HSLF-FS 2017:12

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

HSLF-FS

2017:12

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-9

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § 2 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. och 8 kap. 5 § andra stycket första meningen patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) att 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för

systematiskt kvalitetsarbete ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och

fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som om-

fattas av

1. 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

2. 16 § tandvårdslagen (1985:125),

3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-

rade, LSS, och

4. 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

2 kap.

1 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

hälso- och sjukvård

verksamhet som omfattas av hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen

(1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse

av pojkar samt verksamhet inom detaljhan-

del med läkemedel enligt lagen (2009:366)

om handel med läkemedel

HSLF-FS

2017:12

2

vårdgivare

statlig myndighet, landsting och kommun i

fråga om sådan hälso- och sjukvård som

myndigheten, landstinget eller kommunen

har ansvar för samt annan juridisk person

eller enskild näringsidkare som bedriver

hälso- och sjukvård

socialtjänst

verksamhet som omfattas av bestämmelsen

i 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen

(2001:453)

I sådan verksamhet inkluderas även verk-

samhet som bedrivs enligt lagen (1990:52)

med särskilda bestämmelser om vård av

unga eller enligt lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall

den som bedriver

1. socialnämnd eller motsvarande kommu-

socialtjänst

nal nämnd, i fråga om sådan socialtjänst

som kommunen har ansvar för,

2. Statens institutionsstyrelse, då den myn-

digheten bedriver socialtjänst, och

3. annan juridisk person eller enskild nä-

ringsidkare som bedriver socialtjänst

den som bedriver

1. kommunal nämnd, i fråga om sådan verk-

verksamhet enligt

samhet enligt lagstiftningen om stöd och

LSS

service till vissa funktionshindrade som

kommunen eller landstinget har ansvar för,

och

2. annan juridisk person eller enskild nä-

ringsidkare som bedriver verksamhet enligt

lagstiftningen om stöd och service till vissa

funktionshindrade

ledningssystem

system för att fastställa principer för ledning

av verksamheten

process

serie aktiviteter som främjar ett bestämt

ända mål eller ett avsett resultat

kvalitet

att en verksamhet uppfyller de krav och mål

som gäller för verksamheten enligt lagar och

andra föreskrifter om hälso- och sjukvård,

socialtjänst och stöd och service till vissa

funktionshindrade och beslut som har med-

delats med stöd av sådana föreskrifter

HSLF-FS

2017:12

3

För vårdgivare som endast bedriver verk-

samhet som omfattas av lagen (2001:499)

om omskärelse av pojkar eller lagen

(2009:366) om handel med läkemedel av-

ses i dessa föreskrifter och allmänna råd

med kvalitet endast att en verksamhet upp-

fyller de krav och mål som gäller för verk-

sam heten enligt 3 kap.patientsäkerhetslagen

(2010:659)

egenkontroll

systematisk uppföljning och utvärdering av

den egna verksamheten samt kontroll av att

den bedrivs enligt de processer och rutiner

som ingår i verksamhetens ledningssystem

vårdskada

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat

und vikas om adekvata åtgärder hade vidta-

gits vid patientens kontakt med hälso- och

sjukvården

allvarlig vårdskada

vårdskada som

1. är bestående och inte ringa, eller

2. har lett till att patienten fått ett väsentligt

ökat vårdbehov eller avlidit

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:12

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017