Dir. 2006:47

Frågor om den kommunala kompetensen

Kommittédirektiv

Frågor om den kommunala kompetensen

och kommunal samverkan

Dir.

2006:47

Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006

Sammanfattning

En särskild utredare skall utreda frågor om den kommunala

kompetensen och kommunal samverkan. Syftet med

utredningen är att anpassa de kommunala befogenheterna till

samhällsutvecklingen och i samband med det försöka uppnå en

balans mellan medborgarnas rätt till likvärdig service, sunda

konkurrensförhållanden för näringslivet och andra kommunala

intressen.

Utredaren skall

• utforma generella riktlinjer för undantag från

självkostnads- och lokaliseringsprinciperna samt ange

när undantagen kan bli tillämpliga,

• analysera för- och nackdelar med kommuners och

landstings möjligheter att finansiera statliga vägbyggen

och annan statlig verksamhet samt vid behov lämna

författningsförslag,

• lämna förslag av lagstiftningsteknisk karaktär som

syftar till att ge bättre översikt över de s.k. smålagarna,

• tydliggöra utrymmet för kommuner och landsting att

lämna stöd till näringslivet i förhållande till svensk

rättspraxis och EG-rätten samt vid behov lämna

författningsförslag,

• utreda behovet och konsekvenserna av att tillåta

kommuner och landsting att medfinansiera EU:s

2

strukturfonder, ramprogram eller liknande samt lämna

författningsförslag om fördelarna med kommunal

medfinansiering överväger nackdelarna, samt

• sammanställa erfarenheter av kommunal samverkan,

utvärdera olika samverkansformer, överväga

konsekvenserna och behovet av generella regler för

interkommunala avtal respektive för delegering av

myndighetsuppgifter i kommunallagen samt lämna

nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti 2007.

Riktlinjer för undantag från lokaliseringsprincipen och

självkostnadsprincipen

I rättspraxis har ett antal kommunalrättsliga principer vuxit

fram som sedan förts in i kommunallagen (1991:900).

Lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen innebär att

kommuner och landsting själva får ha hand om angelägenheter

av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller

landstingets område eller deras medlemmar. Enligt

självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 b § får en kommun eller ett

landsting inte ta ut högre avgifter än vad som svarar mot

kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som de

tillhandahåller.

Det har i lagstiftning gjorts flera undantag från

lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen. I några fall

handlar det om att kommunala aktörer skall kunna fortsätta att

vara verksamma på avreglerade marknader som traditionellt sett

ansetts vara sedvanliga kommunala verksamhetsområden. I

något fall handlar det om att kommunala företag skall bidra till

att skapa konkurrens på avreglerade marknader. Sådana

undantag finns exempelvis i ellagen (1997:857) avseende

kommunala aktiebolag som bedriver elhandel och i lagen

(2005:952) om vissa kommunala befogenheter i fråga om

kollektivtrafik. I andra fall motiveras undantagen med att

stordriftsfördelar och samordningsvinster kan uppnås i

3

verksamheter av stor omfattning. Regeringen har t.ex. nyligen

föreslagit att en kommunal huvudman skall tillåtas sköta driften

av vatten- och avloppsanläggningar i andra kommuner (prop.

2005/06:78, s. 111).

De undantag som gjorts från lokaliserings- och

självkostnadsprinciperna har inte samordnats. Därför saknas

generella riktlinjer för när undantag bör tillåtas. Även om det

finns behov av undantag på vissa områden finns en risk att

tillämpningen av befintliga principer blir otydlig och

inkonsekvent.

Utredaren skall

• utforma generella riktlinjer för undantag från

självkostnads- och lokaliseringsprinciperna samt ange

när undantagen kan bli tillämpliga, och

• särskilt beakta behovet av att uppnå en balans mellan

det allmännas intressen och intresset av väl fungerade

marknader med sunda konkurrensförhållanden för

näringslivet.

Utredningsuppdraget omfattar inte en översyn av den

kompetensutvidgande lagstiftningen eller lokaliserings- och

självkostnadsprinciperna som sådana.

Kommunal finansiering av statlig verksamhet

I 2 kap. 1 § kommunallagen anges bl.a. att kommuner och

landsting får ha hand om sådana uppgifter av allmänt intresse

som inte enbart skall skötas av någon annan. Det anses också

vara en grundläggande princip att kommuner och landsting inte

skall lämna ekonomiska bidrag till statens verksamhet (RÅ

1970 ref. 55). Det finns dock undantag från principen i

speciallagstiftning.

I 9 § väglagen (1971:948) anges att väglagen inte utgör ett

hinder för en kommun eller ett landsting att bidra till byggande

av väg. Enligt regeringens bemyndigande får Vägverket ta emot

lån från kommuner och landsting samt enskilda upp till 2,3

miljarder kronor (N2005/9759 IR och N2005/9907/BS). När en

4

kommun, eller i förekommande fall ett landsting, räntefritt lånar

ut pengar kan Vägverket å ena sidan tidigarelägga byggandet av

allmänna vägar i förhållande till det som beslutats i de statliga

väg- och infrastrukturplanerna. Å andra sidan kan andra

kommuner få sina vägbyggen senarelagda.

Bestämmelsen i väglagen bygger på äldre lagstiftning och

praxis. Emellertid framgår av äldre förarbeten att bestämmelsen

i väglagen inte får utnyttjas på sådant sätt att en kommun

skaffar sig förtursrätt som leder till att fastlagda vägplaner

ändras (Andra särskilda utskottet vid 1943 års riksdag,

utlåtande nr. 2, s. 11). Dagens tolkning av lagen kan således

ifrågasättas. Dessutom framstår lagens ställning i förhållande

till de grundläggande kompetensbestämmelserna i 2 kap. 1 §

kommunallagen som oklar.

Grundprincipen att kommuner och landsting inte skall

finansiera statlig verksamhet omfattas också av undantag i

rättspraxis. Det har ansetts vara kompetensenligt för en

kommun att lämna bidrag till ett (statligt) universitet, bl.a.

eftersom bidraget var av en begränsad storlek (RÅ 1999 ref.

67). Undantaget ger ett motsägelsefullt intryck, men är kanske

ett uttryck för nya kommunala behov av att på olika sätt främja

lokal och regional utveckling.

Utredaren skall

• analysera för- och nackdelar med väglagens

bestämmelse om kommuners och landstings rätt att

bidra till statliga vägbyggen,

• allmänt överväga behovet och konsekvenserna av

kommunal finansiering av annan statlig verksamhet,

och

• vid behov lämna författningsförslag.

Samordning av kompetensutvidgande lagstiftning

Undantagen från de kommunala kompetensbestämmelserna har

blivit svåra att överblicka. Som framgått ovan finns flera

lagstadgade undantag från lokaliserings- och

självkostnadsprinciperna. Ytterligare exempel på sådana s.k.

5

smålagar är lagen (2004:772) om kommunal medverkan vid

statlig trängselskatt, lagen (2001:151) om kommunal

tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd samt lagen

(1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20

och 24 år.

Utredaren skall

• lämna förslag av lagstiftningsteknisk karaktär som

syftar till att ge en bättre översikt över smålagarna. I

utredningens uppdrag ligger inte att göra en översyn av

lagarna som sådana.

Kommunalt stöd till näringslivet

Översyn av kommunallagens bestämmelser om stöd till

näringslivet

Kommuner och landsting ansvarar för att bedöma om deras stöd

till näringslivet omfattas av EG-fördragets statsstödsregler.

Utformningen av EG:s bestämmelser skiljer sig från

kommunallagens närmaste motsvarighet. Kommunallagen, som

omfattar alla kommuner och landsting, tillåter allmänt

näringslivsfrämjande stöd men förhåller sig mycket restriktiv

till att stöd lämnas till enskilda näringsidkare. Enligt

gemenskapsrättens grunder är kommunalt och statligt stöd en

form av konkurrenshinder. Det finns dock bestämmelser som

tillåter sådant stöd som främjar utvecklingen i vissa regioner

eller vissa näringsverksamheter. Inom ramen för dessa

bestämmelser kan stöd lämnas till såväl enskilda näringsidkare

som näringslivet i en bredare bemärkelse. Gemenskapsrätten

tillåter därutöver stöd som uppgår till mindre belopp, s.k.

försumbart stöd.

Under framför allt 1950- och 1960-talen utvecklades en

omfattande rättspraxis kring kommuners möjligheter att bistå

det lokala näringslivet med mark och lokaler. Praxis speglar

dåvarande förhållanden i samhället och kan därför verka

otidsenlig. Laglighetsprövningarna på området tyder på att

lagstiftning och rättspraxis blivit svåra att tolka och överblicka.

6

Allt detta i förening med en förhållandevis svårtillämpad EG-

rätt ställer höga krav på kommunala förtroendevalda och

tjänstemän som skall bedöma om ett stöd är tillåtet eller inte.

Utredaren skall

• med utgångspunkt från hittillsvarande rättspraxis belysa

och generellt se över utrymmet för kommuner och

landsting att lämna stöd till näringslivet,

• särskilt analysera om bestämmelserna i 2 kap. 8 §

kommunallagen är förenliga med och väl avvägda i

förhållande till gemenskapsrättens bestämmelser om

statligt stöd,

• vid behov lämna författningsförslag,

• allsidigt belysa konsekvenserna av eventuella

författningsförslag och då särskilt ta hänsyn till

konkurrensförhållandena på lokala och övriga

marknader, och

• särskilt i denna del av uppdraget samråda med den

särskilda utredare som regeringen avser tillsätta för att

analysera vissa konkurrensfrågor på området för

offentlig näringsverksamhet (prop. 2005/06:100, s. 22)

och Utredningen om allmännyttans villkor och

förutsättningar (M2005:04).

Kommunal medfinansiering

I skrivelser till regeringen har kritik framförts mot att

kommunallagen utgör ett hinder för ett ändamålsenligt

utnyttjande av de strukturfondsmedel m.m. som finns

tillgängliga för svenska aktörer (dnr Fi2004/2831).

Medel från strukturfonderna skall utgöra ett komplement till

de nationella resurserna och skall således inte ersätta landets

egna insatser. Kommuners och landstings möjligheter att lämna

stöd till enskilda näringsidkare är dock väldigt begränsade. Stöd

får enligt 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen lämnas bara

om det finns synnerliga skäl för det. Bestämmelsen utgör ett

undantag från den allmänna principen att kommuner och

landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns

sakliga skäl för något annat.

7

I rättspraxis har det gemenskapsrättsliga kravet på

medfinansiering inte inneburit att ett kommunalt

borgensåtagande till ett enskilt företag ansågs falla inom den

kommunala kompetensen (RÅ 2000 ref. 1).

Vidare begränsas möjligheterna till kommunal

medfinansiering av lokaliseringsprincipens krav på anknytning

till kommunens eller landstingets område eller medlemmar.

Utredaren skall

• utreda behovet av samt beakta för- och nackdelarna

med att tillåta kommuner och landsting att, inom ramen

för EU:s strukturfonder, ramprogram eller liknande,

medfinansiera olika företags projekt. Med sådana

projekt avses enskilda företags och allmänt

näringslivsfrämjande projekt samt andra projekt vars

finansiering och resultat inte enbart kommer

kommunens eller landstingets invånare till godo, och

• lämna författningsförslag, om utredaren finner att

fördelarna med kommunal medfinansiering överväger

nackdelarna.

Kommunal samverkan

Konsekvenser av samverkan

Kommunal samverkan har de senaste åren blivit allt vanligare.

Det saknas en heltäckande bild av den kommunala samverkan

som pågår i Sverige, men sannolikt finns hundratals

samverkansprojekt i varje län i olika former och på olika

verksamhetsområden.

En följd av samverkan är att varje kommun eller landsting

har flera överlappande organisationslösningar på olika områden.

Detta kan få olika konsekvenser, t.ex. för medborgarnas rätt till

likvärdig service, för statens möjligheter att styra och följa upp

kommunal verksamhet och för den lokala demokratin.

Konsekvenser för demokratin kan vara brist på insyn i

verksamheterna eller en oklarhet för medborgarna kring vem

som kan krävas på ansvar.

8

Sammanslagning av kommuner ger däremot en tydligare

ansvarsfördelning. Det skall dock vägas mot risken att

medborgarna hamnar på långt avstånd från sina förtroendevalda

om en till ytan stor kommun bildas.

Utredaren skall

• översiktligt beskriva erfarenheterna av kommunal

samverkan inom olika verksamhetsområden,

företrädesvis genom att utnyttja befintlig kunskap,

• utvärdera konsekvenserna av samverkan för bl.a.

verksamhetens effektivitet respektive för den lokala

demokratin, och

• särskilt i denna del av uppdraget samråda med

Ansvarskommittén (Fi2003:02).

Kommunallagens former för samverkan

Det finns flera offentligrättsliga former för samverkan.

Kommunallagen innehåller bestämmelser om

kommunalförbund och gemensam nämnd som kan användas för

praktiskt taget vilken kommunal verksamhet som helst.

Från kommunala företrädare har det framförts att

samverkansmöjligheterna inom ramen för befintliga former är

för begränsade. Det upplevs som omständligt att bilda

gemensamma politiska beslutsorgan i de fall samverkan rör en

liten och begränsad uppgift eller då det handlar om

verksamheter som inte anses behöva politisk överbyggnad. Det

kan vara samverkan med IT-stöd, t.ex. i form av gemensamma

tekniska grundfunktioner och servicekontor.

I Statskontorets rapport Asymmetrisk ansvarsfördelning

(2005:24) görs bedömningen att formerna för politisk

samverkan är väl utvecklade men att det saknas en möjlighet att

inrätta en gemensam förvaltning för flera kommuner.

I Finland är de legala möjligheterna att samverka större än i

Sverige. Den finska kommunallagen innehåller en generell rätt

att skriva interkommunala avtal på i princip alla

verksamhetsområden. Undantag från bestämmelsen görs i

speciallag.

9

Det finns möjligheter att genom avtal mellan huvudmän

flytta över ansvar för en verksamhet från landsting till kommun

eller från kommun till landsting, exempelvis i 17 § lagen

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och

Utredaren skall

• utvärdera samverkansformerna kommunalförbund och

gemensam nämnd när det gäller t.ex. nyttjandegrad,

upplevda möjligheter och hinder samt konsekvenser för

den lokala demokratin,

• analysera behovet och konsekvenserna av en generell

regel för interkommunala avtal i kommunallagen och i

sammanhanget beakta erfarenheter av motsvarande

bestämmelser i Finland samt konsekvenser för den

lokala demokratin, och

• vid behov lämna författningsförslag.

Kommunal samverkan enligt speciallag

Det finns bestämmelser för kommunal samverkan i speciallag

inom många kommunala verksamhetsområden, t.ex. i

Inom Regeringskansliet bereds dessutom för närvarande flera

förslag på utvidgade möjligheter till samverkan. Förändringarna

i speciallag har skett undan för undan och utan samordning,

vilket gör det svårt att överblicka samtliga möjligheter till

kommunal samverkan.

Inom några områden ger speciallagstiftningen kommuner

möjlighet att anlita en annan kommun för att utföra vissa

uppgifter. Möjligheter att delegera beslutsfattande mellan

samverkande kommuner efterfrågas även på andra

verksamhetsområden. Statskontoret har föreslagit att en generell

möjlighet att delegera myndighetsuppgifter till anställda i en

annan kommun införs i kommunallagen (rapport 2005:24,

Asymmetrisk ansvarsfördelning).

Kommuner och landsting kan genom samverkansavtal

”dela” på en tjänst, men det är förknippat med svårigheter i

fråga om beskattning, semester och sociala förmåner. När

10

kommuner och landsting säljer tjänster till varandra blir

dessutom lagen (1992:1528) om offentlig upphandling ofta

tillämplig, vilket upplevs som ett hinder.

Enligt 1 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

skall kommuner och statliga myndigheter samordna verksamhet

samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.

Förslag om obligatorisk samverkan har även övervägts i andra

sammanhang. Sådana förslag aktualiserar frågor kring rättslig

reglering av obligatorisk samverkan samt vilka följdverkningar

sådan reglering får på annan lagstiftning.

Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av

rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för kommuner, landsting,

länsarbetsnämnd och försäkringskassa att samverka i ett

samordningsförbund. Regeringen har gett Statskontoret i

uppdrag (dnr S2004/2440/SF) att till den 15 maj 2008 göra en

översyn av samordningsförbundens verksamhet.

Utredaren skall

• beskriva de samverkansmöjligheter som

speciallagstiftningen medger,

• analysera behovet och konsekvenserna av utvidgade

möjligheter för kommuner och landsting att delegera

uppgifter till anställda i en annan kommun eller ett

annat landsting samt vid behov lämna

författningsförslag,

• analysera behovet och konsekvenserna av att införa en

generell regel för delegering av myndighetsuppgifter i

kommunallagen och vid behov lämna

författningsförslag,

• översiktligt belysa vilka följdverkningar bestämmelser

om obligatorisk kommunal samverkan får för annan

lagstiftning, och

• i samband med ovanstående frågeställningar särskilt

utreda konsekvenserna av samverkan för den lokala

demokratin och beakta dessa i samtliga förslag.

11

Samråd

I sitt arbete skall utredaren samråda med Ansvarskommittén

(Fi2003:02), Utredningen om allmännyttans villkor och

förutsättningar (M2005:04) samt med den särskilda utredare

som regeringen avser tillsätta för att analysera vissa

konkurrensfrågor på området för offentlig näringsverksamhet

Utredaren skall även samråda med Näringslivets nämnd för

regelgranskning om redovisning av förslagens konsekvenser för

små företag.

Utredarens uppdrag skall bedrivas utåtriktat och i kontakt

med myndigheter, kommuner, landsting, Sveriges Kommuner

och Landsting, näringslivet samt övriga intressenter.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa uppdraget senast den 31 augusti 2007.

(Finansdepartementet)