Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2009-02-19
Ändring införd
SFS 2009:93 i lydelse enligt SFS 2019:819
Ikraft
2009-03-15
Upphäver
Förordning (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-05
Övrigt
Rättelseblad 2009:93 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Finansinspektionen ansvarar för

 1. tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och finansiella företag, och
 2. att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden, men med beaktande av åtgärdernas effekt på den ekonomiska utvecklingen. Förordning (2017:676).

2 §  Myndigheten ska inom ramen för egna beslut om resursfördelning och planering arbeta för att det finansiella systemet

 • är stabilt och präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster, och
 • ger ett högt skydd för konsumenter.

[S2]Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funktionssätt, ska regeringen underrättas.

[S3]Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag att förstå och följa. Förordning (2013:144).

3 §  Myndigheten ska

 1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
 2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje år redovisa avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet,
 3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och senast den 1 oktober varje år redovisa förslag till ändringar i bestämmelserna i förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet som bör göras med anledning av gjorda eller kommande ändringar i regelverket på myndighetens ansvarsområde,
 4. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 maj varje år redogöra för myndighetens erfarenheter av tillsynsarbetet avseende konsumentskydd, lämna en bedömning av riskerna för konsumenterna inom det finansiella området, ange de åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas för att stärka konsumentskyddet samt redogöra för behovet av utveckling av regler på området, och
 5. i särskilda rapporter till regeringen senast den 20 juni och den 15 december varje år redogöra för myndighetens analys och bedömning av den finansiella stabiliteten, de åtgärder som vidtagits och kan komma att vidtas för att motverka att finansiella obalanser uppstår, åtgärdernas effekter på samhällsekonomin samt behovet av utveckling av regler på området.

[S2]Myndigheten har också uppgifter enligt 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45), förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Förordning (2016:1104).

4 §  Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder, och
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande.

[S2]Myndigheten ska vara behörig myndighet och kontaktpunkt enligt

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga lydelsen, och
 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2017:1189).

4 a §  När myndigheten fullgör uppgifter enligt 2 § lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut, 2 § lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning eller 2 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, får den ingå sådana internationella överenskommelser som följer av respektive EU-förordning och som inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2013:598).

/Upphör att gälla U: 2019-12-15/

4 b §  Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2015:706).

/Träder i kraft I: 2019-12-15/

4 b §  Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU,
 2. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411, och
 3. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

Första stycket gäller inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2019:819).

4 c §  Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av artiklarna 8.2, 8.5, 20.5, 30.4, 59.3 c, 61.4 b och 62.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2015:1041).

5 §  Myndigheten ska

 1. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i det samarbete inom Europeiska unionen som sker inom ramen för det europeiska system för finansiell tillsyn som avses i 5 a § och samarbeta med utländska myndigheter som har behörighet att utöva tillsyn över finansiella marknader och finansiella företag samt i det sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas,
 2. överväga om åtgärder som myndigheten vidtar kan påverka stabiliteten i de finansiella systemen i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i verksamheten inom globala standardsättande organ, och
 4. informera Europeiska systemrisknämnden om vilka åtgärder som myndigheten vidtar för att motverka finansiella obalanser. Förordning (2013:1111).

5 a §  Finansinspektionen är en del av det europeiska system för finansiell tillsyn som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av Europeiska bankmyndigheten, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Förordning (2011:1609).

5 b § Har upphävts genom förordning (2016:1325).

Samverkan

6 §  Myndigheten ska samverka med Riksbanken och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör krisberedskap enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Förordning (2015:1066).

Samråd

7 §  Myndigheten ska samråda med

 1. Ekonomistyrningsverket och företrädare för berörda branschorganisationer i frågor om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut,
 2. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar,
 3. Riksbanken i viktigare frågor som har samband med betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för betalningsväsendet, och
 4. Riksgäldskontoret i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt SFS 2009:93 lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

[S2]Vid samråd enligt första stycket ska Finansinspektionen lämna berörda myndigheter de uppgifter som behövs.

Ledning

8 §  Myndigheten leds av en styrelse.

9 §  Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

Organisation

10 §  Myndigheten upplåter lokaler och utför administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden enligt avtal mellan myndigheterna.

11 §  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Krigsförsäkringsnämnden.

Anställningar och uppdrag

12 §  Regeringen utser vice ordförande i myndighetens styrelse.

13 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Bisysslor m.m.

14 §  Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte för egen eller någon annans räkning driva eller ha del i ett företag som driver verksamhet som är tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktig hos myndigheten eller motsvarande myndighet i ett annat land. Ledamoten eller den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

[S2]Ledamöterna i styrelsen och de anställda som styrelsen bestämmer får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står under tillsyn av myndigheten. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om övriga ledamöter i styrelsen inklusive myndighetschefen samt av myndigheten i andra fall.

Personalansvarsnämnd

15 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Delegering

17 §  Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Finansinspektionens föreskrifter som fastställer kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för den nettoposition som en fysisk eller juridisk person får inneha i råvaruderivat som handlas på en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa enligt 15 a kap.14 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förordning (2017:713).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009, då förordningen (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen ska upphöra att gälla.
 2. I stället för 16 § i denna förordning ska äldre föreskrifter i 14 § den upphävda förordningen (2007:841) med instruktion för Finansinspektionen tillämpas av Finansinspektionen före den 1 juni 2009.
CELEX-nr
32004R2006
Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2009:1201) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:278) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2011:1609) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2, 5 §§; ny 5 a §
CELEX-nr
32010R1095
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:542) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32012R0236
Ikraftträder
2012-09-01

Förordning (2012:739) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:144) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2013:293) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32004R2006
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:598) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §; ny 4 a §
CELEX-nr
32013R0346
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:783) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1111) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1112) om ändring i förordningen (2013:783) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 4 §§ i 2013:783
CELEX-nr
32013R0575

Förordning (2014:998) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §; ny 5 b §
CELEX-nr
32013R0346
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2014:1325) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-12-09

Förordning (2015:706) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ny 4 b §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:1041) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ny 4 c §
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2015:1066) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:78) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:842) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-08-02

Förordning (2016:890) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 5 b §
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2016:1037) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1104) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-12-21

Förordning (2016:1325) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
upph. 5 b §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:235) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
upph. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:343) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2017:676) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:713) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2017:1189) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2019:819) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 4 b §
Ikraftträder
2019-12-15