Upphävd författning

Förordning (1998:1392) med instruktion för Banverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-11-05
Ändring införd
SFS 1998:1392 i lydelse enligt SFS 2007:309
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1996:286) med instruktion för Banverket
Förordning (1989:108) med bemyndigande för Banverket att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansvar och uppgifter

1 §  Banverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägstransportsystemet. Sektorsansvaret omfattar även tunnelbane- och spårvägssystem.

[S2]Banverket skall verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

[S3]Verket skall inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2002:560).

2 §  Banverket skall särskilt verka för att

  1. järnvägstransportsystemet är tillgängligt, trafiksäkert, framkomligt, effektivt och miljöanpassat,
  2. trafiksäkerhetsarbetet inom de svenska järnvägssystemen samordnas,
  3. den spårbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks och att den lokala, regionala, interregionala och internationella järnvägstrafiken samordnas,
  4. hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom järnvägstransportsystemet,
  5. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom järnvägstransportsystemet planeras, initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt att resultatet av detta sprids.
  6. trafikinformationen före, under och efter en järnvägstransport förbättras, samt
  7. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbetet som rör järnvägstransportsystemet. Förordning (2004:536).

2 a §  Banverket skall

  1. leda och följa upp utvecklingen inom järnvägssektorn samt bistå regering och riksdag i frågor som berör hela järnvägstransportsystemet,
  2. ansvara för fördelning och tillsyn av statliga bidrag till trafikhuvudmän, samt
  3. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare till en beskrivning av det svenska järnvägsnätet. Förordning (2004:536).

3 §  Banverket skall, såvitt annat inte beslutats, vara infrastrukturförvaltare enligt järnvägslagen (2004:519) för de järnvägsnät som tillhör staten. Uppgiften innefattar drift, förvaltning, kapacitetstilldelning och trafikledning. Förordning (2004:536).

4 §  Banverket skall i mars månad varje år till regeringen lämna en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de områden som omfattas av verkets sektorsansvar.

5 §  Banverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

[S2]Banverket får dessutom utföra andra uppdrag inom ban-, el-, signal- och teleområdet som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, byggnader och därmed jämförbara objekt. I utomnordiska länder får uppdragsverksamheten endast bedrivas i begränsad omfattning. Förordning (2002:560).

6 §  Banverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10).

7 §  Banverket skall pröva sådana frågor om tillstånd om enskilda järnvägar som anges i 9 § första stycket andra meningen lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken.

8 §  Banverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ i den förordningen gäller för Banverket i ärenden om reglering av personskada.

Verksförordningens tillämpning

9 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Banverket med undantag av följande bestämmelser:

[S2]3 och 4 §§ om myndighetens ledning,

[S3]6 § om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S4]12 § om styrelsens ansvar och uppgifter, samt

[S5]21 § om ärendens handläggning.

[S6]Vad som sägs i 7 och 9 §§verksförordningen (1995:1322) om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen. Förordning (2007:309).

Internrevision

Banverkets ledning

10 §  Banverket skall ledas av en styrelse. Den skall bestå av lägst fem och högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna skall vara ordförande och en skall vara vice ordförande.

[S2]Styrelsen skall ansvara för myndighetens verksamhet.

[S3]Generaldirektören skall under styrelsen vara chef för Banverket. Generaldirektören skall ansvara för och leda den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Utöver vad som anges i 7, 9 och 11 §§ samt 13 § 1-3 verksförordningen (1995:1322) skall Banverkets styrelse fastställa förslag till investeringsplaner för de järnvägsnät som förvaltas av Banverket. Förordning (2004:536).

12 § Har upphävts genom förordning (2004:536).

Personalföreträdare

14 § Har upphävts genom förordning (2004:536).
15 § Har upphävts genom förordning (2004:536).
16 § Har upphävts genom förordning (2004:536).
17 § Har upphävts genom förordning (2004:536).
18 § Har upphävts genom förordning (1999:284).

Ärendenas handläggning

19 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden.

[S2]Generaldirektören får delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket. Förordning (2004:536).

Banverkets medverkan i totalförsvaret

20 §  Föreskrifter om Banverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

[S2]För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Banverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (2006:975).

21 §  Banverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (2007:309).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1392) med instruktion för Banverket

Förarbeten
Rskr. 1996/97:115, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:TU1
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:283) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:284) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Omfattning
upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1340) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:631) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 3, 12, 16, 17 §§
Ikraftträder
2001-08-15

Förordning (2002:22) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Förarbeten
Rskr. 1997/98:104, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:TU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2002:79) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Förarbeten
Rskr. 2001/02:126, Prop. 2001/02:20, Bet. 2001/02:TU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:560) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 1, 5, 20 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:536) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Omfattning
upph. 12, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 14, 15, 16, 17 §§; ändr. 2, 3, 9, 11, 19 §§; ny 2 a §; omtryck
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:975) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1253) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:309) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 9, 21 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1027

Omfattning
upph.