lagen.nu

NJA 1996 s. 806

Tjänstefel. Domare i HovR har bifallit talan enligt 28 kap 8 § BrB om undanröjande av skyddstillsyn och dömt till fängelse. Härvid har de av oaktsamhet underlåtit att förordna om att fängelsestraffet till viss tid skulle anses verkställt i anstalt. Fråga om gärningen är att anse som ringa. 20 kap 1 § 1 st BrB.

(Jmf 1994 s 304 och 1996 s 307)

Riksåklagaren väckte i HD åtal mot hovrättslagmannen Bengt S. hovrättsrådet Per B. och hovrättsassessorn Anne H. med yrkande om ansvar för tjänstefel enligt följande gärningsbeskrivning: Genom ett slutligt beslut d 15 april 1994, SÖ 12, undanröjde Svea HovR, avd 1, en tidigare meddelad tingsrättsdom på skyddstillsyn med behandlingsplan och bestämde påföljden till fängelse åtta månader. HovR:n underlät därvid att i enlighet med reglerna i 33 kap 5 § BrB avräkna ett frihetsberövande på trettio dagar som föregått domen på skyddstillsyn. HovR:ns ledamöter, hovrättslagmannen Bengt S, hovrättsrådet Per B, referent, och hovrättsassessorn Anne H. har härigenom vid myndighetsutövning genom oaktsamhet åsidosatt vad som enligt lag gäller för uppgiften. Gärningen är inte att anse som ringa.

Bengt S, (ombud advokaten B-H.N.) Per B. och Anne H. vitsordade de faktiska omständigheterna så som de angivits i gärningsbeskrivningen och förklarade att de överlämnade åt HD att avgöra hur gärningen är att bedöma.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Söderlind, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom: Domskäl. Genom dom d 13 sept 1993 dömdes U.E. av Hedemora TR för bl a misshandel till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. I domen anmärktes att U.E. på grund av misstanke om brott som prövats i målet hade varit frihetsberövad som anhållen eller häktad från d 14 aug samma år till dagen för TR:ns dom.

Genom slutligt beslut d 15 april 1994 undanröjde Svea HovR den skyddstillsyn som U.E. ådömts av Hedemora TR och bestämde i stället påföljden till fängelse åtta månader. I målet är utrett att de lagfarna ledamöterna i HovR:n, Bengt S, Per B. och Anne H. därvid på sätt Riksåklagaren påstått av oaktsamhet underlät att förordna att fängelsestraffet skulle till en tid av 30 dagar anses verkställt i anstalt.

Såsom framgår av rättsfallet NJA 1996 s 307 måste, av hänsyn till rättssäkerheten, särskilt höga krav ställas på en domstol när det gäller noggrannhet och omsorg, inte minst vid prövning av frågor om frihetsberövanden. Endast speciella omständigheter kan föranleda att en oaktsamhet skall anses som ringa. Någon sådan omständighet kan inte anses ha förelegat i detta fall. Ledamöterna kan därför inte undgå ansvar för tjänstefel.

Domslut. HD dömer envar av Bengt S, Per B. och Anne H. för tjänstefel jämlikt 20 kap 1 § 1 st BrB till 30 dagsböter, för Bengt S å 405 kr, för Per B. å 185 kr och för Anne H å 85 kr.

HD (JustR:n Lind, Lars K. Beckman, Danelius, Westlander, referent, och Thorsson) beslöt dom i enlighet med betänkandet.

HD:s dom meddelades d 27 dec 1996 (mål nr B 3599/96).

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1996-12-27
Målnummer
B3599-96
Lagrum
20 kap. 1 § första st. brottsbalken (1962:700)
Rättsfall
NJA 1994 s. 304
NJA 1996 s. 307
Litteratur
Sökord
Tjänstefel
Oaktsamhet
Domare
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (5)

NJA 1997 s. 186: Domare i hovrätt som av oaktsamhet förordnat om häktning utan laglig grund har åtalats för tjänstefel. Fråga om gärningen är att anse som ringa.
NJA 2002 s. 188: Fråga om ansvar för tjänstefel med anledning av oriktig avhysning på grund av dom som inte vunnit laga kraft.
NJA 2002 s. 336: Fråga om ansvar för tjänstefel av domare.
NJA 2002 s. 342: Åtal har beträffande häktad väckts endast för andra brott än som låg till grund för beslutet om häktning. Fråga om ansvar för tjänstefel av åklagare respektive domare som inte hävt häktningsbeslutet.
NJA 2004 s. 164: Fråga om ansvar för tjänstefel för domare som utan laglig grund har förklarat villkorligt medgiven frihet förverkad.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation