Domstol

Domstol är en speciell myndighet som som självständigt utövar dömande och rättsvårdande verksamhet.

Den självständiga ställningen innebär att varken regeringen, riksdagen, någon myndighet eller annan får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet.

I Sverige finns allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.

Allmänna domstolar

De allmänna domstolarna är

De allmänna domstolarna handlägger brottmål, tvistemål och ett antal domstolsärenden. De grundläggande reglerna för dessa finns i rättegångsbalken och lagen om domstolsärenden.

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna är

De allmänna förvaltningsdomstolarna handlägger mål som rör tvister mellan enskilda personer och förvaltningsmyndigheter. Sådana mål är exempelvis skattemål, försäkringskassansbeslut, och kommunala beslut.

Reglerna för handläggningen i förvaltningsdomstol finns i första hand i förvaltningsprocesslagen.

Specialdomstolar

Specialdomstolar har befogenhet att pröva mål och ärenden inom ett rättsligt avgränsat område. Dessa är i Sverige

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för Sveriges domstolar.