lagen.nu

Retentionsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En rättighet för en borgenär att kvarhålla en gäldenärs egendom som säkerhet för sin fordran.

(lat. rententio, kvarhållning). Retentionsrätten kan ses som en svagare form av panträtt eftersom en gäldenär som har besittning av en sak med retentionsrätt, normalt inte har rätt att sälja egendomen för att få betalt för fordran.

Undantag från denna princip finns dock för näringsidkare som har besittning av egendom som tillhör en kund för att förvara eller utföra arbete på denna. Sådan egendom får under vissa förutsättningar säljas för att näringsidkaren ska få sin fordran mot kunden betald enligt Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Ett liknande undantag finns för hotellägare, se Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst.

Jämför även detentionsrätt och perklusionsrätt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Retentionsrätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 1981 s. 1050: En företagare har överlämnat räkenskapsmaterial till en person som åtagit sig att såsom särskilt uppdrag sköta företagarens bokföring. Uppdragstagaren har ansetts inte äga retentionsrätt i materialet...
NJA 1985 s. 205: Ett bolag (A) har mottagit råmaterial för bearbetning från ett annat bolag (B) och har därefter, utan att få betalt, lämnat från sig en del material som varit föremål för arbete, medan såväl...
NJA 1987 s. 312: Sedan J sålt sin bil till W på kredit med äganderättsförbehåll, lämnade W bilen till en verkstad för reparation. Då W inte kunde betala reparationskostnaden, träffade verkstaden och W avtal om...
NJA 1992 s. 574: En utmätningsborgenär hade retentionsrätt i den utmätta egendomen på grund av annan fordran än exekutionsfordringen. Borgenären ansågs ha rätt att välja på vilken av de båda fordringarna köpeskilling...
NJA 2008 s. 282: Sedan en båt har tagits i beslag under en förundersökning angående stöld, har undersökningsledaren enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken beslutat att lämna ut båten till målsäganden. Fråga vid...
RH 1997:87: Fråga om hyrestagare kan ha retentionsrätt i den förhyrda egendom som han har i sin besittning samt för vilken fordran retentionsrätt kan göras gällande.
RH 1999:141: När en speditör har anlitat ett rederi som undertransportör har en konossementsklausul inte ansetts medföra att retentionsrätt upplåtits av speditören för andra rederiets fordringar mot speditören än...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation