagna lagen om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror överensstämmer med de bestämmelser som före den 1 januari 2004 gällde för privatpersoners införsel av alkohol- och tobaksvaror från andra medlemsstater enligt lagen om beskattning av viss privatinförsel. Samtliga bestämmelser i denna lag har varit föremål för Lagrådets granskning. Senast år 2002 var del av lagen föremål för sådan granskning (prop. 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.). Det är mycket begränsade förändringar som nu föreslås. Regeringen anser därför att lagförslaget är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Övriga lagförslag är av sådan lagtekniskt enkel beskaffenhet att Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse.

4. Skatt på viss privatinförsel av tobaksvaror

Regeringens förslag: En lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror från nya medlemsstater införs från den 1 juni 2004.

Skälen för regeringens förslag: Enligt rådets direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av skatt på cigaretter (EGT nr L 316, 31.10.1992 s. 8, Celex 392L0079) och 92/80/EEG om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter (EGT nr L 316, 31.10.1992 s. 10, Celex 392L0080) måste medlemsstaterna minst ta ut i direktiven angivna minimipunktskatter på cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern har i anslutningsfördragen med EU (jfr. prop. 2003/04:25, bilaga 4) fått övergångsperioder för att uppfylla gemenskapens minimipunktskatt på cigaretter. Tjeckien har dessutom fått en övergångsperiod för att uppfylla minimipunktskatten på övriga tobaksprodukter och Estland har fått en övergångsperiod för att uppfylla minimipunktskatten på röktobak. Övergångsperioden för att uppfylla minimipunktskatten på cigaretter gäller till och med den 31 december 2007 för Slovenien och Tjeckien, till och med den 31 december 2008 för Polen, Slovakien och Ungern och till och med den 31 december 2009 för Estland, Lettland och Litauen. Beträffande övriga tobaksprodukter har Tjeckien fått en övergångsperiod till och med den 31 december 2006 att uppfylla minimiskatterna på cigarrer, cigariller och röktobak. Estlands övergångsperiod beträffande röktobak gäller till och med den 31 december 2009.

Under den tid som undantagen gäller får övriga medlemsstater, efter att ha meddelat kommissionen, behålla samma kvantitativa begränsningar för privat införande utan ytterligare punktskatteuttag av ifrågavarande tobaksvaror från dessa länder som gäller vid privatimport av varorna från tredje land. Medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet får genomföra

nödvändiga kontroller förutsatt att dessa inte påverkar en väl fungerande inre marknad. I budgetpropositionen för år 2004 meddelades att regeringen har för avsikt att utnyttja denna möjlighet till begränsning av skattefri privatinförsel och att regeringen under våren 2004 avser att återkomma till riksdagen med ett förslag angående detta.

Regeringen föreslår nu att Sverige skall utnyttja möjligheten till begränsning av skattefri privatinförsel av cigaretter samt, i vissa fall, andra tobaksprodukter under den tid som de nya medlemsstaterna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern har undantag från att uppfylla minimiskatterna på dessa produkter. Regeringen föreslår att en ny lag om beskattning av privat införsel av tobaksvaror utöver de kvantitativa begränsningar som gäller vid privatimport av tobaksvaror från tredje land införs från den 1 juni 2004 och under den tid övergångsperioderna gäller. De föreslagna bestämmelserna överensstämmer med de bestämmelser som före den 1 januari 2004 gällde för privatpersoners införsel av alkohol- och tobaksvaror från andra medlemsstater enligt lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel.

De kvantitativa begränsningarna för skattefri privatinförsel av tobaksvaror från tredje land är 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa varor. Bestämmelser om detta finns i 3 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. På införda kvantiteter utöver dessa kvantiteter föreslås att skatt skall tas ut. Skatt tas ut med samma belopp som tidigare gällde enligt lagen om beskattning av viss privatinförsel.

De hänvisningar som till och med den 31 december 2003 fanns i 1 § skattebrottslagen (1971:69), i 9 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, i 3 och 7 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och i 1 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling till lagen om beskattning av viss privatinförsel föreslås även införas beträffande den nya lagen om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Skatteverket har inte haft något att invända mot förslaget att behålla begränsningar för införsel av tobaksvaror från de ifrågavarande medlemsstaterna. Tullverket har dock framfört synpunkter på lagförslagets straffrättsliga utformning bl.a. rörande försöksbrott, ringa brott och förverkande. Med hänvisning till brister vid tillämpningen av den tidigare privatinförsellagen har Tullverket sett det som angeläget med en harmonisering i förhållande till tullbrott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt bestämmelserna i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter. Regeringen anser dock att dessa frågor bör behandlas i ett större sammanhang och är därför inte beredd att nu lämna några förslag i denna del.

Regeringen kommer att meddela kommissionen att ett förslag om att behålla de kvantitativa begränsningarna för skattefri privatinförsel av tobaksvaror från de ifrågavarande nya medlemsstaterna har lämnats till Riksdagen.

5. Privatimport av starköl från tredje land

Regeringens förslag: Regeringen föreslår att den särskilda bestämmelsen i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. gällande privatimport av starköl från tredje land upphävs.

Skälen för regeringens förslag: Enligt EU:s regler om tull- och skattefri import från tredje land är tull- och skattefriheten för tobaksvaror, spritdrycker och vin begränsad till vissa kvantiteter. För varor som inte omfattas av någon kvantitativ restriktion gäller i stället att importen är tull- och skattefri om varornas sammanlagda värde inte överstiger tull- och skattefrihetsbeloppet på 175 euro. Eftersom öl inte omfattas av någon restriktion får man från tredje land, tull- och skattefritt, föra in tobaksvaror, spritdrycker och vin i enlighet med gällande restriktioner och därutöver öl eller andra varor till ett sammanlagt värde av högst 175 euro.

Sveriges undantag från EU:s regler om privatinförsel av alkohol- och tobaksvaror från ett annat EU-land, vilket upphörde den 1 januari 2004, innebar att Sverige var skyldigt att tillämpa samma begränsningar vid den yttre gränsen som vid den inre. Den skattefria införselkvantiteten beträffande starköl har därför under den tid privatinförselundantaget gällde varit densamma både för privatinförsel från annat EU-land och privatimport från tredje land. Reglerna beträffande import från tredje land finns i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. Den särskilda bestämmelsen beträffande privatimport av starköl finns i 3 kap. 6 § denna lag.

Eftersom Sveriges undantag från EU:s regler om privatinförsel har upphört från den 1 januari 2004 skall inga särregler längre gälla vid privatimport av starköl från tredje land. Regeringen föreslår därför att specialbestämmelsen angående privatimport av starköl i lagen om frihet från skatt vid import skall upphöra att gälla från den 1 juni 2004.

6. Justering i lagen om tobaksskatt och i lagen om alkoholskatt

Regeringens förslag: När lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt tidigare ändrades, blev av förbiseende vissa hänvisningar till de ändrade bestämmelserna inte ändrade i motsvarande mån. Detta rättas nu till.

Skälen för regeringens förslag: Genom tidigare ändringar i 21 och 32 §§ lagen om tobaksskatt samt i 20 och 32 §§ lagen om alkoholskatt, kom av förbiseende hänvisningarna till dessa bestämmelser i 23 a § lagen om tobaksskatt och i 22 a § lagen om alkoholskatt inte att ändras i motsvarande mån (prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240). Detta rättas nu till genom att 23 a § lagen om tobaksskatt hänvisar till 21 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2 samt att 22 a §

lagen om alkoholskatt hänvisar till 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2. Ändringarna är således enbart redaktionella.

7. Justering i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Regeringens förslag: Den inledande bestämmelsen i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter justeras så att det tydligare framgår att lagen, i vissa delar, är tillämplig även på andra yrkesmässiga transporter än vägtransporter.

Skälen för regeringens förslag: Genom rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EGT nr L 076, 23.3.1992, s. 1, Celex 31992L0012), det s.k. cirkulationsdirektivet, infördes gemensamma regler inom EG för beskattningen av tobaksvaror, alkohol och mineraloljeprodukter. Beskattning i Sverige sker enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi. Genom lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter (LPK) fick Tullverket befogenhet att kontrollera EG-interna transporter av punktskattepliktiga varor. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1998 (prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312).

För att den inledande bestämmelsen mer allmänt skulle ange lagens innehåll, ändrades paragrafen från den 1 januari 2003 till att närmast bli informativ (prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20).

Det har emellertid uppmärksammats att nuvarande lydelse av den inledande bestämmelsen i LPK skulle kunna tolkas så att t.ex. inte yrkesmässiga sjötransporter omfattas dels av lagens bestämmelser om kontroll av dokument, dels av lagens bestämmelser om straff. Cirkulationsdirektivets bestämmelser begränsas dock inte enbart till yrkesmässiga vägransporter utan gäller generellt för yrkesmässiga transporter av punktskattepliktiga varor, således även för yrkesmässiga sjötransporter. Den oklarhet som råder enligt den nuvarande lydelsen av 1 kap 1 § LPK bör därför åtgärdas genom att det i lagtexten läggs till att det i lagen finns bestämmelser om förflyttning av punktskattepliktiga varor. På så sätt förtydligas att bestämmelserna i t.ex. 1 kap. 6 § och straffbestämmelserna i 5 kap. således omfattar alla typer av yrkesmässiga förflyttningar.

Förslaget föranleder ändring i 1 kap. 1 § LPK.

8. Offentlig-finansiella och andra effekter

I maj 2004 blir bl.a. de baltiska länderna och Polen fullvärdiga medlemmar i EU och de indikativa nivåerna för privatinförsel gäller även för dessa länder som på grund av mycket låga skatter och priser kan konkurrera med tobaksvaror i Sverige. I frånvaro av svenska åtgärder skulle sannolikt privatinförseln av tobaksprodukter öka och skatteintäkterna för den svenska staten minska. Effekternas storlek är svåra att uppskatta men det kan inte uteslutas att de kan bli betydande.

Regeringens förslag angående privatinförsel av tobaksvaror syftar till att begränsa den skattefria privatinförseln av framförallt cigaretter under en angiven period. Begränsningen ger en större möjlighet att följa utvecklingen av minimiskatterna i de nya medlemsstaterna samt bidrar till en högre grad av kontroll över privatinförseln och smugglingen av tobak från dessa länder. Förslaget dämpar också effekterna av utvidgningen på privatinförsel och skatteintäkter avseende tobaksvaror. De sammantagna effekterna på de offentliga finanserna bedöms bli försumbara.

Den föreslagna nya lagen innebär enligt regeringens bedömning inte några utökade åtaganden för Skatteverket eller Tullverket. Lagen bör inte medföra någon sådan ökning av arbetsbördan för Skatteverket, Tullverket och domstolarna som inte kan tas om hand med befintliga resurser. Övriga ändringar är i allt väsentligt av lagteknisk karaktär.

Mot bakgrund av det anförda kan förslagen inte förväntas ge upphov till ökade kostnader för vare sig berörda myndigheter eller domstolar.

9. Författningskommentar

9.1. Förslaget till lag om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Bestämmelserna i lagen överensstämmer med de bestämmelser som före den 1 januari 2004 gällde för privatpersoners införsel av alkohol- och tobaksvaror från andra medlemsstater enligt den numera upphävda lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel (privatinförsellagen) (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42).

1 §

Bestämmelsen överensstämmer i tillämpliga delar med 1 § privatinförsellagen. I paragrafen ges bestämmelser om den skatt som skall tas ut vid privatinförsel av tobaksvaror utöver de kvantiteter som anges i 2 §. Skatten tas ut med samma belopp som tidigare gällde enligt privatinförsellagen. Beloppen skall i stort motsvara skattebeloppen för dessa varor enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Skatt skall tas ut under den tid de nya medlemsstaterna har undantag från att uppfylla EU:s minimiskatter på de ifrågavarande tobaksprodukterna. Övergångsperiodernas slut framgår av 2 §.

Prop. 2003/04:117 2 §

Bestämmelsen överensstämmer i tillämpliga delar med 2 § privatinförsellagen. Av paragrafen framgår de kvantiteter tobaksvaror som är skattefria vid privatinförsel från de ifrågavarande medlemsstaterna och de övergångsperioder som gäller för dessa medlemsstater. En resande kan vid inresa till Sverige från en av de angivna medlemsstaterna således totalt från dessa medlemsstater vid varje tillfälle föra in 200 cigaretter utan att skatt skall tas ut. Införsel av röktobak som förvärvats i Estland respektive cigariller, cigarrer eller röktobak som förvärvats i Tjeckien skall beskattas när införseln överstiger de i lagen angivna kvantiteterna.

Enligt 3 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. gäller att en resande från tredje land skattefritt antingen kan ta in angiven kvantitet av respektive tobaksvara eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror. Denna bestämmelse har även tagits in i denna lag när det gäller privatinförsel från Estland och Tjeckien. Bestämmelsen innebär att resande kan välja en mindre mängd cigaretter för att skattefritt kunna föra in även t.ex. röktobak (exempelvis 100 cigaretter och 125 gram röktobak).

3 §

Bestämmelsen överensstämmer med 3 § privatinförsellagen. I paragrafen anges att 1 och 2 §§ inte gäller införsel från ett område som ligger inom EG:s tullområde men utanför EG:s skatteområde eller sådan införsel som sker av utländsk beskickning m.fl. där förutsättningar finns att medge återbetalning av skatt enligt 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

4 §

Bestämmelsen överensstämmer med 4 § privatinförsellagen. I paragrafens första stycke finns regler om deklaration av skattepliktig införsel. Om införseln görs på bemannad tullplats skall deklarationen lämnas till tulltjänsteman. I andra fall skall deklarationen lämnas till Skatteverket och ha kommit in senast fem dagar efter det att införseln gjordes.

Skatteverket beslutar om den skatt som skall betalas. Av andra stycket framgår att Tullverket i vissa fall skall, för Skatteverkets räkning, besluta om skatten. Tullverket får i samband därmed uppbära skatten, samt vidta nödvändig skattekontroll.

5 och 6 §

Bestämmelserna överensstämmer med 5 och 6 §§ införsellagen. Paragraferna innehåller regler om betalning av skatten och regler om dröjsmålsavgift om skatten inte betalas i rätt tid. Ifråga om skatt och avgift enligt lagen tillämpas bestämmelserna om indrivning och verkställighet i 20 kap. samt 23 kap.7 och 8 §§skattebetalningslagen (1997:483). Det belopp som anges i 20 kap. 1 § första stycket 2 skattebetalningslagen vad gäller indrivning skall dock vid tillämpning av denna lag i stället vara 100 kronor.

Prop. 2003/04:117 7 och 8 §§

Bestämmelserna överensstämmer med 7 och 8 §§ införsellagen. I paragraferna finns bestämmelser om påförande av en särskild avgift när oriktig uppgift har lämnats i deklaration eller om vara som skall beskattas har förts in utan att deklaration har lämnats. Avgiften är femtio procent av det skattebelopp enligt första stycket som inte skulle ha påförts om den oriktiga uppgiften hade godtagits respektive den skatt som enligt andra stycket påförs.

9 §

Bestämmelsen överensstämmer med 9 § privatinförsellagen. I paragrafen, liksom tidigare i 9 § privatinförsellagen, har straffbestämmelsen avpassats till motsvarande lagtext i 8 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Det innebär att brottet är utformat som ett s.k. farebrott. Det medför att den som för in varor via en bemannad tullplats kan fällas till ansvar oavsett om han blir ertappad vid en kontroll på tullplatsen eller efter det att han har passerat kontrollstället på tullplatsen.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar. För att avgöra vad som skall anses utgöra ringa fall bör ledning kunna hämtas från tillämpningen av bestämmelserna om ringa brott i lagen om straff för smuggling.

10 §

Bestämmelsen överensstämmer med 9 a § privatinförsellagen. Genom denna paragraf ges möjlighet att undgå ansvar genom s.k. frivillig rättelse. Liksom den tidigare bestämmelsen i 9 a § privatinförsellagen är bestämmelsen utformad efter mönster av 15 § lagen om straff för smuggling.

11 §

Bestämmelsen överensstämmer med 9 b § privatinförsellagen. I paragrafen erinras om att lagen om straff för smuggling innehåller sådana bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal m.m. som gäller vid brott enligt 9 §.

12–15 §§ Bestämmelserna överensstämmer med 10–13 §§ privatinförsellagen. I paragraferna finns bestämmelser om omhändertagande av tobaksvara för vilken skatt skall betalas enligt denna lag samt om förverkande av omhändertagen vara. Paragraferna överensstämmer med 10–13 §§ i den tidigare privatinförsellagen. Vad som anförts i författningskommentaren till dessa bestämmelser i propositionen Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll (1997/98:100) bör tjäna till ledning även för de nu föreslagna bestämmelserna.

16 §

Bestämmelsen överensstämmer med 14 § privatinförsellagen. Paragrafen innehåller en bestämmelse om att en påförd särskild avgift skall ändras om beslutet om skatt ändras.

Prop. 2003/04:117 17 §

Bestämmelsen överensstämmer med 15 § privatinförsellagen. I paragrafens första stycke stadgas att särskild avgift inte skall tas ut vid rättelse av en uppenbar felräkning eller misskrivning eller vid frivillig rättelse av en oriktig uppgift I paragrafens andra stycke regleras möjligheten att efterge särskild avgift. Syftet är att bestämmelsen skall tillämpas både i fall där underlåtenheten framstår som ursäktlig och i fall där fråga är om misskrivning, frivillig rättelse etc.

18 §

Bestämmelsen överensstämmer med 16 § privatinförsellagen. I paragrafen anges att bestämmelsen om eftergift av särskild avgift skall beaktas ex officio.

19 §

Bestämmelsen överensstämmer med 17 § privatinförsellagen. Paragrafen innehåller överklagandebestämmelser. Enligt paragrafen har Skatteverket rätt att överklaga beslut enligt lagen. Vid överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd. I paragrafen stadgas att beslut som meddelats av Tullverket enligt denna lag får överklagas av Skatteverket.

20 §

Bestämmelsen överensstämmer med 18 § privatinförsellagen. I paragrafen ges bestämmelser om muntlig förhandling i mål om omhändertagande, förverkande och särskild avgift. Bestämmelsen har utformats med ledning av 8 § i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

9.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

1 kap.

1 §

Enligt bestämmelserna i cirkulationsdirektivet omfattas samtliga slag av förflyttningar av punktskattepliktiga varor som inte sker enbart för privat bruk av reglerna i direktivet. För att ytterligare förtydliga detta i denna närmast informativa bestämmelse anges att det i lagen finns bestämmelser om förflyttning av punktskattepliktiga varor. På så sätt klargörs att t.ex. även yrkesmässiga sjötransporter omfattas av tillämpliga delar av lagen. Ändringen är enbart av redaktionell betydelse, eftersom yrkesmässiga förflyttningar av punktskattepliktiga varor redan sedan tidigare har omfattats av bestämmelserna i t.ex. 1 kap. 6 § och 5 kap.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 mars 2004

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Ulvskog, Freivalds, Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Lövdén, Ringholm, Bodström, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, Hallengren, Björklund, Holmberg, Jämtin

Föredragande: Ringholm

Regeringen beslutar proposition 2003/04:117 Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m.