Studiestödsdataförordning (2009:321)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-04-23
Ändring införd
SFS 2009:321 i lydelse enligt SFS 2023:466
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av studiestödsdatalagen (2009:287).

Förberedande handläggning

2 §  Personuppgifter får behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet för att förbereda handläggningen av

 1. ärenden om studiehjälp för personer som fyller 16 år och som för första gången skulle kunna få studiehjälp,
 2. ärenden om studiemedel för personer som har antagits till en utbildning som berättigar till studiemedel, och
 3. ärenden om omställningsstudiestöd för personer som har för avsikt att söka, har sökt eller har antagits till en utbildning som berättigar till omställningsstudiestöd. Förordning (2022:871).

Ärenden om studiehjälp

3 §  Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 1 får i fråga om

 1. den person som fyller 16 år endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap och invandrings- och utvandringsdatum, och
 2. den eller de som senast mottog allmänt eller förlängt barnbidrag för den person som fyller 16 år endast avse namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum och bankkonto.

[S2]Uppgifter som anges i första stycket 2 får även behandlas i fråga om den eller de som i annat fall kan få studiehjälp utbetalad för den person som fyller 16 år. Förordning (2018:1362).

Ärenden om studiemedel

4 §  Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 2 får i fråga om

 1. den person som har antagits till en utbildning endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum, studieresultat, den utbildning som antagningen avser och huruvida personen är intagen i anstalt, och
 2. barn som den person som har antagits till en utbildning är vårdnadshavare för endast avse personnummer, samordningsnummer eller födelsetid. Förordning (2022:871).

Ärenden om omställningsstudiestöd

4 a §  Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 3 får i fråga om

 1. den person som har för avsikt att söka eller har sökt en utbildning endast avse uppgifter i ett yttrande som lämnats av en omställningsorganisation enligt 32 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd och uppgifter som anges i 36 § första stycket3-6 förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd, och
 2. den person som har antagits till en utbildning, utöver uppgifter enligt 1, endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt

[S2]identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum, studieresultat, den utbildning som antagningen avser och huruvida personen är intagen i anstalt. Förordning (2022:871).

Information om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner

5 §  För ändamål som anges i 4 § första stycket 4 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, medborgarskap, bankkonto och typ av studiestöd behandlas. Förordning (2018:1362).

Framtagande och distribution av bevis om studiestöd för studier

6 §  För ändamål som anges i 4 § första stycket 5 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om namn, adress, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, studietakt, typ av studiestöd och studietid behandlas. Förordning (2018:1362).

Intern elektronisk tillgång till personuppgifter

7 §  Direkt elektronisk tillgång till personuppgifter i ett ärende om studiestöd, som inte behövs för återbetalning eller återkrav av studiestöd, ska begränsas senast tre år efter utgången av det kalenderår då studiestöd senast beviljades i ärendet eller ansökan om studiestöd avslogs. Det innebär att bara ett begränsat antal personer som arbetar i myndighetens studiestödsverksamhet får ha sådan tillgång till personuppgifterna i ärendet. Behövs personuppgifterna för ett nytt ärende om studiestöd, får begränsningen upphävas.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om begränsning av intern elektronisk tillgång enligt första stycket.

8 §  Centrala studiestödsnämnden får, i fråga om personuppgifter som inte omfattas av 7 §, meddela föreskrifter om villkoren för elektronisk tillgång till personuppgifterna för den som arbetar i myndighetens studiestödsverksamhet. Sådan tillgång ska begränsas till vad som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom studiestödsverksamheten.

9 §  Centrala studiestödsnämnden ska, inför beslut om att meddela föreskrifter enligt 7 och 8 §§, samråda med Integritetsskyddsmyndigheten. Förordning (2020:1126).

Direktåtkomst

10 § Har upphävts genom förordning (2022:871).

11 §  Arbetslöshetskassornas direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet får endast avse uppgifter enligt 23 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden.

12 §  En läroanstalt får ha direktåtkomst till de personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet som läroanstalten själv har lämnat till Centrala studiestödsnämnden och till anknytande uppgifter om särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, namn och sekretessmarkering. Läroanstalten får också ha direktåtkomst till uppgifter om att Centrala studiestödsnämnden har beslutat eller sänt meddelande till parten i ett ärende om studiestöd.

13 §  En socialnämnd får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet i den utsträckning som anges i 2 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453).

[S2]En socialnämnd får ha direktåtkomst enligt första stycket först sedan Centrala studiestödsnämnden har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos socialnämnden.

14 §  Direktåtkomst enligt 11-13 §§ får inte avse personuppgifter till vilka den direkta elektroniska tillgången har begränsats enligt 7 §. Förordning (2022:871).

Annat elektroniskt utlämnande

15 §  Centrala studiestödsnämnden får lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.

