lagen.nu

Företagshypotek

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Hypotekarisk panträtt till förmån för borgenärerna/kreditgivarna.

Hypoteksbrevet används sålunda som ett säkerhetsunderlag och försäkrar därmed kreditgivarens ställning.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Företagshypotek finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (15)

NJA 1988 s. 541: Talan om fastställelse till betalning ur egendom som omfattas av företagshypotek har ansetts vara av beskaffenhet att kunna föranleda kvarstad enligt 15 kap 1 § RB.
NJA 1989 s. 736: Anspråk på återvinning har som sådant ansetts inte ingå i underlaget för företagshypotek.
NJA 1990 s. 164: Innehavaren av ett företagshypotek har gjort anspråk på att få betalt ur näringsidkarens fordran på återbetalning av överskjutande preliminärskatt. Då emellertid den erlagda preliminärskatten inte...
NJA 1991 s. 755: Fråga vid en företagskonkurs om fördelning av förvaltarens arvode för fortsatt drift av konkursföretaget på olika slags egendom i konkursboet.
NJA 1992 s. 497: Omfattningen av företagshypotek.
NJA 1993 s. 120: En konkursförvaltare har fortsatt att driva konkursgäldenärens rörelse. Fråga om borgenär med säkerhet i form av pantbrev i tomträtt och i form av företagsinteckning skulle i utdelningsförslaget...
NJA 1993 s. 163: Tre personer har ingått en generell borgen för en annan persons skulder till en bank. Banken har sedan beviljat gäldenären kredit vid tre olika tillfällen. Till säkerhet för två av krediterna erhöll...
NJA 1996 s. 624: En gäldenär sålde kort tid före sin konkurs egendom som ingick i underlaget för företagshypotek och betalade sin skuld till hypotekshavaren med köpeskillingen. Fråga i mål om återvinning enligt...
NJA 1997 s. 759: Efter det att ett bolag har försatts i konkurs har ett belopp utfallit på en av bolaget tecknad s k nyckelpersonsförsäkring. Beloppet har inte ansetts omfattat av företagshypotek.
NJA 2000 s. 88: Ett bolags upplåtelse av företagshypotek har ansetts bli sakrättsligt gällande när företagshypoteksbrevet överlämnades till panthavaren, trots att denne också var företrädare för bolaget.
NJA 2005 s. 11: Efter det att ett bolag har försatts i konkurs har ett ömsesidigt försäkringsbolag, där konkursbolaget var försäkringstagare, fördelat återbäringsmedel till bolaget. Beloppet har inte ansetts...
NJA 2006 s. 275: Fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till 2003 års lagändringar avseende företagshypotek. Äldre rätt har ansetts tillämplig vid en konkurs som inletts genom ansökan under år 2004, fastän...
NJA 2007 s. 990: Fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till 2003 års lagändringar avseende företagshypotek. (Jfr NJA 2006 s. 275.)
NJA 2015 s. 494: Företagshypotek. Aktier, oavsett om de är avsedda för allmän omsättning eller inte, är undantagna från inteckningsunderlaget.
RH 1994:126: Fråga om företagshypoteks andel av försäljningsintäkterna vid fortsatt drift av detaljistföretag i konkurs.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation