Inaktuell version

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

(Distansavtalslagen)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-02-24
Ändring införd
SFS 2005 i lydelse enligt SFS 2011:918
Upphäver
Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal om varor och icke finansiella tjänster (2 kap.), distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument (3 kap.) och hemförsäljningsavtal (4 kap.). Lagen innehåller också gemensamma bestämmelser för distansavtal och hemförsäljningsavtal (1 och 5 kap.). Dessa gemensamma bestämmelser gäller för alla distansavtal och hemförsäljningsavtal som omfattas av lagen, om inte annat anges i lagen.

Definitioner

[K1]2 §  I lagen avses med

[S2]distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans,

[S3]hemförsäljningsavtal: avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe,

[S4]hembesök: ett besök i konsumentens eller någon annan konsuments bostad eller på någon annan plats där konsumenten inte endast för stunden befinner sig,

[S5]konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

[S6]näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

 • MD 2009:8:Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte lämna upgift om pris och ångerrätt på ett klart och begripligt sätt. Det har vidare ansetts att information som förekommit på bolagets webbplats inte har lämnats i en varaktig form. Eftersom den föreskrivna informationen inte lämnats till konsumenten i annan form har bolaget inte uppfyllt informationskravet vid distansavtal. Bolaget har även gett konsumenten intrycket att han eller hon innan ångerfristen börjat löpa kan avsäga sig sin ångerrätt. Marknadsföringen har i samtliga avseenden ansetts vara otillbörlig.

Avtalsvillkor som avviker från lagen

[K1]3 §  Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.

Tillämpningsområde

[K2]1 §  Detta kapitel gäller för distansavtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument.

[S2]Kapitlet gäller inte distansavtal som

 1. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten,
 2. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,
 3. ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefonautomat, eller
 4. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation.

[S3]För distansavtal om finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument gäller 3 kap.

[K2]2 §  Bestämmelserna om informationsskyldighet i 6–8 §§, om ångerrätt i 9–16 §§, om lagval i 5 kap. 2 § och om risken för vissa meddelanden i 5 kap. 3 § gäller inte distansavtal som även är ett sådant avtal som avses i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. Lag (2011:918).

Prop. 2017/18:129: 1. sitt namn, organisationsnummer, telefonnummer och telefaxnummer samt sin adress och e-postadress, och, om näringsidkaren agerar för någon annans räkning, dennes motsvarande uppgifter,

2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är lämplig med hänsyn till varan eller tjänsten och till hur informationen ges,

3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om priset inte kan anges i förväg, hur priset beräknas; ...

Prop. 2010/11:85: I paragrafen finns en anvisning om att vissa bestämmelser i lagen inte gäller i fråga om distansavtal som faller inom tillämpningsområdet för

den nya lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. Övervägandena finns i avsnitt 6.3. ...

 • MD 2016:13:Fråga om avtal avsett tjänst som omfattas av ångerrätt.

[K2]3 §  Bestämmelserna om informationsskyldighet i 7 § och om ångerrätt i 9–16 §§ gäller inte distansavtal där näringsidkaren på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod skall tillhandahålla

 1. inkvartering,
 2. transport,
 3. servering, catering eller någon annan liknande tjänst, eller
 4. kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet.

[S2]Bestämmelserna om informationsskyldighet i 7 § och om ångerrätt i 9–16 §§ gäller inte heller distansavtal om försäljning av livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning, om varorna skall levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning.

Prop. 2017/18:129: Om avtalet ska ingås genom ett sådant medel för distanskommunikation som gör att information endast kan ges i begränsad omfattning eller under begränsad tid, ska åtminstone information enligt 2 § första stycket 1, i fråga om näringsidkarens namn och organisationsnummer, 2–4, 14 och 16 ges med hjälp av det kommunikationsmedlet. Om det finns en ångerrätt, ska information enligt 2 § första stycket 9 också ges med hjälp av kommunikationsmedlet. Övrig information enligt 2 § första stycket ska ...

[K2]4 §  Bestämmelserna om ångerrätt i 9–16 §§ gäller inte distansavtal om

 1. en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen,
 2. en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
 3. en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits,
 4. en tidning eller en tidskrift, eller
 5. vadhållning eller andra lotteritjänster.

Prop. 2017/18:129: Bekräftelsen ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten och innehålla den information enligt 2 § som inte redan har getts i sådan form. Om konsumenten i enlighet med 11 § 11 har gått med på att det inte finns någon ångerrätt vid köp av digitalt innehåll, ska det framgå av bekräftelsen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om den bekräftelse som näringsidkaren ska lämna till konsumenten efter det att ett distansavtal ...

 • MD 2005:37:Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av tjänsten och följaktligen före avtalsslut kan avsäga sig sin ångerrätt. Detta har ansetts vara otillbörligt eftersom ångerfristen vid den tidpunkten inte har börjat löpa.
 • MD 2015:2:Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts otillbörlig och vilseledande då företaget inte lämnat information om pris, ånger- och hävningsrätt och kontaktinformation i enlighet med bestämmelserna i e-handelslagen (2002:562), prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) i dess lydelse före den 13 juni 2014 och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL).
 • MD 2009:8:Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte lämna upgift om pris och ångerrätt på ett klart och begripligt sätt. Det har vidare ansetts att information som förekommit på bolagets webbplats inte har lämnats i en varaktig form. Eftersom den föreskrivna informationen inte lämnats till konsumenten i annan form har bolaget inte uppfyllt informationskravet vid distansavtal. Bolaget har även gett konsumenten intrycket att han eller hon innan ångerfristen börjat löpa kan avsäga sig sin ångerrätt. Marknadsföringen har i samtliga avseenden ansetts vara otillbörlig.

[K2]4 a §  Bestämmelserna om påföljd vid utebliven information i 8 § tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såvitt avser

 1. skyldigheten enligt 6 § första stycket 1 att ge information om adress i andra fall än dem där förskottsbetalning krävs,
 2. skyldigheten enligt 6 § tredje stycket att ange namnet på den person som är i kontakt med konsumenten och dennes relation till näringsidkaren och
 3. skyldigheten enligt 7 § andra stycket 2 att ge information om adress, telefonnummer eller e-postadress. Lag (2009:1087).

Prop. 2008/09:187: I paragrafen, som är ny, finns en bestämmelse om att reglerna om marknadsrättsliga åtgärder i anledning av utebliven information vid distansavtal om icke finansiella tjänster i vissa avseenden inte tillämpas i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en stat inom EES, men inte i Sverige.

Bestämmelsen ger en anvisning om att sådana marknadsrättsliga åtgärder som avses i 2 kap. 8 § inte kan tillämpas om en näringsidkare som tillhandahåller tjänster ...

[K2]5 §  Avser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att det inte skall finnas någon ångerrätt.

Prop. 2017/18:129: När ett avtal har ingåtts ska näringsidkaren ge konsumenten en kopia av det undertecknade avtalet eller en bekräftelse på avtalet. Kopian eller bekräftelsen ska ges i en handling eller, om konsumenten samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om konsumenten i enlighet med 11 § 11 har gått med på att det inte finns någon ångerrätt vid köp av digitalt innehåll, ska det framgå av kopian eller bekräftelsen.

Paragrafen innehåller ...

Information innan ett avtal ingås

[K2]6 §  I rimlig tid innan ett distansavtal ingås skall näringsidkaren ge information om

 1. sitt namn och sin adress,
 2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper,
 3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter,
 4. leveranskostnader,
 5. sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på annat sätt,
 6. vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag,
 7. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa,
 8. den tid under vilken erbjudandet gäller, och
 9. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser återkommande leveranser av varor eller avser en tjänst som utförs fortlöpande.

[S2]Informationen skall ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Näringsidkaren skall ta särskild hänsyn till behovet av skydd för underåriga.

[S3]Vid telefonförsäljning skall näringsidkaren i början av varje samtal ge konsumenten information om sin identitet och namnet på den person som är i kontakt med konsumenten och dennes relation till näringsidkaren. Näringsidkaren skall då också informera om samtalets syfte.

 • MD 2005:37:Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av tjänsten och följaktligen före avtalsslut kan avsäga sig sin ångerrätt. Detta har ansetts vara otillbörligt eftersom ångerfristen vid den tidpunkten inte har börjat löpa.
 • MD 2015:2:Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts otillbörlig och vilseledande då företaget inte lämnat information om pris, ånger- och hävningsrätt och kontaktinformation i enlighet med bestämmelserna i e-handelslagen (2002:562), prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) i dess lydelse före den 13 juni 2014 och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL).
 • MD 2012:17:Marknadsföring av premierådgivningstjänster m.m. Fråga bl.a. om bestämmande av marknadsstörningsavgifts storlek.
 • MD 2009:8:Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte lämna upgift om pris och ångerrätt på ett klart och begripligt sätt. Det har vidare ansetts att information som förekommit på bolagets webbplats inte har lämnats i en varaktig form. Eftersom den föreskrivna informationen inte lämnats till konsumenten i annan form har bolaget inte uppfyllt informationskravet vid distansavtal. Bolaget har även gett konsumenten intrycket att han eller hon innan ångerfristen börjat löpa kan avsäga sig sin ångerrätt. Marknadsföringen har i samtliga avseenden ansetts vara otillbörlig.
 • MD 2010:14:Ett bolag har vid marknadsföring av mobilabonnemang på en webbplats använt begreppet "Fastpris" och påståenden som givit intryck av en obegränsad användning av abonnemanget till ett visst fastställt pris och att inga ytterligare kostnader kan tillkomma. Då tjänsten varit begränsad i sin omfattning ansågs marknadsföringen vilseledande om det faktiska innehållet och begrepp och påståenden sådana att de sannolikt har kunnat påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Även fråga om utelämnande av information och om ansvarigt bolag för marknadsföringen (jfr MD 2005:11).

Information när ett avtal har ingåtts

[K2]7 §  När ett distansavtal har ingåtts skall näringsidkaren snarast därefter ge konsumenten en bekräftelse med den information som avses i 6 § första stycket 1–5. Gäller avtalet en vara skall informationen ges senast vid leveransen, om inte varan skall levereras till någon annan än konsumenten. Informationen skall ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Har näringsidkaren redan tidigare gett informationen i sådan form, behöver den inte ges på nytt, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Inom samma tid skall näringsidkaren alltid i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten ge denne information om

 1. konsumentens ångerrätt enligt denna lag samt namn och adress till någon som ångerrätten kan utövas mot,
 2. adressen, telefonnumret eller e-postadressen samt gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa klagomål,
 3. förekommande garantier och service, och
 4. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller för en längre tid än ett år.

[S3]Gäller avtalet en tjänst som fullgörs med hjälp av ett medel för distanskommunikation, och utförs tjänsten vid ett enda tillfälle och faktureras av distributören av kommunikationsmedlet, behöver näringsidkaren bara ge konsumenten tillgång till gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa klagomål.

 • MD 2005:37:Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av tjänsten och följaktligen före avtalsslut kan avsäga sig sin ångerrätt. Detta har ansetts vara otillbörligt eftersom ångerfristen vid den tidpunkten inte har börjat löpa.
 • RH 2010:83:Kravet i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) på att en näringsidkare ska lämna en konsument information om ångerrätten enligt lagen har inte ansetts uppfyllt när näringsidkaren endast har hänvisat till lagens bestämmelser.
 • MD 2012:17:Marknadsföring av premierådgivningstjänster m.m. Fråga bl.a. om bestämmande av marknadsstörningsavgifts storlek.
 • MD 2009:8:Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte lämna upgift om pris och ångerrätt på ett klart och begripligt sätt. Det har vidare ansetts att information som förekommit på bolagets webbplats inte har lämnats i en varaktig form. Eftersom den föreskrivna informationen inte lämnats till konsumenten i annan form har bolaget inte uppfyllt informationskravet vid distansavtal. Bolaget har även gett konsumenten intrycket att han eller hon innan ångerfristen börjat löpa kan avsäga sig sin ångerrätt. Marknadsföringen har i samtliga avseenden ansetts vara otillbörlig.

Påföljd vid utebliven information

[K2]8 §  Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 6 och 7 §§ ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:508).

Prop. 2017/18:129: I paragrafen, som innehåller en bestämmelse om betydelsen av informationen i förhållandet mellan parterna, görs endast en redaktionell ändring till följd av att 2 § ändras. Övervägandena finns i avsnitt 8.

 • MD 2005:37:Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av tjänsten och följaktligen före avtalsslut kan avsäga sig sin ångerrätt. Detta har ansetts vara otillbörligt eftersom ångerfristen vid den tidpunkten inte har börjat löpa.
 • MD 2015:2:Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts otillbörlig och vilseledande då företaget inte lämnat information om pris, ånger- och hävningsrätt och kontaktinformation i enlighet med bestämmelserna i e-handelslagen (2002:562), prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) i dess lydelse före den 13 juni 2014 och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL).
 • MD 2012:17:Marknadsföring av premierådgivningstjänster m.m. Fråga bl.a. om bestämmande av marknadsstörningsavgifts storlek.
 • MD 2009:8:Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte lämna upgift om pris och ångerrätt på ett klart och begripligt sätt. Det har vidare ansetts att information som förekommit på bolagets webbplats inte har lämnats i en varaktig form. Eftersom den föreskrivna informationen inte lämnats till konsumenten i annan form har bolaget inte uppfyllt informationskravet vid distansavtal. Bolaget har även gett konsumenten intrycket att han eller hon innan ångerfristen börjat löpa kan avsäga sig sin ångerrätt. Marknadsföringen har i samtliga avseenden ansetts vara otillbörlig.
 • MD 2010:14:Ett bolag har vid marknadsföring av mobilabonnemang på en webbplats använt begreppet "Fastpris" och påståenden som givit intryck av en obegränsad användning av abonnemanget till ett visst fastställt pris och att inga ytterligare kostnader kan tillkomma. Då tjänsten varit begränsad i sin omfattning ansågs marknadsföringen vilseledande om det faktiska innehållet och begrepp och påståenden sådana att de sannolikt har kunnat påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Även fråga om utelämnande av information och om ansvarigt bolag för marknadsföringen (jfr MD 2005:11).

Konsumentens ångerrätt

[K2]9 §  Konsumenten har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 10 § (ångerfrist). Konsumenten har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den dag som anges i 10 §.

 • MD 2005:37:Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av tjänsten och följaktligen före avtalsslut kan avsäga sig sin ångerrätt. Detta har ansetts vara otillbörligt eftersom ångerfristen vid den tidpunkten inte har börjat löpa.
 • MD 2015:2:Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts otillbörlig och vilseledande då företaget inte lämnat information om pris, ånger- och hävningsrätt och kontaktinformation i enlighet med bestämmelserna i e-handelslagen (2002:562), prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) i dess lydelse före den 13 juni 2014 och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL).
 • MD 2009:8:Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte lämna upgift om pris och ångerrätt på ett klart och begripligt sätt. Det har vidare ansetts att information som förekommit på bolagets webbplats inte har lämnats i en varaktig form. Eftersom den föreskrivna informationen inte lämnats till konsumenten i annan form har bolaget inte uppfyllt informationskravet vid distansavtal. Bolaget har även gett konsumenten intrycket att han eller hon innan ångerfristen börjat löpa kan avsäga sig sin ångerrätt. Marknadsföringen har i samtliga avseenden ansetts vara otillbörlig.

[K2]10 §  Vid distansavtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten tar emot varan eller en väsentlig del av den. Vid distansavtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.

[S2]Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information enligt 7 § kommer konsumenten till handa.

 • MD 2005:37:Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av tjänsten och följaktligen före avtalsslut kan avsäga sig sin ångerrätt. Detta har ansetts vara otillbörligt eftersom ångerfristen vid den tidpunkten inte har börjat löpa.
 • RH 2010:83:Kravet i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) på att en näringsidkare ska lämna en konsument information om ångerrätten enligt lagen har inte ansetts uppfyllt när näringsidkaren endast har hänvisat till lagens bestämmelser.
 • MD 2015:2:Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts otillbörlig och vilseledande då företaget inte lämnat information om pris, ånger- och hävningsrätt och kontaktinformation i enlighet med bestämmelserna i e-handelslagen (2002:562), prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) i dess lydelse före den 13 juni 2014 och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL).
 • MD 2009:8:Ett bolag, som på distans marknadsfört värderingstjänster, har ansetts inte lämna upgift om pris och ångerrätt på ett klart och begripligt sätt. Det har vidare ansetts att information som förekommit på bolagets webbplats inte har lämnats i en varaktig form. Eftersom den föreskrivna informationen inte lämnats till konsumenten i annan form har bolaget inte uppfyllt informationskravet vid distansavtal. Bolaget har även gett konsumenten intrycket att han eller hon innan ångerfristen börjat löpa kan avsäga sig sin ångerrätt. Marknadsföringen har i samtliga avseenden ansetts vara otillbörlig.

[K2]11 §  Om näringsidkaren i strid med 7 § andra stycket 1 underlåtit att i föreskriven form ge den information som nämns där, förlorar konsumenten sin ångerrätt ett år efter den dag då ångerfristen skulle ha börjat löpa enligt 10 § första stycket. Avser underlåtenheten någon annan information enligt 7 §, förlorar konsumenten sin ångerrätt tre månader efter den dagen.

 • RH 2010:83:Kravet i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) på att en näringsidkare ska lämna en konsument information om ångerrätten enligt lagen har inte ansetts uppfyllt när näringsidkaren endast har hänvisat till lagens bestämmelser.

[K2]12 §  Konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som han eller hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till konsumenten.

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

[K2]13 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren.

[S2]Om konsumenten utövar sin ångerrätt vid distansavtal om en tjänst och har tagit emot material, skall konsumenten hålla detta tillgängligt på den plats där det har tagits emot, under förutsättning att konsumenten inte åsamkas olägenheter av betydelse eller kostnader. Materialet får även hållas tillgängligt på någon annan plats som konsumenten anvisar, om näringsidkaren utan olägenhet kan hämta det där. Om näringsidkaren inte hämtar materialet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, tillfaller egendomen konsumenten utan att näringsidkaren har rätt till ersättning.

 • RH 2010:83:Kravet i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) på att en näringsidkare ska lämna en konsument information om ångerrätten enligt lagen har inte ansetts uppfyllt när näringsidkaren endast har hänvisat till lagens bestämmelser.

[K2]14 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren. Tiden skall räknas från den dag då näringsidkaren tog emot varan eller, vid avtal om en tjänst, konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

[S2]Har näringsidkaren enligt avtal med konsumenten levererat en ersättningsvara, skall näringsidkaren alltid betala skälig ersättning till konsumenten för dennes kostnader att sända tillbaka varan. Näringsidkaren skall informera konsumenten om denna rätt till ersättning när ersättningsvaran levereras.

 • RH 2010:83:Kravet i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) på att en näringsidkare ska lämna en konsument information om ångerrätten enligt lagen har inte ansetts uppfyllt när näringsidkaren endast har hänvisat till lagens bestämmelser.
 • MD 2015:2:Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts otillbörlig och vilseledande då företaget inte lämnat information om pris, ånger- och hävningsrätt och kontaktinformation i enlighet med bestämmelserna i e-handelslagen (2002:562), prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) i dess lydelse före den 13 juni 2014 och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL).

[K2]15 §  Vid telefonförsäljning skall tiden enligt 14 § första stycket för näringsidkarens återbetalningsskyldighet alltid räknas från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts. Näringsidkaren skall i dessa fall även betala skälig ersättning till konsumenten för dennes kostnader att sända tillbaka varan.

[S2]Vid telefonförsäljning har konsumenten rätt att behålla varan, eller i förekommande fall materialet, till dess att näringsidkaren fullgör hela sin betalningsskyldighet. Om näringsidkaren inte fullgör betalningsskyldigheten inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, tillfaller varan eller materialet konsumenten utan att näringsidkaren har rätt till ersättning.

Kreditavtal

[K2]16 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av distansavtalet har fått kredit av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, ska kreditavtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta. Detsamma ska gälla om konsumenten utövar ångerrätten och det är fråga om ett sådant kreditköp som avses i konsumentkreditlagen (2010:1846). Lag (2010:1854).

Prop. 2009/10:242: I paragrafen regleras konsekvenserna för vissa kreditavtal när konsumenten utövar sin ångerrätt avseende ett distansavtal. Övervägandena finns i avsnitt 6.11.

I andra meningen, som är ny, behandlas situationen att konsumenten utnyttjar sin ångerrätt vid ett distansavtal och det samtidigt är fråga om ett kreditköp enligt konsumentkreditlagen. ...

Fullgörelse

[K2]17 §  Näringsidkaren skall fullgöra sin prestation inom skälig tid. Om konsumenten och näringsidkaren inte skriftligen har avtalat annat, skall prestationen fullgöras senast inom 30 dagar från den dag då konsumenten gjorde sin beställning.

