lagen.nu

Domstolsärende

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Domstolsärende är sådana rättsliga angelägenheter, som inte ska handläggas som mål vid domstol. De upptas som ärenden och handläggs enligt lagen om domstolsärenden.

Några av de vanligast förekommande ärendena är adoption, bodelning, utseende av bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman, god man och förvaltare enligt 11 kap föräldrabalken och god man enligt samäganderättslagen.

Ett domstolsärende påbörjas med en ansökan till en tingsrätt. En ansökningsavgift måste erläggas innan ärendet registreras. Ärenden åsätt nummer i löpande ordning med bokstaven Ä som inledning; till exempel Ä 123-09.

Domstolsärenden avgörs oftast på handlingarna, vilket innebär att man inte har någon förhandling där parter och domstol träffas. Ett domstolsärende avgörs genom ett beslut. Beslut i domstolärenden kan överklagas till hovrätt. I många fall krävs prövningstillstånd.


Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Domstolsärende finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (10)

NJA 1989 s. 643: Bestämmelserna i 14 kap 7 a § RB har ansetts tillämpliga i fråga om dels förening av tvistemål om mindre värden med ordinärt tvistemål (I), dels förening av domstolsärenden (II).
NJA 1998 s. 443: I ärende om utmätning för uttagande av bl a böter och skatt har staten ansetts inte kunna med tillämpning av 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden få ersättning från motparten för sina kostnader i...
NJA 1998 s. 860: Fråga om HovR bort hålla sammanträde i ett domstolsärende. 14 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.
NJA 2000 s. 109: I ärende om utmätning för uttagande av bl.a. böter och skatt har utmätningen hävts på talan av tredje man. Denne har ansetts inte kunna få ersättning för rättegångskostnader av staten. - Eftersom...
NJA 2000 s. 161: Fråga om prövningstillstånd i hovrätt sedan tingsrätt avgjort överklagande av exekutiv försäljning av fastighet utan att tillmötesgå en begäran om muntlig förhandling.
NJA 2012 s. 896: Statens ansvar för motparts kostnad i ärende om utsökning. En privaträttslig fordran som fastställts genomdomhar utmätts för bl.a. skatteskulder. Fråga om staten i det ärende varigenom fordringen...
RH 1999:5: Rättegångsbalkens regel om vilandeförklaring har ansetts inte vara analogt tillämplig vid handläggning enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.
RH 2002:18: Sedan hovrätten, efter ansökan av borgenären, med stöd av Luganokonventionen förklarat en tysk dom verkställbar här i landet mot gäldenären, har denne ansökt om ändring av verkställighetsbeslutet....
RH 2006:45: En tingsrätt har, trots att den ene av två vårdnadshavare inte delgivits handlingarna i ärendet, meddelat slutligt beslut mot den andre vårdnadshavaren i ett ärende om utseende av särskild...
RH 2017:19: Mot en ansökan om förordnande av bodelningsförrättare har motparten invänt att det finns ett samboavtal som utesluter bodelning. Sökanden har bestritt att han har undertecknat det påstådda...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation