Prop. 1981/82:44

med förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Regeringens proposition 1981/82: 44

med förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogs- mark;

beslutad den 22 oktober 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO ANDERS DAHLGREN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag varigenom spridning över skogsmark av bekämpningsmedel, avsedda för bekämpning av lövsly, i princip för- bjuds. Den föreslagna lagen avses ersätta den nuvarande lagen från år 1980 med tillfälligt förbud mot spridning av lövbekämpningsmedel. Enligt för- slaget får länsstyrelsen medge undantag från förbudet, om skogsmarken har liten betydelse för friluftslivet. naturvården och den lokala befolkning- ens trivsel och återväxtcn av skog inte rimligen kan tryggas genom röjning med mekaniska metoder. Vid prövningen av frågor om undantag från förbudet skall stor hänsyn tas till kommunens uppfattning om skogsmar- kens betydelse för friluftslivet, naturvården och den lokala befolkningens trivsel.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den I januari 1982.

] Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 44

Prop. 1981/82: 44

lx)

Förslag till

Lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Härigenom föreskrivs följande

l ä Spridning över skogsmark av bekämpningsmedel. avsedda för be- kämpning av lövsly. är förbjuden.

Med spridning av bekämpningsmedel avses enligt denna lag inte meto— der där enskilda trädstammar behandlas med bekämpningsmedel.

2 & Länsstyrelsen får medge undantag från l 5 om

I. skogsmarken har liten betydelse för friluftslivet, naturvården och den lokala befolkningens trivsel och '

2. kravet enligt 7 & skogsvårdslagen ( 1979: 429) i fråga om återväxt av skog inte rimligen kan tillgodoses genom röjning med mekaniska metoder med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets sammansättning och tillgången på arbetskraft.

3 5 Produktkontrollnämnden får medge undantag från l 5, om det be- hövs för vetenskaplig prövning.

4 _S ] ärenden enligt 25 skall yttrande inhämtas från kommunen och skogsvårdsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall vid sin prövning ta stor hänsyn till kommunens bedömning av skogsmarkens betydelse för friluftslivet, naturvården och den lokala befolkningens trivsel.

5 5 Särskilda bestämmelser finns om registrering av bekämpningsmedel och om medlens användning.

6 & Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ] 5 eller åsido- sätter villkor som har meddelats vid medgivande av undantag enligt 2 eller 3 & döms till böter eller fängelse i högst ett år.

7 & Länsstyrelsens och produktkontrollnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär. Kommunen får överklaga beslut enligt denna lag.

Denna lag träderikraft den 1 januari l982 då lagen (1980: 368) om förbud under viss tid mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark skall upphöra att gälla.

Prop. 1981/82: 44 3

Utdrag J ORDBRUKSDEPART EMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde

1981-09-17

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande. och statsråden Ullsten. Wikström, Friggebo. Dahlgren, Åsling, Söder. Johansson, Wirtén, An- dersson, Gustafsson, Elmstedt, Tillander, Ahrland, Molin

Föredragande: statsrådet Dahlgren

Lagrådsremiss med förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

[ Inledning

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 augusti 1979 tillkallade dåvarande chefen för jordbruksdepartementet en kommitté1 (Jo 1979:()9) för att utreda frågan om användningen av kemiska medel ijord- och skogsbruket m. m. Kommittén avlämnade i december 1980 delbetänkandet (Ds Jo 1980: 11) Bekämpning av lövsly. Betänkandet — som också innehål- ler en redogörelse för nuvarande förhållanden — bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga [.

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av hovrätten för Nedre Norrland, socialstyrelsen, Skogsstyrelsen, statens naturvårdsverk. produktkontrollnämnden, arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddsstyrel- sen, statens planverk, domänverkct, Sveriges lantbruksuniversitet, statens veterinärmedicinska anstalt. statens råd för skogs- och jordbruksforsk- ning, statens miljömedicinska laboratorium, länsstyrelserna i Östergöt- lands, Kronobergs, Gotlands, Skaraborgs. Värmlands, Örebro. Västman- lands. Västernorrlands, Jämtlands. Västerbottens och Norrbottens län, kommunerna Kalix, Luleå, Skellefteå, Robertsfors, Lycksele, Bräcke, Sollefteå, Ljusdal, Årjäng, Torsby, Mark, Ludvika, Borlänge, Strängnäs. Skinnskatteberg. Östhammar, Bengtsfors, Nässjö, Gislaved, Ljungby. Hultsfred, Åtvidaberg, Norrköping och Nyköping, Svenska kommunför- bundet, Svenska samernas riksförbund, Svenska naturskyddsföreningen. Svenska jägareförbundet, Svenska skogsarbetareförbundet, Sveriges indu-

' Generaldirektören Arne Engström. ordförande. och riksdagsledamöterna L. Arne Andersson. John C. Andersson. Karl Erik Eriksson, Einar A. Larsson, Grethe Lundblad och Åke Wictorsson.

Prop. 1981/82: 44 4

striför'bund, Sveriges skogsägareföreningars riksförbund. Sveriges ke- miska industrikontor, Lantbrukarnas riksförbund. Landsorganisationen i Sverige samt Skogsindustriernas samarbetsutskott. Dessutom har yttran- den kommit in från Miljöcentrum, Miljöförbundet, Eskilstuna fältbiologer. Ljusdals miljövårdsförening, Marks miljövårdsgrupp och Gislaveds natur- vårdsförening.

Remissinstanserna har i flera fall bifogat yttranden från underställda myndigheter eller organisationer.

En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

2. Allmän motivering

Användningen av bekämpningsmedel i skogsbruket har varit en av de mest uppmärksammade och debatterade miljöfrågorna under hela 1970- talet. Debatten har framför allt inriktats på spridningen från luften av lövbekämpningsmedel. För användningen av alla slags bekämpningsmedel har sedan lång tid tillbaka funnits restriktioner i lagstiftningen. Sedan år 1975 regleras användningen av bekämpningsmedel i skogsbruket genom lagen (1973: 329) om hälso— och miljöfarliga varor och kungörelsen (1973: 348) i samma ämne. Denna lagstiftning innebär att spridningen har kringgärdats med långtgående säkerhetsföreskrifter. Kontrollen har under åren successivt skärpts bl.a. genom olika tillämpningsföreskrifter från produktkontrollnämnden. År 1977 förbjöd vidare regeringen fortsatt an- vändning av bekämpningsmedel innehållande ämnet 2.4.5—triklorfenoxiät- tiksyra (2,4,5-T).

[ slutet av 1960-talet behandlades ca 100000 ha skogsmark om året med lövbekämpningsmedel. Detta motsvarade ca 30 % av den varje år slutav- verkade arealen eller 0,4 % av hela den produktiva skogsmarksarealen. Under 1970-talet minskade besprutningarna till i genomsnitt ca 25000 ha om året. Anledningen till nedgången torde vara bl.a. allt strängare restrik- tioner som har införts under 1970-talet.

Frågan om ytterligare begränsningar i användningen av bekämpnings- medel behandlades även vid skogsvårdslagens tillkomst år 1979 (prop. 1978/79: 110, JoU 1978/79: 30. rskr 1978/79: 387). Riksdagen uttalade där- vid att användningen av bl. a. lövbekämpningsmedel borde begränsas så långt som möjligt. Samtidigt vände sig riksdagen mot ett motionsförslag att till hälsovårdsnämnden föra över de beslutsfunktioner, som åvilar pro- duktkontrollnämnden enligt lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor. Enligt riksdagens uppfattning skulle ett genomförande av förslaget kräva en helt annorlunda uppbyggd lagstiftning och kräva resurser av en helt annan storleksordning än kommunerna har till sitt förfogande. För- utom den kostnadsfördyring som kommunerna skulle komma att vidkän-

Prop. 1981/82: 44 5

nas vid en ändrad beslutsordning nämns även de olägenheter som olika regler inom skilda kommuner skulle komma att innebära för det praktiska skogsbruket. Riksdagen uttalade emellertid att hälsovårdsnämnderna torde ha vunnit åtskillig erfarenhet av hithörande frågor, något som skogs— brukets företrädare borde kunna utnyttja vid den närmare trtforrnningen av planerade bekämpningsåtgärder. Ett samrådsförfarande skulle därför en- ligt riksdagens mening var-a en lämplig form för att åstadkomma detta.

Den fortsatta debatten om bl.a. lövbekämpningsmedlens användning föranledde regeringen att i september 1979 tillsätta en särskild kommitté för att allsidigt utreda frågan om användningen av kemiska medel ijord- och skogsbruket m. m. 1 direktiven (1979: 119) till kommittén uttalades att de ökade kunskaper vi fortlöpande får om riskerna för människors hälsa och för miljön vid användningen av många kemiska preparat ijord- och skogsbruket och den oro som både de som arbetar med sådana preparat och allmänheten känner inför dessa problem gör det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att minska användningen av preparaten.

l avvaktan på resultatet av kommitténs arbete och på kommande mera långsiktiga beslut om vilka bestämmelser som skall gälla för användningen av lövbekämpningsmedel i skogsbruket förbjöds i april 1980 spridning av bekämpningsmedel. avsedda för bekämpning av lövsly. genom en särskild lag. Förbudet skulle gälla till utgången av juni 1981 eller den senare tidpunkt som regeringen föreskriver. Regeringen har därefter i maj 1981 beslutat om förlängning av förbudet. dock längst till utgången avjuni 1982.

Kommittén redovisar i sitt delbetänkande tre alternativa handlingsmöj- ligheter i fråga om kemisk lövslybekämpning. Det första alternativet inne- bär att skogsägarna själva inom vissa generella ramar, som gäller för hela landet. bestämmer var kemisk lövslybekämpning skall förekomma. Alter- nativet utgår från att prövningen av olika bekämpningsmedels hälso- och miljöfarlighet och därmed deras allmänna tillåtlighet liksom f. rr. skall ske centralt hos produktkontrollnämnden. Övriga restriktioner i fråga om spridningen skall utformas av berörda centrala myndigheter. —— Det andra alternativet innebär enligt kommittén betydande restriktioner. Kommuner- na ges möjlighet att inom ramen för den fysiska planeringen förbjuda spridning av bekämpningsmedel över skogsmark som är känslig från miljö- och friluftslivssynpunkt. Det förutsätts att varje kommun i en långsiktig plan fastställer vilka områden som är känsliga från nyssnämnda aspekter. För spridning över annan skogsmark än för vilken kommunen utfärdat förbud krävs enligt förslaget tillstånd av skogsvårdsstyrelsen. Tillstånd får lämnas endast om det finns skäl från skogsvårdssynpunkt och spridningen kan ske utan påtaglig risk eller olägenhet. ] likhet med det första alternati- vet gäller dessutom att bekämpningsmedlet skall vara godkänt av produkt- kontrollnämnden för spridning. Närmare föreskrifter för spridningen skall meddelas av produktkontrollnämnden, naturvårdsverket, arbetarskydds- styrelsen och skogsstyrelsen. Som ett tredje alternativ pekar kommittén

Prop. 1981/82: 44 6

på möjligheten att införa totalförbud för all spridning av herbicider inom skogsbruket.

Utredningen erinrar om den stora betydelsen av skogsbruk och skogsin- dustri för landets ekonomi, dess sysselsättning och exportinkomster. Ut- redningen framhåller att skogsnäringen utgör en grundförutsättning för den regionala utvecklingen inte minst inom områden med begränsad industria— lisering och ensidigt näringsliv. Utredningen konstaterar samtidigt att den övervägande delen av föryngringsarealen kan röjas ändamålsenligt med mekaniska metoder. En viss del av plant- och ungskogarna erbjuder emel— lertid sådana problem ur ekonomisk och arbetarskyddsteknisk synpunkt att kemisk behandling är den enda rimliga metoden. Enligt utredningen bör under de närmaste fem åren ca 150000 ha skogsmark årligen bli föremål för kemisk lövbekämpning. Mot bakgrund av det anförda och efter en avväg- ning mellan olika intressen förordar kommittén att det andra alternativet genomförs. Utredningen lägger vidare fram förslag till en särskild lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark. Utredningen anser att det förordade förslaget bör göra det möjligt att bryta den allvarliga trenden med tilltagande förbuskning av barrträdsföryngringama samtidigt som de lokala och regionala myndigheterna får rätt att reglera herbicidanvändning- en. Alternativet innebär betydande restriktioner i den kemiska lövslybe- kämpningen med möjlighet för kommunerna att förbjuda sådan bekämp- ning inom känsliga områden. Dessutom kan skogsvårdsstyrelserna vägra tillstånd till besprutning när manuell lövslybekämpning lämpligen kan ske.

Ett stort antal remissinstanser tillstyrker huvuddragen i förslaget. En majoritet av de kommuner som yttrat sig och samtliga miljöorganisationer är emellertid kritiska och anser att det nuvarande förbudet mot använd- ningen av lövbekämpningsmedel bör göras permanent. lndustriförbundet m.fl. förordar däremot en lösning som ansluter sig till' kommitténs första alternativ.

Jag vill till en början erinra om den stora betydelse skogsnäringen har för vårt välstånd och för vår bytesbalans. Näringen är också av stor betydelse för sysselsättningen, inte minst i landets glesbygder. En gynnsam utveck- ling för skogsbruket och skogsindustrin är viktig för att vi skall kunna lösa de samhällsekonomiska problemen.

Mot denna bakgrund är det väsentligt att målet för skogspolitiken så som det lades fast av riksdagen år 1979 uppfylls. Det innebär bl. a. att skogarna skall skötas så att de ger en hög och värdefull virkesavkastning under hänsynstagande till naturvårdens och andra allmänna intressen. Riksda- gens ställningstagande i fråga om skogsproduktionens inriktning och inne- håll innebär bl. a. en betoning av ungskogsröjningens betydelse för produk- tionens kvalitet och sammansättning. Som jag nyss nämnde uttalades därvid att användning av kemiska lövbekämpningsmedel bör begränsas så långt som möjligt. Jag vill betona att de förslag till sådana begränsningar som jag lägger fram i det följande sålunda inte innebär några avsteg från

Prop. 1981/82: 44 7

den fastlagda skogspolitiken. Helt klart är dock att skogsbruket måste anpassa sina skogsvårdsprogram både vad gäller kortsiktiga och långsik- tiga åtgärder bl.a. till nya förutsättningar för lövslybekämpning. Dessa leder till ökat behov av arbetskraft. För att lättare tillgodose detta fordras ofta att heltidsanställning kan erbjudas. Jag är angelägen att betona bety- delsen av att skogsbruket försöker planera sin verksamhet med utgångs- punkt häri.

[ det skogspolitiska beslutet gjordes i fråga om trädslagssamman- sättningen uttalanden med innebörden att volymandelen lövträd bör behål- las ungefär oförändrad. Det har i den allmänna debatten gjorts gällande att detta inte skulle vara möjligt utan en förhållandevis omfattande använd- ning av kemiska lövbekämpningsmedel. Det bör i det här sammanhanget påpekas att problem och förutsättningar på detta område inte är generella. Förutsättningarna varierar bl. a. med hänsyn till skogsmarkens belägenhet, markförhållanden. typ av lövträd och tidigare behandling av skogsbestån- det. 1 många fall bör man t. ex. kunna vidta sådana förebyggande åtgärder att konkurrensen mellan bamräd och lövträd mildras eller helt undviks. 1 andra fall är det uppenbarligen positivt för barrskogsbeståndet med en viss inblandning av lövträd under en del av beståndets växttid. Självfallet är problemen av särskild art i de bestånd där man försummat att vidta åtgärder i tid. Det är viktigt att det skapas ytterligare klarhet i dessa frågor. Det önskemålet beaktades i det skogspolitiska beslutet år 1979 då särskilda medel anvisades för forskning på området.

Lagen om hälso- och miljöfarliga varor, som är tillämplig på bekämp- ningsmedel och andra kemiska produkter, bygger på tanken att en intres— seavvägning skall ske vid beslut om ingripanden mot sådana produkter. Produktens nytta skall vägas mot skaderisker. Vid avvägningen skall bl. a. beaktas om produkten i fråga tjänar ett ekonomiskt nyttigt ändamål och möjligheten att ersätta produkten med en annan mindre farlig produkt. Man skall också beakta icke utredda men misstänkta skaderisker. När det gäller de kemiska bekämpningsmedel som används i skogsbruket har det vid avvägningen av nämnda motstående intressen ansetts motiverat att iaktta särskild försiktighet och beakta mindre framträdande skaderisker än i fråga om annan användning av kemiska produkter. När regeringen är 1977 förbjöd användningen av bekämpningsmedel innehållande ämnet 2,4,5-T togs således stor hänsyn till människors oro för att bekämpnings— medlen i fråga skulle ha verkningar som forskarna och expertisen på området hade förbisett. Vidare gäller för spridning av tillåtna bekämp- ningsmedel mycket långtgående bestämmelser avsedda att minska even- tuella risker för skadeverkningar. Bestämmelserna har bl. a. inriktats på att ingen människa ofrivilligt skall behöva utsättas för besprutning eller kom- ma in i områden som nyligen har blivit besprutade.

Enligt min mening talar starka skäl för att vi även i fortsättningen är starkt restriktiva till kemisk lövslybekämpning. Stor hänsyn måste tas till

Prop. 1981/82: 44 8

det faktum att det i vida kretsar råder en betydande oro för att spridning över skogsmark av vissa fenoxisyrapreparat och andra preparat har effek— ter som inte f.n. kan påvisas vara hälso- och miljöfarliga. Även om man genom anslag och annonsering varnar för vistelse i område som skall besprutas eller nyss besprutats är det svårt att hindra allmänheten från att komma i beröring med preparaten. l skogsbruket bör därför enligt min mening i princip gälla förbud mot kemisk lövslybekämpning. Endast i speciella fall och under vissa bestämda förutsättningar bör dispens från förbudet kunna ges. Dispensgivningen skall alltså vara restriktiv. Mot bakgrund av det jag här har anfört bör från förbudet kunna undantas s.k. frckning och liknande metoder där enskilda trädstammar eller stubbar behandlas.

För att dispens skall kunna lämnas från förbudet mot kemisk lövslybe- kämpning bör som första villkor gälla att skogsmarken är av liten betydelse för friluftslivet, naturvården och den lokala befolkningen. För det andra bör gälla dels att lövslybekämpning är nödvändig för att skogsvårdslagens krav i fråga om tryggandet av skogens återväxt skall uppfyllas, dels att omständigheterna är sådana att mekanisk röjning inte rimligen kan komma i fråga. Samtliga dessa förutsättningar måste således vara uppfyllda för att spridning skall få ske. Vad som är rimligt från skogsvårdssynpunkt får bestämmas på grundval av en samlad bedömning av alla för det enskilda fallet betydelsefulla omständigheter. Vid bedömningen skall alltså sådana biologiska, tekniska och ekonomiska faktorer beaktas som bl.a. det geo- grafiska läget. skogsmarkens beskaffenhet, beståndssammansättningen och terrängförhållandena. Enligt min mening måste hänsyn också tas till tillgången på arbetskraft som kan utföra röjning med mekaniska metoder.

[ linje med utredningens förslag bör kommunen ges ett starkt inflytande på frågan om dispens skall meddelas eller inte. Stor hänsyn skall således tas till kommunens uppfattning om skogsmarken i fråga har sådan betydel- se för friluftslivet. naturvården eller den lokala befolkningen att dispens inte bör ges.

Som en grundläggande förutsättning för spridning gäller dessutom att produktkontrollnämnden har godkänt bekämpningsmedlen i fråga för be- kämpning av lövsly enligt lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor. Jag är ense med utredningen om att endast en central instans kan uppbåda nödvändig expertis och göra en kvalificerad bedömning av bekämpnings- medlens egenskaper.

Mina ställningstaganden innebär således att skogsbruket måste inrikta sig på att kemisk lövslybekämpning är en förbjuden teknik och att man därför får utnyttja mekaniska och andra röjningsmetoder samt så långt möjligt vidta förebyggande åtgärder föratt lösa lövslyproblemet.

Utredningen har även något berört de principiella förutsättningarna att förena användningen av kemiska lövbekämpningsmedel med en särskild avgift. Syftet med avgiften skulle vara att begränsa den ekonomiska fördel

Prop. 1981/82: 44 9

som det innebär för skogsägare att använda sig av kemisk lövbekämpning i stället för mekanisk röjning. Utredningen har emellertid inte utrett avgifts- frågan närmare och föreslår inte heller att ett sådant styrsystem införs. Jag vill peka på att avgifter av liknande slag förekommer i annan miljölagstift- ning. 1 och för sig kanjag tänka mig att på motsvarande sätt införa en avgift som tas ut då dispens från spridningsförbudet medges. Det förutsätter dock att de praktiska och formella förutsättningama för ett avgiftssystem först noggrant klarläggs. Till detta kommer att behovet av en dispensavgift inte kan anses särskilt stort med hänsyn till de begränsade möjligheter till dispens från spridningsförbudet som mitt förslag innebär. Jag anser därför att skäl saknas att f.n. föreslå att en särskild dispensavgift införs. Föreskrifter om spridningen av lövbekämpningsmedel bör tas in i en särskild lag. Eftersom aVSikten är som jag nyss har framhållit att dispens skall kunna ges endast i särskilda fall bör lagen utgå från ett generellt förbud mot spridning av lövbekämpningsmedel. Lagen bör gälla vid sidan av lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor, vilket bl.a. innebär att prövningen av ett bekämpningsmedels hälso- och miljöfarlighet som jag nyss har förordat skall ske på central nivå av produktkontrollnämnden. Utredningen har föreslagit att tillståndsprövningen skall ske i två steg. Först skall kommunen pröva skogsmarkens känslighet från miljövårds- och friluftslivssynpunkt. Därefter skall skogsvårdsstyrelsen i fråga om annan mark än för vilken kommunen utfärdat förbud mot spridning pröva om det finns tillräckligt starka skäl från skogsvårdssynpunkt att använda kemiska bekämpningsmedel på området i fråga. Utredningens förslag har kritiserats av vissa remissinstanser som anser att förslaget är för stelt och byråkratiskt. Enligt kommunförbundet innebär förslaget att kommunerna får axla ett utrednings-, planerings- och informationsansvar, vars omfatt- ning är svår att överblicka. Vidare uttrycker flera remissinstanser oro för att den föreslagna ordningen kan leda till att kommunerna kommer att bedöma skogsmarkernas känslighet från friluftslivs- och miljösynpunkt på olika sätt. Jag anser att denna kritik är befogad. Enligt min mening bör vid prövningen av undantag från spridningsförbudet i ett sammanhang tas hänsyn till samtliga de omständigheter i det enskilda fallet som är av betydelse för dispensfrågan. Denna prövning är enligt min mening länssty- relsen bäst skickad att göra. Jag anser alltså att länsstyrelsen bör vara den myndighet som prövar dispensfrågan. Detta betyder emellertid inte att kommunernas inflytande i dessa frågor bör begränsas i förhållande till vad utredningen föreslår. Som utredningen framhållit har kommunen det över- gripande ansvaret för markanvändningen och spridningen bör i princip inte ske i strid mot kommunens uppfattning om eller planer för markområdet i fråga. Kommunen har också de bästa förutsättningama att bedöma i vad mån spridningen av bekämpningsmedlen kan ha en psykiskt ogynnsam inverkan på den lokala befolkningen. 1 lagen bör därför skrivas in att vid prövningen av frågor om dispens från spridningsförbudet skall stor hänsyn

Prop. 1981/82: 44 10

tas till kommunens uppfattning om skogsmarkens betydelse för friluftsli— vet. naturvärden och den lokala befolkningen.

Vid bedömningen av frågan om behovet från skogsvårdssynpunkt att i det enskilda fallet använda bekämpningsmedel bör yttrande inhämtas från skogsvårdsstyrelsen. Jag avser att senare föreslå regeringen att bemyndiga Skogsstyrelsen att meddela anvisningar till ledning för denna bedömning.

Med hänsyn till den förordade lagstiftningens restriktiva utformning bör antalet dispensärenden bli begränsat. Jag utgår därför från att dessa ären- den kan prövas inom ramen för de resurser som myndigheterna nu har till sitt förfogande.

1 lagen bör även tas in besvärsbestämmelser. Länsstyrelsens beslut i ett dispensärende bör således kunna överklagas till regeringen. Enligt grund- läggande principer på förvaltningsrättens område anses fysiska eller juri- diska personer kunna i egenskap av sakägare överklaga ett beslut endast Linder förutsättning att beslutet angår personen i fråga och att det gått honom emot. Med denna ordning skulle en kommun kunna överklaga ett beslut om undantag från spridningsförbudet endast då kommunen är sak- ägare. En sådan ordning motverkar enligt min mening strävandena att nu stärka kommunernas och därmed konrrnunmedlemmarnas inflytande på frågor som rör användningen av lövbekämpningsmedel. Jag anser därför att kommunerna bör tilläggas besvärsrätt även i de fall där en kommun inte är sakägare.

Lagen bör också innehålla påföljdsbestämmelser. Några särskilda till- synsbcstämmelser utöver de som gäller enligt lagen om hälso- och miljöfar- liga varor torde inte vara erforderliga.

Det nuvarande tillfälliga förbudet mot spridning av lövbekämpningsme- del gäller. efter den förlängning som regeringen beslutat den 7 maj 1981. längst till utgången avjuni 1982. För planeringen inom skogsbruket är det angeläget att det tillfälliga förbudet snarast ersätts av en permanent lag- stiftning i enlighet med det av mig nu framlagda förslaget. Lagen bör träda i kraft den ljarruari 1982.

3. Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom jordbruksdepartementet upprättats ett förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark.

Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3.

Prop. 1981/82: 44 11

4. Specialmotivering

[ ?:

Spridning över skogsmark av bekämpningsmedel. avsedda för bekämp- ning av lövsly. är förbjuden.

Med spridning av bekämpningsmedel avses enligt denna lag inte meto- der där enskilda trädstammar behandlas med bekämpningsmedel.

lövcrensstämmelse med vad jag har föreslagit i det föregående innehål- ler första stycket förbud mot kemisk lövslybekämpning. Spridning av bekämpningsmedel över skogsmark är således förbjuden, oavsett om den sker från luften eller från marken.

Enligt andra stycket omfattar förbudet inte sådan spridning av bekämp- ningsmedel som innebär att enskilda trädstammar behandlas med medlen i fråga (fickning, stubbehandling och liknande metoder). Frågan om i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar sådana selektiva behandlings- metoder får användas ankommer det på produktkontrollnämnden att avgö- ra inom ramen för lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor.

Begreppet bekämpningsmedel används i lagen i samma betydelse som i kungörelsen (1973: 334) om hälso- och miljöfarliga varor. Med begreppet skogsmark avses skogsmark i skogsvårdslagens(1979: 429) mening.

2 &

Länsstyrelsen får medge undantag från l & om ]. skogsmarken har liten betydelse för friluftslivet. naturvården och den lokala befolkningen och

2. kravet enligt 7 få skogsvårdslagen(1979: 429) om återväxt av skog inte rimligen kan tryggas genom röjning med mekaniska metoder med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet. skogsbeståndets sammansättning och tillgången på arbetskraft.

l paragrafen anges under vilka förutsättningar dispens kan medges från spridningsförbudet. Frågan har behandlats i den allmänna motiveringen. Som en första förutsättning för dispens gäller att skogsmarken i fråga har liten betydelse för friluftslivet. naturvården och den lokala befolkningen. Spridning kan därför aldrig komma i fråga över skogsmark som exempelvis utgör närströvområde för en tätort eller som är belägen i närheten av en fn'lufts- eller rekreationsanläggning. Detsamma gäller om det annars finns något naturvårdsintresse som särskilt bör skyddas.

Till den lokala befolkningen bör räknas exempelvis personer som är bosatta i närheten av den aktuella skogsmarken eller som mera regelbun- det färdas genom eller invid det med spridningen avsedda området.

För undantag krävs vidare att bekämpningen av lövvegetationen är nödvändig för att i enlighet med kravet i 7 & skogsvårdslagen(l979:429) trygga återväxten av skog av tillfredsställande täthet och beskaffenhet.

Prop. 1981/82: 44 12

Från skogsvårdssynpunkt fordras därutöver att mekanisk röjning inte n'm- ligen kan genomföras med hänsyn till skogsmarkens beskaffenhet. be- ståndssammansättningen. terrängförhållandena och det geografiska läget. Även tillgången på arbetskraft som kan utföra röjning med mekaniska metoder måste beaktas. Hänsyn skall alltså tas till både biologiska. tek- niska och ekonomiska kriterier.

Självfallet bör, i enlighet med vad som i övrigt gäller på produktkontrol- lens område, någon ersättning inte utgå i de fall tillstånd till spridning vägras.

3 & Produktkontrollnämnden får medge undantag från 1 5. om det behövs för vetenskaplig prövning.

Paragrafen motsvarar 2 5 lagen (1980: 368) om förbud under viss tid mot spridning av bekämpningsmedel.

4 ä

1 ärenden enligt 2 5 skall yttrande inhämtas från kommunen och skogs- vårdsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall vid sin prövning ta stor hänsyn till kommunens bedömning av skogsmarkens betydelse för friluftslivet. naturvården och den lokala befolkningen.

Av paragrafens första stycke framgår att länsstyrelsen skall inhämta kommunens och skogsvårdsstyrelsens yttrande innan styrelsen tar ställ- ning i ett dispensärende. Som framhållits i den allmänna motiveringen skall skogsvårdsstyrelsen i sitt yttrande uttala sig om spridningens betydelse från skogsvårdssynpunkt enligt vad som närmare anförs under 2 &. Det innebär således att skogsvårdsstyrelsen även bör uttala sig om behovet av och tillgången på arbetskraft för röjning med mekaniska metoder.

Frågan om kommunens medverkan i dispensprövningen har behandlats i den allmänna motiveringen. I paragrafens andra stycke markeras att kom- munens uppfattning om den ifrågavarande skogsmarkens betydelse från bl.a. friluftsliVssynpunkt skall väga tungt. Jag förutsätter att kommunens yttrande över en dispensansökan utgår från den inriktning i fråga om markanvändningen som är politiskt förankrad inom kommunen. Kommun- styrelsen är kommunernas främsta förvaltande och verkställande organ och kan förväntas ha den bästa överblicken över förhållandena inom kommunen. Dessutom ansvarar styrelsen i de flesta fall för den översikt- liga markplaneringen. Kommunens uppfattning i ett dispensärende torde därför bäst kunna uttryckas av kommunstyrelsen. Jag anser emellertid att det inte är lämpligt att i lag slå fast en sådan ordning. Det får i stället ankomma på kommunen att inom kommunallagens(1977: 179) ram fritt bestämma vilket organ inom kommunen som skall handha dessa frågor.

Prop. 1981/82: 44 13

5 5

Det finns särskilda bestämmelser med föreskrifter om registrering av bekämpningsmedel och med föreskrifter och villkor i övrigt för medlens användning.

Den lagstiftning som här åsyftas är främst lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor liksom även arbetsmiljölagstiftningen.

Kungörelsen om hälso- och miljöfarliga varor (l973: 334) innehåller ge- nerella föreskrifter om registrering av bekämpningsmedel. Av dessa före- skrifter framgår bl.a. vilka möjligheter som produktkontrollnämnden har att i samband med registreringen meddela föreskrifter och villkor för medlens användning. Dessutom har produktkontrollnämnden fått bemyn- digande att meddela ytterligare föreskrifter i fråga om spridning av be- kämpningsmedel. Länsstyrelsen är dock oförhindrad att i ett dispensbeslut enligt denna lag meddela de villkor för spridning som styrelsen anser erforderliga. I praktiken torde det dock endast vara nödvändigt att förena ett dispensbeslut med sådana kompletterande villkor som kan behövas med hänsyn till de särskilda förhållanden som kan föreligga i det enskilda ärendet.

Det bör anmärkas att produktkontrollnämnden har utfärdat särskilda föreskrifter som syftar till att skydda samernas intressen. Sålunda får som regel spridning av bekämpningsmedel från luften över områden där ren— skötsel får bedrivas under hela året enligt rennäringslagen(.19711437) inte ske utan tillstånd av produktkontrollnämnden. Skall sådan spridning ske över andra områden där renskötsel får bedrivas krävs dels att den planera- de spridningen anmäls till produktkontrollnämnden och dels att samråd om spridningen skett i förväg mellan vederbörande sameby och den för vars räkning spridningen skall ske.

6 &

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 s' eller åsidosätter villkor som har meddelats vid medgivande av undantag enligt 2 eller 3 & döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Påföljdsbestämmelsen har anpassats till motsvarande bestämmelser i produktkontrollagstiftningen.

7 5

Länsstyrelsens och produktkontrollnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär.

Kommunen fär överklaga beslut enligt denna lag.

] paragrafens andra stycke anges kommunernas besvärsrätt. Frågan har närmare behandlats i den allmänna motiveringen.

Prop. 1981/82:44 14

Ikraftträdandebestämmelser

Denna lag träder i kraft den I januari 1982 då lagen (1980: 368) om förbud under viss tid mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark skall upphöra att gälla.

5. Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslaget till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark.

6. Beslut

Regeringen beslutari enlighet med föredragandens hemställan.

Prop. 1981/82: 44 15

Bilaga I

JORDBRUKS- DEPARTEMENTET

BEKÄMPNING AV LÖVSLY

Betänkande avgivet av utredningen om användningen av kemiska medel i jord- och skogsbruket m.m.

Ds Jo 1980:11

Prop. 1981/82: 44 16

UTREDNINGEN OM ANVÄNDNINGEN AV KEMISKA MEDEL I JORD— OCH SKOGSBRUKET

Till Statsrådet och Chefen för

Jordbruksdepartementet

Genom beslut den 9 augusti 1979 bemyndigade regeringen chefen ”ör jord— bruksdepartementet att tillkalla en kommitté med högst sju ledamöter med uppdrag att utreda frågan om användningen av kemiska medel i jord—

och skogsbruket m.m.

Med stöd av detta bemyndigande förordnade dåvarande chefen för jord— bruksdepartemetet, statsrådet Enlund, genom beslut den 15 september 1979 till ledamöter generaldirektör Arne Engström, tillika ordförande, samt riksdagsledamöterna Karl Erik Eriksson, Einar A Larsson, Grethe

. . o— . Lundclac och Åke Wictorsson.

ber förordnade chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Dahlgren, till ledamöter riksdagsledamöterna L Arne Andersson och John G Andersson samt till sakkunniga direktör Erik Brandt, avdel—

ningschef E_ic Falk, avdelningschef Henry Gustafsson, direktör tig

Hagner, överingenjör Lennart Holm. ombudsman Håkan Lundstedt, farm. dr.

o ' i U 3 r,. m (D F

rn Ru_e Lönngren. andre

_krsterare lngemar Kilsson, avdelning chef Bengt Olsson, lantbrukare Sven Tågmark och hortonom Christer Wohlström. Vidare förordnades genom beslut den 6 november 1979 till sakkunnig professor Erik Arrhenius samt till biträdande sekreterare departementssekreterare Anders Boheman. Genom beslut den 8 november 1979 förordnades till biträdande sekreterare numera byrådirektör Georg Ekström och forskarassistent Björn Sundell. Den 10 april 1980 förordnades hovrättsassessor Per Olding som expert åt utredningen. Den 27 oktober 1980 entledigades hortonom Christer Wohlström. Samma dag förordnades

hortonom Per-Olof Olsson som sakkunnig.

Agronom Karl-Ivar Kumm, naturresurs— och miljökommittén, har biträtt utredningen med ett specialuppdrag rörande ekonomiska konsekvenser av restriktioner mot kemisk lövslybekämpning (kap. Sx.

Av direktiven framgår bl.a. att resultatet av utredningens arbete lämp-

ligen kan redovisas i form av delrapporter, varvid de frågor som rör

Prop. 1981/82: 44 17

skogsbrukets användning av bekämpningsmedel bör redovisas med förtur och under år 1980.

I föreliggande delbetänkande behandlas huvudsakligen frågor rörande använd—

ning av herbicider för kemisk lövslybekämpning inom skogsbruket.

Kommittén avser att i ett kommande betänkande om kemisk bekämpning inom jordbruk och trädgårdsnäring m.m. lämna förslag även rörande skogs—

brukets användning av övriga bekämpningsmedel.

Stockholm i december 1980

Arne Engström

L Arne Andersson John O Andersson Karl Erik Eriksson

Einar Larsson Grethe Lundblad . Ake Wictorsson

/Georg Ekström

Björn Sundell

Anders Boheman

?. Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 44

Prop. 1981/82: 44

INNEHÅLL

SUMEARY IN ENGLISH

FÖR?

1.1

1.2

_- UJ

DJ

2.1

2.2

m m . . 5 m

ku

kil _.x

4.1

4.2

ATTNIFGSFÖRSLAG

UTREDNINGSUPPDRAGET OCH ARBETETS UPPLA ”NING M.V. Utredningsuppdraget m.m.

.rbetets uppläggning

Överlämnade handlingar

SKOGSPOLITIKEN OCH SKOGSBRUKETS UTVECKLING. REGIONAL- POLITISKA OCH SAMHALLSEKOMISKA KONSEKVENSER AV DEN HITTILLSVARAHDE UTVECKLINGEN

Skogspolitiken

Skogsvårdslagen m.m.

Skogsbrukets utveckling och inriktning

"ska oc. samhällsekonomiska konsekvenser Regionalp i ? lsvarande utvecklingen

0 av den hit GÄLLANDE BESTÄMMELSER RÖRAN'E KEMISKA BEKÄMPNINGS— MEDEL H.M.

Lagstiftningen om hälso- och iljöfarliga varor

..1 Inledning ku

Ul

.1.2 Kemiska bekämpnin smedel

3.1.5 Särskilda regler för fenoxisyror

&» .1.4 Spridning av kemiska bekämpningsmedel från luften Naturvårdslagstiftningen

Arbetsmiljölagstiftningen m.m.

Allemansrätten

FÖREKOMST oca EKONOMISK EETYDLLSE AV LÖVSLY OCH LÖVTRÄD I SKOGSBESTÄNDEN

Förekomst av lövsly och lövträd

Lövets inverkan på barrskogen

.l8

Prop. 1981/82:44 19

WU"! _.x

kn

5-5 5.4

6.1

7.1 7.2

ANVÄNDNING A? KEMISKA BEFKMPNINGSMEDEL I SKOGSBRUKET Inledning

Lövslybekämpnin;

5.2.1 Fenoxiättiksyror

5.2.2 Glyfosat

Ogräsbekämpning

Insektsbekämpning

5.4.1 Feromoner

5.4.2 lnsekticider

DE KEMlSKA BEKÄMPNINGSMEDLENS VERKAN PÅ MÄNNISKOR ELLER I MILJON

.rbetshygieniska aspekter

o.1.1 Inledning

6.1.2 Risker med kemiska bekämpningsmedel

6.1.5 Indelning i faroklasser

6.1.4 Eanterin av kemiska bekämpningsmedel

X" '0 H m

't! 6.1.- aratformuleringar och aktuella substanser

Bekämpningsmedelsrester i skogsbär och svamp m.m.

6.2.5 Resttcleranser m.m.

Bekämpningsmedlens verkan i naturmiljön

ALTERNATIVA METODER FÖR LÖVKONTROLL OCH INSEKTSBEKÄMPNING. EFFEKTIVITET OCE KOSTNADER M.M.

Bekämpningsmedel och bekämpningsmetoder

Alternativa lövkontrollmetoder

7.2.1 Inledning

7.2.2 Mekanisk eller manuell lövkontroll

7.2.5 Skogsbetning

7.2.4 Uppskjuten röjning

Prop.l981/82:44 20

|-'/

7.4

-——1 Ul

___] ON

7.7

0) XJ!

(D (JN

(D 03 (D . . . NO CD N.]

(I)

7.2.5 Eyggesbränning

7.2.6 Plantering av contortatall Kostnadsjämförelse mellan olika behandlingsmetoder Röjnings— och arbetskraftsbehov samt kostnader 7.4.1 Alternativ 1: Kemisk och mekanisk röjning 7.4.2 Alternativ 2: Enbart mekanisk röjning

7.4.5 Jämförelse mellan alternativen

Arbetsskador vid röjning med mekaniska hjälpmedel

Skadeinsekternas ekonomiska betydelse för skogs— bruket

Icke-kemisk insektsbekämpning

7.7.1 Förebyggande åtgärder

7.7.2 Bekämpning. Alternativ till insekticider Forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet

Anslag till forskning

EKOI-JOMISYL museerna-assa av BESEiÄl-ISNINGAR I mnsr: LöVSLI'BmmImc-ING

Inledning och avgränsningar

Ökat behov av lövslybekämpning

___: :;..-1_._..,,... no: ;; h_QLsA _O?LJTUEHhu "_n.

Metoder för att förebygga behovet av kemisk lövsly- bekämpning

Manuell röjning som alternativ till kemisk lövsly- bekämpning

5.5.1 De närmaste fem åren

langre sikt

("I") .5.2 P (u..

_isk för eftersatt röjning

Konsekvenser av eftersatt röjning Skogsindustri, bytesbalans och sysselsättning Principdiskussion om styråtgärder

Sammanfattning

Prop. 1981/82: 44 21

9. EESTRIKTICN'ER ELLER FÖRBUD MOT Ifa-4151; LÖVSLYBEHCÅPLPNING. OVERVÄGDA ALTERNATIV

9.1. Inledning 9.2 Alternativ 1: Tillstånd inom vissa generella ramar 9.5 Alternativ 2: Anpassad lövslybekämpning

9.4. Alternativ 5: Förbud 10 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER SAMT UTREDNINGENS FÖRSLAG

11. RESERVATION OCH SÄRSKILDA YTTRANDEN

Bilaga 1 Direktiven

Bilaga 2 Lag ( 1980:568 ) om förbud under viss tid mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Bil a Rekommendationer avsedda att minimera oönskade effek— ter av herbicidanvändning inom skogsbruket

bilaga 4 Skogsbruk med ekologisk grundsyn

Bilaga 5 Konferens om fenoxisyror

Prop. 1981/82: 44 22 SUMMARY IN ENGLISH

In 1979 the Swedish Government appointed & commission to investi-

gate the use of chemicals in agriculture and forestry. The main objec— tive of the study is to conduct on overall risk/benifit analysis of present usage of pesticides and fertilizers and to examine the possible

mmpact of restricted use.

The commission has now presented its first report which deals with the use of herbicides in forestry. The remaining reports will analyse the use of pesticides in agriculture and the use of fertilizers in agricul—

ture and forestry.

In the first report the commission dicusses the important position

that the forestry industry occupies in +he Swedish economy. The forestry industry creates a significant amount of employment at the same time as it generates valuable export revenues. The forestry industry is also of considerable importance in the less industrialized regions of the country especially from an employment point of view. At the same time the pro— duction techniques of modern, rational forestry have been criticized

from an environmental/eestethic point of view. This criticism has been focused on the use of herbicides tc clear young conifer stands from competing vegetation. Critics argue that the areas at present treated with herbicides should instead be cleared with manual or mechanical

methods.

The study concludes that the great majority of young conifer stands can be cleared efficientlyandeconomically with manual or mechanical methods. On a small part of the acreage, however, the problems of competing vegetation is of such magnitude that non-chemical brush

control is not justified from an economical or occupatational safety The commission defines three different policy alternatives for regula-

ting the future use of herbicides in Swedish forestry.

1) Restrictions limited to product control aspects and general rules

for spraying herbicides.

Prop. 1981/82: 44 23

2) Restrictions in the use of herbicides to be initiated also by

local authorities on the city level to protect areas that are of special interest from an environmental and conservational point of view. Restrictions could also be enforced for acreages that can efficiently be cleared with mechanical or manual methods. (Recommended

alternative) 5) A total ban on all use of herbicides in forestry.

Recommended alternative

The commission suggest that local authorities (community council level), with direction from central guide lines, be responsible for restricting the use of herbicides on areas which are of special interest from an environmental and/or conservational point of view.

The guide-lines should be worked out by the National Board of Environ- mental Protection and the National Board of Forestry and should contain instructions as to which areas could be classified as being especially

vulnerable. The special prerequisites for allowing herbicide use are:

1) Chemical brush control on the specific acreage can be managed without

hazards.

This requirement is fulfilled when

a) the acreage is located at such a distance from houses, recreational areas, public roads, lakes, rivers and ground water sources, that the spraying can take place without harm or hazard to the public, the environ-

ment or the inhabitants of the area. b) the spraying can take place without disturbing reindeer production.

2. Chemical brush control on theactual target is profitable for the landowner and for society as a whole. This requirement is fulfilled

when

a) the problem of competing vegetation in young conifer stands is so severe that the cost of mechanical brush control is significantly

higher than the cost uf using herbicides. When determining what should

Prop. 1981/82: 44 24

be regard as a 'significantly higher cost', the profitability of

forestry in the different parts of the country should be considered

b) chemical brush control is a necessary biological prerequisite for

future forestry in the area.

The recommended alternative described above should make it possible to bring an end to the'trend towards increasing amounts of competing brushes in young conifer stands, which has been a problem throughout

the 1970'5.

At the same time it is possible for local authorities to ban the use of herbicides on areas that are especially vulnerable from an environmen- tal or conservational point of view. The recommended legislation also makes it possible for the County Forestry Board to prohibit the use

of herbicides on acreages that could be cleared economically with

mechanical methods.

Prop. 1981/82: 44 25

FÖRFAT'I'NINGSFÖRSLAG

Lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark Härigenom föreskrivs följande.

15. Kommunfullmäktige får förbjuda spridning av bekämpningsmedel, avsedda för bekämpning av lövsly, över skogsmark som är känslig från miljövårds—

och friluftslivsynpunkt.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande statens naturvårdsverk, meddelar närmare föreskrifter om när skogsmark kan anses vara av den art

som avses i första stycket.

2 5 För spridning av sådana bekämpningsmedel över annan skogsmark än för vilken kommunfullmäktige utfärdat förbud enligt 1 5 första stycket krävs tillstånd av skogsvårdsstyrelsen.

3 5 Tillstånd får lämnas om det finns starka skäl från skogsvårdssynpunkt.

3e_-ringen, eller efter regeringens bemyndigande Skogsstyrelsen, meddelar

närmare föreskrifter om förutsättningarna för tillstånd.

45. Produktkcntrollnämnden år medge undantag från skyldigheten enligt

'D:- 2 5 att söka tillst.nd till spridning om det behövs för vetenskaplig prövning. Därvid skall nämnden föreskriva de villkor som behövs till skydd

för allmänheten.

5 & Skogsmarkens ägare har inte rätt till ersättning om spridning förbjuds

enligt 1 5 eller spridning annars vägras enligt 2 eller 4 Ö.

6 5 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 5 eller villkor som föreskrivits enligt 4 & eller som i strid mot 2 5 sprider bekämpnings-

medel döms till böter eller fängelse i högst ett år.

7 & Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos skogs—

styrelsen genom besvär.

Prop. 1981/82: 44 - 26

Skogsstyrelsens och produktkontrollnämndens beslut överklagas hos rege—

ringen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981 då lagen (1980:568) om förbud under viss tid mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark skall

upphöra att gälla.

Intill utgången av juni 1982, skall skogsvårdsstyrelsen i ärenden angående tillstånd enligt 2 5 inhämta yttrande från kommunstyrelsen. Om det därvid görs gällande att den med ansökan avsedda skogsmarken är av sådan art som

anges i 1 5 får tillstånd inte lämnas.

Prop. 1981/82: 44 27

.

1. UTREDNINGSUPPDRAGET CE ARBETETS UPPLÄGGNING M.L. 1.1 Utredningsuppdraget m.m.

Jordbruksministern har i direktiven (dir. 1979:119,.se bilaga 1) till ut— redningen bl.a. betonat att de ökade kunskaper vi fortlöpande får om riskerna för människors hälsa och för miljön vid användningen av många kemiska preparat i jord- och skogsbruket och den oro såväl de som arbetar med sådana preparat som allmänheten känner inför dessa problem gör det nödvändig att ytterligare åtgärder vidtas för att minska an- vändningen av kemiska bekämpnings- och gödselmedel.

Enligt direktiven är kommitténs uppgift i första hand att redovisa konsekvenserna i olika avseenden av en minskad användning av kemiska preparat i jordbruket. sko sbruket och trädgårdsnäringen samt att dessutom utvärdera det underlagsmaterial som kommittén tar fram och utifrån en avvägning mellan bl.a. näringspolitiska intressen och miljö— intressen föreslå lämpliga 'tgärder.

Resultatet av kommitténs arbete bör, enligt direktiven, kunna redovisas i form av delrapporter. varvid de frågor som rör skogsbrukets använd- ning av bekämpningsmedel bör redovisas under år 1980. Arbetet bör pla-

neras så att slutredovisning kan ske vid utgången av 1981.

Även naturresurs— och miljökommittén (Jc 197310 ) har genom regeri rs-

x_/

5 -tt usreda vissa hit—

p. ('|' H & 's få ”"| m

beslut 1975—61-12 (dir. :? a hörande frågor. Naturresurs- och miljökommitténs arbete bör emellertid. enligt direktiven, inriktas på mera långsiktiga OCh övergripande frågeställnrgar och in? påsådana specialfrågor som behandlas i andra

utredningar. 1.2 Arbetets uoeläg .ing

tredningen har, utöver ordinarie sammanträden, hafthearings med före— trädare för vissa miljöorganisationer (Jordens vänner, Miljöförbundet, Miljögruppernas Ri_sförbund och Svenska Naturskyddsföreningen), Sveriges

lantbruksuniversitet och statens veterinärmedicinska anstalt.

Prop. 1981/82: 44 28

Föredragningar har även gjorts av inbjuden expertis från arbetsmark- nadsstyrelsen, domänverket, Sveriges lantbruksuniversitet, yrkesmedi— cinska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och onkologiska kliniken vid Regionsjukhuset i Umeå. Frågor som härvid diskuterats har varit resp. 1) arbetsmarknadsekonomi— och sysselsättningsfrågor inom skogsbruket (Leif Tallskog), 2) domänverkets utredning om konsekvenser av ett herbicidförbud (Johan Rydin och Jan Rämröd), 5) viss forsknings— verksamhet vid skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruks- universitet (Kjell Hollender och Hubertus Eidmann), 4) yrkesmässig exponering för fenoxisyrcr (Birgitta Kolmodin—Hedman), 5) rapporter

om samband mellan exposition för fencxisyror m.m. och uppkomst av

vissa tumörsjukdomar (Lennart Hardell och Michael Eriksson).

Promemorior för utredningens räkning har även iordningställts av Stig Eagner, Karl—Ivar Kumm och Jörgen Bäckström samt av Skogsstyrelsen,

arbetarskyddsstyrelsen och statens naturvårdsverks produktkontrollbyrå.

I en cirkulärskrivelse till berörda institutioner vid den skogsveten- skapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet har utredningen uttryckt önskemål om att få information om sådan forskning som är in- riktad på att förbättra tillgängliga alternativa bekämpnings— eller

produktionsmetoder eller på utveckling av ny sådan teknik.

Studiebesök har av sekretariatet gjorts vid Sveriges Skogsägareföre- ningars Riksförbund, lantbruksnämnden i Västernorrlands län, domän— verket. SSL. Svenska Skogsarbetareförbundet, Skogsstyrelsen och skogs—

vetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniveristet.

Vid en tvådagars skogsexkursion anordnad för utredningen av Sveriges Skogsvårdsförbund och domänverket behandlades bl.a. skogsgödsling och lövslyproblemet samt gavs en allmän demonstration av skogsbrukets

metoder och av domänverkets fältförsök med energiskog på torvmark. 1.3 Överlämnade handlingar

Regeringen har till utredningen överlämnat följande motioner från 1978/79 års riksmöte:

1. Motion 1448 yrkandet 2, ang. intensifiering av forskning om kväve- gödselns inverkan på hälsan och växternas näringsupptagning.

2. Motion 1455, ang. stöd till forskning och utveckling av biologisk

bekämpning.

Prop. 1981/82: 44 29

5. Motion 1969, ang. förslag till samhälleligt stöd till forskning, kvalitetskontroll, rådgivning och utbildningkring den biodynamiska odlingen.

4. Motion 1990 yrkandet 5. ang. tillsättande av utredning med uppgift

att bl.a. framlägga förslag om åtgärder för att kraftigt begränsa an— vändningenav handelsgödsel inom jord— och skogsbruket.

5. Motion 1994, ang. åtgärder mot vattenförorening.

6. Motion 1999, ang. avveckling och totalförbud mot användning av gifter

i skogsbruket samt begränsningar av användningen av vissa slag av handels—

gödsel inom jordbruket.

Vidare har från regeringen/jordbruksdepartementet överlämnats statens naturvårdsverks utredning (dnr 160-5515-79 P) om visst samråd före spridning av kemiska bekämpningsmedel m.m. jämte remissyttranden. samt skri- velser från hälsovårdsnämnden i Hjo kommun ang. hälsovårdsnämndens begrän— sade möjligheter att ingripa vid sanitär olägenhet och andra obehag föror- sakade av besprutning med gift— ooh näringsämnen i direkt anslutning

till bostadsbebyggelse, från svenska förbundet för Organisk Biologisk Odling ang. totalförbud mot kemiska bekämpningsmedel i villaträdgårdar, från Jokkmokks kommun ang. förbud mot kemiska bekämpningsmedel i skogs— bruket och ekonomisk kompensation för fördyringar för skogsvård,

från Torsby Miljövårdsgrupp ang. fortsatt förbud mot kemisk lövslybe- kämpning och minskad giftanvändning inom jordbruk och trädgårdsnäring

samt från Svenska Frisksportförbundet ang. användning av fenoxisyror

och andra kemikalier i skog och mark.

Prop. 1981/82: 44 30

SKOGSPOLITIKEN OCH SKOGSBRUKETS B.VLCKLING. REGIONALPOLITISKA OCH SAMHÄLLSEKONOMISKA KONSEKVENSER AV DEN EITTILLSVARANDE UT-

VECKLINGEN

rx)

2.1. Skogspolitiken

Mot bakgrund av skogspolitiska utredningens betänkande (SOU 1975:14) Mål och medel i skogspolitiken tillsattes 1973 års skogsutredning för att ytterligare belysa vissa frågor. Skogsutredningen hade enligt sina direktiv två huvuduppgifter; dels att utarbeta ett system för en s.k. rullande virkesbalansutredning och att med hjälp av detta system redo- visa alternativa utvecklingslinjer för den svenska skogsnäringen, dels att lägga fram detaljerade förslag till styrmedel inom skogspolitiken. I direktiven till utredningen angavs också att målet för skogspolitiken borde utformas så att möjligheter skapades för en långsiktig hög produktion i skogsindustrin och därmed också en hög intensitet i skogsbruket. Ut— redningens överväganden och förslag presenterades i delbetänkandet (Ds Jo 1975:1) Virkesbehov och virkestillgång samt i betänkandet (son 1973: 6-7) Skog för framtid.

Skogsutredningen har i Skog för framtid utgått från att skogsnäringen måste arbeta i överensstämmelse med de övergripande samhällsekonomiska

målen och i samspel med andra samhälissektcrer. för att på så sätt bidra

till att uppfylla målen bl.a. om full sysse sättning, ekonomisk tillväxt,

regional balans, balans i utrikesbetalni ; .*J "I E'.) ! ':! m 0 ( ) .., T om en god natur- ock

miljövård. Utredningen föreslog mot bakgrund därav att det sanman;a.tande målet för skogspolitiken borde vara att "skogsmark med växande skog skall skötas så att den varaktigt ger en med hänsyn till markens virkesprodu-

oerande förmåga och övriga förutsättningar hög virkesavkastning."

Utredningen presenterade vidare 5 alternativa skogsproduktionsprogram. fet av utredningen förordade alternativet innebar ett skogsbruk med betyd-

ligt högre ambiticnsnivå än det dittillsvarande.

Efter sedvanlig remissbehandling presenterade regeringen förslag till rikt- linjer för skogspolitiken (prop. 1978/79:110) Riktlinjer för skogspolitiken, m.m. I likhet med utredningen ansåg föredragande departementschefen be— träffande skogspolitikens mål att skogsbruket måste verka i överensstäm- melse med de övergripande samhällsmålen och i samspel med andra samhälls-

sektorer. Iepartementschefen förordade vidare =tt som övergripande mål

Prop. 1981/82: 44 3]

för skogsbruket skulle gälla att skogsmark och skog på sådan mark genom lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande förmåga skall skötas så att den varkatigt ger en hög och värdefull virkesavkastning samt att hänsyn därvid skall tas även till naturvårdens och andra allmänna intres-

sen.

Beträffande utredningens förslag.till skogsproduktionsprogram anförde

departementschefen följande:

"För egen del anser jag i likhet med flera remissinstanser att det inte är meningsfullt att lägga fast ett närmare preciserat långsiktigt skogs— produktionsprogram för det svenska skogsbruket. I det långa perspektiv det här är fråga om får handlingslinjerna inte låsas. Valet av åtgärder och formerna för deras genomförande måste fortlöpande omprövas och an- passas till utvecklingen. Jag vill emellertid ange vissa riktlinjer för

utvecklingen.

Som jag tidigare har framhållit anser jag att skogsindustrins nuvarande råvarubehov inte kan få styra skogsproduktionens långsiktiga inriktning. I stället bör den direkt råvaruförbrukande skogsindustrins kapacitet efter hand anpassas till den råvarutillförsel som är möjlig inom ramen för den fastlagda skogspolitiken. På kort sikt är det emellertid av flera skäl omöjligt att bortse från skogsindustrins behov. huvudskälet härtill är att en drastisk nedskärning av industrikapaciteten skulle ge table konsekvenser för sysselsättningen. Utgångspunkten bör därför vara att söka åstadkomma en skogsproduktion som ger åtminstone den virkes- mängd som utredningen redovisar i sitt alternativ 1. Det skulle innebära dels att avverkningen skulle kunna ligga på en nivå som är tillräckli för ett normalt kapacitetsutnyttjande i skogsindustrin, dels att en avverkning av denna storleksordning skulle kunna bedrivas långsiktigt. Vad jag nu har sagt om skogsproduktionens inriktning skall således inte uppfattas som en definitiv låsning till en viss nivå. Givetvis måste

strävan vara en ökad produktion 1 den mån det är möjligt och lämpligt

med hänsyn till andra viktiga samhällsmål som jag tidigare har behandlat." Beträffande naturvårdshänsyn anförde departementschefen följande: "Som jag tidigare framhållit måste skogsbruket bedrivas med hänsyn tagen

till skogen som livsmiljö för växter och djur, till skogens inverkan på

vattenbalans och lokalklimat och till möjligheterna att utnyttja skogs-

Prop. 198l/82: 44 32

marken för friluftsliv och rekreation. Vidare måste hänsyn tas till intresset av att bevara vissa inslag i kulturlandskcret. Skogsbruket måste alltså bedrivas så att förutsättningarna för en mangsidig an—

vändning av våra skogar inte rubbas.

De angivna intressena bör enligt min mening i många fall kunna tillgodo- ses även inom ramen för ett rationellt skogsbruk. När det gäller kraven på friluftsmiljön är det i närheten av tätorter och inom vissa andra områden som är av betydelse för det rörliga friluftslivet som svårig— heter kan uppkomma att reservera goda rekreationsområden utan att ratio- nellt skogsbruk avsevärt försvåras. I övriga områden bör anspråken på god friluftsmiljö alltjämt kunna tillgodoses inom allemansrättens ram utan större hinder i skogsbruket. För att tillgodose friluftslivet och andra angivna intressen krävs emellertid en anpassning och ett hänsyns— tagande när det gäller olika åtgärder i skogsbruket. Liksom hittills bör de restriktioner som kan inordnas i ett rationellt bedrivet skogsbruk regleras genom hänsynsregler i skogsvårdslagstiftningen. Reglerna bör främst gälla sådana åtgärder som avverkning, beståndsvård och bestånds—

anläggning."

Jordbruksutskottet har genom betänkandet (JoU 1978/79:80) Riktlinjer för skogspolitiken m.m. godkänt de riktlinjer för skogspolitiken som för- ordats i propositionen. Utskottet anslöt sig även till de i propositionen framförda synpunkterna beträffande skogsproduktionsprogram samt till den

i propositionen valda formen för reglering av naturvårdsfrågcrna inom

skogslagstiftningens ram.

Riksdagen anslöt sig till propositionens förslag och fattade beslut i

enlighet därmed. 2.2 Skogsvårdslagen m.m.

Genom 1 & skogsvårdslagen(19795429) har som övergripande mål för skogs- bruket fas'tlagts att skogsmark med dess skog, genom lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande förmåga, skall skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull.virkesavkastning. Häsyn skall därvid tas till

naturvårdens och andra allmänna intressen.

Enligt 21 & skogsvårdslagen får regeringen eller myndighet som regeringen

bestämmer meddela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till natu.-

Prop.]981/82z44 - 33

;

vårdens intressen vid skötsel av skog. Dessa för esk_ifver får () 0 (7 :=. |.) IJ (+ (n

_a

xx»

vara så ingiipande att pågående markanvändning avsevärt försv

r.».

ln *11 1.D rl— md ( I

(|-

ringen har v1'dare gener. skogCTårdstrPT_1_nC€L (1979: M? )uppdra

"*I ..

[nu r), m 23 D)

skogsstyrelsen att i samråd med bl.a. naturvärdsverket meddela s

föreskrifter.

I 21 5 skogsvårdsförordningen föreskrivs att skogsvårdsstyrelsen skall samråda med kommun i fråga av sär skild vikt med hänsjm till de lokal förhållandena. För områden som är av utpräglati ntresse för naturt -ården eller det rörliga friluftslivet och som angetts av länsstyrelsen i samråd med skogsvårdsstyrelsen kan naturvårdsinriktade skogsbruksplaner uppr Ht as. Sådana planer upprättas av skogsvårdsstyrelsen och bekostas av staten. Enligt 21 å förordningen (1979 792) om statligt stöd till skogsbruket

får statsbidrag lämnas till fysiska personer, dödsbon och familjestif—

telser för skogsbruksplaner som upprättas enligt föreskrifter som med—

delas av skogsstyrelsen. Skogsvårdsstyrelsen kan som villkor till en skog sbruksplan kräva att i planen anges Vi lken hänsyn som ör

tas till naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen.

de tillämpningsanvisningar till skog vårdslagen som Skogsstyrelsen ut— I färdat sägs att kemisk lövslvbe mpning skall und?

se

2.3. Skogsbrukets utveckling och inriktning

I

_! ! 1 ,4 m (i m '! i" 13 K.) ||)

Sveri ges pro oduktiva skogsmark omfattar 23,5 milj. ha landytan). varav 13,3 milj. ha i Norrland, 5,4 milj. ha i Svealand och 4,8 milj. ha i Götaland. Skogsmarken ägs till 25 % av det allmänna (var— av staten innehar 19 % och kyrkan 6 %), 25 % av aktiebolag och 50 % av enskilda personer. Virkesförrådet, dvs. skogens innehåll av virke, är

. . 5 .. Ä . ." ca 2 400 milj. m sk (1975). Darav finns 1 200 milj . m'5k ; Norrland,

500 milj. i Svealand och 602 milj. i Götala r' rådet, tall 58 w=och lövträd 14 %

Medeltillväxten per hektar och år (boniteten) är dubbelt så stor i Götaland som i Norrland. Den totala tillväxten per år uppgår f.n. till ca 75 milj. mäsk varav ca 52 milj. m) och 25 milj. i Götaland (fig. 2.1).

sk i Norrland, 20 milj. i Svealand

För närvarande är avverkningen ungefär lika stor som tillväxten, dvs.

3 Riksdagen 1981/82. ] saml. Nr 44

Prop.]981/82:44 34

75 milj. m5

varit något lägre än tillväxten. Av det avverkade virket går över 95 %

sk per år. som ett genomsnitt för 1970—talet har avverkningen till skogsindustrin. Resten används bl.a. som brännved.

År 1976 sysselsatte skogsbruket 55 000 personer och skogsindustrin, dvs.

trävaru- samt massa— och pappersindustrin, ca 172 000 personer.

M"l rn5 sk Mm. m? sk (""Får—'t och avgång! lvwkeslduåd)

? +

' 2500

l Avgång | ! ___—Li:.” 100 ! I

.__L—___ __ _____J__..___. 52/53 58:59 64:65 75.71 yuxy,

Skogsbrukets och skogsindustrins framtid skall "baseras på produktion av barrvirke av hög kvalitet. Detta stadgas i 1979 års skogsvårdslag. F.n. består årsavverkningen till ca 90 % av tall och gran. Lövskog (huvudsakligen björk) ger lägre arealavkastning än barrskog. Veden har lägre värde per volymsenhet som råvara för förädlingsindustrin och måste

till stor del avverkas genom förhållandevis dyra gallring-ar.

Internationellt sett är kostnadsläget mycket högt i svenskt skogsbruk och därmed i skogsindustrin. Följande uppställning (från en utredning gjord av Stora Kopparberg) visar virkeskostnaden per ton pappersmassa

(blekt sulfat) år 1978:

Prop. 1981/82: 44 35

Sverige (barrved) 730 kr. Sydstaterna, USA (" ) 350 kr. Canada (" ) 385 kr. Brasilien (lövved) 230 kr.

För att skogsbruket skall kunna fortsätta att drivas på den genom riks— dagsbeslut (maj 1979) fastlagda intensitetsnivån, med därav följande möjligheter till långsiktiga virkesuttag, fordras att verksamheten är rationellt upplagd. Bl.a. måste kostnadsutvecklingen inom skogsvården, som är en betydande utgiftspost'i svensk skogsbruk, hållas tillbaka. En— ligt uppgifter från Domänverket uppgår skogsvårdskostnaden per avverkad kubikmeter (1980) till 33 % av erhållet avverkningsnetto. År 1977 var motsvarande siffra 20 %..Prognosen för 1985 är 40 %. Situationen är lik—

artad inom andra delar av skogsbruket.

På grund av lövvirkets hittillsvarande lägre värde och lövskogens lägre totalproduktion per hektar söker skogsbruket begränsa dess andel av det växande skogsbeståndet. Viss lövinblandning är dock önskvärt i många typer av barrskog såväl av biologiska som miljömässiga skäl. Målet är därför

att även framdeles behålla en lövinblandning av gagnvirke i skogen som ungefär motsvarar den situation som rått under de gångna årtiondena, dvs.

ca 10—15 %.

Ren lövskog eller lövdominerad skog av ordinär svensk typ består huvud— sakligen av glas- och vårtbjörk, därtill asp i Nord- och Mellansverige samt bok, ek och ytterligare lövträdsarter i södra Sverige. Sådan löv— skog eftersträvas eller accepteras i skogsbruket på växtplatser av speciell typ, t.ex. på ytfuktiga marker, i randzoner till våtmarker, i närmiljöer

intill bebyggelse, kring fritidsområden och kulturminnesmärken.

Genom skogsskötseln grundläggs skogsbeståndets framtida trädslagssamman- sättning genom en serie åtgärder på ett tidigt stadium. Den nyavverkade arealen markbereds. Earrträd planteras vanligen. Konkurrerande vegetation måste hållas efter, så att barrplantornas utveckling inte hämmas alltför mycket. Under denna fas utgör lövsly från träd- och buskartad vegetation en dominerande konkurrensfaktor. De åtgärder som vidtas för att mildra denna konkurrens kallas nedan "lövkontroll". När ungskogen nått 2-4 m höjd företas s.k. "ungskogsröjning". Härigenom ges skogen en relativt

definitiv sammansättning och karaktär.

Prop. 1981/82: 44 36

När skogsbrukets lövröjningsåtgärder diskuteras är det väsentligt att

man skiljer mellan den primära lövkontrollen och ungskogsröjningen. Skall lövkontrollen ha effekt, dvs. hindra en tät, konkurrenskraftig lövvegeta- tion från att kväva barrplantorna, måste åtgärder sättas in tidigt, ibland före planteringen. Lövkontrollen är därför en åtgärd som i mångt som mycket

är jämförbar med jordbrukets ogräsbekämpning.

Lövkontrollen är en åtgärd som i princip endast berör vegetation av löv— träd och lövbuskar. Den senare aktuella ungskogsröjningen är egentligen en tidig gallring vid vilken man väljer ut såväl barrträd som lövträd, vilka skall ingå i det framtida produktiva skogsbeståndet. Övriga träd— stammar avlägsnas, vanligen med röjningsmotorsåg. En förutsättning för att denna åtgärd skall få önskvärt resultat är att man har en acceptabel beståndssammansättning före åtgärden. I föryngringar där barrträden p.g.a. ej utförda lövkontrollåtgörder blivit mer eller mindre kvävda eller är starkt tynande föreligger ivetvis inte detta utgångsläge. Ungskogsröj- ningen får då mer karaktären av att "rädda vad som räddas kan" av barr- träden. Man fyller dessutom ut barrträdsfria partier med lövträd. Den framtida virkesproduktionen påverkas så gott som alltid negativt — ofta

starkt negativt - när en sådan situation inträtt.

I och med den nya skogsvårdslagens ikraftträdande den 1 jan. 1980 har kraven ökat på skogsbruket att komma till rätta med lövslyproblemen. Således föreligger plikt att röja bort lövsly som hämmar barrträdsplan— ternas utveckling (5 7). I ungskog skall lövinslaget hållas nere så att barrträdsbeståndet kan utvecklas (% 9). Har barrträdsbeståndet blivit för glest förelig.-r plikt på omkultur (& 5).

Möjligheterna att ersätta den kemiska lövkontrollen med manuell röjning begränsas främst av produktionsekonomiska skäl. På 1960—talet blev ca 90 000 ha ungskog per är föremål för kemiska lövkontrollåtgärder, på 1970—talet ligger medeltalet vid ca 25 000 ha per år. Av skogsstyrelsens statistik för utförd manuell röjning framgår att nedgången inte mot— svarats av någon nämnvärd ökning i fråga om manuell lövkontroll. Denna verksamhet berör ca 250 000 ha per år under hela perioden. Det torde därför inte råda några tvivel om att angelägen lövkontroll försummats

på stora arealer under 1970-talet.

Härtill kommer att lövslyproblemen på hyggen och i ungskogar ökat under

1970-talet. Orsaken härtill anges bl.a. vara:

Prop. 1981/82: 44 37 — större arealer p.g.a. ökad slutavverkning under 1950— och 197G—talen

- övergång fr.o.m. 1960-talet från lövslyhämmande hyggesbränning till

maskinell markberedning i norra och mellersta Sverige

- DDT-förbudet med åtföljande insektsproblem. Skogsbruket måste framför- allt i Syd— och Mellansverige uppskjuta planteringen flera år för att undvika snytbaggeskador. Som en följd härav får lövvegetationen ett för—

språng med åtföljande konkurrensproblem.

2.4 Regionalpolitiska ooh samhällsekonomiska konsekvenser av den hit-

tillsvarande utvecklingen.

let totala antalet förvärsarbetande inom skogsbruk, jordbruk, jakt och

fiske har minskat i ian ta t sedan 1940 med en viss utplaning under v

197G-talet (fig. 2-2 .

? igur 2.2

ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE 20 TIH ELLER MER

Hä ln: Arbets— marknadsstyrelsnn

_ _, . !

GFF Far,-clue & lur.-nn. :.: 3 Lf Nav-rj VARUHAr-'r-=L, SAMFÄRDSEL '"- M L'— - i : |

iu; ||

GRUVOR. TILLVERKN, BYGGH

JGRSSRUK, SKOGSBRUK. ?

JAKT 0 FISKE &

s_—_q_.__,.___,___q___.q—_mmp_—m4 AR TSÄG 13Q5 1950 1955 195U 1355 19?C 1975

I figur 2.3, som visar utvecklingen av antalet sysselsatta inom skogs— bruket under 1960- och 70-talen, framträder den ökning av antalet i skogs— bruket sysselsatta kvinnor, som inträffade under andra hälften av 197J- talet. Kvinnornas ökade arbetskraftsdeltagande i skogsbruket framträder emellertid än tydligare i arbetslöshetsstatistiken. Efter'att 1968 och 1969 ha utgjort i genomsnitt 5 procent av de arbetslösa i skogsarbetarnas arbetslöshetskassa, har kvinnornas andel ökat till i genomsnitt 50 procent

under 1979. En stor del av dessa kvinnor arbetar i skogliga plantskolor.

Prop. 1981/82: 44 38

Kvinnornas arbetslöshet är i större utsträckning än männens koncentrerad

till vinterhalvåret.

ANTAL SYSSELSÄTTA 1 OOO-TAL 100

JNX SBHTLIGA

' '"'"oo"*- & ( -_ ,, — ' LJ.

Källa: arbetsmarknadsstyrelsen

Av figur 2.A framgår sysselsättningsutvecklingen i skogsbruket kvartal

för kvartal under 1970—talet. Där kan noteras den intressanta förändring, som inträffade omkring år 1975. Före 1975 minskade sysselsättningen under sommarhalvåret, medan den därefter har ökat under motsvarande tid. Flera

orsaker till denna förändring är tänkbara:

1. Andelen fast anställd arbetskraft har ökat, vilket medfört mindre

säsongvariationer i antalet anställda.

2. Avverkningen, som till största delen utförts under vinterhalvåret, har spritts ut mer över året, så att en större andel nu utförs under

sommaren.

3. En ökad mekanisering av avverkningen har medfört att mindre personal

behövs under vintern.

Prop. 1981/82: 44 39

4. Avverkningen har varit av lägre volym de senaste åren, vilket medfört

en lägre sysselsättning under vintern.

ANTAL SYSSELSATTA

1970 I 1971 1972 1973 197u 1975 1976 1977 1979 1979

Figur 2.4 Antal sysselsatta inom skogsbruket 1:a kvartalet 1970 4:e kvartalet 19?9

Källa: arbetsmarknadsstyrelsen

Prop. 1981/82: 44 ' 40

Tabell 2.1.Förvärvsarbetande befolkning efter yrke och lön 1970 och 19.75.

Skogsarbet

(I) O

ch samtliga yrken .

Källa: Skogsstatistisk a_sbok 1978.

Lim Samtliga ylkcn Skogmrtmc Sknpurbeu-i Forsndrmg | '-i ":i av snmlligu l970—l975 yrken |970 1975 1970 [975 I97O 1975 Slug—article

Nhln 9.1 514 IIJ-ill 37IR 1 50.1 4.0 3.I 3.4 Vhtr. 11:17 207 105 (4.7 .1 (un = 072 4.5 3.1: — I.7 111111 47 yn 57 3.10 2 521 2 9:9 5.5 5_| + 11.4 vm 10(. 1:15 117 no .1 107 : 725 3.11 2.1 - 14.0 om 111. 920 130 676 32.11 1 031 2.11 2.5 - 6.2 Kopp 100 9.15. 125 475 37.15. 3 445 3.4 2.7 - 7.11 Vrml 114 0.11 127 409 4 12.1 3.015 3.0 2.8 - 12.1. Orch 115 070 126 16.14 1970 16-25 1.7 1.5 —10.3 Vnm 110 072 121 042 1 051 905 0.9 0.7 — (..4 Unps aa 700 104 009 912 913 1.0 0.9 ' - 0.1 som 075 135 750 510 1:98 1 109 0.1 0.1 4255 Sodm 104. 022 115 537 1009 1001 1.0 0.9 —: 5.2 ön; 1011 115 131 223 1 740 1 35.7 1.1 1.0 4 0.5 Skhg 104 1012 121 752 774 959 0.7 0.11 +23.9 Äm 177 351 107 057 1 970 2 025 1.1 1.0 + 2.x Jkpg 129 145 141923 1 130 1401 0.9 1.0 4. 24.0 Kron 70 23.1 77 90?— 1 071 1 324 LS 1.7 4216 Kulm 915 117 107 0.12 1412 1015 1.4 1.5 . 14.4 Om! 22 574 25 155 ' 195 0.1 0.3 + 12.4 4 304: Glbg :— ' 202 357 701 .» 07»: 0.2 0.2 - 5.1.1». H..” 81 297 10: 450 524 797- 111, 0.5 +5:.1 BECL '..3 1:41 00 :va 425 5141 0." o.»: - 31.5 Kn5 112 453 124 507 745 w: 0.7 0.7 0.17 Malm 319 51»- 354 000 420 527 0.1 0.1 » 2.1? NQHIJHJ 453 214 102711 3.1 - ..3 Svt-hund ' 1.7 ms 0.9 ti (':-01.11.1111! U.? 1 x! RILL'i I I 1117 + !..x

Prop. 1981/82: 44 41

Tabell 2.2 Sysselsättning i skogsbruket med fördelning på åtgärder (1 OOO—tals dagsverken).

Källa: Skog för framtid, SOU 1978:7

Åtgärd 1970 1975 Avverkning 3 473 6 923 Tillredning 5 228 4 492 Terrängtrp 1 873 1 266 Övr arbete 1 372 1 165 Skogsvård 968 1 134 Hyggesrensning 160 118 Markberedning 61 105 Lövbekämpning 5 1 Skogsodling 367 425 Röjning 360 460 Gödsling 4 9 Dikning 11 16 Totalt E A:” 8 057

av den föregående redovisningen framgår att antalet sysselsatta i

det direkta skogsbruket utgör endast drygt en procent av de förvärvs— arbetande i landet. I Jämtland, som har den största andelen verksamma i skogsbruket, utgör siffran ungefär 5 procent. Denna andel av syssel-

sättningen kan beräknas vidmakthållas för den närmaste framtiden.

Ie55a allmänna medeltalssiffrcr ger emellertid ingen riktig bild av skogsbrukets betydelse från sysselsättningssynpunkt och som viktig kom—

ponent i regionalpolitiken. Följande kan i det sammanhanget anföras.

Verksamheten i skogsbruket skapar en omfattande sysselsättning i den skogliga tillverkningsindustrin. Skogsbruket skapar också sysselsättning

i transportledet, i vissa län utgör skogstransporterna på lastbil ca

1/3 av totala lastbilstransporten. Skogsbruket skapar också sysselsättning

inom verkstadsindustrin och i reparationsverkstäder. Eftersom skogsbruket

Prop. 1981/82: 44 . 42

fortfarande hämtar en stor del av sin personal från glesbygderna — det gäller inte minst beträffande privatskogsbruket - medverkar skogsbruket i många fall på ett avgörande sätt till att bilda bas för en skälig infra-

struktur i glesbygderna.

Om skogsvården kan intensifieras bl.a. genom ett intensivare återväxt— och röjningsprogram, utnyttjande av bästa trädslag och förädlat material etc. bör förutsättningar.skapas för att i framtiden öka sysselsättningen inom skogsbruket och Skogsindustri. genom den ökade virkesproduktionen. Den nya skogsvårdslagen och det statliga stödet kombinerade med aktiv rådgivning utgör några av de medel varmed samhället försöker nå ett så-

dant mål.

Ett av skogsbrukets problem när det gäller sysselsättningen har alltid varit variationer i arbetskraftsbehovet mellan sommar- och vinterhalvår. Tidigare var problemet att finna adekvat sysselsättning under sommaren medan förhållandet nu snarast är det motsatta. De ändrade förhållandena

beror på mekaniseri.gen och den därav följande sy, elsättningsm nskningen i motormanuellt avverkningsarbete jämte onskemälet att utnyttja avverk-

aret om. Dock har en väsentli_ utjämning av arbetstill—

cch det övervägande antalet svsselsatta är nu helirsanställda.

Prop. 1981/82: 44 43

3 GÄLLANDE BESTÄMILLLSEE RÖRANDE KEMISKA BHCÄWENINGSMEDEL ?”.l". 5.1 Lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor

3.1.1 Inledning

Lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor består främst av lagen (19732329) om hälso- och miljöfarliga varor, och kungörelsen (1973:354 omtryckt 1979:548) om hälso- och miljöfarliga varor samt de föreskrifter som med stöd av dessa författningar har meddelats av vederbörande myn—

digheter.

Den nämnda lagstiftningen är tillämplig på dels ämne eller beredning som med hänsyn till sina kemiska eller fysikalisk—kemiska egenskaper och han— tering kan befaras medföra skada på människor eller miljön, dels vara

som innehåller sådant ämne eller beredning om varan därigenom och med hän- syn till sin hantering kan befaras medföra skada på människor eller i

111 ... (_| ()

n. Lagstiftningen'gäller dock inte i fråga om bl.a. livsmedel, läke- medel eller radioaktiva ämnen. Beträffande brandfarlig eller explosiv vara gäller lagstiftningen bara i den mån varan är hälso— eller miljöfar- .. i_g av annat skäl än som har föranlett att den har hänförts till dessa

varukategorier.

Huvudprincipen i lage-' iöfarliea varor är att skada på människor eller miljön genom kemiska produkter skall förebyggas så långt

som möjligt. Detta sker i luvudsak på två sätt. Dels åläggs var och en

!.

som tillverkar. försäljer eller på annat sätt hanterar eller importerar kemiska varor att vidta de åt ”rder och iaktta de försiktighetsmätt som behövs för att motverka att varorna får skadliga verkningar. Dels kon- trollerar myndigheter verksamheten och kan ingripa med tvångsmedel för att förebygga skadeverkningar. En grundprincip är att redan misstanke- om att ett kemiskt medel kan vara skadligt för människan eller miljön medför att producenter m.fl. måste vidta försiktighetsmått och att myn—

dighet kan ingripa mot produkten.

Lagen har utformats som en ramlag. Den innehåller dels grundläggande be— stämmelser om tillverkning, försäljning, annan hantering och import av hälso— och miljöfarliga varor, dels bemyndiganden för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att i olika avseenden utfärda tillämp-

ningsföreskrifter.

Prop. 1981/82: 44 44

Regeringen har i kungörelsen om hälso- och miljöfarliga varor utnyttjat

sin befogenhet att meddela närmare föreskrifter. Kungörelsen innehåller sålunda föreskrifter om försiktighetsmått samt undersöknings- och märk- ningsskyldighet. I övrigt har regeringen delegerat sin befogenhet i detta

hänseende till i första hand produktkontrollnämnden.

Figur 2.1 Den viktigaste lagstiftningen som berör kemikalieanvändningen

(produktkontrollen) samt arbets- och naturmiljön.

Svarta ytor anger lagens huvudområde, tonade ytor anger områden

där lagen får indirekt eller sekundär betydelse. (Fritt efter 5. Westerlund i Kemisamhället och hälsan. Sekre- tariatet för framtidsstudier, Liber Förlag, 1980.)

Arbelrr Markan- Omg'wnhgs- Kemnkalie Natur- MIio vancmng hygien anvandmnq mib

Miljöskyddslaeen Hälsovårdsstadgan-

Lagen om hälso— och miljöfarliga varor (produktkontrollagen) Arbetsmiljölagen

Naturvårdslagen

Eyggnadslagen

Den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagstiftningen om hälso— och miljöfarliga varor tillkommer huvudsakligen arbetarskyddsstyrelsen inom sitt verksamhetsområde och naturvårdsverket i övrigt. Regional

och lokal tillsyn utövas av yrkesinspektionen och länsstyrelserna resp. hälsovårdsnämnderna. Beträffande transport av hälso— och miljöfarlig vara med luftfartyg och fartyg utövas tillsynen av luftfartsverket resp.

sjöfartsverket . 5.1.2 Kemiska bekämpningsmedel

Försäljning och användning av bekämpningsmedel är reglerad genom den ovan-

Prop. 1981/82: 44 45

nämnda lagstiftningen. En s.k. allmän aktsamhetsregel återfinns i 5 ©

lagen om hälso— och miljöfarliga varor i vilken stadgas bl.a. följande:

Plen som hanterar eller importerar hälso- och miljöfarlig vara skall vid- taga de åtgärder och iakttaga de försiktighetsmått i övrigt som behövs er att hindra eller motverka skada på människor eller i miljön. Härvid

särskilt den som tillverkar eller importerar sådan vara noggrant |__:

ka Endersöka varans sammansättning och egenskaper i övrigt från hälso— eller Filjöskyddssvnpmud:t. Varan sk _all märkas tydligt med uppgi- fter av betydelse

från hälso- ell er miljöskvddssvnnunkt. "

Med bekämpningsmedel förstås, enligt 22 & kungörelsen om hälso- och miljö— farliga varor "ämne eller beredning som är avsedd att användas till skydd mot egendomsskada, sanitär olägenhet eller annan jämfö 'rbar olägenhet, för—

orsakad av växter, djur. bakterier eller "virus?.

I 25 & kungörelsen stadgas att bekämpningsmedel ej får saluhållas, över- Wå as eller användas utan att vara registrerat hos produktkontrollnämnden

samt att produktkontrollnämnden får medge undantag från sådan registre-

ringsskyldighet om det behövs för vetenskaplig prövning. Om synnerliga

skäl föreligger får nämnden också medge sådant undantag i fråga om medel

för bekämpning av växtskadegörare eller växtsjukdom. Ansökan om registre- ring av bekämpningsmedel görs, enligt 25 & kungörelsen, hos produktkontroll—

nämnden. Enligt 27 5 får bekämpningsmedel ej registreras om

1. medlet kan befaras medföra sådan olägenhet från hälso- eller miljö-

skyddssynpunkt att det ej lämpligen bör användas i bekämpningssyfte,

2. medlet på grund av bristande effektivitet ej är lämpat för sitt ända— 5. medlets benämning kan anses vilseledande i fråga om medlets samman- sättning, verkan eller egenskaper i övrigt eller kan leda till förväxling

med annat bekämpningsmedel, eller

4. medlet innehaller ämnet 2,4, 5- -triklorfenoxiättiksyra (2, 4, 5- T), derivat

eller salter därav.

Prop. 1981/82: 44 46

I kungörelsens 57a ss e tadga 5 att barrträdsplantor som behandlats med bekämpningsmedel, som inte är registrerat hos produktkontrol lnämnden, inte får importeras. Emellertid får produktkontrollnämnden medge undan-

tag från de abestämmelse or särskilda skäl föreligger.

Produktkontrollnämnden utger årligen en tryckt förteckning över bekämp-

ningsmedel som får saluhållas, överlatas eller användas. Nyregistrering, återkallade registreringar, ändrade registreringsvillkor m.m. offentlig— görs i "Aktuellt om produktkont 11", en informationsserie utgiven av

statens naturvårdsverk. 3.1.5 Särskild- regler för fenoxisyror

För närvarande finns fyra verksamma substanser av typen fenoxisyra i

registrerade medel. Dessa är

Mecoprop ? _ör ogräsoek ämpning i stråsäd, gra "sval_er och dyl. Diklorpro' MCP. som ovan samt för lövslybekämpning 2,4-5 som ovan samt för ogräsoekämpning _ gräsmattor och fickning

av enstaka lövträd

För fenoxisyramedel finns särskilda inskränkningar i användningen utöver

den. som gäller generellt för användning av bekämpningsmedel

Fenoxisgror får således

ea

1. inte användas för bekämpning av växtligh v i sjöar och vattendrag, 2. inte användas över områden där allmänheten får fritt färdas.

Undantag härifrån utrörh ygg stor och dyl. för eller med barrträds- förrngring där bekämpni gfår ske av lövträd, buska r och sly. Även på åkerrenar får bekämpning ske. Medlen får dock på sådana områden

aldri s ridas närmare vä område för allmän vä— än fem meter. 8 P 8 &

Oavsett områdets karaktär får medlen också användas för punktbekämp- ning av enstaka träd och buskar genom fickning eller pensling av stubbar och rothalsar eller oeträ ffande berberisbuskar även genom

sprutning,

Prop. 1981/82: 44 47

5. inte spädas med annat lösningsmedel än vatten.

5.1.4 Spridning av kemiska bekämpningsmedel från luften

I 36 å kungörelsen om hälso- och miljöfarliga varor stadgas följande:

"Innan bekämpningsmedel får spridas över område där allmänheten får

fritt färdas, skall den för vars räkning spridningen skall ske 1. underrätta polismyndigheten och hälsovårdsnämnden, 2. låta införa meddelande om spridningen i ortspressen,

5. låta utmärka området på väl synligt sätt enligt bestämmelser som med—

delats av produktkontrollnämnden.

Om särskilda skäl föreligger, får produktkontrollnämdnen medge undantag

från första stycket.

Froduktkontrollnämnden'meddelar ytterligare föreskrifter i fråga om sprid- ning av bekämpningsmedel. Sådan föreskrift kan innefatta förbud att

sprida bekämpningsmedel inom visst område utan tillstånd av nämnden?.

Varken lagen eller kungörelsen cm hälso- och miljöfarliga varor inne- håller emellertid några särbestämmelser rörande flygspridning, men täcker

genom sin utformning även denna typ av hantering.

Eroduktkontrollnämdnen har med stöd av kungörelsen utfärdat dels allmänna föreskrifter (PKFS 197J:9) rörande spridning av bekämpningsmedel m.fl. Varor från luften, dels föreskrifter (PKFS 1976:1) om spridning av be- kämpningsmedel m.m. över områden där allmänheten får fritt färdas. Be—

tr w: ffande bekämpningsmedel som skall flygspridas gäller enligt PKFS 197

att produktkontrollnämnden vid registreringen uttryckligen skall ha godtagit denna spridningsmetod som ett registreringsvillkor.

PKFS 1976:1 reglerar informationsskyldigneten vid såväl mark- som flyg— spridning. Där finns bestämmelser om hur och när underrättelse till hälso- vårdsnämnd och polismyndighet, enligt 36 & kungörelsen om hälso— och miljö— farliga varor, skall ske samt vilka uppgifter sådan underrättelse skall

innehålla, vidare om vad meddelande i ortspressen skall innehålla och om

Prop. 1981/82: 44 48

när sådant meddelande skall införas samt hur spridningsområdet skall ut— märkas. Vid spridning från luften gäller dessutom att boende i närheten av s ridningsområdet skall förvarnas. I kungörelsen ges vissa särskilda föreskrifteromflygspridning över skogsmark. Besprutning över renbetes- land där åretruntbete äger rum får inte ske utan tillstånd från produkt— kontrollnämnden, såvida inte skriftlig överenskommelse mellan veder— börande sameby och den för vars räkning spridningen skall ske träffas. Beträffande övrigt renbetesland måste samråd mellan parterna ha föregått

anmälan till nämnden.

Hunskapskrav för flygförare som sprider bekämpningsmedel från luften, re- gleras, vad gäller flygplan, i luftfartsverkets certifikatsbestämmelser för civil luftfart (BCL-05.5) "Behörighetsbevis för flygbesättningsmedlem, Jordbruksflygning-Flygplan." Där föreskrivs bl.a. att förare som får bediiva jordbruksflyg förutom grundutbildning och viss flygtid, skall

ha ingående kännedom om de säkerhetsbestämmelser som gäller vid företag med tillstånd till jordbruksflyg, samt om bestämmelserna rörande de

använda preparatens handhavande.

Naturvårdsverkets produktkontrollbyrå har i samarbete med andra berörda myndigheter och ett av flygbolagen nyligen utarbetat ett förslag om obli- gatorisk utbildning för alla piloter som skall ägna sig åt flygbesprutning. Produktkontrcllnämnden antog förslaget vid sitt sammanträde i december

1979 och beslöt därvid att hos regeringen begära ett tillägg till kun—

gö-elsen om hälso— och miljöfarliga varor. 5.2 Naturvårdslagstiftningen

Enligt naturvårdslagen (1964z822) finns vissa möjligheter att reglera

användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Länsstyrelsen kan således enligt 7 5 naturvårdslagen förklara ett område som naturreservat som bör skyddas eller vårdas på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet eller eljest märkliga beskaffen— het eller emedan området är av väsentlig betydelse för allmänheten fri— luftsliv. I beslutet om bildandet av naturreservat skall enligt 8 5

bl.a. anges de inskränkningar i rätten att förfoga över ett sådant om-

råde som behövs för att trygga ändamålet med reservatet. Som exempel på sådana inskränkningar nämns bl.a. förbud mot användningen av bekämpnings—

medel.

Prop. 1981/82: 44 49

Område. inom vilket särskilda åtgärder behövs för att skydda eller vårda naturmiljön men som med hänsyn till den begränsade omfattningen av åt— gärderna eller andra omständigheter inte bör avsättas till naturreservat kan av länsstyrelsen med stöd av 19 å förklaras som naturvårdsområde. Även i beslut om bildande av naturvårdsområde skall anges de inskränk— ningar i nyttjandet av fastigheten som behövs för att trygga ändamålet med beslutet. Är dessa inskränkningar så ingripande att pågående mark- användning avsevärt försvåras skall dock området i stället avsättas till

naturreservat.

Vid sidan av möjligheterna att inrätta naturreservat och naturvårdsom— råden finns i 20 5 en bestämmelse om skyldighet att i

förväg samråda med länsstyrelsen i fråga om arbetsföretag som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Som exempel på sådana företag nämns markberedning genom hyggesplöjning, större schaktningar m.m. I natur— vårdsverkets anvisningar nämns som exempel även kemisk behandling av vegetation eller insekter. Regeringen eller myndighet som regeringen be- stämmer kan föreskriva att vissa arbetsföretag inom landet eller del där- av alltid skall anmälas för samråd. Enligt förarbetena till lagen bör

det i första hand ankomma på länsstyrelsen att meddela föreskrifter

om samrådsskyldighet.

KN NN

Arbetsmiljölagstiftningen m.m.

Arbetsmiljölagen(1977:1160) som 1 juli 1978. ersatte arbetsskyddslagen ger grundläggande regler om arbetsmiljöns utformning. En huvudregel i lagen säger att arbetet skall anpassas till människans förutsättning i fysiskt och psykiskt avseende. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att

förebygga att de anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Arbetsmiljölagen har en starkare inriktning på de kemiska hälsoriskerna än vad tidigare gällande arbetarskyddslag hade. Den som tillverkar, im— porterar eller överlåter et farligt ämne skall vidta de åtgärder som behovs för att hindra eller motverka att ämnet vid avsedd användning

innebär risk från arbetarskyddssynpunkt.

Arbetarskyddsstyrelsen är den centrala myndigheten för arbetarskydd. Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen utgör gemensamt arbetar— skyddsverket.

Prop. 1981/82: 44 50

På viktiga områden kan arbetarskyddsstyrelsen enligt arbetsmiljölagen meddela direkt straffsanktionerande föreskrifter. Arbetsmiljölagen inne— bär också att yrkesinspektionens möjligheter att ingripa med föreläggande eller förbud har stärkts. Avsikten är att arbetsmiljölagens allmänt

hållna regler skall fyllas ut genom föreskrifter från arbetarskyddsstyrel— sen. Bemyndiganden för arbetarskyddsstyrelsen finns i arbetsmiljöförord— ningen ( 1977:1166 ). De anvisningar och föreskrifter som arbetarskydds- styrelsen har utfärdat med stöd av den tidigare arbetarskyddslagen. skall tillämpas tills de efter hand har ersatts med föreskrifter som styrelsen

meddelar enligt den nya lagen.

Vid brand, oljeutflöde ellerannan olycka med kemiskt ämne kan samhällets räddningstjänst behöva ingripa. Enligt brandlagen (1974:80) svarar kommunens brandförsvar för räddningstjänsten. Central myndighet för till— syn över brandförsvaret är statens brandnämnd. Nämnden har enligt sin instruktion (1974:408) till uppgift att bl.a. lämna råd och anvisningar till länsstyrelser, kommuner och enskilda i frågor rörande räddnings- tjänsten. Nämndens råd och anvisningar kan följaktligen avse frågor som

rör hanteringen av kemiska ämnen..

Som nämnts ovan har arbetarskyddsstyrelsen, vid sidan av naturvårdsverket, det centrala tillsynsansvaret för efterlevnaden av lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor. På regional nivå utövas tillsynen inom arbetar—

skyddsområdet av yrkesinspektionen.

t'; _ Hetarskyddsstyrelsen har utfärdat anvisningar om personlig skyddsut— rustning (Anv. 45:G Allmänna anvisningar, Anv. 45:5 Ögonskydd, Anv. 45:4 Andningsskydd. Anv. 45:5 Användning av andningsskydd) samt anvisningar (Anv. 126) till skydd mot yrkesskada vid hantering av kemiska bekämpnings—

medel inom skogsbruk, jordbruk, trädgårdsarbete m.m.

x>I lx Allemansrätten

En

nationell tillgång som skall skyddas och vårdas och vara "tillgänglig för

|_|

igt 1 & naturvårdslagen (1964:822 omtryckt 1974z1025) är naturen en

al_a enligt allemansrätten". Vad som avses med allemansrätten sägs dock

inte i denna eller någon annan'lag.

ägor med anknytning till allemansrätten har i olika sammanhang varit

föremål för riksdagens behandling. Sålunda heter det i jordbruksutskottets

Prop. 1981/82: 44 51

betänkande 1978/79:8:

"Allemansrätten har beskrivits som en urgammal sedvanerätt, som endast

i begränsad utsträckning kommit till'uttryck i lag. I korthet kan den sägas avse friheten för envar att färdas till fots över och att under en kortare tid vistas på annans mark - om det inte är fråga om tomt, plan— tering eller besådd åkermark där beträdandet kan åstadkomma skada och att där plocka blommor, bär och svamp. Allemansrätten får dock inte ta sig sådana uttryck att markägaren och andra fastighetens innevånare till- fogas någon nämnvärd olägenhet eller skada; hemfriden i vidsträckt mening och markägarens (motsvarande) ekonomiska intressen får inte kränkas.

Över huvud taget får den som befinner sig i skog och mark anses vara skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Detta framgår bl.a. av 1 % naturvårdslagen (1964:822), som föresla—iver att var och en skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen. Denna regel har själv—

fallet betydelse också för allemansrättens del." Jordbruksutskottet har vidare i betänkande 19"6/77:1O bl.a. anfört:

"Utskottet vill (_ - —) framhålla att vissa grundläggande principer an— gående allemansrättens innebörd i stort torde vara accepterade i det allmänna rättsmedvetandet. Detta utesluter självfallet inte att det kan förekomma situationer där den närmare omfattningen av allemansrätten är oklar eller föremål för delade meningar. I sakens natur ligger att frågor av angivet slag också kan vara kontroversiella och vålla konflikt mellan företrädare för markägarintressen resp. friluftsintressen. Detta torde

galla inte minst i de tätortsnära områdena, där möjligheterna till rekrea- tion och friluftsliv utnyttjas intensivt och kanske inom relativt be— gränsade områden. Mot angiven bakgrund är det enligt utskottets mening särskilt angeläget att företrädare för olika intressen visar ömsesidig hänsyn och förståelse i nu åsyftade hänseende. För undvikande av intresse— konflikt-er synes det bl.a. viktigt att allemansrätten inte åberopas som stöd för ett beteende som innebär påtaglig olägenhet för annans näring

utövning."

Undantag från rätten att färdas fritt över visst område gäller bl.a. för inhägnad byggnadsplats eller annan avskild arbetsplats, tomt och plan— tering samt andra ägor när det föreligger risk för markskada. Nysådda

åkrar utgör exempel på den sistnämnda kategorin.

Prop. 1981/82: 44 52

I fråga om odlad mark gäller förbud för passage så snart det är en klar risk för att redan passage av en enda person kan medföra ekonomisk skada för markägaren. På skogs- och betesmark kan man däremot i allmänhet röra sig fritt. Inom sådan mark har man, utan att bli straffansvarig eller ersättningsskyldig gentemot markägaren, rätt att plocka vilda blommor och andra örter (såvida dessa ej är fridlysta enligt lag) samt svamp och kot—

tar.

Biligt 2 kap 1 Q'jordabalken är "på rot stående växter" tillbehör till fastigheten varför växterna och därmed också bären, innan de är plockade, tillhör markägaren. Det torde därför inte utgöra något otillåtet intrång i allemansrätten om markägaren genom besprutning tillfälligt eller var-

aktigt fördärvar bären på sin fastighet.

Prop. 1981/82: 44 53

4 FÖREKOMST OCH EKONOMISK BETYDELSE AV Lövsm' OCH LÖVTRÄD I srcocseasrimmi

4.1 Förekomst av lövsly och lövträd

Det råder skilda uppfattningar om lövträdsinslagets betydelse och om— fattning på våra återväxtytor och i ungskogarna. Riksskogstaxeringen redovisar en del material som kan belysa situationen. Från taxerings— perioden 1955—58 fram till 1973—77 har antalet lövstammar på planterings- ytor i hela landet i det närmaste tredubblats (figur 4.1). På självför— yngringsytorna är ökningen inte fullt så stor. Lövslyfrekvensen har

ökat kraftigare efter 1971, det år då lövslybesprutning med herbicider temporärt förbjöds. Kurvorna visar att lövfrekvensen ökat med ca 10 %

per år de senaste åren.

Skogsstyrelsen har låtit göra en specialbearbetning av riksskogstaxe- ringens senaste tillgängliga material rörande plant- och ungskogens sammansättning_(tabell 4.1). Materialet har delats upp på huggnings- klasser (hkl) och ägarekategorier inom riksskogstaxeringens fem regioner (figur 4.2). där region 1-3 omfattar norra Sverige och region 4—5 södra

Sverige.

Följande huggningsklasser ingår:

A. Kalmark, dvs. skogsmark med lägre slutenhet än 0,5. På kalmark kan finnas ett mindre antal äldre träd och/eller ett så lågt antal nya plan- tor att högst 30 % av produktionsförmågan utnyttjas.

3. Plant— och ungskog redovisas i tre klasser med ledning av bedömd medelhöjd:

E 1 Plantskog med medelhöjd under 1,5 meter B 2 Plantskog med medelhöjd mellan 1,3 och 3 meter

B 3 Ungskog med medelhöjd över 5 meter.

(Med medelhöjd avses medelhöjden efter en tänkt röjning.)

Prop.]981/82:44 54

Lövplantor ha

Planteringgg

7000 . 6000 ,S.Svenge 5000 Nornand 4000 3000 2000 1000 1953/53 1964/72. 1973/77 8000 självföryngnngm / 3. Sverige / 7000 /ll /' 6000 / 5000 Nornand 4000 3000 2000 1000 Tax.penod

—1———_—_7——————— 195a/5g 1964/92 197q/77 '

Fiogr 4.1 Lövaantantalets utveckling enligt riksskogstaxerinqarn? KäLLa: .Skogen nr 9 - 10.197;

Prop. 1981/82: 44

Fi ggr A . 2 RIKSSKOGSTAJCERINGENS REGI ONIN'DELNING

55

Prop. 1981/82: 44 56

Vid taxeringen har röjningsbehov registrerats för objekt som bedömts

vara i behov av åtgärd inom tre år i hkl A och E 1.

Samtliga plantor räknas i detta fall (utom rönn och vide). För hkl B 2 och E 3 har klassificeringen avsett objekt som bedömts vara i behov av

röjning inom tio år i norra Sverige och inom fem år i södra Sverige.

I hkl B 2 och B 3 har endast stammar högre än 1,3 m medräknats vid taxe- ringen. tamantalet är således något underskattat beroende på att en del

mindre stammar inte medräknats.

I tabell 4.1 redovisas Skogsstyrelsens bedömning av arealen med röjnings— behov fördelad på huggningsklasser och ägarekategorier. För att få någor- lunda jämförbara värden för hela landet har för norra Sverige 80 % av tioårsperiodens areal bedömts böra behandlas under de första fem åren

och denna areal upptagits i sammanställningen.

"Lövröjning" avser bestånd där endast röjning i lövsly behöver utföras. "Röjning" avser bestånd med behov av röjning av såväl lövträd som barr— träd. Det totala röjningsbehovet utgör alltså summan av lövröjning och

röjning.

Vid studium av tabellen bör det beaktas att markernas belägenhet spelar

en betydande roll för röjningsbehovet.

Kronans skogar ligger i stor utsträckning i Norrlands inland och röjnings- behovet är där något mindre än på de privata skogarna, vilka i större ut— sträckning ligger på bättre marker närmare kusten. I södra Sverige är

det ingen större skillnad mellan de olika ägaregrupperna. Förvånande är att storskogsbruket har så stort röjningsbehov trots att man helt kan styra

sina insatser.

Tabell 4.2 visar trädslagsfördelningen i de olika huggningsklasserna. I lövröjningsbestånden utgör lövandelen drygt 80 % av totala stamantalet och i övriga röjningsbestånd 60-70 %. Som synes är barrplantornas stam— antal störst i B 1 och minst i B 2 och ökar sedan något i B 3. Skillnaderna beror på två saker. I B 1 inräknas alla stammar över 1 dm höjd. I B 2 och

E 3 ingår endast stammar över 1,3 m höjd. Den tilltagande höjdspridningen hos stammarna medför att många först i B 3 når upp över 1,3 m. Vidare sker

på grund av konkurrensen en avgång som minskar stamantalet.

Prop. 1981/82: 44 57

Även vid en omedelbart insatt åtgärd i B 2 och B 3 blir det sannolikt

ofta för få utvecklingsdugliga barrträd kvar efter en röjning. Åtskilliga barrträd torde redan vara så skadade att de inte kan följa med i bestån— dets utveckling. Man vågar nog dra den slutsatsen att andelen barrträd blir liten och dimensionsspridningen stor med sänkt produktion som följd. Om man vill undvika större produktionsförluster i framtiden måste lövbe- kämpningen i de täta bestånden sättas in redan i huggningsklasserna A och B 1. Vid en mekanisk behandling måste då röjningen på grund av snabbväxande

stubbskott i många fall upprepas en eller två gånger.

TABELL_Ql1tYL & OCH E 1

HKL B 2 OCH 8 3 AREALER som BEDÖMTS VARA ! BEHOV AV RÖJNIHG

AREALER

AREALER som BEböMTs VARA I BEHOV Av LÖVRÖJNING INOM 3

! [

in. RIKSSKGGSTAXERINGEN 1973-77

RIKSSKOGSTAXERIHGEN 1975-78

INOM 5 R.

1 DUO—TAL HEKTAR. (ANDELEN AREAL MED ÅTGÄRDSEEHOV I FÖRHÅLLANDE TILL RESP ÄGARES AREAL I HUGGNINGSKLASSEN INOM PARENTES I %.)

REGION AGARE

KRONAN

UVA ALLM

BOLAG

PRIVATA SUMMA

1—3

KRONAN DVR ALLM BOLAG

PRIVATA SUMM

KRONÅN OVR ALLM BOLAG

PRIVATA SUMMA

11 (4) H (4) 15 (H) 52 (6) (5)

SUMMA

LUVRUJNING

RUJNIHG

B 1 B 2

(7) (15) (16) (22) (16)

88 136 271

Prop.]981/82

44

Tabellg.ZGenomsnittligt stamantal per hektar samt andel lövstammar i procent av totalantalet på de arealer som bedömts vara 1

behov av lövrogning eller röjning enligt tabell 1. (AREAL I 1 000 HA, STAi KH PER HA FÖR Sr

."I..Tr;A ""i'Wf (s) 003! sin llARHTRÄD (II))

[övröjning

Stam/ha ( Lövand 71.) Kronan

Övr allm

Bolag

..

= U)

Irivata

;

Summa

CDC; S B 5 B S v:

PWC—'C']

__-

Kronan Övr allm Bolag

YTivata

NLNNFN vu—mwvxwxsw

CDFDUJCWCQUJDLG

Summa

UNNUNNXCv—XDFKDF MFC—Qle—QF

T=

Prop. 198l/82

44

59

Prop. 1981/82: 44 60

För att minska antalet röjningar uppskjuter många markägare ingreppet tills beståndet är mer än tre meter högt. Betydande produktionsförluster

är då oundvikliga. Enligt skogsvårdslagens bestämmelser kommer detta ej

att godtas i fortsättningen.

Vid taxeringen har röjningsbehovet bedömts för en treårsperiod i hkl A och B 1. En tredjedel av den arealen borde årligen röjas för att efter— släpningen ska inhämtas. I resonemanget ligger dock en underskattning beroende bl.a. på att det årligen tillkommer arealer'i hkl A som inte finns redovisade. En viss del av dessa arealer behöver röjas under tre- årsperioden. I hkl E 2 och B 5 har röjningsbehovet bedömts för en 5— årsperiod i mellersta och södra delen av landet och för en 10-årsperiod i norra delen. I sammanställningen över årligt röjningsbehov för dessa klasser för att inhämta eftersläpningen inom en 5—årsperiod har här be— dömts att 80 % av röjningsbehovet i norra Sverige faller på den första

5-årsperioden.

t material riksskogstaxeringen redovisat hänför sig till åren 1975-77 för hkl A och B 1 och till åren 1975-78 för B 2 och B 5. Eftersom röj— ningsarealen under hela 1970-talet enligt allmän bedömning ökat, finns det skäl anta att denna ökning också fortsatt efter taxeringsperioden,

vilken alltså ligger några år tillbaka i tiden.

På goda grunder kan man också anta att man vid en bedömning av röjnings- , det gäller löv no-ualt underskattar de framtida arealerne behov nä beroende på svårigheten at förutse utvecklingen för en så lång period

som fem resp. tio år.

I tabell 4.3.redovisas det årliga röjningsbehovet på grundval av riks- skogstaxeringens material enl. tabell 4.1. På grund av vad som i före— gående stycke sagts har röjningsbehovet emellertid ökats med 30 % i samt- liga hkl.

PTop.l981/82:44 61

Tabell 4.1 redömt årligt röjningsbehov

1 000 tal hektar

f— . . ”___—"7 Region Ägare % Lövröjning hkl f Röjning hkl ! F—————1————"—r————-—r———————+—-——————T——————f—*4

' A : Bl BZ : 53 : 52 i 33 '

, , 1 _ kronan 4 g 7 6 3 1 25 1 övr allm' 1 1 3 2 1 ! 8 1-3 Bolag s 1 29 . 13 6 ; 43 Privata 13 . 29 1 12 _ 6 | 27 1 73 Summa 29 f 68 1 33 - 16 7 149 ' Kronan ! 1 1 5 ! 3 1 1 | 4 % 8 - övr allm ; 1 ! 5 ; 2 1 1 3 g 8 ; 4-5 Bolag : 1 ; s ; 3 2 ; 3' ; 9 Private ' 5 ' 30 1 12 . 5 3 15 ; 57 Summa 8 . 49 i 20 f 10 : 25 - 82 ' ""—__" '"" —'”_f—'" .—*__T—'——?— " __" Kronan 5 12 . 9 4 1 19 . .3 övr allm , 2 . 9 , 4 2 1 8 5 16 , äggma Bolag : 7 5 37 ' 16 | 8 1 27 1 52 ' Privata 23 59 : 24 _ 12 1 42 5 130 Summa 37 117 ; 53 ' 26 i 96 = 231

Det är ej enbart lövslyet som ökat. Även förrådet av grövre lövträd

har ökat betydligt. Enligt riksskogstaxeringens uppgifter för taxerings- perioden 1968—72 till 1975—77 har lövförrådet i Götaland ökat med 9 milj. mäsk. För hela landet har lövförrådet ökat med 25 milj. mösk (tabell 4.4). Arealen ren lövskog har dock minskat. Under samma tid har björkskogens tillväxt ök't 35 % (tabell 4.5).

Tabell 4.4 Virkesförrådet av löv enligt riksskogstaxeringen under tiden

1958-1977 Alla ägoslag. Milj. mösk Tax 1956 - =7 ___lax 1968 - 72_ Tax 1973 - 77 Norrland 155 (100) 162 ( 98) 171__(7553___ Svealand 70 (160) 73 (104) 71 (1 3) Götaland 191 (100) 114 (106) 123 (113) Hela landet 343 (106) 348 (101) 373 (199)

Prop. 1981/82: 44 62

Tabell A.? Taxeringsperiod 1973—77. Avsatt årlig tillväxt på alla ägo- z slag exklusive tillväxt på avverkat virke, milj. m”sk, för—

ändring i % från perioden 1968—72. Hela landet

Tall Gran Björk övr lövträd Totalt

24.6 36.1 9.6 4.7 75.0 +3 -7 +35 +16 +3

Regionala skillnader i behovet av lövkontrollerande åtgärder.

Skillnaderna beträffande det relativa behov av lövkontroll som före— ligger i olika landsdelar är stora och svåröverskådliga. Detta har sin

grund i bl.a.:

— Skillnader i skogshistoria, framför allt i vilken utsträckning lövträd "fortfarande finns kvar i barrskogens slutfas. Lövkontrollbehovet under ungdomsfasen ökar ju mer lövträd som funnits inblandade i den avverkade skogen eftersom t.ex. stubbar och rötter ger upphov till stubbskott och

rotuppslag.

- Aktuell vegetations— och klimatzon. Floran av buskar och lövträd är rikligare i.söder än i norr. Klimatet gör också att tillväxtförloppen är snabbare i söder. Detta medför att lövvegetationen är mer aggressiv

gentemot barrträd i södra Sverige änli norra.

Skogsmarkens bördighete— och fu'tighetsförhållanden. De bästa markerna är mer utsatta för lövslyproblem än de svaga. Likaså är lövet mer aggres—

sivt där marken är ytfuktig.

Ovanstående förhållanden kan kombinera sig på olika sätt i olika landsdelar och för olika skogsägare. Exempelvis förvaltar Domänverket skogar i Norr— lands inland där markerna visserligen är svaga men där slutavverknings- skogen är glas och bemängd med mängder av lågvärdig björk. Man kämpar där- för med stora lövslyproblem i dessa områden. Mo och Domsjö hävdar att skälet till deras begränsade behov av lövkontroll är en systemaoisk och under lång tid bedriven uthuggning av lövträden under skogens gall- ringsfas. Vid slutavverkningen finns därför så gott som uteslutande barr—

träd kvar. I södra Sverige har den medelålders och äldre skogen till icke

Prop. 1981/82: 44 63

ringa del uppstått ur igenväxande hagmarker. Härigenom kan inslag av mycket omfattande lövvegetation.såsom hassel och ek finnas kvar även i beståndens slutfas. Detta leder till snabb nyetablering på bygges—

ytan med åtföljande behov av intensiv lövkontroll.

4.2 Lövets inverkan på barrskogen

Inverkan på marken

Björken har en positiv inverkan på marktillståndet. Huruvida detta kan medföra ökad virkesproduktion är oklart. Vissa forskare anser det fullt klarlagt att björkinblandning i granskog ger ett något högre pH-värde, vilket förbättrar omsättningen i humuslagret. Enligt andra forskare kan man inte konstatera någon större skillnad i de organiska ämnenas samman— sättning hos björk- och granförna på samma ståndort.

Inverkan på barrförvngrinear

Björken är vårt dominerande lövträd. Den är ett pionjärträd dvs. den in-

f'nner sig före andra trädslag på kala ytor. Liksom andra pionjärträd växer den mycket snabbt i ungdomen och är i detta stadium klart över- lägsen våra barrträd. Tillväxten är särski t stark hos de stubbskott som vanligen skjuter upp när man hugger ned en björk. Detta är en naturlig följd av att stubbskotten försörjes från ett stort etablerat rotsystem. Nämnda förhållanden är välkända inom skogsbruket och därför eftersträvar man att hålla återväxtytor för tall och gran rena från lövsly. Vid en undersökning i Östergötland av björkstubbskottens höjdutveckling efter röjning erhölls bl.a. de resultat som återges i fig. 4.3. Vid röjningen var barrplantornas medelhöjd ca 12 dm. Trots detta försprång har björkens

stubbskott vuxit upp och förbi barrplantorna.

Figur 4.4 och 4.5 åskådliggör lövets inverkan på barrkulturer. Undersök— ningen har utförts på Korsnäs—Marma och omfattar 15 byggen med planteringar utförda åren 1965—70. 1 525 provytor (storlek 10 m2) har utlagts. Under- sökningen är genomförd 1976. Vid undersökningstillfället var plantorna

helt övervuxna med lövsly. Stamantalet uppgick i en del fall till över

20 OOO/ha. Med ökad lövfrekvens minskar såväl tallens som granens dimen-

sions— och höjdutvehkling.

Prop. 1981/82: 44 64

flagga-5. En jämförelse mellan verklig och teoretisk höjdutveckling för stubbskott

Höjd. dm 30

(3) /

20

( 1 ) = Barrbestdndets aktuella höjdut- veckling

/ (2) = Höjduiveckling enligt vörtbjörk- / funktionen

/ (3) =Verklig höjdut- veckling för stubb-

10 skotten

Prop. 1981/82: 44 ' 65

Figur4.4 BARRPLANTORNAS RELATIVA DIAMETER VID OLIKA TÄTHET HOS LOVVEGETATIONEN (KäLLa: Skogen 15/76)

100. Re] diam

80

60

40 *

20

30 40

Grundyta mZ/ha

Figur 45 BARRPLANTDRNÅS RELATIVA HÖJD VID OLIKA TÄTHET HOS LOVVEGETÅTIONEN (Källa: Skogen 15/76)

100 *x Rei höjd

10 20 30 40 Grundyta mZ/ha 1)

1) Summa genomskärningsyta i stubbhöjd hos lövträden

5 Riksdagen 1981/82. [saml. Nr 44

Prop. 1981/82: 44 ' 66

Figur 4.6 a och b återger resultatet av en tallsådd utförd år 1947 i trakten av Ånge. Halva arealen lövröjdes 1954. På den oröjda delen fanns då 15 000 stammar per ha. Tallen enkelställdes på båda ytorna 1956 (en tallplanta i varje såddruta lämnades kvar). År 1961 punktröjdes runt

av björken hotade tallar på den tidigare ej björkröjda ytan så att varje tall fick ett Visst ökat växtutrymme. (Punktröjning är en metod som ibland prövas för att åstadkomma röjningseffekt till lägre kostnad.) Trots att den ursprungligen oröjda ytan varit föremål för viss behandling är av—

gången hos tallen större på denna yta.

Vid uppskattning 1977 visade det sig att tallens volym var 2,5 gånger

större på den lövröjda ytan jämfört med den oröjda.

I norra Sverige är förekomsten av lövsly på återväxtytor av tall sär- skilt ödesdiger. Lövslyet medför nämligen att snön inte packar sig utan blir liggande mycket porös. Kylan kan därför inte tränga ned i snötäcket. Temperaturen i snön blir då gynnsam för snöskyttesvampen, som angriper och dödar tallplantorna. För att undvika detta måste tallföryngringarna

hållas fria från lövsly så länge tallplantorna inte når upp över snön. Inverkan nå produktionen

Det förekommer ibland uppgifter om att blandbestånd med löv— och barr- träd ger högre produktion än rena barrträdsbestånd. De undersökningar

man därvid stöder sig på kan ofta inte generaliseras såsom brukar ske.

Det är odiskutabelt att granen på "granmark" har högre volymproduktion än tallen och Våra vanliga lövträd. Vårtbjörken har vanligen lägre volym— produktion men kan nå upp till samma torrsubstansproduktion som granen, eller något högre. Utfallet av jämförelsen är i hög grad beroende av på vilka ståndorter jämförelsen sker. Glasbjörken kan inte i något avseende tävla med gran, tall eller vårtbjörk. Beträffande volymproduktionen ligger den enligt svenska undersökningar på ungefär hälften av tallen. Björkförrådet utgörs till större delen av glasbjörk, varför vårtbjörken ur produktionSSynpunkt är av underordnad betydelse. Det torde vara svårt

att ändra proportionerna mellan de två björkarterna.

För övre Norrland föreligger vissa undersökningar, som belyser frekven— sen vårt— och glasbjörk. Sammanlagt hade i ett försök 4 903 provytor ut—

lagts i 125 röjda ungskogsbestånd med en bonitet varierande mellan 2.5 -

Prop. 1981/82: 44 67

IFigur 4.6 Jämförelse mellan lövröjd och ej lövröjd del av en tallsådd anlagd år 1947 i" trakten av Ange. (Skogsv-

MBSK/HA förbundets tidskrift 2/1979.) ||l|| mm BW _ GRAN l:) TALL 50 10

EJ LUVRUJD LUVRUJD

a) VOLYM (MSSK/HA) 1977 PÅ DEN 1954 LUVRUJDA DELEN RESP PÅ DEN EJ LUVRUJDA DELEN

STAMANTAL/HA

4000. LUVRUJNING

/

3 000

2 000

LUVRUJD .EJ LUV- RUJ

1 000

1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 ÅR

b) STANANTAL. TALL. VID OLIKA TIDPUNKTER DELS FUR DEN 1954 LUVRUJDA DELEN DELS FUR DEN EJ LUVRUJDA DELEN

Prop.1981/82:44 68

2 5,0 mjsk per ha och år. Antalet undersökta björkar uppgick till 12 181 st. Enligt resultaten utgör vårtbjörkens andel av det totala antalet under- sörta björkar inte mer än ca 5 %& Vid en jämförelse mellan kusten och in-

landet var vårtbjörksandelen något lägre i inlandet..

Ovanstående resultat kan jämföras med undersökningar i 5—10 år gamla återväxter belägna inom en Skogsförvaltning i Västerbottens respektive Västernorrlands län. Enligt dessa undersökningar uppgick vårtbjörkens andel till 5 resp. 12 % av totala antalet undersökta björkar. Dessa under- sökningar visar att glasbjörken är den dominerande björkarten i de två

undersökta norrlandslänen.

För att komplettera de tidigare relaterade undersökningarna har riksskogs— taxeringens provträd använts för att beräkna volymandelen vårtbjörk i olika delar av landet. På grundval av totalt 15 400 provträd från riks-

skogstaxeringen 1973—1971 har vårtbjörkens volymandel beräknats enligt nedanstående sammanställning.

Vårtbjörk, volymandel på skogsmark. Riksskogstaxeringen 1973

Procent av volymen björk

Område Diam cm

5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35 + ii N Norrland I) 5 7 s 15 19 20 40 9 s Norrland ?) 7 9 14 18 26 30 50 14 Svealand 31 34 38 49 59 71 70 44 Götaland 39 37 47 54 66 78 85 53 Hela landet 1 6 18 26 37 49 60 72 29

1) AC + BD län 2) x, Y och 2 län

Det framgår av redovisningen att vårtbjörksandelen är betydligt större i Götaland och Svealand än i Norrland. Förekomsten av vårtbjörk ger dock ej ensamt en klar uppfattning om dess värde. I sydvästra Sverige finns det t.ex. områden där vårtbjörken är av så dålig kvalitet att ut—

bytet av industrived är mycket lågt.

Ho och Domsjö har gjort vissa undersökningar av björkens produktion. Vid en sådan undersökning har man bl.a. använt riksskogstaxeringens provyto— material och gjort parvisa jämförelser mellan tall och björk inom samma provyta. Resultatet visar att björken endast når upp till ungeför hälften

så stor volym som tallen. Liknande resultat har erhållits från Mo och Dom—

Prop.1981/82:4469

sjös egna avverkningar i gallringsbestånd. Undersökningen omfattar

1 129 huggarskiften om totalt 10 350 ha. Den avverkade tallens höjd, dia— meter och stamvolym befanns vara större än björkens på den övervägande delen av gallringsarealen. I medeltal var den utgallrade tallens stam- volym dubbelt så stor som björkens. Det förefaller följaktligen mindre sannolikt att tallen får så mycket bättre tillväxt i ett blandbestånd

att den kan kompensera björkens dåliga tillväxt i så hög grad att total— produktionen blir högre än i ett rent tallbestånd.

Produktionsvärde

En jämförelse mellan de olika trädslagen blir för det ekonomiska skogs- bruket av betydelse först när man jämför trädens värdeproduktion. I följande exempel (tabell 4.6) har beräknats täckningsbidraget för gran och vårtbjörk på bonitet G 24 med 1971/72 års priser och kostnader. Materialet utgörs av ett avkomme- och proveniensförsök i Eorinstorp (Y län) där gran och björk planteras på samma lokal i 1,5 m förband. Björken har röjts och gallrats vid 15 resp. 25 års ålder och granen röjts vid 25 års ålder. I alternativ 1 för björken förutsätts en maxi— mal utveckling för den aktuella boniteten och i alternativ 2 ett snabbare

avtagande med åldern beträffande höjd— och dimensioneringsutveckling.

Tabell 4.6 Täckningsbidrag för planterad gran och vårtbjörk på bonitet G 24. Jonsson III. 1971/72 års priser och kostnader (efter Erkén 1972).

Gran Björk

Alt 1 Alt 1 Alt 2 Omloppstid, år 80 50 50 Totalt täckningsbidrag för _ hela omloppstiden, kr/ha 11 570- 2 850 2 100 Täckningsbidrag, kr/ha o är 157 57 42

Som framgår av tabellen ger denna beräkning avsevärt högre värden för granen än för de båda björkalternativen beroende på granens uthålliga tillväxt, som ger en hög årlig medeltillväxt samt hög produktion av värdefullt sågtimmer. Olika skogsägarekategorier kan emellertid värdera virkesproduktion efter olika kriterier. Det torde därför vara vanskligt att hävda att ett visst trädslag är "lönsammare" än ett annat utan att

närmare precisera grunderna för värderingen, samt ange beräkningsteknik.

Prop. 1981/82: 44 70

Vid fastighetstaxering värderas lövvirkesförrådet betydligt lägre än barrvirkesförrådet. Vid 1981 års fastighetstaxering beräknas således lövskogens värde till 1/3 av barrskogens.

Prop. 1981/82: 44 71

5 ANVÄNDNI.G AV KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL I SKOGSBRUKET 5.1 Inledning

För användning inom skogsbruket finns f.n. följande aktiva substanser registrerade som bekämpningsmedel: MCPA, 2,4—D, glyfosat, pikloram, permetrin, lindan, maneb, atrazin, simazin, 1,5-diklorpropen, 1,2- diklorpropan (DD) och metylisotiocyanat.

För lövbekämpning används M”PA, 2, A-D, glyfosat och pikloram. Det sistnämnda används för fickning av träd eller sprutning på hyggen före plantering, de övriga tre i första hand för spridning från luften på

lövslyvegetation.

Permetrin används för snytbaggebekämpning och lindan för behandling

av obarkat timmer mot barkborre m.fl. insekter.

Som svampmedel i plantskolor används maneb och som ogränsmedel atrazin

och simazin. DD och metylisotiocvanat används för jorddesinficering.

Fenitrotion har — utan att vara registrerat för ändamålet vid några tillfällen och efter särskilda dispens använts över skogsmark för in-

sektsbekämpning.

Den totala användningen av olika typer av bekämpningsmedel i skogs- bruket 19?9 har sammanställts i tabell 5.1. För jämförelse har medtagits även förbrukningen av bekämpningsmedel inom andra samhällssektorer. Av tabell 5.2 framgår förbrukningen av bekämpningsmedel inom skogsbruket fördelat på olika användningsområden (1977).

För att följa upp utförd spridning av bekämpningsmedel från luften över skogsmark år 1979 har statens naturvårdsverk utfört en enkätundersökning riktad till dem, som under året till produktkontrollnämnden inkommit med anmälan/ansökan om spridning av bekämpningsmedel enligt produktkontroll— nämndens kungörelse (?KFS 1976:1) med föreskrifter om spridning av be— kämpningsmedel m.m. över område där allmänheten får fritt färdas. Syftet var att kontrollera hur besprutningen genomförts jämfört med de förhållan-

den, som angavs i anmälan/ansökan.

Prop. 1981/82:44 . 72

Av enkätsvaren framgår att någon form av avvikelse frånanmälanförekom— mit i 64 % av fallen. Eventuell avvikelse utgörs nästan uteslutande av en minskning av den besprutade arealen i förhållande till den ursprung— ligen beräknade. En utökning av den besprutade arealen har skett endast i ett fall. I sex fall utfördes ingen besprutning. De viktigaste orsa- kerna till slopande av besprutning har angetts vara folkopinion och direktiv från Domänverket på grund av valet av objekt, närhet till vat- ten, för lite sly samt val av manuell röjning eller motorröjning. Endast fem felbesprutningar har rapporterats. Fyra av dessa orsakade skade—

eller polisanmälan.

Av tabell 5.5 framgår hur den besprutade arealen fördelar sig mellan

olika skogsägaregrupper och län.

I tabell 5.4 återfinns en sammanställning av den totala skogsarealen som behandlats med bekämpningsmedel genom flygspridning åren 1976-1978.

För jämförelse har även motsvarande åkerareal medtagits.

Tabell 5.1 Användning av bekämpningsmedel i olika användatkategoriet 1919

___—___.

Typ av medel

Siffror inom arentes avser 1978

Antal

verksamma

beståndsdelar” Totalt

Verksam beståndsdel. ton Jordbruk

Källa: statens naturvårdsverk

Skogsbruk

Frukt- och

trädgård

Industri

Prop. 1981/82

lbshålls—

konsumtion

44

Detningsmedcl

Svomphukämpningsmedvl quösbekömpningsmedcl Insektsbekämpningsmcdel2)

quqmcdel

Slcmbc Empninqsmedel Snncrinqsmodcl

Avskräckninqsmedel

dc] mot gnnqarc Träskydds— och impregne—

ringsmedcl

Totalt

2) nvsnr oj myqqmednl

16 $& 63 61 12 18 10

45

266 (263)

x) nrsförbrukning mindre än 200 kg.

114 5h2 6307 210 22 110 07 5 0,5

3986

938A (8521) 100

114. X 603 1 3939 77 132 1b

18 10

4607 (3949) 106 49 1

. några verksamma beståndsdelar ingår i Flera typer av hckämpningsmedel

_(109)

129 28 32

190 (201)

2

3552

3755 (5197) 40

195 18 22

80

a06

726 (865)

73

Prop. 1981/82: 44 74

TabellE.2 Kemiska bekämpningsmedel iörsålda till skogsbruket år 1977

Källa: Statens naturvårdsverk

anluktslag Användningaområdc Mängd verksam substans Ton Procent av all försäljning Fungicider Plantskolor 2 0.4 Herbicider Plantskolor och plantering pil tidigare åker 5 Buskbekämpnmg , 3.0 laven i plantskolor) 78 Insekticider Obarkat virke ] Jurtlbchandlmg i ] 40 plantakolor' 7 Awkracknmgs- medel Vilt och sork () 3.4 Summa 101 1.0 ___—___— ' Innehåller både fungicider och insekticider och räknas ibland till de forra Tabell 5 . 5 Spridning av ht-kämpningsnwdui rån lul'lcn ätt-r slang.—mark 1979. Artaluppgitter i hrktar Källa: Statens naturvårdsverk Lim Anmäld areal Becprutad areal Domän- Stor- Bonde- 1 otalt verket ' skogs- skoga- bruket brukat Stockholm _ - - Uppsala - 555 59 (11.1 "53 Södermanland - - - - - Östergötland 66 41: 213 691 ut Jönköping 395 32 — 427 5. Kronoberg - - 42 42 0 Kalmar 409 - 101 511- (i Gotland - - — Blekinge - - 108 108 0 Kristianstad — - 374 374 335 Malmöhus -— - 11 11 11 Halland 131 8 139 93 Gotebogs- och __ Bohus 133 118 66 317 262 Alvsborg och 1 145 729 7 546 2 106 Skaraborg 321 75 309 704 665 Värmland 230 2 109 25 2 364 1953 Örebro 375 2326 154 2 1155 2 513 Västmanland 50 - 50 50 Kopparberg 33 1 534 110 1 677 1 505 Gävleborg 197 3 704 36 3 937 3 786 Västernorrland 643 4 05& 1 271 5- 973 4 905 Jämtland 777 11 422 - 5 199 3738 Västerbotten 1 963 - - 1 963 1 334 Norrbotten 7110 2128 310 9848 51515 Hela ri'.. 't 1979 1'_': (767 22 744 3 929 4113-10 34 661 1978 13 178 137-13 3390 33. 231 29752 1977 14 705 15 301 "I 667 35173 28 842 1976 6 830 15 234 Fl 280 30 344

Uppgifterna insamlas av SNV genom en enkät. Den besprutade arealen är oftast mindre än den till besprutning anmälda arealen. De viktigaste orsakerna till detta är: folkopmion. närhet till vatten. för 151: sly. annan röjningztnct'.-:l, olämpliga vindförhållanden. Den totala produktive skogsmarken uppgår till 23 '.'17 000 ha. Det innebär att (1.15 procent av denna areal l'lygb-"zsprulades med bel:'ampning;med:l under 1979.

Prop. 1981/82: 44 75

Tabell 5,4Areal behandlad med bekämpningsmedel genom flygspridning 1976—781

Är Skoasmarkx ha Äkerareall ha

Herbicider Insekticider Insekticider Fungicider Ovrigt 1976 22 828 - 8 420 26 487 725 1977 30 078 - 14 363 50 850 502 1978 31 702 50 10 810 54 400 500 uppskat— tad areal

1Uppgifterna insamlade genom en enkät till samtliga flygföretag som bedriver jord- bruksflyg i samband med utredningen om utvidgade tillståndskrav för flygförare vid flygspridning av bekämpningsmedel.

Källa: Statens naturvårdsverk

5.2 Lövslybekämpning

Inom skogsbruket används för närvarande följande herbicider för bekämp- ning av lövträd och lövsly på föryngringsytor: MCPA, 2,4—D, picloram och glyfosat.

4.

Det som gjort herbiciderna användbara är att de är selektiva dvs. endast vissa växtarter dödas medan andra är mer eller mindre—ikänsliga. Det går således att bekämpa lövvegetation utan att nämnvärt skada barrträden,

Man slipper ifrån det tidsödande arbetet att Välja ut vilka enskilda träd som ska behandlas. Det gör det möjligt att mekanisera behandlingen. Detta i förening med att behandlingen som regel inte behöver upprepas, medför

att kostnaderna blir låga.

Herbicidbehandling sker endast när bestånden skall förnyas, dvs. en gång på 60—120 år. Kemisk lövbekämpning betyder inte att bestånden blir helt utan lövträd. Dels blir effekten nästan aldrig total utan en del mindre lövträdsplantor överlever, dels uppkommer vanligen viss självsådd av björk i bestånden.3essa växer så småningom i kapp barrträden och kan då i viss utsträckning ingå i bestånden utan att skada barrträden. Det är då också möjligt att på manuell väg reglera trädslagsblandningen efter

ståndortsförhållandena.

Prop. 1981/82: 44 76

De behandlingsmetoder som förekommer inom skogsbruket är följande:

1. Fickning, vilket innebär att oblandat preparat tillföres trädet i skåror som man hugger i en ring runt trädet. Behandlingen kan utföras från savningsperiodens slut till_ett par veckor före lövfällningen.

2. Pensling på stubbar kan utföras under hela barmarkstiden. Preparatet användes outspätt eller blandat med vissa mineraloljefraktioner, som huvudsakligen innehåller alifatiska komponenter t.ex. kristallolja. Metoden är effektiv mot arter som skjuter stubbskott, men ej mot arter som skjuter rotskott. Den tidigare metoden att spruta stubbar och

stammar med preparat i oljebladning är numera förbjuden.

3. Bladbesnrutning. Bladen besprutas med preparat blandat i vatten. Blandning med mineraloljor är ej tillåten. Behandlingen kan utföras från det att bladen är fullt utvuxna till ett par veckor före blad- fällningen. Barrträden är känsliga under skottsträckningsperioden. l barrbestånd kan man därför inte spruta förrän skottsträckningen

är avslutad. Det betyder att sprutningen i sådana fall inte kan börja förrän tidigast vid månadsskiftet juli augusti i norra Sverige och

ett par veckor senare i södra Sverige.

Bladbesprutning kan ske antingen från marken med ryggsprutor och

traktorsprutor eller från luften med fastvingeflyg eller helikopter.

Preparatåtgången per ha är vanligen något mindre vid flygspridning

än vid övriga metoder.

År 1970 behandlades ca 90 000 ha genom flygbesprutning och ca 10 000 ha med övriga metoder. Av olika anledningar flygbesprutas nu endast ca

50 000 ha/år. Övriga metoder används i obetydlig omfattning.

Kapaciteten för olika lövröjningsmetoder redovisas i tabell 3.5.

77

Prop. 1981/82: 44

90>89Nl1 H30 'lNVlcl I 9NINFOH ENINSNEIHSEDOAH mmm

i-THINWI 'HOlHHde/snd [|me 'UOlanSiMd

HOMVHJ. SNINGIHdSMHW

EElld0>lI"|3H 9Å'lzBON IAlSV:I

9NINGIHd89Å'H anamma—>!

Wth 'DVG/BLDVdVX

SNINFOHAO"! GIA 810134 V>IHO HD:! BIBK/cm! 3'5 ”55%

Prop. 1981/82: 44 78

5.2.1 Fenoxiättiksyror

Metoder och preparat

Bekämpningsmedel baserade på fenoxiättiksyror används i svenskt skogs— bruk för bekämpning av lövsly på ytor för eller med barrträdsföryngringar samt för bekämpning_av fullvuxna träd i bestånd där slutavverkning är planerad. De preparat som kommer till användning för slybekämpning är esterformuleringar av fenoxiättiksyrorna MCPA och 2,4—D. För punktbe- kämpning av lövträd genom fickning används aminsalter av 2,4—D i kombi- nation med pikloram. Esterformer av fenoxisyror används även för stan—

och stubbpensling.

Slybekämpningspreparaten sprids areelt med flyg, helikopter, traktor eller ryggspruta. för punktbekämpning (fickning) används i regel en

för ändamålet specialgjord yxa samt en Oljekanna för dosering av be— kämpningsmedlet. En ytterligare förbättring utgör den s.k. ficknings- pistolen som möjliggör att man går ifrån den från arbetsmiljösynpunkt olämpliga hanteringen av oljekannan. En specialkonstruerad röjnings- såg med möjlighet till samtidigt applicering av preparatlösning är

under utveckling. Omfattning

Produktkontrollnämnden för statistik över den skogsareal som flygbe- sprutas samt mängd försålda preparat. Arealen som besprutas med traktor

och ryggspruta kan uppskattas med utgångspunkt från dessa uppgifter.

År 1978 inkom anmälan om spridning över 54 800 ha barrträdsföryngringar. Detta utgör ca 0,15 % av totala skogsarealen. Vid en enkät till anmälarna har dessa uppgivit att 15 % av anmäld areal ej besprutades, det vill

säga 29 850 ha besprutades. Samma säsong såldes.76 ton fenoxisyror. Av denna mängd torde ca 1 ton ha använts för fickning, resten för areell besprutning. Vid en jämförelse av försåldkvantitet fenoxisyror och flyg- besprutad areal framgår att den försålda kvantiteten i det närmaste motsvarar den mängd som åtgår för den uppgivna besprutade arealen. Följ- aktligen förekommer traktorspridning och manuell spridning i mycket be—

gränsad omfattning.

Prop. 1981/82: 44 79

5.2.2 Glyfosat

Glyfosat registrerades i Sverige år 1975. Medlet blev godkänt för lövsly- bekämpning 1977 och för spridning från luften 1979. Användningsområdet

är fastställt till "icke önskvärd vegetation på åkermark, i fruktodlingar, i barrträdsföryngringar, på industriområden o.d. samt för stubbehand- ling". Det i Sverige förekommande preparatet är registrerat i faroklass

5. Medlet får även appliceras med specialkonstruerad röjningssåg.

Lämplig dosering vid luftspridning är 0,7 1 kg aktiv substans per ha

(2 - 5 1 preparat uppblandat med 40 60 1 vatten). 5 . ; Ogräsbekämpning

Av den totala mängden herbicider som användes inom skogsbruket år 1978 (79 ton) åtgick drygt 77 ton för lövslybekämpning och 1,4 ton för an—

nan bekämpning av ogräs i plantskolor och skogsplanteringar. För närva- rande är endast de aktiva substanserna atrazin och simazin registrerade

för detta senare ändamål. 5.4 Insektsbekämpning

Varje användning av kemikalier i bekämpningssyfte kan betraktas som ke— misk bekämpning och lyder i princip under registreringsbestämmelserna för kemiska bekämpningsmedel. De kemiska substanserna kan ha olika egen- skaper och användningsområden:

— attraherandeoch repellerande ämnen (feromoner)

, gnagavskräckande ämnen

— insekticider.

Till attraherande ämnen hör de granbarkborre—feromoner, som utprovas i stor skala i Sverige och andra länder. I övrigt har de båda första grup— perna ännu ingen större betydelse i praktiskt skogsskydd, eftersom effek— tiva medel saknas. Det pågår dock en intensiv forskning rörande feromoner och även gnagavskräckande ämnen studeras. Insekticider däremot är i en del fall viktiga medel i insektsbekämpningen. Insekticider har dock i

svenskt skogsbruk mycket begränsad användning.

Prop. 1981/82: 44 80

5.4.1 Feromoner

Med feromon avses varje av ett djur producerat och avgivet ämne med effekt på beteendet hos en annan individ av samma djurart. I bekämp- ningssammanhang brukar med feromon avses sådana doftämnen som vissa insektsarter producerar och använder för att locka till sig andra in- divider av samma art och som därför kan användas i bekämpningssyfte. Feromonerna utgörs av väl definierade kemiska föreningar och kan i bekämpningssammanhang klassificeras som biokemiska eller biotekniska bekämpningsmedel. För närvarande provas i stor skala i olika delar av landet möjligheten att locka granbarkborrar till fällor med hjälp av feromoner. Granbarkborrens feromoner innehåller åtminstone följande föreningar: ipsenol, ipsdienol, cis—verbenol, trans—verbenol och metylbutenol. I bekämpningssyfte används s.k. feromonenheter bestående av plastark innehållande en viss mängd av ipsdienol eller metylbutenol. Under 1979 användes 450 000 enheter och 1980 beräknas 500 000 enheter komma att användas. En feromonenhet kan fånga upp till 10 000 insekter per år.

5.4.2 Insekticider

Det viktigaste användningsområdet för insekticider i svenskt skogsbruk i dag är skyddet av barrträdsplantor. Tidigare användes DDT för detta ändamål och man har i praktisk användning kunnat konstatera, att DDT— behandling reducerade risken för plantdöd till följd av insektsangrepp med i genomsnitt 80 procent. Plantornas största fiende är snytbaggen, men även svarta bastborrar, ögonvivlar och andra arter skadar plantor—

na.

Efter förbudet mot DDT (fr.o.m. 1975) introducerades 1979 två syntetiska

pyretroider, permetrin och fenvalerat för behandling av barrträdsplantor. Fenvalerat—formuleringen gav utmärkt skyddseffekt, men hade i vissa fall

irriterande verken främst hos plantörerna och drogs därför tillbaka redan samma år. För närvarande är två permetrinpreparat registrerade för be—

handling av plantor.

Försök vid Sveriges lantbruksuniversitet har dokumenterat en god effekt av permetrin mot snytbagge under en period av minst 2 år. Rekommenderad koncentration av permetrin i behandlingsvätskan är 0,5 1 % och på

varje planta kan beräknas 15 50 mg. Användningsområdet är central be— handling i plantskolor o.d. genom doppning eller i specialkonstruerade

aggregat i form av s.k. spruttunnlar, i vilka plantorna utsätt för

Prop. 1981/82: 44 8l

sprutvätska genom en sluten process. Konventionell besprutning av plantor i plantsängar eller på hyggen är inte tillåten. Under 1979 användes ca 1 200 kg pyretroider inom skogsbruket.

Ett annat användningsområde för insekticider i skogsbruket är behand— ling av obarkat virke mot angrepp och förökning av barkborrar och andra virkesinsekter. Detta förekommer i mycket begränsad omfattning och är ingen rutinåtgärd, utan ett hjälpmedel i nödsituationer. Ett antal q registrerade preparat har som enda eller viktigaste aktiva substans lindan. Enligt talrika försök både i Sverige och andra länder är linda—

nets effekt klart överlägsen andra provade substansers skyddsverkan.

Sedan lång tid tillbaka har man sökt skydda obarkat, vältlagt virke

mot insektsangrepp genom besprutning med insekticider. Syftet är dels att minska insekternas möjligheter till förökning, dels att minska lagringsskadorna i form av blånad. För närvarande är endast lindan godkänt för denna behandling. Användningsvillkoren är: "För besprut— ning av obarkat timmer. Behandlat virke får ej flottas eller förvaras

i vattendrag. sjö eller annat vattenområde. Vid bevattning av behandlat

virke bör lakvattnet recirkulera och får ej släppas ut i vattenområde”.

Registrerade medel har faroklass 2 och förekommer som sprutpulver eller emulgerbara lösningar. Före användning späds medlet med vatten till en suspension eller emulsion som innehåller 0,6 % lindan. Sprutvätskan ap,—

3

liceras på timret i en dosering av ca 1 liter per m i stora klosslagda vältor. Mindre vältor kräver högre dosering. Som ett genomsnitt torde

man icke kunna räkna med högre effekt än en 70 - 80 procentig minskning av angreppen i jämförelse med en icke behandlad välta. I praktiken har

ofta inte ens denna effekt uppnåtts.

Enligt föreskrifterna till den nya skogsvårdslagen angående virkeslag- ring får insekticidbehandling i skogsskyddande syfte endast ske om öv- riga skogsskyddsåtgärder ej kunnat vidtas, t.ex. på grund av transport—

hinder.

Ännu mindre och endast sporadiskt förekommande är användningen av kemiska medel mot andra skogsinsekter såsom för skydd av barrträd mot barrätande insektslarver. Under det senaste decenniet har i enstaka fall och på begränsade arealer kemisk bekämpning förekommit för att hindra att barn— trädsbestånd dödades av t.ex. barrskogsnunnan eller lilla tallstekeln. För dylika nödsituationer kommer troligen även i framtiden behov av ke-

misk bekämpning att finnas. Andra områden med bekämpningsbehov kan vara

plantskolor och fröplantager. Som bekämpningsmedel kommer i fråga orga— 6 Riksdagen 1981/82. I saml. Nr 44

Prop. 1981/82: 44 82

niska fOSforinSekticider, carbamater, ev. pyretroider och det på dis—

pens provade kitinbildningshämmande diflubenzuron.

Användningen av insekticider i skogsbruket inskränker sig således i princip till följande:

lindan mot insektsangrepp på obarkat virke

— permetrin för skyddsbehandling av barrträdsplantor

— i obetydlig omfattning andra medel mot eventuell massförekomst av

barrätande insekter eller i plantskolor.

Det förefaller osannolikt att förbrukningen avinsekticider inom skogs— bruket skulle öka. Allt efter insekternas uppträdande torde dock för— brukningen variera något år från år, men knappast förändras nämnvärt i det fleråriga genomsnittet. Skyddsbehandling av barrträdsplantor med pyretroider är f.n. den enda rutinmetoden som förekommer.Tidigare an— vändes DDT för detta ändamål med en genomsnittlig förbrukning av ca

10 ton per år.

Flygbesprutning med insekticider förekommer mycket sällan. Totalt har i Sverige under alla år ca 15 000 ha besprutats med insekticider från luften, varav ca 14 800 ha besprutades på 1940- och 50—talen. Under senare-år har flygspridning förekommit endast på relativt små arealer samband med massförekomst av barrätande insekter (främst barrskogs-

nunnan) som hotat skogens existens.

År 1979 användes för virkesskydd 10 ton insekticider (lindan, benomyl, l-klornaftalin, 1,4—diklorbensen). Samma år användes inom skogsbruket 14 ton övriga insekticider (metylisocyanat, 1,5—diklorpropan, tetra- klorvinfos, dimetoat, fenitrotion).

Prop. 1981/82: 44 83

6 IDE musa BnCALNENINGsr-mbms vaAN PÅ MÄNNISKOR ELLER I MILJÖN 6.1 Arbetshygieniska aspekter

6.1.1 Inledning-

Skogsbrukets arbetsskadeförhållanden beror av de arbetsmetoder som till-

lämpas. Förändringarna i metoder har ofta påverkats av krav på ekonomisk

lönsamhet.

Under 1940— och 50-ta1en startade användningen av kemiska medel för be— gränsning av oönskat lövinslag i skogen, såväl i hyggesfasen som senare under ungskogens behandling. Vid sådan lövbekämpning användes i början ryggburna hand— eller motordrivna sprutor. Dessa metoder var ofta olämp— liga från arbetarskyddssynpunkt bl.a. därför att de medförde tunga lyft och stora risker för skador vid halkning och snavning. Exponering för de

kemiska medlen var också uppenbar.

I takt med traktoriseringen under 1950- och 60-talen utfördes besprut— ningen även med aggregat kopplat till den dragande maskinen. Man uppmärk- sammade därvid särskilt de risker som föraren utsatte sig för vid körning i terräng. För att uppnå jämn och effektiv spridning av de kemiska medlen var man ofta tvingad att köra i obanad terräng och i geometriskt bundna stråk, vilket visat sig medföra väsentliga risker för ogynnsamma belast— ningar på föraren. Senare tids undersökningar har bekräftat att maskin— föraren även utsätts för hälsorisker på grund av de vibrationer och stötar som fordon i terräng framkallar. Dessutom innebär körning i skogsterräng avsevärt större exponering för kemiska bekämpningsmedel än motsvarande ar- bete i öppen terräng. Nästa steg blev därför att utföra besprutning från luften med fastvingeflyg eller helikopter. Flygförarnas exposition är där— vid praktiskt taget obefintlig, men givetvis får man räkna med en för dessa arbeten normal flyghaveririsk med åtföljande personskador. I detta sammanhang har man från yrkesinspektionen särskilt uppmärksammat mark- personalens eventuella riskexposition, utan att finna några större olägen—

heter, förutsatt att man arbetar efter de instruktioner som utfärdats.

Parallellt med flygbesprutningen under 1960— och 70-talen har man fortsatt

att utföra såväl mekanisk röjning som besprutning från marken."

Ib motor-manuella metoderna har successivt förbättrats, även från säkerhets- synpunkt. Samtidigt har man i mindre utsträökning tillämpat en metod med

s.k. fickning av träd och stubbar för att förhindra eller begränsa uppslag

Prop. 1981/82: 44 84

av skott från stubbar och rötter. Sådana metoder har ofta varit lörbundna med stark exposition för de kemiska medlen och även vissa risker för ar-

betsskador av verktyg.

Beträffande kemisk insektsbekämpning kan konstateras att några alternativa metoder som fullt ut kan ersätta de kemiska medlen ännu ej finns utvecklade. DDT. som tidigare använts bl.a. för doppning av barrträdsplantor till skydd mot snytbaggeangrepp, är numera totalförbjudet i Sverige. Användning av syntetiska pyretroider, vilka är ett substitut för DDT, är förenat med

vissa arbetsmiljöproblen:främstarobehagskaraktäruUndersökningravomfattningen

av dessa problem pågår.

Vid hantering av preparat och doppvätska innehållande syntetiska pyretroi— der föreskrivs noggrann skyddsutrustning för att undvika inandning av

damm eller dimma från det använda medlet samt ögon— och hudkontakt. Själva behandlingen av barrträdsplantor tycks ha fungerat huvudsakligen utan 0— lägenheter. Vid planteringsarbetet med behandlade plantor ute i fä_t har arbetsmiljön i visst avseende visat sig mera ogynnsam. Långvarigt och svettigt arbete försvårar användning av skyddskläder, dessutom finns ofta

dåliga tvättmöjligheter.

Under sommaren 1979 inkom till arbetarskyddsstyrelsen och naturvårdsverket rapporter om skogsarbetare som haft besvär i form av klåda och sveda på hud samt snuva och hosta. Dessa effekter hänför sig hivudsakligen till plantor behandlade med ett medel innehållande fenvalerat. Symptomen kunde hänföras till den lokalirriterande effekten, dels på huden förstärkt

av stickande barr - dels på andningsvägarna genom damning av medlet. Som följd av dessa olägenheter drogs det aktuella preparatet tillbaka redan samma är samtidigt som noggranna hanteringsföreskrifter utarbetades för plantor som behandlats med permetrinpreparat. Om de givna föreskrifterna följs kan de aktuella permetrinhaltiga preparaten ej väntas ge upphov till olägenheter från arbetshygienisk synpunkt. Personer med känd allergisk

disposition bör dock ej arbeta med medlen. 6.1.2 Risker med kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan vara mer eller mindre giftiga. Symptom på akut förgiftning är bl.a. illamående, huvudvärk, yrsel, synrubbning, onor— mal törst och svettning. De aktiva substanserna samt ev. ingående lösnings—

medel och föroreningar kan tas upp i kroppen genom munnen och lungorna.

Prop. 1981/82: 44 85

Ett stort antal av de aktiva substanserna kan även tas upp genom huden. Den risk man löper vid hantering av kemiska bekämpningsmedel är beroende

av en rad olika faktorer, såsom preparatets giftighet — preparatets fysikaliska egenskaper, dvs. löslighet, flyktighet m.m.

— preparatets formulering, dvs. koncentrationen av aktiv substans, halten

lösningsmedel etc.

- preparatets möjligheter att tas upp av den mänskliga organismen - den enskilde individens kondition och motståndskraft (sjuklighet, tidi—

gare exposition. samexposition med andra medel, m.m.)

— preparatets användningsområde. användningssätt, användningstid samt

vidtagna skyddsåtgärder.

Med akut förgiftning avses ett kortvarigt sjukdomstillstånd som inträffar som följd av en engångstillförsel av preparatet. Som ett mått på substan—

sens giftighet vid engångstillförsel anges i allmänhet LD; -värdet vilket

0 , anger der dos 5 mg ner kg kroppsvikt som leder till döden för 50 %-av en

(i. undersökt iur -upp. le ta innebär a.t 'u lägre LD- —värdet är desto gif- u -.. J _. »)O __

_"ITE är substansen. Värdet är beroende bl.a. av på ilket sätt ämnet

har tillförts. Man får därför olika LD5n—värden för förgiftning vid för- täring, hudkontakt och inandning. Vanligast i dessa sammanhang är att man

anger giftigheten vid tillförsel genom munnen.

Hed kronisk förgiftning avses ett långvarigt sjukdomstillstånd som in-

träffar till följd av tillförsel av preparatet vid ett eller flera till—

fallen eller vid regelbunden tillförsel under lång tid. En fortlöpande tillförsel kan ge upphov till en ständig ökning av kroppens halt av ämnet.

I andra fall kan effekterna av ett ämne utgöra en allt större belastning

'r kroppen för varje expositionstillfälle, vilket så småningom ger upp— o hov till skada. Orsakerna till kroniska förgiftningstillstånd kan vara svåra att fastställa beroende bl.a. på att förgiftningssymptomen i vissa

fall kan uppträda lång tid efter expositionen.

Allergiska reaktioner i form av t.ex. eksem. snuva eller andningssvårig-

heter kan uppkomma efter exposition för kemiska bekämpningsmedel. Den

Prop. 1981/82:44 86

allergiska reaktionen uppträder oftast inte vid de första kontakterna med ämnet utan i allmänhet efter kortare eller längre tids exposition. Aller— giska reaktioner kan orsakas såväl av den aktiva substansen som av andra beståndsdelar i preparatet t.ex. lösnings- och emulgeringsmedel var för

sig eller i samverkan.

Vissa starkt allergiframkallande ämnen -r allergiska reaktioner hos ett stort antal individer. medan andra ämnen endast ger allergiska besvär hos

särskilt känsliga personer.

De risker som är förenade med användning av och hantering av bekämpnings- medel beror således ej enbart av ämnets giftighet i sig utan också av flera andra faktorer såsom fysikaliska egenskaper och beredningsform i

kombination med hanteringssätt.

Ett ämnes flyktighet påverkar riskbilden. Ju högre flyktighet desto större är risken att man vid de olika arbetsmomenten inandas ämnet i fråga. För

de aktuella preparaten kan konstateras att flyktigheten kan anses vara så låg att en expositionsrisk via inandning av ångor kan anses vara försumbar

jämfört med risken för inandning av aerosol vid t.ex. sprutning.

Inom skogsbruket utgör vätskeberedningar numera den enda beredningsformen. Produktkontrollnämnden beslöt nämligen i maj 1980 att återkalla samtliga pulverformuleringar av fenoxisyror av arbetshygieniska skäl. För estrarna gäller att dessa föreligger i form av emulsioner p.g.a. sin låga vattenlös- lighet. Detta medför att risken för hudabsorption ökar något i jämförelse

med vattenlösliga beredningsformer.

Beträffande bekämpningsmedel likaväl som för kemiska substanser i all— mänhet är såväl akut som kronisk giftighet av vikt för riskbedömning vid yrkesmässig användning. I samband med klassificeringen av bekämpningsmedel har tidigare främst data beträffande akut giftighet utnyttjats.

Relativt få undersökningar är utförda där expositionsdata finns redovisade för människa. I samband med ett projekt som genomfördes i arbetarskydde- styrelsens regi under sprutsäsongen 1972 studerades hanteringen av be— kämpningsmedel inom skogsbruket. Beträffande expositionen för fenoxisyror i samband med arbete i skogsbruket framgick att expositionen i samtliga fall låg betydligt lägre än det av

Prop. 1981/82: 44 87

American Conference of Governmental Industry Hygienists (ACGIH) rekommen- derade gränsvärdet 10 mg/m3. Dessa mätningar utfördes under den tid då flygbesprutning med bekämpningsmedel var förbjuden. De resultat som redo—

visas är alltså i samtliga fall från markbaserad besprutning.

Expositionsstudier på arbetare sysselsatta med fenoxisyrabesprutning från traktor i skogsbruket har också utförts. I detta fall utnyttjades preparat baserade på 2.4-D och 2,4,5-T i sprutkoncentration 2 % och doseringen

2-3 kg aktiv substans per ha. Resultaten ger vid handen att halterna vid denna typ av arbete och med denna maskinella utrustning i stort sett ligger på en nivå som klart underskrider nämnda rekommenderade gränsvärde. Det framgår vidare att arbete med ryggsprutor ger något högre expositions— värden än motsvarande för traktorburen spruta. Preparat kunde påvisas i urinen men eliminationen var snabb; 2,4-D—halten sjönk till hälften på ca 12 timmar.Blodplasmahalterna vartämligenlåga,upptillO,1-O,2pg/ml. Ni— våerna varierade till följd av intermittent exponering, men visade ingen tendens till stegring under slutet av arbetsveckan, vilket antyder att fenoxisyrorna inte ackumuleras i kroppen. Efter en arbetsdag med exposition

för fencxisyra sjönk halterna under natten till nära detektionsgränsen.

Ingen av de undersökta personerna visade några allmänsymptom. Lätt ögon— irritation förekom vid ett tillfälle efter direktkontakt med sprutvätskan. Kontrollpersoner med exponering som var betydligt lägre visade ej mät—

bara halter vare sig i plasma eller urin.

Expositionsmätningar vid flygbesprutning med fenoxisyror inom skogsbruket

har såvitt känt ej utförts.

Den totala expositionen för fenoxisyror torde under 1960-talet och början av 70-talet, på grund av preparatkoncentrat, beredningsformer och maskinell utrustning. ha varit något högre än vad som är fallet idag framför allt beroende på att andelen markbaserad besprutning då var större.

Den under de senaste åren ökade medvetenheten om kemiska arbetsmiljörisker och de anvisningar om arbete med kemiska bekämpningsmedel som arbetarskydds— styrelsen gett ut under 1970-talet har också bidragit till att sänka ex-

positionen.

Prop. 1981/82: 44 88

6.1.3 Indelning i faroklasser

Grundat huvudsakligen på djurförsök, indelas de kemiska bekämpningsmedlen

i olika faroklasser.

Vid indelning tas hänsyn framför allt till graden av akut giftighet hos den tekniskt framställda varan och dess slutliga beredningsform (formulering). Faroklassindelningen möjliggör bl.a. åtskiljande av mer eller mindre våd— liga och från hanteringssynpunkt riskabla beredningsformer av en och

samma aktiva substans.

Europarådet har publicerat råd och rekommendationer för såväl nationella . och andra myndigheter som tillverkare, vilka befattar sig med olika aspekter av registrering av kemiska bekämpningsmedel. Europarådet rekommenderar att den i nedanstående tabell återgivna faroklassindelningen tillämpas. Den av produktkontrollnämnden (PKN) tillämpade indelningsgrunden har medtagits

som jämförelse.

LD—SO värde för råtta (mg/kg kroppsvikt)

tillförsel genom munnenåtillförsel via huden

Faroklass PKR fast vara; flytande -fast vara. flytaide ! vara i '!vara

Ia ("extremely ( 5 ( 20 (10 ( ;: hazardcus") _ , ; L1z5 Ib k"highly | 5—50 20—200 10—10: La use hazardous"2] II ("moderately 125— 50—500 200-2000 1oo—1ooc hoc-2:0( hazardous") ca 1500

III ("slightly > 1500 > 500 > zooc > 1000 > "4000

hazardous")

Prop. 1981/82: 44 89

Vid de för faroklassindelningen nödvändiga djurförsöken används vanligen råttor. Skulle mellertid andra undersökningar utförda på annat djurslag visa att känsligheten för visst ämne eller beredning är avsevärt större hos detta djurslag kan faroklassen justeras med hänsyn till detta för— hållande.

Vissa preparat_kan, trots att hantering av desamma inte medför särskilt hög risk för akut förgiftning. placeras i högsta faroklassen (i Sverige faroklass 1) på grund av speciella egenskaper hos preparatet. Sådana pre— parat,.vilkas användning är förenad med särskild risk för skada på människor eller i miljön, får endast hanteras av personer med särskild behörighet. Lantbruksstyrelsen meddelar behörighet beträffande preparat som används inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling. Dessa preparat får beteck— ningen 1L eller 1Lx. Hithörande bestämmelser återfinns i lantbrukssty— relsens kungörelse (LES 1974:42) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel._Lantbruksstyrelsen utfärdar även, i_samråd_med produkt— kontrollnämnden, kursplaner för behörighetsgrundande utbildning i an—

vändning av kemiska betmedel och andra bekämpningsmedel.

För träskyddsmedel som används inom industrin, liksom för vissa insekts- medel meddelar Socialstyrelsen behörighet. Sådana preparat betecknas med So eller 1Sox. Socialstjrelsen ansvarar för utbildningen i samråd med

produktkontrollnämnden.

Produktkontrollbyrån utreder f.n. en utvidgning av grunderna för faroklass- indelningen på sådant sätt att även andra effekter än rent akuttoxiska och

humanmedicinska skulle få betydelse för klassificeringen. 6.1.4 Eanteringsav kemiska bekämpningsmedel

Kemisk bekämpning har under senare år använts på en skogsareal av ca 30 000 ha per år. Under senare delen av 60-talst besprutades årligen 60 000- 100 000 ha skogsmark med flyg. Edt flvgplan besprutar nå en dag lika

stor areal som 250 man röjer på motsvarande tid.Lövslybekämpning med övriga metoder såsom traktorbesprutning, ryggspruta, fickning, mark- applikation och röjsåg med stubbehandlingsaggregat torde idag vara av marginell betydelse. Jämfört med markspridningkan mängden spritt be— kämpningsmedel med hjälp av fastvingsflyg reduceras med mellan 25 och 40 %, med helikopter ännu mer, eftersom man då dels får effektivare be-

vätning, dels kan göra punktbehandlingar.

Prop. 1981/82: 44 90

Utspridning av preparat på marken runt träd torde knappast förekomma och skulle i varje fall endast få marginell betydelse. Fickning kan vara intressant i den mån man på längre sikt får fram ny behandlingsteknik och nya principer och metoder för skogsvården.

Yrkesmässig besprutning med fenoxisyror i skogen sker under perioden fr.o.m. maj tLo.m. september. Flygbesprutning sker främst i augusti och september, medan markbaserad besprutning äger rum främst under perioden maj—augusti beroende på det geografiska läget. Förutsättningen för s.k. "lövbaserad" besprutning är att träden bär löv vid besprutningstillfället. Detta begränsar givetvis besprutningstidens längd.

Hanteringen kan grovt indelas i följande moment: 1. Beredning av sprutvätska

2. Påfyllning

3- Sprutning

4. Rengöring

Beredning av sprutvätska har i huvudsak skett så att preparatet i koncen- trerad lösning tappats från fat via en hink till en tank, där den bruks— färdiga lösningen sedan beretts. De arbetsmiljöproblem som varit aktuella är hud- och ögonkontakt genom bl.a. stänk i samband med beredningen av lös— ningen. Inom skogsbruket används fenoxisyrorna för närvarande i esterform ofta upplösta i organiska lösningsmedel. Detta gör att hudabsorptionen kan bli av betydelse.

De i praktiken förekommande typerna av bekämpning medför skiftande expo- sitionsrisker. Vid arbete i skogsbruket utfördes under åren 1972-1975 markbaserad besprutning, antingen med personburen spruta eller som trak- torbaserad besprutning. Gjorda undersökningar antyder en högre exposition

vid arbete med personburen spruta jämfört med traktorbaserad besprutning.

De många preparatpåfyllningarna vid manuell besprutning medför bl.a. större

risk för kontakt med de koncentrerade medlen än när dessa hälls direkt

Prop. 1981/82: 44 91

från förpackningar ner i en stor tank som vid traktorbesprutning. Hela utrustningen bärs dessutom på ryggen, vilket medför att risk föreligger för att huden kommer i direktkontakt med utläckande sprutvätska och med spill på behållaren. Dessutom sprutas medlet ut i sprutförarens omedel—

bara närhet samtidigt som denne går omkring i det område som besprutas.

Vid påfyllning av bekämpningsmedel antingen i tank på traktor eller i tank på flygplan finns risk för hudkontakt och stänk. I samband med flyg—

besprutning används oftast motorpump vilket minskar expositionen.

I samband med sprutningen finns risk för exposition genom inhalation av sprutdimma eller stänk. Detta gäller främst för markbaserad besprutning. antingen från traktor eller via ryggspruta. Detta problem är betydligt mindre i samband med flygbesprutning.

I samband med rengöring av tank eller spruta är de främsta expositions—

vägarna hudkontakt och inandning.

Det äl svårt att i exakta siffror ange hur mycket en arbetare blir utsatt för ett bekämpningsmedel beroende på att hanteringen, den personliga hygie- nen, handlag med teknisk utrustning m.m. varierar i hög grad mellan olika människor. Utredningen om spridning av kemiska medel (SOU 1974:55) fast— slog att flygspridning är den spridningsmetod som ger lägst exponering av arbetaren. Besprutningspersonalen behöver under normala-omständigheter

inte komma i direktkontakt med medlet. Vid tillredning av sprutvätskan

och påfyllning av planet används i regel elektriska doseringspumpar. Pi- loten sitter väl skyddad från sprutvätskan. Levande markörer av besprutat område bör inte förekomma. Sprutpersonalen riskerar att komma i kontakt med sprutvätskan endast om något fel uppstår i systemet.

Flygbesprutning kan genomföras huvudsakligen utan att personalen kommer i kontakt med preparatet. Som framgår av figur 6.1 fylls preparat och vatten på samtidigt och med hjälp av en pump. Då det kräVS en mindre mängd preparat jämfört med andelen vatten (ca 4 — 5 l preparat till 40 — 50 l vatten per ha) regleras påfyllningen så att under sista fasen pumpas en— bart vatten över i flygplanet. På så sätt spolas ledningar och pump rena

från preparatrester och risken för spill elimineras.

Från arbetshvgienisk svnpunkt måste flygbesprutning betraktas som överläggen andra hittills tillämpade soridninggmetoder.

Fi

r6.1 SCHEMA ÖVER BLANDNINGS— OCH PÅFYLLNINGSANORDNING FÖR FLYGPLAN

KÄLLA: SKOGSSTYRELSEN

Preparat Pump

Prop. 1981/82 44

92

Prop. 1981/82: 44 93

6.1.5 Preparatformuleringar och aktuella substanser

För lövslybekämpning inom skogsbruket dominerar esterformer av fenoxi- syrorna till skillnad mot inom jordbruket där salterna av respektiva feno— xisyra är dominerande. Orsaken till detta är varierande känslighet hos

den bekämpade växtligheten. Estrarna utnyttjas i skogsbruket för att upp— nå en snabbare och kraftigare effekt. De används till sprut—

ning och pensling. Till fickning används preparat som innehåller amin— salter av fenoxisyror. Spädningsmedel för de olika typerna av preparat varierar, för flygbesprutning är dock endast vatten tillåtet. I samband med stambas— och stubbehandling späds fenoxisyran vanligen med mineral— olja. Oljans innehåll av aromatiska föreningar får härvid uppgå till

högst 20 %. Detta gör att kristallolja, vissa former av lacknafta med lägre halt av aromatiska kolväten samt lysfotogen kan användas, däremot ej dieselolja eller vanlig fotogen. Anledning till att man utnyttjar organiska lösningsmedel i dessa sammanhang är att en bättre absorption av fenoxi— syran erhålls. Tillsats av organiskt lösningsmedel i stället för vatten medfö. att ytterligare en faktor av väsentlig toxikologisk betydelse in—

fors.

Vid sidan av fenoxisyror har glyfosat under senare år fått ökad användning inom skogsbruket. Glyfosat är även godkänt för spridning från luften. Er-

farenheterna av glyfosat från arbetarskyddssynpunkt är begränsade. För insektsbekämpning används lindan och vissa syntetiska pyretroider. Fenoriättiksvror

Fenoxisyrorna utvecklades under andra världskriget, då man hade planer på att använda dem i kemisk krigföring mot växtodlingar. Efter krigsslutet introducerades de för fredligt bruk och sedan dess har deras användning snabbt och oavbrutet ökat. Den totala svenska förbrukningen, som ut ör någon procent av världsförbrukningen, var 1947 ca 1 ton, 1960 ca 600 ton, 1970 ca 1 600 ton och 1979 ca 2 600 ton, allt räknat som aktiv substans.

Fenoxisyrorna började debatteras i vidare kretsar i slutet av sextiotalet. Några av orsakerna till att debatten blev så inflammerad var den militära användningen av 2,4,5-T i Vietnam, förekomsten av 2,5,7,8—tetraklordibenso— p—dioxin (TCDD) i 2,4,5-T samt att fenoxisyrorna var den största bekämp— ningsmedelsgruppen och de enda medlen som användes i någon större ut-

sträckning i skogen, längs vägkanter och kraftledningsgator. Debatten

Prop. 1981/82: 44 94

ledde till ett temporärt förbud 1971'för fenoxisyraanvändning på plats där allmänheten fick fritt färdas. Detta innebar att användningen i skogsbruket. längs vägarl järnvägar och kraftledningsgator förbjöds. Förbudet modi- fierades till påföljande säsong så att den skogliga användningen åter tilläts. Riksdagen införde därefter ett allmänt förbud mot flygspridning

av bekämpningsmedel i skogsbruket. I praktiken var det endast fenoxisyror som spreds från luften. Flygförbudet hävdes 1975.-—:Som villkor för flygsprid- ning infördes omfattande informationsplikt till myndigheter och allmän— heten. 1977 förbjöd regeringen all användning av fenoxisyran 2,4,5—T

samt salter och estrar därav.

Produktkontrollnämnden och dess föregångare giftnämnden har genomfört ut— värderingar av fenoxisyrorna 2,4-Dzs och 2,4,5—T:s humantoxiska effekter vid två tillfällen efter de första registreringarna. Den första presen- terades 1971 och utmynnade i att det inte fanns skäl att återkalla fenoxi— syraregistreringarna, men att vissa frågor rörande genetiska och kroniska effekter skulle utredas ytterligare.

Produktkontrollnämnden gjorde därefter 1974 en ny genomgång av alla gamla och nytillkomna forskningsrapporter om de aktuella fenoxisyrornas toxiska effekter. Slutomdömet av rapporten var att det inte heller vid det till— fället fanns någon grund för att återkalla eller inskränka registreringarna

av fenoxisyrapreparaten.

Generella användningsvillkor för fenoxisyrapreparat har utfärdats 1975. 1976 och 1977. I dessa villkor anges i korthet att

fenoxisyrorna ej får användas för vattenväxtbekämpning

' de ej får användas på område där allmänheten får fritt färdas med undan- tag för bl.a. barrträdsföryngringar

annat spädningsmedel än vatten ej får användas utom efter särskilt till- stånd.

Förbudet mot användning av fenoxisyror på plats där allmänheten får fritt färdas har tillkommit som en följd av den starka opinion som krävt stopp för fenoxisyrorna. Förbudet mot användning i sjöar och vattendrag har till—

kommit på grund av fenoxisyrornas giftighet för vattenorganismer.

Prop. 1981/82: 44 95

Handelspreparaten av fenoxisyrorna (som mest ca 150) förekommer som salter (natrium- och kalium- samt mono—, di— eller trietanolsalt) eller estrar (butyl- och butoxietylester m.fl.). I den mån sekundära eller tertiära aminer förekommer som baser i preparaten är detta ett speciellt observandum med tanke på eventuell bildning av toxiska nitrosaminer genom reaktion med nitrit.då växter reagerar på besprutning med förhöjd nitratnivå. I handelspreparaten förekommande organiska lösningsmedel,

emulgatorer m.m. kan även bidra till preparatens riskprofil.

Fenoxisyrornas akuttoxicitet är relativt måttlig med ett LDSO—värde av ca 400 - 1 000 mg per kg kroppsvikt. Fenoxisyrapreparaten är ej frätande eller etsande, men en viss hud— och ögonirritation kan dock uppstå vid sprutning. Trots att ångtrycket för esterpreparaten är mycket lågt är lukten stark. Lukten härrör huvudsakligen från vissa föroreningar i pre— paraten. Fenoxisyrornas akuttoxiska egenskaper har hittills inte bedömts utgöra något problem vid hanteringen. De kroniska effekterna av framför allt 2,4,5—T är relativt ingående studerade vid långtidsstudier på hund,

råtta och mus.

De djurexperimentella försöken har inte gett anledning att misstänka att 2,4-D eller 2,4,5-T orsakar cancer. Vissa tester av screeningtyp är svagt positiva men det stora flertalet är negativa. Ames' test, som är ett cancertest baserat på mätning av mutationer i mikroorganismer, är

negativt för fenoxisyrorna.

Fenoxisyrornas teratogena effekter ”r omdiskuterade. Djurförsök med 2.4,5-T visar att vid höga doser i närheten av dödlig dos kan skador på fostret uppstå. Det anses inte föreligga någon praktisk risk för foster—

skador hos människor vid normal användning i skogsbruket.

Vid flygbesprutning av fenoxisyrapreparat används en ca 10 %—ig fenoxi— syralösning med vatten som lösningsmedel. Vid utförda mätningar av fenoxi- syror i inandningsluft, blod och urin hos arbetare som utförde lövsly- bekämpning med traktoraggregat har det visats att arbetarna tar upp fenoxi—

syra dels via inandningsluften, dels genom huden.

Fenoxisyrorna och då i första hand 2,4,5-T har varit föremål för ett stort antal utredningar och en omfattande forskningsverksamhet, såväl i Sverige som utomlands. Ett s.k. ADI—värde, dvs. Acceptabelt Dagligt Intag, som

rekommenderas av en för FAO och WHO gemensam expertgrupp finns för

Prop. 1981/82: 44 96

214TD och 2,4,5—T. Vid sidan av DDT och vissa organiska foeforföreningar torde 2,4,5—T idag höra till de mest undersökta bekämpningsmedlen. De

övriga fenoxisyrorna är undersökta i varierande omfattning.

Mot bakgrund av detta kan det konstateras att det hittills egentligen endast är fenoxisyran 2,4,5-T, förorenad med 2,5,7,ö—tetraklordibeneo-p—dioxin,

som ansetts kunna utgöra en eventuell riskfaktor under praktiska förhållan— den och i samband med avsedd hantering. Viss nytillkommen information om epidemiologiska undersökningar i Sverige av bl.a. fenoxisyraexponerade skog.» och lantbruksarbetare antyder dock en svag carcinogen verkan inte

bara av preparat innehållande 2,4,5-T utan även av andra fenoxisyrapreparat.

År 1977 beskreve ett antal patienter med malign mesenkymal mjukdelstumör, vilka tidigare exponerats för fenoxisyror. Denna kliniska observation för- anledde en fall-kontrollstudie för att undersöka relationen mellan denna tumörtyp och exposition för olika agens, däribland fenoxisyror. Exposi- tion för fenoxisyror eller klorfenoler (som är kemiskt närbesläktade) gav i denna undersökning en relativ risk på ca 6 gånger för malign mesenkymal mjukdelstumör för personer som utsatts för fenoxisyraexposition. Av de

för fenoxisyror exponerade fallen var flertalet exponerade för 2,4,5—T, som liksom klorfenoler kan vara förorenade med polyklorerade dibenso-

dioxiner och polyklorerade dibensofuraner.

Ytterligare en fall—kontrollstudie, omfattande personer bosatta inom landets fem sydligaste län. visade ungefär samma överrisk som i norrlands— studien för malign mesenkymal mjukdelstumör vid exposition för fenoxi- syror eller klorfenoler. Som en delstudie analyserades exposition för

2,4—D OCh MCP. samt motsvarande fenoxipropionsyror diklorprop respektive mecoprop, vilket gav en överrisk av samma storleksordning. I en tredje, ännu icke publicerad kontrollstudie från samma klinik, visades att en tredje cancerform, colontumör, ej var relaterad till expcsition för fenoxi— syror. Däremot var risken för oolontumörer ökad för asbestexponerade per—

soner .

De refererade fall—kontrollstudierna ger ej underlag för en beräkning av antalet troliga fall i Sverige förorsakade av fenoxisyrornas användning i skogsbruket, men utgör tillsammans goda skäl för att speciellt bevaka håg- teringen av fenoxisyrcr.med tanke på eventuell risk för uppkomst av cancer—

sjukdom.

Prop. 1981/82: 44 97

I sammanhanget kan också nämnas en epidemiologisk studie som gjordes 1975 i Finland på ca 2 000 fenoxisyraexponerade personer. Studien, som upp- följdes 1977, och som nyligen genomgått en ny granskning, har hittills

ej indikerat någon översjuklighet i cancer.

Likaså kan nämnas en mindre studie på 204 personer som framställt, och därvid varit exponerade för, fenoxisyran 2,4,5-T. Någon ökad.dödlighet har ej kunnat påvisas i denna studie. De båda senare studierna är emeller- tid av för liten omfattning för att man skall kunna förvänta sig att finna några effekter av de slag som de redovisade fall—kontrcllstudierna rappor—

terar. lefosat

Glyfosat används i första hand för totalbekämpning av vegetation, men har även en viss selektiv verkan. I barrträdsföryngring kan medlet användas

för bekämpning av slyvegetation och undervegetation.

I Sverige har glyfosat fått användas sedan 1975. Faroklassen är fastställd till klass 5. Vid den ursprungliga registreringen fastställdes användnings— området till bekämpning av kvickrot och andra fleråriga ogräs på åkermark. Sedermera har användningsområdet utvidgats och omfattar i dag användning mot icke önskvärd vegetation på åkermark. i fruktodlingar, barrträdsför—

föryngring på industriområden o.d. samt för stubbehandling.

Våren 1979 godkändes medlet även för spridning från luften för bekämpning 1 av lövs y på ytor för eller med barrträdsföryngringar.

Glyfosat är systemiskt verkande, har stark fytotoxisk effekt, nedbryts

snabb i jord samt har låg toxicitet hos däggdjur. ?Wretroider (oermetrinl

Permetrin, som f.n. är den enda använda pyretroiden inom skogsbruket, har

en låg till måttlig akutgiftighet på däggdjur. LD5O—värdet varierar mellan 500 och 4 000 mg/kg kroppsvikt, beroende på använt lösningsmedel och där- med varierande absorptionsgrad. Ämnet har en utpräglat selektiv effekt på insekter i förhållande till däggdjur, vilket är en fördel från säkerhets— synpunkt. Medlet är effektivt verkande och kan användas i låga doser. Set har låg flyktighet och absorberas endast i ringa grad genom huden, men lokalt

erhålls en svag ögon— och hudirritation. Elimineringen ur kroppen går

Prop. 1981/82: 44 98

tämligen snabbt och ingen upplagring sker i vävnader. Ämnet har inte visat sig ge cancerogena. mutagena eller fosterskadande effekter. I tvåårsförsök på rätta och mus har vid höga doser observerats tecken på

nervpåverkan, men inga skador har kunnat påvisas på nervvävnad.

Lindan

Lindan är ett klorerat kolväte. Trots låg vattenlöslighet hör lindan till de mest vattenlösliga av de globalt sett vanligen förekommande klorerade

kolväteinsekticiderna. Substansen är samtidigt en av de mest flyktiga.

LDSO vid oral tillförsel ligger mellan 50 och 200 mg/kg på vanligen under— sökta vamblodiga djur. Utsöndringstiden vid engångsdos varierar i all— mänhet från 1/2 — 4 dygn beroende på administreringssätt, dos m.m. Vid upprepad tillförsel kan upplagring framför allt i fettvävnad påvisas, men efter ett par veckor har ämnet utsöndrats. Bland långtidseffekter av lindan kan nämnas vissa blodbildsförändringar samt fettinlagring framför allt i levern. Frågan om lindans cancerogena effekt har debatterats in— ternationellt. I USA har Environmental Protection Agency klassificerat

lindan som cancerogent ämne och restriktioner förbereds.

Inom ramen för det nordiska samarbetet på bekämpningsmedelsområdet pågår

en utvärdering av den samlade dokumentationen för lindan. 6.2 Bekämpningsmedelsrester i skogsbär ooh:svamp m.m. 6.2.1 Inledning

Spridning av herbicider från luften sker omkring månadsskiftet juli/augu— sti. Anledningen till att denna tidpunkt väljs är att även barrträden under sin tillväxtperiod (skottskjutningen) är mycket känsliga för de som tillväxthormon utnyttjade.herbiciderna. Spridningen kan därför inte ske förrän barrträden avslutat sin tillväxtperiod och årsskotten förvedats. Besprutningen måste dessutom ske innan lövträden avslutat sin tillväxtfas och fällt bladen. Den period som därigenom är lämplig för behandling samman- faller med bärsäsongen. Ett återkommande argument i debatten om flyg— spridning har därför varit att lövslybekämpningen skulle förstöra möjlig- heterna att plocka bär. Bärförekomsten är emellertid starkt begränsad i

täta björksnår och det är endast de mest lövbesvärade byggena som besprutas.

Prop. 1981/82: 44 99

Skogsstyrelsen lät 1976 undersöka i vilken utsträckning det fanns plock— ningsvärd bärförekomst på flygbesprutningsobjekten (fig. 6.2). Man fann då att på högst 16 % av den flygbesprutade skogsarealen.fanns det bär värda att plocka. Med dåvarande omfattning av besprutningen utgjorde den attraktiva bärmarken endast 0,2 0/00 av den totala skogsarealen. Myrmarkerna sprutas ej alls varför hjortronplockningen över huvud taget

inte påverkas av flygsprutning.

Pigg; 6.2 Areal med plockningsvärd bärförekomst i procent av den totala flygsprutade skogsarealen.

Källa: Skogsstyrelsen 1976.

INGEN BÄRFÖREKOMST

'."

J PLOCKNINGSVÄRD FÖREKOMST

häl—_l

PLOCKNINGSVÄRD FÖREKOMST

Prop. 1981/82: 44 100

6.2.2 Resthalter

Undersökningar avseende såväl resthalter av herbicider i skogsbär, svamp,-vatten, fisk och vilt, som smak- och luktförändringar hos skogs— bär efter herbicidbesprutning har utförts vid framför allt statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Av publicerade rapporter framgår att i vatten, fisk och vilt har rester av fenoxisyror sällan påvisats. Funna halter har genomgående varit låga. Lingon, blåbär, hallon och svamp har insamlats från skogsmarker vid olika tidpunkter efter flyg— eller traktor— besprutning med fenoxisyraestrar. Analys av provmaterial insamlat 2—4 dagar efter besprutning visar i en undersökning följande totala fenoxi- syrahalter: för lingon i genomsnitt 4,4 (0,05-10,2) mg/kg, för blåbär 5,8 (1,9—5,8) mg/kg, för hallon 1,5 (1,0-2,1) mg/kg och för svamp 4,5 (0,3—8,o) mg/kg.

I prover tagna cirka en månad efter besprutningstillfället var motsvarande värden 2,9 (1,0-6,9), 2,0 (1,6—2,8), 1,0 (0,5-1,3) och 0,4 (0,5-0,4) mg/kg. Resultaten utvisar således en tämligen långsam sänkning av rest-

halterna i oskördade bär.

Vid en senare utförd undersökning omfattande såväl fenoxisyrorna 2,4—D, 2,4,5-T och MCPA som glyfosat erhölls fenoxisyrahalter i huvudsakligen samma storleksordning som vid tidigare undersökningar. Endast relativt

låga resthalter (upp till 0,8 mg/kg) av glyfosat kunde påvisas. De undersökningar som utförts visar att

- flyg— och traktorbesprutning av skogsföryngringsytor med fenoxisyra- preparat i konventionell dos (1.5—2 kg fenoxisyra per ha från flyg, upp till 5 kg per ha från traktor) kan leda till en icke obetydlig herbicid—

kontamination av skogsbär och svamp, med totala fenoxisyrahalter på upp till 10 mg/kg

- sköljning av lingon avlägsnar endast en ringa del av ev. fenoxisyra- rester. Inom ett dygn efter besprutning kan upp till 25 % urlakas,

senare endast några få procent.

— syltkokning av lingon medför ingen eller endast obetydlig sänkning av

fenoxisyrahalten

Prop. 1981/82: 44 [01

- förvällning, enbart eller i kombination med sköljning, kan eliminera

60 % av fenoxisyrainnehållet i svamp

- fenoxisyror ej kunnat=påvisas i marknadsprover av lingon eller fabriks-

beredd lingonsylt

- fenoxisyraresterna i oskördade bär kan ha en persistens av mer än en

månad. I frysförvarade bär kan rester påvisas i flera år.

Vid en undersökning av smak- och luktförändringar hos skogsbär (blåbär,

lingon och hallon) efter herbicidbesprutning konstaterades att

smak- och luktförändringar av negativ karaktär uppstått hos merparten

av bärproverna

- den främmande kärva eller beska smaken ibland påminde om fotogen. motor—

olja, fenol eller dylikt

- smakförsämringen hos fenoxisyrabehandlade blåbär tilltog med tiden, sanno-

likt beroende på biokemiska förändringar

- bär behandlade med preparat innehållande butoxietylestern av 2,4,5-T visade sig hos flera av försökspersonerna kunna framkalla en övergående

bedövning av läppar och tunga.

Av föreliggande undersökningsresultat framgår att blåbär, lingon och hallon insamlade från herbicidbehandlade skogsföryngringsytor kan uppvisa en på- taglig försämring av smak och lukt. Kvalitetsförsämringen i dessa av- seenden kan vara så stor att besprutade skogsbär enbart från denna synpunkt kan vara undermåliga som råvara för livsmedelsindustrinl)loch'förrprivat konsumtion. Med tanke på den vanligen måttliga persistensen i miljön av fenoxisyror och glyfosat är det osannolikt att bärlframkomna under påföljande bärsäsonger skulle vara av dålig kvalitet vad avser smak, lukt och konsi- stens. I bär insamlade ett år efter fenoxisyrabesprutning har heller inga

rester av sådana herbicider kunnat påvisas.

1)

och lingon använda inom svensk livsmedelsindustri ej vara besprutade med

Enligt normer uppställda av Inköpsföreningen Svenska Skogsbär får blåbär

bekämpningsmedel eller liknande preparat.

Prop. 1981/82: 44 102

6.2.5 Resttoleranser m.m.

För att skydda livsmedelskonsumenten mot för höga resthalter av bekämp— ningsmedel har vissa länders centrala livsmedelsmyndigheter fastställt s.k. resttoleranser.

I Sverige har livsmedelsverket genom kungörelsen (SLV FS 1978:54) om främmande ämnen i livsmedel fastställt.sådana resttoleranser för vissa bekämpningsmedel (aktiva substanser) i eller på vissa livsmedel. Emeller— tid finns i Sverige ännu ej fastställda resttoleranser beträffande bär

och svamp för de i detta sammanhang aktuella medlen dvs. 2,4-D, glyfosat och MCPA. (Livsmedelsverket har fastställt resttoleranser för 2,4—D och MCPA i spannmål och vissa spannmålsprodukter samt för 2,4—D i citrusfrukter.) Nedan har en sammanställning gjorts av senaste tillgängliga information

om resttoleranssituationen för de nämnda substanserna i några industri— länder samt EG, vilka alla har omfattande listor med resttoleranser.

Land 2.4—D Elvfosat MCPA bär svamp bär svamp bär svamp Sverige _ - _ _ _ _ Canada blåbär — - -- — - 0,1 EG — — - - - - Frankrike — - _ _ _ Västtyskland "all plant foods" - - "plant food" 0,1 0,1 Japan - - - — - Nederländerna ("fruit, vege— "fruit, vege- ("fruit, vege— tables" 0,05) tables" 0,05) tables" 0,05) USA blåbär — - — — — 0,1 Sovjetunionen "all food products" — —

"not permitted"

Prop. 1981/82: 44 103

Ibn för Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s organ för livsmedels- och jordbruksfrågor (FAO) gemensamma expertkommittén för livsnedelstill- satser (JECFA) har föreslagit att ett acceptabelt dagligt intag (ADI)

av en livsmedelstillsats eller ett bekämpningsmedel beräknas på följande sätt: Med utgångspunkt från alla tillgängliga data över ett ämnes tori— citet fastställs den högsta dos som dagligen kan ges till försöksdjur under deras livstid utan att skadliga effekter kan påvisas. Denna s.k. noll-effektdos uttrycks i mg/kg kroppsvikt och dag. För att kompensera för bl.a. skillnader i känslighet mellan djur och människa samt för den osäkerhet som av olika skäl kan finnas i försöksdata tillämpas därefter en godtyckligt vald säkerhetsfaktor, vanligtvis 100. Detta innebär alltså att den funna noll—effektdosen divideras med 100, och slutvärdet definieras som acceptabelt dagligt intag för människa. ADI-värdet uttrycks i mg per kg kroppsvikt och dag. Föreligger tillfredsställande data från studier

på människa, kan en annan säkerhetsfaktor användas. Det bör understrykas att ADI-värdet avser daglig, livslång tillförsel. ADI-värdet kan därför, inom vissa gränser, överskridas i omvänd proportion till hur ofta ämnet

i fråga förtärs. Ett tillfälligt överskridande behöver därför inte inne— bära någon hälsorisk, men strävan bör givetvis vara att ADI-värden ej överskrids. Livsmedelsverket tar vid fastställande av resttoleranserna hänsyn till bl.a. rekommenderade ADI-värden. För 2, 4-3 har ADI—värden ej ställts till 0,3 mg/kg kroppsvikt och dag och för 2,4,5-T till 0,005 mg/kg

kroppsvikt och dag.

I lingon, som blivit kontaminerade med fenoxisyra i samband med besprut— ningar har, två dagar efter besprutningen, påvisats fenozisyrahalter på upp till 10 lng/kg, i blåbär upp till 6 mg/kg och i hallon upp till 2 mg/kg. I svamp har påvisats upp till ö mg/kg.

Med ett ADI-värde för 2,4-D av 0,5 mg/kg kroppsvikt och dag skall en människa som väger 60 kg utan risk (dvs. med en säkerhetsfaktcr av 100) dagliggn kunna förtära 60 i 0,5 = 18 mg av fenoxisyran 2,4—D vilket motsva- rar 1,8 kg bär med en halt av 10 mg/kg. Eftersom halten i allmänhet är betydligt lägre blir den "riskfria" bärmängden motsvarande större;

vid en halt av 1 mg/kg uppemot 18 kg;

I den s.k. hormoslyrdebatten har uppgifter förekommit om att gravida kvinnor, som av misstag utsatts för bekämpningsmedel av fenoxisyratyp p.g.a. vind— drift eller liknande eller genom förtäring av kontaminerade skogsbär,

skulle fått missfall eller att fostren skulle fått missbildningar. Även

Prop. 1981/82: 44 104

om stora svårigheter f.n. föreligger att på grundval av djurförsök dra slutsatser om risken för fosterskador hos människa finns det f.n. knappast stöd i djurexperiment för antagandet att fenoxisyror skulle utgöra en risk för fosterskador hos gravida kvinnor som tillfälligtvis via-besprutning

eller fö täring av besprutade bär kommit i kontakt med dessa medel.

Inte heller på epidemiologisk grund anses det f.n. finnas stöd för antagan- det att fosterskador skulle ha_orsakats hos människa efter låg exponering av modern för fenoxisyror via t.ex. förtäring av besprutade bär eller till— fällig vistelse i besprutat område. Ett flertal förmodade kausalsamband, såväl i Sverige som utomlands, har i olika sammanhang utretts utan att

ha befunnits trovärdiga. Fortsatt uppmärksamhet på problemet är dock önsk-

värt, inte minst för att samla övertygande dokumentation. 6.5 Eekämpningsmedlens verkan i naturmiljön

Naturvårdsverket har i två rapporter (SNV PM 1082 och 1208) om bekämpnings- medlens inverkan på markens organismer redovisat omfattande genomgångar

av den vetenskapliga litteraturen inom ämnesområdet.

