1 kap. Innehåll och definitioner

[K1]1 §  I denna förordning finns bestämmelser om

[K1]2 §  Med Schengenkonventionen avses i denna förordning konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

[S2]Med Schengenstat avses en stat som har tillträtt eller anslutit sig till Schengenkonventionen eller som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen med konventionsstaterna.

[K1]3 §  Med inre gräns avses en landgräns mot Schengenstat samt hamnar för reguljära färjeförbindelser och flygplatser där avgående eller ankommande trafik kommer direkt från en ort i en Schengenstat.

[S2]Med yttre gräns avses land- och sjögränser samt hamnar och flygplatser som inte utgör inre gräns.

[K1]4 §  Med EES-stat avses i denna förordning en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S2]Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en EES-stat. Förordning (2006:262).

[K1]5 §  Med enhetlig visering avses en visering som utfärdas enligt föreskrifterna i Schengenkonventionen.

2 kap. Bestämmelser om resehandlingar

Undantag från kravet på passinnehav

[K2]1 §  En utlänning som är medborgare i en Schengenstat och som kommer till Sverige direkt från en sådan stat, behöver inte ha pass vid inresa eller vistelse i landet.

[S2]En utlänning som har permanent uppehållstillstånd eller som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) behöver inte ha pass vid vistelse i Sverige.

[S3]En utlänning under sexton år behöver inte ha eget pass för inresa eller vistelse i Sverige, om han eller hon följer med en vuxen person, vars pass innehåller de uppgifter som behövs för att fastställa barnets identitet.

[K2]2 §  Besättningsmän eller personal som avses i 3 kap. 1 § 10 eller 13 behöver inte ha pass vid inresa eller vistelse i landet.

[K2]3 §  En utlänning som inte behöver ha pass skall på begäran av en polismyndighet eller polisman visa att passfrihet föreligger för honom eller henne.

Hemlandspass

[K2]4 §  En resehandling får godtas som pass (hemlandspass), om handlingen är utfärdad av en behörig myndighet i det land där innehavaren är medborgare samt uppfyller de förutsättningar som anges i andra-fjärde styckena.

[S2]I handlingen skall det finnas

 1. uppgifter om innehavarens medborgarskap och fullständiga namn samt födelsedatum och födelseort,
 2. uppgift om handlingens giltighetstid,
 3. innehavarens namnteckning,
 4. uppgift om vilken myndighet som har utfärdat handlingen,
 5. uppgift om handlingens giltighet för resa till Sverige, och
 6. ett välliknande fotografi av innehavaren.

[S3]En handling får inte godtas som pass om den inte tillåter återresa till hemlandet eller inresa till tredje land.

[S4]Handlingen skall vara avfattad på svenska, danska, norska, engelska, franska, italienska, spanska eller tyska eller vara försedd med en bestyrkt översättning till något av dessa språk.

[K2]5 §  Om det finns särskilda skäl, får en sådan resehandling som avses i 4 § godtas som hemlandspass även om den inte uppfyller kraven i 4 § andra stycket 3 eller fjärde stycket.

[S2]För barn under fem år som har egen resehandling och som reser med vårdnadshavare, får en sådan resehandling som avses i 4 § godtas som hemlandspass, även om den inte uppfyller kraven i 4 § andra stycket 1 eller 6 vad avser födelsedatum eller fotografi. Födelseår skall dock framgå.

[S3]Innehavarens identitet måste alltid kunna fastställas med stöd av handlingen.

[K2]6 §  Ett hemlandspass som har utfärdats för makar gemensamt godtas för inresa och vistelse i Sverige såväl när makarna följs åt som när endast en av dem reser in.

Resedokument

[K2]7 §  Ett resedokument skall utfärdas i de fall som anges i konventionen den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (SÖ 1954:55), konventionen den 28 september 1954 angående statslösa personers rättsliga ställning (SÖ 1965:54) eller konventionen den 23 november 1957 angående flyktingar som äro sjömän (SÖ 1959:16).

 • MIG 2013:15:UNHCR:s erkännande av en persons flyktingskap är inte bindande vid prövningen av om personen har rätt till resedokument. Dock ska UNHCR:s bedömningar och uttalanden beaktas vid fastställande av eventuellt flyktingskap. Det är en framåtsyftande riskbedömning som ska göras och det är förhållandena vid prövningstillfället som är av avgörande betydelse.

[K2]8 §  Ett resedokument skall utfärdas för viss tid och får, då det utfärdas, förses med en anteckning om att innehavarens identitet inte är styrkt.

[S2]Migrationsverket får besluta om förlängning av giltighetstiden för ett resedokument.

[K2]9 §  Ett resedokument som utfärdats enligt 4 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) gäller som pass vid inresa och vistelse i Sverige.

[K2]10 §  Om den som har ett av Migrationsverket utfärdat resedokument upphör att vara flykting eller statslös, skall resedokumentet återlämnas till Migrationsverket.

Provisorisk resehandling

[K2]11 §  En resehandling som upprättats i enlighet med det beslut som fattats av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet 96/409/GUSP av den 25 juni 1996 om införandet av provisorisk resehandling (Europeiska unionens provisoriska resehandling), gäller som pass vid inresa och vistelse i Sverige.

Främlingspass

[K2]12 §  Om en utlänning inte har någon handling som gäller som pass och saknar möjlighet att skaffa en sådan handling, får Migrationsverket utfärda främlingspass för honom eller henne att gälla som pass. Verket får utfärda främlingspass även i andra fall, om det finns särskilda skäl.

[K2]13 §  Ett främlingspass skall utfärdas med en giltighetstid av högst fem år och får, antingen då det utfärdas eller senare, förses med en anteckning som begränsar dess giltighetsområde.

[S2]Ett främlingspass får, då det utfärdas, förses med en anteckning om att innehavarens identitet inte är styrkt.

[K2]14 §  Om en utlänning har ett omedelbart behov av att resa till eller från Sverige, får Migrationsverket utfärda ett provisoriskt främlingspass för honom eller henne.

[K2]14 a §  Främlingspass får utfärdas för den som är under 18 år om barnets vårdnadshavare lämnat medgivande. Pass får utfärdas utan sådant medgivande om det finns synnerliga skäl.

[S2]Pass som endast gäller för direkt resa till Sverige får utan vårdnadshavares medgivande utfärdas för ett barn som har uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om barnet

 1. befinner sig i en situation där det finns risk för att dess hälsa eller utveckling skadas, eller
 2. det annars finns särskilda skäl. Förordning (2006:443).

[K2]15 §  En ansökan om främlingspass ges in till Migrationsverket eller, om utlänningen inte befinner sig i Sverige, till en svensk beskickning eller svenskt konsulat.

[K2]15 a §  Om ett ärende gäller fråga om att utan vårdnadshavares medgivande utfärda främlingspass för ett barn under 18 år, skall Migrationsverket inhämta yttrande från en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten. Yttrande skall inhämtas från den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, från den kommun barnet har starkast anknytning till. Förordning (2006:443).

[K2]15 b §  Ett ärende som gäller fråga om att med stöd av 14 a § andra stycket utfärda pass för ett barn under 18 år utan vårdnadshavares medgivande skall handläggas skyndsamt. Förordning (2006:443).

[K2]16 §  Ett främlingspass skall återlämnas till Migrationsverket om den som har passet

 1. har blivit svensk medborgare,
 2. har fått en annan handling som gäller som pass,
 3. skall resa till sitt hemland,
 4. enligt särskilt beslut om avvisning eller utvisning inte längre har rätt att vistas i landet, eller
 5. har avlidit.

Identitetskort för EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

[K2]17 §  Ett identitetskort för en utlänning som är medborgare i den utfärdande staten som utvisar medborgarskap och som har utfärdats av en behörig myndighet i en EES-stat eller Schweiz gäller som pass vid utlänningens ankomst till och utresa från Sverige samt under den tid utlänningen har rätt att vistas här. Detsamma gäller identitetskort som har utfärdats av behörig myndighet i en annan stat än EES-stat eller Schweiz för en schweizisk medborgares make, för deras barn som är under 21 år eller som är beroende av dem för sin försörjning och för släktingar i närmast föregående led till sådan utlänning eller hans eller hennes make och som är beroende av dem, om familjemedlemmen är medborgare i den staten och medborgarskapet framgår av identitetskortet.

[S2]Första stycket gäller även för en sådan utlänning som avses i 5 kap. 2 § första stycket 4.Förordning (2006:262).

Resehandling för en utlänning som inte är medborgare i det utfärdande landet

[K2]18 §  En resehandling som har utfärdats av en behörig utländsk myndighet för någon som saknar medborgarskap eller är medborgare i ett annat land än det där handlingen utfärdats, får godtas som pass om handlingen är upprättad enligt 4 § andra-fjärde styckena och har det innehåll som föreskrivs där.

Kollektivpass

[K2]19 §  En gemensam resehandling för flera utlänningar (kollektivpass) får godtas som pass, om utlänningarna skall resa genom landet i samlad grupp eller uppehålla sig här kortare tid för ett gemensamt ärende. Kollektivpasset får avse endast medborgare i det land vars myndighet har utfärdat passet. Det skall uppta minst tio och högst femtio personer. Den som är upptagen i passet skall ha en identitetshandling som är utställd av en behörig myndighet i hemlandet.

[S2]I fråga om kollektivpass som har utfärdats i enlighet med den europeiska överenskommelsen den 16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass (SÖ 1968:16) och som har utställts av en myndighet i ett land som har tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar överenskommelsen, gäller överenskommelsen i stället för första stycket.

[S3]Om ett kollektivpass avser utlänningar som inte är skyldiga att ha visering, skall passet ha godkänts av en svensk beskickningschef eller konsul som är behörig att ge visering eller av polismyndigheten i en ort där det finns passkontroll för inresa i Sverige. Sådant godkännande behövs dock inte, om passet har godkänts av behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge för inresa i respektive land.

Diplomatpersonal m.fl.

[K2]20 §  Bestämmelserna om krav på passinnehav i 2 kap.utlänningslagen (2005:716) och bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även för främmande länders diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige samt deras familjer och betjäning. Sådana personer skall ha hemlandspass.

[K2]21 §  En diplomatisk kurir som kommer till Sverige skall utöver hemlandspass ha en officiell handling där hans eller hennes ställning intygas och antalet kollin i kurirsändningen anges.

Bemyndigande

[K2]22 §  Migrationsverket får efter att ha hört Rikspolisstyrelsen meddela ytterligare föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Migrationsverket efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i ett enskilt fall godta att en annan handling gäller som pass.

3 kap. Bestämmelser om visering

Undantag från kravet på visering

[K3]1 §  Utöver vad som föreskrivs i 2 kap.3, 8 och 10 §§utlänningslagen (2005:716) är nedan angivna utlänningar undantagna från kravet på visering.

