Obehörig vinst

En vinst som en part gjort på en annan parts bekostnad, utan stöd i avtal eller lag.

Generellt anses det inte finnas någon skyldighet att återbetala en sådan vinst enligt svensk rätt.

Condictio indebiti kan dock anses vara en form av obehörig vinst (se exv HD:s resonemang i NJA 1999 s 575 - resonemanget har dock kritiserats av Hellner i artikeln "Betalning av misstag", JT 1999-2000 s 413), och för sådana vinster finns det i allmänhet ett återbetalningskrav.

Se även