Rättsfall från MÖD (Mark- och miljööverdomstolen)

MÖD 2023:6

2023-10-02

Överklagbarhet av återförvisningsbeslut ----- Mark- och miljööverdomstolen har i två avgöranden 2016, med frångående av tidigare praxis (MÖD 2013:43), funnit mark- och miljödomstols återförvisningsbeslut överklagbart. Detta när mark- och miljödomstolen undanröjt länsstyrelsens beslut att avvisa en närboendes överklagande av ett lovbeslut och återförvisat ärendet till länsstyrelsen, med anledning av att mark- och miljödomstolen gjorde en annan bedömning av klagorätten än länsstyrelsen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att motsvarande ska gälla i ett ärende angående tillstånd till en enskild avloppsanläggning när länsstyrelsen gjort en annan bedömning än nämnden i frågan om en granne är sakä

MÖD 2023:4

2023-05-25

Antagande av detaljplan ----- Kommunen har antagit en detaljplan som möjliggjort förtätning med fyra nya flerbostadshus om sex respektive sju våningar på en fastighet med tre lamellhus i sju respektive åtta våningar. De nya byggnaderna placeras åtta meter från befintliga bostadshus. Det centrala läget och förekomsten av flera högre hus i närområdet har i och för sig ansetts tala för att klagandena haft att räkna med en förtätning. Mark- och miljööverdomstolen har ändå bedömt att planen, för några av dem som klagade på denna till mark- och miljödomstolen, innebär betydande olägenhet i form av försämrade dagsljusförhållanden och känsla av instängdhet. Överklagandena av mark- och miljödomstolens dom, varigenom antagandebeslutet upphävdes, har därför avslagits.

MÖD 2023:5

2023-05-15

Miljösanktionsavgift ----- Naturvårdsverket har påfört ett bolag en miljösanktionsavgift för att inte i tid ha rapporterat mängden förpackningar som bolaget i egenskap av producent tillhandahållit eller släppt ut på den svenska marknaden år 2021. Enligt Naturvårdsverket har bolaget varit skyldigt att rapportera, oavsett om bolaget hanterat förpackningar eller inte under året. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknas författningsstöd i den numera upphävda 73 § förordningen (2018:1462) om producent¬ansvar för förpackningar att kräva att en producent som inte har hanterat förpackningar under det gånga året, ska lämna en rapport om det till Naturvårdsverket. Det har därmed saknats förutsättningar att ta ut miljösanktionsavgift.

MÖD 2023:3

2023-02-24

Bygglovsbefriade åtgärder – tillbyggnad respektive takkupa ----- Under uppförandet av ett enbostadshus inkom en anmälan om att ändra byggnaden genom att i det ena takfallet utföra en bygglovsbefriad tillbyggnad i form av en frontespis och i det andra takfallet en bygglovsbefriad takkupa, dock med i allt väsentligt samma utförande som tillbyggnaden. Nämnden meddelade startbesked. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att varken frontespisen eller byggnadsdelen benämnd takkupa utgör bygglovsbefriade åtgärder. Det som anges i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen om att en bygglovsbefriad tillbyggnad inte får ha en större bruttoarea än 15 kvm innebär att den volymökning som tillbyggnaden medför inte får uppta större bruttoarea än 15 kvm. Frontespisen har därför blivit för stor. Då ”takkupan” har samma utförande som frontespisen omfattas den inte av undantaget från kravet på bygglov för takkupor enligt 9 kap. 4 b § första stycket 2 samma lag. Dessutom har byggnadsdelen en sådan bredd att den inte kunnat byggas utan ingrepp i byggnadens bärande konstruktion.

MÖD 2023:1

2023-01-26

Strandskyddsdispens och tomtplatsbestämning ----- II (M 4425-22): Ansökan om dispens för uppförande av en gäststuga på en arrendetomt med ett befintligt bostadshus. I samband med en tidigare dispensgivning har tomtplats omfattande hela arrendetomten bestämts. Den sökta åtgärden är en sådan kompletterande åtgärd som kan vidtas med stöd av det befintliga bostadshusets tomtplats. Gäststugan har dock bedömts medföra en privatiserande effekt mot vattenområdet utanför tomtplatsen och ansökan har därför avslagits. II (M 4425-22): Ansökan om dispens för uppförande av en gäststuga på en arrendetomt med ett befintligt bostadshus. I samband med en tidigare dispensgivning har tomtplats omfattande hela arrendetomten bestämts. Den sökta åtgärden är en sådan kompletterande åtgärd som kan vidtas med stöd av det befintliga bostadshusets tomtplats. Gäststugan har dock bedömts medföra en privatiserande effekt mot vattenområdet utanför tomtplatsen och ansökan har därför avslagits.

MÖD 2023:2

2023-01-20

Tillämpligheten av de nationella förbuden mot förvaring m.m. av fångenskapsuppfödda fåglar med hänsyn till de EU-rättsliga reglerna om fri rörlighet för varor ----- Fångenskapsuppfödda fåglar som innehas för hobby. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att 23 § artskyddsförordningen (2007:845), på motsvarande sätt som 25 §, inte ska tillämpas på det aktuella innehavet av arterna rödhöna och klipphöna med hänsyn till artikel 6.2 i fågeldirektivet (direktiv 2009/147/EG) och dess bilaga III A. För övriga arter har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att för att artskyddsförordningens förbud ska kunna upprätthållas med hänsyn till den fria rörligheten för varor, måste bedömningen göras art för art med beaktande av samtliga faktiska omständigheter. Mark- och miljööverdomstolen har därför återförvisat ärendena till Jordbruksverket respektive Naturvårdsverket för en sådan bedömning. (mål nr M 10703-21 och M 10705-21)

MÖD 2022:21

2022-12-22

Vattenrättslig rådighet ----- Ett bolag har ansökt om tillstånd enligt 11 kap. 19 § miljöbalken för att riva ut en damm och för att i samband med detta iordningställa ett naturlikt sjöutlopp. Fastigheten som dammen är belägen på ägs av annan, varför bolaget samtidigt yrkat tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § första stycket 4 miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att regelverket kan ge utrymme för att bevilja tvångsrätt och funnit att bolaget därmed har erforderlig rådighet. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut samt återförvisat målet dit för fortsatt behandling.

MÖD 2022:26

2022-12-16

Klagorätt ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ägarna till en enbostadsfastighet för vilken en kommun fått dispens att fånga mindre vattensalamandrar på borde ha behandlats som parter vid länsstyrelsens handläggning av ärendet. Målet har därför återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

MÖD 2022:25

2022-12-15

Byggsanktionsavgift ----- På taket till en cirka 14 meter hög byggnad har ett bolag monterat en antennanläggning för elektronisk kommunikation. Anläggningen når tre meter över byggnadens taknock. En kommunal nämnd har påfört bolaget byggsanktionsavgift på grund av att åtgärden vidtagits utan bygglov och startbesked. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte är fråga om en sådan mast som kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 5 plan- och byggförordningen. Det har därmed inte funnits grund för att ta ut byggsanktionsavgift. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt nämndens beslut om byggsanktionsavgift.

MÖD 2022:24

2022-12-14

Förhandsbesked för enbostadshus ----- Nybyggnad av ett enbostadshus på brukningsvärd jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det tillgängliga underlaget, särskilt kommunens överväganden i översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen, ger stöd för slutsatsen att behovet av mark för nybyggnation inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut om positivt förhandsbesked.

MÖD 2022:22

2022-12-05

Återförvisning på grund av rättegångsfel ----- MMD har avgjort ett mål utan att hålla syn, vilket begärts av sökandena. Eftersom förhållandena på platsen var av avgörande betydelse för att bedöma den huvudsakliga frågan i målet och då aktmaterialet inte klargjorde detta förhållande, utgjorde den omständigheten att synen avslogs i samband med MMD:s slutliga avgörande av målet enligt MÖD ett rättegångsfel. Felet kan antas ha inverkat på målets utgång och det kan inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i MÖD. MMD:s dom har därför undanröjts och målet återförvisats till domstolen för fortsatt behandling.

MÖD 2022:23

2022-11-29

Startbesked för nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnad ----- Fråga om en bygglovsbefriad komplementbyggnad uppfyller kraven i 2 kap. PBL avseende trafikmiljö och god helhetsverkan. En tidigare komplementbyggnad skulle ersättas med en större komplementbyggnad inom ett gruppbebyggt småhusområde. Byggnaden skulle placeras på en hörntomt som gränsade mot dels en väg för gångtrafikanter, cyklister och viss annan trafik, dels en öppen plats i området. MÖD har bedömt att föreslagen placering och utformning avviker från den befintliga miljön på ett sådant sätt att den inte uppfyller kraven på god helhetsverkan. Synfältet på vägen utanför skulle också komma att begränsas av en huskropp som inte funnits där tidigare och de som promenerar, cyklar eller kör bil i området skulle få sämre förutsättningar att hinna upptäcka andra trafikanter.

MÖD 2022:19

2022-10-27

Bygglov för enbostadshus ----- Strandskyddsdispens och bygglov meddelades för nybyggnation av ett enbostadshus. Endast beslutet om bygglov överklagades. Mark- och miljödomstolen ansåg i sin dom att nämndens beslut i strandskyddsfrågan var felaktigt och att kraven i 2 kap. plan- och bygglagen då inte heller var uppfyllda. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har konstaterat att det i och för sig ska göras en självständig prövning i bygglovsärendet men att en sådan prövning inte innebär att domstolen på samma underlag kan ompröva och underkänna ett lagakraftvunnet beslut om strandskyddsdispens. Det har alltså inte funnits förutsättningar för mark- och miljödomstolen att upphäva bygglovsbeslutet på den grunden att den inte delar nämndens bedömningar i strandskyddsfrågan. MÖD har fastställt nämndens beslut om bygglov.

MÖD 2022:18

2022-10-21

Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus (fråga om kommunalt särkrav) ----- I ett nybyggt enbostadshus hade elcentralen placerats drygt 180 centimeter över golv¬nivån. Byggnadsnämnden ansåg att placeringen inte uppfyllde kraven på byggnadsverk i 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Med anledning av det gav nämnden ett slutbesked som var beroende av att elcentralen placerades ungefär en meter över golvnivån (jfr 10 kap. 36 §).

MÖD 2022:17

2022-09-26

Fråga om byggsanktionsavgift för olovlig rivning ----- Byggsanktionsavgift för olovlig rivning. Vid bedömningen av om en förhöjd byggsanktionsavgift ska tas ut med hänvisning till byggnadens bevarandevärde ska beaktas om det funnits ett enskilt intresse av att riva en byggnad. I detta fall har stadsbyggnadsnämnden inte visat att det allmänna intresset av att bevara byggnaden varit större än det enskilda intresset av att få riva den. Byggsanktionsavgiften har därför inte räknats upp med 300 procent.

MÖD 2022:16

2022-09-23

Fråga om föreläggande att följa annan tillståndshavares tillstånd ----- Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det saknas fog för att förelägga ett bolag som bedriver växtodlingsverksamhet, inklusive gödselhantering, att följa vissa villkor i ett annat bolags tillstånd avseende djurhållningsverksamhet. Att det andra bolaget tidigare bedrev delar av samma växtodlings-verksamhet och att tillståndet till djurhållning är villkorat av att gödselhanteringen sker på visst sätt inom de fastigheter där växtodlingen bedrivs föranleder inte någon annan bedömning. Det ankommer alltjämt på tillståndshavaren avseende djurhållningsverksamheten att tillse att villkoren för tillståndet följs, oavsett om det sker i tillståndshavarens egen regi eller inte.

MÖD 2022:28

2022-09-16

Föreläggande att åtgärda grind ----- En fastighetsägare har förelagts att åtgärda en grind inom ett område med detaljplan. Grinden öppnades ut över en gång- och cykelbana och blockerade i öppet läge hela gång- och halva cykelbanan. Fastighetsägaren förelades att vidta åtgärder som avhjälpte eller minskade olägenheterna. Grinden på fastigheten hade funnits på platsen sedan tidigare och därefter anlade kommunen, i enlighet med detaljplan, en gång- och cykelbana där grinden öppnades. Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning om att grindens utformning ut över gång- och cykelbanan utgör en stor olägenhet för trafiksäkerheten. Att ändra grinden så att den inte öppnas utåt leder till att olägenheterna minskar. Enligt Mark- och miljööverdomstolen påverkar det inte bedömningen att det är kommunen som orsakat de ändrade förhållandena. Föreläggandet har varit lagligen grundat.

MÖD 2022:13

2022-09-14

Fråga om bygglovsplikt för ridanläggning ----- Kortref: Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en ridanläggning, med betydande inverkan på omgivningen, inte är bygglovspliktig då den inte är en idrottsplats i den mening som avses i 6 kap. 1 § 1 plan- och byggförordningen. Vidtagna markåtgärder har inte heller krävt marklov enligt gällande områdesbestämmelser. Byggnadsnämnden har därför inte behövt vidta ytterligare åtgärder med stöd av plan- och bygglagen.

MÖD 2022:27

2022-06-16

Samråd med särskilt berörda ----- Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens beslut att avvisa en ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad gruvverksamhet i Kiruna eftersom sökanden inte uppfyllt miljöbalkens krav på samråd med de som kan bli särskilt berörda av verksamheten och då det bedömts att denna brist inte kan läkas under domstolsprövningen

MÖD 2022:15

2022-06-14

Förrättningskostnad ----- Lagakraftvunnet beslut om ersättning till sakkunnig i lantmäteriförrättning hindrar inte att den kostnaden kan prövas när slutligt debiterad förrättningskostnad har överklagats.

MÖD 2022:10

2022-06-09

Ansvar för kostnader att sanera ett förorenat område ----- Förslutna tunnor med cyanidslam har under främst 1950- och 1960-talet grävts ner i en mosse. Cyanidslammet har uppkommit som en restprodukt i en verksamhet som pågick 1948–1973. Cyanidslammet har över tid läckt ut och förorenat mossen. Det har inte gått att med säkerhet fastställa när föroreningen uppkom men övervägande skäl talar för att en väsentlig del uppkom först efter 1969 och det framstår som osannolikt att skadan till någon beaktansvärd del uppkom före 1960-talet. Aktiebolaget som bedrev verksamheten har genom fusion upptagits i ett annat aktiebolag, vilket därigenom övertagit ansvaret för att avhjälpa miljöskadan. MÖD har vid en samlad skälighetsbedömning enligt 10 kap. 4 § miljöbalken bestämt ansvarets omfattning till 75 procent av kostnaderna för avhjälpandeåtgärderna.

MÖD 2022:20

2022-05-22

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage ----- Förhandsbesked har sökts för ett enbostadshus och garage avsedda att placeras på ett cirka 0,5 hektar stort obebyggt skifte, vilket i norr och söder omgetts av bostadsfastigheter, i öster av ett skogsområde och i väster av en enskild väg. Mark- och miljööverdomstolen har, efter att ha gått igenom äldre lagstiftning och förarbeten, uttalat att utgångspunkten i senare lagstiftning varit att begreppet brukningsvärd jordbruksmark i bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken ska ha samma innebörd som enligt den upphävda lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark. Med hänsyn till markområdets ringa storlek och dåliga arrondering samt att det inte har brukats aktivt på lång tid har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det inte varit fråga om brukningsvärd jordbruksmark. Något annat hinder mot att ge positivt förhandsbesked har inte heller bedömts föreligga.

MÖD 2022:8

2022-05-11

Bygglovsavgift ----- Fråga om en bygglovsavgift ska sättas ner med hänsyn till att den tidsfrist för nämndens handläggning som framgår av 9 kap. 27 § PBL överskridits. Nämnden hade inte fattat beslut eller vidtagit någon annan handläggningsåtgärd inom den lagstadgade tidsfristen. Därefter inkom sökanden med ytterligare underlag och fråga var om tidsfristen i och med detta nollställts. MÖD har funnit att tidsfristen inte ska nollställas på grund av det som sker efter det att nämndens lagstadgade tidsfrist för sin handläggning redan löpt ut. Avgiften ska därför reduceras enligt 12 kap. 8 a § PBL för det fall att sökanden först därefter inkommer med kompletteringar, oavsett om det sker på sökandens eget initiativ eller inte.

MÖD 2022:9

2022-05-09

Detaljplans förenlighet med riksintresse för kulturmiljövården ----- MÖD har bedömt att de rivningar och de högre byggnadshöjder som detaljplanen (kvarteret Sperlingens Backe vid Stureplan) medger varken var för sig, sedda tillsammans eller sammantaget med övriga åtgärder kan påtagligt skada riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. MÖD har därför fastställt planen. Även fråga om utrymmet för domstol att, i stället för att fastställa eller upphäva detaljplanen i sin helhet, ändra planen med anledning av medgivande från kommunen.

MÖD 2022:12

2022-03-30

klagorätt ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en länsstyrelse i egenskap av miljöprövningsdelegation inte är att anse som en förvaltningsmyndighet enligt 5 kap. 2 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Länsstyrelsen i den egenskapen blir då inte heller motpart till en enskild som överklagar miljöprövningsdelegationens beslut till mark- och miljödomstolen och har därmed inte rätt att överklaga mark- och miljödomstolens dom.

MÖD 2022:5

2022-03-29

Antagande av ny detaljplan ----- Fråga om vilken plankarta som omfattas av beslutet att anta en detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden har i sitt antagandebeslut hänvisat till ett tjänsteutlåtande som i sin tur i en sidfot innehåller en hänvisning till ett antal bilagor, bl.a. plankarta och planbeskrivning. Det har inte upprättats någon ny plankarta efter granskningsskedet och de aktuella bilagorna har inte bifogats nämndens beslut att anta detaljplanen. MÖD har funnit att det inte med tillräcklig tydlighet kan utläsas ur stadsbyggnadsnämndens protokoll vilken plankarta som har antagits. Beslutet har därmed ansetts strida mot 4 kap. 30 § PBL och 5 kap. 67 § KL.

MÖD 2022:11

2022-03-28

Fråga om skadlig delning av en skogsbruksfastighet i samband med avstyckning ----- En fastighetsägare har inför kommande generationsskifte ansökt om avstyckning av ca 22 hektar mark, varav skogsmark om ca 8 hektar, från en skogsbruksfastighet om ca 70 hektar mark. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att avstyckningen varken riskerar att försämra möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen eller att den innebär någon skadlig delning enligt 3 kap. 7 § fastighetsbildningslagen (1970:988). Vid bedömningen har Mark- och miljööverdomstolen bl.a. tagit hänsyn till att marken är av begränsat intresse för det aktiva skogsbruket, att det avstyckade skogsområdet är tänkt att ställas om till skogsbete och att områdets naturvärden kan gynnas av att området betas.

MÖD 2022:7

2022-03-17

Utdömande av vite ----- I ett vitesföreläggande har angetts att adressaterna senast vid en viss tidpunkt ska ha vidtagit de åtgärder som behövs för att radonhalten inte ska överskrida riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter i en viss lägenhet i ett flerbostadshus. Föreläggandet angav därmed inte vilka konkreta åtgärder som adressaterna skulle vidta utan vilket resultat som skulle uppnås. Med beaktande av att målet som skulle uppnås var tydligt avgränsat, de åtgärder som kunde komma i fråga inte var särskilt avancerade eller kostsamma och det inte var fråga om åtgärder i en verksamhet som adressaterna vidtar privat, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att föreläggandet varit tillräckligt precist utformat för att ligga till grund för utdömande av vite (jfr HFD 2020 ref. 28).

MÖD 2022:14

2022-03-16

Fastighetsreglering ----- Överföring av jordbruksmark för bildande av en s.k. kombinerad bostadsfastighet med möjlighet till mindre djurhållning och odling. MÖD har bedömt att överföringen sker från en skogsbruksfastighet och att bestämmelsen i 3 kap. 6 § FBL som berör jordbruksfastigheter därmed inte är tillämplig. MÖD har vidare ansett att 3 kap. 3 § FBL inte ska tillämpas för att ge jordbruksmark ett mer långtgående skydd än det som bestämts i de särskilda skyddsreglerna för jordbruksnäringen. Därmed har MÖD fastställt lantmäterimyndighetens beslut om fastighetsreglering. Med hänsyn bl.a. till att målet har rört frågor av juridisk komplexitet och att länsstyrelsen har fört en talan som omfattar tolkning av gällande rätt har synnerliga skäl ansetts föreligga för att tillerkänna sökandena ersättning för rättegångskostnader i MÖD.

MÖD 2022:29

2022-03-11

Fastighetsbestämning ----- Fråga om ett skär, som utgör en egen fastighet, drar vatten till sig eller inte. Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till omständigheterna vid fastigheternas försäljning kommit fram till att skäret inte drar vatten till sig och att vattenområdet som tillhör den andra fastigheten ska bestämmas oberoende av detta skär.

MÖD 2022:4

2022-02-23

Bygglov för flerbostadshus med frontespiser: beräkning av byggnadshöjd och våningsantal ----- Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att frontespiser inte omfattades av en undantagsbestämmelse i detaljplanen avseende takkupor vid beräkning av byggnadshöjd. Frontespiserna har, enligt stadgad praxis, beaktats vid beräkningen av byggnadshöjden då de var förhållandevis höga och upptog en stor del av fasadens längd och därmed gjorde att byggnaden uppfattades som högre. Detta fick även till följd att byggnadens tredje plan (vinden) utgjorde en våning. Byggnaden avvek därför från detaljplanen såväl avseende byggnadshöjd som antal våningar och då ingen av avvikelserna kunde ses som liten har bygglovsbeslutet upphävts.

MÖD 2022:3

2022-02-23

Antagande av detaljplan ----- En detaljplans huvudsyfte var att möjliggöra nybyggnation av ett sexvåningshus med ca 50 studentlägenheter. Byggrätten tillät att huset placerades som kortast endast cirka 6,6 meter från befintlig byggnation. Det bostadsområde där byggnaden skulle uppföras var väl sammanhållet och hade en tydlig gestaltningsidé. I planbeskrivningen för området hade solljusinflödet varit en viktig faktor. Avståndet till stadens centralare delar var kort, men området var enligt Mark- och miljööverdomstolen inte så centralt beläget att boende behövt räkna med en så hög byggnad så nära befintliga bostadshus. Sammantaget fann Mark- och miljööverdomstolen att effekterna i form av ökad skuggning och minskat solljusinsläpp innebar att betydande olägenheter uppstod. Kommunens beslut att anta detaljplanen upphävdes därför.

MÖD 2022:2

2022-02-22

Föreläggande om markundersökningar för att utreda misstänkt miljöskada från kemtvättsverksamhet ----- MÖD har upphävt ett föreläggande om markundersökningar enligt 26 kap. 22 § miljöbalken som riktats mot ett aktiebolag som förvärvat inkråmet från det aktiebolag som bedrivit den kemtvättsverksamhet som ska ha orsakat miljö¬skadan. Det förvärvande aktiebolaget har inte bedrivit någon verksamhet på fastigheten i fråga och kan därför inte anses ansvara som verksamhetsutövare med avhjälpandeansvar för eventuell miljöskada som har uppkommit där. Att det finns personkopplingar mellan de båda bolagen och att det bolag som bedrivit kem-tvättsverksamheten på fastigheten, i nära anslutning till inkråmsöverlåtelsen, på egen begäran försatts i konkurs har ansetts inte medföra att det förvärvande bolaget har tagit över ansvaret för den eventuella miljöskadan.

MÖD 2022:6

2022-02-17

Beräkning av byggsanktionsavgift ----- Ett bolag som bedrev campingverksamhet uppförde tio campingstugor utan att startbesked hade beviljats. MÖD har, i likhet med MMD, beräknat byggsanktionsavgiften med utgångspunkten att varje stuga utgör en sådan annan liten byggnad som avses i 9 kap. 6 § 2 PBF och att avgiften ska beräknas för varje stuga för sig och inte för deras samlade totalarea.

MÖD 2022:1

2022-01-02

Inställd förrättning avseende fastighetsreglering ----- Fråga om överföring av samfällighet (väg) till en av de delägande fastigheterna. Lantmäterimyndigheten har ställt in förrättningen efter att endast ha prövat åtgärdens proportionalitet i strikt mening. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det, även om det inte finns något krav på att prövningen i ett fastighetsbildningsärende ska göras i viss ordning, i de flesta fall torde vara mest effektivt att inleda prövningen utifrån fastighetsbildningslagens regler för att avslutningsvis pröva om den tänkta åtgärden står i rimlig proportion till egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen. Vid den fristående proportionalitetsavvägningen får hänsyn tas till de allmänna intressen som upprätthåller den aktuella lagstiftningen.

MÖD 2021:28

2021-12-21

Regresstalan avseende miljöskada ----- Fördelning av kostnad för frivilligt avhjälpande av miljöskada i samband med exploatering av en tidigare industrifastighet för bostadsändamål. Ett fastighetsbolag gjorde gällande att en kommun och ett länstrafikbolag skulle betala hela eller delar av kostnaden för avhjälpande av miljöskada som uppkommit genom bussverksamhet som bedrivits på en fastighet som bolaget äger. Det bussbolag som bedrev bussverksamheten på fastigheten under huvuddelen av åren som denna förorenats (och som också ägde fastigheten) hade genom fusion uppgått i fastighetsbolaget. Fastighetsbolaget hade därmed övertagit bussbolagets roll som verksamhetsutövare och primärt ansvarig för föroreningen. Kommunen, men inte länstrafikbolaget, har på grund av sitt rättsliga och faktiska inflytande över bussbolaget under en viss period, ansetts ansvara som verksamhetsutövare vid sidan av bussbolaget. Eftersom bussbolaget i väsentligt större utsträckning än kommunen hade orsakat miljöskadan skulle kostnaden för saneringen i sin helhet bäras av fastighetsbolaget.

MÖD 2021:32

2021-12-15

Byggsanktionsavgif ----- Byggsanktionsavgift för att ha tagit ett byggnadsverk i bruk i strid med 10 kap. 4 § PBL. Vid tillsynsbesöket hade nämnden iakttagit möbler m.m. i ett nybyggt enbostadshus som saknade slutbesked. Utredningen gav inte stöd för att åtgärderna hade utgjort ett led i att färdigställa eller anpassa byggnaden. MÖD fann att det hade skapats förutsättningar för att använda byggnaden som bostad och att byggnaden därmed hade tagits i bruk i strid med användningsförbudet. Nämnden har därmed haft rätt att besluta om byggsanktionsavgift.

MÖD 2021:25

2021-12-09

Byggsanktionsavgift ----- Byggsanktionsavgift för att (innan slutbesked getts) ha tagit ett byggnadsverk i bruk i strid med 10 kap. 4 § PBL. Ett bolag hade fått bygglov för ändrad användning av en lagerbyggnad från industrilager till tillverkningsindustri. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att nämnden visat att inflyttning av lös egendom i byggnaden skett i sådan omfattning utan att ha samband med byggnadens iordningsställande att den anses ha tagits i bruk i strid med användningsförbudet. Även provkörning av maskiner har i det aktuella fallet ansetts innebära att byggnaden tagits i bruk. Nämnden har därmed haft rätt att besluta att bolaget ska påföras en byggsanktionsavgift. Även fråga om beräkning av avgiften, förutsättningar för nedsättning av avgiften och principen om reformatio in pejus.

MÖD 2021:34

2021-12-08

Bygglov ----- Bygglov för förskola på s.k. A-tomt när sökanden inte är ett offentligt organ. Bygglov har inte getts för åtgärden på obebyggd mark som utgör kvartersmark för allmänt ändamål, när det allmänna ändamålet inte varit närmare angivet i planen.

MÖD 2021:27

2021-12-07

Förbud att förmedla transport av avfall via mobilapp ----- Fråga om det funnits stöd för att förbjuda förmedling av transport av avfall från enskilda hushåll till återvinningscentraler. Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. funnit att verksamheten inte strider mot kommunens ensamrätt vad gäller viss avfallshantering. Kommunen har i sina föreskrifter medgett enskilda att själva transportera avfall till återvinningscentraler. Av föreskrifterna framgår inte hur själva transporten ska gå till. Det finns inget hinder för det enskilda hushållet att anlita någon annan för att utföra transporten eller för en professionell aktör att skapa en digital mötesplats för flera enskilda hushåll att hitta varandra och erbjuda varandra sådana tjänster. Det har inte heller i övrigt funnits stöd för förbudet.

MÖD 2021:20

2021-11-09

Återförvisning till nämnd av mål om byggsanktionsavgift ----- En nämnd beslutade att påföra en fastighetsägare en byggsanktionsavgift. Länsstyrelsen upphävde beslutet bl.a. på grund av att det inte tillräckligt tydligt framgick vilka överträdelser som låg till grund för avgiften. Nämnden överklagade och yrkade i första hand att avgiftsbeslutet skulle fastställas och i andra hand återförvisning. Mark- och miljödomstolen återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt länsstyrelsens beslut om upphävande av sanktionsavgiften. Detta eftersom återförvisningen inte kunde anses förenlig med de grundläggande principer som ska iakttas i straffrättsliga sammanhang.

MÖD 2021:21

2021-11-09

Bygglov för solcellspaneler ----- MÖD har, i likhet med underinstanserna, bedömt att det saknas förutsättningar att ge bygglov för yttre ändring i form av solcellspaneler på taket på ett enbostadshus eftersom åtgärden skulle stå i strid med förvanskningsförbudet och varsamhetskravet i 8 kap. 13 § och 17 § PBL.

MÖD 2021:24

2021-10-06

LIS-område i detaljplan ----- MÖD har ansett att det inte är möjligt att ange generella riktlinjer för vilka avstånd, mellan bostadsbebyggelse och service m.m. som bebyggelsen avser att stärka, som kan godtas vid utpekande av ett planområde som ett LIS-område. MÖD har i målet, som avser Årjängs kommun, godtagit avstånd som innebär att det med bil tar mellan 10 och 25 minuter från planområdet till berörda områden med service m.m.

MÖD 2021:19

2021-10-05

Bygglov för mast och två teknikbodar ----- I mål om bygglov för telemast och två teknikbodar på mark som enligt detaljplan är avsedd för park har Mark- och miljööverdomstolen funnit att åtgärderna är förenliga med anpassningskravet och att sökanden har motiverat valet av plats för åtgärden på ett godtagbart sätt. Domstolen har vidare ansett att kommunen inte har anfört tillräckligt beaktansvärda och legitima skäl för att avslå bygglovsansökan. Domstolen har därför bedömt att det inte föreligger hinder mot att bevilja det sökta bygglovet och har återförvisat målet till nämnden för beviljande av bygglov enligt ansökan.

MÖD 2021:18

2021-09-08

Ersättning för förlorade tomtanläggningar ----- Lantmäterimyndigheten beslutade om fastighetsreglering som innebar att en del av en bostadsfastighet ianspråktogs för breddning av väg vilket medförde att bland annat viss växtlighet gick förlorad. Lantmäteriets tomtanläggningsmetod (LM-rapport 2012:6) har ansetts kunna användas vid bedömning av ersättningen för de förlorade tomtanläggningarna.

MÖD 2021:13

2021-09-06

Fråga om bygglov på s.k. A-tomt när sökanden inte är ett offentligt organ. Bygglov har inte medgivits för idrottshall, matsalar och kontor samt parkeringshus på mark som utgör kvartersmark för allmänt ändamål. Det allmänna ändamålet har inte ansetts närmare angivet i planen och användningen har inte ansetts motsvara det allmänna ändamål som markområdet senast använts för. Detta trots att det redan finns en annan mindre idrottshall på fastigheten och området till viss del använts för parkering tidigare.

MÖD 2021:17

2021-09-03

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus ----- Enligt detaljplanen fick en byggnad uppföras i högst två våningar. Frågan i målet gäller om ett torn på byggnaden skulle betraktas som en våning. Golvytan i tornet var begränsad genom att det i golvet fanns en öppning ner till våningen under. Trots att golvytan på detta sätt var begränsad bedömde Mark- och miljööverdomstolen att det ändå fanns möjligheter att nyttja tornet på sådant sätt att tornet skulle anses utgöra en våning. Byggnaden bedömdes därmed ha tre våningar och stred därmed mot detaljplanen. Ansökan avslogs.

MÖD 2021:14

2021-09-01

Undersökningsökningstillstånd, Mineralprospektering, Miljöprövning, Allmänna miljöintressen ----- MÖD har ansett att bergmästaren inte har att direkt tillämpa bestämmelserna i miljöbalken vid sin prövning av arbetsplaner men att bergmästaren, inom ramen för sin prövning enligt minerallagen, kan föreskriva mer allmänna villkor till skydd för miljön i enlighet med 3 kap. 5 d § minerallagen. MÖD har vidare bedömt att de aktuella undersökningsarbetena, som omfattar djupborrning, är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen och att det inte funnits skäl att i detta fall begära in ytterligare utredning rörande miljöpåverkan inför beslutet att godkänna arbetsplanen eller föreskriva om ytterligare villkor.

MÖD 2021:12

2021-08-27

Föreläggande att inrätta allmän va-anläggning inom befintligt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ----- MÖD har funnit att en kommun inte har uppfyllt skyldigheten enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att inom ett verksamhetsområde tillgodose behovet av vattentjänster med en allmän va-anläggning genom att endast anordna förbindelsepunkt till en samfällighetsförenings enskilda va-anläggning. Det har därför funnits förutsättningar för länsstyrelsen att förelägga kommunen att inrätta en allmän va-anläggning.

MÖD 2021:29

2021-06-08

En ny detaljplan medgav ytterligare en byggrätt på klagandenas fastighet. Kommunen avsåg att utvidga gatunätet och debiterade fastighetsägaren en gatukostnad om drygt 300 000 kr varav ca 120 000 kr avsåg befintlig bostadsbyggnad och ca 180 000 kr avsåg tillkommande byggrätt. Klagandena gjorde gällande bl.a. att det var att ses som ett otillåtet skatteuttag, att det är intrång i egendomsskyddet, att det är oproportionerligt att ta betalt innan byggrätten nyttjats och att beloppet inte motsvarar nyttan för fastigheten. Klagandena yrkade att ersättningstalan skulle ogillas eller jämkas. MÖD fann att beloppet för en fastighet med en byggnad och en tillkommande byggrätt inte stred mot egendomsskyddet och inte var oproportionerlig. Det fanns inte skäl att jämka beloppet. Beträffande rättegångskostnader fann MÖD att klagandenas talan delvis avsåg jämkning och att särregleringen i plan- och bygglagen om kostnadsansvaret ska tillämpas och att kommunen därför ska ersätta klagandenas skäliga kostnader.

MÖD 2021:23

2021-06-02

Godkännande i efterhand av tillståndspliktiga lagnings- och ändringsarbeten ----- Klaganden har ansökt om godkännande i efterhand av åtgärder som vidtagits med anledning av att en rörbro riskerat att falla ihop. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det kan finnas utrymme för ett sådant godkännande även för åtgärder som innebär att en anläggning delvis får ett nytt utförande. Eftersom bedömningen av åtgärderna i detta fall måste ske i ett sammanhang och Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att vissa av delmomenten inte har varit nödvändiga att vidta genast, har dock förutsättningar saknats för ett godkännande.

MÖD 2021:7

2021-05-31

Villkorat förordnande om byggnadsförbud ----- Länsstyrelsen har förordnat om byggnadsförbud enligt 168 § byggnadslagen avseende en äldre avstyckningsplan. Förordnandet innebar att nybyggnad inte fick ske inom området utan tillstånd av länsstyrelsen innan vattenförsörjning och avlopp för området anordnats i erforderlig mån. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att förordnandet har upphört automatiskt i samband med att villkoret om vattenförsörjning och avlopp uppfyllts. Något särskilt beslut om upphävande av förordnandet har inte behövts. Den tidigare avstyckningsplanen är därmed att betrakta som detaljplan och ansökan om bygglov ska prövas mot den.

MÖD 2021:8

2021-05-28

Enskilds klagorätt ----- Enskild sakägare har inte rätt att överklaga miljöprövningsdelegations beslut att inte återkalla tillstånd eller ompröva villkor för en verksamhet som bedrivs enligt ett lagakraftvunnet tillstånd, när ärendet inte har initierats hos miljöprövningsdelegationen av tillsynsmyndigheten med anledning av enskilds klagomål.

MÖD 2021:30

2021-05-20

Rättskraft för beslut om tillstånd till avloppsanläggning ----- Tillstånd att inrätta avloppsanläggning som är meddelat med stöd av miljöbalken omfattas av rättskraften i 24 kap. 1 § miljöbalken. Det har därför inte varit möjligt för tillsynsmyndigheten att meddela ett förbud om att släppa ut avloppsvatten på fastigheten

MÖD 2021:16

2021-05-18

Startbesked för bygglovsbefriade åtgärder grundat på ett interimistiskt slutbesked ----- Startbesked har meddelats för bygglovsbefriade åtgärder (inredning av en ytterligare bostad m.m. respektive uppförande av en komplementbyggnad) vid nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. MÖD har konstaterat att det varit möjligt att meddela startbesked när det en- eller tvåbostadshus som åtgärderna ska utföras på eller i anslutning till är så pass färdigställt att det enligt 10 kap. 36 § PBL meddelats ett interimistiskt slutbesked och det samtidigt beslutats att byggnaden i sin helhet får tas i bruk.

MÖD 2021:11

2021-05-11

Interimistiskt förbud i fråga om skogsavverkning ----- Skogsstyrelsen har efter anmälan om skogsavverkning fattat beslut enligt bestämmelser i skogsvårdslagen att förbjuda vissa åtgärder inom en fastighet. Beslutet har även ansetts innefatta att Skogsstyrelsen tagit ställning till att något ingripande inte behövs med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken. En miljöorganisation har enligt artikel 9.3 i Århuskonventionen haft rätt att överklaga beslutet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

MÖD 2021:10

2021-05-06

Förbud mot självplockningsverksamhet ----- Ett bolag har i samband med en bilskrotningsverksamhet bedrivit en verksamhet som bestått i att kunder monterat bort och köpt bildelar. En nämnd förbjöd självplocknings-verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bildelarna utgjort avfall när kunderna monterat bort dem, eftersom bildelarna då inte genomgått något återvinningsförfarande enligt miljöbalken. Domstolen har mot bakgrund av det ansett att bolaget inte uppfyllt sitt egenkontrollansvar (26 kap. 19 § miljöbalken) och inte heller kravet på kontroll av att kunderna haft erforderliga tillstånd eller gjort erforderliga anmälningar (5 kap. 18 § avfallsförordningen). Enligt domstolen har det därför varit befogat att ingripa mot verksamheten. Domstolen har emellertid också bedömt att det kan vara möjligt för bolaget att uppfylla lagkraven genom att kontrollera, rengöra eller reparera bildelarna, dvs. förbereda dem för återanvändning, innan kunderna befattat sig med dem. Med hänsyn till detta har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett generellt förbud varit mer ingripande än vad som behövts. Nämndens beslut har därför upphävts.

MÖD 2021:4

2021-04-21

Förnyat produktgodkännande ----- Kemikalieinspektionen har avslagit en ansökan om förnyat produktgodkännande av ett växtskyddsmedel som inte innehållit något kandidatämne som godkänts för substitution. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att de icke kemiska och förebyggande metoder som finns i Sverige för samma användningsområde är i allmän användning. Därmed har Kemikalieinspektionen ansetts ha förutsättningar att, med stöd av artikel 50.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, göra en jämförande bedömning. Mark- och miljööverdomstolen har även instämt i Kemikalieinspektionens slutsatser i den jämförande bedömningen, nämligen att de alternativa metoderna för det användningsområde som angetts i ansökan är väsentligt säkrare för människors och djurs hälsa eller för miljön samt att ett avslag på ansökan inte medför några betydande ekonomiska eller praktiska olägenheter för användarna av växtskyddsmedlet. Mot denna bakgrund har Mark- och miljööverdomstolen fastställt Kemikalieinspektionens beslut, endast med en tidsmässig förskjutning av beviljade anståndsperioder.

MÖD 2021:22

2021-04-21

Anläggningsförrättning och fastighetsreglering avseende bildande av marksamfällighet ----- På ansökan av en kommun beslutade lantmäterimyndigheten att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar i enlighet med en bestämmelse om detta i gällande detaljplan. Förbindelsepunkterna för de två i anläggningen ingående fastigheterna skulle upprättas drygt 70 meter från respektive fastighets gräns. Efter lantmäterimyndighetens beslut ändrade mark- och miljödomstolen, på talan av fastighetsägarna i avgöranden som fått laga kraft, placeringen av förbindelsepunkterna till respektive fastighets omedelbara närhet. Mot bakgrund av att allmänna vatten- och avloppsledningar kommer att dras fram till respektive fastighets gräns har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det inte längre finns något behov av att inrätta en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsledningar och att fastighetsägarna därmed har beaktansvärda skäl för att motsätta sig inrättandet av anläggningen.

MÖD 2021:35

2021-04-15

Detaljplan för bostadsbebyggelse m.m. ----- Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att det har funnits skäl att upphäva strandskyddet i del av planområdet som planläggs för bl.a. bostadsbebyggelse. Det samhälleliga intresset av att bygga ett större antal bostadslägenheter i ett kollektivtrafiknära område i Stockholmsregionen har i det aktuella fallet ansetts överväga intresset av att bibehålla strandskyddet, detta bl.a. med hänsyn till innehållet i tidigare detaljplan för området, att området tidigare inte omfattats av strandskydd och att strandskydd kommer att gälla i del av planområdet i form av allmänt tillgänglig parkmark närmast vattnet. Detaljplanen medför inte heller sådana betydande olägenheter att planen ska upphävas och skälig hänsyn har tagits till de befintliga bebyggelseförhållandena. Då det inte har funnits skäl att upphäva planen på dessa grunder har målet visats åter till mark- och miljödomstolen för prövning av övriga invändningar.

MÖD 2021:6

2021-04-12

Tillsyn avseende strandskydd ----- Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens föreläggande att ta bort vissa anläggningar som uppförts utan strandskyddsdispens av tidigare fastighetsägare med undantag för en brygga eftersom föreläggandet i den delen har bedömts inte uppfylla kravet på skälighet. Då fastigheten överlåtits under processen i Mark- och miljööverdomstolen har föreläggandet, med undantag för föreskrivna viten, ändrats till att gälla de nya ägarna.

MÖD 2021:26

2021-03-29

Byggsanktionsavgift avseende kyrkogårdsmur ----- I mål angående byggsanktionsavgift har Mark- och miljööverdomstolen ansett att återuppförande till samma utseende som tidigare av en skadad kyrkogårdsmur varit underhållsarbete som inte krävt bygglov. Nämndens beslut att ta ut byggsanktionsavgift har därför upphävts.

MÖD 2021:31

2021-03-26

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på en plats med befintliga dagvattenproblem ----- MÖD har konstaterat att om förhållandena på platsen för en sökt åtgärd är komplicerade och det redan finns problem med dagvattnet kan det krävas utredning för att konstatera att dagvattenhanteringen inte kommer att utgöra en betydande olägenhet för omgivningen när en fastighet tas i anspråk för bebyggelse. Det är i så fall inte tillräckligt att frågan hanteras inom ramen för det tekniska samrådet. Av utredningen har framgått att de tillkommande flöden som förorsakas av den ändrade markanvändningen i detta fall kan hanteras inom fastigheten. Domstolen har inte ansett att det föreligger hinder mot att ge bygglov och överklagandet har därför avslagits.

MÖD 2021:9

2021-03-23

Förtida tillträde ----- I mål om inrättande av gemensamhetsanläggning för i huvudsak befintlig brygga och parkeringsplats som tidigare upplåtits genom arrendeavtal har Mark- och miljööverdomstolen bifallit yrkande om förtida tillträde. Som skäl för beslutet har angetts att då gemensamhets-anläggningen enbart avser i huvudsak fortsatt oförändrad användning innebär det förtida tillträdet att risk för kapitalförstöring undviks.

MÖD 2021:15

2021-02-16

Byggsanktionsavgift ----- En bostadsrättsförening utförde byte av 141 balkonger på tre flerbostadshus. Åtgärden påverkade byggnadernas bärande delar. Byggnationen hade inte anmälts till byggnadsnämnden enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen och startbesked fanns därför inte. Nämnden utfärdade byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen beräknad för varje enskild balkong. MÖD fann dock att avgiften skulle beräknas som en åtgärd per byggnad.

MÖD 2021:3

2021-02-03

Talerätt mot beslut om startbesked ----- Sedan nämnden gett startbesked för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten A har fråga uppkommit om ägaren till fastigheten B har talerätt mot beslutet. Fastigheterna angränsar inte till varandra. MÖD har konstaterat att avståndet mellan fastigheterna visserligen är förhållandevis kort men att de skiljs åt av dels en väg, dels en annan bostadsfastighet med en mindre väg i gränsen mot fastighet B. Eftersom det inte visats att beslutet om startbesked ändå berör ägaren till fastigheten B på ett sådant sätt att hennes civila rättigheter faktiskt påverkas av beslutet, har MÖD ansett att hon inte med stöd av Europakonventionens artikel 6.1 kan göra anspråk på domstolsprövning.

MÖD 2021:33

2021-02-01

samrådskrav i ärende avseende revidering av upphävd detaljplan ----- MÖD ansåg att detaljplaneärendet inte hade avslutats genom mark- och miljödomstolens avgörande varigenom detaljplanen upphävts. MÖD ansåg att ett därefter reviderat planförslag inte inneburit förändringar som krävt ett nytt samråd och undanröjde därför mark- och miljödomstolens avgörande varigenom även den nya planen upphävts samt återförvisade målet till mark- och miljödomstolen.

MÖD 2021:5

2021-01-27

Fråga om prövotidsförordnande för utsläpp av PFOS från en avfallsanläggning ----- En avfallsanläggning hade efter prövotid fått slutliga villkor för utsläpp till vatten. Begränsningsvärde för utsläpp av PFOS till recipient kunde inte fastställas pga. brister i underlaget utan frågan hänsköts till egenkontrollen. MÖD konstaterade att PFOS är ett prioriterat ämne enligt vattendirektivet och därmed ingår det i bedömningen av den kemiska ytvattenstatusen. Utsläppet kan äventyra uppnåendet av fastställd miljökvalitetsnorm. Utsläpp av PFOS kan därför inte lämnas oreglerat i detta fall. Sådana frågor kan inte heller skjutas upp under en prövotid utan att det är utrett att verksamheten kan klara dessa normer på sikt. MÖD fann att det i målet saknades tillräcklig utredning för att fastställa försiktighetsmått och ett slutligt begränsningsvärde. Det bedömdes därför motiverat att skjuta upp frågan om nödvändiga skyddsåtgärder mot utsläpp av PFOS under en prövotid. Domstolen ansåg att det kommer att finnas möjlighet att genom villkor begränsa utsläppen så långt att påverkan på vattenmiljön blir godtagbar och miljökvalitetsnormen kan uppfyllas. Prövotidsförordnandet bedömdes inte utgöra hinder mot tillåtligheten av verksamheten utan endast få betydelse för att bestämma försiktighetsmått m.m.

MÖD 2021:1

2021-01-26

Verkställighetsförordnande ----- En miljöprövningsdelegation gav ett bolag tillstånd till bergtäkt, men avslog bolagets ansökan om att tillståndet skulle få tas i anspråk trots att beslutet inte vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande). I mark- och miljödomstolen framställde bolaget ett interimistiskt yrkande om verkställighetsförordnande. Mark- och miljödomstolen avslog yrkandet utan att pröva det i sak. Efter överklagande har MÖD funnit att det, med stöd av 26 § andra stycket ärendelagen, funnits en laglig möjlighet att pröva yrkandet. MÖD har därför återförvisat frågan om verkställighetsförordnande för prövning i sak till mark- och miljödomstolen.

MÖD 2021:2

2021-01-21

Strandskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen har meddelat strandskyddsdispens för en flytbrygga som ersatte en pålad konstruktion. Vid bedömningen har särskilt beaktats att en ansökan om dispens för ersättningsbryggan hade getts in under en tid då strandskyddet främst syftade till att skydda den allemansrättsliga tillgången till stränderna.

MÖD 2020:31

2020-12-21

Byggsanktionsavgift ----- En nämnd har påfört en fastighetsägare byggsanktionsavgift på grund av att denne vidtagit marklovspliktiga åtgärder utan marklov eller startbesked. Tidigare hade nämnden vid två tillfällen påfört byggsanktionsavgift avseende samma påstådda åtgärder men besluten hade upphävts av högre instans. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det saknas skäl att bedöma byggsanktionsavgifter på annat sätt än byggnadsavgifter som anses omfattas av begreppet straff i Europakonventionens mening. Ett beslut om byggsanktionsavgift utgör därmed hinder för tillsynsmyndigheten att på nytt pröva frågan om avgift avseende samma påstådda överträdelse.

MÖD 2020:37

2020-12-21

Föreläggande att möjliggöra passage vid stängsel ----- Fastighetsägare har av länsstyrelsen förelagts att vidta åtgärder för att möjliggöra passage med bl.a. rullstol och barnvagn vid hinder på en del av fastigheten som tidigare utgjort banvall. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att anordningen, som består av ett antal stockar som lagts intill och ovanpå varandra, samt ett antal stora stenar, är att jämställa med ett stängsel. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det i och för sig finns förutsättningar för att förelägga om stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § första stycket miljöbalken. Med hänsyn till att den omgivande terrängen ändå inte i nuläget är framkomlig med rullstol eller barnvagn och att anordningen bedöms kunna passeras av andra som kan omfattas av allemansrätten, har Mark- och miljööverdomstolen ansett att det skulle medföra en endast marginell fördel för det allmänna intresset. Föreläggandet har därmed inte ansetts vara proportionerligt och har upphävts.

MÖD 2020:36

2020-12-21

Föreläggande att ta bort stängsel ----- Fastighetsägare har av länsstyrelsen med stöd av 26 kap. 11 § andra stycket miljöbalken förelagts att ta bort fyra hinder över en enskild skogsbilväg. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att hindren - anordningar med bommar, vajrar och delar av rullcontainrar - är att jämställa med stängsel. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att de uppenbart endast är avsedda att utestänga allmänheten från att använda skogsbilvägen i enlighet med allemansrätten. Det allmännas intresse av att upprätthålla den allemansrättsliga tillgången till området har i detta fall ansetts väl överväga fastighetsägarnas intresse av att minska risken för skada i området till följd av allmänhetens utnyttjande av allemansrätten eller olovliga framfart med motorfordon. Föreläggandet har i den delen ansetts vara proportionerligt och befogat.

MÖD 2020:49

2020-12-16

Föreläggande om försiktighetsmått mot buller ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att buller från den mycket omfattande verksamhet som bedrivs på en relativt stor idrottsanläggning, Boovallen, belägen intill ett bostadsområde, ger upphov till sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap. 3 § miljöbalken. Domstolen har ansett att bullerstörningarna inte är så stora att den organiserade idrottsverksamheten behöver förbjudas. Däremot måste kommunen genomföra vissa åtgärder för att begränsa bullerpåverkan. Detta med hänsyn till verksamhetens storlek, närheten till bostäder och de ljudnivåer som verksamheten orsakar. Enligt det överklagade beslutet skulle kommunen även bygga bullerskydd för att begränsa olägenheterna. Kostnaderna för bullerskydden har uppgetts vara mellan 4,5 och 12 miljoner kronor. Bullerskydd ger dessutom en begränsad effekt på denna plats. Domstolen har därför ansett att bullerskydd inte är en miljömässigt motiverad och rimlig åtgärd i detta fall. Däremot har domstolen ansett att det är rimligt att föreskriva vissa tidsbegränsningar för när idrottsverksamheten får pågå.

MÖD 2020:32

2020-12-08

Byggsanktionsavgift ----- En kommunal nämnd beslutade att påföra två personer byggsanktionsavgift för att de tagit ett område i anspråk för parkering av husbilar innan bygglov och startbesked förelegat. Personerna invände bland annat att deras eventuella överträdelse var preskriberad, dvs. att de inte hade fått tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. MÖD fann att vad nämnden kunnat ta ut byggsanktionsavgift för var åtgärden att utan erforderligt tillstånd anordna parkeringsplats utomhus. Enligt MÖD kunde en sådan överträdelse inte anses pågå enbart på den grunden att markområdet fortsatt används för parkering. Bilder gav stöd för att området hade använts för parkering mer än fem år innan nämnden gett personerna tillfälle att yttra sig och det hade inte framkommit att några åtgärder som utgjort ett led i anordnande av parkeringsplats företagits i tiden därefter. Mot denna bakgrund fann MÖD att invändningen om preskription inte var motbevisad. MÖD upphävde därför beslutet om byggsanktionsavgift.

MÖD 2020:38

2020-12-04

Föreläggande att vidta markundersökningar avseende en avslutad deponi ----- Föreläggande enligt 26 kap. 22 § miljöbalken att vidta markundersökningar i preventivt syfte avseende en avslutad deponi (hushållsavfall, grovsopor m.m. som av kringboende slängts i en grop till en bit in på 1970-talet). MÖD har funnit att tidigare markägare, som inte varit delaktig i den aktiva verksamheten och därmed endast skulle kunna ha ett begränsat avhjälpandeansvar för det fall en föroreningsskada skulle komma att konstateras, inte med stöd av 26 kap. 22 § miljöbalken kan föreläggas att vidta markundersökningar i syfte att utröna om någon föroreningsskada föreligger.

MÖD 2020:33

2020-11-26

Föreläggande att ta bort bojar inom strandskyddsområde ----- Sju bojar har ansetts utgöra en anläggning eller anordning som avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Bojarna har därför ansetts förbjudna inom strandskyddsområde.

MÖD 2020:28

2020-11-12

Detaljplan ----- Detaljplan har antagits för centrumändamål, kontor och bostäder i centrala Halmstad. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att risken för olägenheter avseende buller och ammoniakutsläpp från närliggande bryggeriverksamhet har hanterats tillräckligt genom planbestämmelser om skyddsåtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har även ansett att det saknas skäl att anta att bryggeriets tillståndsgivna verksamhet i framtiden skulle komma att inskränkas till följd av den planerade bostadsbebyggelsen samt att de olägenheter som kan drabba bryggeriet till följd av klagomål från närboende inte är betydande på det sätt som avses i plan- och bygglagen (2010:900). Övriga synpunkter som framställts har inte heller ansetts utgöra hinder mot antagande av detaljplanen.

MÖD 2020:45

2020-10-28

Klagorätt för miljöorganisation ----- Skogsstyrelsens meddelande efter samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har ansetts omfattas av artikel 9.3 i Århuskonventionen för vilka miljöorganisationer ska ha tillgång till rättslig prövning. Vid en konventionskonform tolkning av 16 kap. 13 § miljöbalken har en miljöorganisation därför ansetts ha haft rätt att klaga på Skogsstyrelsens beslut.

MÖD 2020:51

2020-10-07

Beslut att godkänna reviderade ritningar under byggprocessen ----- En kommunal nämnd har efter att bygglov och startbesked meddelats godkänt reviderade bygglovsritningar. Detta beslut har ansetts vara ett överklagbart beslut. Ändringarna har varit för omfattande för att kunna rymmas inom tidigare meddelat bygglov, varför Mark- och miljööverdomstolen har fastställt underinstansernas beslut att upphäva beslutet.

MÖD 2020:27

2020-10-05

Ändringstillstånd för vindkraftpark ----- Ansökan om ändring har huvudsakligen avsett tillstånd för att uppföra färre vindkraftverk men med en högre totalhöjd. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en ändring kan prövas inom ramen för en ansökan om ändringstillstånd i de fall där det är möjligt att på grundval av ansökan på ett godtagbart sätt bedöma de miljöeffekter som ändringen av verksamheten medför, under förutsättning att det med hänsyn till övriga omständigheter kan anses lämpligt. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det har varit möjligt att pröva aktuell ansökan med hänsyn till vad bolaget redovisat i fråga om miljöeffekter, att det befintliga tillståndet meddelades inom en relativ närtid, att den tekniska utvecklingen avseende vindkraftverk är snabb, att höjningen av vindkraftverken innebär en produktionsökning och att det i målet inte hade framkommit att det skett några väsentliga förändringar i omgivningen sedan det befintliga tillståndet meddelades.

MÖD 2020:46

2020-10-02

Klagorätt för en organisation som har till ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen ----- MÖD har bedömt att en kulturmiljöorganisation har rätt att klaga på beslut om bygglov inom detaljplanelagt område under samma förutsättningar som en sådan organisation kan överklaga beslut om detaljplaner. Klagorätt i det konkreta fallet saknades dock enligt 13 kap. 2 § 8 PBL eftersom bygglovsbeslutet inte aktualiserade någon fråga relaterad till kulturmiljön som inte redan hade avgjorts i detaljplanen.

MÖD 2020:34

2020-09-30

Tillstånd till djurhållning ----- MÖD har i likhet med Statens jordbruksverk ansett att det inte kan anses generellt olämpligt att gödsellagring sker utanför en djurhållande verksamhet. Tillstånd till djurhållning har därför ansetts kunna ges även om en verksamhetsutövare inte har tillräcklig egen lagringskapacitet. Det ansågs inte finnas skäl att ifrågasätta att det är möjligt att avyttra gödsel i enlighet med vad sökanden hade redovisat och vad som krävs för att omhänderta gödsel från det antal djurenheter som tillståndet omfattar (jfr rättsfallet MÖD 2008:34). Den avgränsning av tillståndsprövningen och den villkorsskrivning som miljöprövningsdelegationen, som givit tillstånd, hade gjort ansågs mot den bakgrunden inte kunna strida mot miljöprövningens syfte. MÖD ansåg därför att det inte funnits skäl för mark- och miljödomstolen att upphäva tillståndet och avslå ansökan. Eftersom de övriga skäl som framförts mot verksamhetens tillåtlighet och de villkor som tillståndet förenades med av miljöprövningsdelegationen inte prövats av mark- och miljödomstolen har MÖD återförvisat målet dit.

MÖD 2020:40

2020-09-28

Energihushållningsvillkor ----- Vid tillståndsprövning av en anläggning för produktion av cellulosafibrer motsatte sig verksamhetsutövaren att tillsynsmyndigheten genom delegation skulle få meddela villkor om energihushållningsåtgärder med hänvisning till att det inte kan anses vara villkor av mindre betydelse. MÖD fann att endast åtgärder som är tekniskt möjliga och realistiska ska redovisas i energihushållningsplanen och att delegationens omfattning då begränsas. Förutsättning förelåg därför att delegera frågan till tillsynsmyndigheten.

MÖD 2020:18

2020-09-25

Rättelse av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att kommunfullmäktige kan tillämpa 36 § förvaltningslagen analogt för att rätta ett beslut att anta en detaljplan. Eftersom det inte rörde sig om en uppenbar felaktighet kunde beslutet inte rättas i detta fall.

MÖD 2020:30

2020-09-16

Begäran enligt 12 § förvaltningslagen att ett ärende ska avgöras ----- Ett beslut att avslå en begäran enligt 12 § förvaltningslagen om att ett ärende ska avgöras får överklagas endast till en instans, se 49 § andra stycket förvaltningslagen. Sedan en kommunal nämnd hade avvisat en sådan begäran avslog länsstyrelsen överklagandet. MÖD har konstaterat att överklagandeförbudet gäller och därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och avvisat överklagandet av länsstyrelsens beslut.

MÖD 2020:17

2020-08-31

Villkor om svavelåtervinning m.m. ----- Efter överklagande från Naturvårdsverket bedömde Mark- och miljööverdomstolen att en delegation åt tillsynsmyndigheten, utan annan begränsning än att åtgärderna ska vara framtagna inom ramen för energihushållningsplanen och rimliga, kunde godtas.

MÖD 2020:52

2020-08-27

Föreläggande om rättelse ----- Byggnadsnämnden bedömde, i enlighet med kontrollplan och sakkunnigutlåtande, att en byggnad uppfyllde de tekniska egenskapskraven och gav slutbesked. Då det senare visade sig att de krav på tillgänglighet som gällde vid tiden för byggnadens uppförande inte var uppfyllda beslutade nämnden om rättelseföreläggande. Då det inte har framkommit att det fanns skäl för nämnden att ifrågasätta underlaget om byggnadens förenlighet med egenskapskraven innan den beslutade om slutbesked utgör slutbeskedet inte hinder mot att senare förelägga om rättelse avseende de tekniska egenskapskraven. Ärendet har återförvisats till länsstyrelsen.

MÖD 2020:47

2020-08-24

Bygglov för uterum ----- Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte är visat att det förekommit dispensgivning i enlighet med tidigare lagstiftning i sådan omfattning att en avvikelse från en planbestämmelse om punktprickad mark kan betraktas som liten. Eftersom det inte heller i övrigt har funnits förutsättningar att bedöma avvikelsen som liten har bygglovsansökan avslagits.

MÖD 2020:35

2020-08-17

Anläggningsavgift ----- En fastighet har ansetts ha behov av en vattentjänst med hänsyn till skyddet för miljön. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att förhållandena på Öland med hänsyn till de låga grundvattennivåerna är sådana att det finns ett behov av skydd för miljön enligt LAV. Det kan förväntas att en kollektiv lösning av dricksvattenfrågan kommer att förhindra eller åtminstone väsentligt motverka påtagliga olägenheter för miljön. Att dricksvattenfrågan bör lösas kollektivt för det aktuella bebyggelseområdet i stort utgör en presumtion för att den aktuella fastigheten har ett motsvarande behov. Fastighetsägaren kunde inte visa att fastighetens behov skulle lösas med större fördel genom den egna brunnen än genom den allmänna va-anläggningen. Ett fortsatt uttag av vatten genom den egna brunnen ansågs inte tillgodose intresset av god hushållning med naturresurser.

MÖD 2020:48

2020-07-29

Tillstånd till bergtäkt: lokalisering och efterbehandling ----- Sökanden har inte visat att den föreslagna lokaliseringen är lämplig (2 kap. 6 § miljöbalken). Inte heller har sökanden visat att efterbehandlingen - som innefattade införsel av stora mängder schaktmassor - kan genomföras utan att det leder till skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit ansökan.

MÖD 2020:13

2020-07-13

Utdömande av vite ----- Mark- och miljööverdomstolen har – med avvikelse från tidigare praxis – bedömt att kravet på delgivning i 2 § fjärde stycket lagen (1985:206) om viten inte ska tillämpas för överinstansens avgörande rörande ett av adressaten överklagat vitesföreläggande som inte är mer ingripande för denne än det ursprungliga föreläggandet. (Se även M 751-19, M 2947-19 och P 11198-18.)

MÖD 2020:12

2020-06-22

Startbesked avseende komplementbyggnad ----- Komplementbyggnad som placerats inom 6 m från väg har inte ansetts uppfylla kravet på maximal taknockshöjd för bygglovsbefriade åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bestämmelsen i 1 kap. 3 § andra stycket PBF är tillämplig vid beräkning av taknockshöjd för komplementbyggnader. Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att det finns särskilda skäl att beräkna taknockshöjden på annat sätt.

MÖD 2020:11

2020-06-22

Startbesked för bygglovsbefriad komplementbyggnad ----- Komplementbyggnad som placerats inom 6 m från väg har trots detta ansetts uppfylla kravet på maximal taknockshöjd för bygglovsbefriade åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bestämmelsen i 1 kap. 3 § andra stycket PBF är tillämplig vid beräkning av taknockshöjd för komplementbyggnader. Mark- och miljööverdomstolen har dock ansett att det finns särskilda skäl att beräkna taknockshöjden utifrån markens medelnivå invid byggnaden när byggnaden inte kan placeras på fastigheten minst 6 m från allmän plats och där den föreslagna utformningen framstår som proportionerlig i förhållande till såväl övrig bebyggelse på fastigheten som till den omgivande bebyggelsemiljön.

MÖD 2020:16

2020-06-22

Avstyckning ----- Lantmäteriet beslutade om avstyckning från en fastighet som omfattade ca 25 ha skogsbruksmark och ca 5 ha jordbruksmark. Fråga i målet var om bestämmelsen i 3 kap. 6 § fastighetsbildningslagen om skydd för jordbruksfastigheter hindrade avstyckningen och om Lantmäteriet hade åsidosatt sin samrådsskyldighet med länsstyrelsen. MÖD fann att arealen jordbruksmark på fastigheten i sig inte varit tillräckligt stor för att jordbruket skulle anses ha en sådan omfattning och effektivitet att det kunde ses som bärkraftigt eller utvecklingsbart. Inte heller hade det kommit fram att jordbruksmarken på fastigheten brukades gemensamt med omkringliggande jordbruksmark på närliggande fastigheter i ett bärkraftigt eller utvecklingsbart jordbruksföretag. Länsstyrelsen hade inte heller fört fram något annat som skulle medföra att fastigheten skulle ses som en jordbruksfastighet. Mot denna bakgrund fann MÖD att fastigheten skulle betraktas som en skogsbruksfastighet. Bestämmelsen om skydd för jordbruksfastigheter var därmed inte tillämplig. Denna bedömning ledde till att MÖD, till skillnad från mark- och miljödomstolen, fann att Lantmäteriet inte hade åsidosatt sin samrådsskyldighet. Med upphävande av mark- och miljödomstolens beslut om återförvisning fastställde därför MÖD Lantmäteriets beslut.

MÖD 2020:10

2020-06-09

Förhandsbesked ----- I (P 7885-19): En fastighet, som taxerats som lantbruksenhet, har styckats av och två nya fastigheter har bildats. Fastighetsbildningsbeslutet har syftat till en ny markanvändning, nämligen bostadsändamål i kombination med djurhållning. I målet har ansökts om förhandsbesked för nybyggnad av två hästgårdar på fastigheterna. Vid prövningstillfället är de nybildade fastigheterna ännu inte taxerade. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att det förhållande att fastigheterna ännu inte är taxerade inte är ensamt avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig. Inte heller har vad som angetts i fastighetsbildningsbeslutet någon bindande verkan vid prövningen om förhandsbesked. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att marken utgör brukningsvärd jordbruksmark och upphäver därför det positiva förhandsbeskedet.

MÖD 2020:53

2020-06-05

Talerätt ----- En förening, som vid tidpunkten för överklagandet av ett beslut om att anta en detaljplan hade varit verksam under cirka åtta månader och som bildats med enda syfte att driva en viss uppkommen fråga i ett enskilt exploateringsföretag, har inte bedömts bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den kan anses representera allmänheten för att bevaka allmänna naturskydds- eller miljöintressen. Föreningens överklagande har avvisats.

MÖD 2020:26

2020-06-02

Tillsyn avseende buller på rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning ----- MÖD har bedömt att en anmälan om buller från en larmanordning på en avdelning för rättspsykiatrisk vård omfattas av en miljönämnds tillsynsansvar enligt miljöbalken. Nämndens beslut att avsluta tillsynsärendet utan egen utredning och överlämna anmälan till Inspektionen för vård och omsorg har därför upphävts.

MÖD 2020:9

2020-06-01

Föreläggande om rättelse avseende komplementbyggnad ----- En komplementbyggnad har uppförts längre än 4,5 m från fastighetsgränsen beräknat från byggnadens fasad, men närmare än 4,5 m beräknat från byggnadens taksprång. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att de byggnadsdelar som anses vara mätvärda vid beräkningen av byggnadsarean även ska beaktas vid bedömningen av vilken punkt på byggnaden som ska utgöra utgångspunkt för mätningen av byggnadens avstånd till gräns. Eftersom komplementbyggnadens taksprång understeg 0,5 m skulle avståndet till gräns mätas från fasaden. Mark- och miljööverdomstolen har även bedömt att överskridande av byggnadsarean med 0,1 kvm ska anses vara en obetydlig avvikelse. Ett trädäck har inte ansetts utgöra utgångspunkt vid mätning av byggnadens nockhöjd, utan mätning ska ske från den underliggande markens medelnivå invid byggnaden.

MÖD 2020:24

2020-05-29

Utdömande av vite ----- Utdömande av vite med anledning av föreläggande om städning av fastighet. Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till, på grund av målets straffrättsliga karaktär, att det inte är möjligt att delge adressaten en ansökan om utdömande av vite genom s.k. spikning enligt 38 § delgivningslagen. Det har därför inte funnits förutsättningar för att bifalla nämndens ansökan. Mark- och miljödomstolens dom har undanröjts och målet har återförvisats till den domstolen för fortsatt handläggning.

MÖD 2020:23

2020-05-27

Fråga om det finns förutsättningar för eftergift eller nedsättning av förrättningskostnader på grund av brister vid en tidigare förrättning ----- En ansökan om ledningsrätt har återkallats då det visade sig att området inom vilket ledningsrätt sökts inte tillhörde den fastighet som registerkartan redovisade. Att fastighetsindelningen inte var korrekt redovisad på registerkartan har inte föranlett någon eftergift eller nedsättning av förrättningskostnaderna.

MÖD 2020:8

2020-05-12

Ersättning p.g.a. nekat tillstånd att avverka fjällnära skog ----- Skogsstyrelsen har beslutat att neka avverkningstillstånd eftersom avverkning bedömts vara oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för natur- eller kulturmiljövården enligt 18 § skogsvårdslagen. MÖD har funnit att beslutet medför att den pågående markanvändningen - skogsbruk - avsevärt försvåras och att skogsägaren därför har rätt till intrångsersättning enligt 19 § skogsvårdslagen och 31 kap. 4 § miljöbalken.

MÖD 2020:22

2020-05-12

Statens ansvar för rättegångskostnader i fastighetsmål ----- MÖD har bedömt att länsstyrelsen inte haft objektivt godtagbara skäl för att överklaga ett fastighetsbildningsbeslut och att det därför finns synnerliga skäl att förplikta staten att ersätta en enskild fastighetsägare för rättegångskostnader.

MÖD 2020:7

2020-05-07

Kommunicering med sakägare inför återförvisning av mål om bygglov ----- Mark- och miljödomstolen har upphävt en byggnadsnämnds beslut att avslå en ansökan om bygglov och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Domen föregicks inte av kommunicering med berörda sakägare. MÖD har, till skillnad från vad som varit fallet i tidigare avgöranden, bedömt att den underlåtna kommuniceringen inte innefattar ett grovt rättegångsfel enligt 50 kap. 26 § rättegångsbalken.

MÖD 2020:15

2020-05-05

Tillsyn avseende en höj- och sänkbar glasinhägnad kring en uteservering ----- MÖD ansåg att den aktuella glasinhägnaden kring en uteservering inte ger ett visuellt intryck som motsvarar vad som kan betecknas som plank och att den redan på grund av detta inte kan omfattas av bygglovsplikten. MÖD ansåg vidare att den, tillsammans med en befintlig markis, inte utgjorde en bygglovspliktig tillbyggnad samt att det inte heller i övrigt fanns anledning för nämnden att ingripa mot inhägnaden. MÖD ansåg därför att nämnden haft fog för sitt beslut att inte ingripa.

MÖD 2020:39

2020-04-16

Förlängd igångsättningstid för verksamheten i vindkraftpark ----- I tillstånd till uppförande av vindkraftpark med 45 verk

MÖD 2020:5

2020-03-31

Strandskydd inom detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en konstgjord badsjö, anlagd 1933, som inte ingår i något naturligt system för tillförsel av vatten inte kan anses vara en insjö eller ett vattendrag i den mening som avses i 7 kap. 13 § första stycket miljöbalken och därmed inte omfattas av strandskydd. Mark- och miljödomstolens dom, varigenom en detaljplan upphävdes med hänvisning till strandskyddet, har därför ändrats.

MÖD 2020:4

2020-03-24

Fråga om strandskyddsdispens för bastubåt ----- Mark- och miljööverdomstolen har ansett att bastubåten, en konstruktion med väggar och tak som uppförts på en flotte, är att betrakta som en byggnad och att den är så stadigvarande förtöjd att den kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att det inte finns förutsättningar att ge strandskyddsdispens för bastubåten och att det inte är oproportionerligt att neka dispens.

MÖD 2020:20

2020-03-18

Förbud mot användning av en enskild avloppsanläggning ----- MÖD har fastställt förbudet eftersom de brister i anläggningen som nämnden påtalat bedömdes medföra en hög risk för förorening av grundvattnet i området. Att kommunen förelagts att inrätta en allmän va-anläggning i området föranledde inte någon annan bedömning eftersom en sådan lösning låg långt fram (ca tio år) i tiden.

MÖD 2020:2

2020-03-04

Strandskyddsdispens ----- Med hänsyn till den utveckling som skett i praxis ifråga om egendomsskyddet har MÖD, till skillnad från vad som ansetts möjligt i tidigare avgöranden, vid en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken beaktat även andra omständigheter än de som enligt 7 kap. 18 c–d §§ kan utgöra särskilda skäl för dispens. Vid den intresseavvägning som gjorts i det enskilda fallet har det dock inte ansetts oproportionerligt att avslå ansökan om dispens. I – mål nr M 4793-19, II – mål nr M 4244-19

MÖD 2020:50

2020-02-24

Domvilla m.m. ----- Vid avstyckning har ett avtalsservitut för strandplats och väg dit fördelats till såväl stamfastigheten som styckningslotten. Med hänsyn till de härskande fastigheternas ändamål (skogsbruk och grönområde/park), och till servitutsändamålet, har fördelningen av servitutet till ytterligare en fastighet (styckningslotten) inte ansetts öka belastningen på de tjänande fastigheterna på så sätt att ägarna till dessa skulle ha betraktats som sakägare vid förrättningen.

MÖD 2020:21

2020-02-17

Undanröjande och återförvisning på grund av rättegångsfel ----- Ett mål om bygglov har återförvisats till mark- och miljödomstolen eftersom mark- och miljödomstolen inte har hållit sammanträde trots att det begärts av enskild part.

MÖD 2020:3

2020-02-12

Detaljplan ----- Detaljplan för Malmö hamn. Under målets handläggning i Mark- och miljööverdomstolen pekade Energimyndigheten ut en verksamhet som berördes av planen som riksintresse för energiproduktion och energidistribution. Det område som var aktuellt för planen var sedan tidigare utpekat som riksintresse för kommunikation. Länsstyrelsen hade därför inte haft förutsättningar att bedöma om samtliga aktuella riksintressen som berördes av planen var tillgodosedda. Frågan om en avvägning mellan två riksintressen kan – beroende på länsstyrelsens bedömning – komma att prövas av regeringen enligt bestämmelserna i 13 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900). Det i Mark- och miljööverdomstolen tillkomna riksintresset hade en sådan tyngd att det inte kunde uteslutas att det vid en avvägning mellan de olika riksintressena i målet skulle kunna få betydelse för länsstyrelsens bedömning. Med beaktande av detta och vikten av länsstyrelsens funktion som regional planmyndighet bedömde Mark- och miljööverdomstolen att det fanns skäl att upphäva planen. Även fråga om detaljplanen utformats med skälig hänsyn till befintliga förhållanden.

MÖD 2020:19

2020-02-06

Byggsanktionsavgift ----- MÖD har i likhet med MMD ansett att en byggsanktionsavgift ska tas ut för ett stambyte, i en bostadsrättsförenings flerbostadshus, som omfattat befintliga5 § vattenledningar och avloppsrör vilka i flera fall fått nya placeringar.

MÖD 2020:14

2020-02-04

Avvisat överklagande av bevarandeplan ----- Fråga om bevarandeplan för Natura 2000-område kan överklagas. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit ett bolags överklagande av mark- och miljödomstolens beslut att avvisa bolagets överklagande av länsstyrelsens beslut att fastställa s.k. bevarandeplaner för Natura 2000-område.

MÖD 2020:1

2020-02-04

Särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning ----- Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot mark- och miljödomstolen och Lantmäteriet, inte ansett att förutsättningar för särskild gränsutmärkning förelegat. Eftersom en prövning av gränsens sträckning bör ske genom fastighetsbestämning och då Mark- och miljööverdomstolen inte bör göra denna prövning som första instans, har målet visats åter till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

MÖD 2020:25

2020-01-31

Lämpligt komplement till det användningsändamål som bestämts i detaljplanen? ----- Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad; fråga om cykelverkstad och cykeluthyrning utgör ett lämpligt komplement till det bostadsändamål som bestämts i detaljplanen (9 kap. 31 c § 2 PBL). Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att den användning som ansökan avser är så dominerande och har en sådan omgivningspåverkan att den inte utgör ett lämpligt komplement till bostadsändamålet och att det därmed saknas förutsättningar att ge bygglov.

MÖD 2020:29

2020-01-17

Byggsanktionsavgift ----- Åtgärderna som hade vidtagits innan startbesked meddelats var inte i sig bygglovspliktiga, men nödvändiga för den kommande byggnationen. Åtgärderna borde därför ha ingått i den kontrollplan som granskas vid det tekniska samrådet innan startbesked kan ges. De utförda arbetsmomenten innebar därmed att den lovsökta åtgärden hade påbörjats. Det fanns alltså förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift. Något skäl att jämka avgiften fanns inte, varför nämndens beslut fastställdes.

MÖD 2020:42

2020-01-16

Fråga om det är förenligt med detaljplanen att bygga ett flerfamiljshus på fastighet där huvudbyggnad ska uppföras fristående. Ansökan om bygglov avsåg två hus med fyra bostadslägenheter i varje. ----- Fastigheten ingick i ett område som på plankartan var betecknat BÖII. Av planbestämmelserna framgick att områden betecknade med Ö endast får bebyggas med hus som uppförs fristående. Planbestämmelserna innehöll inte någon begränsning i antal bostadslägenheter per byggnad eller per fastighet. I beskrivningen angavs att bebyggelsesättet inte har förändrats genom ändringen av stadsplanen men att bestämmelserna har skärpts i någon mån i syfte att förhindra uppkomsten av större bostadshus än som ursprungligen avsetts. MÖD fann inte stöd för att tolka planbestämmelsen Ö så att enbart egnahems- och villabebyggelse får uppföras. Den sökta åtgärden att uppföra två flerbostadshus stred således inte mot planens reglering avseende byggnadssätt. Bygglov medgavs. (se även MÖD 2020:41, MÖD 2020:43 och MÖD 2020:44)

MÖD 2020:41

2020-01-16

Fråga om det är förenligt med detaljplanen att bygga ett flerfamiljshus på fastighet där huvudbyggnad ska uppföras fristående. Ansökan om bygglov avsåg ett hus med fyra bostadslägenheter ----- Fastigheten ingick i ett område som på plankartan betecknades BFII. Planbestämmelserna angav att med F avses att huvudbyggnader ska uppföras fristående. De aktuella planbestämmelserna innehåller ingen begränsning i antal bostadslägenheter per byggnad eller per fastighet. Enligt beskrivningen till stadsplanen var området i huvudsak bebyggt med hus för åretruntboende av varierande storlek och typ. Vidare angavs i beskrivningen att planförslaget omfattade 85 bostadsfastigheter, varav 76 befintliga och 9 nya. MÖD fann inte stöd för att tolka bestämmelsen F så att enbart egnahems- och villabebyggelse får uppföras. Det fanns därmed ingen anledning att göra någon bedömning av om utformningen av bostadshusen visuellt kunde anses överensstämma med egnahems- och villabebyggelse. Uppförande av ett flerbostadshus ansågs därför inte strida mot planen avseende byggnadssätt. (se även MÖD 2020:42, MÖD 2020:43 och MÖD 2020:44)

MÖD 2020:44

2020-01-16

Fråga om det är förenligt med detaljplan att bygga ett flerfamiljshus på fastighet som får bebyggas med fristående hus. Ansökan om bygglov avsåg ett hus med 24 lägenheter. ----- Fastigheten ingick i ett område som på plankartan betecknades BÖu. Plankartan angav att sådana områden endast får bebyggas med hus för bostadsändamål i öppet byggnadssätt. Enligt planbeskrivningen får område betecknat med S bebyggas endast med hus som är sammanbyggda med varandra, där sammanbyggnad kan ske, och område betecknat med Ö bebyggas endast med hus som uppförs fristående eller två med varandra sammanbyggda i tomtgräns. Planbestämmelserna innehöll inte någon begränsning av antalet bostadslägenheter per byggnad eller per fastighet. På plankartan har lagts ut mark för bostadsändamål dels i slutet byggnadssätt (BS), dels i öppet byggnadssätt (BÖ). Enligt bestämmelserna gäller för både BS och BÖ att byggnad får uppföras i högst två våningar. Det som anges i planbeskrivningen om vilken typ av bebyggelse som finns och vilken typ av bebyggelse som kan uppföras, är att befintlig bebyggelse utgörs av friliggande bostadshus och att området har reserverats för bostadsbebyggelse i öppet byggnadssätt. MÖD ansåg att det inte fanns stöd för att tolka planbestämmelsen Ö som att enbart egnahems- och villabebyggelse i betydelsen en- och tvåfamiljshus får uppföras. Uppförande av ett flerbostadshus ansågs därför inte kan strida mot planen avseende byggnadssätt. (se även MÖD 2020:41, MÖD 2020:42 och MÖD 2020:43)

MÖD 2020:43

2020-01-16

Bygglov för fritidshus med lägenheter för uthyrning. Fråga om sökt åtgärd överensstämmer med planbestämmelse om att hus ska vara fristående. ----- Fastigheten ingick i ett område som på plankartan är betecknat BFI. Enligt planbeskrivningen avsåg beteckningen B bostadsändamål. Beteckningen F innebar att tomter ska ha viss minimistorlek, hus uppföras fristående och uppta högst en tiondel av tomtens yta samt att det endast får finnas en huvudbyggnad jämte gårdsbyggnad på tomten. Av beteckningen I följer att hus får byggas i högst en våning och inte vara högre än 3,8 m.

MÖD 2020:6

2020-01-13

Antagande av detaljplan ----- Detaljplanen innebar bl.a. att en anläggning för parkering skulle uppföras nära en grannfastighet. MÖD har bedömt att anläggningens närhet och höjdläge i förhållande till bostadshuset på grannfastigheten skulle medföra betydande olägenheter i form av insyn för grannfastigheten. MÖD har därför, i likhet med mark- och miljödomstolen funnit skäl att upphäva detaljplanen. Även fråga om detaljplaneförslaget hade ändrats väsentligt efter granskningstiden.

MÖD 2019:30

2019-12-13

Rättelseföreläggande avseende olovlig tillbyggnad ----- MÖD har upphävt ett rättelseföreläggande enligt plan- och bygglagen eftersom byggnadsnämnden inte har motbevisat en invändning om preskription.

MÖD 2019:25

2019-11-28

Fråga om byte av fönster krävt bygglov ----- En fastighetsägare har överklagat ett beslut att avslå en ansökan om bygglov i efterhand för byte av fönster på ett flerbostadshus och yrkat bl.a. att domstolen ska fastställa att bygglov för åtgärden inte krävts. MÖD har funnit sig oförhindrad att pröva yrkandet och förklarat att bygglov inte krävts eftersom bytet av fönster inte innebar att byggnadens yttre påverkades avsevärt.

MÖD 2019:28

2019-11-25

Fråga om startbesked för en så kallad attefallstillbyggnad. Även fråga om klagorätt. ----- En kommunal nämnd gav startbesked för tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk. Sedan grannar överklagat beslutet om startbesked har Mark- och miljööverdomstolen ansett att artikel 6.1 i Europakonventionen ger dem klagorätt. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att en förutsättning för att en tillbyggnad enligt den angivna bestämmelsen i plan- och bygglagen ska vara befriad från kravet på bygglov är att den utförs på en färdigställd byggnad som godkänts med ett slutbesked. Om den anmälda åtgärden ska utföras på en tillbyggnad innebär det att även den tillbyggda byggnadsdelen ska vara färdigställd och godkänd på motsvarande sätt. Det fanns därför inte förutsättning för nämnden att ge startbesked och bristen har inte läkts av att slutbesked för den lovpliktiga tillbyggnaden senare getts. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt nämndens startbesked.

MÖD 2019:26

2019-11-11

Ansökan om förlängd igångsättningstid ----- En ansökan om förlängd igångsättningstid för miljöfarlig verksamhet bör, för att tillståndsmyndigheten ska kunna göra bedömningen om nya eller strängare villkor behövs, innehålla uppgifter om hur verksamheten uppfyller kravet på bästa möjliga teknik. Detta gäller särskilt när det har gått lång tid sedan tillståndet gavs. Mark- och miljööverdomstolen har därför bifallit Naturvårdsverkets talan på så sätt att målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för kompletterande utredning.

MÖD 2019:29

2019-11-11

Ledningsrätt ----- Frågan i målet är om ett i detaljplan utpekat område för underjordiska ledningar på en småhusfastighet innebär att ledningsrätt för sådana ledningar inte får upplåtas i en annan sträckning på fastigheten. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen och Lantmäteriet, bedömt att en sträckning för vatten- och avloppsledningar som avviker från ett sådant område är förenlig med detaljplanen och med 6 och 8 §§ ledningsrättslagen. Med undanröjande av underinstansernas beslut har målet därför återförvisats till Lantmäteriet för förnyat beslut i fråga om ledningsrättsåtgärden.

MÖD 2019:27

2019-10-28

Samfällighets debitering av fastighetsägare för hus på ofri grund ----- Ett hus på ofri grund var deltagande i en samfällighet. Sedan huset rivits debiterade samfällighetsföreningen fastighetsägaren för den andel som det nu rivna huset hade haft. MÖD fann att detta inte var korrekt eftersom den andel som bortfallit efter rivningen inte automatiskt skulle hänföras till fastigheten.

MÖD 2019:24

2019-10-16

Utdömande av vite ----- Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till de nya reglerna om vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit länsstyrelsens ansökan om utdömande av vite eftersom verksamhetsutövaren i tid anmält sig till den nationella planen för moderna miljövillkor för sin verksamhet. Ändamålet med vitet har därför förlorat sin betydelse. Mark- och miljödomstolen har även uttalat att det i 41 § förordningen om vattenverksamheter inte kan ställas ytterligare krav än vad som framgår av 11 kap. 27 § miljöbalken för att verksamhetsutövaren ska få

MÖD 2019:22

2019-10-04

Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har bedömt att det funnits grund för att ta ut en byggsanktionsavgift då en byggnads färg och fasadbeklädnad ändrats utan bygglov och startbesked. Överträdelsen har i detta fall ansetts vara av mindre allvarlig art bland annat eftersom det mot bakgrund av vissa formuleringar i ett karaktärsprogram har funnits utrymme för den avgiftsskyldige att göra en felbedömning av om åtgärden krävt bygglov. Byggsanktionsavgiften har satts ned till hälften. Vidare fann Mark- och miljööverdomstolen att, eftersom målet handlades enligt ärendelagen och annat inte föreskrivits, det saknades förutsättningar att bifalla klagandens yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

MÖD 2019:21

2019-09-06

Intrångsersättning enligt miljöbalken med anledning av utvidgning och ändring av naturreservat ----- Angående preklusion och preskription beträffande anspråk på ersättning vid utvidgning och ändring av naturreservat. Enligt 31 kap. 13 § miljöbalken ska den som vill ha ersättning väcka talan inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft. Frågan i målet är om det beslut som ett anspråk grundas på kan anses ha fått laga kraft i förhållande till den som begär ersättning men som inte överklagat beslutet redan när överklagandetiden löpt ut, även om beslutet överklagats av någon annan. MÖD ansåg att det beslut som ett anspråk grundas på får laga kraft i förhållande till alla sakägare först när beslutet om inrättande av reservatet slutligt prövats - oavsett om de överklagat beslutet om inrättande av reservat eller inte.

MÖD 2019:35

2019-09-03

Detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus ----- Byggnaden ingår i en miljö som har klassats som särskilt värdefull i kommunens kulturmiljöprogram. Den är mycket välbevarad och placerad väl synlig från gatan. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad som ska placeras vinkelrätt mot befintlig byggnad och sammanbyggas med en glaslänk. MÖD har bedömt att tillbyggnadens volym och placering blir alltför dominerande och att åtgärden därför kommer att skada byggnadens kulturhistoriska värden på ett sådant sätt att det skulle innebära en förvanskning av byggnaden. Det allmännas intresse av att byggnaden inte förvanskas väger över fastighetsägarens intresse av att genomföra tillbyggnaden. Den omständigheten att planen innehåller skyddsbestämmelser för byggnadens kulturhistoriska värden ändrar inte denna bedömning. Domstolen har upphävt beslutet att anta detaljplanen.

MÖD 2019:12

2019-08-30

Omprövning av dikningsföretag ----- Mål om omprövning av en markavvattningssamfällighet (dikningsföretag). Trafikverket ansökte som väghållare av en väg, E4, som korsar dikningsföretagets anläggning om omprövning. Mark- och miljööverdomstolen har godtagit att Trafikverket får bl.a. betala ett engångsbelopp för att inte behöva vara deltagare i dikningsföretaget men ändrat den ersättning Trafikverket ska betala till dikningsföretaget. Även den underhållsskyldighet för Trafikverket som mark- och miljödomstolen hade bestämt har ändrats.

MÖD 2019:19

2019-08-20

Klagorätt i mål om detaljplan ----- Bolag som har nyttjanderättsavtal avseende kajplats inom detaljplaneområde har ansetts ha rätt att överklaga.

MÖD 2019:11

2019-07-02

Byggsanktionsavgift ----- Även om allmänna lämplighetsskäl starkt talar för att slutbesked enligt PBL ska vara skriftliga (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr P 7235-13 angående startbesked) har även ett muntligt slutbesked rättsverkningar. Mark- och miljööverdomstolen har därför funnit att byggsanktionsavgift inte ska tas ut när en byggnad har tagits i anspråk efter det att ett muntligt slutbesked har lämnats.

MÖD 2019:36

2019-07-02

Tillstånd för bergtäkt m.m. ----- Tillstånd till bergtäkt med sammanhängande vattenverksamhet. Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till täktverksamhet mm. Mark- och miljööverdomstolen har endast ändrat vissa villkor och avslagit överklaganden från kommunen och ett antal grannar. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit bolagets yrkande om att öka mängden massor som får föras in för i huvudsak efterbehandlingsändamål till maximalt 3 750 000 ton. Bolaget har inte visat att det huvudsakliga syftet med införseln av massorna är att ersätta ett annat material som annars hade använts. Mark- och miljööverdomstolen har därför bedömt att det inte är frågan om ett återvinningsförfarande.

MÖD 2019:34

2019-07-02

Förbud att ta ned en ek ------ Förbud enligt 12 kap. 6 § miljöbalken att ta ned en ek. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nedtagning av enstaka träd kan utlösa en samrådsplikt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Domstolen har ansett att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut att förbjuda nedtagningen av en ek på en villafastighet.

MÖD 2019:10

2019-06-28

Prövotidsfrågor m.m. avseende tillstånd till ståltillverkning ----- I mål avseende prövotidsfrågor m.m. för tillstånd till ståltillverkning har Mark- och miljööverdomstolen delvis bifallit länsstyrelsens överklagande bl.a. genom att upphäva mark- och miljödomstolens beslut att upphäva prövotidsförordnandena angående totala utsläpp till luft och till vatten. Målet har återförvisats i dessa delar och bolaget har förelagts att till mark- och miljödomstolen redovisa förslag till slutliga villkor för totala utsläpp till luft och till vatten.

MÖD 2019:16

2019-06-20

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) ----- Fråga om bedömning av planenlighet. Det är endast sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av de bestämmelser som anges i 9 kap. 30 § tredje stycket PBL (s.k. attefallsåtgärder) som man ska bortse från vid bedömningen av planenlighet. Den komplementbyggnad som fanns på aktuell fastighet var inte uppförd som en sådan bygglovsbefriad åtgärd, utan med bygglov. Det saknades därför möjlighet att bortse från komplementbyggnadens byggnadsarea vid bedömningen av planenligheten. Även fråga om liten avvikelse.

MÖD 2019:23

2019-06-20

Åtgärder med anledning av motorfordonstrafik på strandmark ----- Sedan lång tid har motortrafik och parkering i mycket stor omfattning skett sommartid på en privatägd sandstrand. Kommunen har underhållit nedfarter till stranden samt skyltat till parkeringen och informerat om den på sin hemsida. Mark- och miljödomstolen har med stöd av tillsynsbestämmelserna i miljöbalken förbjudit kommunen att fortsätta med underhåll, skyltning och information mm. MÖD fann att det är fråga om miljöfarlig verksamheten och att kommunen är att anse som verksamhetsutövare eftersom den genom sina åtgärder bidragit till verksamheten och fastställde MMD:s dom.

MÖD 2019:9

2019-06-20

Fastighetsbestämning av servitut ----- Fråga om ett officialservitut från 1943 avseende bland annat båt- och badplats blivit lokaliserat. Bestämningen gjordes med beaktande av servitutets ordalydelse och innebörd men även nya anläggningar på tjänande fastighet och de faktiska förhållandena på platsen.

MÖD 2019:15

2019-06-18

Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av enbostadshus ----- Bygglovet avsåg bl.a. att bostadshuset skulle byggas till och byggas samman med ett garage och ett rum med matplats belägen ovanpå den innersta delen av garaget. Bygglovet omfattade även en ny takkonstruktion med ett sadeltak över hela bostadshuset. Taket skulle sträcka sig över matplatsen och den inre delen av garaget. Länsstyrelsen hade upphävt bygglovet enbart avseende garaget. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att garaget utgjorde en integrerad del av bostadshuset och att det inte varit möjligt att dela upp lovprövningen. Bygglovsbeslutet upphävdes därför i dess helhet.

MÖD 2019:8

2019-06-14

Jäv ----- Ett tekniskt råd i mark- och miljödomstolen hade i ett avgörande angående bestämmande av andelstal i väg (gemensamhetsanläggning) uttalat sig om den s.k. tonkilometermetodens tillförlitlighet och tillämpbarhet. Det tekniska rådet handlade senare ett annat mål med samma klaganden rörande en annan gemensamhetsanläggning, vilket också rörde tillförlitligheten och tillämpbarheten av tonkilometermetoden. Klagandena gjorde i det senare målet gällande att det tekniska rådet var jävig genom att i det tidigare målet ha gjort vissa uttalanden om tonkilometermetodens tillförlitlighet och tillämpbarhet. Mark- och miljööverdomstolen har uttalat att utfyllande metoder inte är ovanliga när det gäller att bestämma vad som är skäligt i fråga om kostnader eller ersättning för olika situationer inom fastighetsrätten. Uttalanden i ett avgörande om tillförlitligheten eller tillämpbarheten av sådana metoder får mot den bakgrunden i regel inte anses kunna leda till hinder för en domare att på grund av jäv handlägga ett senare mål där metoden ånyo ifrågasätts. De uttalanden som gjordes i den tidigare domen har heller inte ansetts så kategoriska i fråga om tonkilometermetodens tillförlitlighet eller tillämpbarhet att det kunde anses föreligga ett legitimt tvivel om det tekniska rådets opartiskhet i det aktuella målet. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att det inte föreligger jäv.

MÖD 2019:14

2019-06-13

Återställande av försutten tid ----- I ett ansökningsmål har mark- och miljödomstolens dom kommit fram till en av parterna mindre än en vecka innan överklagandefristen gick ut. Trots att 22 kap. 21 § tredje stycket miljöbalken föreskriver att domstolens skyldighet att underrätta parterna om innehållet i domen ska anses fullgjord genom att domen hålls tillgänglig hos aktförvararen har MÖD funnit att parten haft laga förfall för sin underlåtenhet att överklaga domen i rätt tid.

MÖD 2019:31

2019-06-03

Utdömande av vite ----- En miljönämnd förbjöd med stöd av miljöbalken en förening att använda en samlingslokal för rökning av tobak. MÖD har ansett att ett sådant ingripande till skydd för människors hälsa kan ske såväl enligt miljöbalken som enligt tobakslagen, att de båda regelverkens bestämmelser i fråga om skyddet för människors hälsa gäller parallellt och inte strider mot varandra samt att det därmed stått nämnden fritt att välja om ett ingripande ska göras med stöd av miljöbalken eller tobakslagen. Förbudet har bedömts vara lagligen grundat.

MÖD 2019:7

2019-05-27

Bygglov för enbostadshus ----- Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om bygglov med motiveringen att god jordbruksmark får tas i anspråk för exploatering bara i undantagsfall. Mark- och miljödomstolen gjorde annan bedömning och ändrade beslutet. Mark- och miljööverdomstolen kunde vid syn på platsen konstatera att den mark där byggnaden skulle placeras i detta fall inte utgjorde brukningsvärd jordbruksmark och fastställde byggnadsnämndens beslut att ge bygglov. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken har därmed inte varit tillämplig. Det förhållandet att fastigheten, som var taxerad som lantbruksenhet, vid fastighetsbildningsbeslut om avstyckning ansetts lämplig för bostadsändamål har dock inte ansetts ha bindande verkan vid bygglovsprövning.

MÖD 2019:6

2019-04-24

Tillsyn enligt miljöbalken ----- Klagomål på buller från vindkraftverk. Mark- och miljödomstolen bedömde att föreskrivet försiktighetsmått för buller riskerade att överskridas på fastigheter vars ägare inte hade framfört klagomål, och återförvisade ärendet till tillsynsmyndigheten. Mark- och miljööverdomstolen fann dock att eventuella störningar på andra fastigheter än klagandens, s.k. tredjemansintressen, inte bör beaktas av överprövande instans i tillsynsärenden.

MÖD 2019:18

2019-04-11

Bygglov för fyra gruppbyggda flerbostadshus ----- Enligt gällande detaljplan från 1993 ska bullerskydd ordnas så att ekvivalent ljudnivå 55 dB(A) vid fasad klaras. Planens genomförandetid har gått ut. Bullernivån vid den nu sökta bebyggelsen kommer uppgå till mellan 56 och 60 dB(A) vid fasad. MÖD konstaterade att syftet med planbestämmelsen är att förebygga olägenhet för människors hälsa. Då det numera finns reglerat i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader att buller från vägar inte bör överstiga 60 dB(A) vid fasad, ansåg domstolen att det riktvärdet ger uttryck för den nivå som idag bedöms godtagbar för att förebygga olägenhet för människors hälsa.

MÖD 2019:5

2019-04-01

Tillstånd till vindkraftpark ----- I ett mål om tillstånd till uppförande av vindkraftverk ansökte ett bolag om att få sätta upp totalt högst 48 vindkraftverk i fyra olika delområden. Miljöprövningsdelegationen gav tillstånd till 25 vindkraftverk i två av områdena men mark- och miljödomstolen, som delade bedömningen att dessa två områden i och för sig var lämpliga för vindkraft, avslog hela ansökan med hänsyn till de kumulativa effekter som en etablering av ytterligare vindkraftverk skulle innebära för rennäringen. Mark- och miljööverdomstolen delade underinstansernas bedömning att riksintresset för naturvård och för rennäring ska ges företräde i de två områden som fått avslag i båda underinstanserna, även efter att yrkandet i MÖD minskats till 19 verk i dessa områden, men fastställde miljöprövningsdelegationens beslut att ge tillstånd till högst 25 verk i de två andra områdena med vissa villkorsändringar. Dessa två områden är till största delen utpekade som riksintresse för vindkraft vilket gavs företräde.

MÖD 2019:13

2019-03-19

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken ----- Järnvägsarbeten har föranlett avstängning av en väg med reducerad framkomlighet till en livsmedelsbutik som följd. MÖD har bedömt att den störning som avstängningen inneburit har varit sådan att den skäligen får tålas med hänsyn till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Butikens talan om ersättning för den omsättningsminskning som avstängningen gett upphov till har därför ogillats.

MÖD 2019:4

2019-03-11

Skyldighet att kommunicera granskningsutlåtande i detaljplaneärende ----- En kommuns underlåtenhet att skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var utlåtandet hölls tillgängligt till berörda sakägare i ett detaljplaneärende har ansetts utgöra ett sådant handläggningsfel som motiverar att planen upphävs.

MÖD 2019:17

2019-03-07

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med anledning av anmälan att ta jordbruksmark ur produktion ----- Efter anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken om plantering av skog på åkermark beslöt länsstyrelsen att förbjuda åtgärden med hänvisning bl.a. till att landskapet med värdefull kulturmiljö, fornlämningar och en särpräglad uppfartsväg till en gård, skulle skadas. MÖD ansåg att länsstyrelsens prövning kunde innefatta kulturmiljöfrågor och gjorde samma bedömning i sak som myndigheten.

MÖD 2019:3

2019-03-04

Regresstalan avseende efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. 6 § miljöbalken ----- Förvärvaren av en förorenad fastighet har i ett för en tidigare ägare gynnande tredjemansavtal åtagit sig att hålla den tidigare ägaren skadeslös med avseende på vissa kostnader för sanering av fastigheten. Sedan den nya ägaren utfört vissa markarbeten som föranlett kostnader för sanering har tvist uppstått om vem som slutligen ska bära dessa kostnader. Vid en skälighetsbedömning enligt 10 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har MÖD bedömt att den tidigare fastighetsägaren inte ska bära någon del av saneringskostnaderna.