 1. Medborgare i Storbritannien ("British citizen") som har hemlandspass eller den som innehar ett med "British passport" betecknat hemlandspass eller ett av behörig myndighet utfärdat identitetskort, där medborgarskapet är angivet som "British citizen" eller "British National Overseas" (BNO) och som gäller för inresa i Storbritannien.
 2. Medborgare i Belgien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Portugal, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, om de har hemlandspass eller ett identitetskort som är utfärdat av en behörig myndighet i hemlandet och utvisar medborgarskap.
 3. Medborgare i något av de länder som anges i 1 och 2 om de finns upptagna i ett kollektivpass som har utfärdats av en behörig myndighet i hemlandet.
 4. Innehavare av resedokument som har utfärdats i enlighet med konventionen den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (SÖ 1954:55) eller konventionen den 23 november 1957 angående flyktingar som är sjömän (SÖ 1959:16) och som har utfärdats av en svensk myndighet eller av en myndighet i en stat, som tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar den europeiska överenskommelsen den 20 april 1959 om avskaffande av viseringstvång för flyktingar (SÖ 1960:75).
 5. Flyktingar eller statslösa personer som är upptagna i ett kollektivpass som har utfärdats dels av en myndighet i ett land som har tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar artikel 13 i den europeiska överenskommelsen den 16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass (SÖ 1968:16), dels enligt överenskommelsen och den av Sverige avgivna deklarationen över nämnda artikel.
 6. De som innehar Förenta nationernas "laissez passer" och ett intyg om att de färdas i tjänsten som är utfärdat av FN eller något av dess fackorgan eller underordnade organ.
 7. De som innehar Europeiska gemenskapernas "laissez passer".
 8. Innehavare av vatikanpass.
 9. Medborgare i Filippinerna, Makedonien (tidigare jugoslaviska republiken Makedonien), Thailand eller Turkiet som har diplomatpass eller tjänstepass samt medborgare i Tunisien som har diplomatpass.
 10. Besättningsmän i tjänst på luftfartyg som innehar ett flygcertifikat eller ett certifikat för flygbesättning, så länge som de inte lämnar
  • flygplatsen för mellanlandningen,
  • flygplatsen på bestämmelseorten,
  • den kommun där flygplatsen ligger, eller
  • flygplatsen annat än för att bege sig till en annan flygplats på en Schengenstats territorium.
 11. Besättningsmän på fartyg som finns upptagna på besättningslistan för fartyget och som har en giltig sjöfartsbok eller identitetshandlingar för sjömän, så länge de endast tillfälligt lämnar sitt fartyg och uppehåller sig i den tätort som finns närmast den hamn där fartyget ligger.
 12. Utlänningar som avses i 8 § eller 4 kap. 6 §.
 13. Personal tillhörande en främmande stats militära styrka som innehar en militär identitetshandling och som besöker Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av följande avtal:
  1. avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51), och
  2. avtalet den 13 december 2001 mellan de stater som deltar i den multinationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser om status för deras styrkor (SÖ 2005:6).
 14. Utlänningar som är under 18 år och som är bosatta i en EES- stat men inte EES-medborgare om
  1. vistelsen i Sverige avser ett kort besök som deltagare i en skolresa,
  2. deltagarna i skolresan följs åt av en lärare som har en lista över deltagarna upprättad i enlighet med bilagan till rådets beslut om gemensam åtgärd den 30 november 1994, och
  3. utlänningarna innehar en handling som gäller som pass vid inresa i Sverige eller deltagarlistan innehåller de uppgifter som anges i artikel 2 i rådets beslut.
 15. Utlänningar som har uppehållskort eller permanent uppehållskort som har utfärdats i Sverige eller av behörig myndighet i annan EES-stat.

[S2]Ytterligare undantag från viseringskravet finns i rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav. Förordning (2006:262).

Nödfallsvisering

[K3]2 §  En visering för högst femton dagar och giltig för en inresa får utfärdas vid gränsen till en utlänning som är skyldig att ha visering men kommer till Sverige utan att ha visering, därför att han eller hon på grund av tidsbrist eller tvingande skäl inte har kunnat ansöka om sådan.

Visering för flygplatstransitering

[K3]3 §  Medborgare i Afghanistan, Bangladesh, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Eritrea, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia eller Sri Lanka som passerar via internationellt flygplatsområde i Sverige skall ha enhetlig visering för flygplatstransitering. Detsamma gäller utlänningar som inte är medborgare i dessa länder, men som är innehavare av en resehandling utställd av en myndighet i dessa länder.

[S2]Visering för flygplatstransitering krävs inte för en utlänning som avses i första stycket som

 • har visering för inresa i landet,
 • har giltigt uppehållstillstånd för längre tid än tre månader i ett land som ingår i Europeiska unionen (EU),
 • har beviljats visering för vistelse under längre tid än tre månader i en EES-stat,
 • innehar diplomatpass, tjänstepass eller någon annan sådan handling som avses i 1 § 6-8,
 • är besättningsmedlem på luftfartyg eller fartyg,
 • är en sådan utlänning som avses i 1 §4 eller 5, eller
 • har beviljats tillstånd till transitering enligt lagen (2005:754) om bistånd vid transitering genom Sverige med flyg i samband med återvändande.

Visering för sjömän

[K3]4 §  En enhetlig visering för högst fem dagar får utfärdas till en utlänning som är sjöman och som i samband med av- eller påmönstring skall resa in i landet eller fortsätta till en annan Schengenstat.

Gruppvisering

[K3]5 §  En enhetlig visering får, om det finns särskilda skäl, utfärdas som en gruppvisering för flera utlänningar. En sådan visering får beviljas för högst 30 dagar. En gruppvisering för utlänningar som är sjömän får dock beviljas för högst fem dagar.

Bevis om visering

[K3]6 §  Bevis om visering skall föras in i utlänningens pass eller någon annan resehandling. När beviset avser en enhetlig visering skall resehandlingens giltighetstid överstiga viseringens med minst tre månader.

Begränsning i giltigheten av enhetlig visering

[K3]7 §  Giltigheten av en enhetlig visering får inte omfatta en Schengenstat som inte har godkänt det pass eller den resehandling, där viseringen skall föras in.

Rätt till genomresa

[K3]8 §  En utlänning som har en visering utfärdad av en Schengenstat för vistelse som överstiger tre månader och som uppfyller de krav för inresa som sägs i artikel 18 i Schengenkonventionen, får medges rätt att resa in i landet under högst fem dagar för att kunna fortsätta till det land som utfärdat viseringen.

[S2]En utlänning som i annat fall än som sägs i 4 kap. 6 § har ett uppehållstillstånd beviljat av en Schengenstat eller en visering utfärdad av en Schengenstat och giltig för inresa i den staten, får medges rätt att resa in i Sverige för att kunna ta sig till det land som utfärdat uppehållstillståndet eller viseringen.

Diplomatpersonal m.fl.

[K3]9 §  Bestämmelserna om visering i 2 kap.utlänningslagen (2005:716) och bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även för främmande länders diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige, deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer.

[S2]För personer som avses i första stycket får en nationell visering beviljas för längre tids vistelse i Sverige än tre månader.

Beslutande myndigheter

[K3]10 §  En enhetlig visering skall beslutas av Migrationsverket eller annan behörig myndighet enligt 11 och 12 §§, om Sverige är resans huvudmål eller, om resans huvudmål inte går att fastställa, Sverige är det land inom Schengenområdet där utlänningen avser att resa in.

[K3]11 §  Visering får meddelas av Sveriges exportråds kontor i Taiwan.

[S2]En visering för en utlänning som är sjöman beslutas av polismyndigheten vid gränsen. När en polismyndighet anser det tveksamt om en sådan visering skall utfärdas, skall myndigheten begära besked från Migrationsverket. Förordning (2006:262).

Bemyndiganden

[K3]12 §  Migrationsverket får ge en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat rätt att besluta i ärenden om viseringar. Innan en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat ges rätt att avslå ansökningar om visering, skall Migrationsverket samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

[S2]Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ge en sådan myndighet rätt att bevilja viseringar inom departementets ansvarsområde.

[S3]Migrationsverket får ge en polismyndighet rätt att besluta om beviljande av nödfallsviseringar.

Att behålla uppehållsrätt i vissa fall

[K3a]1 §  En medborgare i en EES-stat som har uppehållsrätt som arbetstagare eller egen företagare enligt 3 a kap. 3 § 1 utlänningslagen (2005:716), behåller sin uppehållsrätt även om han eller hon drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Detsamma gäller om han eller hon är ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställning och har anmält sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen.

[S2]En sådan arbetstagare som avses i första stycket, som haft en tidsbegränsad anställning på mindre än ett år, behåller sin uppehållsrätt i sex månader efter det att han eller hon fullgjort sin anställning om han eller hon är ofrivilligt arbetslös och har anmält sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Detsamma gäller en sådan arbetstagare som avses i första stycket som har blivit ofrivilligt arbetslös under de första tolv månaderna av en anställning och har anmält sig som arbetssökande till arbetsförmedlingen.

[S3]En sådan arbetstagare eller egen företagare som avses i första stycket som inleder en yrkesutbildning behåller sin uppehållsrätt. Om personen inte är ofrivilligt arbetslös skall han eller hon anses som arbetstagare eller egen företagare endast om yrkesutbildningen har samband med den tidigare sysselsättningen. Förordning (2006:262).

[K3a]2 §  En utlänning som är familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) och som inte är EES-medborgare behåller sin uppehållsrätt, om den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider, under förutsättning att familjemedlemmen då har vistats i Sverige som familjemedlem under minst ett år, samt

 1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
 2. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige, eller
 3. är medlem i en familj som redan är bildad i Sverige av en person som uppfyller villkoren i 1 eller 2.

[S2]En utlänning som är familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § utlänningslagen och som är EES-medborgare måste uppfylla något av de villkor som anges i 3 a kap. 3 § utlänningslagen för att ha uppehållsrätt, om den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider eller reser ut ur Sverige. Förordning (2006:262).

[K3a]3 §  En EES-medborgares barn som är under 21 år och som är inskrivet vid en erkänd utbildningsanstalt för att bedriva studier, och som härlett sin uppehållsrätt från föräldern, behåller sin uppehållsrätt även om föräldern avlider eller reser ut ur Sverige. Detsamma gäller den person som har vårdnaden om barnet. Uppehållsrätten kvarstår till dess att den studerande har avslutat studierna. Förordning (2006:262).

[K3a]4 §  En utlänning som är familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) men som inte är EES-medborgare behåller sin uppehållsrätt, om anknytningen till den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet, upplösning av det registrerade partnerskapet eller upphörande av samboförhållandet, under förutsättning att han eller hon uppfyller vad som föreskrivs i 2 § första stycket 1, 2 eller 3, samt

 • äktenskapet, samboförhållandet eller det registrerade partnerskapet har varat i minst tre år, varav minst ett år i Sverige, när förfarandet för äktenskapsskillnad eller ogiltigförklaring av äktenskapet eller upplösning av samboförhållandet eller det registrerade partnerskapet inleds,
 • vårdnaden av EES-medborgarens barn har överlåtits på familjemedlemmen,
 • det är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter i förhållandet, eller
 • familjemedlemmen genom överenskommelse mellan föräldrarna eller genom domstolsbeslut har rätt till umgänge med ett underårigt barn och denna umgängesrätt måste utövas i Sverige.

[S2]En utlänning som är familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § utlänningslagen och som är EES-medborgare måste uppfylla något av de villkor som anges i 3 a kap. 3 § utlänningslagen för att ha uppehållsrätt, om anknytningen till den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt upphör genom sådan händelse som anges i första stycket. Förordning (2006:262).

Att få permanent uppehållsrätt i vissa fall

[K3a]5 §  En EES-medborgare som är arbetstagare eller egen företagare och som upphör att arbeta i Sverige har permanent uppehållsrätt, även om han eller hon inte har vistats här under en fortlöpande period av fem år, om han eller hon,

 1. när han eller hon upphör att arbeta har arbetat i Sverige under de tolv föregående månaderna och fortlöpande har vistats i Sverige i minst tre år, samt fyllt 60 år eller, såvitt gäller arbetstagare, fått pension i förtid i samband med att arbetet upphör,
 2. slutar sitt arbete på grund av en permanent arbetsoförmåga och fortlöpande har vistats i Sverige i mer än två år,
 3. slutar sitt arbete på grund av en arbetsskada som berättigar till en förmån som helt eller delvis betalas av en svensk institution, eller
 4. efter minst tre års fortlöpande verksamhet och vistelse i Sverige, har fortsatt att arbeta i en annan EES-stat och behållit sin bostad i Sverige till vilken han eller hon återvänt minst en gång i veckan, och den sammanlagda yrkesverksamma tiden uppgår till fem år.

[S2]Om en sådan situation som avses i första stycket 1 eller 2 inträffar efter minst tre års fortlöpande yrkesverksamhet och vistelse i Sverige skall yrkesverksamma perioder i den andra staten räknas som om de tillbringats i Sverige.

[S3]Perioder av ofrivillig arbetslöshet som registrerats av arbetsförmedlingen eller perioder av ofrivilliga avbrott i arbetet eller frånvaro från eller upphörande av yrkesverksamheten som beror på sjukdom eller olycksfall, skall anses som yrkesverksamma perioder.

[S4]Villkoren som avser vistelsens och verksamhetens längd i första stycket 1 och villkoret som avser vistelsens längd i första stycket 2 skall inte tillämpas om arbetstagarens eller den egna företagarens make, sambo eller registrerade partner är svensk medborgare. Förordning (2006:262).

[K3a]6 §  Om en EES-medborgare har permanent uppehållsrätt enligt 5 §, skall även hans eller hennes familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ha permanent uppehållsrätt.

[S2]Om EES-medborgaren avlider medan han eller hon fortfarande är verksam som arbetstagare eller egen företagare men innan han eller hon har permanent uppehållsrätt skall familjemedlemmen som har vistats tillsammans med arbetstagaren eller den egna företagaren ha permanent uppehållsrätt, om

 1. arbetstagaren eller den egna företagaren vid sin död har vistats i Sverige i mer än två på varandra följande år, eller
 2. hans eller hennes död var följden av en arbetsskada. Förordning (2006:262).

Bevis om uppehållsrätt m.m.

[K3a]7 §  Migrationsverket utfärdar

 1. registreringsbevis till en medborgare i en EES-stat med uppehållsrätt,
 2. intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort till en utlänning som har ansökt om sådant kort,
 3. uppehållskort till annan utlänning än som avses i 1 och som har uppehållsrätt,
 4. intyg om permanent uppehållsrätt till en medborgare i en EES-stat som har ansökt om ett sådant intyg och som har permanent uppehållsrätt, och
 5. permanent uppehållskort till annan utlänning än som avses i 4 och som har permanent uppehållsrätt.

[S2]Registreringsbevis och intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart. Uppehållskort och permanent uppehållskort skall utfärdas senast sex månader efter ansökan om sådant kort. Intyg om permanent uppehållsrätt skall utfärdas snarast möjligt. Förordning (2006:262).

[K3a]8 §  I samband med utfärdande av registreringsbevis får Migrationsverket kräva att sökanden visar upp ett giltigt pass eller ett giltigt identitetskort samt

 1. handlingar som styrker att han eller hon har en anställning eller bedriver verksamhet som egen företagare i Sverige,
 2. handlingar som styrker att han eller hon är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige samt en försäkran om att han eller hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning, eller
 3. handlingar som styrker att han eller hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Förordning (2006:262).

[K3a]9 §  I samband med utfärdande av uppehållskort får Migrationsverket kräva att sökanden visar upp ett giltigt pass, handlingar som styrker familjeanknytningen till EES- medborgaren, registreringsbevis eller andra handlingar som styrker att den EES-medborgare från vilken uppehållsrätten härleds har uppehållsrätt i Sverige samt, i den mån detta är en förutsättning för sökandens uppehållsrätt, handlingar som styrker att han eller hon är beroende av EES-medborgaren eller hans eller hennes make eller sambo för sin försörjning. Förordning (2006:262).

[K3a]10 §  I samband med utfärdande av intyg om permanent uppehållsrätt och permanent uppehållskort får Migrationsverket kräva att sökanden visar upp handlingar som styrker vistelsens längd och handlingar som styrker att villkoren i övrigt är uppfyllda. Förordning (2006:262).

[K3a]11 §  Vid beräkningen av den tid inom vilken en utlänning enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) senast skall registrera sig eller ansöka om uppehållskort, skall vad som sägs i 4 kap. 2 § om uppehållstillståndsfri tid gälla i motsvarande mån. Förordning (2006:262).

Beräkning av uppehållstillståndsfri tid

[K4]1 §  Den tid av tre månader under vilken en utlänning enligt 2 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716) inte behöver ha uppehållstillstånd vid vistelse i Sverige (uppehållstillståndsfri tid) räknas från den tidpunkt då utlänningen reste in i Sverige eller in i en annan Schengenstat.

[S2]Om utlänningen under någon tid uppehållit sig i Sverige eller i en annan Schengenstat före inresan i Sverige, skall tiden för den vistelsen räknas in i den uppehållstillståndsfria tiden. Den sammanlagda vistelsen inom Schengenområdet får inte överstiga tre månader under en period av sex månader räknat från första inresedag.

[S3]Av en överenskommelse med annan stat kan framgå att tidigare vistelse i annan Schengenstat inte skall räknas in i den uppehållstillståndsfria tiden.

[K4]2 §  För en utlänning som är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz skall den uppehållstillståndsfria tiden alltid räknas från inresan i Sverige.

[S2]Vad som sägs i första stycket om uppehållstillståndsfri tid skall också gälla sådana familjemedlemmar till en EES- medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) som inte själva är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz. Förordning (2006:262).

Undantag från principen om första asylland

[K4]3 §  En utlänning skall inte vägras uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 § andra stycket 4 utlänningslagen (2005:716), om

 1. utlänningens make, barn eller förälder är bosatt här i landet och han eller hon inte har lika nära familjeanknytning till det land dit verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut skulle komma att ske, eller
 2. utlänningen på grund av tidigare långvarig vistelse i Sverige med uppehållstillstånd har fått särskild anknytning hit och saknar sådan anknytning eller anknytning genom anhöriga till det land dit verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut skulle komma att ske.

[K4]4 §  Om en utlänning vägrats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § andra stycket 4 utlänningslagen (2005:716), skall utlänningen få en särskild handling av vilken det framgår att de skäl för asyl som han eller hon anfört inte har prövats i sak i Sverige.

Uppehållstillstånd för studier i vissa fall

/Träder i kraft I: 2007-02-01/

[K4]5 §  En utlänning som har för avsikt att studera i Sverige och som har antagits till högskoleutbildning här skall beviljas uppehållstillstånd för studietiden om han eller hon

 1. har sin försörjning under studietiden och sin återresa tryggad genom egna medel, stipendium eller på annat liknande sätt,
 2. har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige, och
 3. inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa.

[S2]Uppehållstillstånd enligt första stycket skall beviljas för minst ett år eller den kortare tid studierna avser. Pågår studierna längre tid än ett år skall tillståndet förlängas med minst ett år i taget eller den kortare tid studierna avser, under förutsättning att villkoren i första stycket är uppfyllda och att den studerande gör godtagbara framsteg i sina studier. Förordning (2006:1578).

 • MIG 2009:5:För att förlängt uppehållstillstånd för studier ska medges krävs det att studenten i nära anslutning till början av studietiden uppvisar tryggad försörjning samt medel för återresa. Godtagbara framsteg i studier motsvarar 15 högskolepoäng under första året, 22,5 högskolepoäng under andra året och 30 högskolepoäng under tredje och följande år. Kravet är detsamma oavsett undervisningsspråk. Det är de högskolepoäng som uppnåtts under tiden för det senaste uppehållstillståndet som ska ligga till grund för bedömningen av om studenten gjort godtagbara framsteg i sina studier. Exempelvis visad sjukdom eller liknande skäl såsom nära anhörigs sjukdom eller dödsfall kan leda till att lägre studieresultat godtas.
 • MIG 2007:21:En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige för studier skall ha sin försörjning tryggad under studietiden. Om studierna skall finansieras genom banklån måste utlänningen visa att bankmedel finns överförda till utlänningens konto, och att han därmed förfogar över beloppet i fråga.
 • MIG 2016:18:Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 § andra stycket 11 utlänningslagen göra undantag från huvudregeln att en ansökan om uppehållstillstånd ska ges in och beviljas före inresan i Sverige, bör tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. Att en utlänning haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier har inte i sig ansetts utgöra synnerliga skäl för att göra undantag från nämnda huvudregel när personen ansöker om fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av arbete. – Det är de studieresultat som uppnåtts under den tidigare tillståndstiden som ska ligga till grund för bedömningen av om utlänningen uppfyller förutsättningarna för att beviljas fortsatt uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 18 § andra stycket 9 utlänningslagen.

Rätt till vistelse i vissa fall

[K4]6 §  En utlänning som har giltigt resedokument och ett uppehållstillstånd som är utfärdat av en Schengenstat får medges att resa in i och under högst tre månader vistas i Sverige om inresevillkoren enligt artikel 21 i Schengenkonventionen är uppfyllda. Vid beräkningen av vistelsetiden skall den tid räknas in som utlänningen vistats i en annan Schengenstat än den stat som utfärdat tillståndet, utan att han eller hon återvänt dit.

Uppehållstillstånd för tillfälligt arbete

[K4]7 §  En utlänning som skall arbeta tillfälligt i Sverige under sådana förutsättningar som anges i 5 kap. 2 § första stycket 4 skall, om inte allmän ordning, säkerhet eller hälsa talar emot det, beviljas uppehållstillstånd för den tid det tillfälliga arbetet beräknas pågå.

Gemensamt tidsbegränsat uppehållstillstånd

[K4]8 §  Gemensamt tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas personer som har upptagits i ett gemensamt pass.

Uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och för tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat

[K4]9 §  Uppehållstillstånd skall beviljas en utlänning som visar upp ett giltigt pass eller identitetskort och som är medborgare i Schweiz eller tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och inte enligt 2 kap. 5 § och 8 §första stycketutlänningslagen (2005:716) är undantagen från kravet på uppehållstillstånd, om han eller hon

 1. är arbetstagare som har ett anställningsbevis eller egen företagare som genom en handling kan visa att han eller hon är egen företagare,
 2. tillhandahåller eller tar emot tjänster och kan styrka detta genom en handling,
 3. är egen företagare som har upphört med sin verksamhet om han eller hon
  • har uppnått 65 års ålder när han eller hon upphör med sin verksamhet, bedrivit sin verksamhet i Sverige under de närmast föregående tolv månaderna och varit bosatt i Sverige i tre år, eller
  • slutar sin verksamhet på grund av en bestående arbetsoförmåga och utan avbrott har bott i Sverige under minst två år, eller
  • slutar sin verksamhet på grund av arbetsoförmåga som är en följd av en arbetsskada som berättigar till pension som helt eller delvis betalas av en svensk institution, eller
  • efter tre års oavbruten verksamhet och bosättning i Sverige har fortsatt sin verksamhet i en annan EES-stat eller Schweiz och behållit sin bostad i Sverige till vilken han eller hon återvänt minst en gång i veckan,
 4. är egen företagare för vilken tredje punkten inte gäller och pensionerade arbetstagare för vilka kommissionens förordning (EEG) nr 1251/70 av den 29 juni 1970 om arbetstagares rätt att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda där inte gäller, om han eller hon får en pension som är tillräcklig för uppehället och, om han eller hon inte omfattas eller kommer att omfattas av den svenska socialförsäkringen, har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige,
 5. är studerande som är inskriven vid en erkänd utbildningsanstalt och försäkrar att han eller hon har tillräckliga egna medel för sin försörjning samt, om han eller hon inte omfattas eller kommer att omfattas av den svenska socialförsäkringen, har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige, eller
 6. om han eller hon har tillräckliga medel för sin försörjning och, om han eller hon inte omfattas eller kommer att omfattas av den svenska socialförsäkringen, har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige.

[S2]Rätten för en egen företagare att efter avslutad verksamhet få uppehållstillstånd enligt tredje punkten påverkas inte, om han eller hon vistas utanför Sverige högst tre månader om året eller om han eller hon lämnar Sverige för att göra militärtjänst. Rätten påverkas inte heller av att en företagare efter avslutad verksamhet under högst två år vistas utomlands. Förordning (2006:262).

[K4]10 §  Uppehållstillstånd skall beviljas för

 1. fem år för sådana arbetstagare och egna företagare som avses i 9 § första stycket 1, 3 och 4, om anställningstiden överstiger tre månader men understiger tolv månader får dock uppehållstillstånd beviljas för den tid anställningen varar,
 2. den tid som tjänsten utförs i de fall som avses i 9 § första stycket 2,
 3. den tid som utbildningen varar i de fall som avses i 9 § första stycket 5, om utbildningen pågår längre än ett år, får dock uppehållstillstånd beviljas för ett år i taget, eller
 4. fem år för medborgare i Schweiz eller de övriga tredjelandsmedborgare som avses i 9 § första stycket 6.

[S2]Uppehållstillstånden som avses i 9 § första stycket 4 och 6 får omprövas efter de första två årens bosättning. När uppehållstillståndet för en utlänning som avses i 9 § första stycket 1 första gången förnyas får tillståndstiden begränsas om arbetstagaren varit ofrivilligt arbetslös längre än tolv månader i följd. Tillståndstiden får dock inte bli kortare än tolv månader. Förordning (2006:262).

[K4]11 §  Uppehållstillstånd skall beviljas medborgare i Schweiz under de förut-sättningar som sägs i artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 1251/70 av den 29 juni 1970 om arbetstagares rätt att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda där.

12 § Har upphävts genom förordning (2006:262).
13 § Har upphävts genom förordning (2006:262).
14 § Har upphävts genom förordning (2006:262).
15 § Har upphävts genom förordning (2006:262).

[K4]16 §  En utlänning som är anhörig till en medborgare i Schweiz skall beviljas uppehållstillstånd på det sätt som sägs i artikel 3 i bilaga I till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer (SÖ 2001:68).

[K4]16 a §  En utlänning som på ett sätt som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) är familjemedlem till en tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat skall beviljas uppehållstillstånd under förutsättning att den tredjelandsmedborgare som utlänningen har anknytning till uppfyller något av villkoren i 9 § första stycket. Uppehållstillstånd skall beviljas i samma omfattning som för den tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat som utlänningen har anknytning till. Förordning (2006:262).

 • MIG 2018:5:För att en utlänning ska kunna beviljas uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i en annan EU-stat krävs inte att familjen ska vara bildad redan i den andra EU-staten.

[K4]17 §  En ansökan om uppehållstillstånd skall kunna bifallas, om ansökan görs av en EES-medborgare, en medborgare i Schweiz eller en tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat, även om han eller hon befinner sig i Sverige eller om ansökan prövas när han eller hon befinner sig i Sverige.

[S2]Detsamma gäller för ansökan som görs av en sådan medlem av en utlännings familj som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller av en utlänning som på ett sätt som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen är familjemedlem till en schweizisk medborgare eller en tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat.

[S3]Vad som sägs i första stycket tillämpas även på en ansökan om uppehållstillstånd enligt 7 §. En sådan ansökan kan för utlänningens räkning göras av dennes arbetsgivare, som skall intyga de förhållanden som ligger till grund för ansökan. Förordning (2006:262).

[K4]18 §  Uppehållstillstånd får återkallas för en sådan utlänning som avses i 9 § första stycket och som grundar sin rätt till vistelse här på avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer, om utlänningen inte försörjer sig eller annars saknar egna medel för sitt uppehälle här. Detsamma gäller tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och som beviljats uppehållstillstånd här. Detta gäller utöver vad som föreskrivs i 7 kap.1-6 §§utlänningslagen (2005:716).

[S2]Uppehållstillstånd för en utlänning som på ett sätt som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen är familjemedlem till en tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat får återkallas, om anknytningen till medborgaren i Schweiz eller till tredjelandsmedborgaren med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat bryts och familjemedlemmen inte har rätt att stanna i Sverige på någon annan grund.

[S3]Arbetstagare som avses i 9 § första stycket 1 skall inte få sitt uppehållstillstånd återkallat enbart därför att han eller hon antingen inte längre är anställd på grund av att han eller hon är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, eller han eller hon är ofrivilligt arbetslös och detta bekräftas av arbetsförmedlingen. Förordning (2006:262).

Uppehållstillstånd för diplomatiska och konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning

[K4]19 §  Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning får beviljas uppehållstillstånd under den tid som tjänstemannen är anställd vid en främmande stats beskickning eller konsulat i Sverige.

EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta

[K4]19 a §  För den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige skall ett EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta utfärdas. Giltighetstiden för EG-uppehållstillståndet skall vara minst fem år. Förordning (2006:262).

Ansökan om uppehållstillstånd

[K4]20 §  En ansökan om uppehållstillstånd av en utlänning som inte befinner sig i Sverige ges in till och utreds av en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land där utlänningen annars är stadigvarande bosatt.

[S2]En ansökan om uppehållstillstånd av en utlänning som vistas i Sverige ges in till Migrationsverket.

[K4]21 §  Migrationsverket skall vid behov kontrollera om en utlänning som ansökt om uppehållstillstånd har registrerats på den spärrlista som avses i 3 § 2 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem. Innan uppehållstillstånd beviljas en utlänning som registrerats på spärrlista skall Migrationsverket genomföra sådant samråd som avses i artikel 25 i Schengenkonventionen.

[S2]En migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen får begära att Migrationsverket utför åtgärder som avses i första stycket.

 • MIG 2012:8:I mål om uppehållstillstånd, där skyddsskäl och synnerligen ömmande omständigheter har åberopats, har frågan uppkommit om hur en migrationsdomstol bör förfara när det i ett mål bedöms föreligga grund för att bevilja en utlänning uppehållstillstånd, men där det framgår att denne är uppförd på en sådan spärrlista som avses i artikel 25.1 i Schengenkonventionen. Domstolen ska i ett sådant fall uppdra åt Migrationsverket att genomföra samråd med den berörda Schengenstaten avseende registreringen och i avvaktan på utfallet av detta samråd behålla målet hos sig. Domstolen ska därefter pröva om det föreligger hinder enligt artikeln för att bevilja uppehållstillstånd och slutligt avgöra tillståndsfrågan.

Handläggningstid

[K4]21 a §  Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap.3 och 3 a §§utlänningslagen (2005:716) skall, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast inom nio månader från det att ansökan lämnades in. Förordning (2006:262).

DNA-analys

[K4]21 b §  Sådan DNA-analys som avses i 13 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) skall utföras av Rättsmedicinalverket.

[S2]Migrationsverket skall underrätta Rättsmedicinalverket om att en provtagning för DNA-analys skall genomföras. Utlåtandet över analysen skall sändas till Migrationsverket. Förordning (2006:262).

Bevis om uppehållstillstånd

[K4]22 §  Bevis om uppehållstillstånd skall föras in i utlänningens pass eller någon annan handling. Förordning (2006:262).

Tidsbegränsade uppehållstillstånds giltighetstid

[K4]23 §  Tidsbegränsade uppehållstillstånd får inte beviljas för längre tid än utlänningens pass gäller, om inte

 1. utlänningen är medborgare i Schweiz,
 2. utlänningen är en sådan anhörig till en schweizisk medborgare som avses i 16 §,
 3. utlänningen har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat,
 4. utlänningen är en sådan anhörig till en tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat som avses i 16 a §, eller
 5. det annars finns särskilda skäl. Förordning (2006:262).

 • MIG 2013:14:Då ett civilrättsligt äktenskap ingåtts finns det en presumtion för att den sökande maken ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det ankommer på Migrationsverket att göra sannolikt att makarna inte har för avsikt att leva tillsammans. Enbart den omständigheten att makarna uppgett att de inledningsvis inte kommer att bo tillsammans vid hustruns ankomst till Sverige har inte medfört att de ansetts sakna avsikt att leva tillsammans.

Bemyndiganden

[K4]24 §  Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om

[K4]25 §  Migrationsverket får efter att ha hört Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) meddela föreskrifter om att en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat får bevilja uppehållstillstånd för högst tre år.

[K4]26 §  Migrationsverket får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstillstånd får ges in till och utredas av en annan myndighet än som sägs i 20 §.

[K4]27 §  Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av DNA-analys enligt 13 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716). Förordning (2006:262).

Undantag från kravet på arbetstillstånd

[K5]1 §  En utlänning som är medborgare i Schweiz eller har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat är undantagen från kravet på arbetstillstånd. Undantag från kravet på arbetstillstånd gäller även, oavsett medborgarskap, make eller sambo till en sådan utlänning samt deras barn som är under 21 år eller beroende av dem för sin försörjning. Förordning (2006:262).

[K5]2 §  Utöver vad som sägs i 1 § gäller undantag från kravet på arbetstillstånd i följande fall.

 1. För en tid av tre månader från inresan, för en utlänning som är anställd som förare av ett motorfordon som ägs eller hyrs av en person som besöker landet som turist eller som besättningsman på en turistbuss.
 2. För en tid av tre månader från inresan, för en utlänning som är anställd som vårdare av en person som besöker landet för läkarvård eller rekreation.
 3. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för en forskare eller lärare inom den högre utbildningen, som har kallats hit för forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet.
 4. För den tid det tillfälliga arbetet pågår, för en utlänning som är bosatt i en EES-stat men inte är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om utlänningen har rätt att arbeta och vistas i det landet och är anställd vid ett företag i det landet och för företagets räkning skall arbeta tillfälligt i Sverige i samband med en entreprenad eller liknande.
 5. För en tid av två månader från inresan för en montör eller teknisk instruktör som skall utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller reparation av maskiner eller liknande.
 6. För den tid som uppehållstillståndet gäller för en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 §, samt för den som har haft sådant uppehållstillstånd för en tid av minst sex månader och som inom giltighetstiden för tillståndet ansöker om förlängning till dess tillståndsfrågan har avgjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har vunnit laga kraft.
 7. För en tid av en månad från inresan för en utlänning som tillfälligt engagerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB för radio- eller televisionsutsändning.
 8. För en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvmånadersperiod för en utländsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan turnépersonal under förutsättning att artisten inbjudits av en arrangör som finns angiven i den förteckning över etablerade arrangörer som förs av Migrationsverket efter samråd med Arbetsmarknadsstyrelsen.
 9. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för en utlänning som är professionell idrottsman eller funktionär och som besöker Sverige för att delta i internationella tävlingar.
 10. För en sammanlagd tid som understiger ett år för en utlänning som har specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap arbetar tillfälligt i Sverige.

[S2]Vidare är en utlänning som, på grund av anställning utomlands, arbetar i Sverige som representant för ett företag eller som medlem av personalen på järnvägståg eller på lastbil i yrkesmässig trafik undantagen från kravet på arbetstillstånd. Förordning (2006:262).

[K5]3 §  Den som har haft arbetstillstånd för en tid av minst sex månader och som inom giltighetstiden för tillståndet ansöker om förlängning behöver inte ha arbetstillstånd för tiden till dess tillståndsfrågan har avgjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har vunnit laga kraft.

[S2]Har en utlännings arbetstillstånd återkallats och har samtidigt beslut meddelats om utvisning enligt 8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716), är utlänningen undantagen från kravet på arbetstillstånd till dess utvisningsbeslutet har vunnit laga kraft.

[K5]4 §  Den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige och åberopat skäl enligt 4 kap.1 eller 2 §utlänningslagen (2005:716) är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd i de fall Migrationsverket bedömer att dess beslut i ärendet inte kommer att kunna fattas inom fyra månader från ansökan. Undantaget gäller fram till dess att det finns ett lagakraftvunnet beslut i ärendet. Om ett beslut om avvisning eller utvisning inte bedöms kunna verkställas med tvång på grund av förhållandena i mottagarlandet gäller undantaget fram till dess att utlänningen lämnar landet.

[S2]Migrationsverket utfärdar särskilt bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

Samråd med Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnd

[K5]5 §  I ett ärende om arbetstillstånd skall Migrationsverket samråda med Arbetsmarknadsstyrelsen eller den länsarbetsnämnd som Arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer, om inte ansökningen skall avslås.

[K5]6 §  Migrationsverket får utan samråd enligt 5 § meddela arbetstillstånd

 1. för högst en månad för konstnärliga yrkesutövare som besöker landet för gästspel,
 2. om Migrationsverket vid prövningen följer de riktlinjer som enligt 12 § utfärdats av Arbetsmarknadsstyrelsen, eller
 3. om det finns särskilda skäl med hänsyn till längden av den tid utlänningen har vistats här, hans eller hennes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Yttrande från sammanslutningar av arbetsgivare och arbetstagare

[K5]7 §  Har samråd skett enligt 5 § och är ärendet av principiell betydelse eller annars av större vikt, skall Arbetsmarknadsstyrelsen eller den länsarbetsnämnd som Migrationsverket samrått med lämna sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare inom det verksamhetsområde som tillståndet avser tillfälle att yttra sig.

Ansökan om arbetstillstånd

[K5]8 §  En ansökan om arbetstillstånd av en utlänning som inte befinner sig i Sverige ges in till och utreds av en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land där utlänningen annars är stadigvarande bosatt.

[S2]En ansökan om arbetstillstånd av en utlänning som vistas i Sverige ges in till Migrationsverket.

Beslut om arbetstillstånd

[K5]9 §  Ett arbetstillstånd får inte beviljas för längre tid än utlänningen har tillstånd att vistas här eller får vistas här utan tillstånd och inte för längre tid än utlänningens pass gäller, om det inte finns särskilda skäl. Ett arbetstillstånd får inte beviljas för en utlänning som endast innehar ett sådant identitetskort som avses i 2 kap. 17 § första stycket.

[K5]10 §  Bevis om arbetstillstånd skall föras in i utlänningens pass eller någon annan handling.

Diplomatpersonal m.fl.

[K5]11 §  Bestämmelserna om arbetstillstånd i 2 kap.7 och 8 §§utlänningslagen (2005:716) och bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även för främmande länders diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige samt deras familjer och betjäning.

[S2]Kravet på arbetstillstånd gäller dock inte för anställning vid främmande länders beskickningar eller konsulat eller om detta följer av överenskommelse med något annat land.

Riktlinjer för bedömning av tillståndsärenden

[K5]12 §  Arbetsmarknadsstyrelsen skall besluta om riktlinjer för bedömningen av ärenden om arbetstillstånd. Sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare skall få tillfälle att yttra sig innan riktlinjer utfärdas.

Bemyndiganden

[K5]13 §  Migrationsverket får efter att ha hört Arbetsmarknadsstyrelsen och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) meddela föreskrifter att en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat får bevilja arbetstillstånd.

[S2]Migrationsverket får efter att ha hört Arbetsmarknadsstyrelsen meddela föreskrifter om att Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnd får besluta om arbetstillstånd.

[K5]14 §  Migrationsverket får meddela föreskrifter om att en ansökan om arbetstillstånd får ges in till och utredas av en annan myndighet än vad som föreskrivs i 8 §.

6 kap. Kontroll- och tvångsåtgärder

Passerande av gräns och gränskontroll

[K6]1 §  Inresa och utresa över en yttre gräns får inte utan tillstånd av polismyndigheten eller, vid in- och utresa med fartyg, Kustbevakningen ske vid annat ställe än ett gränsövergångsställe. I de fall Kustbevakningen givit tillstånd skall polismyndigheten underrättas.

[S2]Gränsövergångsställen finns i följande kommuner: Arvidsjaur, Borgholm, Borlänge, Falkenberg, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Härnösand, Härryda, Jönköping, Kalix, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Luleå, Lysekil, Malmö, Mörbylånga, Mönsterås, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Nynäshamn, Oskarshamn, Oxelösund, Piteå, Ronneby, Sigtuna, Simrishamn, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Strömstad, Sundsvall, Svedala, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Timrå, Torsås, Trelleborg, Trollhättan, Umeå, Varberg, Värmdö, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Älvkarleby, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik, Östhammar och Östersund.

[S3]Polismyndigheten beslutar om öppethållandetider vid ett gränsövergångsställe.

[K6]2 §  Bestämmelserna i 1 § första stycket gäller inte

 1. medborgare i en Schengenstat som reser direkt in från eller ut till en Schengenstat på ett fritidsfartyg,
 2. besättningsmän och passagerare på luftfartyg som kommer från en ort utanför Schengenstaterna och som har särskilda skäl, eller
 3. besättningsmän och passagerare på fartyg som kommer från utrikes ort och som har särskilda skäl.

[S2]Befälhavaren på ett luftfartyg skall utan dröjsmål anmäla ankomsten och lämna uppgift om luftfartyget samt om personer ombord till polismyndigheten.

[S3]Befälhavaren, eller en representant för befälhavaren, på ett fartyg skall utan dröjsmål anmäla ankomsten och lämna uppgift om fartyget samt om personer ombord till Kustbevakningen. Anmälningsskyldigheten gäller inte sådana fritidsfartyg som avses i första stycket 1.

[K6]3 §  Utlänningar får inte resa in i eller ut från landet över en yttre gräns utan att kontrolleras. Kontrollen genomförs vid ett gränsövergångsställe. Polismyndigheten får besluta att kontroll skall ske även vid ett annat ställe.

[S2]Trots vad som sägs i första stycket får, om inte polismyndigheten bestämmer något annat, utländska besättningsmän som finns upptagna på besättningslistan för fartyget och som har en giltig sjöfartsbok eller identitetshandlingar för sjömän tillfälligt lämna sitt fartyg utan att genomgå kontroll och uppehålla sig i den tätort som finns närmast den hamn där fartyget ligger, om de inte bedöms utgöra ett hot mot allmän ordning eller rikets säkerhet.

[K6]4 §  Vid kontroll skall en utlänning som reser in i eller ut från landet över en yttre gräns visa upp sitt pass för polismyndigheten. Polismyndigheten skall anteckna dagen för utlänningens inresa eller utresa i passet. Anteckning om inresa eller utresa skall dock inte göras på identitetskort. En sådan anteckning skall inte heller göras i ett pass för en EES- medborgare eller medborgare i Schweiz eller i ett pass för en utlänning som har uppehållskort eller permanent uppehållskort.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även när kontrollen sker under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant.

[S3]Om en utlänning som kommer till landet inte kan styrka sin rätt till inresa, skall Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket eller passkontrollanten omedelbart underrätta polismyndigheten och se till att utlänningen inte reser in i landet innan polismyndigheten har kontrollerat utlänningen. Vid utresekontroll skall polismyndigheten underrättas om det finns skäl för det. Förordning (2006:262).

[K6]5 §  En inre gräns får passeras utan att någon kontroll äger rum.

[S2]Om det är nödvändigt av hänsyn till allmän ordning eller rikets säkerhet, får regeringen besluta att kontroll under en begränsad tid skall genomföras även vid en inre gräns. Begäran hos regeringen om införande av sådan kontroll görs av Rikspolisstyrelsen efter samråd med berörd polismyndighet. Innan sådan kontroll införs skall samråd ske med de övriga Schengenstaterna.

[S3]Om ett omedelbart ingripande krävs, får Rikspolisstyrelsen efter samråd med berörd polismyndighet besluta att sådana åtgärder som anges i andra stycket får vidtas. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen och övriga Schengenstater om beslutet. Regeringen skall snarast pröva om åtgärderna skall bestå.

Kontroll vid flygplatstransitering

[K6]6 §  En utlänning som är skyldig att ha visering för flygplatstransitering skall vid ankomsten till flygplatsen visa upp ett bevis om viseringen på begäran av polismyndigheten.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även när kontrollen sker under medverkan av Tullverket, Migrationsverket eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant.

Tillstånd av polismyndigheten och Kustbevakningen

[K6]7 §  Luftfartyg som kommer från en ort utanför Schengenstaterna och som anländer till en annan plats än ett gränsövergångsställe får inte fortsätta sin färd utan tillstånd av polismyndigheten. Ett fartyg som kommer från utrikes ort och som anländer till en annan plats än ett gränsövergångsställe får inte fortsätta sin färd utan tillstånd av polismyndigheten eller Kustbevakningen.

Underrättelseskyldighet

[K6]8 §  Befälhavaren på ett luftfartyg som kommer från en ort utanför Schengenstaterna skall före ankomst underrätta flygplatschefen om ankomsten. Flygplatschefen skall utan dröjsmål underrätta polismyndigheten om ett luftfartyg kommer från eller avgår till en ort utanför Schengenstaterna.

[K6]9 §  Befälhavaren, eller en representant för befälhavaren, på ett fartyg som kommer från utrikes ort skall till Kustbevakningen skriftligen lämna uppgifter om fartyget, besättningen, passagerarna, destinationsorten, hamnar som skall angöras och planerad tidpunkt för utresa ur svenskt sjöterritorium,

 • senast 24 timmar före ankomst till destinationsorten, och
 • vid uppehåll på svenskt sjöterritorium, om det inte är frågan om sådan oskadlig genomfart som avses i Förenta nationernas havsrättskonvention (SÖ 2000:1).

[S2]Om sjöresan är kortare än 24 timmar kan uppgifterna lämnas senast när fartyget lämnar avgångshamnen, dock senast sex timmar före ankomsten till destinationsorten. Är sjöresan kortare än sex timmar får lotsbåtar och bogserbåtar lämna uppgifterna senast när fartyget lämnar avgångshamnen.

[S3]Befälhavaren, eller en representant för befälhavaren, skall även

 • senast fyra timmar i förväg meddela ändrad tidpunkt för utresa,
 • omedelbart meddela ändringar av övriga uppgifter som lämnats enligt första och andra styckena.

[S4]Uppgiftsskyldigheten gäller inte vid reguljär färjetrafik direkt mellan Schengenstater. Vid övrig reguljär färjetrafik behöver inte uppgifter om passagerare lämnas. Särskilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet för fritidsfartyg finns i 10 § och för fiskefartyg i 11 §.

[K6]10 §  Befälhavaren på ett fritidsfartyg som kommer från eller reser till en ort utanför Schengenstaterna skall utan dröjsmål lämna uppgifter till Kustbevakningen om fartyget och om personer ombord samt beräknad tidpunkt för utresa ur svenskt sjöterritorium.

[K6]11 §  Befälhavaren, eller en representant för befälhavaren, på ett fiskefartyg som kommer från eller avgår till en ort utanför Schengenstaterna skall senast sex timmar i förväg anmäla fartygets ankomst och planerad avgång till Kustbevakningen. Uppgift skall samtidigt lämnas om passagerare och om förändringar i besättningen.

[K6]12 §  Polismyndigheten skall underrätta Rikspolisstyrelsen om en utlänning som avses i 8 kap. 1 § 5 utlänningslagen (2005:716) tillåtits resa in i Sverige. Rikspolisstyrelsen skall underrätta övriga Schengenstater.

Registreringskort för hotellgäster

[K6]13 §  Den som driver hotell, pensionat eller annan yrkesmässig uthyrningsverksamhet för övernattning skall se till att utlänningar på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar uppgifter om sig. Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas.

[S2]Utlänningen skall styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling.

Fingeravtryck

[K6]14 §  Beslut om att ta fingeravtryck eller fotografi enligt 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) fattas av den befattningshavare som ansvarar för att utredning genomförs i ett ärende som rör uppehållstillstånd, avvisning eller utvisning eller av den som har att fatta beslut om förvar. Fingeravtryck och fotografi som tagits av en polismyndighet skall tillsammans med utredning i ärendet sändas till Migrationsverket.

Förvar

[K6]15 §  De beslut som Migrationsverket fattar i särskilda fall enligt 10 kap. 20 § och 11 kap.3-13 §§utlänningslagen (2005:716) skall dokumenteras på lämpligt sätt.

[S2]Beslut om placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest enligt 10 kap. 20 § utlänningslagen skall vara motiverade och tas in i en särskild handling. Detsamma gäller även beslut om att vägra besök enligt 11 kap. 4 § och om avskiljande enligt 11 kap. 7 § samma lag.

[K6]16 §  Egendom och försändelser som Migrationsverket tar om hand enligt 11 kap.10 eller 11 §utlänningslagen (2005:716) skall förtecknas. Förteckningen skall skrivas under av den som verkställt omhändertagandet.

[S2]Migrationsverket skall se till att det som tagits om hand förvaras på ett betryggande sätt.

Bemyndigande

[K6]17 §  Migrationsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om fingeravtryck och fotografi.

Underrättelse om utlännings vistelse m.m. i Sverige

[K7]1 §  En underrättelse om en utlännings fullständiga namn, födelsedatum, medborgarskap och bostadsadress här i landet skall lämnas till polismyndigheten i det polisdistrikt där utlänningen är bosatt eller huvudsakligen vistas. En sådan underrättelse behövs dock inte beträffande den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige eller den som är undantagen från skyldigheten att ha uppehållstillstånd.

[S2]Underrättelse enligt första stycket lämnas av

 1. Skatteverket, när utlänningen första gången

[S3]a. anmäler sig till folkbokföring i Sverige eller skall folkbokföras här utan egen anmälan,

[S4]b. ansöker om att få en skattsedel och inte kan visa att han eller hon har arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd,

 1. arbetsförmedlingskontor, när utlänningen första gången anmäler sig hos förmedlingen för registrering eller för att på annat sätt ta förmedlingens tjänster i anspråk,
 2. socialnämnd, när nämnden första gången vidtar åtgärd i ett ärende om socialtjänst som angår utlänningen,
 3. styrelsen för utbildningen, när utlänningen första gången skrivs in i grundskolan eller, om han eller hon inte tidigare varit elev i grundskolan, tas in i gymnasieskolan.

[S5]Den som lämnar underrättelse bör uppmana utlänningen att ta kontakt med Migrationsverket i fråga om uppehålls- eller arbetstillstånd.

[S6]Polismyndigheten skall med anledning av en underrättelse se till att utlänningen ansöker om uppehålls- eller arbetstillstånd hos Migrationsverket eller vidta de andra åtgärder som underrättelsen ger anledning till.

Polismyndighetens underrättelseskyldighet

[K7]2 §  En polismyndighet skall omedelbart underrätta Migrationsverket om det uppkommit en fråga om avvisning som skall prövas av Migrationsverket enligt 8 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) eller utvisning enligt 8 kap. 7 § samma lag.

[S2]Om en polismyndighet har meddelat ett beslut om avvisning, skall Migrationsverket underrättas.

[K7]3 §  När en polismyndighet har verkställt ett beslut om avvisning eller om utvisning enligt 8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716), skall Migrationsverket omedelbart underrättas om det. Om beslutet var förenat med förbud för utlänningen att återvända till Sverige, skall polismyndigheten även underrätta Rikspolisstyrelsen och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket.

[S2]När en polismyndighet har verkställt ett beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, skall polismyndigheten underrätta Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket.

Migrationsverkets, migrationsdomstolarnas, Migrations- överdomstolens och Regeringskansliets underrättelseskyldighet

[K7]4 §  Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen fattar ett beslut om avvisning eller utvisning med återreseförbud skall Rikspolisstyrelsen underrättas. Rikspolisstyrelsen skall även underrättas när Migrationsverkets eller en migrationsdomstols beslut har vunnit laga kraft.

[S2]När Migrationsverket har verkställt ett beslut om avvisning eller utvisning som är förenat med återreseförbud, skall verket underrätta Rikspolisstyrelsen och, om utlänningen är folkbokförd i Sverige, Skatteverket.

[K7]5 §  Ett beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats av en migrationsdomstol eller av Migrationsöverdomstolen skall så snart som möjligt sändas till Migrationsverket för verkställighet. När en migrationsdomstols beslut har vunnit laga kraft skall domstolen omedelbart underrätta Migrationsverket om detta.

[S2]Om Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen upphäver eller meddelar inhibition av ett beslut om avvisning eller utvisning, skall den verkställande myndigheten omedelbart underrättas om åtgärden. Är beslutet förenat med återreseförbud skall även Rikspolisstyrelsen underrättas.

[S3]När Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) beslutar att ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning, skall den verkställande myndigheten underrättas. I de fall avvisnings- eller utvisningsbeslutet varit förenat med ett återreseförbud skall även Rikspolisstyrelsen underrättas.

[K7]6 §  Migrationsverket, en migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller Regeringskansliet skall omedelbart underrätta Rikspolisstyrelsen om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 § utlänningslagen (2005:716) meddelas.

[K7]7 §  Migrationsverket och Regeringskansliet skall underrätta Rikspolisstyrelsen om ett särskilt tillstånd enligt 8 kap. 20 § utlänningslagen (2005:716) meddelas.

[K7]7 a §  Migrationsverket skall underrätta Skatteverket om att en utlänning som är folkbokförd i Sverige och som haft tidsbegränsat uppehållstillstånd inte inom tre månader från det tillståndet löpt ut ansökt om förlängning av tillståndet. Förordning (2006:443).

[K7]8 §  Regeringskansliet skall underrätta Rikspolisstyrelsen om beslut som innebär

 1. att ett avgörande helt eller delvis upphävs enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen (2005:716),
 2. att inhibition enligt 12 kap.11 och 12 §§utlänningslagen meddelas,
 3. att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetstillstånd enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen beviljas, eller
 4. att avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen beslutas.

Allmän domstols underrättelseskyldighet m.m.

[K7]9 §  Om en allmän domstol häktar en utlänning, skall domstolen underrätta Migrationsverket om detta. Migrationsverket skall beträffande den som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge underrätta den centrala utlänningsmyndigheten i den häktades hemland.

[K7]10 §  Om det uppkommer fråga om utvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) av en utlänning skall

 1. domstolen inhämta yttrande från Migrationsverket, om det kan antas att det finns hinder mot verkställighet av en utvisning,
 2. Migrationsverket på begäran av domstol, åklagare eller Kriminalvården lämna upplysningar om vad som framkommit om utlänningens familjeförhållanden i ett ärende enligt utlänningslagen hos Migrationsverket.

[K7]11 §  Utöver vad som följer av förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. skall en allmän domstol som har meddelat en dom eller ett beslut om utvisning inom en vecka sända en kopia av domen eller beslutet till

 1. Migrationsverket,
 2. häktet eller anstalten i fråga om en utlänning som skall få behandling i kriminalvårdsanstalt och som är häktad eller i annat fall är intagen på en sådan anstalt,
 3. Kriminalvården i fråga om en utlänning som skall få behandling i kriminalvårdsanstalt och som är på fri fot, och
 4. polismyndigheten i den ort där utlänningen är bosatt eller huvudsakligen vistas i andra fall än som avses i 2 och 3.

[S2]Underrättelseskyldigheten enligt denna paragraf omfattar även en utlänning som dömts enligt 20 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).

[S3]Sedan tiden för överklagande av domen eller beslutet har gått ut, skall domstolen omedelbart underrätta den som enligt denna paragraf har fått en kopia av domen eller beslutet om talan har fullföljts eller inte.

[K7]12 §  Om en allmän domstol har meddelat beslut om särskild avgift enligt 20 kap. 13 § utlänningslagen (2005:716), skall länsstyrelsen i det län där verksamheten har bedrivits underrättas om det.

Kriminalvårdens underrättelseskyldighet

[K7]13 §  I de fall då en kopia av en dom eller ett beslut har sänts till ett häkte, en anstalt eller Kriminalvården, skall Kriminalvården se till att Migrationsverket och polismyndigheten i den ort inom vilken anstaltsbehandlingen pågår underrättas om den tidpunkt då behandlingen beräknas upphöra.

[S2]I fråga om utlänningar som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge skall polismyndigheten underrättas senast fyra veckor före den dag då anstaltsbehandlingen upphör. I fråga om andra utlänningar är tiden sex månader. Kan de nämnda tidsperioderna inte följas, skall underrättelse ske så snart som möjligt.

[S3]Om tidpunkten eller orten för frigivningen ändras, skall Kriminalvården se till att Migrationsverket och polismyndigheten underrättas om ändringen.

[K7]14 §  Om utvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) har verkställts i anslutning till att verkställigheten av ett fängelsestraff som utlänningen har dömts till, har överflyttats till Danmark, Finland, Island eller Norge, skall Kriminalvården se till att Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Migrationsverket och polismyndigheten underrättas om det.

Underrättelse om förvar i vissa fall

[K7]15 §  Har en utlänning som har tagits i förvar överklagat förvarsbeslutet, och meddelas därefter beslut enligt 10 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716), skall den myndighet som fattat beslutet omedelbart underrätta den förvaltningsdomstol som handlägger ärendet om det. Sådan underrättelse skall också ske om förvarsbeslutet upphör att gälla enligt 10 kap. 10 § utlänningslagen.

[S2]Motsvarande underrättelseskyldighet gäller även vid ändringar som avser Migrationsverkets beslut om placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest enligt 10 kap. 20 § utlänningslagen eller om avskiljande enligt 11 kap. 7 § samma lag.

Underrättelse till Europeiska unionens råd i vissa fall

[K7]16 §  Om en utlänning som är medborgare i en annan stat som ingår i Europeiska unionen ansöker om uppehållstillstånd och anför sådana skäl som sägs i 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), skall Migrationsverket omedelbart underrätta Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), som omedelbart skall underrätta Europeiska unionens råd.

Underrättelse och information vid tillfälligt skydd

[K7]17 §  Om föreskrifter enligt 21 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) beslutas skall Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) omedelbart underrätta Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission.

[K7]18 §  Information enligt artiklarna 10, 15 och 26 i rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta får lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission, övriga medlemsstater i Europeiska unionen samt Förenta nationernas Höge Kommissarie för flyktingar (UNHCR) om personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Informationen får lämnas i följande omfattning.

 1. Personuppgifter om den berörda personen (namn, nationalitet, födelsedatum och födelseplats, civilstånd och familjeförhållanden).
 2. Identitetshandlingar och resehandlingar för den berörda personen.
 3. Handlingar som bevis för familjeband (äktenskapsbevis, födelseattest eller adoptionsintyg).
 4. Annan information som är viktig för att fastställa personens identitet eller familjeförhållanden.
 5. Uppehållstillstånd, viseringar eller avslag på ansökan om uppehållstillstånd som utfärdats till den berörda personen och handlingar som ligger till grund för beslut.
 6. Ansökningar om uppehållstillstånd och visering som den berörda personen har lämnat in och som är under utredning samt uppgifter om på vilket stadium handläggningen befinner sig.

Underrättelse till annan EU-stat

[K7]19 §  Om en person med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat

 1. beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige,
 2. beviljas uppehållstillstånd här,
 3. vägras förnyelse av ett uppehållstillstånd, eller
 4. får sitt uppehållstillstånd återkallat

[S2]skall Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet. Förordning (2006:262).

8 kap. Bestämmelser om avvisning, utvisning, avgifter m.m.

Åtgärder i samband med verkställighet av avvisning eller utvisning

[K8]1 §  Den myndighet som verkställer ett beslut om avvisning eller utvisning skall se till att beslutet verkställs i enlighet med 12 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) och att de anvisningar om verkställigheten som anges i beslutet i övrigt följs.

[S2]Om särskilda anvisningar om verkställigheten inte anges i beslutet får den verkställande myndigheten endast bestämma tidpunkt för avresa, resväg, färdmedel eller annat som har att göra med det praktiska genomförandet av verkställigheten.

[S3]Att en annan verkställande myndighet än Migrationsverket skall underrätta verket om den finner att verkställigheten inte kan genomföras eller om ytterligare besked behövs framgår av 12 kap. 17 § utlänningslagen.

[K8]2 §  Den myndighet som verkställer ett beslut om avvisning eller utvisning skall se till att gällande bevis om visering samt uppehållstillstånd eller arbetstillstånd som utlänningen har makuleras i samband med verkställigheten samt att resedokument och främlingspass i förekommande fall återlämnas till Migrationsverket.

Undantag från bestämmelser om inresa och utresa m.m.

[K8]3 §  När en utlänning kommer till eller reser från Sverige som besättningsman eller passagerare på ett fartyg eller ett luftfartyg direkt från en ort utanför Schengenstaterna, tillämpas bestämmelserna om utlänningars inresa i utlänningslagen (2005:716) och i denna förordning först när utlänningen lämnar fartyget eller luftfartyget. Avvisning eller utvisning skall dock inte anses verkställd förrän fartyget lämnar landet.

Referensbelopp

[K8]3 a §  Det referensbelopp som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) skall vara 370 kronor per dag. Förordning (2006:300).

Avgifter för vissa ärenden

[K8]4 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i de fall och med de belopp som framgår av tredje och fjärde styckena samt 4 a och 5 §§.

[S2]För de ansökningar som skall ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.

För prövning av ansökan gäller i övrigt 11-14 §§avgiftsförordningen (1992:191).
ÄrendeslagAvgift kr
Främlingspass (2 kap. 12 §)750
Provisoriskt främlingspass (2 kap. 14 §)500
Nödfallsvisering (3 kap. 2 §)det belopp i svenska kronor som motsvarar 60 euro
Sjömansvisering (3 kap. 4 §)det belopp i svenska kronor som motsvarar 60 euro
Gruppvisering i form av nödfallsvisering och sjömansvisering,det belopp i svenska kronor som motsvarar 60 euro
därutöver för varje persondet belopp i svenska kronor som motsvarar 1 euro
Avgift skall inte tas ut för prövning av ansökan om
 • främlingspass för en utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige,
 • nödfallsvisering för de utlänningar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § 4,
 • nödfallsvisering för barn under sex år,
 • nödfallsvisering för skolelever, högskolestuderande, forskarstuderande och medföljande lärare som företar resor för studier eller utbildning, eller
 • nödfallsvisering för forskare som avser att bedriva vetenskaplig forskning inom den europeiska gemenskapen. Förordning (2006:1415).

[K8]4 a §  För medborgare i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina tas avgift för ansökan om visering för inresa och vistelse i Sverige ut med det belopp i svenska kronor som motsvarar 35 euro i stället för det belopp motsvarande 60 euro som anges i 4 § tredje stycket. Förordning (2007:8).

[K8]5 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på grund av familjeanknytning enligt 5 kap.3 eller 3 a §§utlänningslagen (2005:716) är avgiften 500 kr för personer som fyllt 18 år och 250 kr för personer som inte fyllt 18 år.

[S2]Avgift skall dock inte tas ut av

 1. personer som avses i 4 kap., 21 kap.2, 3, 4 eller 6 §§ eller 22 kap.utlänningslagen,
 2. personer som söker uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. eller 5 kap. 6 §utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,
 3. personer som söker uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005,
 4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,
 5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,
 6. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,
 7. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige,
 8. förundersökningsledare som söker uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.

[S3]Avgift enligt första stycket skall inte tas ut om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det. Förordning (2006:1568).

[K8]6 §  För utfärdande av sådant resedokument som avses i 2 kap. 7 § och för förlängning av giltighetstiden för sådant dokument tas expeditionsavgift ut med 400 kr respektive 150 kr.

Särskild avgift

[K8]7 §  Om det kan antas att transportören enligt 19 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716) skall betala en särskild avgift, skall polismyndigheten i det polisdistrikt där inresan skedde göra den utredning som krävs och yttra sig över frågan. Transportören skall ges tillfälle att yttra sig.

Betalningsskyldighet för återresor i vissa fall

[K8]8 §  Om det kan antas att betalningsskyldighet enligt 19 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) skall åläggas en transportör, skall polismyndigheten i det polisdistrikt där inresan skedde göra den utredning som krävs och yttra sig över frågan om betalningsansvar skall åläggas transportören. Transportören skall ges tillfälle att yttra sig.

[S2]Betalningsskyldighet skall beslutas av den myndighet som verkställer avvisningen.

Indrivning

[K8]9 §  Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Beslut i frågor om offentligt biträde

[K8]10 §  I sådana ärenden hos regeringen som avses i 18 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) skall prövningen göras av expeditionschefen eller av rättschefen i det departement till vilket ärendet hör. Detsamma gäller i fråga om yttrande i anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt biträde. Regeringen kan uppdra även åt särskilda tjänstemän i departementen att pröva frågor och avge sådana yttranden.

Handläggning av ärenden som rör varaktigt bosatta

[K8]10 a §  Ett ärende om ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a kap.utlänningslagen (2005:716) skall avgöras senast inom sex månader från det att ansökan lämnades in, om det inte finns särskilda skäl.

[S2]Den som beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige skall underrättas om innebörden av denna ställning. Förordning (2006:262).

[K8]10 b §  Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 4 kap.9 och 16 a §§ skall avgöras senast inom fyra månader från det att ansökan lämnades in, om det inte finns särskilda skäl. Om det finns särskilda skäl får tiden förlängas med högst tre månader. Sökanden skall i sådant fall få upplysning om att tiden kommer att förlängas. Förordning (2006:262).

Överklagande

[K8]11 §  Andra beslut enligt denna förordning än beslut enligt 4-6 §§ får inte överklagas.

[S2]Beslut om avgift enligt 6 § får överklagas i samma ordning som gäller för andra beslut i fråga om resedokument.

Ingivande av överklagande

[K8]12 §  En skrivelse med överklagande av en polismyndighets beslut om avvisning skall ges in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Om skrivelsen har kommit in för sent, skall Migrationsverket avvisa den.

[S2]Skrivelsen skall dock inte avvisas, om förseningen beror på en felaktig underrättelse om hur man överklagar eller om den inom överklagandetiden har kommit in till polismyndigheten.

Verkställighetsföreskrifter

[K8]13 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas i fråga om

 1. pass och resedokument av Migrationsverket,
 2. arbetstillstånd av Migrationsverket efter att ha hört Arbetsmarknadsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet),
 3. ärenden om visering eller uppehållstillstånd som handläggs av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) av Regeringskansliet,
 4. andra tillståndsärenden av Migrationsverket efter att ha hört Rikspolisstyrelsen eller, när det gäller svenska utlandsmyndigheters eller andra organs handläggning av ärendena, efter att ha hört med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet),
 5. inrese- och utresekontroll samt polismyndigheters uppgifter i andra fall än som avses i 1-4 av Rikspolisstyrelsen,
 6. Tullverkets åligganden av Rikspolisstyrelsen efter att ha hört Tullverket,
 7. Kustbevakningens åligganden av Rikspolisstyrelsen efter att ha hört Kustbevakningen,
 8. underrättelse enligt 7 kap. 1 § av Rikspolisstyrelsen.

Nationell kontaktpunkt

[K8]14 §  Migrationsverket skall vara nationell kontaktpunkt i ärenden som rör varaktigt bosatta. Förordning (2006:262).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Utlänningsförordning (2006:97)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006. Genom förordningen upphävs
b. förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden,
c. förordning (1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden,
d. förordning (1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden,
e. förordning (2000:415) om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd.
 1. För en utlänning som meddelats uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005 och vars tillstånd har tidsbegränsats skall 1 kap. 1 a § utlänningsförordningen (1989:547) fortsätta att gälla.
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:262) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 30 april 2006 utom såvitt avser 4 kap.21 b och 27 §§ som träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Bestämmelsen i 4 kap. 21 a § skall inte tillämpas på ansökningar som kommit in till Migrationsverket före den 30 april 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:191, Prop. 2005/06:77, Bet. 2005/06:SfU9
Omfattning
upph. 4 kap 12, 13, 14, 15 §§; ändring 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 17 §, 3 kap 1, 11 §§, 4 kap 2, 9, 10, 17, 18, 22, 23, 24 §§, 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 4 §, 8 kap 5 §, rubr. närmast före 2 kap 17 §, 4 kap 9 §; nya 3 a kap, 4 kap 16 a, 19 a, 21 a, 21 b, 27 §§, 7 kap 19 §, 8 kap 10 a, 10 b, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 19 a, 21 a, 21 b §§, 7 kap 19 §, 8 kap 10 a, 14 §§
CELEX-nr
32001R0539
Ikraftträder
2006-04-30

Förordning (2006:300) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ny 8 kap 3 a §, rubr. närmast före 8 kap 3 a §
CELEX-nr
32006L0562
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2006:302) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 8 kap 4 §
Ikraftträder
2006-06-01

Förordning (2006:443) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
nya 2 kap 14 a, 15 a, 15 b §§, 7 kap 7 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1061) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1415) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 8 kap. 4 §; ny 8 kap 4 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1568) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 8 kap 4 a, 5 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1578) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 4 kap 5 §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:8) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2007. Bestämmelsen skall dock tillämpas på ansökningar om visering som görs från och med den 1 januari 2007.
Omfattning
ändr. 8 kap 4 a §
Ikraftträder
2007-01-30

Förordning (2007:147) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 kap 1 §, 3 a kap 8 §, 4 kap 18 §; nya 3 a kap 7 a, 7 b, 8 a §§
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:320) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 5 kap 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:680) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
Ikraftträder
2007-09-01

Förordning (2007:750) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
nya 8 kap 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 8 kap 10 c, 10 d §§
Ikraftträder
2007-12-01

Förordning (2007:929) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 a kap 1, 5 §§, 4 kap 18 §, 5 kap 2, 5, 6, 7, 12, 13 §§, 8 kap 13 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1245) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2008:294) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 5 kap 2 §; nya 4 kap 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap 7 a §
CELEX-nr
32005L0071
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:644) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ny 7 kap 20 §, rubr. närmast före 7 kap 20 §
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:740) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2008:895) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
upph. 5 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 kap 5 §; ändr. 5 kap 3, 4, 7, 12 §§, 6 kap 1 §, 8 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap 12 §; nya 4 kap 4 a §, 5 kap 7 a §, 7 kap 1 a § , rubr. närmast före 4 kap 4 a §
Ikraftträder
2008-12-15

Förordning (2008:982) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ny 7 kap 15 a §, rubr. närmast före 7 kap 15 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:144) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ny 6 kap. 4 a §
CELEX-nr
32007R0863
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:914) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2009-09-01

Förordning (2009:1302) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1549) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
upph. 4 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 12 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 5, 8, 15 a §§, 8 kap. 5, 10 d §§, rubr. närmast före 7 kap. 15 a §; nya 7 kap. 8 a §, 8 kap. 9 a, 9 b, 10 e, 10 f §§, rubr. närmast före 8 kap. 9 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:176) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ny 4 kap. 4 b §, rubr. närmast före 4 kap. 4 b §
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2010:607) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 5 kap. 4 §, 7 kap. 15 a §
CELEX-nr
32003R0343
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:200) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 4 kap. 22 §, 5 kap. 10 §, 8 kap. 5 §; ny 4 kap. 24 a §
CELEX-nr
32002R1030
Ikraftträder
2011-04-05

Förordning (2011:202) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 4 kap. 22, 24 a §§, 5 kap. 10 §, 6 kap. 4, 17 §§; ny rubr. närmast före 5 kap. 10 §
CELEX-nr
32002R1030
Ikraftträder
2011-05-20

Förordning (2011:408) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 a kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2011-05-16

Förordning (2011:706 ) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
upph. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 §§, 8 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§; ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 8, 9, 12 §§, 4 kap. 6, 21 §§, 8 kap. 4 §; nya 3 kap. 2, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 10 §§
CELEX-nr
32010R0265
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:954) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ny 7 kap. 21 §, rubr. närmast före 7 kap. 21 §
CELEX-nr
32008R0767
Ikraftträder
2011-10-11

Förordning (2011:1048) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §, 8 kap. 3 a §
Ikraftträder
2011-11-15

Förordning (2011:1122) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 8 kap. 6 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1466) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:839) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:122) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2013:286) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
nuvarande 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e, 10 f §§ betecknas 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f, 10 g §§, rubr. närmast före 8 kap. 10 c, 10 d §§ sätts närmast före 8 kap. 10 d, 10 e §§; nya 3 kap. 11 §, 8 kap. 10 c §, rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 8 kap. 10 c §
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2013-06-10

Förordning (2013:362) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:560) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:601) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 a, 24 §§, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 5 §, rubr. närmast före 4 kap. 19 a §; nya 4 kap. 19 b §, 5 a kap.
CELEX-nr
32009L0050
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:641) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §; nya 6 kap. 13 a §, 7 kap. 1 b, 22 §§, 8 kap. 10 h, i §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a, 7 kap. 22 §
CELEX-nr
32009L0052
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:654) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
upph. 7 kap. 8 a §, 8 kap. 10 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 6, 7, 8 §§, 8 kap. 5 §, rubr.närmast före 7 kap. 4 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:810) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 7 kap. 3, 4 §§; ny 7 kap. 15 b §, rubr. närmast före 7 kap. 15 b §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:38) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
nuvarande 4 kap. 21 b § betecknas 21 c §; ändr. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 21 b § sätts närmast före 4 kap. 21 c §; nya 4 kap. 21 b §, 8 kap. 10 j §
CELEX-nr
32011L0098
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:64) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §, 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2014:185) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
upph. 3 a kap. 1, 2, 3, 4, 8, 8 a, 11 §§, rubr. närmast före 3 a kap. 1 §; nuvarande 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j §§ betecknas 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 3 a kap. 6, 7, 7 a, 7 b, 9 §§, 4 kap. 7 b, 9, 10, 16 a, 17, 18, 23 §§, 5 kap. 3, 4, 11 §§, 6 kap. 12 §, 7 kap. 1 b, 2, 3, 7, 10, 14, 15 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e §§ sätts närmast före 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f §§; nya 1 kap. 6 §, 3 a kap. 6 a §, 4 kap. 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g §§, 8 kap. 10 c §, rubr. närmast före 8 kap.10 c §
CELEX-nr
32011L0051
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:186) om ändring i förordningen (2014:64) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1 § i 2014:64

Förordning (2014:779) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
nuvarande 4 kap. 4 b § betecknas 4 kap. 4 c §; ändr. 4 kap. 4 a §, 5 kap. 2 §, 8 kap. 11 §; nya 4 kap. 4 b, 5 a, 23 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a, 23 a §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:780) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 5 kap. 7 a §; nya 6 kap. 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 6 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:781) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
upph. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:1192) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 2 kap. 3, 19, 22 §§, 6 kap. 1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 §§, 8 kap. 5, 7, 8, 10 i, 12, 13 §§, rubr. närmast före 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 8 §; ny 7 kap. 8 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:92) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
upph. 3 kap. 8 §, 6 kap. 2, 6, 9, 10, 11 §§; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 8 §§, 8 kap. 3 a §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 7 §
Ikraftträder
2015-04-15

Förordning (2015:95) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 7 kap. 15 a §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:241) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ny 6 kap. 9 §
Ikraftträder
2015-06-01

Förordning (2015:377) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 7 kap. 21 §
Ikraftträder
2015-07-20

Förordning (2016:34) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 3 kap. 8 §; ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:413) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 4 kap. 26 §, 5 kap. 14 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:672) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:755) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ny 2 kap. 1 a §
Ikraftträder
2016-07-20

Förordning (2016:851) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 4 kap. 4 c §
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2016:1244) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 7 kap. 8, 21 §§, 8 kap. 9 a, 9 b, 10 f, 10 g §§; ny 8 kap. 9 c §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:21) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ny 4 kap. 21 d §, rubr. närmast före 4 kap. 21 d §
Ikraftträder
2017-02-21

Förordning (2017:259) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 8 kap. 10 h §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:524) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 5 kap. 4 §; ny 7 kap. 5 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:884) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 7 kap. 8 a §; ny 7 kap. 7 b §
Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2018:72) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2, 7 a §§, 8 kap. 5 §; nytt 5 b kap.
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2018:321) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 5 §; nytt 5 c kap.
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2018:1103) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ändr. 1 kap. 3, 7 §§, 6 kap. 1, 3, 5, 8, 9, 12 §§, 8 kap. 3 a §
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1388) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
ny 8 kap. 10 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 §
Ikraftträder
2018-07-20

Förordning (2019:112) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Omfattning
nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 2 a §, rubr. kap. 2 a §
Ikraftträder
2019-03-30