Inaktuell version

Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2014-09-11
Ändring införd
SFS 2014 i lydelse enligt SFS 2014:1588
Upphäver
Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Grundläggande bestämmelser

1 §  Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,
 3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen,
 4. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken,
 5. övriga EU-förordningar som meddelats med stöd av förordning (EU) nr 1306/2013 och som avser direktstöd för jordbrukare, och
 6. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

2 §  Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter om komplettering av de EU-förordningar som anges i 1 § och denna förordning.

Uttryck i förordningen

3 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i förordning (EU) nr 1307/2013.

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om definitioner enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, och enligt artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) 639/2014, i den ursprungliga lydelsen.

Stödformer

5 §  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av

 1. följande stöd enligt avdelning III i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen:
  1. grundstöd,
  2. stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön, och
  3. stöd till unga jordbrukare,
 2. kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Ansvariga myndigheter

6 §  Jordbruksverket är centralt ansvarig myndighet för tillämpningen av de EU-förordningar som anges i 1 § och av denna förordning.

7 §  Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

[S2]Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende EGFJ som framgår av förordning (EU) nr 1306/2013, i den ursprungliga lydelsen, om inte något annat särskilt anges i denna förordning eller i förordning (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk.

8 §  Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 11, 12, 32, 33 och 36 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i Skåne län.

9 §  En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 45 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att

 1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 11 § första stycket och 36 §, och
 2. utöva sådan kontroll som avses i 33 § andra stycket och 34 §.

[S2]Länsstyrelserna får även komma överens om att ärenden ska avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

[S3]Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommelsen.

10 §  Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

Förfarandet i stödärenden

11 §  Länsstyrelsen prövar frågor om stöd om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]Jordbruksverket prövar frågor om stödrätter, stödbelopp och tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 §.

12 §  Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

[S2]Ansökan om stöd till företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne län.

[S3]Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 § ska ges in till Jordbruksverket.

13 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningar enligt 12 § i fråga om inom vilken tid ansökan ska ges in och om innehållet i ansökan.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

14 §  Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

[S2]Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut upphör att gälla.

[S3]Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena.

Stödsystemets omfattning

15 §  En ansökan om stöd enligt denna förordning ska omfatta minst fyra hektar jordbruksareal för att direktstöd ska betalas ut.

[S2]Om kravet enligt första stycket inte är uppfyllt, ska direktstöd ändå betalas ut om ansökan omfattar kopplat stöd enligt 29 § och det totala direktstödsbeloppet överstiger 100 euro per kalenderår.

16 §  Stödbelopp överstigande 150 000 euro per kalenderår ska reduceras med 5 procent.

[S2]Löneavdrag enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska inte göras.

17 §  Artikel 9.2 första stycket i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, om verksamheter undantagna från direktstöd ska inte gälla jordbrukare som för det föregående året tagit emot högst 5 000 euro i direktstöd.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter enligt artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, om det underlag som ska ges in för att styrka att kriterierna för aktiv jordbrukare är uppfyllda.

Jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön

18 §  Stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 43.9 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska beräknas enligt artikelns tredje stycke.

Permanenta gräsmarker

19 §  Den andel permanent gräsmark som ska skyddas enligt artikel 45 i förordning (EU) 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska fastställas på nationell nivå.

[S2]Jordbruksverket ska fastställa andelen enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, och artikel 43 i förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga lydelsen.

20 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldigheter för jordbrukare att ställa om åkermark till permanent gräsmark enligt artikel 45.3 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, och artiklarna 44.2 och 44.3 i förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga lydelsen.

21 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förhandsgodkännande av omställning av permanent betesmark och om återställande av permanent betesmark enligt artikel 37.1 andra stycket och artikel 37.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, i den ursprungliga lydelsen.

22 §  Betesmarker som är berättigade till grundstöd enligt förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, och som är belägna inom områden som utpekats enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar utgör känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 45.1 första stycket i förordning (EU) 1307/2013.

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 42 i förordning (EU) nr 639/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Ekologiska fokusarealer

23 §  Som arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, räknas

 1. arealer som ligger i träda,
 2. landskapselement i form av fältkanter på åkermark,
 3. jordbruksmark med odling av salix,
 4. arealer med växttäcke etablerat genom insådd av vallfrö i huvudgröda senast under försommar, och
 5. arealer med kvävefixerande grödor.

