lagen.nu

EG-domstolen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se EU-domstolen

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet EG-domstolen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (16)

AD 1995 nr 134: I mål vid arbetsdomstolen angående ogiltigförklaring av avskedande m.m. är tvistigt huruvida övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen har ägt rum. Part har yrkat...
MÖD 2003:73: Tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid en kemisk fabrik----- Ett bolag ansåg att förbränning av flytande klorerade biprodukter som uppkommit i en process utgjorde återanvändning och...
MÖD 2004:72: Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till fortsatt och ändrad verksamhet i Igelstaverket i Södertälje kommun, vad gäller bränsleanvändningen-----Miljööverdomstolen har konstaterat att...
MÖD 2005:65: Förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall----- Miljööverdomstolen (MÖD) har funnit att länsstyrelsen haft fog för att förbjuda ett bolag att deponera utsorterat brännbart avfall i en...
MÖD 2010:2: Ansökan om tillstånd till verksamhet vid Johannes kraftvärmeanläggning i Gävle kommun ----- Miljööverdomstolen föreskrev att föreskrifterna om samförbränningsanläggningar i Naturvårdsverkets...
MÖD 2010:3: Ansökan om tillstånd till verksamhet vid Stegeholmsverket i Västerviks kommun ----- Miljööverdomstolen upphävde ett enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning medgivet undantag från...
NJA 1995 s. 635: Fråga i mål om interimistiskt vitesförbud enligt 37 a § varumärkeslagen om förväxlingsbarhet och om två varukännetecken är "liknande". En nationell högsta instans är inte skyldig att begära...
NJA 1996 s. 668: Det utgör en enligt Romfördraget förbjuden diskriminering att av en kärande från annan EU-stat begära säkerhet för rättegångskostnader när motsvarande krav inte ställs på inhemsk kärande, om yrkandet...
NJA 1999 s. 694: I mål om ersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
NJA 2002 s. 398: I mål om upphovsrättsintrång enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
NJA 2002 s. 75: Fråga om rätt till lönegaranti sedan EG-domstolen har meddelat förhandsavgörande.
NJA 2004 s. 137: I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738) har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
NJA 2004 s. 735: Frågor om HD:s skyldighet att begära förhandsavgörande av EG-domstolen.
NJA 2007 s. 718: Två utländska spelföretags mot staten framställda yrkanden, av innebörd att allmän domstol skall fastställa att vissa lotteribestämmelser, som påstås strida mot artikel 49 EG-fördraget, inte skall...
NJA 2008 s. 92: Ansvarig utgivare för periodisk skrift har av tingsrätt dömts för brott mot lotterilagen bestående i att han främjat utländskt lotteri genom att låta införa annonser från utländska spelbolag i...
NJA 2009 s. 667: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i ett mål om tillstånd till deponering av avfall.Tillika fråga om avsättning av ett belopp i en kommuns...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation