PMFS 2017:9

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter;

beslutade den 24 november 2017.

Polismyndigheten föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen, följande med stöd av 15 § 1 och 2 skyddsförordningen (2010:523) och meddelar följande allmänna råd.

Innehållsförteckning

1 kap. Definitioner .................................................................................... 3

2 kap. Utbildning av skyddsvakt ............................................................. 3

Grundutbildning................................................................................... 3 Fortbildning .........................................................................................

3

Utbildning ............................................................................................ 4 Särskild utbildning ...............................................................................

4

3 kap. Godkännandeprövning ................................................................. 4

Laglydnad ............................................................................................ 4 Medborgerlig pålitlighet ......................................................................

5

Lämplighet i övrigt .............................................................................. 5

4 kap. Funktionsbeteckning och uniform m.m. ..................................... 5

Uniform och funktionsbeteckning ....................................................... 5 Bevis om godkännande ........................................................................

6

5 kap. Utrustning ...................................................................................... 6

6 kap. Befogenheter och rapporteringsskyldigheter.............................. 8

Skyddsvakts befogenheter ................................................................... 8 Rapportering ........................................................................................

9

7 kap. Användande av skjutvapen........................................................... 9

Rapport över avlossat skott .................................................................. 11

8 kap. Återkallelse .................................................................................... 11

9 kap. Bevakning av civila skyddsobjekt ................................................ 12

Skyddsobjektsförteckning.................................................................... 12

10 kap. Undantag ...................................................................................... 12

PMFS 2017:9 FAP 694-1

Utkom från trycket den 17 januari 2018

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter;

beslutade den 24 november 2017.

Polismyndigheten föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen, följande med stöd av 15 § 1 och 2 skyddsförordningen (2010:523) och meddelar följande allmänna råd.

Innehållsförteckning

1 kap. Definitioner .................................................................................... 3

2 kap. Utbildning av skyddsvakt ............................................................. 3

Grundutbildning................................................................................... 3 Fortbildning .........................................................................................

3

Utbildning ............................................................................................ 4 Särskild utbildning ...............................................................................

4

3 kap. Godkännandeprövning ................................................................. 4

Laglydnad ............................................................................................ 4 Medborgerlig pålitlighet ......................................................................

5

Lämplighet i övrigt .............................................................................. 5

4 kap. Funktionsbeteckning och uniform m.m. ..................................... 5

Uniform och funktionsbeteckning ....................................................... 5 Bevis om godkännande ........................................................................

6

5 kap. Utrustning ...................................................................................... 6

6 kap. Befogenheter och rapporteringsskyldigheter.............................. 8

Skyddsvakts befogenheter ................................................................... 8 Rapportering ........................................................................................

9

7 kap. Användande av skjutvapen........................................................... 9

Rapport över avlossat skott .................................................................. 11

8 kap. Återkallelse .................................................................................... 11

9 kap. Bevakning av civila skyddsobjekt ................................................ 12

Skyddsobjektsförteckning.................................................................... 12

10 kap. Undantag ...................................................................................... 12

PMFS 2017:9 FAP 694-1

Utkom från trycket den 17 januari 2018

PMFS 2017:9

2

Bilagor ........................................................................................................ 14

Bilaga 1 – Grundutbildning för skyddsvakt ......................................... 14 Bilaga 2 – Förkortad utbildning för skyddsvakt ................................... 20 Bilaga 3 – Utbildning för användare av pepparspray (OC-spray) ........ 24 Bilaga 4 – Utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt.......... 26 Bilaga 5 – Förkortad utbildning i hantering av skjutvapen för

skyddsvakt ........................................................................................ 30 Bilaga 6 – Handfängsel för skyddsvakt................................................ 34 Bilaga 7 – Utbildning i expanderbar batong ........................................ 36 Bilaga 8 – Batonger som får bäras av skyddsvakt................................ 37 Bilaga 9 – OC-spray för skyddsvakt .................................................... 39 Bilaga 10 – Hjälm för skyddsvakt ........................................................ 40 Bilaga 11 – Tjänstetecken för och utmärkning av skyddsvakt ............. 41 Bilaga 12 – Varselväst för skyddsvakt.................................................. 44

PMFS 2017:9

2

Bilagor ........................................................................................................ 14

Bilaga 1 – Grundutbildning för skyddsvakt ......................................... 14 Bilaga 2 – Förkortad utbildning för skyddsvakt ................................... 20 Bilaga 3 – Utbildning för användare av pepparspray (OC-spray) ........ 24 Bilaga 4 – Utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt.......... 26 Bilaga 5 – Förkortad utbildning i hantering av skjutvapen för

skyddsvakt ........................................................................................ 30 Bilaga 6 – Handfängsel för skyddsvakt................................................ 34 Bilaga 7 – Utbildning i expanderbar batong ........................................ 36 Bilaga 8 – Batonger som får bäras av skyddsvakt................................ 37 Bilaga 9 – OC-spray för skyddsvakt .................................................... 39 Bilaga 10 – Hjälm för skyddsvakt ........................................................ 40 Bilaga 11 – Tjänstetecken för och utmärkning av skyddsvakt ............. 41 Bilaga 12 – Varselväst för skyddsvakt.................................................. 44

3

1 kap. Definitioner

2 kap. Utbildning av skyddsvakt

PMFS 2017:9

3

1 kap. Definitioner

1 § 1 § Med skyddsvakt ska i denna föreskrift förstås den som godkänts för sådan uppgift av länsstyrelsen. Andra begrepp som nämns i denna föreskrift ska ha samma innebörd som i skyddslagen (2010:305) .

2 kap. Utbildning av skyddsvakt

Grundutbildning

1 § 1 § Endast den som med godkänt resultat genomgått –

föreskriven grundutbildning för skyddsvakt enligt bilaga 1, eller –

militär grundutbildning 2016 och senare samt av Försvarsmakten föreskriven utbildning för skyddsvakt, får godkännas som skyddsvakt efter prövning enligt 25 § skyddslagen (2010:305) .

2 § 2 § Utan hinder av 1 § får den som är –

behörig att utföra arbete som ordningsvakt eller väktare, eller –

med godkänt resultat genomgått av Försvarsmakten föreskriven utbildning för skyddsvakt efter 2010, godkännas som skyddsvakt efter prövning enligt 25 § skyddslagen (2010:305) om han eller hon med godkänt resultat har genomgått föreskriven förkortad grundutbildning för skyddsvakt enligt bilaga 2 .

3 § 3 § Utbildning enligt 1 och 2 §§ får inte vara äldre än fem år för att kunna läggas till grund för ett godkännande som skyddsvakt.

Fortbildning

4 § 4 § Endast den som med godkänt resultat har genomgått fortbildning i enlighet med 5 § denna föreskrift och prövats enligt 25 § skyddslagen (2010:305) får på nytt godkännas som skyddsvakt.

5 § 5 § Fortbildningen ska omfatta 20 lektionstimmar och innehålla en repetition av grundutbildningen.

Fortbildning ska vara genomförd senast fem år efter att grundutbildning eller förkortad grundutbildning genomförts. Därefter ska fortbildning vara genomförd senast vart femte år räknat från att föregående fortbildning genomförts.

Har ett godkännande som skyddsvakt löpt ut utan att fortbildning har genomförts får ett nytt godkännande inte beslutas innan fortbildning har genomförts med godkänt resultat.

Har mer än ett år förflutit sedan ett godkännande har löpt ut måste sökanden genomgå en ny grundutbildning i enlighet med 1–2 §§ innan ett nytt godkännande som skyddsvakt får meddelas.

3 kap. Godkännandeprövning

PMFS 2017:9

4

Utbildning

6 § 6 § I enlighet med vad som sägs i 2 § andra stycket lagen ( 1974:191 ) om bevakningsföretag får föreskriven utbildning av skyddsvakter enligt denna föreskrift endast bedrivas efter beslut om auktorisation för verksamhetsslaget Utbildning av skyddsvakt.

7 § 7 § Utbildning enligt denna föreskrift får inte inrymma fler än 50 lektionstimmar per kalendervecka och inte mer än 10 lektionstimmar per dag. En lektionstimme ska omfatta 45 minuter.

I de teoretiska ämnena får grupperna som undervisas bestå av högst 25 elever per lärare. I de praktiska momenten får grupperna bestå av högst 13 elever per lärare. Det antal lektionstimmar som föreskrivs hindrar inte att olika ämnen integreras med varandra.

Särskild utbildning

8 § 8 § En skyddsvakt som bevakar en kärnteknisk anläggning ska på begäran av Polismyndigheten delta i särskild utbildning som Polismyndigheten anordnar gällande säkerheten vid kärnteknisk anläggning.

Utbildningen ska vara kostnadsfri och får inte överstiga fem dagar per år.

3 kap. Godkännandeprövning

Laglydnad

Allmänna råd

Beslut om avslag på en ansökan med anledning av bristande laglydnad bör grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

Vid bedömningen av laglydnaden bör länsstyrelsen ta hänsyn till brottets straffvärde, omständigheterna vid brottet och den tid som har förflutit från det att brottet begicks.

Länsstyrelsen bör som huvudregel ta hänsyn endast till brott som inträffat inom de senaste fem åren. Denna period bör kunna såväl förlängas och förkortas med hänsyn till brottets svårighetsgrad och omständigheterna i det enskilda fallet.

Om en sökande begått brott med fängelse i straffskalan bör länsstyrelsen, med hänsyn till brottets karaktär och omständigheterna vid brottet, överväga att avslå ansökan. Exempel på brott där huvudregeln är att ansökan avslås är uppsåtliga brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid, tillgreppsbrott som inte är ringa, vapen-, narkotika- och dopningsbrott, smuggling, brott mot tystnadsplikt och mutbrott.

En ansökan bör även avslås när det är fråga om flera i och för sig mindre allvarliga brott eller förseelser som inte medfört svårare påföljd än böter, men som sammantaget tyder på bristande respekt för gällande författningar.

4 kap. Funktionsbeteckning och uniform m.m.

PMFS 2017:9

5

Medborgerlig pålitlighet

Allmänna råd

Prövningen av en sökandens medborgerliga pålitlighet omfattar kontroll av om sökanden förekommer i register hos Säkerhetspolisen eller om det i övrigt behandlas uppgifter om sökanden hos Säkerhetspolisen. Som huvudregel bör gälla att han eller hon inte får förekomma i de säkerhetsskyddsregister som finns. Utrymmet att trots förekomst meddela ett godkännande är litet och grundar sig på en bedömning av antalet förekomster, dess samlade innehåll samt när i tid händelserna förekommit.

Lämplighet i övrigt

Allmänna råd

Beslut om avslag på en ansökan med anledning av bristande lämplighet bör grunda sig på skälig misstanke om brott, omhändertagande enligt lag eller annan omständighet som har betydelse vid bedömningen av om sökanden kommer att utföra arbetsuppgifterna på ett godtagbart sätt.

Länsstyrelsen bör överväga att avslå en ansökan med hänvisning till bristande lämplighet om en person är skäligen misstänkt för brott som normalt leder till att ansökan avslås på grund av bristande laglydnad enligt vad som exemplifieras i det allmänna rådet till laglydnadsprövningen.

Andra omständigheter som bör leda till att ansökan avslås på grund av bristande lämplighet är exempelvis att sökanden vid upprepade tillfällen har varit föremål för ingripande med stöd av lagen ( 1976:511 ) om omhändertagande av berusade personer m.m. eller 13 § polislagen (1984:387) .

En ansökan bör avslås även när det är fråga om sådana upprepade beteenden eller vid enstaka tillfälle av mer allvarligt slag som visserligen inte har föranlett några ingripanden, men som ändå tyder på att personen är olämplig för arbetsuppgiften.

Exempel på annan omständighet som kan innebära att sökanden bedöms som olämplig är om personen lider av en psykisk störning, missbrukar narkotika eller andra droger.

4 kap. Funktionsbeteckning och uniform m.m.

Uniform och funktionsbeteckning

1 § 1 § En skyddsvakt ska bära en för uppdraget lämplig uniform. Den uniform som bärs ska på ett otvetydigt sätt skilja sig från de uniformer som föreskrivs för poliser och ordningsvakter.

En skyddsvakt ska bära funktionsbeteckning enligt bilaga 11. Funktionsbeteckning för annan typ av bevakning får inte bäras synligt.

PMFS 2017:9

6

Bevis om godkännande

2 § 2 § En skyddsvakt ska på begäran visa upp sitt bevis om godkännande för envar. Skyddsvaktens personnummer får då vara dolt.

Bevis om godkännande behöver dock inte visas upp om begäran uppenbarligen framställs i trakasseringssyfte eller om begäran inte föranleds av skyddsvaktens bevakningsuppdrag.

Identitetshandling och bevis om förordnande ska på begäran visas upp för polis och myndighet som utför tillsyn av tjänstgöringsstället. Skyddsvaktens personnummer ska kunna vara läsbart vid tillsyn eller annan kontroll som utförs av myndighet.

3 § 3 § Ett bevis om godkännande av skyddsvakt ska innehålla uppgift om –

vilken länsstyrelse som har meddelat godkännandet, –

skyddsvaktens fullständiga namn och personnummer, –

datum för bevisets utfärdande, –

anställning eller uppdrag hos arbets- eller uppdragsgivare eller tjänstgöring vid vissa skyddsobjekt, och –

den tid under vilken godkännandet gäller.

5 kap. Utrustning

1 § 1 § En skyddsvakt ska vara utrustad med handfängsel. Handfängslen ska vara av metall och av samma typ som poliser får använda.

Under ledning av och i samverkan med polis får skyddsvakt vid särskild insats använda även andra typer av handfängsel som delats ut av polisen.

Allmänna råd

Med särskild insats avses exempelvis en insats där skyddsvakt samverkar med polisen med anledning av en ökad hotbild mot ett skyddsobjekt.

2 § 2 § En skyddsvakt får vara utrustad med gummibatong eller expanderbar batong. Endast sådana batonger som anges i bilaga 8 får bäras och användas.

Skyddsvakt får endast bära expanderbar batong om han eller hon –

har genomgått föreskriven utbildning för skyddsvakt i ämnet expanderbar batong enligt bilaga 7 denna föreskrift, eller –

är behörig att bära expanderbar batong i annan av Polismyndigheten föreskriven bevakningsfunktion, eller –

har genomgått föreskriven utbildning i ämnet expanderbar batong enligt bilaga 8 Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, FAP 573-1.

3 § 3 § En skyddsvakt får medföra och använda hund för eget skydd och ingripanden som sker med stöd av 11 13 §§ skyddslagen (2010:305) om –

han eller hon har genomgått sådan kurs som föreskrivs för utbildning för hundförare i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, FAP 573-1, och

PMFS 2017:9

7

– ekipaget prövats och godkänts i den ordning som föreskrivs för prövning

och godkännande av hund och hundekipage i FAP 573-1.

4 § 4 § En skyddsvakt får efter medgivande av länsstyrelsen använda hund (sökhund) för att söka efter sprängämnen och andra farliga föremål. Hundföraren ska vid ansökan om sådant godkännande genom intyg kunna styrka att ekipaget med godkänt resultat har genomgått en för uppgiften lämplig utbildning.

Av intyget ska framgå –

utbildningens omfattning, mål och syfte, –

vem som anordnat och ansvarat för utbildningen, –

vem som undervisat i aktuella ämnen, –

vilka krav som ställts för godkänt resultat, och –

att utbildning genomförts av sökanden med godkänt resultat.

5 § 5 § En skyddsvakt får efter medgivande av länsstyrelsen vara utrustad med OC-spray om han eller hon med godkänt resultat har genomgått utbildning i hantering av OC-spray enligt bilaga 3 eller erhållit utbildning som av läns- styrelsen bedömts som likvärdig. Endast sådan OC-spray som anges i bilaga 9 får bäras och användas . En grundläggande förutsättning för bärande är dock att vapenlagens (1996:67) krav på licens för OC-spray är uppfyllda.

6 § 6 § Användning av OC-spray ska ske med hänsyn tagen till den smärta och det obehag som åtgärden innebär för den som utsätts för sprayen.

7 § 7 § OC-spray får användas bara om uppgiften inte kan lösas på något annat, mindre ingripande sätt.

Allmänna råd

OC-spray är ett hjälpmedel som innebär ett betydande mått av våldsanvändning och som i princip är avsett att användas i situationer där våld måste användas och där andra metoder inte är ändamålsenliga. OC-spray bör inte i andra fall än då rätt till nödvärn föreligger användas vid ingripande mot personer som ingår i en folksamling.

8 § 8 § En skyddsvakt som använt OC-spray mot en person ska, om det är möjligt, snarast se till att personen befrias från sprayen (sanering). Skyddsvakt som är utrustad med OC-spray ska därför också medföra för ändamålet avsedd saneringsduk.

9 § 9 § En skyddsvakt får efter medgivande av länsstyrelsen vara utrustad med skjutvapen om han eller hon med godkänt resultat har –

genomgått föreskriven utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt enligt bilaga 4, eller –

genomgått föreskriven utbildning i hantering av skjutvapen för väktare enligt Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, FAP 573-1 och därefter genomgått för-

6 kap. Befogenheter och rapporteringsskyldigheter

PMFS 2017:9

8

kortad utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt enligt bilaga 5. En skyddsvakt får som huvudregel endast bära och använda enhandsvapen som inte är helautomatiskt med en kaliber på högst 9 mm.

Efter särskilt beslut av Polismyndigheten får dock förstärkningsvapen av annan typ och kaliber bäras. Ammunitionen ska vara av den typ som polisen får använda i sina tilldelade vapen.

Den som tilldelats skjutvapen ska ges regelbundna tillfällen till träning i vapenhantering. Fortbildning och kompetensskjutning enligt bilaga 4 ska genomföras årligen och får genomföras i ett bevakningsföretags regi eller motsvarande om den leds av en person med behörighet att vara instruktör i utbildningsföretag avseende hantering av skjutvapen för skyddsvakt.

Länsstyrelsen ska föra en förteckning över skyddsvakter som genomgått utbildning enligt bilaga 4 och 5 samt skyddsvakter som erhållit tillstånd att bära skjutvapen enligt denna föreskrift.

Skyddsvakt ska årligen inge intyg till länsstyrelsen om att kompetensprov har genomförts med godkänt resultat.

10 § 10 § Polismyndigheten får besluta om förstärkningsvapen om Polismyndigheten bedömt ett skyddsobjekt vara särskilt känsligt för rikets säkerhet och att en konkret hotbild föreligger på en sådan nivå att förstärkt vapenkapacitet är nödvändig.

Utbildning i hantering av förstärkningsvapen ska ske i samråd med Polismyndigheten.

11 § 11 § En skyddsvakt får inte vara utrustad med och använda andra hjälpmedel avsedda för våldsanvändning än de som nämns i 5 kap. 1–5 och 9– 10 §§.

12 § 12 § En skyddsvakt får vara utrustad med och använda skyddshjälm när förhållandena så kräver. Hjälmen ska vara blå och uppfylla de krav som ställs i bilaga 10.

Har Polismyndigheten beslutat att skyddsvakt ska utrustas med förstärkningsvapen ska även s.k. ballistisk skyddshjälm och skyddsväst bäras. Ballistisk skyddshjälm ska vara svart eller blå och får vara tyngre än vad som föreskrivs i bilaga 10 .

13 § 13 § En skyddsvakt som bär utrustning enligt 5 kap. ska på anmodan av länsstyrelsen visa intyg som styrker att utrustningen eller utbildning uppfyller de krav som ställs.

6 kap. Befogenheter och rapporteringsskyldigheter

Skyddsvakts befogenheter

1 § 1 § Bestämmelser om skyddsvakts befogenheter att använda tvångsmedel och våld finns i –

24 kap. 7 § och 27 kap. 4 § rättegångsbalken , –

24 kap. 1 , 2 och 5 §§ brottsbalken ,

7 kap. Användande av skjutvapen

PMFS 2017:9

9

10 17 §§ skyddslagen (2010:305) , och –

10 § 10 § 2 och 4 , 19 § 1 och 29 § polislagen (1984:387) .

Rapportering

Allmänna råd

Vid fullgörande av rapporteringsskyldigheten enligt 17 § skyddslagen bör skyddsvakt skyndsamt skriftligen rapportera bl.a. när han eller hon har – gripit någon med stöd av 13 § skyddslagen , 24 kap. 7 § rättegångs-

balken eller 35 § lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, – genomfört kroppsvisitation enligt 19 § 1 polislagen , – avvisat, avlägsnat eller omhändertagit med stöd av 12 § skydds-

lagen, – tagit föremål i beslag enligt 14 § skyddslagen eller 27 kap. 4 § rät-

tegångsbalken, eller – använt handfängsel, batong, OC-spray eller skjutvapen.

Rapporten bör innehålla uppgifter om – vem som har fattat beslutet om ingripandet, – grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats, – vem eller vilka som har deltagit i ingripandet, – vilka hjälpmedel för tvångsanvändning som använts, – beslagtaget gods, – sanering skett av person som utsatts för OC-spray, – vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot, – tidpunkten för ingripandet, och – vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

Om hjälpmedel avsedda för tvångsmedelsanvändning har använts vid ingripandet bör det i rapporten finnas uppgifter om anledningen till det.

7 kap. Användande av skjutvapen

1 § 1 § Ett skjutvapen ska hanteras så att skott inte avlossas av våda och så att säkerheten inte äventyras i övrigt.

Skjutvapen, ammunition och kompletterande utrustning ska hanteras aktsamt så de inte går förlorade eller att obehöriga kommer åt dem.

Aktsamhetskravet i andra stycket innebär att skjutvapnet, ammunition och kompletterande utrustning vid all tjänstgöring ska hållas under uppsikt och att skjutvapnet vid bärande förvaras i sin bäranordning på avsett sätt.

I kravet ingår också att regelbundet, särskilt efter ett ingripande eller en insats, kontrollera att skjutvapnet och dess bäranordning är hela och sitter fast i avsett bälte, livrem eller plagg.

PMFS 2017:9

10

2 § 2 § Tjänstevapen får bäras med eller utan patron införd i patronläget.

En skyddsvakt ska ha genomfört övning och kompetensprov för det sätt han eller hon bär sitt vapen. Pistol ska bäras i sitt hölster. Pistolen ska då vara säkrad om den har patron i patronläge.

När förhållandena kräver höjd beredskap får pistolen bäras i handen. Patron ska då vara införd i patronläget. När förhållandena inte längre kräver höjd beredskap ska pistolen åter placeras i sitt hölster.

Ett förstärkningsvapen får bäras på det sätt som bäst främjar möjligheten till ett snabbt användande.

Med hänsyn till risken för vådaskott får avtryckarfingret läggas an mot avtryckaren först när skottlossning bedöms vara omedelbart förestående.

3 § 3 § En skyddsvakt får sikta med skjutvapnet mot någon eller något först när det finns förutsättningar för verkanseld eller varningsskott eller det finns skäl att anta att sådana förutsättningar kan komma att uppstå i situationen.

Under förflyttning med ett laddat skjutvapen ska särskild försiktighet iakttas. Ett förstärkningsvapen ska vara säkrat under förflyttning som inte sker under en pågående insats där det krävs att vapnet bärs i skjutställning.

En skyddsvakt som behöver använda grepptekniker vid ett ingripande ska, om det inte medför allvarlig fara för skyddsvakten själv, placera pistolen i sin bäranordning respektive säkra förstärkningsvapnet.

4 § 4 § Innan en skyddsvakt använder ett skjutvapen ska skyddsvakten, om det inte framstår som olämpligt eller verkningslöst, klart ge till känna att han eller hon är skyddsvakt och har för avsikt att skjuta.

Innan skott avlossas ska skyddsvakt, om det är möjligt, ha kontroll över skottfältet. Varningsskott ska om möjligt riktas så att skada inte uppstår.

Skjutning från eller mot ett fortskaffningsmedel i rörelse ska undvikas i det längsta och särskild försiktighet iakttas.

Allmänna råd

Skjutvapen är ett hjälpmedel som innebär en synnerligen kraftig våldsanvändning och som i princip är avsett för situationer där sådant våld måste användas som en yttersta utväg för att lösa en tjänsteuppgift.

Av 7 § kungörelsen ( 1969:84 ) om polisens användning av skjutvapen följer att varningsskott får avlossas endast om samtliga förutsättningar för verkningseld är uppfyllda samt att det vid skottlossning mot person ska eftersträvas att endast för tillfället oskadliggöra honom eller henne. Samma principer bör därför anses gälla även för skyddsvakt.

Verkningseld bör därför om möjligt i första hand riktas mot benen. Skott bör inte avlossas, om skyddsvakten inte själv ser den som skottet ska avlossas mot, och det är därför olämpligt att skjuta genom t.ex. en vägg eller en dörr. Det bör beaktas att risken för att utomstående kan skadas vid skottlossning är särskilt stor när det finns risk för rikoschetter, när skjutavståndet är långt eller det råder dåliga siktförhållanden, såsom mörker, dimma, motljus eller regn.

8 kap. Återkallelse

PMFS 2017:9

11

Skjutning mot fordon i rörelse är förenat med avsevärda svårigheter och stora risker. Effekten på en bil av ett skott från en tjänstepistol är starkt begränsad, varför andra åtgärder för att stoppa bilen eller undgå faran bör väljas i första hand.

Skottlossning bör undvikas när det föreligger risk för stora skadeverkningar, t.ex. när förråd av brandfarliga, explosiva eller andra farliga ämnen kan träffas.

Rapport över avlossat skott

5 § 5 § En skyddsvakt som avlossat skott med avsikt eller våda eller riktat vapnet mot någon person ska omedelbart rapportera detta till –

Polismyndigheten, –

länsstyrelsen i det län där skottet avlossades, –

den länsstyrelse som bedriver tillsyn där skyddsvakten är anställd, samt –

till bevakningsföretagets vapenansvarige eller föreståndare. Är skyddsvakten inte anställd av ett bevakningsföretag bör den interna rapporteringen lämnas till motsvarande funktion hos arbetsgivaren. Den vapenansvarige bör, med eget yttrande över situationen, skyndsamt lämna rapporten vidare till Polismyndigheten samt till länsstyrelsen i det län där skottet avlossades.

Om det vid träning eller fortbildning i hantering av skjutvapen framstår som olämpligt att skyddsvakten ska bära skjutvapen ska ansvarig instruktör lämna rapport om detta till länsstyrelsen för beslut om återkallelse av tillstånd att bära skjutvapen, samt till det företag där skyddsvakten är anställd.

6 § 6 § Omständigheterna vid ingripandet, anledningen till att våldsanvändning var nödvändig samt skälen till att skjutvapen har använts ska, oavsett annan dokumentation i ärendet, dokumenteras utförligt.

Nämnda rutin avser även sådant användande av skjutvapen som innebär att vapnet riktats mot någon person.

8 kap. Återkallelse

Allmänna råd

Återkallelse med hänvisning till bristande lämplighet bör även övervägas om skyddsvakt är skäligen misstänkt för sådana brott som exemplifieras i 3 kap. denna föreskrift, även om att en lagakraftvunnen dom inte föreligger.

Återkallelse kan dessutom ske när särskild anledning finns. Sådana skäl kan vara att skyddsvakten uppenbart åsidosatt sina åligganden enligt denna föreskrift eller andra författningar, exempelvis genom att inte lyda polismans order enligt 12 § skyddsförordningen (2010:523) eller på annat sätt brister i skicklighet.

9 kap. Bevakning av civila skyddsobjekt

PMFS 2017:9

12

9 kap. Bevakning av civila skyddsobjekt

Skyddsobjektsförteckning

1 § 1 § Länsstyrelsen ska upprätta en förteckning över civila skyddsobjekt inom länen. Förteckningen ska delges berörda myndigheter.

Allmänna råd

Av förteckningen bör framgå – typ av anläggning och anläggningens betydelse – geografiskt läge – ägare/nyttjare – behov av resurser för skydd.

10 kap. Undantag

1 § 1 § Polismyndigheten får om särskilda skäl finns efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i denna föreskrift. Kopia av sådant beslut ska skickas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. Denna föreskrift träder ikraft den 1 februari 2018, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter; RPSFS 2012:16, FAP 694-1, ska upphöra att gälla.

2. Utan hinder av vad som sägs om utbildning i 2 kap. 1, 2 och 5 §§ får skyddsvakter utbildas enligt de äldre föreskrifterna fram till utgången av 2018, och sådan äldre utbildning få ligga till grund för beslut om godkännande eller behörighet att bära sådan utrustning som anges i 5 kap.

3. Skyddsvakt som genomgått föreskriven grundutbildning, förkortad utbildning eller fortutbildning för skyddsvakt enligt RPSFS 2012:16, FAP 694-1, och då utbildningen inte är äldre än fem år, ska anses fortsatt behörig att prövas för godkännande som skyddsvakt.

4. Skyddsvakt ska anses fortsatt behörig att bära expanderbar batong som vid ikraftträdandet av denna föreskrift genomgått föreskriven utbildning i ämnet expanderbar batong enligt bilaga 8 , Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen ( 1974:191 ) och förordningen ( 1989:149 ) om bevakningsföretag; RPSFS 2012:18, FAP 579-2.

5. Skyddsvakt ska anses fortsatt behörig att medföra och använda hund för eget skydd och ingripanden som sker med stöd av 11 13 §§ skyddslagen (2010:305) om han eller hon vid ikraftträdandet av denna föreskrift har genomgått föreskriven utbildning för hundförare enligt RPSFS 2012:18, FAP 579-2 samt att ekipaget prövats och godkänts i den ordning som föreskrivs för prövning och godkännande av hund och hundekipage i RPSFS 2012:18, FAP 579-2.

6. Skyddsvakt ska anses fortsatt behörig att, efter medgivande av länsstyrelsen, vara utrustad med OC-spray om han eller hon med godkänt resultat genomgått utbildning i hantering av OC-spray enligt bilaga 3 Riks-

PMFS 2017:9

13

polisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter, RPSFS 2012:16, FAP 694-1.

7. Skyddsvakt ska anses fortsatt behörig att bära skjutvapen som vid ikraftträdandet av denna föreskrift genomgått föreskriven utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt enligt bilaga 4 RPSFS 2012:16, FAP 694-1 , eller genomgått föreskriven utbildning i handhavande av skjutvapen för väktare enligt RPSFS 2012:18, FAP 579-2, och därefter genomgått förkortad utbildning i handhavande av skjutvapen för skydds- vakt enligt bilaga 5 FAP 694-1 .

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Lars Sjöberg (Rättsavdelningen)

PMFS 2017:9

14

Bilaga 1

Grundutbildning för skyddsvakt

80 lektionstimmar

De lektionstimmar som anvisas hindrar inte att olika ämnen integreras med varandra.

Ämne Introduktion

Innehåll – Definition av begreppen skyddsvakt och skydds-

objekt enligt skyddslagen (2010:305) och skyddsförordningen (2010:523) .

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha övergri-

pande kunskap om skyddsvaktens uppgift, vilka objekt som kan vara skyddsobjekt och skillnader mellan dessa, exempelvis värdedepå jämfört med myndighetsbyggnad.

Genomförande Målet ska nås genom teoretisk undervisning.

Beräknad tid 2 timmar.

Ämne Juridik

Innehåll 2 kap. regeringsformen .

– FN:s konvention om barnets rättigheter. – 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken . – Lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser om

unga lagöverträdare. – 27 kap. 4 § rättegångsbalken . – 23 och 24 kap. brottsbalken samt kriterierna för de

mest relevanta brotten i denna balk. – 10 § första stycket 2, 19 § första stycket 1 och 29 §

polislagen (1984:387) . – Skyddslag ( 2010:305 ). – Skyddsförordningen (2010:523) . – Dokumentation över frihetsberövande enligt 6 kap.

1 § 1 § FAP 694-1. – 8 kap. 5, 6 §§, 13 kap. 4 §, 19 kap. 5 §, 20 kap. 1,

3 §§ brottsbalken . – Lag om straff för terroristbrott ( 2003:148 ). – Offentlighets- och sekretesslag ( 2009:400 ). – Säkerhetsskyddsförordning ( 1996:633 ). – FAP 694-1. – Straffrättslig immunitet.

PMFS 2017:9

15

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha sådana

juridiska kunskaper att han eller hon kan tillämpa de regler som styr och i övrigt är relevanta för ett ingripande. Deltagaren ska skriftligen kunna redogöra för de juridiska överväganden som har föregått ett gripande enligt – 13 § skyddslagen (2010:305) , – 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken , eller – 35 § lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser

om unga lagöverträdare. Deltagaren ska också, i förekommande fall, kunna redogöra varför den som blivit gripen frigivits utan att Polismyndigheten har kontaktats.

Genomförande De nödvändiga juridiska kunskaperna ska inhämtas

dels genom problembaserad inlärning och undervisning, dels genom seminariediskussioner med utgångspunkt från verklighetsbaserade händelser. Deltagaren ska vidare, med hänsyn till föreskriven dokumentationsskyldighet, öva sig i att på ett juridiskt relevant sätt skriftligen redogöra för de olika överväganden som föregått ett gripande och, i förekommande fall, varför Polismyndigheten inte kontaktats. Ämnet ska ledas av en person som har minst 15 högskolepoäng i juridik eller med minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid 26 timmar.

Ämne Risk- och hotbildsanalys

Innehåll – Aktuella säkerhetshot mot skyddsobjekt.

– Historisk bild av brott mot skyddslagen . – Risk- och hotbildsanalys.

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått

övergripande kännedom om – aktuella säkerhetshot och hotbilder, – olika typer av hotande verksamhet mot olika

skyddsobjekt, – exempel på handlingar som kännetecknar förbere-

delser och fullbordandet av olika typer av brottsliga angrepp, – metoder för hur risker kan identifieras, samt – metoder för att hantera identifierade risker.

PMFS 2017:9

16

Genomförande Målet ska nås genom teoretisk undervisning.

Beräknad tid 5 timmar.

Ämne Bevakningstjänst

Innehåll – Polisens uppgifter, ansvarsfördelning och samver-

kan. – Skyddsvaktens uppgifter. – Begreppet myndighetsutövning. – Utrustning. – Bevakningsinstruktioner. – Grundförfarande vid olika typsituationer. – Praktiskt genomförande av tvångsmedel. – Arbetsmiljöregler. – Protokollföring och rapportering. – Tekniska hjälpmedel vid bevakningen.

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha sådana

kunskaper att han eller hon kan tillämpa de regler som i övrigt är relevant för bevakningsuppgiften.

Genomförande Målet ska nås genom teoretisk undervisning.

Beräknad tid 8 timmar.

Ämne Brand

Innehåll – Räddningstjänstens organisation och roll.

– Brandförlopp. – Släckteknik. – Släckmedel. – Brandsyn.

Mål Deltagaren ska efter utbildningen ha kunskap om hur

bränder kan förebyggas samt hur man vidtar primära brandbekämpande åtgärder.

Genomförande Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning och

genom att deltagaren praktiskt får öva att släcka en brand Ämnet ska ledas av en person som med godkänt resultat lägst genomgått utbildning för räddningsinsats (9 veckor) i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller motsvarande utbildning i äldre system eller motsvarande kunskap.

Beräknad tid 5 timmar.

PMFS 2017:9

17

Ämne Yrkesetik och moral

Innehåll – Värderingar.

– Människosyn. – Mental förberedelse på frestelser i bevakningsarbe-

tet.

Mål Deltagaren ska efter utbildningen ha fått en god

yrkesetisk grund att utgå ifrån i sitt arbete. Deltagaren ska även i viss mån kunna förutse och identifiera de moraliska dilemman och frestelser som en skyddsvakt kan utsättas för i samband med sitt arbete.

Genomförande Målet ska uppnås genom att deltagarna i diskussioner

och rollspel analyserar situationer som bygger på verkliga eller fingerade situationer. Ämnet ska ledas av en person med intresse och god fallenhet för yrkesetiska frågeställningar.

Beräknad tid 3 timmar.

Ämne Konflikthantering och självskydd

Innehåll – Konflikthantering och annan yrkespsykologi.

– Säkerhetstänkande. – Greppteknik. – Användande av utrustning bl.a. batong och hand-

fängsel. – Rollspel.

Mål Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna

– redogöra för beskrivningsmodellen konflikttrappan, – ge praktiska exempel på hur man vid ingripanden

kan undvika beteenden som motsvaras av trappans steg 3, 4 och 6, – redogöra för vad som definierar ett aktivt lyss-

nande, – redogöra för minst tre konfliktreducerande strate-

gier, – genomföra utlärda grepptekniker korrekt, samt – i ett scenario uppvisa ett säkerhetsmässigt beteende

genom att tillämpa lämplig placering, avstånd, kommunikation m.m.

PMFS 2017:9

18

Genomförande Med utgångspunkt från Polismyndighetens handbok i

självskydd ska lämpliga metoder läras ut i såväl teori som praktik. Momentet självskydd ska ledas av instruktör i auktoriserat utbildningsföretag behörig att leda ämnet konflikthantering och självskydd.

Beräknad tid 14 timmar.

Ämne Akutsjukvård

Innehåll – L-ABCDE.

– Grundläggande HLR. – Hjärtstartarutbildning (AED). – Luftvägstopputbildning enligt Svenska rådet för

Hjärt/lungräddnings (HLR-rådet) rekommendationer och riktlinjer baserade på internationella riktlinjer från European Resuscitation Council (ERC).

Mål Efter att ha genomgått utbildningsmomentet ska del-

tagaren kunna ge första hjälpen.

Genomförande Målet ska uppnås genom teori och praktiska öv-

ningar. Ämnet ska ledas av en legitimerad sjuksköterska eller annan person med minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid 6 timmar.

Ämne Beslutsträning

Innehåll – Analysera teoretiska problem.

– Välja lämpliga alternativa lösningar. – Välja lagstöd och grundförfarande. – Tillämpa rättssäkerhetsprinciperna och regler för

tvångsmedelsanvändning. – Göra riskanalys och besluta om handlingsplan. – Tillämpa regler för rapportering.

Mål Deltagaren ska kunna lösa teoretiska problem genom

att använda kunskaper från utbildningen.

Genomförande Teoretiska problem presenteras för deltagaren som

därefter löser dessa enskilt med hjälp av tilldelat studiematerial. Deltagarna ska få återkoppling på sin lösning av läraren.

Beräknad tid 4 timmar.

PMFS 2017:9

19

Ämne Praktisk övning

Innehåll Lösa bevakningsuppgifter med hjälp av olika grund-

förfaranden vid olika typsituationer i skyddsvaktens arbete.

Mål Deltagaren ska kunna utföra grundförfaranden genom

att använda kunskaper från utbildningen.

Genomförande Formell praktisk övning.

Beräknad tid 4 timmar.

Ämne Skriftligt och praktiskt prov

Innehåll Ett skriftligt prov med frågor som tar sikte på de äm-

nen som behandlats under utbildningen och ett praktiskt prov.

Genomförande Deltagaren ska för att bli godkänd klara såväl ett

skriftligt som praktiskt prov. Det praktiska provet ska utföras i form av ett rollspel där deltagaren på ett lämpligt sätt ska lösa en konstruerad bevakningsuppgift.

Beräknad tid 3 timmar.

PMFS 2017:9

20

Bilaga 2

Förkortad utbildning för skyddsvakt

40 lektionstimmar

De lektionstimmar som anvisas hindrar inte att olika ämnen integreras med varandra.

Ämne

Introduktion

Innehåll – Definition av begreppen skyddsvakt och skyddsob-

jekt enligt skyddslagen (2010:305) och skyddsförordningen (2010:523) .

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha övergri-

pande kunskap om skyddsvaktens uppgift, vilka objekt som kan vara skyddsobjekt och skillnader mellan dessa, exempelvis värdedepå jämfört med myndighetsbyggnad.

Genomförande Målet ska nås genom teoretisk undervisning.

Beräknad tid 1 timme.

Ämne Juridik

Innehåll 2 kap. regeringsformen .

– FN:s konvention om barnets rättigheter. – 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken . – Lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser om

unga lagöverträdare. – 27 kap. 4 § rättegångsbalken . – 23 och 24 kap. brottsbalken samt kriterierna för de

mest relevanta brotten i denna balk. – 10 § första stycket 2, 19 § första stycket 1 och 29 §

polislagen (1984:387) . – Skyddslag ( 2010:305 ). – Skyddsförordningen (2010:523) . – Dokumentation över frihetsberövande enligt 6 kap.

1 § 1 § FAP 694-1. – 8 kap. 5, 6 §§, 13 kap. 4 §, 19 kap. 5 §, 20 kap. 1,

3 §§ brottsbalken . – Lag om straff för terroristbrott ( 2003:148 ). – Offentlighets- och sekretesslag ( 2009:400 ). – Säkerhetsskyddsförordning ( 1996:633 ). – FAP 694-1. – Straffrättslig immunitet.

PMFS 2017:9

21

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha sådana

juridiska kunskaper att han eller hon kan tillämpa de regler som styr och i övrigt är relevanta för ett ingripande. Deltagaren ska skriftligen kunna redogöra för de juridiska överväganden som har föregått ett gripande enligt – 13 § skyddslagen (2010:305) , – 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken , eller – 35 § lagen ( 1964:167 ) med särskilda bestämmelser

om unga lagöverträdare. Deltagaren ska också, i förekommande fall, kunna redogöra varför den som blivit gripen frigivits utan att Polismyndigheten har kontaktats.

Genomförande Målet ska uppnås genom att innehållet i de nämnda

bestämmelserna lärs ut dels genom problembaserad inlärning och undervisning, dels genom seminariediskussioner med utgångspunkt från verklighetsbaserade händelser. Deltagaren ska vidare, med hänsyn till föreskriven dokumentationsskyldighet, öva sig i att på ett juridiskt relevant sätt skriftligen redogöra för de överväganden som föregått ett gripande och, i förekommande fall, varför Polismyndigheten inte har kontaktats. Ämnet ska ledas av en person med minst 15 högskolepoäng i juridik eller med minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid 16 timmar.

Ämne Risk- och hotbildsanalys

Innehåll – Aktuella säkerhetshot mot skyddsobjekt.

– Historisk bild av brott mot skyddslagen . – Risk- och hotbildsanalys.

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha fått

övergripande kännedom om – aktuella säkerhetshot och hotbilder, – olika typer av hotande verksamhet mot olika

skyddsobjekt, – exempel på handlingar som kännetecknar förbere-

delser och fullbordandet av olika typer av brottsliga angrepp, – metoder för hur risker kan identifieras, samt – metoder för att hantera identifierade risker.

PMFS 2017:9

22

Genomförande Målet ska nås genom teoretisk undervisning.

Beräknad tid 4 timmar.

Ämne Bevakningstjänst

Innehåll – Polisens uppgifter, ansvarsfördelning och samver-

kan. – Skyddsvaktens uppgifter. – Begreppet myndighetsutövning. – Utrustning. – Bevakningsinstruktioner. – Grundförfarande vid olika typsituationer. – Praktiskt genomförande av tvångsmedel. – Arbetsmiljöregler. – Protokollföring och rapportering. – Tekniska hjälpmedel vid bevakningen.

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha sådana

kunskaper att han eller hon kan tillämpa de regler som i övrigt är relevant för bevakningsuppgiften.

Genomförande Målet ska nås genom teoretisk undervisning.

Beräknad tid 8 timmar.

Ämne Beslutsträning

Innehåll – Analysera teoretiska problem.

– Välja lämpliga alternativa lösningar. – Välja lagstöd och grundförfarande. – Tillämpa av rättssäkerhetsprinciperna och regler för

tvångsmedelsanvändning. – Göra riskanalys och besluta om handlingsplan. – Tillämpa regler för rapportering.

Mål Deltagaren ska kunna lösa teoretiska problem genom

att använda kunskaper från utbildningen.

Genomförande Teoretiska problem presenteras för deltagaren som

därefter löser dessa enskilt med hjälp av tilldelat studiematerial. Deltagaren ska få återkoppling på sin lösning av läraren.

Beräknad tid 4 timmar.

PMFS 2017:9

23

Ämne Praktisk övning

Innehåll Lösa bevakningsuppgifter med hjälp av olika grund-

förfaranden vid olika typsituationer i skyddsvaktens arbete.

Mål Deltagaren ska kunna utföra grundförfaranden genom

att använda kunskaper från utbildningen.

Genomförande Praktisk övning.

Beräknad tid 4 timmar.

Ämne Skriftligt och praktiskt prov

Innehåll Ett skriftligt prov med frågor som tar sikte på de äm-

nen som behandlats under utbildningen och ett praktiskt prov.

Genomförande Deltagaren ska för att bli godkänd klara såväl ett

skriftligt som praktiskt prov. Det praktiska provet ska utföras i form av ett rollspel där deltagaren på ett lämpligt sätt ska lösa en konstruerad bevakningsuppgift.

Beräknad tid 3 timmar.

PMFS 2017:9

24

Bilaga 3

Utbildning för användare av pepparspray (OC-spray)

8 lektionstimmar

Endast den som med godkänt resultat har genomgått utbildning för skyddsvakt enligt 2 kap. 1–2 §§ FAP 694-1 eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser får antas till utbildningen.

Examination ska ske praktiskt och teoretiskt i olika moment under kursen. För att bli godkänd krävs närvaro vid samtliga moment och att deltagaren examinerats med godkänt resultat.

Ämne Juridik

Innehåll 8 och 10 §§ polislagen (1984:387) .

24 kap brottsbalken . – FAP 694-1.

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet känna till

– de regler som styr skyddsvakts användande av OC-

spray, och – hur avrapportering ska ske.

Genomförande Målet ska nås genom teoretisk undervisning. Ämnet

ska ledas av en person med minst 15 högskolepoäng i juridik eller med minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid 2 timmar.

Ämne Teknik och taktik

Innehåll Information om

– OC-spray och dess effekter. – Kommunikation och etik. – Mental förberedelse och stresshantering.

Mål Deltagaren ska känna till

vilken effekt som OC-spray kan orsaka, risker för sekundär spridning och kontaminering, och etiska och andra konsekvenser av användningen av OC-spray.

Genomförande Målet ska nås genom teoretisk undervisning. Utbild-

ningsmomentet ska ledas av en person behörig att vara OC-sprayinstruktör i auktoriserat utbildningsföretag.

Beräknad tid 2 timmar.

PMFS 2017:9

25

Ämne Praktisk övning

Innehåll Målet ska nås genom praktisk övning med OC-spray.

Mål – Förmåga att använda OC-spray,

– kunskap om OC-spray och dess effekter, och – effekter av exponering.

Genomförande Övningen ska omfatta handgrepp och taktik samt att

deltagaren utsätts för OC-spray och påföljande sanering. Momentet sanering ska övas ingående. Utbildningsmomentet ska ledas av en person behörig att vara OC-sprayinstruktör i auktoriserat utbildningsföretag.

Beräknad tid 4 timmar.

PMFS 2017:9

26

Bilaga 4

Utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt

43 timmar

Endast den som med godkänt resultat har genomgått utbildning för skyddsvakt enligt 2 kap. 1–2 §§ FAP 694-1 eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser får antas till utbildningen.

Ämne Innehav och förvaring av bevaknings- och utbild-

ningsföretags och väktares skjutvapen

Innehåll 2 kap. 3 , 13 §§ , 3 kap. 7 § , 9 kap. 2 § vapenlagen

( 1996:67 ). – 1 kap. 3 § och 17 kap. 1 § vapenförordningen

( 1996:70 ). – 6 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna

råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2002:9), FAP 551-3. – 4 kap. 2–5 §§, 10 §, 7 kap. 1 § 1–5 Rikspolisstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd om Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och ammunition (RPSFS 2005:9, FAP 943-1).

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet kunna re-

dogöra för innehållet i de författningsbestämmelser som reglerar bevaknings- och utbildningsföretags samt skyddsvakts möjligheter att få tillstånd att inneha skjutvapen och hur vapnen ska förvaras.

Genomförande Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning med

utgångspunkt från relevanta författningsbestämmelser. Utbildningsmomentet ska ledas av en person med minst 15 högskolepoäng i juridik eller med minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid 5 timmar.

Ämne Skyddsvakts bärande och användande av

skjutvapen

Innehåll 24 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken .

13 § skyddslagen (2010:305) .

Mål Deltagaren ska efter att ha genomgått ämnet kunna

redogöra för de regler som styr när en skyddsvakt får använda skjutvapen.

PMFS 2017:9

27

Genomförande Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning uti-

från fingerade eller verkliga fallbeskrivningar. Utbildningsmomentet ska ledas av en person med minst 15 högskolepoäng i juridik eller med minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid 8 timmar.

Ämne Vapenkunskap

Innehåll – Tjänstevapnets konstruktion och funktion.

– Vapenvård, ammunitionsverkan. – Säkerhetsregler vid vapenhantering.

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet ha kun-

skap om generella säkerhetsregler vid vapenhantering, konstruktion och funktion av tjänstevapnet samt vapenvård. Kännedom om verkan av olika slags ammunition.

Genomförande Målet ska uppnås genom information om ammuni-

tions verkan samt att deltagaren under ledning av instruktör utbildas i vapnets konstruktion, funktion samt vapenvård. Egenstudier av aktuellt kursmaterial. Utbildningsmomentet ska ledas av en person behörig att vara vapeninstruktör i auktoriserat utbildningsföretag.

Beräknad tid 3 timmar.

Ämne Vapenhantering – Allmänna grunder

Innehåll – Ladda och patron ur.

– Riktmedel och siktbild. – Grepp om vapnet. – Skjutställning. – Avfyringsteknik. – Precisionsskjutning. – Nödvärnsdrag (utan tidskrav). – Uppföljning av skottet och andning. – Åtgärder vid eldavbrott och magasinsbyte. – Repetition av generella säkerhetsregler samt säker-

hetsregler på skjutbanan.

Mål Deltagaren ska förstå förutsättningarna i grundträ-

ningen och kunna utföra momenten på ett säkert sätt.

PMFS 2017:9

28

Genomförande Målet ska uppnås genom att deltagaren får praktisk

övning i allmänna grunder i vapenhantering. Utbildningsmomentet ska ledas av en person behörig att vara vapeninstruktör i auktoriserat utbildningsföretag.

Beräknad tid 4 timmar.

Ämne Vapenhantering – Färdighetsträning

Innehåll – Nödvärnsdrag (med tidskrav).

– Eldgivning från låg färdigställning (med tidskrav). – Alternativa skjutställningar. – Enhandsskjutning. – Ficklampstekniker (skjutning under sämre ljusför-

hållanden). – Skydd och skyl.

Mål Deltagaren ska ha god kunskap och färdighet i att

bära och hantera tjänstevapnet säkert och tjänstemässigt. Deltagaren ska träna upp ett automatiserat beteende och på så sätt uppnå stresstålighet i vapenhanteringen.

Genomförande Utbildningsmomentet ska ledas av en person behörig

att vara vapeninstruktör i auktoriserat utbildningsföretag.

Beräknad tid 12 timmar.

Ämne Vapenhantering – Beslutsträning

Innehåll – Vapenanvändning med stöd av 24 kap. 1 och 5 §§

brottsbalken samt 13 § skyddslagen . – Teoretisk kunskap om nödvärnssituationer och in-

gripanden med stöd av laga befogenhet ska förstärkas genom att deltagarna får uppleva att agera i motsvarande situation på ett så verklighetsnära sätt som möjligt. – Realistiska övningar genom att deltagarna får träna

på att tolka olika situationer samt fatta och verkställa för situationen adekvat beslut. – Upplevelsebaserade övningar i syfte att tydliggöra

mänsklig förmåga respektive begränsning.

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomenten ha god

förmåga att hantera situationer där tjänstevapnet kan komma till användning med stöd av nödvärnsrätten enligt 24 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken eller laga befogenhet enligt 13 § skyddslagen .

PMFS 2017:9

29

Genomförande En nödvärnssituation eller ett ingripande med stöd av

laga befogenhet är en komplex händelse där deltagaren har ett stort antal faktorer som påverkar hans eller hennes förmåga att lyckas i situationen. Deltagaren ska öva på sådana situationer under så realistiska förhållanden som möjligt. Deltagaren ska efter sådana övningar ges möjlighet att utvärdera sin egen förmåga. Utbildningsmomentet ska ledas av en person behörig att vara vapeninstruktör i auktoriserat utbildningsföretag.

Beräknad tid 8 timmar.

Ämne Kompetensprov

Innehåll – Skriftligt prov på deltagarens kunskap om den del

av nödvärnsrätten och laga befogenhet som ger stöd för skyddsvakt att i vissa fall använda skjutvapen och de författningsbestämmelser som reglerar bevaknings- och utbildningsföretags och skyddsvakts möjligheter att få tillstånd att inneha skjutvapen och hur vapnen ska förvaras. – Praktiskt prov på deltagarens färdighet att bära och

hantera skjutvapnet.

Mål Det ska efter kompetensprovet stå klart om deltaga-

ren har den kunskap och färdighet som krävs för att han eller hon ska kunna bära och använda skjutvapen i bevakningsarbetet säkert och rättsenligt.

Genomförande Skriftligt prov. Det skriftliga provet ska ledas av en

person med minst 15 högskolepoäng i juridik eller med motsvarande kunskapsnivå. Det praktiska provet ska genomföras i enlighet med kravnivån på det prov som poliser måste klara för att få bära vapen i tjänsten. Provet ska i denna del ledas en person behörig att vara vapeninstruktör i auktoriserat utbildningsföretag.

Beräknad tid 3 timmar.

PMFS 2017:9

30

Bilaga 5

Förkortad utbildning i hantering av skjutvapen för skyddsvakt

16 timmar

Endast den som med godkänt resultat har genomgått utbildning för skyddsvakt enligt 2 kap. 1–2 §§ FAP 694-1 eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser samt föreskriven utbildning i hantering av skjutvapen enligt FAP 573-1 eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser får antas till utbildningen.

Ämne Innehav och förvaring av bevaknings- och

utbildningsföretags och väktares skjutvapen

Innehåll 2 kap. 3 , 13 §§ , 3 kap. 7 § , 9 kap. 2 § vapenlagen

( 1996:67 ). – 1 kap. 3 § och 17 kap. 1 § vapenförordningen

( 1996:70 ). – 6 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna

råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2002:9); FAP 551-3. – 4 kap. 2–5 §§, 10 §, 7 kap. 1 § 1–5 Rikspolisstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd om Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och ammunition (RPSFS 2005:9); FAP 943-1.

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomentet kunna re-

dogöra för innehållet i de författningsbestämmelser som reglerar bevaknings- och utbildningsföretags samt skyddsvakts möjligheter att få tillstånd att inneha skjutvapen och hur vapnen ska förvaras.

Genomförande Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning med

utgångspunkt från relevanta författningsbestämmelser. Utbildningsmomentet ska ledas av en person med minst 15 högskolepoäng i juridik eller med minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid 1 timme.

Ämne Skyddsvakts bärande och användande av

skjutvapen

Innehåll 24 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken .

13 § skyddslagen (2010:305) .

PMFS 2017:9

31

Mål Deltagaren ska efter att ha genomgått ämnet kunna

redogöra för de regler som styr när en skyddsvakt får använda skjutvapen.

Genomförande Målet ska uppnås genom teoretisk undervisning uti-

från fingerade eller verkliga fallbeskrivningar. Utbildningsmomentet ska ledas av en person med minst 15 högskolepoäng i juridik eller med minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid 2 timmar.

Ämne Vapenhantering – Repetition

Innehåll – Ladda och patron ur.

– Riktmedel och siktbild. – Grepp om vapnet. – Skjutställning. – Avfyringsteknik. – Precisionsskjutning. – Nödvärnsdrag (utan tidskrav). – Uppföljning av skottet och andning. – Åtgärder vid eldavbrott och magasinsbyte. – Repetition av generella säkerhetsregler samt säker-

hetsregler på skjutbanan.

Mål Deltagaren ska förstå förutsättningarna i grundträ-

ningen och kunna utföra momenten på ett säkert sätt.

Genomförande Målet ska uppnås genom att deltagaren får praktisk

övning i allmänna grunder i vapenhantering. Utbildningsmomentet ska ledas av en person behörig att vara vapeninstruktör i auktoriserat utbildningsföretag.

Beräknad tid 2 timmar.

PMFS 2017:9

32

Ämne Vapenhantering – Beslutsträning

Innehåll – Vapenanvändning med stöd av 24 kap. 1 och 5 §§

brottsbalken samt 13 § skyddslagen . – Teoretisk kunskap om nödvärnssituationer och in-

gripanden med stöd av laga befogenhet ska förstärkas genom att deltagarna får uppleva att agera i motsvarande situation på ett så verklighetsnära sätt som möjligt. – Realistiska övningar genom att deltagarna får träna

på att tolka olika situationer samt fatta och verkställa för situationen adekvat beslut. – Upplevelsebaserade övningar i syfte att tydliggöra

mänsklig förmåga respektive begränsning.

Mål Deltagaren ska efter utbildningsmomenten ha god

förmåga att hantera situationer där tjänstevapnet kan komma till användning med stöd av nödvärnsrätten enligt 24 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken eller laga befogenhet enligt 13 § skyddslagen .

Genomförande En nödvärnssituation eller ett ingripande med stöd av

laga befogenhet är en komplex händelse där deltagaren har ett stort antal faktorer som påverkar hans/hennes förmåga att lyckas i situationen. Deltagaren ska öva på sådana situationer under så realistiska förhållanden som möjligt. Deltagaren ska efter sådana övningar ges möjlighet att utvärdera sin egen förmåga. Utbildningsmomentet ska ledas av en person behörig att vara vapeninstruktör i auktoriserat utbildningsföretag.

Beräknad tid 8 timmar.

Ämne Kompetensprov

Innehåll Skriftligt prov på deltagarens kunskap om den del av

nödvärnsrätten och laga befogenhet som ger stöd för skyddsvakt att i vissa fall använda skjutvapen och de författningsbestämmelser som reglerar bevakningsoch utbildningsföretags och skyddsvakts möjligheter att få tillstånd att inneha skjutvapen och hur vapnen ska förvaras. Praktiskt prov på deltagarens färdighet att bära och hantera skjutvapnet.

Mål Det ska efter kompetensprovet stå klart om deltaga-

ren har den kunskap och färdighet som krävs för att han eller hon ska kunna bära och använda skjutvapen i bevakningsarbetet säkert och rättsenligt.

PMFS 2017:9

33

Genomförande Skriftligt prov. Det skriftliga provet ska ledas av en

person med minst 15 högskolepoäng i juridik eller med minst motsvarande kunskapsnivå. Det praktiska provet ska genomföras i enlighet med kravnivån på det prov som poliser måste klara för att få bära vapen i tjänsten. Provet ska i denna del ledas en person behörig att vara vapeninstruktör i auktoriserat utbildningsföretag.

Beräknad tid 3 timmar.

PMFS 2017:9

34

Bilaga 6

Handfängsel för skyddsvakt

1. Allmänt

Handfängsel ska – vara av metall och ha så stor brottstyrka att en normal person inte kan ta sig

loss t.ex. under transport i fordon, – ha en låsning av typen ”push-pin” så att innermåttet inte oavsiktligt kan

förändras. – kunna användas både utom- och inomhus. De ska tåla hög användnings-

frekvens över lång tid i olika miljöförhållanden, – inte innehålla några giftiga ämnen eller på annat sätt avge hälsofarliga äm-

nen, – vara funktionella och enkla att använda, både vid på- och avtagning samt

under transport, – bör vara underhållsfria utöver nödvändig rengöring och eventuell smörj-

ning utan att fängslens funktion försämras, och – konstruerade och tillverkade så att inga skador eller sjukdomar onödigtvis

framkallas vare sig på den som beläggs med handfängsel eller den som utför åtgärden.

Handfängslet ska m.a.o. ha en sådan konstruktion att sårskador i största möjliga mån undviks på den som beläggs med fängslet. Ytskiktet ska vara så utformat att det inte flagnar så att skarpa kanter kan bildas och därmed orsaka blödningar på en fängslad person. Nitar ska vara helt inslipade mot underlaget och vara utan skarpa kanter. Insidan av handfängslet ska vara väl avrundat.

2. Konstruktion

Handfängsel

ska ha en fast och en rörlig klov på varje sida.

3. Tålighetstest

Handfängslen ska vara av rostfritt stål och uppfylla standarden U.S. N.I.J. 0307.01. eller motsvarande krav.

4. Rörlighet

Klovarna ska vara så sammanfogade i ett rörligt system så att klovarna inte kan låsas mot varandra och därmed brytas isär.

5. Vikt och mått

Fängslen bör inte väga mer än 300 g och bör ha – minimum innermått 150 mm i omkrets, maximum innermått 220 mm i om-

krets.

PMFS 2017:9

35

6. Lås

Låsfunktionen ska – ske med nyckel av samma typ som passar polisens handfängsel och – inte kunna upphävas genom stötar.

Låsfunktionen bör ha minst 19 låspositioner.

PMFS 2017:9

36

Bilaga 7

Utbildning i expanderbar batong

10 lektionstimmar

Ämne Expanderbar batong och konflikthantering

Innehåll 24 kap. brottsbalken .

10 § 2 polislagen (1984:387) , jfr 29 § samma lag .

– Batongtekniker och moment i form av; – grundställning, – högt och lågt utslag, – ihopslag, – färdigställning, – forehand- och backhandslag, – blockering, – medicinska risker, – mental förberedelse, – konflikthantering, – kommunikation, och – kompetensprov.

Mål Deltagaren ska efter utbildningen ha god

– färdighet i att använda expanderbar batong, – kunskap i konflikthantering och kommunikation,

och – kunskap om de medicinska risker som följer med

slag från en expanderbar batong.

Genomförande Målet ska uppnås genom förflyttningsövningar och

händelsestyrda övningar. Kursen ska avslutas med kunskapskontroll i form av en tillämpad praktisk övning. Utbildningsmomentet ska i den praktiska delen ledas av en person som med godkänt resultat har genomgått Polismyndighetens huvudinstruktörs eller instruktörsutbildning i konflikthantering med kommunikation och självskydd, eller med godkänt resultat utbildats till instruktör av sådan godkänd huvudinstruktör.

Inget krav på fortbildning.

Beräknad tid 10 timmar.

PMFS 2017:9

37

Bilaga 8

Batonger som får bäras av skyddsvakt

Batonger som uppfyller kraven i avsnitt 1 och 2 får bäras av skyddsvakt som genomgått föreskriven utbildning för detta.

1. Teknisk beskrivning av gummibatong för skyddsvakt

Skyddsvakt får när han eller hon utför bevakning endast bära och använda gummibatong med egenskaper enligt följande.

Färg: svart Format:

Material:

1. Gummi – homogent utan blåsor för handtaget: svart yt- eller genomfärgat naturgummi hårdhetsgrad 70–75 grader IRH för övrigt: svart naturgummi, hårdhetsgrad ca 60 grader IRH.

2. Stålrör, härdat: SIS 142225, 18 dy X 1 mm. Stålröret ska vara koncentriskt belagt med gummi på sådant sätt att en jämn tjockleksökning erhålls från handtaget till batongens spets. Vid handtaget ska gummitjockleken vara minst 4 mm (från stålröret) och vid batongens tjockaste del minst 10 mm.

3. Handrem av nylonband.

4. Bärbygel av rostfritt stål 18/8.

5. Uniformsknapp av metall.

2. Teknisk beskrivning av expanderbar batong för skyddsvakt

Skyddsvakt får när han eller hon utför bevakning endast bära och använda expanderbar batong med egenskaper enligt följande detaljkrav.

Batongen ska – vara tillverkad av stål, – vara högst 26

tum i utfällt läge,

PMFS 2017:9

38

– ha svart ytbeläggning, – inte ha en konstruktion som kan orsaka oavsiktliga personskador, – kunna användas utan att driftstörningar uppstår eller att batongen eller dess

ingående delar börjar rosta, – vara användarvänlig och ha en greppyta som är tillverkad i ett halksäkert

material, – ha en greppyta (gummimaterial eller dylikt) som är fastsatt på sådant sätt

att det inte kan glida eller lossna utan användande av verktyg, – vara konstruerad på sådant sätt att den håller sig kvar i infällt respektive ut-

fällt läge när så krävs, samt – kunna motstå skador som kan uppstå om batongen tappas från cirka 1 me-

ters höjd vid upprepade tillfällen i hårt underlag.

PMFS 2017:9

39

Bilaga 9

OC-spray för skyddsvakt

1. Krav

1.1. Komponent

Den aktiva komponenten måste vara baserad på växtextrakt och Capsaisin derivat. Utöver Capsaisin får OC-sprayen inte innehålla substanser som enligt Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 klassats som – giftiga, – oxiderande, – hälsoskadliga, – irriterande, – cancerframkallande, – allergiframkallande, eller – genetiskt skadliga eller giftiga avseende reproduktionsförmåga.

1.2. Drivgas

Drivgasen får inte innehålla substanser som enligt Montrealprotokollet 1 är otillåtna med avseende på negativ inverkan på ozonlagret.

2. Funktion

Behållaren får inte innehålla mer än 50 gram. Sprayen får antingen vara i form av en stråle, kon eller kombination av dessa två. Räckvidden vid sprayning ska vara minst tre meter.

Behållaren ska vara kapabel att producera åtminstone tre repetitioner av sprayning som var och en varar minst en sekund där den sista sprayningen ska kunna levereras med acceptabelt resultat avseende nivå av Capsaisin och räckvidd.

1 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.

PMFS 2017:9

40

Bilaga 10

Hjälm för skyddsvakt

1. Allmänt

Skyddshjälm ska – vara av liknade typ som polisen använder, – bestå av hjälmskal, visir, hakband och nackskydd, – väga maximalt 1 650 gram exklusive nackskydd, – vara anpassad för bärande av sådan skyddsmask som finns på objektet, – ha märkning invändigt med tillverkningsår och skyddsklass, samt – vara försedd med hakband med ”säkerhetslås” med nödutlösning.

Hjälmens skal ska – vara tillverkat i ett stycke av reptålig formsprutad Polykarbonat (Lexan

alternativt likvärdigt eller bättre material gällande bl.a. slaghållfasthet).

Visir ska – vara fällbart och tillverkat av 4 mm Polykarbonat (Lexan alternativt likvär-

digt eller bättre material gällande bl.a. slagtålighet), – vara välventilerat men även tätat i överkant som skydd mot att vätska rin-

ner ned, – kunna fixeras både i uppfällt och nedfällt läge, – täcka ansiktet ner till en linje strax under tänderna i underkäken, och – överlappa hjälmskalet i sidled.

PMFS 2017:9

41

Bilaga 11

Tjänstetecken för och utmärkning av skyddsvakt

Skyddsvakt som är arbetsledare får även bära armbindel, axelmarkering eller bricka som visar hans eller hennes funktion.

Bild 1

Tjänstetecken Bärandeföreskrift Beskrivning

Funktionsbeckning bröst

Ska finnas på plaggets vänstra bröst. Inga andra funktionsbeteckningar är tillåtna att kombinera med denna.

SKYDDSVAKT Svart botten med gul text, maximalt yttermått 110 x 33 mm. Broderat märke eller bricka av metall med gul text och svart botten. Om bevakningsuppdraget innebär krav på flamskyddad klädsel eller liknande får funktionsbeteckningen utföras på ett för uppgiften lämpligt sätt. Se bild 1.

PMFS 2017:9

42

Tjänstetecken Bärandeföreskrift Beskrivning

Ärmemblem Ärmemblem ska finnas

på samtliga unifomsplagg som bärs synliga. De ska antingen vara – fast monterade som tygmärke på båda ärmar eller – löstagbar svart armbindel med tryckt ärmemblem på båda ärmar. Armbindel får vara försedd med bevakningsföretagets och/eller uppdragsgivarens logotyp.

SKYDDSVAKT, rektangulärt märke med böjd övre kant på svart botten bestående av en sköld med lilla riksvapnet lagd över två korsande fasces vilande på eklöv. Ovanför skölden texten SKYDDS och under skölden texten VAKT med gul text. Broderat i gult, svart och blått garn. Om bevakningsuppdraget innebär krav på flamskyddad klädsel eller liknande får emblemet utföras på ett för uppgiften lämpligt sätt. Se bild 2.

Ärmemblem ska alltid vara placerade centrerat 50 mm nedanför ärmkullen. Ärmemblem får bäras på samtliga jackor, skjortor, pikétröjor etc.

PMFS 2017:9

43

Bild 2

Företagsemblem Bärandeföreskrift Beskrivning

Företagsemblem 10 mm nedanför ärm-

emblem ska, i förekommande fall, bevakningsföretagets och/eller uppdragsgivarens logotyp finnas. Valfria färger. Inga andra emblem är tillåtna.

Maximalt mått av 90 x 45 mm. Om bevakningsuppdraget innebär krav på flamskyddad klädsel eller liknande får emblemet utföras på ett för uppgiften lämpligt sätt.

44

PMFS 2017:9

Bilaga 12

Varselväst för skyddsvakt

Bild 3 Bild 4

Tjänstetecken Bärandeföreskrift Beskrivning

Varselväst Får bäras vid all tjänst-

göring. Om tjänstgöring kräver synlighet enligt EN 471 klass 2 ska västen vara utformad enligt bild 3. I annat fall får en midjekort väst med synlighet enligt klass 1 bäras, se bild 4. Västen får även förses med text ”ARBETSLEDARE”.

Fluorescerande gul väst med reflexer. SKYDDSVAKT tryckt i reflekterande material på blå botten fram- och baktill på plagget. Bottenplattan ska vara blå enligt NCS 2 7015-R90B. Se bild 3 och 4.