Europeisk arresteringsorder

Europeisk arresteringsorder är enligt lagen (2003:1156)om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ett rättsligt avgörande, utfärdat av en rättslig myndighet i en medlemsstat i EU, som innebär en begäran om att en rättslig myndighet i en annan sådan stat ska gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av en frihetsberövande påföljd.

Även svensk medborgare kan i vissa fall överlämnas.

Ett krav är att det föreligger dubbel straffbarhet, dvs att gärningen är belagd med straff även i Sverige.

I vissa fall kan överlämnande ändå ske enligt 2 kap 2 § 2 st nämligen om brottet finns med på s.k. listan och att gärningen kan medföra fängelse i tre år eller mer enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning.

Tingsrätten beslutar efter framställning av åklagaren i frågan om överlämnande. Handläggningen ska ske skyndsamt och beslut ska meddelas senast efter trettio dagar, om samtycke föreligger tio dagar.