Inaktuell version

Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007:414 i lydelse enligt SFS 2017:5
Ikraft
2007-07-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin.

[S2]Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt skall få arbete.

2 §  Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsförmedlingen

 1. kartlägga vilka ytterligare insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin position på arbetsmarknaden,
 2. lämna det stöd som deltagaren behöver för att uppfylla det som framgår av den individuella handlingsplan som ska upprättas enligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och
 3. kontinuerligt följa upp dels resultatet av de insatser deltagaren tagit del av inom programmet, dels att deltagaren har både insatser och tid att söka arbete i sådan omfattning som behövs för att uppnå syftet med programmet. Förordning (2015:949).

Anvisningar till programmet

3 §  En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet.

[S2]Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2015:949).

4 §  En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet på heltid.

[S2]En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på

 1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
 2. föräldraledighet, eller
 3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.

[S3]I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som motsvarar arbetsutbudet.

[S4]En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt studerar inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten, i annat fall studerar på deltid i längst sex månader eller arbetar, om studietiden eller arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud. Förordning (2015:949).

4 a §  För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i programmet och får aktivitetsstöd.

[S2]För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 4 § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid. Förordning (2010:1731).

4 b §  Om en anvisning görs till verksamhet på deltid, ska skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras hos Arbetsförmedlingen. Förordning (2010:63).

Vem som får anvisas till programmet

/Träder i kraft I: 2017-05-15/

5 §  En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och som

 1. har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, men som har förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod och inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,
 2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och som har förbrukat 60 veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete inom en period med arbetslöshetsersättning,
 3. inte har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, men som under 14 sammanhängande månader har varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller som har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,
 4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,
 5. har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller som är villkorligt frigiven men inte har fullgjort ett år av prövotiden, eller
 6. har deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och vars etableringsplan har upphört att gälla för att tiden för etableringsplanen har löpt ut.

[S2]För den som omfattas av första stycket 1 får en anvisning göras tidigast 20 ersättningsdagar innan de 300 ersättningsdagarna i perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. Detta gäller under förutsättning att personen då inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.

[S3]För den som omfattas av första stycket 2 får en anvisning göras tidigast när personen har förbrukat 56 veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete i perioden med arbetslöshetsersättning. Förordning (2017:5).

Vad man kan ta del av inom programmet

6 §  Inom ramen för programmet får den enskilde ta del av sådana insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som

 1. bedöms lämpliga för den enskilde att ta del av inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, och
 2. den enskilde uppfyller förutsättningarna för, med undantag för åldersgränser.

[S2]Den enskilde får inom programmet även ta del av arbetsträning och förstärkt arbetsträning enligt 10 § samt bristyrkesutbildning enligt 11 §.

[S3]Inom ramen för programmet ska deltagaren aktivt söka arbete och regelbundet redovisa sitt arbetssökande i en sådan aktivitetsrapport som avses i 6 a § förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2015:949).

7 § Har upphävts genom förordning (2015:949).
8 § Har upphävts genom förordning (2015:949).
9 § Har upphävts genom förordning (2015:949).
9 a § Har upphävts genom förordning (2010:1464).

10 §  Med arbetsträning avses att den enskilde får arbetsträna på en arbetsplats. Arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetsträning med. Arbetsträning får pågå under längst sex månader.

[S2]Med förstärkt arbetsträning avses att den enskilde erbjuds en arbetsplats för utredning av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om förstärkt arbetsträning med. Arbetsgivaren har inget inflytande över vilken person som erbjuds arbetsplatsen. Förstärkt arbetsträning får pågå under längst tolv månader.

[S3]För den som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för får arbetsträning pågå under längst tolv månader.

[S4]Inför varje period av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning ska Arbetsförmedlingen pröva om insatsen är den mest lämpliga för att uppnå syftet med programmet. Förordning (2015:949).

11 §  Med bristyrkesutbildning avses sådan yrkesinriktad utbildning på folkhögskola under längst 24 månader, som syftar till att underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar brist på arbetskraft inom ett visst yrke på arbetsmarknaden. Förordning (2015:949).

12 § Har upphävts genom förordning (2009:8).

Hur lång tid man får ta del av programmet

13 §  Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av insatserna i programmet till dess att han eller hon

 1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete på deltid med särskilt anställningsstöd i form av extratjänst eller traineejobb,
 2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,
 3. påbörjar en utbildning som avses i 30 § andra stycket 6 eller 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
 4. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken på heltid,
 5. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
 6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

[S2]Första stycket 6 gäller inte för den som uppfyller ett arbetsvillkor genom ett arbete som kommunen anordnat inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

[S3]Den som inte längre får ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut ur programmet. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2, 3 eller 4 som kan antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt första stycket 5 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

[S4]Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt. Förordning (2016:818).

13 a §  I fråga om den som är frånvarande från ett program på grund av sjukdom enligt 13 § första stycket 5 ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 13 § tredje stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas så att den enskilde åter kan delta i programmet. Förordning (2015:949).

Återinträde i programmet

14 §  Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första stycket 1 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds en anställning.

[S2]Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första stycket25 och tredje stycket har möjlighet att återinträda i programmet, under förutsättning att avbrottet i programmet har varat i högst ett år. Den som skrivits ut för att påbörja en utbildning inom skolväsendet eller motsvarande utbildning vid en folkhögskola har dock möjlighet att återinträda under förutsättning att avbrottet har varat i högst tre år.

[S3]Återinträde enligt första och andra styckena ska anses ske dagen efter den ersättningsdag då den enskilde lämnade programmet. Förordning (2015:511).

Återkallelse av anvisning till programmet

15 §  En anvisning till programmet ska återkallas om

 1. den som anvisats missköter sig eller stör verksamheten, eller
 2. det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla anvisningen.

[S2]För den som förbrukat sina 450 dagar med ersättning enligt 5 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd ska anvisningen dessutom återkallas om han eller hon

 1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd,
 2. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,
 3. inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter, eller
 4. inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (2014:878).

 • HFD 2012 not 36:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Jobb- och utvecklingsgarantin (fråga om hänsyn ska tas till den enskildes personliga omständigheter vid bedömningen av om han missköter sig eller stör verksamheten) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om hänsyn ska tas till den enskildes personliga omständigheter vid bedömningen av om han missköter sig eller stör verksamheten (prejudikatskäl)
 • HFD 2019:28:Särskilda skäl för att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin föreligger när Arbetsförmedlingen har gjort vad som inom ramen för programmet ankommer på myndigheten, men utan att det har resulterat i att deltagaren har fått ett arbete.
 • HFD 2014:75:Fråga om förutsättningar för att återkalla anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin vid misskötsamhet.

Ny anvisning till programmet

16 §  Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har återkallats enligt 15 § första stycket 1 eller andra stycket får den enskilde på nytt anvisas till programmet om han eller hon

 1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och
 2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under 45 dagar som det skulle ha lämnats aktivitetsstöd för om inte återkallelsen gjorts.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört förvärvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

[S3]Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i garantin dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade programmet. Förordning (2015:949).

Ersättning till den enskilde

17 §  I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att den som tar del av programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan få ekonomiskt stöd för sin försörjning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Förordning (2015:949).

Ekonomiskt stöd till anordnare

18 §  Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt 10 §. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.

[S2]När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2015:949).

19 §  Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt. Förordning (2007:932).

Återbetalning och återkrav

20 §  En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

[S2]Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet. Förordning (2010:397).

20 a §  Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. Förordning (2010:397).

20 b §  Vid återkrav enligt 20 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

[S2]Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

[S3]Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2010:397).

20 c §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 20 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 20 b § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet. Förordning (2010:397).

20 d §  Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 20 a § eller ett krav på ränta enligt 20 b eller 20 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:397).

20 e §  Vid återkrav enligt 20 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 20 b eller 20 c §. Förordning (2010:397).

Tillsyn

21 §  Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna för handläggningen av ärenden om återkallande av anvisningar till programmet. Förordning (2007:932).

Omprövning och överklagande

22 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

[S2]En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2010:397).

22 a §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 13, 14, 15 och 20 e §§ får dock inte överklagas.

[S2]Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning. Förordning (2010:397).

Bemyndigande

23 §  Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:932).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
 1. Har utgått genom förordning (2007:602).
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:602) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.

Förordning (2007:815) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14 §§
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:932) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
nuvarande 22 § betecknas 22 a §; ändr. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, den nya 22 a, 23 §§, rubr. närmast före nuvarande 22 §; ny 22 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:60) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-04-07

Förordning (2008:273) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1435) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:8) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
upph. 12 §; ändr. 3, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 20 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2009-03-02

Förordning (2009:1603) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Vid tillämpning av 13 § första stycket 4 och andra stycket ska endast sjukdagar från och med den 1 januari 2010 beaktas.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17 §§; nya 4 a, 9 a, 13 a §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:43) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2010-03-08

Förordning (2010:63) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
nuvarande 4 a § betecknas 4 b §; ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:81) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 9 a, 18 §§
Ikraftträder
2010-03-09

Förordning (2010:359) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-06-22

Förordning (2010:397) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 14, 20, 22, 22 a §§, rubr. närmast före 20, 22, 23 §§; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1464) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet påbörjat den det arbetsmarknadspolitiska insatsen lyft.
Omfattning
upph. 9 a §; ändr. 6, 7, 18 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1731) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 4 a, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:2025) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:150) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:1532) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Förarbeten
Rskr. 2011/12:88, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:AU2
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:172) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2012-05-15

Förordning (2012:177) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2012-06-01

Förordningen (2012:608) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för frånvaroperiod som påbörjats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2012-11-15

Förordning (2012:985) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 2, 5, 8 §§
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:687) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 2, 6, 15 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:703) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2013-09-04

Förordning (2013:1169) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2014:878) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller för förhållanden som inträffat före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:207) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2015-06-01

Förordning (2015:511) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 4, 13, 14 §§
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2015:949) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
 2. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 5 § i den äldre lydelsen till och med den 31 december 2016.
 3. Den som vid ikraftträdandet är eller har varit sysselsatt hos en anordnare som förmedlats av Arbetsförmedlingen enligt 7 § i den äldre lydelsen får även fortsättningsvis sysselsättas hos en sådan anordnare, dock längst till och med den 31 januari 2018. Det som sägs om Arbetsförmedlingens kontakter med anordnaren och deltagaren i den upphävda 7 § tredje stycket gäller då fortfarande. Då gäller också 18 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
upph. 7, 8, 9 §§; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 13 a, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:818) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2016-08-15

Förordning (2017:5) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-05-15

Förordning (2017:107) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 4, 13 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:827) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5, 15, 17 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:46) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:1022) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 22 a §
Ikraftträder
2018-07-01