Inaktuell version

Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2015-11-26
Ändring införd
SFS 2015:744
Ikraft
2016-01-01
Upphäver
Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämpning av ekonomisk brottslighet i den omfattning som anges i denna förordning. Grundläggande bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap.rättegångsbalken och i åklagarförordningen (2004:1265).

2 §  Myndigheten ska se till att personer som begår ekonomiska brott blir föremål för brottsutredning och lagföring.

[S2]Myndigheten ska arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet.

3 §  Av 3 § förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten framgår att riksåklagaren ska, som högsta åklagare under regeringen, verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid åklagarnas rättstilllämpning.

4 §  Myndigheten ska bedriva brottsförebyggande arbete som avser ekonomisk brottslighet. I det ingår att lämna information om den brottsligheten till andra myndigheter samt till kommuner, näringsliv, organisationer och allmänheten.

5 §  Myndigheten ska följa och analysera utvecklingen och rättstillämpningen när det gäller ekonomisk brottslighet och utarbeta förslag till åtgärder. Myndigheten ska också samordna åtgärder mot ekonomisk brottslighet.

6 §  Myndigheten ansvarar för samordningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i Sverige. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen.

7 §  Myndigheten ska se till att möjligheterna till internationellt samarbete i brottsbekämpningen används och bidra till internationellt bistånd och internationell fredsfrämjande verksamhet.

8 §  Myndigheten ska snarast möjligt informera riksåklagaren om frågor som uppkommer i verksamheten och som är av betydelse för åklagarväsendet.

Mål som handläggs vid myndigheten

9 §  Vid myndigheten handläggs följande mål:

  1. mål om brott mot 11 kap.brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen (2005:551),
  2. mål om brott mot 9 kap.13 §§brottsbalken, om gärningen rör EU:s finansiella intressen, och 9 kap. 3 a § brottsbalken,
  3. mål om brott mot lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,
  4. mål om brott mot lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, och 5. mål om brott vars handläggning annars ställer särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande.

[S2]Mål om brott som bör handläggas vid myndigheten med hänsyn till att de rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning, internationell anknytning, är av principiell natur eller av stor omfattning får övertas av Ekobrottsmyndigheten efter framställning från Åklagarmyndigheten.

[S3]Mål som avses i första stycket och som 2 eller 4 § förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare är tillämplig på och mål som rör brott av anställda vid Ekobrottsmyndigheten handläggs vid Åklagarmyndigheten.

[S4]Om ett mål rör både brottslighet som avses i första eller andra stycket och annan brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagarmyndighet där det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.

[S5]Är det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren.

Information till regeringen

10 §  Myndigheten ska varje år redovisa uppgifter om:

  1. handläggningen av ärenden om brott enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och
  2. tillämpningen av reglerna om häktning och restriktioner, varvid uppgifter som avser häktade personer i åldersgrupperna 15–17 år och 18–20 år ska redovisas särskilt.

11 §  Myndigheten ska varje år redovisa de iakttagelser som gjorts inom ramen för den rättsliga tillsynsverksamheten.

12 §  Myndigheten ska snarast möjligt informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom.

[S2]Enligt 10 kap. 13 § regeringsformen ska Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) underrättas när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer.

[S3]I 13 § förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten finns bestämmelser om riksåklagarens rätt att ingå internationella överenskommelser.

Internationellt samarbete

13 §  Myndigheten ska vara sambandscentral för bedrägeribekämpning i frågor som rör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

14 §  Myndigheten ska vara nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott.

Samverkan

15 §  Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten ska tillsammans bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan myndigheterna.

16 §  Av 47 § förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten framgår att Polismyndigheten är skyldig att ställa polismän till förfogande för polisverksamhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten.

[S2]Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polismännen deltar i vid myndigheten, med undantag för åtgärder i verksamhet som enligt lag eller annan författning endast får utföras av anställda vid Polismyndigheten.

[S3]Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten ska tillsammans bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan myndigheterna.

17 §  Personal från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och andra myndigheter kan placeras vid Ekobrottsmyndigheten i den utsträckning som Ekobrottsmyndigheten och respektive myndighet kommer överens om.

18 §  Ekobrottsmyndigheten ska ge Åklagarmyndigheten och i förekommande fall Polismyndigheten tillfälle att yttra sig över Ekobrottsmyndighetens övergripande planering inför kommande verksamhetsår. Ekobrottsmyndigheten ska också höra Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och i förekommande fall Skatteverket, Domstolsverket eller annan berörd myndighet inför viktigare förändringar i Ekobrottsmyndighetens verksamhet som kan komma att påverka deras verksamhet.

19 §  Ekobrottsmyndigheten ska ge Brottsförebyggande rådet, Skatteverket, Finansinspektionen, Polismyndigheten, och andra aktörer på området som Ekobrottsmyndigheten bedömer lämpligt, tillfälle att yttra sig om myndighetens planering för den brottsförebyggande verksamheten.

Ledning

20 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

21 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Organisation

22 §  Vid myndigheten ska det finnas det antal åklagarkammare som myndigheten beslutar. Beslut om inrättande, upphörande och lokalisering av en åklagarkammare fattas efter att Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Domstolsverket, Skatteverket och Kriminalvården har fått tillfälle att yttra sig.

Anställningar och uppdrag

23 §  Generaldirektören är myndighetschef.

24 §  Beslut om anställning av överåklagare och vice överåklagare vid myndigheten får fattas först efter att riksåklagaren har hörts.

25 §  Överåklagares och vice överåklagares ansvarsområden inom myndigheten bestäms av chefen för myndigheten. Han eller hon förordnar åklagare vid myndigheten att tjänstgöra vid och vara chefer för åklagarkammare.

Personalansvarsnämnd

26 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Nämnden prövar frågor som anges i 25 § första stycket myndighetsförordningen (2007:515) för anställda vid myndigheten, om inte något annat anges.

27 §  Frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning prövas av Statens ansvarsnämnd också när det gäller andra åklagare än de som anställs av regeringen. Anmälan till nämnden görs av Ekobrottsmyndigheten.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

29 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska enbart tillämpas på myndigheten i administrativa ärenden:

[S2]20 § om föredragning,

[S3]21 § om myndighetens beslut,

[S4]27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och

[S5]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:1326) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:256) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
ändr. 13 §; ny 13 a §
Ikraftträder
2017-05-01