NJA 2015 s. 218

Reservforum enligt 6 kap. 17 § föräldrabalken. När foruminvändning görs och barnet har skyddade personuppgifter är Stockholms tingsrätt behörig.

Nyköpings tingsrätt

M.A.A. ansökte vid Nyköpings tingsrätt om stämning på Z.S. och yrkade vårdnad och umgänge med parternas barn.

Z.S. invände att Nyköpings tingsrätt inte var behörig att ta upp målet. Som skäl angavs att barnets hemvist var okänt på grund av skyddade personuppgifter.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Sofie Westlin) anförde i beslut den 13 mars 2013 följande.

Skäl för beslutet

Av handlingarna i målet framgår att parternas gemensamma barn den 1 november 2012 inte var folkbokförd inom Nyköpings tingsrätts domsaga (6 kap. 17 § första stycket FB och 10 kap. 1 § andra stycket RB). Nyköpings tingsrätt är därför inte behörig att ta upp målet till prövning. M.A.A:s talan ska därför avvisas.

Beslut

M.A.A:s talan avvisas.

Svea hovrätt

M.A.A. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten i första hand skulle återförvisa målet till Nyköpings tingsrätt och i andra hand hänvisa målet till Stockholms tingsrätt.

Z.S. motsatte sig att målet återförvisades till Nyköpings tingsrätt men medgav att det hänvisades till Stockholms tingsrätt.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg och Kajsa Bergkvist, referent, samt tf. hovrättsassessorn Annette Carlsson) anförde i beslut den 8 oktober 2013 följande.

Skälen för beslutet

Frågor om vårdnad, boende eller umgänge tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Om det inte finns någon behörig domstol tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt. (16 kap. 17 § första stycket FB.)

Hemvistbegreppet är ett begrepp som tar sikte på de rådande faktiska omständigheterna, dvs. den plats där personen i fråga rent fysiskt uppehåller sig.

I fråga om svarande i tvistemål avses med hemvist den ort där han eller hon är folkbokförd den 1 november föregående år (10 kap. 1 § andra stycket RB). Detsamma anses gälla i fråga om barns hemvist i mål rörande frågor om vårdnad, boende eller umgänge (Sjösten, Vårdnad, boende, umgänge, 3:e uppl., s. 160).

Z.S. samt hennes och M.A.A:s gemensamma barn har skyddade personuppgifter. Detta får till följd att såväl barnets folkbokföringsort som dess hemvist är okända för M.A.A.

Svårigheterna för en kärande att ansöka om stämning vid rätt forum i en situation när den andra parten har skyddade personuppgifter har behandlats av Personsäkerhetsutredningen (SOU 2004:1 s. 177 ff.) och har även berörts i samband med de ändringar i föräldrabalken som trädde i kraft den 1 juli 2006 (SOU 2005:43 s. 281 f. och prop. 2005/06:99 s. 61). I nämnda betänkanden lades förslag fram om generella forumregler. Förslagen har inte resulterat i lagstiftning.

Hovrätten konstaterar att det i målet framgår att Nyköpings tingsrätt inte är behörig domstol. Mot denna bakgrund är tingsrättens beslut att avvisa M.A.A:s talan korrekt. M.A.A:s förstahandsyrkande kan därför inte vinna bifall.

Hovrätten har då att pröva M.A.A:s i andra hand framställda yrkande om att målet ska hänvisas till Stockholms tingsrätt.

Enligt 10 kap. 20 § RB kan hovrätten, om den finner att lägre rätt inte är behörig att ta upp ett mål som väckts där, på yrkande av part hänvisa målet till lägre rätt som är behörig. Z.S. har medgett att målet hänvisas till Stockholms tingsrätt.

En hänvisning enligt 10 kap. 20 § RB förutsätter att hänvisningen sker till en behörig domstol. M.A.A. har endast begärt att målet ska hänvisas till Stockholms tingsrätt. Av handlingarna i målet framgår att Stockholms tingsrätt inte är behörig domstol. Lagliga förutsättningar saknas således att hänvisa målet dit.

Överklagandet ska mot bakgrund av det ovan anförda avslås.

Beslut

Hovrätten avslår överklagandet.

Högsta domstolen

M.A.A. överklagade och yrkade att HD skulle återförvisa målet till Nyköpings tingsrätt alternativt hänvisa det till Stockholms tingsrätt eller annan behörig domstol.

Z.S. motsatte sig att målet återförvisades till Nyköpings tingsrätt men medgav att målet hänvisades till Stockholms tingsrätt.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Emilie Strömberg, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

Domskäl

Skäl

Bakgrund och frågan i HD

Punkterna 1 och 2 motsvarar punkterna 1 och 2 i HD:s beslut.

3.

Frågan i målet är om Stockholms tingsrätt kan anses vara behörigt forum enligt 6 kap. 17 § FB.

HD:s bedömning

4.

Av 6 kap. 17 § FB följer att frågor om vårdnad, boende och umgänge tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Om det inte finns någon behörig domstol tas frågan enligt samma lagrum upp av Stockholms tingsrätt. Barnets hemvist anses enligt 10 kap. 1 § RB vara den ort där barnet var folkbokfört den 1 november föregående år. Med hänsyn härtill är Nyköpings tingsrätt inte behörig att handlägga målet.

Punkterna 5 och 6 motsvarar punkterna 5 och 6 i HD:s beslut.

7.

Att domstolen i enlighet med 10 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fått del av den skyddade adressuppgiften för att den behövts för delgivning innebär inte att domstolen kan använda adressuppgiften för att överlämna målet till den behöriga domstolen. En sådan ordning skulle strida mot syftet med bestämmelserna om skyddade personuppgifter.

Punkterna 8-10 motsvarar punkterna 8-10 i HD:s beslut.

Domslut

HD:s avgörande

Med upphävande av hovrättens beslut hänvisar HD målet till Stockholms tingsrätt.

Domskäl

HD (justitieråden Stefan Lindskog, Ella Nyström, referent, Kerstin Calissendorff, Lena Moore och Ingemar Persson) meddelade den 9 april 2015 följande beslut.

Skäl

1.

I ansökan om stämning mot Z.S. vid Nyköpings tingsrätt yrkade M.A.A. vårdnad om och umgänge med parternas gemensamma barn, som, liksom Z.S., hade skyddade personuppgifter. Sedan Z.S. invänt att talan hade väckts vid fel forum avvisade tingsrätten M.A.A:s talan.

2.

M.A.A. överklagade avvisningsbeslutet. Han yrkade i första hand att målet skulle återförvisas till Nyköpings tingsrätt och i andra hand att det skulle hänvisas till Stockholms tingsrätt. Hovrätten har funnit att varken Nyköpings tingsrätt eller Stockholms tingsrätt är behörig domstol och har därför avslagit M.A.A:s överklagande.

3.

Frågan i målet är hur föräldrabalkens regler om forum i mål om vårdnad, boende och umgänge ska tillämpas när barnet har skyddade personuppgifter.

4.

I 6 kap. 17 § första stycket FB anges att frågor om vårdnad, boende eller umgänge tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Om det inte finns någon behörig domstol tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt. Av 10 kap. 1 § RB följer att barnets hemvist är den ort där barnet var folkbokfört den 1 november föregående år.

5.

Barnets hemvist är inte exklusivt forum. Det innebär att om käranden väcker talan i strid med föräldrabalkens forumregel ska rätten avvisa talan endast om svaranden gör foruminvändning eller uteblir.

6.

Enligt 10 kap. 20 § första stycket RB kan högre rätt, för det fall den förklarar att lägre rätt inte är behörig att ta upp ett mål som väckts där, på yrkande av part hänvisa målet till lägre rätt som är behörig.

7.

En domstol kan i enlighet med 10 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) få del av en sekretessbelagd adressuppgift som behövs för delgivning. Tingsrätten fick på det sättet kännedom om Z.S:s och barnets adress. Sekretessen utgör emellertid hinder mot att uppgiften läggs till grund för att en högre rätt överlämnar målet till domstol som är behörig på grund av barnets hemvist.

8.

Frågan blir då om Stockholms tingsrätt kan anses behörig på grund av bestämmelsen om reservforum i 6 kap. 17 § första stycket FB. En tolkning av bestämmelsen strikt enligt ordalydelsen talar för att Stockholms tingsrätt ska ta upp målet endast när behörig domstol saknas. Detta skulle innebära att det i vissa fall inte är möjligt att föra en process angående frågor om vårdnad, boende och umgänge rörande ett barn som har skyddade personuppgifter. Följden skulle bli att käranden i dessa fall fråntas sin rätt till domstolsprövning. En sådan ordning står i strid med artikel 6.1 i Europakonventionen.

9.

Reservforum i 6 kap. 17 § första stycket FB ansågs vid införandet kunna ha praktisk betydelse. Syftet måste anses vara att situationer som faller utanför huvudregeln i bestämmelsen ska omfattas (jfr SOU 1946:49 s. 118 och prop. 1949:93 s. 162). När foruminvändning görs och barnet har skyddade personuppgifter är det närmast att likna vid att behörig domstol saknas. Stockholms tingsrätt bör då anses behörig.

10.

På grund av det anförda bör hovrättens beslut ändras och målet hänvisas till Stockholms tingsrätt.

Domslut

HD:s avgörande

Med ändring av hovrättens beslut hänvisar HD målet till Stockholms tingsrätt.

HD:s beslut meddelat: den 9 april 2015.

Mål nr: Ö 5486-13.

Lagrum: 6 kap. 17 § FB och 10 kap. 20 § RB.