HSLF-FS 2020:87

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2020:87

Utkom från trycket

den 4 februari 2021

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2021-1-7149

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:54) om

att utfärda intyg i hälso- och sjukvården;

beslutade den 15 december 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § hälso- och sjuk-

vårdsförordningen (2017:80), 13 § andra stycket tandvårdsförord-

ningen (1998:1338), 17 § anställningsförordningen (1994:373), 18 §

förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykia-

trisk vård, 19 § begravningsförordningen (1990:1147), förordningen

(1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man

och förvaltare samt 4 § 4 förordningen (1985:796) med vissa bemyndi-

ganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. i fråga om

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg

i hälso- och sjukvården

dels att bilagorna 1 och 5 a ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 2 och 5 §§

samt bilagorna 2–5 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya bilagor, bilaga 1 a–c, av följande

lydelse.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Polismyndigheten,

Rättsmedicinalverket och Skatteverket.

1 kap.

4 § Med hälso- och sjukvård avses i dessa föreskrifter verksamhet

som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårds-

lagen (1985:125).

Med vårdgivare avses statlig myndighet, region, kommun, annan

juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och

sjukvård.

4 kap.

1 §Vad gäller anställda i kommuner och regioner finns bestämmel-

ser om jäv i 7 kap. 4 § och 6 kap.2832 §§kommunallagen (2017:725).

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 1

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 1

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

HSLF-FS

2020:87

2

Vad gäller övriga förvaltningsmyndigheter finns bestämmelser om jäv

i 1618 §§förvaltningslagen (2017:900).

Vårdgivaren ska genom rutinerna för utfärdande av intyg säker-

ställa att paragraferna som anges i första stycket följs, om de är till-

lämpliga.

2 § I andra verksamheter än de som omfattas av 7 kap. 4 § och 6 kap.

2832 §§kommunallagen (2017:725) och 1618 §§förvaltningslagen

(2017:900) ska intygsutfärdaren inte utfärda ett intyg, om det finns

någon särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet

kan ifrågasättas. Intyget får dock utfärdas om det finns särskilda skäl.

Skälen ska då anges i intyget.

Vårdgivaren ska genom rutinerna för utfärdande av intyg säker-

ställa att vad som anges i första stycket följs, om det är tillämpligt.

Av rutinerna ska det framgå vilka särskilda omständigheter som kan

innebära att intygsutfärdarens opartiskhet kan ifrågasättas.

6 kap.

5 § Ett intyg ska innehålla uppgifter om

1. intygets ändamål,

2. datumet för utfärdandet,

3. intygspersonens namn,

4. intygspersonens personnummer eller, om sådant inte finns, sam-

ordningsnummer,

5. intygsutfärdarens namn, kompetens, tjänsteställning eller befatt-

ning och kontaktuppgifter i tjänsten, samt

6. kontaktsätt i de fall intygspersonen har undersökts.

Om uppgifterna i första stycket 3 och 4 inte är möjliga att lämna, ska

intygspersonens identitet beskrivas på ett sådant sätt att han eller hon

inte kan förväxlas med någon annan.

7 kap.

2 § Vårdintyg enligt 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård och 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska

utfärdas på särskilda formulär (bilagorna 1 a–c).

5 §

1

Dödsbevis och dödsorsaksintyg enligt 4 kap. 2 § begravningsla-

gen (1990:1144) ska utfärdas och lämnas till Skatteverket respektive

Socialstyrelsen genom myndigheternas elektroniska tjänster för ända-

målet.

1 Ändringen innebär att fjärde stycket tas bort.

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 2

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 2

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

HSLF-FS

2020:87

3

Intygen får dock även utfärdas och lämnas på formulären för döds-

bevis (bilaga 5) respektive dödsorsaksintyg (bilaga 6). Vid polisan-

mälan ska formuläret för dödsbevis alltid användas.

När uppgifterna lämnas elektroniskt enligt första stycket ska det

göras i enlighet med bilaga 5 respektive bilaga 6.

1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2021.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för intyg som har utfärdats fö-

re den 1 mars 2021.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emmelie Pettersén Uggla

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 3

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 3

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

HSLF-FS

2020:87

2

Vad gäller övriga förvaltningsmyndigheter finns bestämmelser om jäv

i 1618 §§förvaltningslagen (2017:900).

Vårdgivaren ska genom rutinerna för utfärdande av intyg säker-

ställa att paragraferna som anges i första stycket följs, om de är till-

lämpliga.

2 § I andra verksamheter än de som omfattas av 7 kap. 4 § och 6 kap.

2832 §§kommunallagen (2017:725) och 1618 §§förvaltningslagen

(2017:900) ska intygsutfärdaren inte utfärda ett intyg, om det finns

någon särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet

kan ifrågasättas. Intyget får dock utfärdas om det finns särskilda skäl.

Skälen ska då anges i intyget.

Vårdgivaren ska genom rutinerna för utfärdande av intyg säker-

ställa att vad som anges i första stycket följs, om det är tillämpligt.

Av rutinerna ska det framgå vilka särskilda omständigheter som kan

innebära att intygsutfärdarens opartiskhet kan ifrågasättas.

6 kap.

5 § Ett intyg ska innehålla uppgifter om

1. intygets ändamål,

2. datumet för utfärdandet,

3. intygspersonens namn,

4. intygspersonens personnummer eller, om sådant inte finns, sam-

ordningsnummer,

5. intygsutfärdarens namn, kompetens, tjänsteställning eller befatt-

ning och kontaktuppgifter i tjänsten, samt

6. kontaktsätt i de fall intygspersonen har undersökts.

Om uppgifterna i första stycket 3 och 4 inte är möjliga att lämna, ska

intygspersonens identitet beskrivas på ett sådant sätt att han eller hon

inte kan förväxlas med någon annan.

7 kap.

2 § Vårdintyg enligt 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård och 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska

utfärdas på särskilda formulär (bilagorna 1 a–c).

5 §

1

Dödsbevis och dödsorsaksintyg enligt 4 kap. 2 § begravningsla-

gen (1990:1144) ska utfärdas och lämnas till Skatteverket respektive

Socialstyrelsen genom myndigheternas elektroniska tjänster för ända-

målet.

1 Ändringen innebär att fjärde stycket tas bort.

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 2

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 2

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

HSLF-FS

2020:87

3

Intygen får dock även utfärdas och lämnas på formulären för döds-

bevis (bilaga 5) respektive dödsorsaksintyg (bilaga 6). Vid polisan-

mälan ska formuläret för dödsbevis alltid användas.

När uppgifterna lämnas elektroniskt enligt första stycket ska det

göras i enlighet med bilaga 5 respektive bilaga 6.

1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2021.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för intyg som har utfärdats fö-

re den 1 mars 2021.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emmelie Pettersén Uggla

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 3

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 3

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

4

HSLF-FS

2020:87

Bilaga 1a

1 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 a (2020-12)

VÅRDINTYG

för psykiatrisk tvångsvård

Datum

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Iakttagelser vid undersökningen

Ange de iakttagelser (psykiatriska och somatiska statusfynd) som är av betydelse för bedömningen av hälsotillstånd och vårdbehov

Vårdintyget utfärdas

Detta formulär ska användas vid behov av psykiatrisk tvångsvård enligt 3 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Av 4 § samma lag framgår det att ett vårdintyg ska grundas på en särskild läkarundersökning.

Identiteten styrkt genom

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 4

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 4

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

5

HSLF-FS

2020:87

Bilaga 1a

2 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 a (2020-12)

Eventuella övriga underlag av betydelse för bedömningen

Uppgifter från patienten själv

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 5

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 5

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

4

HSLF-FS

2020:87

Bilaga 1a

1 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 a (2020-12)

VÅRDINTYG

för psykiatrisk tvångsvård

Datum

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Iakttagelser vid undersökningen

Ange de iakttagelser (psykiatriska och somatiska statusfynd) som är av betydelse för bedömningen av hälsotillstånd och vårdbehov

Vårdintyget utfärdas

Detta formulär ska användas vid behov av psykiatrisk tvångsvård enligt 3 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Av 4 § samma lag framgår det att ett vårdintyg ska grundas på en särskild läkarundersökning.

Identiteten styrkt genom

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 4

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 4

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

5

HSLF-FS

2020:87

Bilaga 1a

2 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 a (2020-12)

Eventuella övriga underlag av betydelse för bedömningen

Uppgifter från patienten själv

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 5

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 5

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

6

HSLF-FS

2020:87

3 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 a (2020-12)

Bedömning av patientens allvarliga psykiska störning

Sammanfatta vad i hälsotillståndet som ligger till grund för bedömningen att patienten har en allvarlig psykisk störning

Patientens inställning till erbjuden psykiatrisk vård

Patienten motsätter sig vården

Patienten accepterar vården men det finns grundad anledning att tro att den inte kan ges med dennes samtycke

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1a

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 6

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 6

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

7

HSLF-FS

2020:87

4 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 a (2020-12)

Bedömning av patientens vårdbehov

Ange varför patienten har ett oundgängligt (direkt nödvändigt) behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än

genom sluten psykiatrisk tvångsvård

Utlåtande

Intygsutfärdande läkare bedömer

– att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, och

– att jäv enligt 7 kap. 4 § och 6 kap.2832 §§kommunallagen (2017:725) eller 1618 §§förvaltningslagen

(2017:900) inte föreligger

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Har svensk läkarlegitimation

Har inte läkarlegitimation, men Socialstyrelsens dispens att utfärda vårdintyg

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1a

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 7

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 7

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

6

HSLF-FS

2020:87

3 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 a (2020-12)

Bedömning av patientens allvarliga psykiska störning

Sammanfatta vad i hälsotillståndet som ligger till grund för bedömningen att patienten har en allvarlig psykisk störning

Patientens inställning till erbjuden psykiatrisk vård

Patienten motsätter sig vården

Patienten accepterar vården men det finns grundad anledning att tro att den inte kan ges med dennes samtycke

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1a

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 6

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 6

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

7

HSLF-FS

2020:87

4 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 a (2020-12)

Bedömning av patientens vårdbehov

Ange varför patienten har ett oundgängligt (direkt nödvändigt) behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än

genom sluten psykiatrisk tvångsvård

Utlåtande

Intygsutfärdande läkare bedömer

– att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, och

– att jäv enligt 7 kap. 4 § och 6 kap.2832 §§kommunallagen (2017:725) eller 1618 §§förvaltningslagen

(2017:900) inte föreligger

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Har svensk läkarlegitimation

Har inte läkarlegitimation, men Socialstyrelsens dispens att utfärda vårdintyg

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1a

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 7

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 7

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

8

HSLF-FS

2020:87

Bilaga 1b

1 (5)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 b (2020-12)

VÅRDINTYG

för konvertering till psykiatrisk

tvångsvård

Datum

Klockslag

Datum och klockslag avser alltså inte tidpunkten för patientens ankomst till sjukvårdsinrättningen

Iakttagelser vid undersökningen

Ange de iakttagelser (psykiatriska och somatiska statusfynd) som är av betydelse för bedömningen av hälsotillstånd och vårdbehov

Vårdintyget utfärdas

Detta formulär ska användas vid behov av konvertering från frivillig psykiatrisk vård till psykiatrisk tvångsvård

enligt 11 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Av 4 § samma lag framgår det att ett vårdintyg ska grundas på en särskild läkarundersökning.

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Identiteten styrkt genom

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 8

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 8

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

9

HSLF-FS

2020:87

Bilaga 1b

2 (5)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 b (2020-12)

Eventuella övriga underlag av betydelse för bedömningen

Uppgifter från patienten själv

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 9

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 9

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

8

HSLF-FS

2020:87

Bilaga 1b

1 (5)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 b (2020-12)

VÅRDINTYG

för konvertering till psykiatrisk

tvångsvård

Datum

Klockslag

Datum och klockslag avser alltså inte tidpunkten för patientens ankomst till sjukvårdsinrättningen

Iakttagelser vid undersökningen

Ange de iakttagelser (psykiatriska och somatiska statusfynd) som är av betydelse för bedömningen av hälsotillstånd och vårdbehov

Vårdintyget utfärdas

Detta formulär ska användas vid behov av konvertering från frivillig psykiatrisk vård till psykiatrisk tvångsvård

enligt 11 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Av 4 § samma lag framgår det att ett vårdintyg ska grundas på en särskild läkarundersökning.

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Identiteten styrkt genom

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 8

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 8

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

9

HSLF-FS

2020:87

Bilaga 1b

2 (5)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 b (2020-12)

Eventuella övriga underlag av betydelse för bedömningen

Uppgifter från patienten själv

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 9

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 9

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

10

HSLF-FS

2020:87

3 (5)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 b (2020-12)

Bedömning av patientens allvarliga psykiska störning

Sammanfatta vad i hälsotillståndet som ligger till grund för bedömningen att patienten har en allvarlig psykisk störning

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1b

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 10

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 10

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

11

HSLF-FS

2020:87

4 (5)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 b (2020-12)

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Patientens inställning till erbjuden psykiatrisk vård

Patienten motsätter sig vården

Patienten accepterar vården men det finns grundad anledning att tro att den inte kan ges med dennes samtycke

Bedömning av patientens vårdbehov

Ange varför patienten har ett oundgängligt (direkt nödvändigt) behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än

genom sluten psykiatrisk tvångsvård

Bilaga 1b

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 11

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 11

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

10

HSLF-FS

2020:87

3 (5)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 b (2020-12)

Bedömning av patientens allvarliga psykiska störning

Sammanfatta vad i hälsotillståndet som ligger till grund för bedömningen att patienten har en allvarlig psykisk störning

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1b

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 10

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 10

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

11

HSLF-FS

2020:87

4 (5)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 b (2020-12)

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Patientens inställning till erbjuden psykiatrisk vård

Patienten motsätter sig vården

Patienten accepterar vården men det finns grundad anledning att tro att den inte kan ges med dennes samtycke

Bedömning av patientens vårdbehov

Ange varför patienten har ett oundgängligt (direkt nödvändigt) behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än

genom sluten psykiatrisk tvångsvård

Bilaga 1b

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 11

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 11

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

12

HSLF-FS

2020:87

5 (5)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 b (2020-12)

Utlåtande

Intygsutfärdande läkare bedömer

– att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, och

– att jäv enligt 7 kap. 4 § och 6 kap.2832 §§kommunallagen (2017:725) eller 1618 §§förvaltningslagen

(2017:900) inte föreligger

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Har svensk läkarlegitimation

Har inte läkarlegitimation, men Socialstyrelsens dispens att utfärda vårdintyg

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Riskbedömning

Patienten riskerar att skada sig själv

Patienten riskerar att begå självmord

Patienten riskerar att skada någon annan

Bilaga 1b

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 12

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 12

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

13

HSLF-FS

2020:87

1 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 c (2020-12)

VÅRDINTYG

för rättspsykiatrisk vård

Detta formulär ska användas vid behov av rättspsykiatrisk vård enligt 4 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Av 5 § samma lag framgår det att 4 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård gäller vid utfärdande av vårdintyg.

Av 4 § lagen om psykiatrisk tvångsvård framgår det att intyget ska grundas på en särskild läkarundersökning.

Datum

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Iakttagelser vid undersökningen

Ange de iakttagelser (psykiatriska och somatiska statusfynd) som är av betydelse för bedömningen av hälsotillstånd och vårdbehov

Vårdintyget utfärdas

Identiteten styrkt genom

Bilaga 1c

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 13

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 13

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

12

HSLF-FS

2020:87

5 (5)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 b (2020-12)

Utlåtande

Intygsutfärdande läkare bedömer

– att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, och

– att jäv enligt 7 kap. 4 § och 6 kap.2832 §§kommunallagen (2017:725) eller 1618 §§förvaltningslagen

(2017:900) inte föreligger

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Har svensk läkarlegitimation

Har inte läkarlegitimation, men Socialstyrelsens dispens att utfärda vårdintyg

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Riskbedömning

Patienten riskerar att skada sig själv

Patienten riskerar att begå självmord

Patienten riskerar att skada någon annan

Bilaga 1b

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 12

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 12

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

13

HSLF-FS

2020:87

1 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 c (2020-12)

VÅRDINTYG

för rättspsykiatrisk vård

Detta formulär ska användas vid behov av rättspsykiatrisk vård enligt 4 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Av 5 § samma lag framgår det att 4 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård gäller vid utfärdande av vårdintyg.

Av 4 § lagen om psykiatrisk tvångsvård framgår det att intyget ska grundas på en särskild läkarundersökning.

Datum

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Iakttagelser vid undersökningen

Ange de iakttagelser (psykiatriska och somatiska statusfynd) som är av betydelse för bedömningen av hälsotillstånd och vårdbehov

Vårdintyget utfärdas

Identiteten styrkt genom

Bilaga 1c

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 13

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 13

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

14

HSLF-FS

2020:87

2 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 c (2020-12)

Eventuella övriga underlag av betydelse för bedömningen

Uppgifter från patienten själv

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1c

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 14

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 14

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

15

HSLF-FS

2020:87

3 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 c (2020-12)

Patientens inställning till erbjuden psykiatrisk vård

Patienten motsätter sig vården

Patienten accepterar vården men det finns grundad anledning att tro att den inte kan ges med dennes samtycke

Bedömning av patientens allvarliga psykiska störning

Sammanfatta vad i hälsotillståndet som ligger till grund för bedömningen att patienten har en allvarlig psykisk störning

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1c

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 15

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 15

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

14

HSLF-FS

2020:87

2 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 c (2020-12)

Eventuella övriga underlag av betydelse för bedömningen

Uppgifter från patienten själv

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1c

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 14

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 14

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

15

HSLF-FS

2020:87

3 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 c (2020-12)

Patientens inställning till erbjuden psykiatrisk vård

Patienten motsätter sig vården

Patienten accepterar vården men det finns grundad anledning att tro att den inte kan ges med dennes samtycke

Bedömning av patientens allvarliga psykiska störning

Sammanfatta vad i hälsotillståndet som ligger till grund för bedömningen att patienten har en allvarlig psykisk störning

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1c

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 15

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 15

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

16

HSLF-FS

2020:87

4 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 c (2020-12)

Bedömning av patientens vårdbehov

Ange varför patienten har ett behov av rättspsykiatrisk vård och inte kan behandlas där denne nu är frihetsberövad

Utlåtande

Intygsutfärdande läkare bedömer

– att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, och

– att jäv enligt 7 kap. 4 § och 6 kap.2832 §§kommunallagen (2017:725) eller 1618 §§förvaltningslagen

(2017:900) inte föreligger

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Har svensk läkarlegitimation

Har inte läkarlegitimation, men Socialstyrelsens dispens att utfärda vårdintyg

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1c

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 16

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 16

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

17

HSLF-FS

2020:87

1 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 2 (2020-12)

LÄKARINTYG

i ärende om anordnande av

godmanskap

Patienten har undersökts genom

fysiskt möte

annat kontaktsätt

dvs. ......................................................................................

distanskontakt via videolänk

Patienten har inte undersökts, bedömning har gjorts på annat sätt

Bedömning av det medicinska behovet av god man

Patienten behöver på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hjälp med att

bevaka sin rätt

Ja

Nej

förvalta sin egendom

Ja

Nej

sörja för sin person

Ja

Nej

Ange vad det är som gör att patienten bedöms behöva god man med utgångspunkt från hälsotillstånd och aktivitetsbegränsningar

Undersökning för bedömning av det medicinska behovet av god man

Detta formulär ska användas vid behov av god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken.

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Identiteten styrkt genom

Bilaga 2

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 17

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 17

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

16

HSLF-FS

2020:87

4 (4)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 1 c (2020-12)

Bedömning av patientens vårdbehov

Ange varför patienten har ett behov av rättspsykiatrisk vård och inte kan behandlas där denne nu är frihetsberövad

Utlåtande

Intygsutfärdande läkare bedömer

– att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, och

– att jäv enligt 7 kap. 4 § och 6 kap.2832 §§kommunallagen (2017:725) eller 1618 §§förvaltningslagen

(2017:900) inte föreligger

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Har svensk läkarlegitimation

Har inte läkarlegitimation, men Socialstyrelsens dispens att utfärda vårdintyg

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Bilaga 1c

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 16

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 16

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

17

HSLF-FS

2020:87

1 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 2 (2020-12)

LÄKARINTYG

i ärende om anordnande av

godmanskap

Patienten har undersökts genom

fysiskt möte

annat kontaktsätt

dvs. ......................................................................................

distanskontakt via videolänk

Patienten har inte undersökts, bedömning har gjorts på annat sätt

Bedömning av det medicinska behovet av god man

Patienten behöver på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hjälp med att

bevaka sin rätt

Ja

Nej

förvalta sin egendom

Ja

Nej

sörja för sin person

Ja

Nej

Ange vad det är som gör att patienten bedöms behöva god man med utgångspunkt från hälsotillstånd och aktivitetsbegränsningar

Undersökning för bedömning av det medicinska behovet av god man

Detta formulär ska användas vid behov av god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken.

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Identiteten styrkt genom

Bilaga 2

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 17

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 17

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

18

HSLF-FS

2020:87

2 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 2 (2020-12)

Eventuella övriga underlag av betydelse för bedömningen av behovet av god man

Uppgifter från patienten själv

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Inför handläggningen i tingsrätten

Patienten kan höras muntligen utan att det medför skada för denne

Ja

Nej

Det är uppenbart att patienten inte förstår vad saken handlar om

Stämmer

Stämmer inte

Intygsutfärdande läkares underskrift

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Bilaga 2

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 18

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 18

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

19

HSLF-FS

2020:87

1 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 3 (2020-12)

LÄKARINTYG

i ärende om anordnande av

förvaltarskap

Bedömning av det medicinska behovet av förvaltare

Patienten är på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande ur stånd att

vårda sig

Ja

Nej

vårda sin egendom

Ja

Nej

Ange vad det är som gör att patienten bedöms behöva förvaltare med utgångspunkt från hälsotillstånd och aktivitetsbegränsningar

Undersökning för bedömning av det medicinska behovet av förvaltare

Detta formulär ska användas vid behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Identiteten styrkt genom

Patienten har undersökts genom

fysiskt möte

annat kontaktsätt

dvs. ......................................................................................

distanskontakt via videolänk

Patienten har inte undersökts, bedömning har gjorts på annat sätt

Bilaga 3

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 19

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 19

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

18

HSLF-FS

2020:87

2 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 2 (2020-12)

Eventuella övriga underlag av betydelse för bedömningen av behovet av god man

Uppgifter från patienten själv

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Inför handläggningen i tingsrätten

Patienten kan höras muntligen utan att det medför skada för denne

Ja

Nej

Det är uppenbart att patienten inte förstår vad saken handlar om

Stämmer

Stämmer inte

Intygsutfärdande läkares underskrift

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Bilaga 2

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 18

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 18

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

19

HSLF-FS

2020:87

1 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 3 (2020-12)

LÄKARINTYG

i ärende om anordnande av

förvaltarskap

Bedömning av det medicinska behovet av förvaltare

Patienten är på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande ur stånd att

vårda sig

Ja

Nej

vårda sin egendom

Ja

Nej

Ange vad det är som gör att patienten bedöms behöva förvaltare med utgångspunkt från hälsotillstånd och aktivitetsbegränsningar

Undersökning för bedömning av det medicinska behovet av förvaltare

Detta formulär ska användas vid behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Identiteten styrkt genom

Patienten har undersökts genom

fysiskt möte

annat kontaktsätt

dvs. ......................................................................................

distanskontakt via videolänk

Patienten har inte undersökts, bedömning har gjorts på annat sätt

Bilaga 3

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 19

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 19

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

20

HSLF-FS

2020:87

2 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 3 (2020-12)

Eventuella övriga underlag av betydelse för bedömningen av behovet av förvaltare

Uppgifter från patienten själv

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Inför handläggningen i tingsrätten

Patienten kan höras muntligen utan att det medför skada för denne

Ja

Nej

Det är uppenbart att patienten inte förstår vad saken handlar om

Stämmer

Stämmer inte

Intygsutfärdande läkares underskrift

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Bilaga 3

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 20

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 20

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

21

HSLF-FS

2020:87

1 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 4 (2020-12)

LÄKARINTYG

för utredning i ärende enligt lagen

(1994:261) om fullmaktsanställning

Till

Statens ansvarsnämnd

Personuppgifter för den som intyget avser

Efternamn och förnamn

Personnummer

Underlag för bedömningen

Anamnes

Nuvarande hälsotillstånd

Detta formulär ska användas av läkare som Socialstyrelsen

på begäran av Statens ansvarsnämnd utser enligt 17 §

anställningsförordningen (1994:373) för att utföra läkarunder-

sökning av arbetstagare som är anställda med fullmakt hos

myndighet under regeringen.

Enligt 11 § lagen ( 1994:261 ) om fullmaktsanställning får

beslutas att en arbetstagare ska undersökas av läkare

som anvisas honom, om arbetstagaren inte fullgör sina

arbetsuppgifter tillfredsställande och det är sannolikt att

den bristande arbetsförmågan beror på sjukdom eller

något jämförligt förhållande.

Identiteten styrkt genom

Yrke/titel

Telefon (inkl. riktnummer)

Intygspersonens arbetsgivare

Arbetsgivarens namn

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Bilaga 4

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 21

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 21

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

20

HSLF-FS

2020:87

2 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 3 (2020-12)

Eventuella övriga underlag av betydelse för bedömningen av behovet av förvaltare

Uppgifter från patienten själv

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal

Patientuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer/samordningsnummer

Inför handläggningen i tingsrätten

Patienten kan höras muntligen utan att det medför skada för denne

Ja

Nej

Det är uppenbart att patienten inte förstår vad saken handlar om

Stämmer

Stämmer inte

Intygsutfärdande läkares underskrift

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Bilaga 3

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 20

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 20

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

21

HSLF-FS

2020:87

1 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 4 (2020-12)

LÄKARINTYG

för utredning i ärende enligt lagen

(1994:261) om fullmaktsanställning

Till

Statens ansvarsnämnd

Personuppgifter för den som intyget avser

Efternamn och förnamn

Personnummer

Underlag för bedömningen

Anamnes

Nuvarande hälsotillstånd

Detta formulär ska användas av läkare som Socialstyrelsen

på begäran av Statens ansvarsnämnd utser enligt 17 §

anställningsförordningen (1994:373) för att utföra läkarunder-

sökning av arbetstagare som är anställda med fullmakt hos

myndighet under regeringen.

Enligt 11 § lagen ( 1994:261 ) om fullmaktsanställning får

beslutas att en arbetstagare ska undersökas av läkare

som anvisas honom, om arbetstagaren inte fullgör sina

arbetsuppgifter tillfredsställande och det är sannolikt att

den bristande arbetsförmågan beror på sjukdom eller

något jämförligt förhållande.

Identiteten styrkt genom

Yrke/titel

Telefon (inkl. riktnummer)

Intygspersonens arbetsgivare

Arbetsgivarens namn

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Bilaga 4

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 21

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 21

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

22

HSLF-FS

2020:87

2 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 4 (2020-12)

Efternamn och förnamn

Personnummer

Underlag för bedömningen (forts.)

Omständigheter som talar för att den undersökte på grund av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan som beror av sjukdom är

för framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter i fullmaktsanställningen tillfredsställande (jfr 6 § första stycket 1 lagen om

fullmaktsanställning)

Utlåtande

Jag intygar att jag i förhållande till den undersökte har en oberoende ställning och att jag efter utredning som innefattar under-

sökning och med stöd av inhämtade uppgifter har funnit att

(Den undersöktes namn)

på grund av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan som beror av sjukdom

för framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter i sin fullmaktsanställning tillfredsställande.

är

är inte

Den intygsutfärdande legitimerade läkarens underskrift

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Bilaga 4

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 22

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 22

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

23

HSLF-FS

2020:87

1 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 5 (2020-12)

DÖDSBEVIS

Till

Skatteverket/

Polismyndigheten vid polisanmälan

Dödsdatum

År mån dag (fyll ut med nollor om exakta uppgifter saknas)

Säkert

Ej säkert

Om dödsdatum ej säkert, År mån dag

anträffad död

Dödsplats

Kommun (om okänd dödsplats, kommunen där kroppen påträffades)

Sjukhus

Särskilt boende

Ordinärt boende

Annan/okänd

Barn som avlidit senast 28 dygn efter födelsen

(uppgifterna om modern fylls i endast för barn utan personnummer)

Dödfött

Avlidet inom 28 dygn efter födelsen

Moderns efternamn och förnamn

Moderns personnr/samordn.nr/födelsedatum

Explosivt implantat

Har den avlidne haft ett implantat som kan explodera vid kremering?

Ja

Nej

Om ja, har implantatet avlägsnats?

Ja

Nej

Yttre undersökning

Har yttre undersökning av kroppen genomförts? År mån dag

Ja

Nej, den avlidne undersökt kort före döden

Nej, rättsmedicinsk undersökning ska göras

Polisanmälan

Finns skäl för polisanmälan?

Nej

Ja, om dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada/förgiftning) eller fel/försummelse i vården

eller den dödes identitet är okänd, ska polisanmälan göras och dödsbeviset lämnas till Polismyndigheten

Ersätter tidigare utfärdat dödsbevis

Den avlidnes personuppgifter

Personnummer/samordningsnummer (12 siffror) Födelsedatum (8 siffror) och kön om personnr/samordn.nr saknas

Kvinna

Man

Går ej att avgöra

Efternamn

Förnamn

Bostadsadress

Postnummer

Postort

Identiteten styrkt genom

Underskrift av utfärdande läkare

Ort och datum

Läkarens namnteckning

Läkarens efternamn och förnamn

Befattning

Tjänsteställe

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Bilaga 5

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 23

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 23

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

22

HSLF-FS

2020:87

2 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 4 (2020-12)

Efternamn och förnamn

Personnummer

Underlag för bedömningen (forts.)

Omständigheter som talar för att den undersökte på grund av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan som beror av sjukdom är

för framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter i fullmaktsanställningen tillfredsställande (jfr 6 § första stycket 1 lagen om

fullmaktsanställning)

Utlåtande

Jag intygar att jag i förhållande till den undersökte har en oberoende ställning och att jag efter utredning som innefattar under-

sökning och med stöd av inhämtade uppgifter har funnit att

(Den undersöktes namn)

på grund av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan som beror av sjukdom

för framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter i sin fullmaktsanställning tillfredsställande.

är

är inte

Den intygsutfärdande legitimerade läkarens underskrift

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Befattning

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Vårdenhet

Adress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Bilaga 4

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 22

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 22

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

23

HSLF-FS

2020:87

1 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 5 (2020-12)

DÖDSBEVIS

Till

Skatteverket/

Polismyndigheten vid polisanmälan

Dödsdatum

År mån dag (fyll ut med nollor om exakta uppgifter saknas)

Säkert

Ej säkert

Om dödsdatum ej säkert, År mån dag

anträffad död

Dödsplats

Kommun (om okänd dödsplats, kommunen där kroppen påträffades)

Sjukhus

Särskilt boende

Ordinärt boende

Annan/okänd

Barn som avlidit senast 28 dygn efter födelsen

(uppgifterna om modern fylls i endast för barn utan personnummer)

Dödfött

Avlidet inom 28 dygn efter födelsen

Moderns efternamn och förnamn

Moderns personnr/samordn.nr/födelsedatum

Explosivt implantat

Har den avlidne haft ett implantat som kan explodera vid kremering?

Ja

Nej

Om ja, har implantatet avlägsnats?

Ja

Nej

Yttre undersökning

Har yttre undersökning av kroppen genomförts? År mån dag

Ja

Nej, den avlidne undersökt kort före döden

Nej, rättsmedicinsk undersökning ska göras

Polisanmälan

Finns skäl för polisanmälan?

Nej

Ja, om dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada/förgiftning) eller fel/försummelse i vården

eller den dödes identitet är okänd, ska polisanmälan göras och dödsbeviset lämnas till Polismyndigheten

Ersätter tidigare utfärdat dödsbevis

Den avlidnes personuppgifter

Personnummer/samordningsnummer (12 siffror) Födelsedatum (8 siffror) och kön om personnr/samordn.nr saknas

Kvinna

Man

Går ej att avgöra

Efternamn

Förnamn

Bostadsadress

Postnummer

Postort

Identiteten styrkt genom

Underskrift av utfärdande läkare

Ort och datum

Läkarens namnteckning

Läkarens efternamn och förnamn

Befattning

Tjänsteställe

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

Bilaga 5

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 23

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 23

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

24

HSLF-FS

2020:87

2 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 5 (2020-12)

DENNA SIDA INNEHÅLLER INFORMATION. LÄMNA INTE NÅGRA UPPGIFTER NEDAN.

Yttre undersökning

Beslut om att hämta in en rättsmedicinsk undersökning enligt 1315 §§ lagen (1995:832) om

obduktion m.m. meddelas av Polismyndigheten enligt 18 § samma lag. En sådan under-

sökning som avses i 13 § 1 får även beslutas av allmän domstol eller allmän åklagare.

Polisanmälan

Enligt 14 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder

i hälso- och sjukvården vid dödsfall ska en anmälan till Polismyndigheten göras i följande

fall.

1. Om ett dödsfall har eller kan ha orsakats av yttre påverkan, dvs. skada eller förgiftning

tillfogad

- av någon annan person än den som har avlidit,

- genom olycksfall, eller

- genom självmord

och inte enbart av sjukdom.

2. Om det är svårt att avgöra om ett dödsfall har orsakats av yttre påverkan

- när någon anträffas död och tidigare sjukdom eller sjukdomsbild inte kan förklara döds-

fallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn och vuxna,

- när en missbrukare anträffas död, eller

- vid framskriden förruttnelse.

3. Om ett dödsfall kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse i hälso- och sjuk-

vården.

4. Om en avliden inte har kunnat identifieras.

Av de allmänna råden till 17 § i samma författning framgår det att när ett dödsbevis läm-

nas till Polismyndigheten enligt 4 kap. 4 § andra stycket begravningslagen (1990:1144) bör

en kopia av dödsbeviset samtidigt skickas till Skatteverket.

Polismyndigheten ska skicka dödsbeviset tillsammans med tillståndet till gravsättning och

kremering till Skatteverket enligt 4 kap. 4 § andra stycket begravningslagen (1990:1144).

Bilaga 5

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 24

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 24

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

HSLF-FS

2020:87

25

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 25

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 25

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

24

HSLF-FS

2020:87

2 (2)

HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 5 (2020-12)

DENNA SIDA INNEHÅLLER INFORMATION. LÄMNA INTE NÅGRA UPPGIFTER NEDAN.

Yttre undersökning

Beslut om att hämta in en rättsmedicinsk undersökning enligt 1315 §§ lagen (1995:832) om

obduktion m.m. meddelas av Polismyndigheten enligt 18 § samma lag. En sådan under-

sökning som avses i 13 § 1 får även beslutas av allmän domstol eller allmän åklagare.

Polisanmälan

Enligt 14 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder

i hälso- och sjukvården vid dödsfall ska en anmälan till Polismyndigheten göras i följande

fall.

1. Om ett dödsfall har eller kan ha orsakats av yttre påverkan, dvs. skada eller förgiftning

tillfogad

- av någon annan person än den som har avlidit,

- genom olycksfall, eller

- genom självmord

och inte enbart av sjukdom.

2. Om det är svårt att avgöra om ett dödsfall har orsakats av yttre påverkan

- när någon anträffas död och tidigare sjukdom eller sjukdomsbild inte kan förklara döds-

fallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn och vuxna,

- när en missbrukare anträffas död, eller

- vid framskriden förruttnelse.

3. Om ett dödsfall kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse i hälso- och sjuk-

vården.

4. Om en avliden inte har kunnat identifieras.

Av de allmänna råden till 17 § i samma författning framgår det att när ett dödsbevis läm-

nas till Polismyndigheten enligt 4 kap. 4 § andra stycket begravningslagen (1990:1144) bör

en kopia av dödsbeviset samtidigt skickas till Skatteverket.

Polismyndigheten ska skicka dödsbeviset tillsammans med tillståndet till gravsättning och

kremering till Skatteverket enligt 4 kap. 4 § andra stycket begravningslagen (1990:1144).

Bilaga 5

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 24

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 24

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

HSLF-FS

2020:87

25

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 25

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 25

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

HSLF-FS

2020:87

26

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 26

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 26

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

HSLF-FS

2020:87

27

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 27

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 27

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

HSLF-FS

2020:87

26

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 26

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 26

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

HSLF-FS

2020:87

27

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 27

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 27

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD

HSLF-FS

2020:87

28

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2021

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 28

HSLF-FS 2020 87_Rip.indd 28

2021-01-27 09:55

2021-01-27 09:55

EJ

KUNGJORD