[S2]Om näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid och detta inte beror på konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida, har konsumenten rätt att häva distansavtalet. Näringsidkaren skall informera konsumenten om detta. Häver konsumenten avtalet, skall näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten har betalat. Detta skall ske snarast och senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet hävts.

[S3]Vid distansavtal om ett kulturevenemang, ett idrottsevenemang eller någon liknande fritidsaktivitet utomhus kan konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att näringsidkarens återbetalningsskyldighet enligt andra stycket inte skall gälla, om fritidsaktiviteten måste ställas in på grund av vädret och inte kan flyttas till ett annat tillfälle.

Tillämpningsområde

[K3]1 §  Detta kapitel gäller för distansavtal mellan en näringsidkare och en konsument om kredit, försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument.

[S2]Bestämmelserna gäller inte för de enskilda tjänster eller överlåtelser som utförs inom ramen för ett avtal om fortlöpande tjänster eller återkommande överlåtelser.

[S3]Om parterna inom ett år ingår ett nytt distansavtal om samma slag av finansiella tjänster eller finansiella instrument, behöver näringsidkaren inte på nytt lämna information enligt 3 och 4 §§.

[S4]Med finansiella instrument avses detsamma som i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det som sägs i detta kapitel om finansiella instrument gäller också andra finansiella produkter.

Prop. 2017/18:247: I paragrafen finns bestämmelser om kapitlets tillämpningsområde.

Ändringen i fjärde stycket är en följd av att 4 a § upphör att gälla. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Prop. 2013/14:71: Kapitlet gäller även för avtal utanför affärslokaler mellan en näringsidkare och en konsument om finansiella tjänster. Kapitlet gäller dock inte för ett sådant avtal, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor eller om avtalet omfattas av konsumentkreditlagen (2010:1846).

Bestämmelserna gäller inte för de enskilda tjänster eller överlåtelser som utförs inom ramen för ett avtal om ...

Prop. 2017/18:129: Kapitlet gäller även för avtal utanför affärslokaler mellan en näringsidkare och en konsument om finansiella tjänster. Kapitlet gäller dock inte för ett sådant avtal, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor eller om avtalet omfattas av konsumentkreditlagen (2010:1846).

Bestämmelserna gäller inte för de enskilda tjänster eller överlåtelser som utförs inom ramen för ett avtal om ...

[K3]2 §  Bestämmelserna om ångerrätt i 7–12 §§ gäller inte distansavtal om

 1. finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument och priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,
 2. deltagande i emission eller annan likartad aktivitet och priset för den rättighet som aktiviteten avser efter teckningstidens utgång kommer att bero på sådana svängningar på finansmarknaden som sägs i punkten 1,
 3. kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet, eller
 4. försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.

[S2]Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på konsumentens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet.

Prop. 2011/12:28: Paragrafen innehåller vissa undantag från bestämmelserna om konsumentens rätt att ångra ett distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument. Undantagen har stöd i artikel 6.2 och 6.3 i EG-direktivet (2002/65/EG) om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Genom tillägget av ”eller liknande rätt” i första stycket punkten 3 anpassas ...

Prop. 2015/16:197: Paragrafen innehåller vissa undantag från bestämmelserna om ångerrätt. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Information innan ett avtal ingås

[K3]3 §  I rimlig tid innan ett distansavtal ingås ska näringsidkaren ge information om

 1. sitt namn och organisationsnummer, sin adress, sitt telefonnummer eller sin e-postadress och sin huvudsakliga verksamhet samt motsvarande uppgifter beträffande en mellanman som näringsidkaren anlitar, inklusive uppgift om dennes relation till näringsidkaren,
 2. ansvarig tillsynsmyndighet, om verksamheten kräver tillstånd,
 3. den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper,
 4. den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets pris, inbegripet arvoden, skatter och avgifter,
 5. att det med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom näringsidkaren eller påförs av denne,
 6. de särskilda risker som följer med det finansiella instrument som avtalet avser, inklusive uppgift om att den tidigare värdeutvecklingen och avkastningen inte ger någon säker vägledning i fråga om den framtida utvecklingen och avkastningen,
 7. sättet för betalning och för fullgörande,
 8. vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag, inklusive uppgift om vad konsumenten enligt 11 § kan komma att få betala vid utövande av ångerrätten,
 9. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa,
 10. den tid under vilken erbjudandet gäller,
 11. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser en fortlöpande eller periodiskt återkommande finansiell tjänst,
 12. vad som gäller om uppsägning av avtalet i förtid eller ensidigt,
 13. vilket lands lag om marknadsföring som har följts,
 14. avtalsvillkor om vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet och om vilken domstol som är behörig,
 15. på vilket språk avtalsvillkoren och informationen tillhandahålls och på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden,
 16. hur klagomål i fråga om avtalet behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol, och
 17. vilka garantifonder eller liknande ersättningssystem som finns.

[S2]Informationen ska ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Näringsidkaren ska ta särskild hänsyn till behovet av skydd för underåriga.

[S3]I rimlig tid innan ett distansavtal ingås ska näringsidkaren också tillhandahålla samtliga avtalsvillkor.

[S4]Informationen och avtalsvillkoren ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om avtalet ska ingås genom ett medel för distanskommunikation som inte tillåter att informationen och avtalsvillkoren ges i sådan form före avtalsslutet, ska näringsidkaren ge konsumenten informationen i denna form snarast efter det att avtalet har ingåtts.

[S5]Om distansavtalet avser en betaltjänst enligt lagen (2010:751) om betaltjänster gäller inte första stycket 1–4, 11, 12 och 14–16. Lag (2010:761).

Prop. 2017/18:129: 1. sitt namn och organisationsnummer, sin adress, sitt telefonnummer eller sin e-postadress och sin huvudsakliga verksamhet samt motsvarande uppgifter beträffande en mellanman som näringsidkaren anlitar, inklusive uppgift om dennes relation till näringsidkaren,

Särskilda informationskrav vid telefonförsäljning

[K3]4 §  Vid telefonförsäljning skall näringsidkaren i början av varje samtal ge konsumenten information om sin identitet och namnet på den person som är i kontakt med konsumenten och dennes relation till näringsidkaren. Näringsidkaren skall då också informera om samtalets syfte. Om konsumenten uttryckligen samtycker till det, behöver näringsidkaren inte ge all den information som anges i 3 § första stycket utan endast information enligt 3 § första stycket 3–6, 8 och 15. Näringsidkaren skall dock upplysa konsumenten om att ytterligare information finns tillgänglig på begäran samt ange vad denna information avser. Det som sägs i 3 § andra stycket gäller också vid telefonförsäljning.

[S2]Snarast efter det att avtalet har ingåtts skall näringsidkaren ge konsumenten all den information som avses i 3 § första stycket och samtliga avtalsvillkor i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Prop. 2017/18:129: Om ett avtal ska ingås till följd av en sådan kontakt som avses i första stycket, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några ...

Tillhandahållande av avtalsvillkoren under avtalstiden, m.m.

[K3]5 §  Konsumenten har rätt att när som helst under avtalstiden på begäran få del av avtalsvillkoren i en handling.

[S2]Konsumenten har rätt att under avtalstiden ändra det medel för distanskommunikation som används, om inte detta är oförenligt med avtalet eller den finansiella tjänstens beskaffenhet.

Påföljd vid utebliven information

[K3]6 §  Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3-5 §§ ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:508).

Konsumentens ångerrätt

[K3]7 §  Konsumenten har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 8 § (ångerfrist). Vid distansavtal om livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerfristen dock 30 dagar.

[K3]8 §  Ångerfristen börjar löpa den dag då distansavtalet ingås. Vid distansavtal om livförsäkring börjar ångerfristen dock löpa den dag då konsumenten får kännedom om att försäkringsavtalet kommit till stånd.

[S2]Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till handa.

Prop. 2017/18:247: I paragrafen finns bestämmelser om konsumentens ångerrätt och ångerfrist.

Ändringen i andra stycket är en följd av att 4 a § upphör att gälla. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Prop. 2013/14:71: Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket, 4 § andra stycket eller 4 a § tredje stycket kommer konsumenten till handa.

Paragrafen anger vilken dag ångerfristen börjar löpa.

Andra stycket kompletteras med en hänvisning till 4 a §. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ändringen innebär att vid ...

Prop. 2017/18:129: Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket eller 4 a § andra stycket kommer konsumenten till handa.

Paragrafen anger vilken dag ångerfristen börjar löpa. Övervägandena finns i avsnitt 8.

I andra stycket ersätts hänvisningen till hittillsvarande 4 § andra stycket med en hänvisning till 4 a § andra stycket, som ...

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

[K3]9 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka de belopp och sända tillbaka det material som konsumenten har erhållit från näringsidkaren. Tiden skall räknas från den dag då konsumenten lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds.

[K3]10 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren, med avräkning för vad näringsidkaren får kräva enligt 11 §. Tiden skall räknas från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträds.

[K3]11 §  Näringsidkaren får kräva att konsumenten betalar för den del av en finansiell tjänst som har tillhandahållits enligt distansavtalet. Näringsidkaren har också rätt till ersättning för skäliga kostnader för tjänsten för tiden före det att näringsidkaren tar emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträds men inte för tiden därefter.

[S2]Näringsidkaren får inte kräva betalning enligt första stycket, om näringsidkaren

 1. har underlåtit att lämna information enligt 3 § första stycket 8 om vad konsumenten kan komma att få betala vid utövande av ångerrätten, eller
 2. utan begäran från konsumenten har påbörjat fullgörandet av avtalet innan ångerfristen har löpt ut.

Prop. 2011/12:28: Paragrafen ger näringsidkaren viss rätt till ersättning när konsumenten utövar sin ångerrätt. Den genomför artikel 7.1 och 7.3 i EG-direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter. Paragrafen är inte tillämplig när det är fråga om ångerrätt rörande kreditavtal enligt konsumentkreditlagen (se 3 kap. 13 § distans- och hemförsäljningslagen, ...

Anknytande avtal

[K3]12 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt och det med anledning av distansavtalet har ingåtts ett anknytande avtal om tjänster som tillhandahålls av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, skall det anknytande avtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta.

Förhållandet till ångerrätten enligt konsumentkreditlagen

[K3]13 §  I fråga om kreditavtal enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) tilllämpas 21–25 §§ den lagen i stället för 7–12 §§. Lag (2010:1854).

Prop. 2009/10:242: I paragrafen, som är ny, regleras förhållandet mellan kapitlets bestämmelser om ångerrätt och de bestämmelser om ångerrätt vid konsumentkreditavtal som finns i konsumentkreditlagen. Vid distansavtal om kredit gäller ångerrätten enligt konsumentkreditlagen och inte ångerrätten enligt förevarande lag. Övervägandena finns i ...

4 kap. Hemförsäljningsavtal

Tillämpningsområde

[K4]1 §  Detta kapitel gäller för hemförsäljningsavtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument.

[S2]Kapitlet gäller inte om

 1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kronor,
 2. avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 3. avtalet gäller uppförande av byggnad eller en annan fast anläggning på mark eller i vatten, eller
 4. avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens initiativ och uttryckliga begäran och gäller en vara eller en tjänst som omfattas av konsumentens begäran eller som har ett direkt samband med den varan eller tjänsten.

[K4]2 §  Bestämmelserna om informationsskyldighet i 3 och 4 §§, om ångerrätt i 5–10 §§, om lagval i 5 kap. 2 § och om risken för vissa meddelanden i 5 kap. 3 § gäller inte hemförsäljningsavtal som även är ett sådant avtal som avses i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.

[S2]Bestämmelserna om informationsskyldighet i 3 och 4 §§ och om ångerrätt i 5–10 §§ gäller inte heller hemförsäljningsavtal om försäljning av livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning, om varorna ska levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning. Lag (2011:918).

Prop. 2010/11:85: I paragrafen finns en anvisning om att vissa bestämmelser i lagen inte gäller i fråga om hemförsäljningsavtal som faller inom tillämpningsområdet för den nya lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Hänvisningen i första stycket har ändrats så att den i stället för 1997 års lag om tidsdelat boende avser den nya ...

Information när ett avtal ingås

[K4]3 §  När ett hemförsäljningsavtal ingås skall näringsidkaren samtidigt lämna konsumenten en handling där denne informeras om sin ångerrätt enligt denna lag samt om namn och adress till någon som ångerrätten kan utövas mot. Detsamma gäller när konsumenten lämnar ett anbud som näringsidkaren inte genast tar ställning till. Konsumenten skall skriva under ett exemplar av handlingen som bekräftelse på att han eller hon har tagit emot den. Den informationshandling som lämnas till konsumenten skall vara åtföljd av en blankett som kan användas för att utöva ångerrätten.

[S2]Den handling och den blankett som avses i första stycket skall överensstämma med formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Påföljd vid utebliven information

[K4]4 §  Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:508).

Konsumentens ångerrätt

[K4]5 §  Konsumenten har rätt att frånträda hemförsäljningsavtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 6 § (ångerfrist). Konsumenten har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den dag som anges i 6 §. Vid hemförsäljningsavtal om livförsäkring är ångerfristen dock 30 dagar.

[K4]6 §  Vid hemförsäljningsavtal om överlåtelse eller upplåtelse av varor börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten tar emot varan eller en väsentlig del av den. Vid hemförsäljningsavtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Vid hemförsäljningsavtal om livförsäkring börjar ångerfristen dock löpa den dag då konsumenten får kännedom om att försäkringsavtalet kommit till stånd.

[S2]Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då handlingar enligt 3 § kommer konsumenten till handa.

[S3]Avser avtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att ångerfristen skall börja löpa den dag som anges i andra stycket oavsett om konsumenten har tagit emot varan eller en väsentlig del av den.

[K4]7 §  Konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som han eller hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till konsumenten.

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

[K4]8 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren.

[S2]Om konsumenten har tagit emot varan eller en väsentlig del av den vid hembesöket eller under utflykten, skall konsumenten hålla varan tillgänglig på den plats där den har tagits emot. Varan får även hållas tillgänglig på någon annan plats som konsumenten anvisar, om näringsidkaren utan olägenhet kan hämta den där. Det sagda gäller också material som konsumenten har tagit emot vid ett hemförsäljningsavtal om en tjänst, förutsatt att konsumenten inte åsamkas olägenheter av betydelse eller kostnader. Om näringsidkaren inte hämtar varan eller materialet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, tillfaller egendomen konsumenten utan att näringsidkaren har rätt till ersättning.

[K4]9 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren. Tiden skall räknas från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts. Näringsidkaren skall även betala skälig ersättning till konsumenten för dennes kostnader att sända tillbaka varan.

[S2]Konsumenten har rätt att behålla varan, eller i förekommande fall materialet, till dess att näringsidkaren fullgör hela sin betalningsskyldighet. Om näringsidkaren inte fullgör betalningsskyldigheten inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, tillfaller varan eller materialet konsumenten utan att näringsidkaren har rätt till ersättning.

[S3]Har näringsidkaren enligt avtal med konsumenten levererat en ersättningsvara, skall näringsidkaren alltid betala skälig ersättning till konsumenten för dennes kostnader att sända tillbaka varan. Näringsidkaren skall informera konsumenten om denna rätt till ersättning när ersättningsvaran levereras.

Förhållandet till ångerrätten enligt konsumentkreditlagen

[K4]9 a §  I fråga om kreditavtal enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) tilllämpas 21–25 §§ den lagen i stället för 5–9 §§. Lag (2010:1854).

Prop. 2009/10:242: I paragrafen, som är ny, regleras förhållandet mellan kapitlets bestämmelser om ångerrätt och de bestämmelser om ångerrätt vid konsumentkreditavtal som finns i konsumentkreditlagen. Vid hemförsäljningsavtal om en kredit gäller ångerrätten enligt konsumentkreditlagen och inte ångerrätten enligt förevarande lag. Övervägandena finns i ...

Kreditavtal

[K4]10 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av hemförsäljningsavtalet har fått kredit av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, ska kreditavtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta. Detsamma ska gälla om konsumenten utövar ångerrätten och det är fråga om ett sådant kreditköp som avses i konsumentkreditlagen (2010:1846). Lag (2010:1854).

Prop. 2009/10:242: I paragrafen regleras konsekvenserna för vissa kreditavtal när konsumenten utnyttjar sin ångerrätt avseende ett hemförsäljningsavtal. Övervägandena finns i avsnitt 6.11.

I andra meningen, som är ny, behandlas situationen att konsumenten utnyttjar sin ångerrätt och det samtidigt är fråga om ett kreditköp enligt konsumentkreditlagen, ...

Fullgörelse

[K4]11 §  Näringsidkaren skall fullgöra sin prestation inom skälig tid. Om konsumenten och näringsidkaren inte skriftligen har avtalat annat, skall prestationen fullgöras senast inom 30 dagar från den dag då konsumenten gjorde sin beställning.

[S2]Om näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid och detta inte beror på konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida, har konsumenten rätt att häva hemförsäljningsavtalet. Näringsidkaren skall informera konsumenten om detta. Häver konsumenten avtalet, skall näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten har betalat. Detta skall ske snarast och senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet hävts.

[S3]Vid hemförsäljningsavtal om ett kulturevenemang, ett idrottsevenemang eller någon liknande fritidsaktivitet utomhus kan konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att näringsidkarens återbetalningsskyldighet enligt andra stycket inte skall gälla, om fritidsaktiviteten måste ställas in på grund av vädret och inte kan flyttas till ett annat tillfälle.

5 kap. Gemensamma bestämmelser

Behörighet för näringsidkarens ombud

[K5]1 §  Anlitar näringsidkaren ett ombud, skall denne alltid anses behörig att handla på näringsidkarens vägnar när det gäller att ingå distansavtal eller hemförsäljningsavtal, att utfästa förmåner som är avsedda att ingå i ett sådant avtal samt att ta emot betalning för näringsidkarens räkning. Näringsidkaren kan inte till nackdel för konsumenten inskränka denna behörighet.

Lagval

[K5]2 §  Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på avtalet gäller inte i fråga om regler om distansavtal eller hemförsäljningsavtal, om den lag som gäller med bortseende från villkoret är lagen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den lagen ger konsumenten ett bättre skydd.

Risken för vissa meddelanden

[K5]3 §  Har konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt lämnat eller sänt ett meddelande om att han eller hon utövar ångerrätten, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Detsamma gäller för ett meddelande om att avtalet hävs på grund av att näringsidkaren inte fullgjort sin prestation i tid.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005, då lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal skall upphöra att gälla.
 2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
 3. I fråga om försäkringsavtal som har förnyats efter ikraftträdandet gäller den nya lagen.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:161, Prop. 2004/05:13, Bet. 2004/05:LU5
CELEX-nr
32002L0065
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2008:508) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §, 3 kap 6 §, 4 kap 4 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:1087) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:18, Prop. 2008/09:187, Bet. 2009/10:NU6
Omfattning
ny 2 kap. 4 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Lag (2010:761) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1854) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:80, Prop. 2009/10:242, Bet. 2010/11:CU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 16 §, 4 kap. 10 §; nya 3 kap. 13 §, 4 kap. 9 a §, rubr. närmast före 3 kap. 13 §, 4 kap. 9 a §
CELEX-nr
32008L0048
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:918) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:298, Prop. 2010/11:85, Bet. 2010/11:CU25
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2012:68) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:126, Prop. 2011/12:28, Bet. 2011/12:CU8
Omfattning
ändr. 3 kap. 2, 11 §§
CELEX-nr
32002L0065
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2014:14) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:118, Prop. 2013/14:15, Bet. 2013/14:CU7
Omfattning
upph. 2 kap., 4 kap., 5 kap.; nuvarande 1 kap. 3 § betecknas 1 kap. 4 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 §§, rubr. till. 3 kap., rubr. närmast före nuvarande 1 kap. 3 § sättas närmast före 1 kap. 4 §; nytt 2 kap., nya 1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §
CELEX-nr
32011L0083
Ikraftträder
2014-06-13

Lag (2014:221) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Förarbeten
Rskr. 2013/14:202, Prop. 2013/14:71, Bet. 2013/14:CU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 8 §§, rubr. närmast före 3 kap. 4 §; ny 3 kap. 4 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2016:1028) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Förarbeten
Rskr. 2016/17:3, Prop. 2015/16:197, Bet. 2016/17:CU5
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2018:774) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Förarbeten
Rskr. 2017/18:347, Prop. 2017/18:247, Bet. 2017/18:SfU30
Omfattning
upph. 3 kap. 4 a §; ändr. 3 kap. 1, 8 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1321) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Förarbeten
Rskr. 2017/18:404, Prop. 2017/18:129, Bet. 2017/18:CU36
Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 3, 4, 5, 8 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3 §; nya 2 kap. 3 a §, 3 kap. 4 a §, rubr. ärmast före 2 kap. 3 a, 4 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2018:1338) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Förarbeten
Rskr. 2017/18:373, Prop. 2017/18:225, Bet. 2017/18:CU29
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-08-01