Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
SFS 2008:975 i lydelse enligt SFS 2022:870
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om vilka uppgifter som Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ska lämna till socialnämnden enligt 11 kap.1111 b §§socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2009:1200).

2 §  Socialnämnden har rätt att hos Centrala studiestödsnämnden ta del av följande uppgifter om enskilda:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. att en ansökan om studiestöd har lämnats in,
 3. vilken form av studiestöd som har sökts, beviljats respektive betalats ut,
 4. för vilken tidsperiod studiestöd har sökts, beviljats respektive betalats ut,
 5. omfattningen av studiestöd,
 6. med vilket belopp studiestöd har beviljats eller betalats ut fördelat på form av stöd,
 7. med vilket belopp lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar har beviljats eller betalats ut,
 8. datum för utbetalning av studiestöd eller lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, och
 9. att beviljat eller utbetalt studiestöd i form av studiemedel avser studier på grundskolenivå.

[S2]Om det finns skäl för det ska Centrala studiestödsnämnden på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2022:870).

3 §  Socialnämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande uppgifter om enskilda:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
 3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
 5. vilket belopp som har betalats ut, och
 6. datum för utbetalning.

[S2]Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

 • HFD 2015:61:Innebörden av begreppet direktåtkomst i socialförsäkringsbalken ska bestämmas med utgångspunkt i bestämmelserna i 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.

4 §  Socialnämnden har rätt att hos en arbetslöshetskassa ta del av följande uppgifter om enskilda:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. beslut om rätt till arbetslöshetsersättning,
 3. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
 4. med vilket belopp arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska betalas ut,
 5. vilka kalenderveckor och antal dagar utbetalning enligt 4 avser,
 6. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning, och
 7. beslut om avstängning från rätt till ersättning enligt 4343 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och beslut om frånkännande av rätt till ersättning enligt 46 § samma lag.

[S2]Om det finns skäl för det ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2013:689).

5 §  Socialnämnden har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om enskilda:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,
 3. en arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
 4. om en person är registrerad som öppet arbetslös eller som arbetssökande med förhinder alternativt, om personen är registrerad under annan sökandekategori,
 5. om en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och under vilken tidsperiod, och
 6. datum när en persons senaste aktivitetsrapport kom in till Arbetsförmedlingen.

[S2]Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2017:836).

6 §  Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av följande uppgifter om enskilda:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. sammanlagda intäktsposter och överskott i inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och
 3. belopp och datum för återbetalning av skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2011:1470).

7 §  Socialnämnden har rätt att hos Pensionsmyndigheten ta del av följande uppgifter om enskilda:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
 3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
 5. vilket belopp som har betalats ut, och
 6. datum för utbetalning.

[S2]Om det finns skäl för det ska Pensionsmyndigheten på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2009:1200).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Ikraftträder
2009-01-01

Förordningn (2009:1200) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Omfattning
ändr. 1 §; ny 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:10) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:1470) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter om belopp och datum för återbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:689) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2016:925) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Omfattning
änr. 5 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:836) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. För uppgifter om etableringsersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 5 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2021:1262) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2022:870) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-07-02