RÅ 2003:94

Ett bolag som bedriver värdepappersrörelse har i samband med nyemission i ett annat bolag åtagit sig att teckna sig för eller förmedla aktier som eventuellt inte blivit sålda vid emissionen. Den s.k. garantiprovision som bolaget därvid erhållit har inte ansetts utgöra en från skatteplikt till mervärdesskatt undantagen omsättning.

Aragon Fondkommission AB (bolaget) bedrev värdepappersrörelse och tillhandahöll mot ersättning (s.k. garantiprovision) i samband med nyemission i annat bolag tjänster i form av åtagande att förvärva aktier som eventuellt inte blivit tecknade vid emissionen.

Skattemyndigheten i Stockholm beslutade att för redovisningsperioden november-december 1994 - i här aktuellt avseende - höja bolagets utgående mervärdesskatt med 814 101 kr.

Länsrätten i Stockholms län

Bolaget överklagade skattemyndighetens beslut och yrkade att omsättningen av ifrågavarande tjänst skulle vara undantagen från skatteplikt.

Domskäl

Länsrätten i Stockholms län (1998-04-14, ordförande Nylund) yttrade: Mervärdesskattelagen (1994:200), ML, trädde i kraft den 1 juli 1994. Enligt övergångsbestämmelserna skall den äldre lagen, lagen (1968:430) om mervärdeskatt, GML, fortfarande gälla i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen. De i målet aktuella transaktionerna har enligt 15 kap. 21 § ML taxerats under den sista redovisningsperioden. Med beaktande av faktureringstidpunkterna hänför sig dock dessa transaktioner till förhållanden dels före, dels efter den nya lagens ikraftträdande. - Bestämmelser enligt GML gällande under perioden den 1 januari - den 30 juni 1994. - Enligt 7 § första stycket GML är varor och tjänster skattepliktiga om inte annat följer av 8 §. - Enligt 8 § 3 undantas bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet från skatteplikt. - Enligt punkt 5 av anvisningarna till 8 § första stycket avses med värdepappersrörelse och därmed jämförlig verksamhet omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, vare sig de representeras av värdepapper eller ej. Enligt anvisningspunktens tredje stycke omfattar undantaget för bank- och finansieringstjänster inte notariatverksamhet, inkassotjänst, uthyrning av förvaringsutrymmen eller finansieringsföretags omsättning av varor som enligt köpeavtal återtagits av företaget. - Bestämmelser enligt ML gällande perioden den 1 juli - den 31 december 1994. - Enligt 3 kap. 1 § ML är omsättning av varor och tjänster samt införsel skattepliktig om inget annat anges i kapitlet. - Enligt 3 kap. 9 § ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Enligt andra stycket avses med bank- och finansieringstjänster inte notariatverksamhet, inkassotjänster eller uthyrning av förvaringsutrymmen. Enligt tredje stycket förstås med värdepappershandel omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte, och förvaltning av värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, LVR. - Enligt 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse får tillstånd för sådan rörelse ges för 1. handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, 2. förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument, 3. handel med finansiella instrument för egen räkning, 4. förvaltning av någon annans finansiella instrument, 5. garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets. - Av förarbeten till ändringar av GML (prop. 1989/90:111 s. 307) framgår bl.a. följande. Undantaget för finansiella tjänster omfattar enligt den föreslagna bestämmelsen - förutom bank- och finansieringstjänster - också omsättning och förmedling dels av vissa uppräknade slag av värdehandlingar och andra därmed liknande värdehandlingar, dels fordringar som inte grundar sig på sådana värdehandlingar. Förslaget innebär att värdepappershandeln i princip i sin helhet skall vara undantagen från skatteplikt. Vidare framgår (s. 193) att i begreppet notariatverksamhet normalt innefattas bl.a. förvaltning av värdepapper, förvaltning av lån för annan part, förvaltning av omyndigs medel, juridiska tjänster åt kunder samt andra rådgivartjänster. Förslaget innebär emellertid att värdepappershandel alltid skall vara skattefri, således också i den mån sådan handel bedrivs av en notariatavdelning. - Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Bolaget innehar tillstånd för värdepappersrörelse. Under 1994 erhöll bolaget garantiprovisioner med sammanlagt 4 070 505 kr. Dessa avgifter utgick med anledning av att bolaget hade garanterat att teckna sig för aktier som eventuellt inte skulle bli sålda vid en nyemission. Någon utgående mervärdesskatt debiterades inte på fakturorna. Fakturorna är daterade i mars, juni och augusti 1994. - Länsrätten gör följande bedömning. - Fråga i målet är om erhållna garantiprovisioner är omsättning av en skattepliktig tjänst. En förutsättning för att huvudregeln om skatteplikt skall kunna frångås är att något av undantagen i 8 § GML respektive 3 kap. ML är uppfyllt. Bolaget har gjort gällande att aktuella garantiprovisioner är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML. I första hand har bolaget gjort gällande att garantigivningen utgör sådan värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet som är undantagen skatteplikt enligt paragrafen. Till stöd för sin talan har bolaget gjort en jämförelse med LVR. Enligt nämnda lag ingår i huvudsak handel, förmedling och förvaltning av finansiella instrument samt garantigivning. I målet är det fråga om ersättning för ställande av en garanti och inte fråga om handel med nämnda garanti. Begreppet värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet i GML respektive ML kan enligt länsrättens bedömning inte anses omfatta själva ställandet av garantin, vilken i överensstämmelse härmed utgör en separat punkt i 1 kap. 3 § LVR; punkt 5. Länsrätten finner således att garantigivning inte kan anses omfattas av det snävare begreppet värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Erhållen provision är därför inte undantagen från skatteplikt på denna grund. - I andra hand har bolaget gjort gällande att erhållen garantiprovision skall anses omfattas av begreppet bank- och finansieringsverksamhet i 3 kap. 9 § ML och på den grunden vara befriad från skatteplikt då det inte heller utgör notariatverksamhet. Någon definition av begreppet bank- och finansieringstjänst finns inte i GML eller ML. I förarbetena nämns endast exempel på tjänster som skall anses ingå i begreppet. Undantaget i GML var bl.a. förestavat av ett önskemål att harmonisera de svenska reglerna med dem som gäller inom EG-området. Undantaget för finansiella tjänster i det s.k. sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) har en relativt vid omfattning. I bankrörelselagen (1987:617) finns en definition av bankrörelse och i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag finns en definition av finansieringsverksamhet. Även om definitionerna i lagarna är begränsade till vad som är tillståndspliktigt har Regeringsrätten (RÅ 1996 not. 243) ansett att ledning ändå kan hämtas från en sådan definition vid tolkning av begreppet bank- och finansieringstjänst. Garantigivning i samband med nyemissioner omfattas av den tillståndspliktiga verksamheten i bankrörelselagen genom en hänvisning till LVR. Länsrätten finner i likhet med bolaget inte skäl att utesluta den nu aktuella tjänsten garantigivning från begreppet bank- och finansieringsverksamhet i GML respektive ML. Vad skattemyndigheten gjort gällande om att neutralitetsskäl talar mot en sådan tolkning medför inte annan bedömning, särskilt med hänsyn till att garantigivning är tillståndspliktigt enligt LVR och enligt bankrörelselagen. - Fråga uppkommer då om tjänsten garantigivning kan anses ingå i en sådan notariatverksamhet som är undantagen från skattefrihet och således är skattepliktig. I begreppet notariatverksamhet ingår i huvudsak förvaltnings- och rådgivningstjänster. Den aktuella garantigivningen har lämnats i samband med en nyemission. Syftet med en nyemission är att tillföra ett bolag kapital. Den lämnade garantin har till uppgift att garantera för kunden att denne, vid teckningsperiodens slut, skall erhålla hela det förväntade kapitaltillskottet, dvs. teckningsbeloppet, oavsett om aktierna är fulltecknade eller inte. Det garantiställande bolaget erhåller garantiprovision för den risk som övertas genom den ställda garantin. Det har inte gjorts gällande att det skulle ha ingått något rådgivningsmoment i tjänsten garantigivning. Länsrätten finner med anledning härav att de i målet ställda garantierna inte kan anses ingå i begreppet notariatverksamhet. Tjänsten skall i stället anses utgöra en sådan bank- och finansieringstjänst för vilka skattefrihet råder enligt 8 § 3 GML respektive 3 kap. 9 § ML. Påförd mervärdesskatt för erhållna garantiprovisioner skall därför undanröjas i enlighet med överklagandet. - Med bifall till överklagandet beslutar länsrätten att mervärdesskatten för perioden november-december 1994 skall sänkas med 814 101 kr.

Kammarrätten i Stockholm

Skattemyndigheten överklagade länsrättens dom och yrkade att domen skulle undanröjas. Som grund för yrkandet anförde skattemyndigheten bl.a. att garantiåtagandena inte kunde anses utgöra sådana bank- och finansieringstjänster som skulle omfattas av undantagen från mervärdesskatteplikt.

Bolaget bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2000-02-21, Konradsson, Engquist, Halme, referent) yttrade: Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel förstås enligt tredje stycket 1 bl.a. omsättning och förmedling av aktier. Vad gäller den närmare innebörden av undantaget anförde föredragande statsrådet i förarbetena till bestämmelsen, som infördes i 8 § 3 i den numera upphävda GML (prop. 1989/90:111 s. 104 och s. 193), endast att därmed avsågs finansiella tjänster som in- och utlåningstjänster och betalningsförmedling. I det sistnämnda sammanhanget uttalades vidare, med hänvisning till utformningen av undantaget för värdepappershandeln, att detta innebar att värdepappershandeln i princip i sin helhet undantogs från skatteplikt. Reglerna har utan några sakliga förändringar överförts till nuvarande ML (prop. 1993/94:99 s. 153). Undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i sjätte mervärdesskattedirektivet. - Bolaget bedriver värdepappersrörelse. Under år 1994 erhöll bolaget garantiprovisioner med sammanlagt 4 070 505 kr. Dessa provisioner utgick med anledning av att bolaget hade garanterat att teckna sig för aktier som eventuellt inte skulle bli sålda vid en nyemission. Enligt 1 kap. 2 § LVR i dess dåvarande lydelse avses med värdepappersrörelse verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla sådana tjänster som anges i 1 kap. 3 § 1-5 LVR. Där anges bl.a. under punkten 5 "Garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets." - Med hänsyn till vad som uttalades i prop. 1989/90:111 om att värdepappershandel i princip undantas från skatteplikt och till att sådan garantigivning som det rör sig om i förevarande mål omnämns som ett exempel på en tjänst som anses som värdepappersrörelse i LVR finner kammarrätten att omsättningen av denna tjänst är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML. Skattemyndighetens överklagande skall således avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Regeringsrätten

Riksskatteverket (RSV) överklagade och yrkade att Regeringsrätten, med undanröjande av kammarrättens och länsrättens domar, skulle fastställa skattemyndighetens beslut. Enligt RSV:s uppfattning omfattas de prestationer för vilka s.k. garantiprovisioner erhållits, dvs. ersättningar för att vid ej fulltecknad nyemission teckna sig för ett specifikt emissionsbelopp, inte av något av undantagen från skatteplikt i 8 § GML och 3 kap. ML. Garantigivningen omfattas sålunda enligt RSV varken av begreppet värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet eller av begreppet bank- och finansieringstjänster. Till stöd för sin talan anförde RSV bl.a. följande. Av 1 kap. 3 § LVR framgår att tillstånd för värdepappersrörelse får ges för handel och transaktioner med värdepapper (punkterna 1-3). Garantigivning utgör en separat punkt (5), vilket visar att det inte är fråga om handel och transaktioner med värdepapper. Målet gäller ställande av garanti och inte handel med nämnda garanti. Garantigivning kan inte anses omfattad av det snävare begreppet värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet i GML eller ML, så som begreppet definieras i bestämmelserna. Tillhandahållen tjänst mot erhållen provision kan inte anses vara omsättning eller förmedling av aktier m.m. och kan därför inte vara undantagen från skatteplikt på denna grund. - Någon definition av begreppet bank- och finansieringstjänster finns inte i GML och ML. I förarbetena uttalades att undantaget skulle omfatta in- och utlåningstjänster och betalningsförmedling (prop. 1989/90:111 s. 193). Vid bedömningen av om en tjänst skall undantas från skatteplikt måste det vara tjänstens karaktär som avgör om den omfattas av undantaget och inte om tjänsten omfattas av bankrörelselagen. Ledning för tolkning kan hämtas från annan lagstiftning (jfr RÅ 1996 not. 243), men detta får inte innebära att tolkningen blir mer extensiv än vad som varit avsikten. Garantiåtagandet behöver endast infrias om avsättning helt eller delvis saknas för nyemitterade aktier och kan inte anses utgöra en sådan bank- eller finansieringstjänst som anges i undantaget. - Att åta sig en skyldighet att under vissa omständigheter teckna och förvärva nyemitterade aktier för att åstadkomma att nyemissionen lyckas, dvs. att aktierna kan avyttras till ett visst pris, och göra detta mot en provision innebär ett tillhandahållande av en tjänst gentemot emittenten. Nämnda tjänst är såväl avtalsmässigt som prismässigt ett separat åtagande och därmed inte underordnad någon annan tjänst. - Undantagen i mervärdesskattelagstiftningen skall tillämpas restriktivt.

Prövningstillstånd meddelades.

Kaupthing Bank Sverige AB (som Aragon Fondkommission AB genom fusion uppgått i) bestred bifall till överklagandet samt yrkade ersättning för kostnader i Regeringsrätten med 29 950 kr exklusive mervärdesskatt. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Garantigivningen har ingått som ett underordnat led i de s.k. corporate finance-tjänster som bolaget tillhandahållit i samband med nyemission. Bolaget har därvid tillhandahållit ett antal tjänster av olika karaktär. Dessa olika tjänster har dock inte i sig efterfrågats av uppdragsgivaren utan tjänsterna har endast utgjort ett medel för bolaget att på bästa sätt tillhandahålla den förmedlingstjänst som uppdragen avsåg. Tillhandahållandet skall ses som en helhet och omfattas av undantaget från skatteplikt avseende förmedling av värdepapper (jfr RÅ 2001 not. 23). Även om garantigivningen skulle kunna brytas ut från det huvudsakliga tillhandahållandet, måste en tjänst avseende ställande av garanti i sig omfattas av undantaget från skatteplikt. Ställande av garanti vid nyemission är en tjänst som syftar till att göra det möjligt att förmedla aktier till t.ex. nya ägare. Nyemission av aktier är ett sätt för företag att skaffa kapital till sin verksamhet. Garantigivning vid nyemission har mycket nära anknytning till en sådan finansieringstjänst. Vidare är det fråga om en garanti att köpa ej tecknade aktier varför tjänsten kan ses som en del av förmedlingen av värdepapper och därmed utgöra värdepappershandel.

Regeringsrätten (2003-12-15, Lindstam, Nordborg, Ersson, Melin, Kindlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML (7 § och 8 § 3 GML) undantas från skatteplikt till mervärdesskatt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel förstås bl.a. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte (3 kap. 9 § tredje stycket 1 ML resp. punkt 5 av anvisningarna till 8 § GML).

Frågan i målet är om bolagets omsättning av tjänst i form av ett åtagande att förvärva aktier som eventuellt inte blivit tecknade vid en emission, och för vilken bolaget erhållit garantiprovision, kan vara undantagen från skatteplikt därför att tjänsten ingår som ett underordnat led i eller utgör sådan värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet som avses i nämnda bestämmelser eller därför att den utgör en bank- och finansieringstjänst.

Det angivna undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG), närmare bestämt artikel 13 B. d 1-6. Som sådana tjänster anges i punkten 5, såvitt här är av intresse, transaktioner och förhandlingar med undantag av förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper.

Av EG-domstolens praxis framgår att med uttrycket "transaktioner rörande värdepapper" avses transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parternas rättigheter eller skyldigheter avseende värdepapper (EG- domstolens dom i mål C-235/00, CSC Financial Services, REG 2001 s. I-10237, punkt 33).

Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2001 not. 23 fastställt ett förhandsbesked av Skatterättsnämnden i vilket nämnden funnit att viss s.k. corporate finance-verksamhet omfattades av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 9 § ML. I målet var fråga om förvärv av aktier för egen räkning (till eget lager) för överlåtelse vidare till investerare resp. förmedling av aktier i eget namn för annans räkning. Det angavs att ersättning för ett corporate finance-uppdrag i regel utgick i form av en provision, beräknad i relation till värdet av de förmedlade aktierna, samt att i förekommande fall en mindre del av ersättningen för uppdraget kunde betalas ut i förskott, vilket inte avsåg några särskilda moment i uppdraget.

De tjänster som bolaget tillhandahåller omfattar till skillnad från vad som gällde i det nyss nämnda rättsfallet en skyldighet att förvärva nyemitterade aktier endast om emissionen inte blir fulltecknad. En sådan garantigivning kan ingå bland de tjänster som sammantaget benämns corporate finance. Den kan emellertid även efterfrågas som en separat tjänst. Denna tjänst kan, som i bolagets fall, tillhandahållas mot provision av den som åtagit sig andra corporate finance-tjänster men kan också tillhandahållas av någon annan. Garantigivningen kan vid dessa förhållanden inte betraktas som en underordnad tjänst till en från skatteplikt undantagen omsättning av en huvudtjänst utan måste vid prövningen av frågan om skatteplikt föreligger bedömas självständigt.

Den tjänst i form av garantiåtagande som bolaget tillhandahåller mot erhållande av provision kan inte ses som en sådan omsättning eller transaktion som påverkar parternas rättigheter eller skyldigheter avseende de finansiella instrumenten. Tjänsten kan därför inte anses utgöra värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet i mervärdesskatterättslig mening.

Det villkorliga åtagandet att förvärva nyemitterade aktier kan inte heller anses utgöra en bank- och finansieringstjänst.

Omsättningen är således inte undantagen från skatteplikt. RSV:s överklagande skall därför bifallas.

Bolaget har yrkat ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för kostnader i Regeringsrätten med 29 950 kr exklusive mervärdesskatt. Målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen. Regeringsrätten finner att ersättning bör beviljas med skäliga 15 000 kr.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Med bifall till överklagandet upphäver Regeringsrätten länsrättens och kammarrättens domar och förklarar att bolagets omsättning av ifrågavarande tjänst avseende garantigivning är skattepliktig.

Regeringsrätten beviljar bolaget ersättning för kostnader i Regeringsrätten med 15 000 kr.

Föredraget 2003-11-12, föredragande Kristiansson, målnummer 2809-2000