Domstolsärende

Domstolsärende är sådana rättsliga angelägenheter, som inte ska handläggas som mål vid domstol. De upptas som ärenden och handläggs enligt lagen om domstolsärenden.

Några av de vanligast förekommande ärendena är adoption, bodelning, utseende av bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman, god man och förvaltare enligt 11 kap föräldrabalken och god man enligt samäganderättslagen.

Ett domstolsärende påbörjas med en ansökan till en tingsrätt. En ansökningsavgift måste erläggas innan ärendet registreras. Ärenden åsätt nummer i löpande ordning med bokstaven Ä som inledning; till exempel Ä 123-09.

Domstolsärenden avgörs oftast på handlingarna, vilket innebär att man inte har någon förhandling där parter och domstol träffas. Ett domstolsärende avgörs genom ett beslut. Beslut i domstolärenden kan överklagas till hovrätt. I många fall krävs prövningstillstånd.