Upphävd författning

Förordning (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:883 i lydelse enligt SFS 2007:388
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Förordning (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kronofogdemyndigheten är knuten till Skatteverket för administrativ ledning och styrning i strategiska frågor enligt vad som närmare anges i denna förordning och i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket.

2 §  Om inte något annat följer av särskilda föreskrifter, ansvarar Kronofogdemyndigheten för frågor om

 1. verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar,
 2. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
 3. betalningsföreläggande och handräckning,
 4. skuldsanering,
 5. tillsyn i och lönegaranti vid konkurs, samt
 6. lönegaranti vid företagsrekonstruktion.

[S2]Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet i ärenden om bistånd åt eller bistånd av andra staters myndigheter för verkställighet och indrivning samt utbyte av information och delgivning av handlingar i ärenden om verkställighet och indrivning. Förordning (2006:1174).

3 §  Kronofogdemyndigheten skall

 1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden,
 2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet, och
 3. verka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs i tid och på rätt sätt.

[S2]Kronofogdemyndigheten skall även i övrigt, enligt de riktlinjer som statsmakterna har angett, meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom myndigheten.

4 §  Kronofogdemyndigheten får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med myndighetens uppgifter i övrigt, på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192).

Samverkan

5 §  Kronofogdemyndigheten skall samverka med Skatteverket när det gäller strategiska frågor om administrativ ledning och styrning.

[S2]Kronofogdemyndigheten skall utnyttja med Skatteverket gemensamt stöd när det gäller IT-verksamheten och administrativa stödfunktioner.

6 §  Chefen för Kronofogdemyndigheten och chefen för Skatteverket skall hålla varandra underrättade om myndigheternas verksamhet i den utsträckning som behövs för samverkan enligt 5 §.

Administrativ ledning och styrning

7 §  Skatteverket beslutar om

 1. Kronofogdemyndighetens långsiktiga inriktning i andra frågor än som avses i 2 och 3 §§,
 2. mål och strategier som är gemensamma för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt avsättningar från anslaget till Kronofogdemyndigheten för utnyttjande av gemensamt stöd och övrig ekonomisk styrning av Kronofogdemyndigheten i de delar där den berör Skatteverket, och
 3. lokalisering av kontor och andra övergripande organisationsfrågor som rör Kronofogdemyndigheten.

8 §  Beslut som avses i 7 § fattas sedan Skatteverket har hört chefen för Kronofogdemyndigheten.

[S2]Om chefen för Kronofogdemyndigheten har en avvikande mening, skall denna anges.

Verksförordningens tillämpning

9 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kronofogdemyndigheten med undantag av 3-5, 9, 10, 13-15, 17, 19, 21, 23, 30 och 32-34 §§.

[S2]Bestämmelserna i 24-26 och 31 §§ tillämpas dock endast i administrativa ärenden.

Internrevision

9 a §  Internrevisionen vid Skatteverket omfattar även den verksamhet som Kronofogdemyndigheten bedriver eller ansvarar för. Förordning (2006:1240).

Kronofogdemyndighetens chef

10 §  Rikskronofogden är chef för Kronofogdemyndigheten.

[S2]Vid Kronofogdemyndigheten skall det finnas en biträdande rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare.

11 §  Rikskronofogden ansvarar för operativ ledning och materiell styrning av Kronofogdemyndigheten samt andra frågor som inte Skatteverket skall besluta om.

Styrelse

12 §  Att Skatteverkets styrelse skall fatta beslut i fråga om Kronofogdemyndigheten framgår av 16 a och 16 b §§ förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket.

Intressentråd

13 §  Vid Kronofogdemyndigheten skall det finnas ett råd med intressentföreträdare som skall ha insyn i Kronofogdemyndighetens verksamhet (intressentråd).

[S2]Rådet består av högst nio ledamöter och leds av rikskronofogden. Övriga ledamöter av intressentrådet utses av regeringen för en bestämd tid.

14 §  Intressentrådet skall ges möjlighet att yttra sig i administrativa frågor av större betydelse och i ärenden om föreskrifter som Kronofogdemyndigheten meddelar.

Information

15 §  Rikskronofogden skall hålla Skatteverkets styrelse och intressentrådet informerade om verksamheten.

Organisation

16 §  Vid Kronofogdemyndigheten skall det finnas en särskild organisatorisk enhet för tillsyn i konkurs.

[S2]I övrigt beslutar myndigheten om sin egen organisation, om inte annat följer av 7 §.

17 §  Enheter där det bedrivs verksamhet som avses i 2 § första stycket 1 och 2 eller tillsyn i konkurs skall ledas av kronofogdar.

[S2]Rikskronofogden får i det enskilda fallet medge undantag från kravet på kronofogdekompetens, om det finns särskilda skäl.

Personalföreträdare

18 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Kronofogdemyndigheten med undantag av vad som följer av 14 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket.

Personalansvarsnämnd

19 §  Ärenden om personalansvar för Kronofogdemyndighetens anställda prövas av personalansvarsnämnden för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten enligt föreskrifterna i 13 och 14 §§ förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket.

Ärendenas handläggning

20 §  Rikskronofogden skall besluta i ärenden som inte skall avgöras av Skatteverket eller personalansvarsnämnden för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

[S2]Om sådana ärenden som rikskronofogden skall besluta i enligt första stycket inte behöver avgöras av denne, får de avgöras av någon anställd enligt vad som anges i Kronofogdemyndighetens arbetsordning eller i särskilt beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Anställning m.m.

21 §  Rikskronofogden skall anställas genom beslut av regeringen. Anställningen får begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt.

[S2]Biträdande rikskronofogden skall anställas genom beslut av regeringen efter anmälan av rikskronofogden. Anställningen får begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt.

[S3]Andra anställningar beslutas av Kronofogdemyndigheten.

22 §  Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskronofogde, biträdande rikskronofogde, chefskronofogde, kronofogde, biträdande kronofogde, kronofogdeaspirant, kronokommissarie, kronoinspektör eller kronoassistent.

23 §  Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

 1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m., och
 2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten bestämmer i samråd med Domstolsverket.

[S2]Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl. Förordning (2007:388).

24 §  Som chefskronofogde eller kronofogde får den anställas som uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant och som har genomgått kronofogdeutbildning.

[S2]Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om behörighet till viss antagning.

25 §  Kronofogdemyndigheten beslutar i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara rättegångsombud.

26 §  Vid exekutiv försäljning får en anställd vid Kronofogdemyndigheten inte köpa egendom om han eller hon har tagit befattning med det mål i vilket försäljning sker.

27 §  I fråga om ersättning till en anställd vid Kronofogdemyndigheten som tillfogats skada på egendom gäller förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom. Då skall det som i förordningen sägs om Rikspolisstyrelsen i stället gälla Kronofogdemyndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006, då förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet skall upphöra att gälla.
 2. Beslut som har meddelats av en kronofogdemyndighet före ikraftträdandet och som inte skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) får överklagas hos Kronofogdemyndigheten, om inte något annat är särskilt föreskrivet.
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1174) om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1240) om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:388) om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:781

Omfattning
upph.