Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2010-07-15
Ändring införd
SFS 2010:1065 i lydelse enligt SFS 2019:950
Ikraft
2012-01-01
Upphäver
Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 kap. Allmänna bestämmelser

Prop. 2011/12:76: Ändringarna innebär dels att lagens tillämpningsområde utökas till kollektivtrafik på vatten, dels att EU:s kollektivtrafikförordning ska tillämpas på kollektivtrafik på vatten. Möjligheten att göra EU:s kollektivtrafikförordning tillämplig på sådan trafik framgår av artikel 1.2 i förordningen. Ändringarna syftar till att kollektivtrafik på vatten ska behandlas på i huvudsak samma sätt som landtransporter. Detta innebär att det ställs krav på såväl behöriga myndigheter som kollektivtrafikföretag. ...

Lagens tillämpningsområde m.m.

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och med tunnelbana.

[S2]Bestämmelserna avser

 1. ansvar för regional kollektivtrafik och organisering av regionala kollektivtrafikmyndigheter, och
 2. allmänna krav på kollektivtrafikföretag.

[S3]Lagen innehåller även bestämmelser som gäller för dem som är behöriga myndigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning). Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Paragrafen, som är av upplysningskaraktär, har justerats i anledning av att det i lagen införs reglering i fråga om vilka bestämmelser som gäller när vissa kollektivtrafiktjänster ska upphandlas enligt EU:s kollektivtrafikförordning. Paragrafen hänvisar till EU:s kollektivtrafikförordning i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen av förordningen, en s.k. dynamisk hänvisning. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Hänvisningstekniken kommenteras ...

[K1]1 a §  I fråga om kollektivtrafik på vatten ska även EU:s kollektivtrafikförordning tillämpas. Lag (2012:437).

[K1]2 §  I EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om behöriga myndigheters möjligheter att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av kollektivtrafik på ett sätt som är förenligt med Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd.

[K1]2 a §  I rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tilllämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) finns bestämmelser om tillträde till marknaden på sjötransportområdet och om medlemsstaternas möjligheter att ålägga förpliktelser vid allmän trafik och ingå avtal om allmän trafik avseende vissa sjötransporttjänster. Lag (2012:437).

Prop. 2011/12:76: Paragrafen är ny och hänvisar till cabotageförordningen samt beskriver kort vad som regleras i förordningen. I cabotageförordningen finns

bestämmelser om tillträde till marknaden på sjötransportområdet och om medlemsstaternas möjligheter att ange förpliktelser vid allmän trafik och ingå avtal om allmän trafik avseende vissa sjötransporttjänster. ...

3 § Har upphävts genom lag (2016:1212).

[K1]4 §  I lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik finns bestämmelser om hur kollektivtrafik ska anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder.

Definitioner

[K1]5 §  I denna lag avses med allmän trafikplikt, avtal om allmän trafik, ensamrätt, kollektivtrafik och kollektivtrafikföretag detsamma som i EU:s kollektivtrafikförordning.

Prop. 2021/22:83: Paragrafen innehåller definitioner.

[K1]6 §  I denna lag avses med regional kollektivtrafik: sådan kollektivtrafik som

 1. äger rum inom ett län eller,
 2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.

Ansvar inom ett län

[K2]1 §  Regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Regionen och kommunerna får dock komma överens om att antingen regionen eller kommunerna ska bära ansvaret.

[S2]I Stockholms län ansvarar regionen ensam för den regionala kollektivtrafiken, om inte regionen och kommunerna kommer överens om att gemensamt ansvara för denna trafik eller om att endast kommunerna ska bära ansvaret.

[S3]I Gotlands län ansvarar kommunen för den regionala kollektivtrafiken.

[S4]Den eller de som ansvarar för kollektivtrafiken enligt första- tredje styckena ansvarar också för persontransporter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 §. Lag (2019:950).

[K2]1 a §  Om regionen och kommunerna i samma län har kommit överens om att regionen ensam ska bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken, får kommunerna lämna ekonomiskt bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämningen mellan kommunerna. Sådana bidrag får lämnas längst intill utgången av det femte året från det att ansvaret överfördes. Lag (2019:950).

Prop. 2010/11:156: Paragrafen är ny och behandlas närmare i avsnitt 4.2. Paragrafen innebär att det införs en möjlighet till s.k. mellankommunal kostnadsutjämning när en överenskommelse som avses i 2 kap. 1 § träffas och överenskommelsen innebär att landstinget tar över ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. Bidrag får lämnas under en övergångsperiod, nämligen längst intill utgången av det femte året från det att ansvaret överfördes. ...

[K2]1 b §  Om en region ensam ska ansvara för den regionala kollektivtrafiken i länet, får en kommun inom länet träffa avtal med regionen om kostnadsansvar för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad regionen annars skulle tillhandahålla. Lag (2019:950).

Prop. 2011/12:76: I paragrafen, som är ny, anges att om landstinget ensamt ska ansvara för den regionala kollektivtrafiken i länet, får en kommun inom länet träffa avtal med landstinget om kostnadsansvar för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad landstinget annars skulle tillhandahålla. Av 2 § framgår att i de län där landstinget ensamt bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken är landstinget regional kollektivtrafikmyndighet. Bestämmelsen syftar till att ...

Regional kollektivtrafikmyndighet

[K2]2 §  I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.

[S2]I de län där kommunerna och regionen gemensamt bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett kommunalförbund. Detsamma gäller i de län där kommunerna ensamma bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken.

[S3]I fall som sägs i andra stycket får de som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i länet komma överens om att organisera den regionala kollektivtrafikmyndigheten som en gemensam nämnd i stället för som ett kommunalförbund.

[S4]I de län där regionen ensam bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken är regionen också regional kollektivtrafikmyndighet.

[S5]I Gotlands län är kommunen regional kollektivtrafikmyndighet. Lag (2019:950).

[K2]3 §  I fråga om gemensam nämnd gäller vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725). Detsamma gäller i fråga om kommunalförbund om inte annat följer av 47 §§. Lag (2017:763).

[K2]4 §  Om enighet inte kan uppnås om förbundsordningen för kommunalförbund som avses i 2 § eller om ändring av förbundsordningen eller om vem som ska vara ordförande i förbundets beslutande församling eller styrelse, beslutar regeringen i dessa frågor. Vid oenighet i de avseenden som anges i 5 eller 6 § gäller dock vad som sägs där, om inte annat följer av 7 §.

[K2]5 §  Om enighet inte kan uppnås i fråga om hur antalet ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling ska fördelas mellan regionen och kommunerna i länet, ska regionen utse hälften och kommunerna tillsammans hälften. Antalet ledamöter och ersättare som varje kommun ska utse bestäms av länsstyrelsen i förhållande till folkmängden i kommunerna vid ingången av det år när val av förbundsfullmäktige förrättas. Varje kommun ska dock utse minst en ledamot och en ersättare. Lag (2019:950).

[K2]6 §  Om inte enighet uppnås i fråga om sättet att fördela underskott i förbundsverksamheten mellan medlemmarna i ett kommunalförbund, ska regionen täcka hälften av underskottet och kommunerna i länet tillsammans resten. Varje kommuns skyldighet att tillhandahålla medel ska bestämmas i för- hållande till det trafikarbete som har lagts ned i kommunen under verksamhetsåret. Lag (2019:950).

[K2]7 §  Om det finns synnerliga skäl, får regeringen meddela föreskrifter eller i särskilt fall besluta om undantag från 5 eller 6 §. Regeringen får meddela sådana föreskrifter respektive fatta sådant beslut efter framställning av en region, en kommun som inte tillhör en region eller minst en tredjedel av de kommuner i ett visst län som tillhör en region, om de ansvarar för kollektivtrafiken enligt 1 §. Beslut om undantag får förenas med särskilda villkor. Lag (2019:950).

Trafikförsörjningsprogram

Den regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar

[K2]8 §  Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov uppdateras.

Samråd

[K2]9 §  Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län.

[S2]Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. I de fall en region ensam är regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med kommunerna i länet. Lag (2019:950).

Närmare om innehållet i regionala trafikförsörjningsprogram

[K2]10 §  Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av

 1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen,
 2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,
 3. åtgärder för att skydda miljön,
 4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning,
 5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt
 6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

En kommuns uppgifter i vissa fall

[K2]11 §  Varje kommun ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

[S2]Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten och, i förekommande fall, regionen. Lag (2019:950).

Övriga uppgifter för den regionala kollektivtrafikmyndigheten

[K2]12 §  Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regionen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. Lag (2019:950).

[K2]13 §  Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper.

[K2]14 §  Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.

Bemyndigande

[K2]15 §  Regeringen får efter framställning av en regional kollektivtrafikmyndighet, en region eller en kommun meddela föreskrifter om samverkan i fråga om trafik mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter i olika län. Lag (2019:950).

3 kap. Befogenheter för behöriga myndigheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning

Beslut om allmän trafikplikt

[K3]1 §  Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är behörig lokal myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning och fattar beslut om allmän trafikplikt inom länet.

[S2]En regional kollektivtrafikmyndighet får även, efter överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område.

[S3]Ett beslut enligt denna paragraf får endast avse regional kollektivtrafik.

Överlämnande av befogenheter

[K3]2 §  En regional kollektivtrafikmyndighet får efter beslut av den beslutande församlingen överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten är en gemensam nämnd, överlämnas befogenheten efter samstämmiga beslut av fullmäktige i var och en av de kommuner och, i förekommande fall, den region som samverkar i nämnden.

[S2]Myndigheten får i samma ordning som föreskrivs i första stycket även överlämna sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till en kommun inom länet i fråga om kollektivtrafik som bedrivs inom denna kommuns område, inklusive trafik längs eventuella utgående linjer som sträcker sig in i angränsande kommuner.

[S3]En regional kollektivtrafikmyndighet som överlämnar sin befogenhet enligt första stycket får i samma ordning även överlämna sina befogenheter att upphandla och samordna tjänster enligt 2 kap. 12 § till aktiebolaget. Lag (2019:950).

Avtal om allmän trafik

[K3]3 §  Ett avtal om allmän trafik som ingås av en regional kollektivtrafikmyndighet eller av den till vilken befogenhet överlämnats enligt 2 § ska grunda sig på ett beslut om allmän trafikplikt enligt 1 §. Ett sådant avtal får inte ingås för en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt fattats.

[K3]3 a §  En regional kollektivtrafikmyndighet, eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 2 §, får lämna ersättning för kollektivtrafik som sträcker sig in i ett angränsande land, om trafiken omfattas av en allmän trafikplikt.

[S2]Ersättning enligt första stycket får lämnas endast för sådan kollektivtrafik som är lämplig för att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som faktiskt också tillgodoser detta behov. Lag (2012:437).

Prop. 2011/12:76: Av paragrafen, som är ny, framgår i första stycket att en regional kollektivtrafikmyndighet, eller den till vilken befogenheten att ingå avtal m.m. har överlämnats, får lämna ersättning för kollektivtrafik som sträcker sig in i ett angränsande land. Detta förutsätter att trafiken omfattas av allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt förstås i denna lag liksom i EU:s kollektivtrafikförordning ”krav som en behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av ...

Förbud mot ensamrätt

[K3]4 §  Ensamrätt får inte medges som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt.

Anmälningsskyldighet

[K4]1 §  Ett kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla detta till berörd regional kollektivtrafikmyndighet. Detsamma gäller när ett kollektivtrafikföretag avser att upphöra med att bedriva sådan trafik.

[S2]Om anmälan berör trafik i fler än ett län, ska den mottagande kollektivtrafikmyndigheten informera övriga berörda myndigheter.

Gemensamt system för trafikantinformation

[K4]2 §  Ett kollektivtrafikföretag ska lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation.

Uppföljning och utvärdering

[K4]3 §  Ett kollektivtrafikföretag, en behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning och den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § ska till den myndighet regeringen bestämmer lämna de uppgifter som behövs för utvärdering och uppföljning av utvecklingen av marknaden för kollektivtrafik. Lag (2012:437).

Bemyndigande m.m.

[K4]4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet att lämna information enligt 2 § och
 2. uppgiftsskyldighet enligt 3 §.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om anmälningsskyldighet enligt 1 §.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter och i enskilda fall besluta om undantag från skyldighet som anges i 1, 2 eller 3 §. Lag (2012:437).

Prop. 2011/12:76: Ändringarna i första och andra stycket är enbart språkliga. Utöver dessa ändringar läggs ett tredje stycke till paragrafen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Här införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter och i enskilda fall besluta om undantag från skyldighet som anges i 1, 2 eller 3 §. Därmed kan kollektivtrafikföretag som det saknas behov att få in anmälningar, information eller uppgifter ...

[K4]5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2012:437).

Prop. 2011/12:76: Paragrafen är ny. Lagen saknar idag bestämmelser om avgifter. Genom den nya bestämmelsen införs en möjlighet att meddela föreskrifter om avgifter för den tillsynsverksamhet och den ärendehandläggning som regleras i lagen. Den ärendehandläggning som avses är prövning av undantag enligt 4 § tredje stycket. Med föreskrifter som meddelats med stöd av lagen avses föreskrifter på såväl förordnings- som myndighetsnivå.

Bestämmelsen behandlas även i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:76#S6-4" ...

Användningen av vissa termer

[K4a]1 §  I detta kapitel avses med

 1. tjänstekontrakt: detsamma som i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
 2. tjänstekoncession: detsamma som i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
 3. direkttilldelning, internt företag och värde: detsamma som i EU:s kollektivtrafikförordning,
 4. upphandling: de åtgärder som vidtas av en behörig myndighet eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § i syfte att anskaffa kollektivtrafik genom tilldelning av ett avtal om allmän trafik. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: I paragrafen finns uppgifter om innebörden av vissa termer som används i detta kapitel. I fråga om tjänstekontrakt och tjänstekoncession, har dessa termer samma innebörd som i de respektive upphandlingslagar som reglerar dessa avtalsformer. I fråga om direkttilldelning, internt företag och värde finns dessa termer definierade i artikel 2 i EU:s kollektivtrafikförordning. Med upphandling avses i detta kapitel – och enligt vad som ...

[K4a]2 §  När lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster tillämpas ska det som sägs i de lagarna om

 1. upphandlande myndighet eller upphandlande enhet i stället avse behörig myndighet eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 §, och
 2. upphandling ha den innebörd som anges i 1 § 4.

[S2]När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i den lagen om

 1. koncessioner även gälla tjänstekontrakt,
 2. koncessionsdokument även avse upphandlingsdokument enligt definitionen av detta i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
 3. koncessionshavare i stället avse ett kollektivtrafikföretag som har tilldelats ett avtal om allmän trafik,
 4. leverantör i stället avse kollektivtrafikföretag, och
 5. värde ha den innebörd som anges i 1 § 3.Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: I paragrafens första stycke finns anvisningar om vad som ska gälla i fråga om vissa termer i lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Bakgrunden är att terminologianvändningen i dessa lagar skiljer sig något åt från den som används i EU:s kollektivtrafikförordning. ...

När kollektivtrafik ska upphandlas enligt upphandlingslagarna

[K4a]3 §  I lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser som gäller vid upphandling som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik med buss eller spårvagn. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Paragrafen upplyser om att det i lagen (0000:000) om offentlig upphandling och lagen (0000:000) om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser som gäller vid upphandlingar som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik med buss eller spårvagn. Sådana tjänste-...

När kollektivtrafik ska upphandlas enligt EU:s kollektivtrafikförordning

[K4a]4 §  I EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om behöriga myndigheters möjligheter att

 1. tilldela avtal om allmän trafik genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande (artikel 5.3),
 2. själva tillhandahålla kollektivtrafik eller direkttilldela avtal om allmän trafik till ett internt företag (artikel 5.2),
 3. direkttilldela avtal om allmän trafik av mindre värde eller omfattning (artikel 5.4),
 4. vidta nödåtgärder (artikel 5.5), och
 5. direkttilldela avtal om allmän trafik som rör järnvägstransporter (artikel 5.6). Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Paragrafen upplyser om att artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning innehåller bestämmelser som gäller för tilldelning av vissa typer av avtal om allmän trafik. Som huvudregel ska avtal om allmän trafik tilldelas på grundval av ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Det finns dock i förordningen möjligheter att direkttilldela avtal i vissa fall, om sådan direkttilldelning inte är förbjuden i nationell lagstiftning. I fråga om direkttilldelningar till interna företag, gäller detta endast för lokala ...

Prop. 2021/22:83: Paragrafen innehåller en upplysning om de möjligheter som ges behöriga myndigheter att tilldela avtal om allmän trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning (artikel 5).

[K4a]5 §  Bestämmelserna i 611 §§ tillämpas vid upphandling som avser

 1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten, och
 2. tjänstekoncessioner för kollektivtrafik.

[S2]Vid upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss ska även lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster tillämpas. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: I paragrafen anges att de bestämmelser som anvisas i 6–11 §§ ska tillämpas vid upphandling som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten eller som avser tjänstekoncessioner för kollektivtrafik för de trafikslag som lagen omfattar. Sådana avtal omfattas av tilldelningsbestämmelserna i artikel 5.2–5.6 i EU:s kollektivtrafikförordning. Att EU:s kollektivtrafikförordning ska tillämpas på kollektivtrafik på vatten framgår av 1 kap. 1 a §. I 6–11 §§ finns bestämmelser ...

Konkurrensutsättning

[K4a]6 §  Vid konkurrensutsättning enligt artikel 5.3 i EU:s kollektivtrafikförordning tillämpas följande bestämmelser i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner:

 • 4 kap.19 §§ (allmänna bestämmelser),
 • 5 kap. 3 § (värdetidpunkt),
 • 6 kap. (förfarandet vid upphandling),
 • 7 kap. (tekniska krav och funktionskrav),
 • 8 kap. (annonsering av upphandling), utom 2 och 8 §§,
 • 9 kap. (tidsfrister för anbudsansökningar och anbud),
 • 10 kap. (kommunikation, information till leverantörer och dokumentation),
 • 11 kap. (uteslutning av leverantörer),
 • 12 kap. (kvalificering),
 • 13 kap. (utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner),
 • 14 kap. (fullgörande av koncessioner), utom 9 §,
 • 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd), och
 • 17 kap. (upphandlingsskadeavgift). Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: I paragrafen finns anvisningar om vilka bestämmelser i lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner som ska tillämpas när avtal ska tilldelas genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Paragrafen kompletterar artikel 5.3 i EU:s kollektivtrafikförordning. Bestämmelserna i paragrafen ska tillämpas om avtal inte direkttilldelas enligt artikel 5.2 i EU:s kollektivtrafikförordning eller enligt 7 § eller om inte nödåtgärder vidtas ...

Direkttilldelning och nödåtgärder

[K4a]7 §  En regional kollektivtrafikmyndighet får direkttilldela avtal som avser järnvägstransport enligt artikel 5.6 i EU:s kollektivtrafikförordning endast om det årliga genomsnittsvärdet av avtalet uppskattas till ett belopp motsvarande högst 7 500 000 euro. Andra behöriga myndigheter får direkttilldela sådana avtal utan begränsning.

[S2]Direkttilldelning enligt artikel 5.4 i EU:s kollektivtrafikförordning är tillåten endast om det årliga genomsnittsvärdet av avtalet uppskattas till ett belopp motsvarande högst 500 000 euro och avser annat än kollektivtrafik på vatten. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Paragrafen innebär att avtal om allmän trafik i vissa fall får direkttilldelas till en extern tredje part. Definitionen av direkttilldelning är enligt artikel 2 h i EU:s kollektivtrafikförordning tilldelning av avtal om allmän trafik utan ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Bestämmelsen enligt första stycket innebär att möjligheten att direkttilldela avtal som avser järnvägstransporter enligt artikel 5.6 i EU:s kollektivtrafikförordning får utnyttjas av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ...

[K4a]8 §  En upphandling får delas upp så att bestämmelserna i 6 § inte blir tillämpliga endast om en sådan uppdelning är berättigad av objektiva skäl. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Av paragrafen, som har utformats med 5 kap. 7 § förslaget till lag om upphandling av koncessioner som förebild och i enlighet med Lagrådets förslag, framgår att det inte är tillåtet att dela upp en upphandling för att undvika att huvudregeln i artikel 5.3 i EU:s kollektivtrafikförordning att

avtal ska tilldelas på grundval av ett konkurrensutsatt ...

[K4a]9 §  Behöriga myndigheter ska besluta riktlinjer för användning av sådan direkttilldelning som avses i 7 §. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: I paragrafen anges att behöriga myndigheter ska besluta riktlinjer för direkttilldelning. Paragrafen motsvarar 15 kap. 6 § andra stycket förslaget till lag om upphandling av koncessioner. Kravet på riktlinjer syftar till att värna konkurrensen (jfr prop. 2013/14:133). Riktlinjerna ska beslutas av den behöriga myndigheten.

Överväganden finns i avsnitt ...

[K4a]10 §  Vid sådan direkttilldelning som avses i 7 § tillämpas följande bestämmelser i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner:

[S2]När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i

 1. 16 kap. 6 § första stycket om överträdelse av andra bestämmelser i den lagen i stället avse överträdelse av 7 eller 8 §,
 2. 16 kap. 13 § första stycket om när rätten ska besluta att ett avtal är ogiltigt, i stället gälla om artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den ursprungliga lydelsen, inte beaktats eller om avtalet slutits i strid med 7 eller 8 §, och
 3. 16 kap. 20 § om skyldigheten att ersätta skada i stället gälla vid överträdelse av de principer för upphandling av koncessioner som gäller enligt första stycket eller vid överträdelse av 7 eller 8 §. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: I paragrafens första stycke finns anvisningar om vilka bestämmelser i lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner som ska tillämpas när avtal om allmän trafik direkttilldelas till en extern tredje part enligt 7 §. Vid sådan upphandling ska de allmänna unionsrättsliga principerna som härrör från fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillämpas i den utsträckning det är möjligt. Även sådana miljö-, social- och arbetsrättsliga ...

[K4a]11 §  Vid direkttilldelning enligt artikel 5.2 eller nödåtgärder enligt artikel 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning tillämpas följande bestämmelser i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner:

[S2]Vid nödåtgärder enligt artikel 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning ska även 4 kap. 3 § (beaktande av miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn) lagen om upphandling av koncessioner tillämpas.

[S3]När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i

 1. 16 kap. 6 § första stycket om överträdelse av de grundläggande principerna eller andra bestämmelser i den lagen i stället avse överträdelse av artikel 5.2 eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den ursprungliga lydelsen,
 2. 16 kap. 13 § om när rätten ska besluta att ett avtal är ogiltigt, i stället gälla om avtalet slutits i strid med artikel 5.2 eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den ursprungliga lydelsen, och
 3. 16 kap. 20 § om skyldigheten att ersätta skada i stället gälla om artikel 5.2 eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, i den ursprungliga lydelsen, inte följts. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: I paragrafens första stycke finns anvisningar om vilka bestämmelser i lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner som ska tillämpas när avtal om allmän trafik direkttilldelas till ett internt företag enligt artikel 5.2 eller när nödåtgärder enligt artikel 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning vidtas. Paragrafen syftar i huvudsak till att sådana beslut ska kunna överprövas enligt förfaranden som är jämförbara med de som gäller ...

Bemyndigande

[K4a]12 §  Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Paragrafen innehåller ett bemyndigande. I 6 § anvisas bestämmelser om annonsering i lagen (0000:000) om koncessioner. Ytterligare föreskrifter om innehållet i och utformningen av annonser avser regeringen att med stöd av denna paragraf meddela i en förordning. Paragrafen har utformats med 8 kap. 8 § förslaget till lag om upphandling av koncessioner som förebild.

Överväganden finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:28#S9-2" ...

[K5]1 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över efterlevnaden av

 1. 1–4 kap. och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, och
 2. artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Paragrafen är ändrad så att även kravet i artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning att behöriga myndigheter en gång om året ska offentliggöra en rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde omfattas av tillsyn. Hänvisningen till artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning är dynamisk, dvs. avser artikeln i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Överväganden finns i avsnitt ...

[K5]2 §  Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § har rätt att av behöriga myndigheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning, av dem till vilka befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § och av kollektivtrafikföretag, på begäran få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för tillsynen. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Paragrafen har justerats för att tydliggöra att befogenheterna enligt bestämmelsen tillkommer den tillsynsmyndighet som avses i 1 §.

[K5]3 §  Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av

 1. 1–4 kap. och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser,
 2. 2 §, och
 3. artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning.

[S2]Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Paragrafen har justerats i anledning av att tillsyn enligt 1 § utökats till att även avse efterlevnaden av artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning. När det gäller i vilka fall tillsynsmyndigheten har rätt att meddela förelägganden och förbud har regeringen beaktat Lagrådets synpunkt och i allt väsentligt utformat bestämmelsen i enlighet med Lagrådets förslag. I fråga om tillsyn över artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning torde föreläggande vara den åtgärd som kan bli aktuell. ...

[K5]4 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över upphandling av kollektivtrafik enligt 4 a kap. och enligt artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning. Vid denna tillsyn tillämpas 18 kap. lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Vid tillsyn över upphandling av kollektivtrafik enligt 4 a kap. och enligt artikel 5 i EU:s kollektivtrafikförordning gäller bestämmelserna om tillsyn i lagen (0000:000) om upphandling av koncessioner. Avsikten är att upphandling som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten och tjänstekoncessioner för kollektivtrafik ska stå under samma tillsyn som såväl upphandlingar som avser tjänstekontrakt ...

[K6]1 §  Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska delge beslutet om allmän trafikplikt enligt 49 § första stycket 1 och andra stycket delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1985).

[K6]2 §  Den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om allmän trafikplikt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som på kommersiell grund tillhandahåller eller avser att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster som berörs av trafikplikten.

[K6]3 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt 5 kap. 3 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2016:1212).

Prop. 2016/17:28: Paragrafen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, har justerats så att det förtydligas att det som kan överklagas enligt denna bestämmelse är sådana beslut som har fattats enligt 5 kap. 3 §. I fråga om beslut som fattas av den tillsynsmyndighet som avses i 5 kap. 4 § finns bestämmelser om hur dessa kan överklagas i 18 kap. lagen (0000:000) om ...

[K6]4 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[K6]5 §  Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Genom lagen upphävs lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.
 3. Trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap.8 och 11 §§ ska upprättas senast den 1 oktober 2012.
 4. Ett avtal om allmän trafik får trots vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § ingås utan att grunda sig på ett beslut om allmän trafikplikt, om tilldelningsbeslut har fattats före den 1 juli 2012 och upphandlingen inleddes innan lagen trädde i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:379, Prop. 2009/10:200, Bet. 2009/10:TU21
CELEX-nr
32007R1370
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2010:1985) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §

Lag (2011:1098) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Förarbeten
Rskr. 2011/12:9, Prop. 2010/11:156, Bet. 2011/12:FiU7
Omfattning
ny 2 kap. 1 a §

Lag (2012:437) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.
 2. Trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap.8 och 11 §§ ska kompletteras i fråga om kollektivtrafik på vatten senast den 1 augusti 2013.
 3. Ett avtal om allmän trafik som avser kollektivtrafik på vatten får trots vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § ingås utan att grunda sig på ett beslut om allmän trafikplikt, om tilldelningsbeslut har fattats före den 1 oktober 2013 och upphandlingen inleddes före den 1 augusti 2012.
 4. Kravet i artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikförordning på att varje behörig myndighet ska ha offentliggjort vissa uppgifter i Europeiska unionens officiella tidning senast ett år innan det fria anbudsförfarandet inleds respektive innan ett avtal direkttilldelas, gäller inte i fråga om avtal om allmän trafik på vatten om det fria anbudsförfarandet har inletts respektive ett avtal direkttilldelats före den 1 augusti 2013.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:247, Prop. 2011/12:76, Bet. 2011/12:TU5
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 3, 4 §§, rubr. till 4 kap.; nya 1 kap. 1 a, 2 a §§, 2 kap. 1 b §, 3 kap. 3 a §, 4 kap. 5 §
CELEX-nr
31992R3577
Ikraftträder
2012-08-01

Lag (2016:1156) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Förarbeten
Rskr. 2016/17:66, Prop. 2015/16:195, Bet. 2016/17:FiU7
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1212) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2017 i fråga om 1 kap. 3 § och i övrigt den 1 januari 2017.
 2. För upphandlingar som avser tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten som har påbörjats före ikraftträdandet gäller den upphävda lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och den upphävda lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
 3. Lagen tillämpas inte på upphandlingar av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik som har påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:71, Prop. 2016/17:28
Omfattning
upph. 1 kap. 3 §, rubr. närmast före 5 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 1, 2, 3 §§, 6 kap. 3 §; nytt 4 a kap., ny 5 kap. 4 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:763) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:950) om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 1 a, 1 b, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15 §§, 3 kap. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01