Prop. 1981/82:2

med förslag till lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, m.m.

Regeringens proposition 1981/82: 2

med förslag till lag om ändring i lagen (l96tlz4l8) om straff för _varusmuggling, m. m.;

beslutad den 25juni l98l.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN BJÖRN MOLlN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i lagen (l96t): 418) om straff för varusmuggling. Därigenom får en tulltjänsteman uttrycklig befogenhet att under samma förutsättningar som f. n. normalt gälleri fråga om kroppsvisi- tation företa s.k. ytlig kroppsbesiktning. Vidare föreslås en följdändring i valutalagen (l939: 350).

De nya reglerna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Prop. 1981/82: 2-

i'rop. 1981/82: 2

1. Förslag till

lx)

Lag om ändring i lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (l96tlz4l8) om straff för varu-

smuggling

dels att l3 och I9s'ä skall ha nedan angivna lydelse. dels att rubriken närmast före l8å skall lyda "()m husrannsakan. kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning”.

Nuvarande lydelse F öres/a gen lydelse

Förundersökning rörande brott. som avses i denna lag. mä inledas av tullmyndighet. Har den inletts av tullmyndighet. skall beträffande myndig- heten gälla vad i rättegångsbalken är stadgat om undersökningsledare. Är saken ej av enkel beskaffenhet. skall ledningen övertagas av åklagaren. sä snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall oek eljest övertaga ledningen. när det finnes påkallat av särskilda skäl.

Åklagaren äge. dä undersökning ledes av tullmyndighet. meddela anvis- ningar rörande undersökningens bedrivande.

Då undersökning ledes av åklagaren. äge han vid undersökningens verk- ställande anlita biträde av tullmyndighet. sä oek uppdraga ät tulltjänsteman att vidtaga särskild till undersökningen hörande åtgärd. om dess beskaffen- het tilläter det.

Med tullmyndighet avses i denna paragraf tal/verkets mnhmlsman. Ialldirekn'ir. rallji'irva/tarc'. kandi- srrikn'hqf' och _g'rr'inxdistriklt'lujf. ('lenera[tal/styrda'n (ige förord/za jämväl annan befattningshm'are i tullverket ("in nu sagts att fullgöra vad enligt denna paragraf ankom- mer pä tullmyndighet.

Förekommer mot någon. som an- träffas vid gräns- eller kustort eller ankommer till plats. där förbindelse med utlandet äger rum. anledning att han har på sig gods. som enligt denna lag är underkastat beslag. mä för eftersökande av sådant gods tulltjänsteman företaga kroppsvisi- tation ä honom. Om vederbörande chef för tull-. kust- eller gränsbe- vakning finner skärpning av tull- kontrollen ä persontrafiken till eller från utlandet med viss lägenhet el- ler för viss tidrymd ä någon plats oundgängligen nödvändig. mä efter bevakningschefens förord-

Med tullmyndighet avses i denna paragraf ('litff'fi'il' (lisrriktxlallkam— marc. gränstullkalnnmrc (N'/l lall- kammarc eller annan befattnings- havare i tullverket som genera/tall- .sryrclsen_li'irordnar att fullgöra vad mm enligt paragrafen ankommer på tullmyndighet.

|9å

Förekommer mot någon. som an- träffas” vid gräns- eller kustort eller ankommer till plats. där förbindelse med utlandet äger rum. anledning att han har på sig gods. som enligt denna lag är underkastat beslag. mä för eftersökande av sådant gods tulltjänsteman företaga kroppsvisi— tation (It'll ytlig ,'(/'oppshesiktai/lg ä honom. Om vederbörande chef för tull-. kust- eller gränsbevakning lin- ner skärpning av tullkontrollen ä persontrafiken till eller från utlan- det med viss lägenhet eller för viss tidrymd ä någon plats oundgängli- gen nödvändig. mä efter bevak-

Prop. 1981/82: 2

Nuvarande lydelse

nande kroppsvisitation verkställas ä envar. som med lägenheten eller under tidrymden till platsen ankom- mer frän eller från platsen avreser till utlandet. Sådant förordnande skall olördröjligen underställas ge- neraltullstyrelsens prövning men går likväl genast i verkställighet.

Kroppsvisitation. som är-av mera väsentlig omfattning. skall verkstäl- las inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme i fartyg samt. om undersökningsman eller den under- sökte begär det och det kan ske utan större omgång. i vittnens när- varo. Kroppsvisitation ä kvinna mä ej verkställas eller bevittnas av an- nan än kvinna.

Förande av protokoll och tttfär- dande av bevis om företagen kroppsvisitation erfordras ej med mindre den undersökte det begär eller föremål. som päträlfas. tages i beslag.

'.'—J

I-"öres/agen lydelse

ningschefens förordnande kropps- visitation verkställas ä envar. som med lägenheten eller under tidrym- den till platsen ankommer från eller från platsen avreser till utlandet. Sådant förordnande skall ofördröj- ligen underställas generaltullstyrel- sens prövning men gär likväl genast i verkställighet.

Kroppsvisitation. som är av mera väsentlig omfattning. och ytlig krappsln'siktuing skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i lämp- ligt utrymme i fartyg samt. om ttn- dersökningsman eller den under- sökte begär det och det kan ske tttan större omgäng. i vittnens när- varo. Kroppsvisitation ue/t ytlig lmtppsln'siktnin_t: ft kvinna mä ej verkställas eller bevittnas av annan än kvinna. ((i/rare eller legitimerad sjuksköterska.

Förande av protokoll och utfär- dande av bevis om företagen kroppsvisitation eller ytlig kropps- besiktning erfordras ej med mindre den undersökte Itegt't'r det eller före— mål. som päträffas. tages i beslag.

Denna lag träder i kraft tvä veckor efter den dag. dä lagen enligt uppgift på den utkommit frän trycket i Svensk författningssamling.

2. Förslag till

Lag om ändring i valutalagen (1939: 350)

Härigenom föreskrivs att 14.5 valutalagen (1939: 35())' skall ha nedan

angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Ft'ireslagen lydelse

145

I fråga om utförsel- och införsel— förbud. som meddelas med stöd av lä första stycket 4) eller 5) äga be- stämmelserna i lagen ( 1960: 418) om

I 1 .

enaste lydelse 19751204. Senast lydelse av lagens rubrik 1959: 262. S

I fråga om utförsel- och inl't'5rsel- förbud. som meddelas med stöd av :s första stycket 4) eller 5) äga be— stämmelserna i lagen ( 1960: 418) om

Prop. 1981/82: 2 4

Nuvarande lydelse F öres/age)! lydelse

straff för varusmuggling angående straff för varttsmuggling angående förundersökning m.m.. beslag. förundersökning m.m.. beslag. husrannsakan aeh kroppsvisitation husrannsakan. kroppsvisitation ae/t motsvarande tillämpning. ytlig krn'lmsltesiktning motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft tvä veckor efter den dag. dä lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Prop. 1981/82:25 . Utdrag HAN DELSDEPARTEMENTET . PROTOKOLL. vid regeringssammanträde 1981-05-27 .

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Wikström. Friggebo. Dahlgren. Åsling. Söder. Johansson. Wirtén. An- . dersson. Boo. Petri. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Molin

Lagrådsremiss med förslag till lag om ändring i lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling

] Inledning

En tulltjänsteman får enligt lagen ( 1960: 418. ändrad senast 1981: 227) om straff för varusmuggling (den s. k. varusmugglingslagen) under vissa förttt- sättningar företa kroppsvisitation på en person. Däremot kan en sådan tjänsteman inte i denna sin egenskap besluta om kroppsbesiktning. I tull- kontrollverksamheten har man på sina häll tidigare ansett att begreppet kroppsvisitation omfattar inte bara en undersökning av någons kläder m.m. utan även en yttre granskning av själva kroppen. .lustitieombuds- mannen (JO) har i ett beslut den 12 mars 1979 rörande kroppsvisitation av besökande på en kriminalvårdsanstalt uttalat sig om gränsdragningen mel- lan begreppen kroppsvisitation och kroppsbesiktning. 10 har därvid funnit bl. a. att ett synande av själva kroppen är att hänföra till kroppsbesiktning. Om detta beslut har generaltttllstyrelsen den 7 november 1980 informerat tullverkets tjänstemän.

[ skrivelse den 27 november 1980 till regeringen har generaltttllstyrelsen hemställt om ändring i varusmugglingslagen. Enligt hemställan skttlle tttll- tjänsteman få besluta om kroppsbesiktning på den som ankommer från tttrikes ort och skäligen kan misstänkas för narkotikasmttggling. om fara är i dröjsmål. Framställningar i frågan har gjorts hos regeringen också av enskilda. _

Mot denna bakgrund har inotn handelsdepartetnentet utarbetats prome- morian Kroppsvisitation/kroppsbesiktning i samband med tullkontroll. [ promemorian föreslås en ändring i varttsmttgglingslagen. innebärande att en tulltjänsteman får uttrycklig rätt att under samma förutsättningar som

Prop. 1981/82: 2 6

f. n. gäller i fråga om kroppsvisitation företa s.k. ytlig kroppsbesiktning. Promemorian bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I.

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts avjttstitiekanslern (JK). riksåklagaren. hovrätten över Skåne och Blekinge, generaltttllstyrel- sen. rikspolisstyrelsen. socialstyrelsen. tvångsmedelskommittén (Ju 1978: 06).justitieombudsmannen Wigelius (10). Sveriges advokatsamfund och Svenska tulltjänstemannaförbundet.

Riksåklagaren har överlämnat yttranden från överäklagarna i Göteborgs och Malmö åklagardistrikt. Vidare har riksåklagaren redovisat synpunkter som inhämtats underhand från chefen för länsåklagarmyndigheten i Malmöhus län samt från överåklagaren i Stockholms åklagardistrikt. Riks- polisstyrelscn har överlämnat yttranden från polisstyrelserna i Göteborgs. Malmö och Helsingborgs polisdistrikt.

Hänvisningar till S2

  • Prop. 1981/82:2: Avsnitt 5.2.2

2 Bakgrund

Lagstiftningsärendet berör säledes frågan om befogenheten inom tull- verket att besluta om kroppsvisitation respektive kroppsbesiktning. 1 den bilagda promemorian lämnas till en början en redovisning för detta samt för regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i annan lagstiftning. Jag skall här först beröra de bestämmelser som är aktuella för tttllverkets del.

Föreskrifter om tvångsmedel av detta slag finns dels i rättegångsbalken (RB). dels i varusmugglingslagcn. Reglerna i RB tar sikte på förundersök- ning i brottmål. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning kan utgöra led i denna. Till dessa föreskrifter ansluter särskilda bestämmelseri varusmugg- lingslagen om tullmyndighet m.m. som förundersökningsledare i vissa fall. I fråga om bl. a. kroppsvisitation innehåller sistnämnda lag dessutom spe- ciella regler som ger en vidare ram för att besluta om kroppsvisitation. såväl när det gällerlaga grund för ett sådant beslut som beträffande behörig beslutsfattare.

Bestämmelserna [ RB innebär i huvudsak följande. såvitt nu är av intresse.

Förundersökning i brottmål skall enligt 23 kap. 1 & inledas så snart på grund av angivelse eller eljest anledning förekommer. att brott som hör under allmänt åtal. förövats. Enligt 3 & samma kap. inleds förundersök- ningen av polismyndigheten eller åklagaren. Har den inletts av polismyn- dighet och är saken inte av enkel beskaffenhet. skall ledningen övertas av åklagaren, så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall också eljest överta ledningen. när det finnes påkallat av särskilda skäl. Innan förundersökning hunnit inledas. får polisman hålla förhör och vidta annan åtgärd i syfte att utreda brottet. om åtgärden inte kan uppskju- tas utan olägenhet. Om användande av tvångsmedel ttnder förundersök-

Prop. 1981/82: 2 7

ningen gäller enligt 16 & vad som föreskrivs i 24—28 kap. Av 18 & framgår att då förundersökningen fortskridit så långt att någon skäligen misstänks för brottet denne skall. då han hörs. underrättas om misstanken.

I 28 kap. ftnns regler om husrannsakan samt om-kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Av 1 åframgår att husrannsakan fär företas i bl. a. slutet förvaringsställe, om anledning förekommer att brott förövats. varå fängel- se kan följa. En ytterligare förutsättning är att åtgärden företas för eftersö- kande av föremål som är underkastat beslag. eller eljest till utrönande av omständighet. som kan äga betydelse för utredning om brottet. Hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får httsrannsakan dock företas endast om på grund av vissa omständigheter eller eljest synnerlig anledning förekommer, att genom rannsakningen föremål. som är ttnder- kastade beslag. skall anträffas eller annan utredning om brottet vinnas.

Enligt 11 s samma kap. får om det förekommer anledning. att brott förövats. varä fängelse kan följa — kroppsvisitation företas för eftersö- kande av föremål. som är underkastat beslag. eller eljest till utrönande av omständighet. som kan äga betydelse för utredning om brottet. Bestäm- melserna är i huvudsak uppbyggda som beträffande husrannsakan. På annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får sålunda kroppsvisitation företas endast om synnerlig anledning förekommer. att därigenom föremål. som är underkastat beslag. skall anträffas. eller annan utredning om brottet vinnas. För samma ändamål får enligt 12 & kroppsbe- siktning företas på den som skäligen kan misstänkas för brott. på vilket fängelse kan följa. .

Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning gäller enligt 13s' samma kap. i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 4. 8 och 9 åå om husrannsakan. Detta innebär bl.a. att beslut om ett sådant tvångsmedel meddelas av ttndersökningsledaren. åklagaren eller rätten. Är fara i dröjs- mäl får dock åtgärden beslutas av polisman. på sätt som följer av 13 s.

I varusmugglingslagen föreskrivs till en början straff för olika former av varusmuggling. Fängelse kan följa på samtliga former tttom beträffande ringa brott. Särskilda straffregler gäller för olovlig befattning med smuggel— gods. På uppsåtligt sådant brott kan följa fängelse. För bristande tillsyn över transportmedel finns en speciell regel. Vidare anges att gods. som varit föremål för varusmuggling. eller försök därtill. skall förklaras förver- kat. (.)m egendomen inte finns i behåll. skall i stället värdet förklaras förverkat. Därutöver gäller vissa andra föreskrifter.

1 13— 14 5.5 ställs upp särskilda regler om _li'irun(le/'.w'ikning rörande brott som avses i i'arusmugglingslagen. En tttllmyndighet får inleda en sådan undersökning. Har den inletts av en tullmyndighet. skall beträffande myn- digheten gälla vad som föreskrivs i RB om undersökningsledare. De föl- jande föreskrifterna överensstämmer i sak med vad jag har redovisat rörande polismyndighets befattning med förundersökning (23 kap. 35% RB). Om saken inte är av enkel beskaffenhet. skall sålunda ledningen övertas av

Prop. 1981/82: 2 g

åklagaren. så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Också annars skall åklagaren överta ledningen. när det ftnnes påkallat av särskil- da skäl. Med tullmyndighet avses i 13.5 tullverkets ombudsman. tulldirek- tör. tullförvaltare. kustdistriktchef och gränsdistriktchef. Generaltullsty- relsen får förordna också annan befattningshzware i tullverket att fullgöra vad som ankommer på tullmyndighet enligt 13 &.

Enligt 1445 åligger det bl.a. tulltjänsteman att i den mån honom anbefalld tjänstgöring därtill föranleder noggrant övervaka att brott. som avses i varusmugglingslagen. inte äger rum. Vidare äger enligt lagrummet tull- tjänsteman bl. a. samma rätt som enligt RB tillkommer polisman att gripa den som misstänks för brott. som avses i varusmttgglingslagen.

Enligt 15% sistnämnda lag får bl.a. tulltjänsteman ta egendom. som kan antas vara förverkad enligt lagen. i beslag.

] 19ö varusmugglingslagen ges särskilda regler om kroppsvisitation. regler som i viss mån avviker från motsvarande föreskrifter i RB. l 19s' anges: Förekommer mot någon. som anträffas vid gräns- eller kttstort eller ankommer till plats. där förbindelse med utlandet äger rttm. anledning att han har på sig gods. som enligt denna lag är underkastat beslag. må för eftersökande av sådant gods tulltjänsteman företa kroppsvisitation å ho- nom.

Vidare anges: Om vederbörande chef för tull-. kust- eller gränsbevak- ning finner skärpning av tullkontrollen ä persontrafiken till eller från tttlan- det med viss lägenhet eller för viss tidrymd på någon plats oundgängligen nödvändig. må efter bevakningschefens förordnande kroppsvisitation verkställas å envar. som med lägenheten eller ttnder tidrymden till platsen ankommer från eller från platsen avreser till utlandet. Sådant förordnande skall ofördröjligen underställas generaltttllstyrelsens prövning men går lik- väl genast i verkställighet.

Enjii/nfi'jrelse mellan vad som gäller enligt RB och varusmttgglingslagen i fråga om kroppsvisitation och kroppsbesiktning utvisar bl.a. följande.

Beslut om kroppsvisitation eller kroppsbesik[ning enlig! RB kan medde- las av tullmyndighet. om denna har inträtt som förttndersökningslcdare (13 & varusmugglingslagen samt 23 kap. 3 s och 28 kap. 11 s" RB). "fill förutsättningarna för ett sådant beslut hör bl. a. att det förekommer anled- ning att brott enligt varusmugglingslagen har förövats och att fängelse kan följa på detta. Vidare krävs bl.a. antingen att den som kroppsvisiteras skäligen kan misstänkas för brottet eller. i annat fall. att synnerlig anled- ning förekommer att därigenom föremål. som är underkastat beslag. skall anträffas eller annan utredning om brottet vinnas. Beslut om kroppsbe- siktning kan meddelas för samma ändatnäl men endast i fråga om den som skäligen kan misstänkas för nyss nämnt brott.

Beslut enligt RB om dessa tvångsmedel kan alltså inte meddelas av en enskild tulltjänsteman i denna sin egenskap. Beslutet måste fattas av en sådan tullmyndighet eller befattningshavare som anges i 13 & varusmugg—

Prop. 1981/82: 2 9

lingslagen och som inträtt som förundersökningsledare. Den sotn kropps- besiktigas måste vara skäligen misstänkt för ett sådant brott enligt varu- smugglingslagen som det kan följa fängelse på. Kroppsvisitation kan dock ske också i fråga om annan person. om synnerlig anledning av nyss nämnt slag förekommer.

För beslut om kroppsvisitation endast med stöd av t'arttsmttgglingsla- gen gäller, somjag tidigare har berört. en mer vidsträckt ram. På sätt som jag har redovisat får beslut meddelas av en enskild tulltjänsteman. Det behövs alltså inte beslut av förundersökningslcdare. vare sig denne är tullmyndighet m. m.. polismyndighet eller åklagare. Inte heller fordras det att den som kroppsvisiteras är skäligen misstänkt för ett sådant brott enligt varusmugglingslagen på vilket fängelse kan följa. eller att synnerlig anled- ning av visst slag förekommer. Vad som krävs är i normalfallet bl.a. att det förekommer anledning att vederbörande har på sig gods som är under- kastat beslag enligt varusmugglingslagen.

Detta torde med hänsyn till omständigheterna vid föreskriftens tillkomst (prop. 19461334 s. 15 jämfört med lydelsen av äldre lagrum. 14 5 lagen (1923: 147) om straff för olovlig varuinförsel) la tolkas så att det skall föreligga en grad av misstanke att den som kroppsvisiteras har på sig sådant gods. Däremot måste det inte finnas anledning att misstänka just denne för brott. Av det anförda torde följa att den nu aktuella föreskriften i 19 & varusmugglingslagen inte tillåter en rutinmässig kontroll i exempelvis den formen att man Stickprovsvis plockar ut ett antal personer för kroppsvisitation.

För den skärpta tullkontrollwt enligt samma lagrum gäller dock delvis andra föreskrifter. Har väl vederbörande bevakningschefftlnnit tillräckliga skäl för förordnande om sådan kontroll. får kroppsvisitation verkställas på envar. Bestämmelsen. som i väsentliga drag fanns med i 1923 års lagstift— ning rörande varusmuggling. kräver inte att misstanke föreligger att veder- börande har på sig gods som är underkastat beslag enligt varusmugglingsla- gen. Exempelvis måste det antas att en ren stickprovskontroll kan ske med stöd av bestämmelsen. Den torde därmed ha en i viss mån preventiv funktion. Den försiktighet som kan synas naturlig i fråga om en så vitt— gående kontrollåtgärd visar sig beträffande bl.a. själva förutsättningen för att vederbörande bcvakningschef skall få förordna om denna. Enligt vad som upplysts i lagstiftningsärendet har beslut om skärpt tttllkontroll före- kommit ytterst sällan.

] varusmugglingslagen finns inte särskilda föreskrifter om kroppsbe- siktning. Beslut om en sådan åtgärd får alltså inte meddelas av en enskild tulltjänsteman som sådan. lnom tullverket är det som nyss berörts endast viss tullmyndighet eller befattningshavare som har befogenhet därvidlag. Förutsättningarna för ett sådant beslut regleras uttömmande i RB.

Föreskrifter som berör frågan om hur kroppsvisitation eller kroppsbe-

Prop. 1981/82: 2 10

siktning får gå till ftnns i RB liksom. beträffande kroppsvisitation. i varu- smugglingslagen. l promemorian redovisas dessa regler.

Jag vill tillägga att det i tttllagstiftningen finns särskilda bestämmelser som ger en tulltjänsteman befogenhet att vidta exempelvis stickprovskon- troll i fråga om resandes varuinnehav. Regler om detta är intagna i 36 & tullagen (19731670. 36%i ändrad senast 1975:1(134) och 65.5 lullstadgan (1973: 671 ).

3. Promemorian

[ den inledningsvis nämnda promemorian erinras till en början om rege- ringsformens skydd för den kroppsliga integriteten. Vidare redovisas be- stämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i. förutom RB och varusmugglingslagen. andra lagar. Jag hänvisar till den i promemorian lämnade redogörelsen. som bl.a. omfattar sådana tvångsåtgärder med avseende på dels häktade och anhållna m.fl. samt intagna i kriminalvårds- anstalt, dels särskild kontroll på flygplats och presumtiva terrorister. Där- utöver redovisas ett för riksdagen framlagt förslag rörande säkerhetskon- troll vid domstolsförhamllingar. '

I promemorian beskrivs vidare hur gränsen brukar dras mellan kroppsvi- sitation och kroppsbesiktning i skilda lagstiftningssammanhang. Vidare redovisas JO:s förut berörda uttalande. Av detta framgår att denne anser att den som vid en grundlig kroppsvisitation tar av sig alla sina kläder inte skall behöva stå naken i tjänstemännens åsyn under visitationen.- Att be vederbörande lyfta på armarna för kontroll av armhålorna. visa undersidan av fötterna och lyfta på håret är enligt 10 att hänföra till kroppsbesiktning. En undersökning av kroppen kan. enligt uttalandet. ju ske genom att man synar kroppen även om man inte tar på den. Också bl. a. en undersökning av håret måste enligt JO:s mening hänföras till kroppsbesiktning. liksom i regel undersökning av en peruk.

Vidare redovisas i promemorian en uppgift från generaltullstyrelsen m.fl. om den praxis som har utbildats inom tullverket beträffande tolk- ningen av begreppet kroppsvisitation och som jag berörde inledningsvis. Enligt denna praxis inbegrips i begreppet även en ytlig granskning av kroppen. Den som kroppsvisiteras i samband med tullkontroll har således när anledning förekommit fått klä av sig naken för att möjliggöra en sådan granskning. Därigenom har det enligt den berörda uppgiften varit möjligt att i anslutning till kroppsvisitation avslöja sådana försök till narkotika- smuggling som sker genom att smugglaren tejpar fast narkotika på krop- pen. exempelvis i armhålor. i skrevet, mellan benen, under fotsulor eller instoppat i håret eller under en peruk. Vidare anförs det i promemorian att

Prop. 1981/82: 2 H

man inom tullverket som kroppsbesiktning tidigare egentligen endast be- traktat undersökning av kroppens håligheter.

I promemorian dras den sltttsatscn att gränsdragningen mellan begrep- pen kroppsvisitation och kroppsbesiktning är tämligen klar och att begrep- pens inncbörd får anses vara densamma oberoende av i vilket författnings- sammanhang de förekommer. Det uttalas att varje undersökning eller granskning av kroppen. antingen den är endast okulär eller mera ingående. är att betrakta som kroppsbesiktning medan kontroll av kläder och andra persedlar är kroppsvisitation.

Vidare redovisas i promemorian det närmare innehållet i generaltullsty- relsens skrivelse den 27 november 1980 och i de övriga framställningar som har gjorts till regeringen i den aktuella frågan. Bl.a. har styrelsen med hänvisning till JO:s beslut den 12 mars 1979 anfört att det inte alltid är tillräckligt att undersöka den misstänktes bagage och företa kroppsvisita- tion. I många fall är det enligt styrelsen nödvändigt att dessutom företa en åtminstone ytlig kroppsbesiktning. eftersom detär en vanligt förekomman- de metod att narkotikasmugglare tejpar fast narkotikan direkt på kroppen. Styrelsen pekar på att. eftersom tulltjänstemän inte själva får besluta om kroppsbesiktning. beslut om ett sådant tvångsmedel i regel fattas av under- sökningsledarc eller åklagare. Denna ordning medför enligt styrelsen olika olägenheter. Därvidlag framhålls bl.a. svårigheter att få ett beslut utom ordinarie arbetstid. ctt försvårande av den fortsatta utredningen genom dröjsmålet, resursbindning och övervakningsproblem. Den av styrelsen föreslagna författningsändringen skall ses mot denna bakgrund.

För närmare detaljer i anslutning till vad jag nu har anfört hänvisar jag till promemorian. I denna uttalas. att det — med hänsyn till det synnerligen starka samhälleliga intresset av att så effektivt som möjligt förhindra att framför allt narkotika förs in i landet —— är uppenbart att det föreligger ett behov av att tulltjänstemän i samband med tullkontroll får besluta inte bara om kroppsvisitationer utan också om en åtminstone okulär yttre gransk- ning av den undersöktes kropp.

En sådan granskning innefattas dock i begreppet kroppsbesiktning. en- ligt promemorian. I denna diskuteras därför flera lagtekniska lösningar för att utvidga tullpersonalens befogenheter. nämligen:

1. En generell befogenhet för tttlltjänstemän att i brådskande fall besluta om kroppsbesiktning på den som ankommer från utrikes ort och skäligen kan misstänkas för narkotikasmuggling (generaltullstyrelsens förslag).

2. Rätt för tulltjänstemän att besluta om ytlig kroppsbesiktning under samma förutsättningar som gäller beträffande kroppsvisitation. både i nor- malfall och i fråga om skärpt tullkontroll.

3. Befogenhet för tulltjänstemän att besluta om fullständig kroppsbe- siktning.

4. Ändring av innebörden av begreppet kroppsvisitation så att detta omfattar även den ytliga granskning av kroppen som kan ske sedan någon har tagit av sig samtliga kläder.

Prop. 1981/82:2 12

l promemorian lämnas närmare synpunkter rörande dessa fyra alterna- tiv. Jag hänvisar därvidlag till denna. Alternativ två förordas där som den lösning för vilken övervägande skäl talar. dvs. en befogenhet för tulltjäns_ teman att besluta om ytlig kroppsbesiktning under samma förutsättningar som gäller beträffande kroppsvisitation.

Om innebörden av begreppet ytlig kroppsbesiktning uttalas i promemo- rian att den utgör en lindrigare variant av kroppsbesiktning. Den innefattar enligt promemorian endast en yttre granskning av någons nakna kropp samt en undersökning av någons skägg. här. peruk eller arm- eller benpro- teser. Vidare anges det att denna beskrivning av ytlig kroppsbesiktning är avsedd att vara uttömmande. Varje annan form av kroppsbesiktning faller således utanför den ytliga. Dock anses det vara naturligt vid det praktiska genomförandet av en ytlig kroppsbesiktning att den undersökte kan upp- tnanas att exponera sådana eljest dolda delar av kroppen såsom fotsulor och armhålor men inget ytterligare. Det bör enligt promemorian alltså inte komma i fråga att be den undersökte inta några särskilda kroppsställningar för att underlätta besiktningen.

Till den närmare innebörden av promemorieförslaget återkommer jag i det följande.

4. Remissutfallet

Vid remissbehandlingen har allmänt erkänts att det finns behov av att tulltjänstemännen i vissa sitttationcr har befogenhet att fatta beslut om kroppsbesiktning som inte är mer ingripande. Vad man därvid pekar på är den avsevärda samhällsskada som narkotikamissbruket medför. det syn- nerligen starka samhällsintresset av att kunna förhindra att narkotika förs in i landet men även intresset av en i övrigt effektiv tullkontroll. fördelarna från effektivitetssynpunkt samt en sannolikt preventiv effekt på narkoti- kasmugglingen. Däremot förekommer det delade meningar om bl.a. förut- sättningarna för ett sådant beslut. gränsdragningen mot annan kroppsbe- siktning. formerna för verkställighet m.m. Också vissa detaljfrågor berörs av remissinstanserna.

Till dem som förordar eller inte har något att erinra mot att behovet tillgodoses i huvudsak genom den i promemorian valda tekniska lösningen hör riksåklagaren. ('hafen jl'ir liinsåklagarmyndighetwt i ll'lalmöhas län. Överåklagaren i Malmö åklagardistrikt. hovrätten över Skåne och Ble- kinge, genera/ttll/styrelsen. rikspolisstyrelsen. polisstyrelserna i Göta- borgs. Malmö och Helsingborgs polisdistrikt. soc'ialstyrelscn. tvångsme- delskommittén. Sveriges advokatsantjimd och Svenska talltjiinstamanna- förbundet. Exempelvis anser riksåklagaren att från praktiska synpunkter starka skäl talar för förslaget. I-Iovrätten bedömer lösningen ändamålsenlig .

Prop. 1981/82: 2 12

och lämplig. Generaltullstyrelsen finner förslaget utan tvekan vara att föredra framför styrelsens förslag. Rikspolisstyrelsen anser förslaget vara väl avvägt och anför bl.a. att det från rättssäkerhetssynpunkt inte torde föreligga några betänkligheter.

JK uttalar att han från de synpunkter han har att beakta inte har något att erinra mot förslaget i vad det avser tulltjänstemans rätt att företa ytlig kroppsbesiktning när det finns anledning att misstänka någon för brott mot varusmugglingslagen. Vidare finner JK det av angivna skäl motiverat att ytlig kroppsbesiktning skall kunna företas i samband med s.k. generell tullkontroll. utan att det föreligger misstanke om brott. Sådan besiktning bör därvid få företas också då någon bestämd'misstänkt inte kan pekas ut men det finns skälig anledning att anta att man skulle finna smuggelgods hos en eller flera i en viss större grupp. Enligt JK bör kroppsbesiktning vid generell tullkontroll emellertid inte få företas på så sätt att var och en urskillningslöst underkastas den. JK hänvisar på denna punkt till bestäm- melserna i regeringsformen . '

Öreråklagaren i Stockholms åklagarclistrikt anför vissa betänkligheter mot förslaget såvitt gäller skärpt tullkontroll men vill inte avstyrka det.

Också JO delar uppfattningen att tulltjänstemän bör ges ökade befogen- heter att undersöka personer. JO uttalar vidare:

Emellertid måste en viss försiktighet iakttas när man skall lagstifta härom. Det ärju här fråga om att begränsa en av regeringsformens fri- och rättigheter. Det är då viktigt att ha ett fullgott underlag för de övervägan- den som görs så att man inte går längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Innehållet i den remitterade promemorian är tämligen magert och det är svårt att med ledning därav bedöma hur långt gående befogenheter tull- tjänstemän behöver ges. Promemorians förslag går i viss mån längre än vad generaltullstyrelsen har förordat och tydligen ansett erforderligt. Vad som för mig framstår som mest betänkligt är att enligt förslaget "ytlig kroppsbe- siktning" skulle få företas utan att det föreligger någon konkret misstanke mot den undersökte. Det ärju ändå här fråga om en åtgärd som innebär ett allvarligt intrång i den enskildes integritet. Man kan också fråga sig om tulltjänstemän i fråga om kroppsbesiktning (låt vara ytlig) bör ges andra befogenheter än polismän har enligt rättegångsbalken . Vidare införs ett alldeles nytt begrepp. "ytlig kroppsbesiktning". vilket oundvikligen kom- mer att leda till gränsdragningsproblem. Ett sådant nytt begrepp bör inte införas utan mera ingående överväganden. ] promemorian har enligt min mening inte övertygande visats att den där valda lösningen bör väljas framför den som generaltullstyrelsen föreslagit.

Sammanfattningsvis anscrjag på det föreliggande materialet att general- tullstyrelsens förslag sakligt sett är att föredra. Jag vill tillägga attjag delar uppfattningen i promemorian att man inte bör ge begreppet kroppsvisita- tion i varusmugglingslagen en annan innebörd än begreppet har i annan lagstiftning.

Som en allmän reflexion i anslutning till ärendet villjag slutligen tillägga att en möjlighet på längre sikt är att ytterligare minska på sambandet

Prop. 1981/82: 2 l4

mellan tullkontrollen och tvångsmedelssystemet i rättegångsbalken . Man kan tänka sig regler som ger högre befattningshavare inom tullen befogen- het att besluta om kroppsbesiktning och detta oavsett om det föreligger misstanke om brott. nämligen om det med skäl kan antas att den som anländer från utrikes ort olovligen medför gods. Vidare kan man i så fall berättiga tulltjänsteman i lägre ställning att besluta om kroppsbesiktning i brådskande fall.

Överåklagaren i Göteborgs åklagardistrikl anför betänkligheter mot ett tillåtande av ytlig kroppsbesiktning vid skärpt tullkontroll och säger sig inte kunna tillstyrka förslaget i denna del. Beslut om en generell sådan kroppsbesiktning ter sig enligt dennes mening stötande. Han anser att den enskilde tulltjänstemannen med stöd av sin behörighet från fall till fall bör överväga om det finns skäl till sådant ingrepp i den personliga integriteten.

Gränsdragningsfrågor berörs också av andra remissinstanser. Riksåkla- garen kan inte finna att ett införande av begreppet ytlig kroppsbesiktning ger anledning till några principiella betänkligheter och pekar påatt på sätt framgår av promemorian en liknande nyansering har skett på senare år i skilda författningar i fråga om kroppsvisitz-ttion. Den i promemorian an- givna uttötnmande beskrivningen av vad som innefattas i begreppet ytlig kroppsbesiktning torde enligt riksåklagaren vara tillräcklig för att tolk- ningssvårigheter skall undvikas.

Hovrätten över Skåne och Blekinge pekar på att enligt det remitterade förslaget ytlig kroppsbesiktning innefattar utöver yttre granskning av nå- gons nakna kropp en undersökning av någons skägg. hår. peruk eller arm- eller benproteser. Vad gäller undersökning av någons hår utgår hovrätten från att fråga är endast om huvudhåret och ej annan behåring. Vidare är det hovrättens uppfattning att en undersökning av arm- eller benproteser i allmänhet är från integritetssynpunkt så ingripande att den inte bör omfat- tas av begreppet ytlig kroppsbesiktning.

Generaltullstyrelsen uttalar att förslaget visserligen inte täcker sådan kroppsbesiktning som innebär att den undersökte fär inta särskilda kropps- ställningar. Enligt styrelsens uppfattning kan det dock vara lämpligt att denna mera ingripande typ av kroppsbesiktning är underkastad RB:s all- männa regler om kroppsbesiktning. Med hänsyn till att narkotika lätt kan gömmas i munhålan bör dock den undersökte kunna uppmanas att öppna munnen för att möjliggöra undersökning av munhålan. l'inligt styrelsen framgår det inte klart av förslaget om detta skall anses tillåtet vid ytlig kroppsbesiktning. Också tullljönstermutna/i'irlnmclet anser att ytlig kropps- besiktning bör omfatta munhålan. '

Polisstrrelsen i Helsingborgs [ml/"sidistrikt menar att tulltjänstemännens behörighet bör utvidgas ytterligare något. "fill ytlig besiktning bör hänföras all besiktning. som inte berör kroppens inre håligheter.

Enligt tvångsmedelskommitten torde det inte föreligga någon egentlig tvekan om vad som avses med kroppsvisitation resp. kroppsbesiktning.

Prop. 1981/82: 2 ls

Samtidigt står det dock klart att gränsen mellan dessa två tvångsmedel blir i viss mån flytande. Kommittén fortsätter:

Görs en kroppsvisitation på det sättet att den som skall visiteras får ta av sig alla kläder. är detju nästan omöjligt att undgå att i viss mån granska den nakna kroppen samtidigt som man kontrollerar att alla kläder verkligen är avtagna. Fråga blir dock naturligtvis i så fall endast om en mycket ytlig och summarisk kroppsbesiktning och inte om sådan mera ingående kroppsbe- siktning som ryms under kroppsbesiktning enligt 28:12 RB. Tvångsmedels- kommittén kommer att uppmärksamma denna gränsdragningsfråga jämte andra vid sin översyn av tvångsmedelsinstituten i RB och andra författ- ningar. Kommittén har dock ännu inte påbörjat den detaljgenomgång av de olika tvångsmedlen som en sådan översyn kräver.

En särskild fråga är hur man lagtekniskt bör gå till väga för att sätta de rätta gränserna för den kroppsbesiktning som en tulltjänsteman skall få företa i anslutning till en kroppsvisitation. Klart är å ena sidan att kropps- besiktningen i fråga inte skall få innefatta undersökning av kroppens hå- ligheter (anus. vagina) och inte heller tagning av blodprov. urinprov e. (1. och än mindre någon form av läkarundersökning. Klart är å andra sidan ' också att en okulärbesiktning av kroppen utan att denna vidrörs skall få företas. Häremellan ligger emellertid en rad mellanformcr. t. ex. okulärbe- siktning av skrev. armhålor. bröstvcck. öron. näsa eller mun. som inte kan göras utan att den besiktigade medverkar genom olika kroppsställningar m.m. Vidare märks undersökningar av skägg. här. peruker och proteser som inte kan genomföras rent okulärt utan förutsätter ett vidrörande av den besiktigade. l promemorian föreslås (s. 22) att den kroppsbesiktning som skall få företas benämns "ytlig kroppsbesiktning" och att den skall få innebära endast en yttre granskning av någons nakna kropp samt en undersökning av någons skägg. hår. peruk. arm- eller benproteser (tand- proteser'T). Om denna beskrivning sägs att den är avsedd att vara uttöm- mande och att varje annan form av kroppsbesiktning skall falla utanför. Det tilläggs emellertid att det vid det praktiska genomförandet av en ytlig kroppsbesiktning är naturligt att den undersökte uppmanas att exponera sådana eljest dolda delar av kroppen som fotsulor och armhålor men inget ytterligare. Det bör alltså inte komma i fråga att be den undersökte inta några särskilda kroppsställningar för att underlätta besiktningen. Dessa uttalanden är i viss mån motsägande. Skall en yttre granskning av någons nakna kropp bli fullt effektiv måste den få omfatta också sådana delar av kroppen som döljs av hudveck och delar av kroppen (armar —— armhålor. ben ljumskveck. fettvalkar mellangärde. mage etc.). Anser man att den typen av yttre granskning inte bör vara inbegripen bör det anges uttryckligen. Över huvud taget synes det inte lämpligt att i lagtext införa ett sådant nytt begrepp som "yttre kroppsbesiktning" utan att ge en legaldcftnition av det. Det kan rimligen inte få vara en uppgift för motiven att klargöra var gränserna skall gå när gränserna rör så ömtåliga integritets- frågor som här.

Verkstiil/ighetsfrågor berörs av några. JO föreslår att det i varusmugg- lingslagen tas in bestämmelser om att kroppsvisitation och kroppsbesikt- ning inte får göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver

Prop. 1981/82: 2 16

och att all den hänsyn som omständigheterna medger'skall iakttas. Han hänvisar därvidlag bl. a. till 52 c 5 lagen om kriminalvård i anstalt. Socialstyrelsen anför bl.a. följande:

Enligt förslaget skall tulltjänsteman besluta om och verkställa ytlig kroppsbesiktning. Sådan åtgärd kan bl.a. innefatta att undersöka arm- eller benprotes eller avlägsna förband över sår eller gipsbandage. [ vissa av dessa fall behöver några medicinska komplikationer inte uppstå i samband med åtgärden. [ andra fall kan det emellertid vara nödvändigt. t.ex. vid avtagande av en mer komplicerad armprotes eller ett större gipsbandage. att bedömningen och åtgärden utförs av medicinskt utbildad personal. i första hand legitimerad Sjuksköterska. I den mån tullen inte har egen sådan personal anställd bör till tullen på lämpligt sätt knytas medicinskt utbildad personal ,som har att biträda vid sådana undersökningar.

Bestämmelser om medicinsk personals medverkan vid ytlig kroppsbe- siktning torde lämpligast kunna införas i verkställighetsföreskrifter. Social- styrelsen är beredd att medverka vid utarbetande av sådana.

En speciell fråga tas upp av tt'ångsmedelskommittén. nämligen hur en tulltjänsteman skall förfara om någon vid en tullkontroll motsätter sig ytlig kroppsbesiktning när tjänstemannen bestämmer sig för att företa en sådan eller motsätter sig viss-typ av granskning i samband med en sådan besikt- ning. Kommittén uttalar att den saknar tillräcklig överblick'över de pro- blem som kan uppstå i sådana fall men anser att frågan inte bör gås förbi med tystnad utan beaktas under det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Riksåklagaren behandlar en fråga som rör ledningen av förundersökning i mål angående misstanke om narkotikasmuggling där sådan misstanke uppkommer i samband med tullkontroll och fråga om kroppsbesiktning aktualiseras. Riksåklagaren redovisar därvid en av honom den 8 maj [981 till generaltullstyrelsen avlåten skrivelse i ämnet. I denna anförs bl.a. följande:

Den i generaltullstyrelscns framställning till regeringen väckta frågan om befogenhet för tulltjänsteman att besluta om kroppsbesiktning förutsätter författningsändring. De inledningsvis antydda betänkligheter som från skilda håll framförts till riksåklagaren mot den ordning som tillämpas när fråga om kroppsbesiktning aktualiseras i samband med tullkontroll inriktar sig emellertid på ett annat förhållande. nämligen det att fråga om kroppsbe- siktning f.n. alltid underställs åklagarens prövning. Det har framhållits att denna ordning är resurskrävande och leder till tidsutdräkt som drabbar inte bara tullväsendets effektivitet genom att tullpersonal binds vid bevakning- en av den misstänkte medan åklagaren söks per telefon utan även den misstänkte som måste kvarstanna på tullstationen i avbidan på att åklaga-. rens beslut föreligger. Jag har vid övervägande av den aktuella frågan kommit till slutsatsen att de olägenheter i fråga om beslutsförfarandet som sålunda påtalats hos mig i stor utsträckning torde ha sin grund i att rådande praxis på området kommit att utvecklas utan att de möjligheter till en mera rationell ordning som ges i varusmugglingslagens bestämmelser om led— ningen av förundersökning rörande brott som avses i nämnda lag tagits till vara. Min slutsats grundar sig på följande överväganden.

Prop. 1981/82: 2 |7

När det gäller förhållandet mellan polismyndighet och åklagare som undersökningsledare finns sedan länge av riksåklagaren och rikspolissty- relsen i samråd utfärdade anvisningar som bl. a. preciserar i vilka fall saken kan anses vara av sådan enkel beskaffenhet att polismyndighet får vara undersökningsledare även sedan skälig misstanke uppkommit mot viss person. I de senast utfärdade anvisningarna (se riksåklagarens anvisningar angående vissa frågor rörande ledningen av förundersökning i brottmål. RÄFS 1979: I. RÄC 1:95) har i den bilaga i vilken förtecknats brottmål där saken normalt anses vara av enkel beskaffenhet upptagits även en del brott som påföljdsmässigt är förhållandevis allvarliga. t.ex. misshandel. stöld och grov stöld. Bland de tvångsmedel som polismyndighet som undersök- ningsledare normalt får besluta om utan att överlämna saken till åklagaren upptas -bl. a. husrannsakan som ej är av större omfattning. kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Av betydelse vid utformandet av de berörda anvis- ningarna har varit bl. a. avvägningar som gällt de olika brottens frekvens och den därvid delvis sammanhängande frågan om polismyndighetens erfarenhet av utredningar rörande de olika brotten. brottens art ochjuridis- ka konstruktion särskilt med tanke på svårigheten att utreda och bedöma de objektiva och subjektiva rekvisiten. misstankens styrka och brottets rubricering. samt de aktuella tvångsmedlens karaktär och omfattning.

Frågan när förundersökning som rör brott som avses i varusmugglingsla- gen skall anses vara av enkel beskaffenhet bör bedömas efter riktlinjer liknande dem som gäller vid tillämpningen av 23. kap. 3 få RB. Som fram- gått av det föregående innebär vid tillätnpningcn av sistnämnda stadgande det förhållandet att fråga om kroppsbesiktning aktualiseras normalt inte att saken skall anses vara annat än av enkel beskaffenhet. När misstanke vid tullkontroll uppkommer om att en resande söker smuggla narkotika genom att bära den dold under kläderna torde som regel den gärning som vederbö- rande i vart fall i inledningsskedet kan misstänkas för vara varusmuggling som inte är ringa. Frågan om förutsättningar för kroppsbesiktning förelig- ger är då avhängig av en bedömning främst rörande brottsmisstankens styrka. Tullmyndighet torde i allmänhet ha en omfattande erfarenhet av eftersökande av narkotika i samband med kontroll av resande och av utredningsförfarandet i fall där misstanke föreligger om varusmuggling av narkotika som någon här på sig. Mot bakgrund härav synes vid misstanke om brott som nyss nämnts saken normalt kunna anses.vara av enkel beskaffenhet i varusmugglingslagens mening. [ normalfallet bör därför enligt min mening tullmyndigheten kunna som undersökningsledare svara för förundersökningen i de berörda fallen. i vart fall i inledningsskedet. och därvid också i denna egenskap i förekommande fall ta ställning till frågan om kroppsbesiktningen av mera ytlig natur. Om fråga uppkommer om . kroppsbesiktning av mera ingripande natur än en okulär granskning av kroppen. t.ex. undersökning av kroppshåligheterna. motiverar däremot såväl den i sådana fall regelmässigt svårare bedömningen av styrkan av brottsmisstanken som tvångsåtgärdens mera ingripande natur att saken överlämnas till åklagare som undersökningsledare. Även i andra fall skall saken givetvis överlämnas till åklagaren om målet i det enskilda fallet framstår som svårbedömt eller det eljest är påkallat med hänsyn till om- ständigheterna. ] fall där det vid en kroppsbesiktning anträffas narkotika hos den misstänkte måste givetvis frågan om saken fortfarande är av enkel beskaffenhet åter övervägas av tullmyndigheten mot bakgrund av det utredningsläge som då uppkommit. Ofta torde ett inträde av åklagare som

Prop. 1981/82: 2 lg

undersökningsledare då bli erforderligt. bl.a. med tanke på att fråga om anhållande av den misstänkte kan aktualiseras.

En nyanserad tillämpning av varusmugglingslagens och rättegångsbal- kens regler enligt vad jag här anfört synes kunna få till följd att beslut om kroppsbesiktning av mera ytlig natur kan meddelas av tullmyndighet i flertalet av de fall där misstanke om narkotikasmuggling av här berört slag uppkommer i samband med tullkontroll av resande. ' '

I sitt remissvar över promemorian uttalar _t:enara[tu/[styrelsm att även om riksåklagarens skrivelse innebär ett mer rationellt förfarande än hittills för beslut om kroppsbesiktning genom att allmän åklagare normalt inte behöver kopplas in för sådant beslut det är uppenbart att detta förfaran- de inte kan ersätta promemorieförslaget. eftersom detta förslag innebär dels att undersökningarna kan göras i samma utsträckning som kroppsvisi- tation. dels att snabbare beslut kan fattas genom att detta ankommer på den undersökande tjänstemannen.

Sveriges advokatsamfund tar upp begreppet tulltjänsteman och uttalar:

Enligt den föreslagna lagtexten gäller att såväl kroppsvisitation som ytlig kroppsbesiktning får företas av "tulltjänsteman”. När det gäller motsva- rande regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i 28 kap. RB förut- sättes att sådan åtgärd vidtas av polisman. i normalfallet som biträde åt förundersökningsledaren enligt 23 kap. 3 så RB. Med "tulltjänsteman" torde avses all personal också kontorspersonal och annan administrativ. personal som är verksam hos tullverket, Enligt samfundets mening bör beslut om ytlig kroppsbesiktning vara förbehållet arbetsledande personal hos tullverket. Regler om detta kan förslagsvis intas i intern arbetsordning för tullverket.

Lagtekniskafrågor tas upp av några instanser. bl. a. JK. Denne förordar en viss omredigering av den föreslagna lagtexten så att det klart framgår att andra stycket avser varje form av ytlig kroppsbesiktning. .

JO. som alltså sakligt förordar generaltullstyrelsens ursprungliga för-— slag. har vissa invändningar mot den lagtekniska lösningen i styrelsens förslag. Bl.a. bör enligt JO bestämmelsen om kroppsbesiktning bättre anpassas till tekniken i varusmugglingslagen. .lO förordar att bestämmel- sen tas in som en särskild l9 a s. och utformas efter förebild av l8 &. Förslagsvis kan enligt JO bestämmelsen ges den avfattningen att i fråga om brott som avses i I eller 3 s och som gäller narkotika tulltjänsteman har samma rätt att utan förordnande företa kroppsbesiktning som enligt rätte- gångsbalken tillkommer polisman. Vid sådan kroppsbesiktning bör enligt JO tillämpas vad som sägs om kroppsvisitation i l9ä andra och tredje styckena. Mer ingående kroppsbesiktning får dock utföras endast av läka- re. JO har vissa ytterligare synpunkter av teknisk beskaffenhet.

Slutligen tar generaItullstyrelsm upp vissa tolkningsfrågor. Styrelsen uttalar följande: I

Prop. 1981/82: 2" l9

Vad som sägs om kroppsvisitation på s. 17 fjärde stycket i promemorian kan enligt styrelsens uppfattning endast avse sådan generell kroppsvisita- tion. som sker vid skärpt tullkontroll enligt l9ä första stycket andra punkten varusmugglingslagen. I kommentaren till varusmugglingslagen (S. Jungefors E. Wahlberg: Smugglingslagstiftningen. s. l44) görs ett lik- nande uttalande och då avseende just denna typ av kroppsvisitation.

Vad gäller frågan om graden av misstanke m.m. vid kroppsvisitation enligt 19 5 första stycket första punkten varusmugglingslagen framgår föl- jande av förarbetena.

! proposition l960: ll5 (s. 128) med förslag till lag om straff för varu- smuggling påpekas att bestämmelserna om kroppsvisitation i nämnda lag- rum överensstämmer med bl. a. de dessförinnan gällande bestämmelserna i B ä lagen ( 1923: 147) om straff för olovlig varuinförsel.

Sistnämnda paragraf fick denna lydelse genom lagen (l946:866) an- gående ändring i lagen den 8 juni 1923 (nr l47) om straff för olovlig varuinförsel. Ändringen trädde i kraft den [januari I948 samtidigt med den nya rättegångsbalken. '

] proposition l9461334 (s. 15) med förslag till denna ändring anföres endast att man i fråga om kroppsvisitation föreslagit '"mim/rejämkningari anledning av bestämmelserna i nya RB". Dessförinnan hade bestämmel- serna följande lydelse:

"Undersökning å person efter olovligen infört gods må företagas alle- nast då mot någon. som å fartyg eller eljest ankommer från utlandet till ort. där tullförvaltning finnes. eller mot någon. som anträffas vid gräns- eller kustort föreligger på sannolika skäl grundad misstanke. att han har på sig förstucket gods: dock må. där vederbörande chef för tull-. kust- eller gränsbevakning finner skärpning av tullkontrollen å persontrafiken från utlandet med viss lägenhet eller för viss tidrymd å någon plats oundgängli- gen nödvändig. dylik undersökning efter bevakningschefens bestämmande verkställas ä envar med lägenheten eller under tidrymden från utlandet till platsen ankommande person. Sådant förordnande skall ofördröjligen un- derställas generaltullstyrelsens prövning men gånge likväl genast i verk- ställighet."

Att "mindre jämkningar" lett till att orden "på sannolika skäl grundad misstanke" bortfallit måste ses mot bakgrund att det i den nya rättegångs- balken (28 kap. ll &) föreskrivs bl.a. att kroppsvisitation kan företagas på den som "skäligen kan misstänkas för brottet". [ fråga om annan än den misstänkte gäller de strängare bestämmelserna att kroppsvisitation får företagas allenast om synnerlig anledning förekommer att föremål som är underkastat beslag skall anträffas m.m.

Mot bakgrund av vad ovan anförts är det angeläget att det fastslås att kroppsvisitation enligt I9ä första stycket 1 p. varusmugglingslagen får företas då det föreligger anledning till misstanke att någon har på sig smuggelgods. men att någon stark misstanke om smuggling ej behöver föreligga ens vid en mer ingripande kroppsvisitation. Den undersökning som tulltjänsteman får göra av resväskor och utrymmen i transportmedel m.m. enligt 36 & tullagen (l973:670') och 61 och 65 åå tullstadgan (l973:67l) kan däremot ske i form av en ren sticksprovskontroll. vilket också är det normala förfarandet.

Prop. 1981/82: 2 20

5. Överväganden 5.l Behovet av en författningsändring

Tullkontrollen är ett mycket viktigt led i kampen mot framför allt narko- tikasmugglingen. Därför är det i hög grad angeläget att tullverket kan utföra sin uppgift så effektivt som möjligt. Samtidigt är det givet att kontrollen inte kan göras fullständig. Tillgången på resurser liksom även praktiska omständigheter sätter naturliga gränser för hur långt man kan gå. Hänsynen till den personliga integriteten är ett annat moment som verkar begränsande.

Helt naturligt är det mycket angeläget att de resande inte i onödan utsätts för det obehag som en långt driven personkontroll kan föra med sig. Den återhållsamhet eller försiktighet som detta kan motivera bör å andra sidan inte drivas så långt att andra viktiga samhällsintressen eftersätts. Jag tänker då självfallet på de allvarliga samhällsskador som narkotikamiss- bruket vållar. Till bilden hör vidare att den arbetssituation som var aktuell för tullverket då nuvarande smugglingslagstiftning tillkom är förändrad. Till skillnad mot klassiskt smuggelgods såsom alkoholdrycker och cigarret- ter kan narkotika till betydande värde och farlighetsgrad lätt döljas under den resandes klädsel. I den praktiska hanteringen av gränskontrollen har inom tullverket skett en anpassning till detta.

Som jag tidigare har redovisat har man på sina håll inom tullverket sålunda funnit det nödvändigt att i samband med en långt driven kroppsvi- sitation i viss omfattning granska också den avklädda kroppen för att söka efter främst narkotika. lnom tullverket har det rättsliga läget bedömts så. att denna granskning omfattas av den befogenhet att besluta om kroppsvi- sitation som en enskild tulltjänsteman har enligt l9 & första stycket första meningen varusmugglingslagen.

Gränsdragningen mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning berörs bl.a. i förarbetena till regeringsformen. Jag hänvisar på denna punkt till den i promemorian intagna redogörelsen. Av denna framgår att numera iakttas i viss lagstiftning en särskild gränsdragning mellan dessa begrepp. Den torde innebära att granskning och undersökning av en avklädd per- sons kropp hänförs till begreppet kroppsbesiktning. Att en viss oklarhet om gränsdragningen dock kan råda i annat avseende antyds av innehållet i tvångsmedelskommitténs remissyttrande i detta ärende.

Det torde i och för sig kunna diskuteras huruvida begreppet kroppsvisi- tation i l960 års varusmugglingslagstiftning helt ansluter till den gränsdrag- ning som numera förekommer. Oberoende av hur det kan förhålla sig därmed är det givetvis önskvärt. att man så långt möjligt i lagstiftningssam- manhang använder en enhetlig terminologi. Detta talar för att nu söka finna en teknisk lösning som tillgodoser behovet av effektivitet i tullkontrollen samtidigt som en rimlig balans uppnås i förhållande till de andra angelägna intressen som jag har berört.

Prop. 1981/82: 2 3|

På sätt som har framgått kan avvägningen mellan de olika faktorerna ske på en rad olika sätt. när det gäller en så ingående tullkontroll av resande- strömmen som har diskuterats i detta ärende. Man kan ställa upp särskilda krav på beslutsfattarens kompetens eller överlåta åt den enskilde tulltjän- stemannen att fatta beslutet. Därvidlag går det teoretiskt att skilja mellan olika situationer och att ha speciella befogenhetsregler för exempelvis brådskande fall. För en kroppsrannsakan som går utöver en ren kroppsvi- sitation kan ställas upp krav på skälig misstanke om brott. eventuellt av viss svårhetsgrad. Ett sådant system med särskilda beslutsfattare finns som har framgått f. n. i RB. Det är också möjligt att i olika avseenden söka avskilja vilka delar av kroppen som får granskas och kanske också hur granskningen skall gå till. Slutligen kan man bl.a. skilja mellan befogen- heter vid normal tullkontroll respektive vid s.k. skärpt tullkontroll. Därvid kan det diskuteras om en kroppsgranskning m. m. skall få förekomma vid t.ex. stickprovskontroll.

Remissinstanserna synes allmänt utgå från att det nu är påkallat att utvidga författningsstödet med avseende på kroppskontroll av den art som man inom tullverket hittills har tillämpat på grundval av varusmugglingsla- gens bestämmelser om kroppsvisitation. De tekniska lösningar som har diskuterats skiljer sig dock från varandra i olika avseenden. Skillnaderna visar sig i hur vederbörande anser att man bör avväga de nyss berörda faktorerna mot varandra och därvid konstruera ett nytt system. Vissa lösningar synes inskränka tulltjänstemannens befogenhetjämfört med hur man på sina håll hittills har uppfattat dess ram. Andra lösningar som har diskuterats torde innebära att man vidgar ramen utöver vad som har tillämpats i praktiken vid tullkontrollen. Också i andra avseenden finns det skillnader.

Jag konstaterar att den gemensamma nämnaren för samtliga remissytt- randen och för promemorieförslaget är. att den enskilde tulltjänstemannen bör ha ett lagstöd för att åtminstone i några situationer få vidta en del av de åtgärder som i vissa lagstiftningssammanhang bedöms som kroppsbesikt- ning. För egen del ärjag av den uppfattningen att det finns ett klart behov av detta. om vi skall kunna på ett effektivt sätt vidmakthålla kampen mot främst narkotikasmugglingcn. Jag går därför över till att närmare granska vad som bör gälla därvidlag och tekniken för att åstadkomma detta.

5.2. Olika tekniska lösningar

5.2.I Vissa at'viigningsjhigor

] promemorian diskuteras fyra alternativ. på sätt som jag tidigare (av- snitt 3) har redovisat. Förutom generaltullstyrelsens förslag och den i promemorian förordade lösningen tas upp tanken på en befogenhet för den enskilde tullstjänstemannen att besluta om varje form av kroppsbesikt- ning. inbegripet en fullständig sådan. l denna tanke torde ingå att förutsätt-

Prop. 1981/82: 2 32 ningen för en sådan åtgärd skulle vara densamma som gäller för kroppsvi- sitation enligt 19 & första stycket första meningen varusmugglingslagen.

Till en sådan lösning som den sistnämnda måstejag ställa mig avvisande. Det är ju inte på denna punkt som det har konstaterats ett behov i den praktiska hanteringen i samband med ingående kroppsvisitation. Vidare rör det sig här om en betydande integritetskränkning. Av bl.a. rättssäker- hetsskäl bör man därföri nuläget hålla fast vid kravet på att vederbörande skall vara skäligen misstänkt för brott på vilket det kan följa fängelse. för att en ingående kroppsbesiktning skall få vidtas. Också den nuvarande beslutsordningen bör bibehållas.

Ett annat alternativ är att ge begreppet kroppsvisitation en vidgad inne- börd i varusmttgglingslagen så att det omfattar även ytlig kroppsbesikt- ning. Av skäl som redovisas i promemorian kan jag inte tillstyrka en sådan ordning. Bl. a. skulle ett och samma begrepp komma att ges olika innebörd i skilda författningar.

De två återstående alternativ som'har diskuterats i ärendet omfattar till en början generaltullstyrelsens ursprungliga förslag. till vilket JO i sak ansluter sig. Det andra huvudalternativet utgörs av den i promemorian valda lösningen. Till denna ansluter sig — med vissa reservationer. särskilt beträffande läget vid skärpt tullkontroll så gott som samtliga övriga remissinstanser. däribland generaltullstyrelsen.

Det förstnämnda huvudalternativet innebär att en tulltjänsteman. om fara äri dröjsmål. skall få besluta om kroppsbesiktning på den som ankom- mer från utrikes ort och skäligen kan misstänkas för narkotikasmuggling. I övrigt skulle bestämmelserna 'i 28 kap. RB gälla i fråga om kroppsbesikt- ning.

lnncbörden av en sådan lösning är att man på flera punkter begränsar förutsättningarna för att vidta en ytlig kroppsbesiktning. om jämförelsen görs med beslut om kroppsvisitation med stöd av 19- &? första stycket första meningen varusmugglingslagen med den innebörd man inom tullverket tidigare har tillmätt sistnämnda begrepp. Beslut om kroppsbesiktning skttl- le således få meddelas av den enskilde tulltjänstemannen endast vid fara i dröjsmål. Någon sådan begränsning finns inte rörande kroppsvisitation enligt nämnda lagrum. Vidare skulle krävas att det förelåg skälig misstanke om brott i fråga om just den som kroppsbesiktningen avser eller att det fanns synnerliga skäl att ändock kroppsbesiktiga denna. Ett sådant krav saknas i lagrummet. Förutsättningen för kroppsvisitation anges där vara bl.a. att det förekommer anledning att vederbörande har på sig gods som är underkastat beslag enligt varusmugglingslagen. Så kan vara fallet utan att misstanke behöver föreligga just mot den som kroppsgranskas. En ytterligare begränsning ligger i det förhållandet att beslut om kroppsbe- siktning enligt RB förutsätter att den skäliga misstanken avser brott på vilket det kan följa fängelse.

Samtidigt som generaltttllstyrelsens ursprungliga förslag innebär påtag-

Prop. 1981/82: 2 23

liga begränsningar i förhållande till vad som hittills har behövt tillämpas i praktiken. innesluter den diskuterade lösningen en kraftig utvidgning i förhållande till denna tillämpning. Förslaget innebär ju att den enskilde tulltjänstemannen skulle under angivna förutsättningar ges befogenhet att besluta om varje form av kroppsbesiktning och inte bara en ytlig sådan. Något behov av en så vittgående befogenhet synes inte ha visat sig i praktiken.

Jag erinrar om att generaltullstyrelsen vid remissbehandlingen av pro- memorian har förklarat att det remitterade förslaget utan tvekan är att föredra framför styrelsens förslag. Med hänsyn till åtgärdens ingripande natur hade styrelsen vid utformningen av förslaget ansett sig böra i möjli- gaste mån anknyta till gällande lagstiftning om kroppsbesiktning samt begränsa befogenheten till eftersökande av narkotika. anför styrelsen. Enligt styrelsen kan. som jag har nämnt. inte heller det av riksåklagaren angivna förfarandet med tullmyndighet som beslutsfattare i normalfallet i fråga om kroppsbesiktning av mer ytlig natur ersätta promemorieförslaget. Sistnämnda förslag innebär ju att undersökningarna kan göras i samma utsträckning som kroppsvisitation och att snabbare beslut kan fattas ge- nom att detta ankommer på den undersökande tjänstemannen. uttalar styrelsen i sitt remissyttrande.

För egen del anser jag det första huvudalternativet vara förenat med påtagliga nackdelar. bl.a. från effektivitetssynpunkt. Vidare villjag anslu- ta mig till den bedömning styrelsen redovisar i yttrandet. Det bör alltså prövas om man kan uppnå en bättre lösning med det andra huvudalternati- vet.

5.2.2. Den normala tullkontrollen

Som skäl för att i sak ansluta sig till generaltullstyrelsens ursprungliga förslag har JO anfört bl.a. att det som för honom framstår som mest betänkligt är att ytlig kroppsbesiktning skulle få vidtas utan att det förelig—. ger någon konkret misstanke mot den undersökte. J() pekar härvidlag på att det ju ändock är fråga om en åtgärd som innebär ett allvarligt intrång i den enskildes integritet.

På denna punkt bör man enligt min mening skilja mellan situationen vid normalbesluten om kroppsvisitation enligt 19 & varusmttgglingslagen och den särskilda situationen vid skärpt tullkontroll enligt samma lagrum. I det förstnämnda läget krävs bl. a. att det förekommer anledning mot någon att han har på sig gods som är underkastat beslag enligt varusmugglingslagen. På sätt som jag förut ( avsnitt 2 ) har nämnt torde detta få tolkas så att det skall föreligga en grad av misstanke att den som kroppsvisiteras har på sig sådant gods. Även om det inte fordras att man har anledning att misstänka just denne för ett smugglingsbrott torde det vara mer sällan förekommande att annan person kan misstänkas.

Prop. 1981/82: 2 24

Mot bakgrund av detta och av vad jag har uttalat i övrigt anserjag att det i sak är påkallat att en tulltjänsteman vid normal tullkontroll får uttrycklig befogenhet att besluta om en viss begränsad kroppsbesiktning under sam- ma förutsättningar som nu gäller för kroppsvisitation enligt 19.5 första stycket första meningen varusmugglingslagen. Att sätta upp särskilda kompetenskrav i fråga om beslutsfattaren när det gäller en sådan kropps- besiktning ftnnerjag vara både opåkallat i sak och olämpligt från effektivi- tetssynpunkt.

Behovet av att tulltjänstemän har en sådan befogenhet är alltså klarlagt. Därmed återstår att pröva om det går att på ett sätt som är tillräckligt klart från rättssäkerhetssynpunkt avgränsa de former av kroppsbesiktning som befogenheten skulle behöva omfatta. Här gäller det alltså grätnsdragningcn mellan ytlig och annan kroppsbesiktning. Enligt JO:s uppfattning kommer införandet av ett alldeles nytt begrepp oundvikligen att leda till gränsdrag- ningsproblem.

För egen del fårjag framhålla följande. Det är i och för sig riktigt att det kan vara svårt att undvika gränsdragningsproblem i sammanhanget. Till en del finns dock liknande problem redan f. n.. nämligen i fråga om skiljelinjen mellan begreppen kroppsvisitation och kroppsbesiktning såsom denna nu- mera uppfattas. Jag vill på denna punkt erinra om vad tvångsmedelskom- mittén uttalar. Vidare finns det enligt min mening flera sätt att minska problemen i det nu aktuella sammanhanget. Deras omfattning är beroende av vad man vill lägga i begreppet ytlig kroppsbesiktning. alltså hur ingåen- de denna får bedrivas. Till detta kommer att den praktiska tillämpningen av en befogenhet härvidlag i viss män kan styras genom anvisningar om hur befogenheten får användas.

Som jag tidigare har redovisat lämnas i promemorian en beskrivning av vad som avses vara innebörden i begreppet ytlig kroppsbesiktning. Där anges sålunda att detta endast omfattar en yttre granskning av någons nakna kropp samt en undersökning av någons skägg. hår. peruk eller arm- eller benproteser. Det framhålls vidare att denna beskrivning av ytlig kroppsbesiktning är avsedd att vara uttömmande och att varje annan form av kroppsbesiktning således faller utanför den ytliga. Härutöver tilläggs att det vid det praktiska genomförandet av en ytlig kroppsbesiktning är natur- ligt att den undersökte kan uppmanas att exponera sådana eljest dolda delar av kroppen såsom fotsulor och armhålor men inget ytterligare. Enligt förslaget bör det alltså inte komma i fråga att be den undersökte att inta några särskilda kroppsställningar för att underlätta besiktningen.

Det är enligt min mening uppenbart att varje form av kroppsbesiktning kan vara känslig från integritetssynpunkt. [ synnerhet gäller detta om ' vederbörande tjänsteman skall granska en person då denne är avklädd och kanske även undersöka delar av kroppen. Redan f. n. gäller dock att en fullständig kroppsvisitation får drivas så långt att vederbörande ombeds ta av sig alla kläder för att tjänstemannen skall kunna söka igenom dessa. Det

Prop. 1981/82: 2 25

behov som har framkommit i lagstiftningsärendet avser till en början att tjänstemannen bl. a. i denna situation skall få iaktta personens kropp för att se om denne har på sig smuggelgods. och då främst narkotika. De prak- tiska erfarenheterna visar ju att smugglare av narkotika ofta har denna t.ex. fasttejpad på kroppen. En sådan granskning innebär i princip en okulärbesiktning som kan ske i den formen att vederbörande ombeds att stå upp och att tjänstemannen därefter tittar på de delar av kroppen som därvid är synliga samt fotsulorna. Vad jag nu har beskrivit kan sammanfat- tas med uttrycket yttre granskning av kroppen.

Från en sådan granskning av de kroppsytor som är synliga är det ett väsentligt steg till att tjänstemannen ber personen att inta alldeles särskilda ställningar för att de för ögat dolda delarna av kroppen skall kunna iakttas. En annan lika konkret gräns överskrids om granskningen övergår till att bli en ren kroppsundersökning. Så är fallet när tjänstemannen undersöker munhåla eller annan hålighet och överhuvud när han berör vederbörandes nakna kropp för att undersöka delar av denna.

Befogenhet för tulltjänsteman att besluta om kroppsbesiktning behöver dock gå utöver en enbart yttre granskning av kroppen i den bemärkelse jag nyss har gett detta begrepp. Det synes mig vid en avvägning rimligt att tulltjänstemannen därutöver kan verkställa en ren kroppsundersökning i fråga om vederbörandes huvudhår och armhålor. De praktiska erfarenhe- terna visar klart att ett behov härav föreligger. Några gränsdragningspro- blem torde knappast heller uppkomma med en sådan ordning. Inte heller kan den anses vara särskilt ingripande från integritetssynpunkt.

Med denna innebörd av begreppet ytlig kroppsbesiktning gäller att tull- tjänstemannen får göra en yttre granskning också av proteser. Däremot får denne inte undersöka sådana. Exempelvis får inte vederbörande ombedjas att ta av sig protesen. En peruk kan. liksom annat huvudhår. både grans- kas och undersökas. Jag vill i fräga om peruker o.d. tillägga att en under- sökning av sådana i vissa fall torde kunna omfattas av begreppet kroppsvi- sitation. Givetvis bör tjänstemannen kunna be den som skall besiktigas att medverka till att besiktningen kan genomföras.

Av mitt anförande framgår attjag anser det angeläget att tulltjänstemän- nen inom den nu angivna ramen ges uttrycklig befogenhet att. under samma förutsättningar som gäller för kroppsvisitation i normalfall enligt 195 varusmugglingslagen. företa åtgärder som jag här har hänfört till begreppet ytlig kroppsbesiktning. Skälet är givetvis narkotikasmuggling- ens utpräglade samhällsskadlighet och behovet av en så effektiv tullkon- troll som möjligt i fråga om bl.a. sådant gods. En ordning av detta slag har hittills tillämpats i praktiken och några negativa erfarenheter av detta har inte framkommit i lagstiftningsärendet. Den ram jag här har angett för befogenheten är enligt min uppfattning godtagbar från rättssäkerhetssyn- punkt. Den lösning jag sålunda förordar överensstämmer också väsentli- gen med vad det stora flertalet remissinstanser har anslutit sig till eller lämnat utan erinran.

Prop. 1981/82: 2 26

Av detjag tidigare har anfört framgår att det i första hand ankommer på förundersökningsledare eller åklagare att pröva om det finns förutsättning- - ar enligt RB att besluta om en längre gående kroppsbesiktning än en ytlig sådan. Om omständigheterna ger anledning till detta. kan alltså den tull- tjänsteman som verkställt en ytlig kroppsbesiktning göra en anmälan för en sådan prövning. Exempelvis kan den undersökte ha uppfört sig på ett sådant sätt vid den ytliga kroppsbesiktningen att det kan ifrågasättas om han inte bär på sig smuggelgods som ej kunnat uppmärksammas vid denna besiktning. Av mitt anförande framgår att jag anser det riktigt att RB:s föreskrifter får gälla i fråga om mer ingående kroppsbesiktningar.

5.2.3 Den skärpta tullkontrollen ..

Jag går nu över till frågan om huruvida den enskilde tulltjänstemannen också skall ha befogenhet att besluta om ytlig kroppsbesiktning inom den vidare ram som gälleri samband med skärp! tullkontroll.

[ promemorian uttalas att denna fråga är mera tveksam. Har vederbö- rande bevakningschefförordnat om en sådan kontroll kanju envar utsättas för kroppsvisitation utan att det krävs misstanke om brott. En utvidgning av tulltjänstemans befogenhet till att omfatta ytlig kroppsbesiktning inne- bär alltså. sägs det vidare i promemorian. att vem som helst som råkar passera en gränskontroll där skärpt tullkontroll pågår kan bli utsatt för en sådan besiktning.

Enligt promemorian är det dock framför allt tre skäl som talar för att detta skulle kunna accepteras. Först och främst pekas på det angelägna i att få till stånd en effektiv rutinmässig kontroll. som inte lämnar onödigt stora möjligheter öppna för exempelvis narkotikasmugglare. Vidare fram- hålls det att den ytliga kroppsbesiktning som det här är fråga om står de kroppsvisitationer där en persons samtliga kläder granskas så nära. att integritetsintrånget inte ökar särskilt mycket. Slutligen stryks under det praktiska i att inte alltför mycket laborera med olika grader av beslutsbefo- genheter i olika tullkontrollsammanhang.

Av min redogörelse har framgått att remissopinionen i viss mån är splittrad i fråga om ytlig kroppsbesiktning i samband med skärpt tullkon- troll. JK ftnner det visserligen motiverat att en tulltjänsteman har rätt att företa ytlig kroppsbesiktning vid generell tullkontroll. utan att det förelig- ger misstanke om brott. På sätt som jag förut har berört anser dock JK att det skall finnas skälig anledning att anta att man skulle finna smuggelgods hos en eller flera i en viss större grupp. Vidare bör enligt JK kroppsbe- siktning vid en generell tullkontroll inte få företas på ett sådant sätt att var och en urskillningslöst underkastas den. JK hänför sig därvid till föreskrif- terna i 2 kap. 12 & första och andra styckena regeringsformen. Av dessa följer bl.a. att en begränsning av fri- och rättigheter genom lag eller annan författning aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Riksåklagaren uttalar sig om den fördel det

Prop. 1981/82: 2 27

kan innebära från effektivitetssynpunkt att undantagsvis kunna företa även ytlig kroppsbesiktning inom ramen för en skärpt tullkontroll. Överåkla- gare/z i Stockholms åklagardistrikt anför på denna punkt betänkligheter även om han inte vill avstyrka promemoricft'irslaget. J(). som i sak ansluter sig till generaltullstyrelsens ursprungliga förslag. anser dock att en möjlig- het på längre sikt är att ytterligare minska på sambandet mellan tullkontrol- len och tvångsmedelssystemet i RB. Enligt JO kan man därvid tänka sig regler som ger högre befattningshavare inom tullen befogenhet att besluta om kroppsbesiktning och detta oavsett om det föreligger misstanke om brott. En förutsättning skulle då vara att det med skäl kan antas att den som anländer från utrikes ort olovligen medför gods. Vidare kan man. fortsätter JO. i så fall berättiga en tulltjänsteman i lägre ställning att besluta om kroppsbesiktning i brådskande fall. Öt'cråklagarun i ('iötelnn'gs åkla- ' gardistrikz avstyrker förslaget och anser att den enskilde tulltjänstemannen från fall till fall bör överväga om det finns skäl till ett sådant ingrepp i den personliga integriteten. Övriga rvmissinsmnscr riktar inte erinringar mot promemorians förslag om befogenhet för tulltjänsteman att besluta om ytlig kroppsbesiktning på envar sedan förordnande om skärpt tullkontroll har meddelats.

För egen del vill jag uttala följande. Somjag tidigare har nämnt måste det antas att en ren stickprovskontroll kan ske vid skärpt tullkontroll. Bestäm- melsen torde därmed ha en i viss mån preventiv funktion. Just möjligheten att vem som helst kan råka ut för kontrollen samt det förhållandet att den har bred omfattning kan verka starkt avhållande på presumtiva smugglare. Jag vill också erinra om själva förutsättningen för att vederbörande bevak- ningschef skall få förordna om en sådan kontroll. För detta krävs att denne bedömer skärpt kontroll oundgängligen erforderlig. Exempelvis kan det tänkas att man har funnit smugglingsbenägenheten extra stark på viss transportväg och att det bedöms oundgängligen erforderligt att söka sätta stopp för denna smugglingstraftk. Ett annat exempel kan givetvis vara att man inom tullverket på goda grunder kan misstänka att ett visst transport- medel vid ett visst tillfälle medför en narkotikasmugglare. okänt vem.

Jag vill mot denna bakgrund framhålla att omständigheterna i samband med skärpt tullkontroll är sådana att den redovisade kritiken mot att ytlig kroppsbesiktning skulle få företas på var och en som omfattas av kontrol- len haren påtaglig tyngd. Skall den skärpta tullkontrollen få avsedd funk- tion. är det å andra sidan inte lämpligt att ändra på de allmänna förutsätt- ningar som nu gäller för denna för att på så sätt tillmötesgå remisskritiken när det gäller förutsättningarna för ett beslut om ytlig kroppsbesiktning i samband med en sådan kontroll.

Till detta kommer att beslut om skärpt tullkontroll hittills har förekom- mit ytterst sällan. Det saknas alltså praktiska erfarenheter rörande behovet av att kunna besluta om ytlig kroppsbesiktning på envar i samband med en sådan kontroll. Jag har dock underhand inhämtat från generaltullstyrelsen

Prop. 1981/82: 2 28

att man sedan en tid överväger att inom ramen för tillgängliga resurser tillämpa skärpt tullkontroll i fråga om särskilt utsatta transportvägar.

Vid min samlade bedömning av integritetsaspekterna och övriga om- ständigheter har jag kommit fram till att det bör finnas en befogenhet för den enskilde tulltjänstemannen att besluta om ytlig kroppsbesiktning både i normalfallet och vid skärpt tullkontroll men att förutsättningen för ett sådant beslut bör vara densamma vid skärpt tullkontroll som i normalsitua- tionen. Av detta följer att det i båda fallen bör krävas att det förekommer anledning att den undersökte har på sig gods som är underkastat beslag enligt varusmugglingslagen. Ytlig kroppsbesiktning bör alltså inte få före- komma som ett led i en ren stickprovskontroll. annat än när det förekom- mer sådan anledning. Om erfarenheterna av en ordning av detta slag skulle visa att den mot all förmodan inte är tillräcklig får en omprövning ske.

Hänvisningar till S5-2-2

5.2.4. Lag/?)"rslaget

1 ärendet har på några håll framförts tanken att en befogenhet att företa ytlig kroppsbesiktning endast skulle gälla i fråga om narkotika. För egen del harjag den uppfattningen att det stora flertalet fall av sådan besiktning visserligen torde komma att avse narkotika. Det finns dock annat värde- fullt gods som kan smugglas dolt på kroppen. 1 det praktiska livet kan det vidare vara svårt att upprätthålla en gränsdragning också beträffande varu- slag. En befogenhet som är begränsad till att avse narkotikakontroll skulle sålunda kunna skapa problem i bl.a. de fall då misstanke om smuggling finns men inte om vilket slag av smuggelgods det är fråga om. Också andra problem kan uppstå. exempelvis när tulltjänstemannen i samband med besiktning för att finna eventuell narkotika upptäcker annat smuggelgods. Jag ansluter mig bl. a. därför till promemorieförslaget i denna del.

1 likhet med vad som uttalas i promemorian anser jag att en uttrycklig befogenhet för tulltjänsteman att besluta om ytlig kroppsbesiktning bör föreskrivas genom ändring i varusmugglingslagen. [ 19?" första stycket första meningen samma lag bör därvid tilläggas befogenheten att företa ytlig kroppsbesiktning. Tekniskt innebär ändringen att om det väl före- kommer anledning mot någon att han har på sig gods som är underkastat beslag enligt varusmugglingslagen samt övriga förutsättningar är uppfyllda befogenheten kan användas såväl vid normal tullkontroll som i samband med skärpt tullkontroll.

Med begreppet ytlig kroppsbesiktning avses en yttre granskning av kroppen samt en undersökning av huvudhår och armhålor. på sätt som jag tidigare har redovisat. Begreppet huvudhår omfattar skägg o. (1. samt vi- dare peruk. _

Viss redaktionell jämkning av den i promemorian föreslagna lagtexten bör ske. Vidare bör uppräkningen i 13 & sista stycket varusmugglingslagen av befattningshavare. som skall anses vara tullmyndighet enligt paragra- fen. justeras med hänsyn till nuvarande distriktsorganisation och arbets- fördelning inom tullverket.

Prop. 1981/82: 2 29

5.2.5. Vissa övrigafrågor

Tvångsmedelskommittén tar upp frågan om hur en tulltjänsteman skall förfara om någon vid en tullkontroll motsätter sig ytlig kroppsbesiktning när tjänstemannen bestämmer sig för att företa en sådan eller motsätter sig viss typ av granskning i samband med en sådan besiktning. Jag vill fram- hålla att denna fråga redan f.n. har aktualitet och inte påverkas av detta lagstiftningsärende. Genom den lagändring i 24 kap. 2 & brottsbalken som trädde i kraft den ljanuari 1981 (prop. 1979/80: 122. JuU 44. rskr 391. SFS 1980:579) ges i tredje stycket nämnda lagrum regler om befogenhet att bruka det våld som med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt för att genomföra viss åtgärd. om vederbörande möts av motstånd. Detta gäller bl.a. när någon i myndighetsutövning med laga rätt skall verkställa kroppsvisitation. kroppsbesiktning. husrannsakan eller beslag eller annat ' omhändertagande av egendom.

I förarbetena till den aktuella lagändringen (prop. 1979/80: 122) uttalas ts. 77) bl. a. att det våld som kan anses försvarligt får användas även för att betvinga s. k. passivt motstånd. Vidare anförs (s. 741 att användandet av våld givetvis alltid så långt det är möjligt bör undvikas.

Den nu berörda befogenheten gäller även i fråga om kroppsvisitation eller kroppsbesiktning som tulltjänsteman beslutar om med stöd av varu- smugglingslagen. Detsamma gäller beträffande beslut om sådan åtgärd som tullmyndighet eller särskilt utsedd befattningshavare fattar med stöd av RB.

Med den lösning jag förordar saknar socialstyrelsens synpUnkter i fråga om medverkan av medicinskt utbildad personal vid ytlig kroppsbesiktning särskild aktualitet i detta ärende. Jag förutsätter dock att det redan nu tillämpas en sådan ordning inom tullverket att denna medverkan kommer till stånd där såär behövligt.

Jag har tidigare berört ett förslag av JO att det skall tas in bestämmelser i varusmugglingslagen om att kroppsvisitation och kroppsbesiktning inte får göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver och att all den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas.

Jag ansluter mig givetvis i sak till de principer som omfattas av JO:s förslag. En lagbestämmelse om detta bör dock övervägas i ett vidare sammanhang. Jag vill tillägga attjag utgår från att berörda befattningshava- re inom tullverket redan nu iakttar dessa principer.

Generaltullstyrelsen gör vissa uttalanden som går ut på att det skall fastslås att någon stark misstanke om smuggling inte behöver föreligga ens vid en mer ingripande kroppsvisitation enligt 19sK första stycket första meningen varusmugglingslagen. Frågan om vad som gäller därvidlag får dock även i fortsättningen lösas i rättstillämpningcn.

Prop. 1981/82: 2 30

5.2.6. Ikraftträdande m.m.

Jag anser det angeläget att den föreslagna lagändringen genomförs så snart det är möjligt och föreslår att den träder i kraft kort tid efter ett riksdagsbeslut i frågan. Ikraftträdandebestämmelsen i lagförslaget har ut- formats i enlighet med detta. De. olägenheter som generaltullstyrelsen har pekat på i sin hemställan till regeringen minskas vid en tillämpning av den ordning med tullmyndighet som förundersökningsledare som riksåklagaren har förordat.

6 Upprättat lagförslag [ enlighet med det anförda har inom handelsdepartementet upprättats ett förslag till lag om ändring i lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2. 7 Hemställan Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslaget till lag om

ändring i lagen (1960: 418") om straff för varusmuggling.

8. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandcns hemställan.

Prop. 1981/82: 2 . 31

HAN DELSDEPARTEMENTET Rättssekretariatet

Kroppsvisitation/kroppsbesiktning i samband med tull- kontroll

I denna promemoria berörs frågor rörande tulltjänstemäns befogenheter att kroppsvisitera och företa kroppsbesiktningar. Justitieombudsmannen har i ett beslut rörande kroppsvisitation på kriminalvårdens område erinrat om innebörden av kroppsvisitation respektive kroppsbesiktning. Beslutet har fått betydelse även för tulltjänstemännens möjligheter att företa sådana undersökningar i samband med tullkontroll. Detta har gjort det nödvändigt att överväga om tulltjänstemännen bör ges vidgade befogenheter härvid- lag. Krav härpå har bl.a. framställts såväl från generaltullstyrelsen som från tullpersonal på fältet.

Med kroppsvisitation avses undersökning av någons kläder eller vad han bär på sig. Kroppsbesiktning innebär en undersökning av kroppen. Även en endast okulär granskning av_kroppen efter avklädning är att betrakta som kroppsbesiktning.

Enligt 19 & varusmugglingslagen (l960:418) får tulltjänsteman företa kroppsvisitation på den som anträffas vid t. ex. en gränsort om anledning förekommer att han har på sig gods som kan vara underkastat beslag. Vidare kan chefen för bl. a. tullbevakning förordna om generell kontroll av resande i vissa fall. Även då får kroppsvisitation användas.

Varusmugglingslagen ger inte tulltjänstemän befogenhet att föranstalta om kroppsbesiktning. Det innebär att kroppsbesiktning får tillgripas endast under de förutsättningar som anges i rättegångsbalken (RB). Det krävs sålunda att någon kan skäligen misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa (28 kap. 12 s). Beslut om kroppsbesiktning får meddelas av förunder- sökningsledare. åklagare eller rätten eller. i brådskande fall. av polisman (28 kap. 4 och 13 55).

[ tullkontrollverksamhcten har man på sina håll tidigare ansett att kroppsvisitation även innefattar en yttre granskning av själva kroppen. JO:s erinran om begreppets innebörd har härvidlag kommit att i praktiken medföra begränsningar i fråga om tulltjänstemäns möjligheter till sådana granskningar. vilka avsevärt försvårat tullkontrollverksamheten.

] promemorian föreslås att tulltjänstemän genom en ändring i varu- smugglingslagen (1960: 418) tilläggs uttrycklig befogenhet att under samma förutsättningar som f. n. gäller i fråga om kroppsvisitation också företa ytliga kroppsbesiktningar.

Promemorian har utarbetats inom rättssekretariatet vid handelsdeparte- mentet. Samråd har därvid ägt rum med tjänstemän inom andra delar av regeringskansliet.

Prop. 1981/82: 2 32

l Gällande rätt

1.1 Grundlagsregler

Skyddet för den kroppsliga integriteten regleras i 2 kap. 4—6 5.5 rege- ringsformen (RF. omtryckt 19791933).

Enligt 2 kap. 6 .5 RF är varje medborgare gentemot det allmänna skyd- dad mot bl. a. påtvingade kroppsliga ingrepp och kroppsvisitation. Uttryc- ket kroppsligt ingrepp avser enligt förarbetena främst våld mot människo- kroppen. Dessutom hänförs dit läkarundersökningar. smärre ingrepp som vaccinering och liknande företeelser som brukar betecknas som kroppsbe- siktning. Med kroppsvisitation avses undersökning av en persons kläder eller vad han annars bär på sig. 1 2 kap. 12 & RF föreskrivs att detta skydd endast får begränsas i den utsträckning RF medger genom lag eller genom annan författning efter bemyndigande i lag. En sådan begränsning får göras . endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får vidare aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den.

1.2 Bestämmelser i vanlig lag

Regleringen i RF av de grundläggande fri- och rättigheterna har direkt betydelse inte bara för lagstiftarens möjligheter att begränsa dessa. Även myndigheter och offentliga funktionärer har att respektera rättigheterna i den mån de inte är begränsade i den ordning som RF föreskriver. Sedvän- ja, sakens natur. allmänna rättsgrundsatser e. d. kan således inte åberopas som stöd för ingrepp i de fri- och rättigheter som tillkommer den enskilde enligt RF.

Förutsättningarna för att företa kroppsvisitation och kroppsbesiktning regleras i flera olika sammanhang genom vanlig lag. De centrala bestäm- melserna härom finns i rättegångsbalken (RB) och är av straffprocessuell art. dvs. åtgärderna får företas endast vid misstanke om eller utredning av brott. Andra lagar. exempelvis varusmugglingslagen. medger att åtgärder- na vidtas även för andra syften och utan att misstanke om brott föreligger.

] .Z.l Kruppsrisitarion-kroppsbt'sikrning enligt RB

Bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i 28 kap. 11—1355.

Förekommer anledning att brott förövats som kan medföra fängelse- straff får på den som skäligen kan misstänkas för brottet företas kroppsvi- sitation och/eller kroppsbesiktning i syfte att söka efter föremål som är underkastat beslag eller eljest för att utröna omständighet som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får kroppsvisiteras endast om det finns synnerlig anledning att tro att därigenom föremål som är underkastat beslag skall

Prop. 1981/82: 2 - 33

anträffas eller annan utredning vinnas om brottet. Vid kroppsbesiktning. som alltså inte får företas på annan än den som skäligen kan misstänkas för brott som kan medföra fängelse. får om det behövs blodprov tas eller annan undersökning. som kan ske utan nämnvärt men. utföras (11 och 12 åå).

Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 4. 8 och 9 åå rörande husrannsakan. Beslut om kropsvisitation och kroppsbesiktning fattas således av undersökningsle- daren. åklagaren eller rätten. Polisman får dock besluta om sådan åtgärd om fara är i dröjsmål. Vidare skall protokoll föras och bevis om företagen åtgärd på begäran lämnas till den undersökte ( 13 15 första st.).

Vidare föreskrivs att förrättning som är av mera väsentlig omfattning ' skall verkställas inomhus och i avskilt rum. Om annan än läkare företar åtgärden skall om möjligt ett vittne närvara. Blodprov får ej tas av annan än läkare eller legitimerad sjuksköterska. Annan mera ingående undersök- ning får utföras endast av läkare. Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning på kvinna får ej verkställas eller bevittnas av annan än kvinna eller läkare (13 å andra och tredje st.).

1.2.2 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligt lagen (I 976.371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. (häkteslagen)

Enligt 2 så häkteslagen skall den som är häktad kroppsvisiteras senast vid ankomsten till förvaringsplatsen för eftersökande av föremål som han inte får inneha. 1 övrigt får häktad kroppsvisiteras endast under i lagrummet särskilt angivna förutsättningar. Samtidigt medges dock att sådan ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och endast avser eftersökande av vapen eller andra farliga föremål får företas även i annat fall.

Enligt 2 a 5 får häktad kroppsbesiktigas när det finns anledning misstän- ka att han har på sig föremål som han inte får ha. Vidare får om det är oundgängligen påkallat av hänsyn till ordningen och säkerheten inom förvaringslokalen häktad kroppsbesiktigas i vissa särskilt angivna situa- tioner.

Enligt 2 b ä får annan kroppsvisitation än ytlig kroppsvisitation eller kroppsbesiktning på kvinna inte verkställas eller bevittnas av annan än kvinna. läkare eller legitimerad sjuksköterska.

1.2.3 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligt lagen (I974:203) om kriminalvård [ anstalt (KvaL) '

Bestämmelser som i sak motsvarar dem som finns i 2. 2 a och 2 b åå häkteslagen återfinns i 52 a. 52 b och 52 c 55 KvaL. Bestämmelserna tillkom samtidigt genom lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1979 (prop. 1978/79162). Regler om t.ex. ytlig kroppsvisitation finns således i 52 a & tredje st.

3 Riksdagcn l98lll82. I saml. Nr.?

Prop. 1981/82: 2 34

Vidare ges i KvaL också möjlighet att kroppsvisitera den som vill besöka en intagen. 1 29 & föreskrivs nämligen att som villkor för ett besök kan av säkerhetsskäl föreskrivas att den besökande underkastar sig kroppsvisitation eller medger undersökning av väska. kasse eller annat dylikt som han vill medföra vid besöket.

En motsvarande bestämmelse finns i 11 & häkteslagen beträffande den som önskar besöka häktad eller anhållen.

1.2.4 Kroppsvisitation enligt lagen (1970: 920) om särskild kontroll på flygplats

Till förekommande av brott som utgör allvarlig fara för säkerheten vid luftfart får särskild kontroll på flygplats äga rum enligt lagen (I 5). Beslut om sådan kontroll meddelas av rikspolisstyrelsen för högst tre månader varje gång. [ brådskande fall får beslut härom fattas av polisstyrelse som då har att underställa beslutet rikspolisstyrelsen (2 5). Polisman eller an- nan som polisstyrelse har förordnat får inom flygplatsens område bl.a. företa kroppsvisitation på flygpassagerare eller annan som uppehåller sig inom området. Den som inte frivilligt underkastar sig kroppsvisitation kan i stället avvisas från flygplatsområdet (3 å).

1.2.5 Kroppsvisitation och krtmpsbesiktning enligt lagen (1975: 1360) om tvångsåtgiirder [ spruzirzgss'):f'te i vissa fall Lagens föreskrifter om tvångsmedel i brottsförebyggande syfte ingick tidigare som en del i den s.k. terroristlagen från 1973 och gäller endast utlänning som kan antas verka för eller tillhöra vissa våldsamma och” militanta organisationer dvs. presumtiva terrorister. Enligt 2 % får sådana under vissa angivna förutsättningar underkastas husrannsakan. kroppsvi- sitation eller kroppsbesiktning. Beslut härom meddelas av polismyndighet. [ övrigt gäller bestämmelserna i 28 kap. RB i tillämpliga delar. Lagen är tidsbegränsad och har senast förlängts att gälla till utgången av 1981.

1.2.6 Kroppsvisitation enligtförslag till lag om siikerhetskontroll vid dom- stolsjörhandlingar

Enligt förslag i prop. 19801811 114 får säkerhetskontroll äga rum för att förebygga våldsbrott i samband med domstolsförhandlingar. Enligt försla- get är det domstol som meddelar beslut om säkerhetskontroll. Kontrollen omfattar åhörare och dem som har kallats att närvara vid förhandlingen. Den syftar till att eftersöka vapen och andra föremål som är ägnade att komma till användning vid våldsbrott. För detta ändamål får kroppsvisita-' tion äga rum och väskor och liknande undersökas. Förslaget torde komma att behandlas av riksdagen under hösten 1981.

Prop. l98l/82: 2 35

1.2.7 Kroppsvisitation enligt varnsmugglingslagen (l960:418)

l varusmugglingslagen finns särskilda bestämmelser om sådana tvångs- medel som beslag. husrannsakan och kroppsvisitation. Tulltjänsteman har rätt att beslagta egendom som kan antas vara förverkad enligt lagen ( 15 å). Tulltjänsteman liksom polisman får vidare i samma syfte utan förordnande företa husrannsakan i vissa utrymmen ( 18 s).

Kroppsvisitation regleras i 19 s. ()m det finns anledning till misstanke att resande från utlandet eller någon annan som anträffas vid gräns- eller kustort har på sig gods. som enligt lagen är underkastat beslag. får tull- tjänsteman företaga kroppsvisitation å honom för att söka efter sådant gods (19 äförsta st. 1 p.).

Om vederbörande chef för tull-. kust- eller gränsbevakning finner att en skärpning av tullkontrollen å persontrafiken till eller från utlandet med viss lägenhet eller för viss tidrymd åt någon plats är oundgängligen nödvändig. får efter bevakningschefens förordnande kroppsvisitation verkställas på var och en som under en viss tid eller vid ett visst tillfälle ankommer från eller avreser till utlandet. Ett sådant förordnande skall ofördröjligen under-' ställas generaltullstyrelsens prövning men går likväl genast i verkställighet (19 & första st 2 p.). Vid en skärpt tullkontroll får således kroppsvisitation företas utan att någon misstanke mot bestämda personer om brott förelig- ger.

Kroppsvisitation. som är av mera väsentlig omfattning. skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme i fartyg. samt. om undersök- ningsmannen eller den undersökte begär det och det kan ske utan större omgång. i vittnens närvaro. Kroppsvisitation på kvinna får inte verkställas eller bevittnas av annan än kvinna (19 å andra st.).

Förande av protokoll och utfärdande av bevis om företagen kroppsvisi- tation erfordras ej med mindre den undersökte begär det eller föremål som påträffas. tages i beslag (19 & tredje st.).

En enskild tulltjänsteman får inte i denna egenskap i något fall besluta om kroppsbesiktning.

Däremot torde möjligen ett visst utrymme finnas för tullmyndighet att i dag med stöd av 13 % varusmugglingslagen besluta om kroppsbesiktning. [ 13 å stadgas nämligen att förundersökning rörande brott enligt varusmugg- lingslagen får inledas av tullmyndighet. Med tullmyndighet avses tullver- kets ombudsman. tulldirektör. tullförvaltare. kustdistriktschef och gräns- distriktschef eller annan befattningshavare som generaltullstyrelsen för- ordnar att fullgöra vad enligt lagrummet ankommer på tullmyndighet. Beträffande tullmyndighet gäller vad som stadgas i RB om undersöknings- ledare, exempelvis att undersökningsledare enligt 28 kap. 4 15 RB får beslu- ta om kroppsbesiktning.

I 13 15 första st. tredje och fjärde meningarna sägs vidare att om saken inte är av enkel beskaffenhet. skall ledningen av förundersökningen över- tas av åklagare så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklaga-

Prop. 1981/82: 2 36

re skall även eljest överta ledningen av förundersökningen när såär påkal- lat av särskilda skäl. För kroppsbesiktning krävs att någon misstänks för _ brott. Det torde följaktligen i praktiken ankomma på åklagare att pröva frågan om kroppsbesiktning skall företas i vart fall om inte saken är av enkel beskaffenhet.

[ kommentar till varusmugglingslagen (S. Jungefors — E. Walberg: Smugglingslagstiftningen. 1961) sägs härom följande:

Vid förundersökning. som ledes av tullmyndighet. äger myndigheten samma befogenheter som tillkommer förundersökningsledare enligt RB. Tullmyndigheten har följaktligen att föranstalta om sådana åtgärder som att hålla förhör med personer. som antagas kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen. gripa misstänkt och hämta till förhör ävensom föranstalta om efterlysning. besluta om anhållande eller meddela reseför- bud. Tvångsmedel av sådan allvarlig karaktär för den enskilde som anhål- lande och reseförbud torde emellertid i praktiken endast i undantagsfall böra ankomma på tullmyndighet att besluta om. [ förarbetena till 23 kap. 3 & RB har som exempel på fall. då åklagaren. även om saken var enkel. borde övertaga ledningen angivits. att det kunde bli fråga att använda tvångsmedel rörande vilket åklagaren lämpligen borde besluta. Denna" synpunkt kräver beaktande även på förevarande område. Det ligger därför nära till hands att antaga. att med den begränsning av tullmyndighets åtalsrätt som föreligger enligt 24 5. kommer att följa även en begränsning i befattningen med sådana tvångsmedel. som kräver snar förhandling vid rätten.

Det bör emellertid här ytterligare nämnas att enligt de av riksåklagaren och rikspolisstyrelsen gemensamt fastställda anvisningarna angående led- ning av förundersökning i brottmål hindrar inte den omständigheten att fråga om kroppsbesiktning har uppkommit vid en förundersökning att saken anses vara av enkel beskaffenhet (se RÅFS 1979: 1).

1.2.8 Gränsdragningsfrågor 1.2.8.l mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Med kroppsvisitation avses enligt förarbetena till rättegångsbalken (NJA 11 1943 s. 373) en undersökning av någons kläder eller vad han eljest bär på sig under det att kroppsbesiktning innebär en undersökning av kroppen. Gränsdragningen mellan de båda begreppen har också berörts i senare lagförarbeten. l prop. (1975/76: 209) om ändring i regeringsformen sägs exempelvis att kroppsvisitation "avser undersökning av en persons kläder eller av något som denne har med sig. t.ex. en handväska". (s. 147). [ regeringsformen görs skillnad mellan kroppsvisitation och "kroppsligt in- grepp". Beträffande det senare uttrycket sägs att dit hänförs —— förutom direkt våld mot människokroppen "läkarundersökningar. smärre in- grepp som vaccinering och blodprovstagning samt liknande företeelser som brukar betecknas med ordet kroppsbesiktning".

Prop. 1981/82: 2 37

Rättighetsskyddsutredningen berörde i sitt betänkande Förstärkt skydd för fri- och rättigheter (SOU 1978: 34) gränsdragningen mellan bl. a. kroppsvisitation och kroppsbesiktning (s. 203 ff). Betänkandet finns inta- get som bilaga till prop. (1978/79: 195) om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m. Utredningen anför där bl. a. att gränsdragningen inte är entydig utan i viss'mån godtycklig. Så t. ex. torde en kroppsvisitation. som innebär att inte endast kläderna hos en person undersöks utan även krop- pens håligheter (vid narkotikabrott exempelvis). närmast vara att anse som kroppsbesiktning (s. 203 i betänkandet). 1 den vidare redogörelsen för de olika begreppen avser utredningen med kroppsbesiktning främst läkarun- dersökning. smärre ingrepp av typ vaccination samt tagande av blodprov och fingeravtryck (s. 204). Under begreppet kroppsvisitation redogör ut- redningen för sådana bestämmelser som medger "undersökning av någons kläder eller av det som någon här med sig. t. ex. en väska". (s. 206).

Också i prop. (1978/79: 62) om ändring i lagen (1974z203) om kriminal- vård i anstalt. m.m. berörs gränsdragningen mellan kroppsbesiktning och kroppsvisitation liksom i prop. (1980/81:114) om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar. [ sistnämnda proposition avvisades f. ö. ett förslag från rikspolisstyrelsen om att även kroppsbesiktning skulle ingå i säker- hetskontrollen. Departementschefen framhöll därvid att kroppsbesiktning kan innebära ett mycket långtgående ingrepp i den personliga integriteten och att det inte kunde komma i fråga att generellt tillåta en sådan undersök- ning (s. 12 m).

Justitieombudsmannens beslut

Slutligen har också justitieombudsmannen (JO) berört gränsdragningen mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning bl. a. i ett beslut den 12 mars 1979 angående kroppsvisitation av besökande på kriminalvårdsanstalt. Beslutet hade föranletts av en kvällstidningsartikcl vari uppgivits bl. a. att en kvinna vid besök på kriminalvårdsanstalten i Norrtälje före besöket blivit kroppsvisiterad av två kvinnliga vårdare. Hon hade därvid fått klä av sig och kvinnorna hade tittat ”överallt. under håret. i öronen under fötter och under brösten". '

[ beslutet anförde JO: .

För egen del vill jag anföra följande.

Som jag inledningsvis angivit kan enligt 29 åKvaL som villkor för besök av säkerhetsskäl föreskrivas att den besökande underkastar sig kroppsvisi- tation. Några bestämmelser om kroppsbesiktning av besökande finns där- emot inte i lagcn. De vedertagna definitionerna av begreppen kroppsvisita- tion och kroppsbesiktning är att kroppsvisitation innebär undersökning av någons kläder eller vad han annars bär på eller med sig och att kroppsbe- , siktning innebär undersökning av någons kropp. Begreppen förekommer även i t. ex. rättegångsbalkens bestämmelser om tvångsmedel med anled- ning av misstanke om brott.

Som framgått är kroppsvisitation en från integritetssynpunkt mindre

Prop. 1981/82: 2 38

ingripande åtgärd än kroppsbesiktning. Förevarande ärende gäller närmast frågan var gränsen går mellan de två typerna av ingrepp. Att avgöra var gränsen går kan dock vara svårt. eftersom en kroppsVisitation kan vara av den karaktären att den står nära en kroppsbesiktning. För såväl t.ex. besökare som utsätts för ingrepp av detta slag som för de tjänstemän som utför undersökningarna är det emellertid väsentligt att det så långt det är möjligt klarlägges vilka undersökningsåtgärder som skall hänföras till den ena eller andra kategorin.

En allmän princip är att åtgärder som kroppsvisitation och kroppsbe- siktning inte får göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver och att all den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas (jfr. numera 52 c & KvaL). En kroppsvisitation av besökare bör därför om möjligt utföras utan att besökaren behöver ta av sig annat än ytterkläderna. Enligt värdarna i Norrtäljeanstaltens visitationspatrull utfördes också un- dersökningarna på det sättet i en del fall. Om en grundlig kroppsvisitation skall ske kan det givetvis vara nödvändigt att besökaren tar av sig alla sina kläder. I dessa fall bör man dock enligt min mening se till att besökaren får t.ex. en rock eller en filt att ta över sig medan visitationen pågår eller också får stå bakom en skärm. Besökaren skall alltså inte behöva stå naken i tjänstemännens åsyn under visitationen.

Av de uppgifter vårdarna i Norrtäljeanstaltens visitationspatrull lämnat i ärendet framgår att de. när en besökare vid en kroppsvisitation tagit av sig alla kläder. aldrig känner på besökarens kropp men att de kan be besö- karen lyfta på armarna för kontroll av armhålorna. visa undersidan av fötterna och lyfta på håret. En sådan undersökning måste enligt min mening anses gälla kroppen och därför vara att hänföra till kroppsbesikt- ning. En undersökning av kroppen kan ju ske genom att man synar krop- pen även om man inte tar på kroppen. Kriminalvårdsstyrelsen har hävdat att en undersökning av håret torde kunna inrymmas i begreppet kroppsvi- sitation. Jag kan inte dela den uppfattningen. En undersökning av håret måste enligt min mening hänföras till kroppsbesiktning. Att låta besökaren själv t.ex. kamma igenom håret kan inte medföra att åtgärden bedömes annorlunda. Undersökning av en peruk får anses vara ett gränsfall. För min del anser jag att en sådan undersökning i regel bör hänföras till kroppsbesiktning.

Jag konstaterar således att tjänstemännen vid Norrtäljeanstalten vid kroppsvisitation av besökande i viss utsträckning har gått längre än vad som kan anses tillåtet vid en sådan undersökning.

När det gäller undersökning av J. J. har — — — förnekat att någon undersökning av J. I:s bröst och öron skett. Däremot har — — förklarat att hon tittat på kroppen och känt igenom håret. Dessa åtgärder är som framgått att hänföra till kroppsbesiktning.

Uppgiften i tidningsartikeln att en manlig besökare blivit analbesiktigad har tillbakavisats och jag finner inte anledning att ytterligare uppehålla mig vid den saken.

Jag finner inte skäl att i ärendet rikta kritik mot någon enskild befatt- ningshavare vid Norrtäljeanstalten. Jag beaktar därvid att det här är fråga om en svår gränsdragning och att det för den enskilde befattningshavaren kan vara vanskligt att bedöma hur långt man får gå vid en kroppsvisitation. Det är därför ytterst angeläget att den personal som skall utföra undersök- ningar av det här slaget får erforderlig utbildning. Av kriminalvårdsstyrel- sens yttrande framgår att viss utbildning nu ägt rum. Vidare avser krimi-

Prop. 1981/82: 2 39

nalvårdsstyrelsen att utfärda föreskrifter. varav skall framgå hur kroppsvi- sitation skall gå till i praktiken. Jag förutsätter att styrelsen beaktar vad jag här har anfört.

Jag vill tillägga att det enligt min mening kan finnas anledning att ifråga- sätta om den begränsning beträffande åtgärder för kontroll av besökande. som ligger i att endast kroppsvisitation får ske. är lämplig idag, när det är stora svårigheter att hindra att narkotika m.m. insmugglas på kriminal- vårdsanstalter. Det torde i första hand ankomma på kriminalvårdsstyrel- sen att överväga denna och därmed sammanhängande frågor samt att ta det initiativ till lagändring som styrelsen kan anse påkallat.

Ärendet är härmed slutbehandlat av mig.

l.2.8.2 mellan kroppsvisitation och ytlig kroppsvisitation

Benämningen ytlig kroppsvisitation tillkom den l januari l979 då be- stämmelser härom infördes i lagen ( 1976: 37l) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl. och i lagen ( l974: 203) om kriminalvård i anstalt. [ prop. (1978/79: 62) om ändringi sistnämnda lag sägs (s. 29) att ytlig kroppsvisita- tion är en lindrigare variant av kroppsvisitation. Med ytlig kroppsvisitation avses en endast summarisk undersökning av någons kläder. Denna beståri att känna utanpå kläderna i syfte att söka efter vapen eller andra farliga föremål. i '

2 Tullvisitation i praktiken

Tulltjänstemän får i dag företa kroppsvisitation av personer som ankom- mer från utlandet eller som anträffas vid gräns- eller kustort. Det krävs dock att det finns anledning att misstänka att personen har på sig exempel- vis narkotika eller andra varor som kan tas i beslag enligt varusmugglings- lagen.

Om en chef för tull-. kust-. eller gränsbevakning finner det oundgängli- gen nödvändigt att skärpa tullkontrollen för viss tid och på viss plats får han förordna att kroppsvisitation skall ske av var och en som ankommer från eller avreser till utlandet. Sådana förordnanden förekommer dock ytterst sällan.

Enligt uppgift från generaltullstyrelsen m.fl. har inom tullverket utbil- dats den praxisen beträffande tolkningen av begreppet kroppsvisitation att däri inbegripits även en ytlig granskning av kroppen. Den som kroppsvisi- terats har således när anledning förekommit fått klä av sig naken för att möjliggöra en sådan granskning. Därigenom har det varit möjligt att i anslutning till kroppsvisitation avslöja sådana försök till narkotikasmugg- ling som sker genom att smugglaren tejpar fast narkotika på kroppen. exempelvis i armhålor. i skrevet. mellan benen. under fotsulor eller instop- pat i håret eller under en peruk. Enligt generaltullstyrelsen är det nämligen vanligt att narkotika tejpas fast direkt på kroppen.

Prop. 1981/82: 2 40

Inom tullverket har tidigare såsom kroppsbesiktning egentligen endast betraktats undersökningar av kroppens håligheter öron. näsa. mun. anus och vagina.

Om en tulltjänsteman ansett att en sådan undersökning erfordrats har frågan normalt underställts en åklagare eftersom enligt 28 kap. 13 åjmfr. med 4 & rättegångsbalken förordnande om kroppsbesiktning meddelas av undersökningsledare. åklagare eller rätten.

Åklagaren prövar därvid om förutsättningar för kroppsbesiktning finns dvs. bl.a. att det föreligger skälig misstanke om brott som kan medföra fängelse. I så fall övertar åklagaren ledningen av förundersökningen enligt 13 & varusmugglingslagen och kan därvid uppdra åt tullstjänstemannen att vidta till förundersökningen hörande åtgärd — exempelvis en kroppsbe- siktning om dess beskaffenhet tillåter det. 1 det sammanhanget måste dock beaktas att mera ingående undersökning får utföras endast av läkare.

Generaltullstyrelsen har den 7 november 1980 i Allmänt meddelande 1980: 53 till ledning för tillämpningen av 19 å varusmugglingslagen erinrat om vad JO uttalat i sitt beslut den 12 mars 1979. 1 meddelandet sägs bl. a. att vad JO anfört kan tjäna som vägledning även för tullverkets tjänstemän.

! en skrivelse till tulldirektionen i södra regionen den 27 februari 1981 har generaltullstyrelsen ytterligare erinrat om att med kroppsbesiktning avses såväl undersökning av kroppshåligheter som okulärbesiktning av en persons kropp och att således åtgärder vidtagna enbart i syfte att syna en kropp utan att denna därvid vidrörs är att hänföra till kroppsbesiktning.

Tulltjänstemän får således inte själva besluta om sådana ytliga kroppsbe- siktningar annat än möjligen i egenskap av undersökningsledare (jfr. ovan).

Från tullpersonal på fältet har framförts att följderna av JO:s uttalande och generaltullstyrelsens meddelande i praktiken medfört väsentliga för- sämringar beträffande tullkontrollen och möjligheterna att förhindra fram- för allt smuggling av narkotika. Tidigare har en tulltjänsteman som företa- git en mera omfattande kroppsvisitation på ett naturligt sätt i samband med denna även kunnat syna den undersöktes bara kropp för att söka efter fastejpad narkotika. Numera får tulltjänstemannen antingen avstå från detta sista moment eller. sedan han noga övervägt om det finns grund för misstanke mot den undersökte om allvarligare brott. ta kontakt med åkla- gare. föredra situationen och på så sätt utverka ett beslut om att han får företa en kroppsbesiktning.

3 F ramstållningar till regeringen

3.1 Generaltullstyrelsens förslag

Generaltullstyrelsen har i skrivelse den 27 november 1980 till regeringen (som inkom till handelsdepartementet den 14januari 1981). med hänvis- ning till JO:s beslut den 12 mars 1979 rörande gränsdragningen mellan

Prop. 1981/82: 2 41

kroppsvisitation och kroppsbesiktning. anfört att det inte alltid är tillräck- ligt för att kunna uppdaga narkotikasmuggling att undersöka den misstänk- tes bagage och företa kroppsvisitation. I många fall är det nödvändigt att dessutom företa en åtminstone ytlig kroppsbesiktning. eftersom det är en vanligt förekommande metod att narkotikasmugglare tejpar fast narkoti- kan direkt på kroppen.

Eftersom tulltjänstemän inte själva får besluta om kroppsbesiktning fattas beslut om sådant tvångsmedel i regel av undersökningsledare eller åklagare. Tullpersonal. som tjänstgör under kvällar och nätter eller eljest utom normal arbetstid såsom lördagar och söndagar har emellertid. fram- håller styrelsen. helt naturligt svårt att under sådan tid nå undersökningsle- daren eller åklagaren för att få beslut om kroppsbesiktning. Det dröjsmål med kroppsbesiktningen som till följd härav uppkommer kan vara till ' avsevärt men för tullverkets arbete att uppdaga och förhindra narkotika- smuggling. Enligt generaltullstyrelsen finns därvid en uppenbar risk för att smugglaren får tillfälle att göra sig kvitt smuggelgodset och för att den fortsatta utredningen även i övrigt försvåras genom dröjsmålet. Härtill kommer olägenheten av att tullpersonal binds vid uppgiften att bevaka den misstänkte i avvaktan på beslut om kroppsbesiktning. vilket också medför fara för att personalen utsätts för våld i samband med flyktförsök m.m. Vidare måste beaktas den olägenhet som drabbar den misstänkte genom att hans uppehåll på gränsorten förlängs beroende på dröljsmålet. För att undanröja de nu nämnda riskerna och olägenheterna och därmed effektivi- sera bekämpningen av narkotikasmugglingen bör enligt styrelsen tulltjäns— teman ges befogenhet att besluta om kroppsbesiktning vid misstanke om narkotikasmuggling. när fara är i dröjsmål.

Styrelsen föreslår därför att till 19 & varusmugglingslagen fogas ett fjärde stycke av följande lydelse:

"Är fara i dröjsmål får tulltjänsteman besluta om kroppsbesiktning på den som ankommer från utrikes ort och skäligen kan misstänkas för narkotikasmuggling. I fråga om kroppsbesiktning gäller i övrigt bestäm- ' melserna i 28 kap. rättegångsbalken".

3.2 Framställning från tullmästarna Yngve Kahl och Björn Svensson i Malmö

1 framställningen anför Kahl och Svensson att om den enligt deras mening diskutabla gränsdragningen 'mellan kroppsvisitation och kroppsbe- siktning skulle bestå kan antalet narkotikabeslag komma att minska dras- tiskt. De pekar på de svårigheter som följer med att hålla ett antal personer under uppsikt till dess frågan om en eventuell kroppsbesiktning prövats av åklagare. Som det kanske svåraste hindret för en effektiv tullkontroll enligt deras mening framstår kravet på en skälig misstanke om brott som kan medföra fängelse. Enligt Kahl och Svensson föreligger risk för att tullper- 4 Riksdagen [%!/82. I sum/. Nr2

Prop. 1981/82: 2 42

sonalen inför dessa svårigheter tappar sin arbetsmotivation såvitt avser uppgiften att förhindra införsel av narkotika. Därför hemställer tullmäs- tarna Kahl och Svensson att handelministernoch justitieministern gemen— samt skall verka för att en endast okulär besiktning av kroppen skall betraktas om kroppsvisitation och inte som kroppsbesiktning.

3.3 Övriga framställningar

Ett antal personeri Växjö hari skrivelse den 12 mars 1981 mot bakgrund av uppgifter i massmedia rörande tullpersonalens svårigheter att stoppa narkotikasmugglingen krävt att tullverket ges möjlighet att effektivare hindra narkotikainförseln till Sverige.

Vidare har överläkare Karin Tunving. Lund, i skrivelse den 16 april 1981 uppgivit bl. a. att hasehtillgången i Malmö-Lund området ökat oroväckan- de sedan tullens möjligheter att företa kroppsbesiktning "begränsats".

4 Överväganden

4.1 Utgångspunkter

Det torde inte föreligga någon egentlig tvekan om vad som avses med begreppen kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Bl. a. genom de auktori- tativa uttalanden i olika sammanhang. vilka redovisats i det föregående. får begreppen anses vara förhållandevis noggrant definierade. Gränsdragning- en mellan dessa är således tämligen klar. Varje undersökning eller gransk- ning av kroppen, antingen den är endast okulär eller mera ingående är att betrakta som kroppsbesiktning medan kontroll av kläder och andra persed- Iar är kroppsvisitation. Med ytlig kroppsvisitation — även benämnd sum- marisk skyddsvisitation avses en sådan undersökning där man endast känner utanpå kläderna.

Begreppens innebörd får anses vara desamma oberoende av i vilket sammanhang de förekommer. i RB, varusmugglingslagen. lagen om krimi- nalvård i anstalt eller i annan författning.

Enligt 19 % varusmugglingslagen får tulltjänstemän i samband med tull- kontroll endast — under de förutsättningar som anges i lagen företa kroppsvisitationer. En tulltjänsteman får alltså. som framgår av det tidi- gare anförda. inte i något fall i denna egenskap själv besluta om kroppsbe- siktning.

Däremot torde ett visst utrymme finnas för tullmyndighet att med stöd av 13 & varusmugglingslagen. sedan förundersökning alltså inletts. besluta- om viss kroppsbesiktning av den som skäligen kan misstänkas för brott som kan medföra fängelse. I praktiken innebär detta ändå att den enskilde tulltjänstemannen måste inhämta ett särskilt beslut antingen från en åkla-

Prop. 1981/82: 2 43

gare eller från en sådan befattningshavare som i detta sammanhang utövar funktionen som tullmyndighet.

Det är föreståeligt om tulltjänstemän i samband med den mer eller mindre rutinmässiga tullkontrollen drar sig för att aktualisera denna kedja av överväganden och den därefter följande formaliserade rättsproceduren. Denna ärju utformad med tanke på de mera allvarliga brotten där misstan- ke redan konkretiserats till en viss person. Förfarandet enligt 13 5 är däremot inte lämpat för den rutinmässiga tullkontrollen som i praktiken föregår det stadium då förundersökning kan inledas och vars syfte primärt är att uppspåra smuggelgods.

Såvitt angår kroppsvisitation är det tydligt att misstanke om brott inte behöver föreligga beträffande alla som kroppsvisiteras. En sådan åtgärd utgör ett led i sökandet efter smuggelgods och var och en som överhuvud har möjlighet att bära sådant på sig kan komma att få underkasta sig kroppsvisitation.

Det är uppenbart att narkotikasmugglares och andras möjlighet att und- . gå upptäckt i samband med tullkontroll ståri direkt relation till hur ingåen- de de kontrolleras. Om exempelvis kroppsvisitationer utförs så strikt efter bokstaven att tulltjänstemannen betas varje möjlighet att upptäcka exem- pelvis direkt på kroppen fasttejpade narkotikapaket blir naturligtvis visita- tionen rätt förfelad. Metoden att smuggla gods på detta sätt är förvisso inte ny men den har utan tvekan fått särskild betydelse i en tid av ökande narkotikamissbruk.

Mot bakgrund härav och med hänsyn till det synnerligen starka samhäl- leliga intresset av att så effektivt som möjligt förhindra att framför allt narkotika förs in i landet är det uppenbart att det föreligger ett behov av att tulltjänstemän i samband med tullkontroll får besluta om inte bara kroppsvisitationer utan-också om en åtminstone okulär yttre granskning av den undersöktes kropp. En sådan granskning innefattas emellertid. som nämnts. i begreppet kroppsbesiktning.

4.2 Förslag till lösningar

Sedan väl konstaterats att det finns ett berättigat behov av att utvidga tullpersonalens befogenheter. inställer sig frågan hur denna befogenhetsut- vidgning bör utformas.

4.2.1 Generaltullstyrelsensförslag

Generaltullstyrelsen har föreslagit en generell befogenhet för tulltjänste— män att i brådskande fall besluta om kroppsbesiktning på den som ankom- mer från utrikes ort och skäligen kan misstänkas för narkotikasmuggling. Förslaget skulle i sak medföra att tulltjänsteman fick samma befogenhet som polismän har enligt 28 kap. 13 & första stycket rättegångsbalken. Samtidigt skulle rättegångsbalkens regler i övrigt rörande kroppsbesikt-

Prop. 1981/82: 2 44

ning bli tillämpliga. exempelvis att mera ingående undersökning endast får utföras av läkare.

Samtidigt som generaltullstyrelsens förslag innebär en utvidgning av tulltjänstemäns befogenheter såtillvida att dessa kan. i brådskande fall. träda i undersökningsledares. åklagares eller rättens ställe' och besluta om kroppsbesiktning kvarstår dock den inskränkningen gentemot vad som gäller beträffande kroppsvisitation att beslutet förutsätter att någon är misstänkt för narkotikasmuggling som inte är ringa. Styrelsen synes ha utgått ifrån att narkotika som smugglas genom att fästas vid kroppen normalt är av sådan kvantitet att det inte är fråga om brott enligt 2 & varusmugglingslagen (ringa brott). Styrelsen torde inte heller ha avsett att den föreslagna befogenheten skulle användas vid sådana generella kroppsvisitationer som sker i samband med s.k. skärpt tullkontroll i vart fall inte med mindre särskild misstanke därunder väcks mot någon be- stämd person. Som nämnts tidigare förekommer sådana generella kroppsvisitationer endast i mycket ringa utsträckning. Frågan om kropps- besiktning i samband med tullkontroll skulle följaktligen enligt styrelsens förslag alltjämt utgöra ett led i en påbörjad förundersökning och inte en naturlig tullkontrollåtgärd vid eftersökandet av smuggelgods.

4.2.2 Befogenhet att besluta om ytlig kroppsbesiktning

Ett alternativ till att ge tulltjänstemän befogenhet att besluta om en fullständig kroppsbesiktning -- inbegripet t. ex. en undersökning av kroppshåligheter men endast i brådskande fall. skulle kunna vara att till de befogenheter att kroppsvisitera som tillkommer tulltjänstemän enligt varusmugglingslagen lägga en befogenhet att besluta om respektive företa sådana endast ytliga kroppsbesiktningar som på ett naturligt sätt kan sägas höra samman med en långt gående kroppsvisitation. Har en kroppsvisita- tion gjorts så ingående att den visiterade fått ta av sig alla kläder ter det sig nämligen kan man tycka —- naturligt att undersökningen också får omfatta ett ytligt beskådande av personens kropp. Lika naturligt tcr det sig att i det sammanhanget en undersökning också kan göras exempelvis av en håruppsättning eller peruk eller av en protes (kroppsattrapp). Beslut om en sådan ytlig kroppsbesiktning skulle få fattas av tulltjänstemän inte bara i brådskande fall utan under samma förutsättningar som gäller beträffande kroppsvisitationer. Samtidigt skulle beslut om mera ingående kroppsun- dersökningar alltjämt fattas enligt RB:s regler.

Några allvarliga betänkligheter från integritetssynpunkt torde väl knap— p'ast kunna riktas mot att på detta sätt utvidga de beslutsbefogenheter som tulltjänstemän själva har enligt 19 & första stycket 1 p varusmugglingsla- gen. I dessa fall krävsju för att kroppsvisitation och i så fall ytlig kroppsbe- siktning skall få företas på någon att denne kan misstänkas ha på sig gods som är underkastat beslag enligt varusmugglingslagen. Skillnaden mellan en sådan misstanke och den misstanke om brott som förutsätts för ett

Prop. 1981/82: 2 45

beslut om kroppsbesiktning enligt RB är visserligen av praktisk betydelse men knappast avgörande. Inte heller från rättssäkerhetssynpunkt torde det medföra nämnvärda betänkligheter mot att överlåta besluten om denna endast ytliga och kroppsvisitationen näraliggande kroppsbesiktning till enskilda tulltjänstemän. _

Mera tveksam kan frågan om ytlig kroppsbesiktning vara när det gäller- s. k. skärpt tullkontroll. Sådan tullkontroll innebär enligt 19 5 första st. 2 p- att var och en som exempelvis ankommer från utlandet kan utsättas för kroppsvisitation efter beslut härom av tull-. kust- eller gränsbevaknings- chef. Därvid krävs inte att misstanke om brott föreligger mot någon. Om befogenheterna även här utvidgas till att innefatta också en ytlig kroppsbe- siktning kan följaktligen vem som helst som råkar passera en gränskontroll där skärpt tullkontroll pågår bli föremål för en sådan undersökning. Fram- förallt tre skäl talar dock för att detta skulle kunna accepteras. Först och främst det angelägna i att få till stånd en effektiv rutinmässig tullkontroll. som inte lämnar onödigt stora möjligheter öppna för exempelvis narkoti- kasmugglare att i skydd av samhällets respekt för den personliga integrite- ten slinka igenom med narkotika: dels det förhållandet att den ytliga kroppsbesiktning det här är tal om står så nära de kroppsvisitationer där en persons samtliga kläder granskas att integritetsintrånget inte ökar särskilt mycket: dels slutligen det praktiska i att inte alltför mycket laborera med olika grader av beslutsbefogenheter i olika tullkontrollsammanhang;

4 .2.3 Befogenhet att besluta om fit/lxtändig kroppsbesiktning

För fullständighetens skull bör även något beröras möjligheten att över- huvud överlåta på tullpersonal att fatta beslut rörande varje kroppsbesikt- ning. dvs. inte bara ytlig sådan. En på så sätt utökad befogenhet skulle onekligen i väsentlig grad rationalisera och effektivisera tullkontrollen. Å andra sidan kan övriga kröppsbesiktningar än ytliga innefatta så långtgåen- de integritetskränkande åtgärder att det inte från rättssäkerhets- och inte- gritetssynpunkt är lämpligt att ändra nuvarande beslutsprocesser. Det torde inte heller behövas för att nu göra tullkontrollen tillräckligt effektiv och rationell. För de fall således däri samband med tullkontroll en längre gående kroppsbesiktning än ytlig sådan synes erforderlig bör alltså även fortsättningsvis rättegångsbalkens regler användas. dvs. skälig misstanke om brott som kan föranleda fängelse erfordras och beslut om kroppsbe- siktning fattas av undersökningsledare. åklagare eller rätten.

4.2.4 Ändrad definition av begreppet kroppsvisitation

En väg att utvidga tulltjänstemäns befogenheter vilken har berörts i framställningarna till regeringen är att helt enkelt fastslå att begreppet kroppsvisitation åtminstone i varusmugglingslagen inbegriper såväl undersökning av någons kläder som den ytliga granskningen av kroppen som kan ske sedan någon tagit av sig samtliga kläder. Detta skulle emeller-

Prop. 1981/82: 2 46

tid stå i mindre god överensstämmelse med den innebörd som termerna har tillagts i förarbetena till regeringsformen. Under alla förhållanden skulle det vara olämpligt att tillskapa en särskild definition av kroppsvisitations- begreppet enligt varusmugglingslagen och på så sätt skapa olika innebörd av ett och samma begrepp i olika sammanhang. Att genomföra motsvaran- . de ändring i alla de övriga lagar i vilka begreppet kroppsvisitation förekom- mer kräver å andra sidan en mycket grundligare översyn och en mera omfattande penetrering än vad söm kan ske i detta sammanhang. Möjligen kan dessa frågor komma att aktualiseras-i tvångsmedelskommittc'ns (Ju 1978: 06) arbete med att se över tvångsmedelsregleringen vid förundersök- ning i brottmål m. m.

5 Slutligt förslag

5.1 Valet av alternativ

Av de fyra olika lösningar som presenterats under 4.2.1—4.2.4 synes övervägande skäl tala för att den under 4.2.2 redovisade lösningen att låta tulltjänstemän besluta även om ytliga kroppsbesiktningar är den som är smidigast och enklast. En sådan lagändring kan dessutom på ett naturligt sätt begränsas till att avse endast förfaranden enligt varusmugglingslagen. Frågan om kroppsbesiktning i andra fall berörs således inte. Vidare medför en sådan lagändring i sak inte mycket mer än att en befogenhet som tullpersonal på sina håll tidigare ansett sig ha och också i praktiken sedan länge använt sig av nu också formellt överförs på dem. Samtidigt undviks i det praktiska handhavandet en hel del av de besvärliga gränsdragnings- problem som f.n. föreligger och som bl.a. justitieombudsmannen har pekat på.

5.2 Distinktionen mellan ytlig kroppsbesiktning och annan kroppsbesiktning

Förslaget till befogenhetsutvidgning leder emellertid till en ny gränsdrag- ning nämligen mellan ytlig kroppsbesiktning, varom tulltjänstemän alltså skulle få själva besluta. och annan kroppsbesiktning. som fortfarande skulle få ske endast med stöd av rättegångsbalkens regler. Såsom framgått under 1.2.8.2 kan redan en motsvarande uppdelning av begreppet kroppsvisitation sägas ha skett nämligen i ytlig kroppsvisitation och annan kroppsvisitation.

En ytlig kroppresiktning utgör på motsvarande sätt en lindrigare vari- ant av kroppsbesiktning. Den innefattar således endast en yttre granskning av någons nakna kropp samt en undersökning av någons skägg. hår. peruk. eller arm- eller benproteser. Denna beskrivning av ytlig kroppsbesiktning är avsedd att vara uttömmande. Varje annan form av kroppsbesiktning faller således utanför den ytliga.

Prop. 1981/82: 2 47

Vid det praktiska genomförandet av en ytlig kroppsbesiktning är det naturligt att den undersökte kan uppmanas att exponera sådana eljest dolda delar av kroppen såsom fotsulor och armhålor men inget ytterligare. Det bör alltså inte komma ifråga att be den undersökte intaga några särskilda kroppsställningar för att underlätta besiktningen.

5.3 Förutsättningar för ytlig'kroppsbesiktning

Tulltjänsteman bör enligt förslaget få besluta om ytlig kroppsbesiktning under samma förutsättningar som för närvarande gäller beträffande kroppsvisitation. Tulltjänsteman får således själv efter behov undersök- ning får ju enligt RF aldrig i något fall göras mer omfattande än som är nödvändigt företa kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning när det finns anledning misstänka att resande från utlandet eller annan som anträf- fas vid en gräns har på sig smuggelgods.

Vidare bör vid 5. k. skärpt tullkontroll efter bevakningschefs beslut var och en som vid ett visst tillfälle ankommer från eller avreser till utlandet kunna bli föremål för såväl kroppsvisitation som ytlig kroppsbesiktning.

För verkställandet av ytlig kroppsbesiktning bör i övrigt gälla samma regler som för närvarande gäller för sådan kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning.

5.4 Lagförslag

Förslaget att överlåta åt tulltjänstemän att även besluta om ytlig kropps- besiktning kan lämpligen genomföras genom ändringar i 19 & varusmugg- lingslagen.

Förslag till

lag om ändring i lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling

Härigenom föreskrivs att l9 & lagen (l960: 418) om straff för varusmugg- ling skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19.5

Förekommer mot någon, som an- träffas vid gräns- eller kustort eller ankommer till plats. där förbindelse med utlandet äger rum. anledning att han har på sig gods som enligt denna lag är underkastat beslag. må för eftersökande av sådant gods

Förekommer mot någon. som an- träffas vid gräns- eller kustort eller ankommer till plats. där förbindelse med utlandet äger rum. anledning att han har på sig gods. som enligt denna lag är underkastat beslag. må för eftersökande av sådant gods

Prop. 1981/82: 2

Nuvarande lydelse

tulltjänstman företaga kr(.>pp.s'visita-

tion å honom. Om vederbörande" chef för tull-. kust- eller gränsbe- vakning finner skärpning av tull- kontrollen å persontrafiken till eller från utlandet med viss lägenhet el- ler för viss tidrymd åt någon plats oundgängligen nödvändig. må efter bevakningschefens förord- nande kroppsvisitation verkställas å envar. som med lägenheten eller under tidrymden till platsen ankom- mer från eller från platsen avreser till utlandet. Sådant förordnande skall ofördröjligen underställas generaltullstyrelsens prövning men går likväl genast i verkställighet.

Kroppsvisitation. som är av mera väsentlig omfattning. skall verkstäl- las inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme i fartyg samt. om undersökningsman eller den under- sökte begär det och det kan ske utan större omgång. i vittnens när- varo. Kroppsvisitation ä kvinna må ej verkställas eller bevittnas av an- nan än kvinna.

Förande av protokoll och utfär- dande av bevis om företagen kroppsvisitation erfordras ej med mindre den undersökte det begär eller föremål som påträffas. tages i beslag.

Denna lag träder i kraft den

48

Föreslagen lydelse

tulltjänsteman företaga kroppsvisi-' tation och ytlig kroppsbesiktning å honom. Om vederbörande chef för tull-. kust- eller gränsbevakning lin- ner skärpning av tullkontrollen ä persontrafiken till eller från utlan- det med viss lägenhet eller för viss tidrymd å någon plats oundgängli- gen nödvändig. 'må efter bevak- ningschefens förordnande kropps- visitation oelz ytlig kroppsbesikt- ning verkställas å envar. som med lägenheten eller under tidrymden till platsen ankommer från eller från platsen avreser till utlandet. Sådant förordnande skall ofördröjligen un- derställas generaltullstyrelsens prövning men går likväl genast i verkställighet.

Ytlig kroppsbesiktning Ut'll såtlan kroppsvisitation. som är av mera väsentlig omfattning. skall verkstäl— las inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme i fartyg samt. om undersökningsman eller den under- sökte begär det och det kan ske utan större omgång. i vittnens när- varo. Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning å kvinna må ej verkställas eller bevittnas av annan än kvinna.

Förande av protokoll och utfär- dande av bevis om företagen kroppsvisitation eller ytlig kropps- besiktning erfordras ej med mindre den undersökte begär det eller före- mål sompåträffas. tages i beslag.

Prop. 1981/82: 2 49

Förslag till

lag om ändring i lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen tl960:4l8) om straff för varu- smuggling

dels att 13 och 19 5.5 skall ha nedan angivna lydelse. dels att rubriken närmast före l8 % skall lyda: "(.)m husrannsakan. kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning".

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 13 s

Förundersökning rörande brott. som avses i denna lag. må inledas av tullmyndighet. Har den inletts av tullmyndighet. skall beträffande myndig- heten gälla vad i rättegångsbalken är stadgat om undersökningsledare. Är saken ej av enkel beskaffenhet. skall ledningen övertagas av åklagaren. så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall ock eljest övertaga ledningen. när det finnes påkallat av särskilda skäl.

Åklagaren äge. då undersökning ledes av tullmyndighet. meddela anvis- ningar rörande undersökningens bedrivande'. '

Då undersökning ledes av åklagaren. ägc han vid undersökningens verk- ställande anlita biträde av tullmyndighet. så ock uppdraga åt tulltjänsteman att vidtaga särskild till undersökningen hörande åtgärd. om dess beskaffen- het tillåter det. ' '

Med tullmyndighet avses i denna paragraf tullverkets ombudsman. tulldirektör. tullh'irvaltare. kustdi- striktchef och gränsdistriktchef. Generaltullstyrelsen [ige förordna jämväl annan befattningshavare i tullverket än nu sagts att fullgöra vad enligt denna paragraf ankom- mer på tullmyndighet.

Med tullmyndighet avses i denna paragraf chef för distriktstullkam- mare. gra"nstullkanmzare och tull- kammare eller annan befattnings- havare i tullverket som generaltull- styrelsen fiiirordnar att fullgöra vad som enligt paragrafen ankommer på tullmyndighet.

l9.$

Förekommer mot någon. som an- träffas vid gräns- eller kustort eller ankommer till plats. där förbindelse med utlandet äger rum. anledning att han har på sig gods. som enligt denna lag är underkastat beslag. må för eftersökande av sådant gods tulltjänsteman företaga kroppsvisi- tation å honom. Om vederbörande chef för tull-. kust- eller gränsbe- vakning finner skärpning av tull-

Förekommer mot någon. som an- träffas vid gräns- eller kustort eller ankommer till plats. där förbindelse med utlandet äger rum. anledning att han har på sig gods. som enligt denna lag är underkastat beslag. må för eftersökande av sådant gods tulltjänsteman företaga kroppsvisi- tation och ytlig kroppsbesiktning å honom. Om vederbörande chef för tull-. kust- eller gränsbevakning fin-

Prop. 1981/82: 2

Nuvarande lydelse

kontrollen å persontrafiken till eller från utlandet med viss lägenhet el- ler för viss tidrymd å någon plats oundgängligen nödvändig. må efter bevakningschefens förord- nande kroppsvisitation verkställas å envar. som med lägenheten eller under tidrymden till platsen ankom- mer från eller från platsen avreser till utlandet. Sådant förordnande skall ofördröjligen underställas ge- neraltullstyrelsens prövning men går likväl genast i verkställighet.

Kroppsvisitation. som är av mera väsentlig omfattning. skall verkstäl- las inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme i fartyg samt. om undersökningsman eller den under- sökte begär det och det kan ske utan större omgång. i vittnens när- varo. Kroppsvisitation ä kvinna må ej verkställas eller bevittnas av an- nan än kvinna.

Förande av protokoll och utfär- dande av bevis om företagen kroppsvisitation erfordras ej med mindre den undersökte det begär eller föremål som påträffas. tages i beslag.

50

Föreslagen lydelse

ner skärpning av tullkontrollen å persontrafiken till eller från utlan- det med viss lägenhet eller för viss tidrymd å någon plats oundgäng- ligen nödvändig. må efter bevak- ningschefens förordnande kropps— visitation verkställas å envar, som med lägenheten eller under tidrym— den till platsen ankommer från eller från platsen avreser till utlandet. Sådant förordnande skall ofördröj- ligen underställas generaltullstyrel- sens prövning men går likväl genast i verkställighet.

Kroppsvisitation. som är av mera väsentlig omfattning. och ytlig kroppsbesiktning skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i lämp- ligt utrymme i fartyg samt. om un- dersökningsman eller den under- sökte begär det och det kan ske utan större omgång. i vittnens när- varo. Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning å kvinna må ej verkställas eller bevittnas av annan än kvinna.

Förande av protokoll och utfär- dande av bevis om företagen kroppsvisitation eller ytlig kropps- besiktning erfordras ej med mindre den undersökte begär det eller före- mål som påträffas. tages i beslag.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Prop. 1981/82: 2 51

Utdrag LAGRÄ DET PROTOKOLL ' vid sammanträde 1981-06—16

Närvarande: f.d. justitierådet Petrén. regeringsrådet Hilding. justitierådet Vängby.

Enligt lagrådet den 15juni 1981 tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 27 maj 1981 har regeringen på hemställan av statsrådet och chefen för handelsdepartementet Molin beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (l960:4l8) om straff för varusmuggling.

Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Staffan Sandström.

Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet: ] andra stycket andra meningen av [9 .6 i det remitterade lagförslaget föreskrivs att kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning ä kvinna ej må verkställas eller bevittnas av annan än kvinna. I nyare lagstiftning har angetts att kroppsvisitation eller kroppsbesiktning som gäller kvinna ej får ' verkställas eller bevittnas av annan än'kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska (se t.ex. 52 c 5 lagen 1974: 203 om kriminalvård i anstalt). Eftersom det även vid en ytlig kroppsbesiktning kan uppkomma behov av att anlita medicinskt skolad personal och det framstår som onödigt att ' begränsa urvalet av läkare och sjuksköterskor som får anlitas när åtgärden gäller en kvinna till kvinnliga sådana. förordas att bestämmelsen ges föl- jande lydelse: ”Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning är kvinna må ej verkställas eller bevittnas av annan än kvinna. läkare eller legitimerad sjuksköterska.”

Valutalagen ( 1939: 350) innehåller bestämmelser om bl.a. straff och förverkande vid överträdelse av utförsel- och införselförbud. som med stöd av lagen meddelats i fråga om betalningsmedel m.m. I fråga om förundersökning och tvångsmedel hänvisas emellertid i 14 & valutalagen till bestämmelserna i lagen om straff för varusmuggling. Bl.a. omnämns i paragrafen kroppsvisitation. Om avsikten är att ytlig kroppsbesiktning skall kunna användas även när fråga är om s.k. valutasmuggling — något som kan vara befogat för att undvika svårigheter motsvarande dem depar- tementschefen i remissen pekar på när det gäller smuggling av annat gods än narkotika bör hänvisningen i 14 & valutalagen utvidgas till att avse även de nya bestämmelserna om ytlig kroppsbesiktning i lagen om straff för varusmuggling.

Prop. 1981/82: 2 52 Utdrag HAN DELSDEPA R'liEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1981-06-25

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Wikström. Friggebo. Dahlgren. Söder. Johansson. Andersson. Boo. Petri. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Molin

Proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling. m. m.

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande1 över förslag till lag om änd- ring i lagen ( 1960: 418) om straff för varusmuggling.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. Lagrådet har utom på två punkter inte haft några erinringar mot försla- get. .

Lagrådet föreslår att 19 å andra stycket andra meningen varusmugg- lingslagen ges den lydelsen att kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning å kvinna ej må verkställas eller bevittnas av annan än kvinna. läkare eller legitimerad sjuksköterska. Jag förordar att bestämmelsen ges den avfatt- ning lagrådet föreslagit. .

Vidare väcker lagrådet frågan om huruvida ytlig kroppsbesiktning skall kunna användas också i samband med s. k. valutasmuggling. Lagrådet finner att så kan vara befogat för att undvika svårigheter motsvarande dem som det pekas på i remissen när det gäller smuggling av annat gods än narkotika.

Efter samråd med chefen för ckonomidepartementet förordar jag att ytlig kroppsbesiktning får ske också i detta sammanhang. I 14 & valutala- gen (1939: 350) hänvisas f. n. till varusmugglingslagen i fråga om förunder- sökning m.m.. beslag. husrannsakan och kroppsvisitation. l överensstäm- melse med vad lagrådet uttalar linncrjag att hänvisningen i 14 & valutala- gen bör utvidgas till att avse även de nya bestämmelserna om ytlig kropps- besiktning i varusmugglingslagen.

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 27 maj 1981.

Prop. 1981/82: 2 53 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att antaga '

dels det av lagrådet granskade lagförslaget med vidtagna ändringar. dels det vid regeringsprotokollet den 25juni 1981 fogade förslaget till lag om ändring i valutalagen (1939: 350).

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1981/82: 2 54