[S2]För landskapselement i form av fältkanter på åkermark ska omräkningsfaktor 6 och viktningsfaktor 1,5 enligt artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas.

[S3]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 45 i förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2014:1588).

Stödrätternas värde

24 §  Vid beräkningen av stödrätternas enhetsvärde ska artikel 25.4 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, tillämpas. Samtliga stödrätter ska från och med ansökningsåret 2020 ha samma enhetsvärde.

[S2]Stödrätternas enhetsvärde ska från och med ansökningsåret 2015 ökas respektive minskas linjärt så att stödrätterna får det enhetsvärde som anges i första stycket.

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

25 §  Jordbruksverket får besluta om sådan ökning av belopp inom ordningen för grundstöd som anges i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen.

26 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sammanslagning av uppdelade stödrätter enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga lydelsen.

Unga jordbrukare

27 §  Stöd till unga jordbrukare enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, betalas ut för högst 90 av de stödberättigade hektar som jordbrukaren deklarerat.

[S2]Vid beräkningen av stödbeloppen enligt första stycket ska artikel 50.8 i förordningen tillämpas.

[S3]Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om faktisk och varaktig kontroll över juridiska personer som kompletterar artikel 49.1 i förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga lydelsen.

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

28 §  Jordbruksverket får besluta om finansiering av stöd till unga jordbrukare enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Kopplat stöd

29 §  Kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska betalas ut i form av stöd till mjölk- och nötdjursproduktion. Stödet ska uppgå till 13 procent av det årliga tak som anges i bilaga II till förordningen och ska betalas ut för nötdjur äldre än ett år.

[S2]Stödet ska grundas på förhållandet mellan det belopp som fastställts för finansiering och det antal djur som berättigar till stöd under det berörda året.

[S3]För att stödet ska betalas ut krävs att djuren är korrekt märkta, journalförda i jordbrukarens stalljournal och korrekt rapporterade till det register som anges i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, i den ursprungliga lydelsen.

30 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kopplat stöd.

Nationell reserv

31 §  En jordbrukare får tilldelas stödrätter eller stödbelopp ur den nationella reserven i den utsträckning det finns tillgång.

[S2]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Underrättelse till Polismyndigheten

32 §  Länsstyrelsen ska underrätta Polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling av hampa.

Kontroll

33 §  Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs, liksom

 1. förordning (EU) nr 1307/2013, i den ursprungliga lydelsen,
 2. förordning (EU) nr 639/2014, i den ursprungliga lydelsen, 3. artikel 93 i förordning (EU) nr 1306/2013, i den ursprungliga lydelsen, och
 3. artikel 37 i förordning (EU) nr 640/2014, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen.

34 §  Om stöd sökts för odling av hampa, ska länsstyrelsen vid kontroll enligt 33 § andra stycket ta nödvändiga prover av odlingen och låta analysera dessa.

35 §  Det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artikel 67 i förordning (EU) 1306/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska inrättas av Jordbruksverket.

Återbetalning

36 §  Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till.

37 §  Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, i den ursprungliga lydelsen, finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

38 §  I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i 37 § gäller preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

39 §  Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske.

Hörande av andra myndigheter

40 §  Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrifter enligt denna förordning, ska andra berörda centrala och regionala myndigheter ges tillfälle att yttra sig.

Övriga föreskrifter

41 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 94 i förordning (EU) nr 1306/2013, i den ursprungliga lydelsen.

42 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av sanktioner enligt artikel 97.3 och om system för tidig varning av överträdelser enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013, i den ursprungliga lydelsen.

42 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av återkrav av felaktigt tilldelade stödrätter enligt artikel 23.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tilllämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor. Förordning (2014:1588).

Överklagande

43 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Jordbruksverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 25 och 28 §§ och i övrigt den 1 januari 2015.
 2. Genom förordningen upphävs förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före den 1 januari 2015.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1588) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 23 §; ny 42 a §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:612) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 7, 8, 15, 29 §§; nya 7 a, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 23 a §§, bil. 1, 2, rubr. närmast före 10 a, 10 e §§
Ikraftträder
2015-12-01

Förordning (2016:1179) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:878) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2017:1054) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 41, 42 §§, bil. 1
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:584) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 17, 23, 27 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:869) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. 43 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1619) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 43 §; ny 44 §
Ikraftträder
2018-11-16