MottagarePersonuppgifter
Allmän förvaltningsdomstolUppgifter som krävs för prövning av överklagade beslut som Centrala studiestödsnämnden har fattat.
Bank eller annan betalningsförmedlareNamn, adress, personnummer, samordningsnummer, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, kontonummer, belopp, utbetalningsdatum och aviseringstext.
Företag som tar fram och till studerande distribuerar bevis om studiestöd för studierNamn, adress, personnummer, samordningsnummer, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, typ av bevis, giltighetstid för beviset och under vilken tidsperiod den studerande har beviljats studiestöd för studier.
FörsäkringskassanUppgifter som omfattas av Centrala studiestödsnämndens uppgiftsskyldighet enligt 110 kap. 34 § socialförsäkringsbalken.
InkassoföretagNamn, adress, personnummer, samordningsnummer, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, skulduppgifter, den åtgärd som Centrala studiestödsnämnden begär att inkassoföretaget ska vidta och orsak till en återkallelse av begäran.
Kommun– Personnummer, samordningsnummer, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, kommunkod, läroanstaltens kod, studieväg, klass, studietid, tid för studieavbrott och närvaro på läroanstalten i fråga om studerande som har fått studiehjälp och som ansökt om stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800), – namn, adress, personnummer och samordningsnummer för betalningsmottagare av studiehjälp, och – namn, personnummer eller samordningsnummer, adress och tidigare studiestöd för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, uppgift om den studerande har beviljats studiestartsstöd samt uppgifter om kommunens elektroniska åtkomst till personuppgifter hos Centrala studiestödsnämnden.
Kronofogdemyndigheten- Uppgifter som krävs för handläggning av ärenden enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning och mål enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. som initieras av Centrala studiestödsnämnden, och - uppgifter om omställningsstudiebidrag som krävs för att Kronofogdemyndigheten ska kunna besluta om utmätning enligt 7 kap.utsökningsbalken.
MigrationsverketUppgift om att en person som har fyllt 18 men inte 21 år har beviljats studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), som krävs för prövningen av om en kommun har rätt till ersättning enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. eller enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, samt namn, personnummer och samordningsnummer.
Myndighet eller organisation som är mottagare av underrättelse enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemenUppgifter som krävs för att lämna en underrättelse enligt 3 § lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Myndighet som anges i 2 § förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighetUppgifter som behövs för den mottagande myndighetens deltagande i samverkan enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.
Myndighet som begär det eller sådant organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som begär detNamn, adress, den studerandes länskod, kommunkod, läroanstaltens kod, studievägskod, årskurs, läroanstaltens namn, utbildningens namn och läroanstaltens länskod.
Omställningsorganisation enligt 5 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestödUppgifter som omfattas av Centrala studiestödsnämndens uppgiftsskyldighet enligt 35 § förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd och uppgifter som krävs för att omställningsorganisationen ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen om omställningsstudiestöd, förordningen om omställningsstudiestöd, lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd och förordningen (2022:852) om grundläggande omställnings och kompetensstöd.
PolismyndighetenUppgifter som krävs dels för att Centrala studiestödsnämnden ska kunna göra anmälningar enligt bidragsbrottslagen (2007:612), dels för Polismyndighetens handläggning av sådana anmälningar.
SkatteverketUppgifter som krävs för att fullgöra skyldigheten att lämna kontrolluppgifter eller uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) och uppgifter som krävs för att fullgöra uppgiftsskyldigheter enligt folkbokföringslagen (1991:481), lagen (2022:1697) om samordningsnummer och folkbokföringsförordningen (1991:749).
TransportstyrelsenNamn och personnummer i ärenden om körkortslån enligt förordningen (2018:1118) om körkortslån.

[S2]Utbetalningsmyndigheten Uppgifter som omfattas av Centrala studiestödsnämndens uppgiftsskyldighet enligt lagen (2023:456) om skyldighet att lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten.

Örebro kommunNamn, personnummer, samordningsnummer, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, beviljat belopp i bidrag enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan som utbetalas till Örebro kommun för kostnad för kost, logi och annan service i samband med boendet som kommunen tillhandahåller samt den totala kostnaden för sådant.
Överklagandenämnden för studiestödUppgifter som krävs för prövning av överklagade beslut som Centrala studiestödsnämnden har fattat.

[S3]Centrala studiestödsnämnden får också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter elektroniskt till myndigheten. Förordning (2023:466).

Gallring

16 §  Riksarkivet får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål eller för redovisningsändamål.

[S2]Sådana föreskrifter får avvika från bestämmelserna om gallring i 16 § första stycket studiestödsdatalagen (2009:287). Förordning (2020:1126).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Studiestödsdataförordning (2009:321)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Bestämmelserna i 79, 14 och 16 §§ ska inte börja tillämpas förrän den 1 januari 2011.
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:942) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §

Förordning (2011:920) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2011-07-26

Förordning (2011:1472) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som krävs för att fullgöra kontrolluppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2017:201) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:393) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderår 2019.
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2017:539) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:540) om ändring i förordningen (2017:393) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 § i 2017:393

Förordning (2018:1122) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2018:1362) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 15, 16 §§
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1363) om ändring i förordningen (2018:1122) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 § i 2018:1122

Förordning (2018:1364) om ändring i förordningen (2017:540) om ändring i förordningen (2017:393) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 § i 2017:540

Förordning (2019:22) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2020:1126) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 9, 16 §§
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:380) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2021-06-18

Förordning (2022:238) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2022-05-01

Förordning (2022:871) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 2, 4, 14, 15 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2022-06-30

Förordning (2022:1081) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2022:1284) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2022-09-01

Förordning (2023:365) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2023-09-01

Förordning (2023:466) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2024-01-01