I den första rapporten, vilken behandlar bekämpningsmedlens inverkan på

markfaunan, konstaterar författarna bl.a. att

bekämpningsmedlen mot skadegörare i åkermark och skogsmark ej sällan har skadliga återverkningar på djurlivet i marken och således även drabbar andra organismer än skadegörarna. Ietta förhållande är mest framträdande för insektsmedlen. Därnäst i fråga om negativa sidoeffekter

kommer medlen mot svampsjukdomar och i tredje hand ogräsmedlen

_ de negativa effekterna sällan varar längre än ett år, såvida inte till- förseln av bekämpningsmedlet fortsätter att ske varje år. Skulle emeller- tid ett och samma preparat tillföras varje år på samma yta kan risk för

permanent negativ påverkan på markfaunan föreligga

- det kan finnas samspelseffekter av negativ karaktär mellan bekämpnings—

medel, jordbearbetning och kvävegödselmedel

— balansen mellan nyttiga djur och skadegörare liksom mellan markdjur och tmikroorganismer kan förskjutas och att stabiliteten i systemet kan minska

när mångformigheten avtar

Prop. 1981/82: 44 105

- LDSo—värden bestämda på däggdjur är otillförlitliga som mått på giftig- heten när det gäller ryggradslösa djur. Tillförlitliga mått på giftig-

het för ryggradslösa djur bör därför tas fram.

I den andra rapporten, vilken behandlar bekämpningsmedlens inverkan på

markens mikroorganismer, konstaterar författaren bl.a. att

- bekämpningsmedlen inverkar, inhiberande eller stimulerande, på markmikro— organismernas tillväxt och andra aktiviteter både i renkulturer och i jord. Denna inverkan resulterar i förändringar i mikroflorans artsamman—

sättning och i samspelet mellan olika arter

— i övervägande antalet fall där testningar genomförts har man med nuvarande metodik inte kunnat konstatera någon effekt av nämnvärd betydelse för

markekosystemets funktion - fenoxisyrorna har negativ inverkan på symbiotisk kvävefixering ett flertal herbicider påverkar växtpatogena mikroorganismer. I det följande redovisas vissa ämnesrelaterade effekter i naturmiljön. Fenoxiättiksvror

Fenoxisyrapreparaten anses inte vara extremt toxiska för något djurslag.

Vid utfodringsstudier har man visat att vilt kan äta besprutade växt—

delar utan att uppvisa förgiftningssymptom. tatens veterinärmedicinska an- stalt har utfört ett stort antal analyser av fallvilt och nedlagt vilt från besprutade områden_och har då endast undantagsvis funnit fenorisyrarester

i kropparna. De högsta halterna som hittats är i storleksordningen 5—4 mg/kg i lever och njurar. En förklaring till de låga halterna är att fenoxi-

syrorna utsöndras snabbt.

Fenoxisyrorna är däremot relativt giftiga för vattenorganismer. Akut LDSO för fisk är i storleksordningen 1—10 mg/l. Fenoxisyrornas akutgiftighet för vattenorganismer innebär att de inte är lämpliga för vattenväxtbekämp- ning. Vid lövelybekämpning i skogsmark är risken.dock mycket liten för vattenorganismer i angränsande sjöar och vattendrag. Detta gäller även vid direkt besprutning över vattnet. Fenoxisyrorna är klassade som icke bi-

farliga. Akuta LD -värdet för bin är tio gånger högre än gränsvärdet för

50

Prop. 1981/82: 44 106

s.k. bifarliga medel. Det kan dock finnas anledning att misstänka att vissa esterpreparat under speciella omständigheter kan orsaka förgift- ningar. Användningen av fenoxisyror i skogsbruket bedöms av naturvårds— verket innebära försumbara akuttoxiska risker för viltet. Några kroniska långtidseffekter på vilt har ej påvisats.

En framgångsrik lövslybekämpning innebär att ca 90 % av byggets lövsly dör. Ett behandlat område blir med andra ord inte helt fritt från sly. Fältskiktet med bärris och örter påverkas i regel inte lika mycket som slyet vid besprutning därför att sprutvätskan ej når ned i några större mängder. Såväl blåbärs— som lingonris är relativt känsliga för höga doser av fenoxisyror varför skadorna på helt öppna fläckar kan bli all- varliga. Det tar på sådana fläckar åtskilliga år innan riset återhämtat sig. Att mängden ris minskar efter besprutning gör att det genomsnittligt blir färre bär året efter besprutningen och ett varierande antal år framåt. Emellertid anses kemisk och mekanisk röjning sammantagna och på lång sikt ge en liten men positiv effekt på mängden bär och ris av lingon och blå— bär. Däremot berörs inte hallontillgången nämnvärt eftersom röjningen utförs när hallonriset är på tillbakagång. Även förhållandena för örter och gräs förbättras i regel i och med att konkurrensförhållandena blivit

gynnsammare .

Den hittillsvarande slybekämpningen anses inte ha haft någon negativ effekt

på slybetande vilt i Sverige. Älg och rådsjursstammar har t.ex. ökat_mycket kraftigt sedan lövslybekämpningen infördes i Sverige, beroende på att det moderna skogsbruket ger totalt sett mycket mer bete för älg och rådjur. Man har ej heller kunnat koppla fenoxisyraanvändningen i skogsbruket till tillbaka— gång för någon speciell viltart. På grund av att fenoxisyrorna används

endast en gång på 70 - 100 år på samma yta och dessutom på myc:et begränsade områden anses det inte heller finnas anledning att befara att vissa växter skulle kunna utrotas. Det moderna skogsbruket i sig självt innebär dock

att villkoren för både flora och fauna förändras och.i vissa fall försämras. lefosat

Den omfattande toxikologiska dokumentation som ligger till grund för regi— strering av produkten visar, att glyfosat har låg toxicitet på försöksdjur. LDSO—värdet vid oral tillförsel är för råtta 4 320 mg/kg kroppsvikt. Lång— tidstoxikologiska och speciella toxikologiska undersökningar visar att

medlet har en måttlig effekt på försöksdjuren.

Prop. 1981/82:44 107

Glyfosat ger en effektiv kontroll av undervegetationen på föryngrings— ytor. Vid skogsbesprutning påverkar glyfosat även bärvegetationen. Före— komsten av bärväxter är starkt beroende på skogens ålder. Hallon och lingon är de vanligaste arterna i ungskog vilken oftast blir föremål för behandling. Lingonriset är relativt resistent mot glyfosat, medan blåbär och hallon är mera känsliga. Efter en besprutning kan det ta några år innan blåbärsriset återhämtat sig. Hallon skadas i regel i större ut—

sträckning än blåbär.

Eftersom glyfosat dödar undervegetationen kan en bekämpningsåtgärd med- föra ekologiska påverkningar. Växtnäringsnivån i marken kan öka under den tid marken inte är täckt av undervegetation. Detta kan bidra till ökad tillväxt av barrträdsplantor, men även medföra risk för urlakning av vissa växtnäringsämnen. Behandlingen förändrar även florans samman— sättning. De ettåriga arterna får i början dominans och det kan ta några

år tills de ursprungliga arterna har återetablerat sig.

I vattendrag, sjöar och kanaler tycks glyfosat ha långvarig persistens. Fiskar absorberar relativt höga mängder och den upptagna glyfosat-

mängden tycks vara persistent i fiskkött.

PVretroider Spermetrinl

Permetrin, som f.n. är det enda utnyttjade ämnet inom pyretroidgruppen,

är i allmänhet låggiftigt för däggdjur och fåglar. Det har en bred effekt på insekter och är starkt bigiftigt. Det är dessutom ytterst fiskgiftigt och all förorening av sjöar och vattendrag skall undvikas. Det är därför av största vikt att behandling av barrträdsplantor sker under kontrollerade betingelser för att förhindra ovarsam hantering av bekämpningsmedelse rester, slam från doppning, sköljvatten från rengöring av utrustning

m.m. I samband med utplantering av behandlade plantor får dessa ej vatten— slås i eller i omedelbar närhet av sjö eller vattendrag, ej heller jord-

slås i omedelbar närhet därav.

I jorden adsorberas permetrin i hög grad vid jordpartiklar och har således låg rörlighet. Väl planterade i jorden bör behandlade plantor knappast ge

upphov till störningar genom den ringa mängd som tillförs miljön. Nedbryt— ning i jord sker relativt snabbt med hjälp av mikroorganismer, i gynnsamma

fall på några månader.

Prop. 1981/82: 44 108

Lindan

Lindan är giftigt för humlor och bin. Det har en hög fiskgiftighet (vid jämförelse med permetrin dock ca 50 - 100 gånger lägre). Vid vissa under- sökningar utomlands av halten lindan i naturliga populationer av fåglar och deras ägg, fiskar och sälar har lindan kunnat påvisas, men endast i

låga halter jämfört med t.ex. DDT.

Lindan är stabilt i luft samt mot påverkan av ljus och värme. Det är relativt stabilt i vatten, något stabilare i saltvatten än i sötvatten. Halten lindan i naturliga vatten avtar snabbare än vid motsvarande labo- ratorieförsök. Härtill bidrar processer såsom avdunstning, s.k. kodestil- lation med vattenånga, adsorption, sedimentation och mikrobiell nedbryt— ning. I jorden förekommer motsvarande eliminationsprocesser. Lindan applicerat på jordytan försvinner därför snabbare än lindan som applicerats i jorden. I fuktig jord försvinner lindan snabbare än i torr. Generellt sett elimineras lindan ur jorden snabbare än andra klorerade kolväten men betydligt långsammare än bekämpningsmedel i allmänhet. I skogsmark är halveringstiden ett år eller längre. Det binds starkt till organiska jord- partiklar i de översta skikten. Vid låg dosering har inga eller obetydliga mängder kunnat påvisas i djupare liggande skikt i jorden. Risk för urlak- ning till grundvattnet kan dock föreligga i sandrika jordar som behandlats med större mängder lindan. Föroreningar av ytvattnet kan in—

träffa om ett timmerupplag som skall besprutas är beläget i närheten av en bäck, ett dike eller dylikt eller om extrema höjdförhållanden råder.

Prop. 1981/82: 44 109

7 ALTERNATIVA METODER FÖR LÖVKONTROLL OCH INSEKTSBEKÄMPNING. EFFEKTIVITET OCH KOSTNADER M.M.

7.1 Bekämpningsmedeloch bekämpningsmetoder

Med (kemiskt) bekämpningsmedel förstås enligt 22 & kungörelsen ( 1975:344 ) om hälso— och miljöfarliga varor sådant ämne eller beredning som kan an- vändas till skydd mot egendomsskada, sanitär olägenhet eller annan jäm- förbar olägenhet, förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus. Dessa

organismer kallas vanligen i skogs- och växtskyddssammanhang "skadegörare".

Även icke—kemiska eller s.k. alternativa bekämpningsmetoder utnyttjas för

att åstadkomma ett motsvarande skydd mot skade örare. €

Existerande och tänkbara bekämpnings— eller produktionsmetoder kan indelas

på det sätt som framgår av figur 7.1.

FYSlXALlSKA

!!!U'vmu ' "Mimar

Lu Iiuull

Hama-u c

SKADEGÖRA.7

Figgg'FJ Bekämpningsmedel och bekämpningsmetoder

Källa: Biologisk bekämpning av skadedjur

Prop. 1981/82: 44 110

Framförallt i samband med insektsbekämpning används alltmer s.k.

integrerad bekämpning varmed avses en samordnad och balanserad

användning av olika metoder inklusive förebyggande sådana mot skade—

insekter.

f

nw- Foudhrw - '

mum-u byen—U' une:

Kvnu'llk- l'lukl Im -- |__..."

...! '

r/v?

" N N,- YI _ nu I.: 15. N/ hnxrmp-wiv-q' (::-.ru _

(NTEGPERAD BEKÄMPNIM'.=

w Prognos och varningsliänst ©

Pigg; 1.2. Integrerad bekämpning

Källa: Biologisk bekämpning av skadedjur

Prop. 1981/82: 44 111

7.2 Alternativa lövkontrollmetoder

7.2.1 Inledning

Lövinslaget i bestånden har ökat kraftigt under de senaste decennierna. En tungt vägande orsakhärtill utgör skogsbeteteupphörande. Under första delen av detta sekel förekom ännu boskapbete över stora delar av skogsmarken. Genom skogsbetet hölls föryngringsytorna tämligen fria

från lövsly så att barrträdsplantorna fick möjlighet att växa upp.

I anslutning till odlingsmarken förekom stora hagmarker där betesavkast- ningen hade ungefär lika stor betydelse som virkesavkastningen. När betes- gången successivt upphörde tilläts barrskogen komma in, men inblandingen, av lövträd var stor. Den var större än i den tidigare egentliga skogsmar- ken. Många av dessa hagmarksskogar med hög lövinblandning har nu börjat slutavverkas. De ger då upphov till större lövuppslag än som förekommit någon gång tidigare. Den efterhållande verkan på lövskogen som vedhugg- ningarna inneburit har också minskat successivt fram till år 1975. De ökade oljepriserna gör nu vedeldningen åter lönsam, vilket kommer att

leda till ökade avverkningar i lövskog främst av grövre träd. Jämfört

med förhållandena före år 1950 finns det också större arealer slutav- verkningsmogen skog och man måste följaktligen slutavverka betydligt större arealer än som skedde tidigare. Detta ökar givetvis det totala röjnings-

behovet.

Före år 1950 hade massaindustrin ännu inte börjat utnyttja lövvirket som råvara. De lövträd som växte upp och ingick i gallringsbestånden höggs

i södra och mellersta Sverige i stor omfattning till kolved. Över hela landet höggs betydande mängder lövvirke till brännved. Inom områden där det inte fanns avsättning för ved tillämpades i en del fall den metoden att man dödade lövträden i gallringsbestånden genom ringbarkning. Där nämnda skötselmetoder tillämpades var slutavverkningsbestånden praktiskt taget utan lövinblandning. Insåningen av löv på föryngringsytorna blev därför i sådana fall obetydlig. Undantag därifrån var de bestånd som glesats ut genom blädningsartade huggningar, så att lövslyt fått möjligw het att skjuta upp. Emellertid förblev dock en stor del av skogsarealen

opåverkad av trädslagsreglerande åtgärder.

Efter andra världskriget ändrades förutsättningarna radikalt. Tillgången

till äldre skog var större än förut och slutavverkningarna började öka i

omfattning. Skogsbetet avvecklades successivt. Massafabrikerna började

utnyttja lövvirket.

Prop. 1981/82:44 112

De ändrade brukningsformerna medförde att lövslyt började öka kraftigt

på föryngringsytorna. Eftersom blädningen visat sig ge otillfredsställan- de återväxtresultat måste man öka intensiteten i skogsodlingsarbetet. Därvid beredde konkurrensen från lövet stora bekymmer varför man pröva- de en rad olika metoder i försöken att minska lövslyförekomsten. Man försökte t.ex. bränna ihjäl stubbskotten. En annan metod var att med traktor rycka upp björkstubbarna så att de inte skulle skjuta skott. Metoderna hade ringa framgång. Först när fenoxisyrapreparaten infördes

i början på 50—talet fick man ett effektivt hjälpmedel för att reglera

lövslyförekomsten.

Behovet att hålla tillbaka lövet i barrträdsföryngringarna kommer att bestå. Riksskogstaxeringens uppmätningar ger klara belägg för detta. Lövförekomsten i slutavverkningsskog är nämligen fortfarande påtaglig. Detta medför att även framgent rikliga rotskotts— och stubbskottsuppslag efter avverkning kan förväntas. Lövträd kommer också alltid att vara tillstädes i skogens randzoner med åtföljande insåning av frö på ny-

tillkomna kalytor.

I det följande behandlas några alternativ till skogsbrukets hittillsvarande metoder för att komma till rätta med de lövproblem som uppstår på vissa

arealer.

7.2.2 Mekanisk eller manuell lövkontroll

Lövröjning har av ålder utförts med enkla handverktyg såsom yxa och såg samt röjknivar av olika modeller. Sedan femtiotalet har röjningsmotor- sågar börjat användas i allt större omfattning. De är nu helt det domine—

rande hjälpmedlet vid röjning.

Mekanisk röjning är lämplig främst på objekt med måttlig lövinblanding, samt på mindre objekt som är svåra att behandla med kemiska preparat. Vidare kommer röjningssågen till användning på objekt där man av olika anledningar vill behålla ett inslag av lövträd t.ex. i luckor i barr— trädsbestånden. Mekanisk röjning är även nödvändig i de fall man vill behålla lövträd i form av en skärm t.ex. på starkt frostlänta lokaler över hela landet, i synnerhet där man planterar gran, eller strax under barrskogsgränsen, där plantorna måste skyddas mot klimatskador i form av frost och uttorkning. Eftersom det endast är skuggtåliga trädslag som tål överskärmning är det av våra vanliga barrträd endast granen som kan skyddas på detta sätt. Skyddet får dock köpas till priset av betydligt

Prop. 1981/82: 44 113

nedsatt tillväxt hos granen samt kostnader för att genom lämpliga röjningar forma och underhålla en skärm av lagom täthet samt att av—

lägsna densamma när den fyllt sin uppgift.

Allmänt sett finns inget hinder för att det uppväxande lövslyt avlägsnas för hand. Manuell lövkontroll är dock en dyrbar åtgärd. Att avlägsna tusentals lövstammar per hektar tar tid. Dessutom måste åtgärden ofta

upprepas en eller två gånger. 7.2.3 Skogsbetning

Försök har under 1970-talet bedrivits för att utröna om man genom ut- ökad fårbetning skulle kunna komma till rätta med en del av lövsly— problemet. Emellertid visar det sig att fårens betesval inte är idea— liskt från denna synpunkt. Fåren ratar nämligen björk om de inte ställs på svältkost. Varje hygge behöver dessutom betas under flera år med 3—5 får eller fler per ha. Det krävs därför mycket stora mängder får för att annat än marginella effekter skall uppstå i fråga

om lövslydecimering. 7.2.4 Uppskjuten röjning

På marker med utpräglade lövproblem medför utebliven lövkontroll, att en mycket stamrik ungskog av huvudsakligen lövträd utvecklas. Barr— trädsinslaget blir ojämnt och ej det eftersträvade. Sämst klarar tallen konkurrensen. I stadiet för ungskogsröjning (2—4 m höjd) kan bestånden ofta beskrivas som en tät vass av lövstammar. Ungskogsröjningen är kostsam och resurskrävande att genomföra. Slutresultatet blir ofta en ungskog med stort lövinslag pga. brist på utvecklingsbara barrträd.

Den framtida avkastningen blir låg. Den i våra skogar helt dominerande glasbjörken producerar endast hälften så mycket som tall och gran. Eken producerar ännu mindre. Genom gallringsingrepp — som blir osed— vanligt dyra måste skogsskötaren successivt avlägsna lövträd och söka föra över produktionen på existrerande och invandrande barrträd. Resultatet blir en beståndsbild som är långt ifrån idealisk, beståndet blir ojämnt och luckigt. Volyms— och värdetillväxten blir låg i dylika bestånd. Tillväxten fördelas på ett stort antal genomsnittligt klena träd. Efter några årtionden blir gallringsbehovet utpräglat. Gallrings— åtgärden blir mycket dyr och går inte att mekanisera. Virkesskörden

består av träd med ringa värde. Beståndet blir känsligt för snöbrott.

Prop. 1981/82: 44 114

Utvecklingen hos den reducerade mängd barrträd som överlevt blir till— bakasatt. Tidpunkten för deras mognad förskjuts kraftigt framåt i tiden. Totalresultatet blir därför lågt markutnyttjande och dålig

värdeavkastning.

Underlåtna eller uppskjutna lövkontrollåtgärder leder ej heller till något tillskott av bränsleved. Jämfört med ett röjt bestånd är skillnaden mot ett oröjt. stamrikt bestånd i huvudsak att tillväxten fördelas på ett mycket större antal trädstammar, till stor del löv.

Vid avverkningen måste ett stort antal småträd avlägsnas vilka endast

är användbara som bränsle. Avverkningskostnaderna för detta klena

virke kan bli så höga att den ekonomiska drivkraften för tillvaratagande kommer att saknas. Den virkesvolym de klena träden representerar kunde, om beståndet skötts tidigare, nu funnits i form av större, värdefullare och mer lättskördade träd. Även i ett tidigare röjt bestånd kan givet— vis en del av virket tillvaratas för exempelvis bränsleändamål och detta

då till lägre kostnader.

Barrvirket är oftast det bäst producerande, det billigaste, och därför gynnsammaste alternativet även om man vill framställa bränsle. Förut- sättningar att skörda röjningsvirke som bränsle föreligger i stort sett endast på begränsade arealer inom bondeskogsbruket, då för eget upp—

Värmningsbehov. 7.2.5 Hyggesbränning

Under 1940— och 50—talen var hyggesbränningen i Nord— och Mellansverige en vanligt förekommande åtgärd. Efter bränningen skedde sådd eller plan- tering av framför allt tall. Bränningen leder till att kvarvarande löv- vegetation inkl. levande stubbar och ytliga rötter till stor del dör. Gjorda undersökningar visar att lövsly- och lövträdsinslaget är_väsent— ligt mindre i barrträdskulturer som anlagts efter bränning jämfört med

om sådan ej skett.

Hyggesbränningen upphörde i praktiken under 1960—talet. Orsaken var bl.a. problem med en skadesvamp (rotmurkla) som angrep och dödade nysatta plan— tor. Ett annat skäl var svårigheten att anpassa denna mycket speciella ooh arbetsintensiva verksamhet till förändrade krav. Idag har dock nya tekniska lösningar gjort det möjligt att på nytt aktuelisera hygges—

bränning.

Prop. 1981/82: 44 | 15

7.2.6 Plantering av contortatall

Contortatallen växer i ungdomen ca 50 % snabbare på höjden än svensk tall. Den är dessutom motståndskraftig mot några svampsjukdomar som medför att den vanliga tallen lätt dukar under för lövslykonkurrens. Konsekvensen är att contortan på lämpliga odlingslokaler i norra Sverige — nästan alltid förmår kämpa om herraväldet med lövet betydligt

mer framgångsrikt-än vanlig tall.

Med hänvisning till vissa befarade risker vid contortaodling, samt därtill förmenta miljöskäl, har riksdagen genom föreskrifter i skogs- vårdslagen ålagt skogsbruket restriktivitet beträffande contortaodling. Således får fr.o.m. år 1984 under maximalt utnyttjande endast ca 25 000 hektar contortabestånd anläggas per år i landets nordliga och mellersta delar. Restriktionernas utformning gör det sannolikt svårt att ens nå upp till denna areal. Inom samma område uppstår varje år ett lövkontroll-

behov som arealmässigt sett är av en betydligt större storleksordning.

contortatallen skulle emellertid kunna få en viktig roll som framtida

biologiskt hjälpmedel för att bemästra en del av lövslyproblemet. 7.3 Kostnadsjämförelse mellan olika behandlingsmetoder

Enligt Skogsstatistisk årsbok 1977 anges röjningskostnaden till i medel- tal 514 kr/ha för hela landet. Skogsstyrelsens statistik för beräknad normalkostnad vid röjningsarbete utfört av beredskapslag budgetåret 1978/79 återfinns i tabell 7.1. Den verkliga kostnaden är högre, men

av mindre intresse då många arbetstagare i denna kategori icke har full

arbetsförmåga.

Tabell 7.1 Skogsvård. Sedvanliga beredskapsarbeten. Budgetåret 1978/79 Röjning Källa: Skogsstyrelsen

L'a'n Area'l ha Av SVS godkänd Kr/ha Normal dags— norma1kostnad, kr verksåtgång Dagsv/ha 5, W, X, Y, Z, AC, BD 17 028 11 168 489 656 1,4 Övriga 9 652 8 181 209 848 1,8

Summa 26 680 19 349 698 725 1,5

Prop. 1981/82: 44 1 16

Dagsverkskostnaden är i tabellen beräknad til 475 kr/dag. Ett dags— verke utgörs av ca 7 effekti'a timmar plus 1 timme för privilige— rad frånvaro, spilltid vid flyttning. dåligt väder och mörker samt

tid för återkommande utbildning.

Dessa siffror är medeltal för röjningen. För de mera lövbemängda röj— ningsbes -tån de en ökar dagsverksåtgången avsevärt. För sådana bestånd som bör kemiskt'behandlas torde lågt räknat. i medeltal ytterligare 0,5

dagsverken per ha behövas.

jämförelse av kostnaderna för mekanisk och kemisk röjning bör man ta hänsyn till att man som regel besprutar endast de mest lövbemängda objekten. Efters MO konkurrensen från lövet i sådana fall är hård, är

det nödvändigt Mt sätta in behandlingen i ett tidigt stadium dvs. re—

"r ytterst svårt m:

den i huggningsklass io hB1(jfr. avsnitt 4.1). Det

och arbetskrävande att utföra en mekanisk röjning i sådana bestånd. Vid fällningen lägger sig stammarna som ett tjock täcke over barrplan— terna om man inte lägger det fällda riset till rätta. Det är ett tids- ödande arbete och man kan inte undvika att en del plantor skadas genom toppbrott eller aldrig blir återfunna under riset. Det tätaste löv—

beståndet kan inte så länge bladen sitter kvar, därför att man

inte ser barrplan

Kostnaderna för flypbesprutning är beroende av objektets storlek, avstånd till flygfältet samt nreparattyp. Om man använder fenoxisyrapreparat

kan man räkna med att flybeg sprutningen kostar ca 205: kr/ha. Om man an— vänder prepa.rat baserad e på glyfosat får man räkna med ungefär en fördubbling av kostnaderna. Till detta ska läggas en del kostnader som markägaren har för föroered elser. En flygsprutning dödar sällan allt löv på objektet. Därför :an det efter något år bli nödvändigt att göra

ustering med mekanisk röjning. Under nämnd a förutsättningar

en efter

(är

rlen följande för lövrika bestånd vid användning av fenoxi—

Mekanisk röjning 2—3 gång er 2 200 kr/ha Flygbesprutning + efterjustering 500 krfha Besparing vid besprutning: 1 700 kr/ha

Förutom de direkta kostnaderna bör man värdera den inverkan respektive

metod har på virkesproduktionen. Det är inte möjligt att med någon större

Prop. 1981/82: 44 l|7

o m ,. (|» 9. »

kort sammanfatta risk en för skador på plant orna och hur produktionen påverka Vid mekaniskr jning finns viss möjlighet att lämna lövträds pl antor i

luckor i barrträdsföryngringen. Detta kan ske endast vid sent insatta röjningar då barrplantorna hunnit bli ett par meter höga och de löv—

plantor som ska lämnas är rät t små. I annat fall blir barrp la nto na

r

snabbt övervuxna. En tidig . insatt lövbesprutning, före ca 2 m bestånds— höjd, ger dock samma möjlighet, eftersom man vanligen får insådd i

luckorna av lövplantor, som kan växa in i beståndet.

Mekanisk röjning är den enda anvä dbara metoden då man behöver lämna

en lövskärm till skydd mot klimatskador.

|_. %. ,... '.. (D

Det är, som nämnts, angeläget att i ett tidigt stadium röja de

bestånden. På grund av arbetssvårigheterna och för att undvika H 0

"j— ningar flera gånger i samma bestånd, upp skjuts i praktiken den mekaniska röjningen till stamantalet minskat till följd av konkurrensen. Av skogs—

ägarna uppfatt e det nämligen knappast som meningsfullt att röja i detta

skede, eftersom resultatet då inom kort tid blir mångdubbelt fler Stam— mar. Barrföryngringarna skadas följaktligen genom plantavgång och ned satt tillväxt. Detta innebär att den produktionsförlust som redan är grund— lagd i nuvarande huggningsklass B? och 53 kommer att uppstå även i de nya best and som växer in i nämnda klasser vid ett mekaniskt röjnings—

program. 7.4 Röjnings— och arbetskraftsbehov samt kostnader

I det följande har vid beräkning av erforderliga resurser för röjning hänsyn tagits till nödvändigheten av att ta igen eftersläpande röjnings— areal under de närmaste åren. När denna eftersläpning inhämtats sjunker det årliga röjningsbehovet till ungefär hälften. Den 1 januari 1980 trädde den nya skogsvårdslagen i kraft. Skogsvårdslagen (55 7 och 9) föreskriver att plant- och ungskog ska skötas med röjningar. Enligt anvisningarna till lagen ska e tersläpningen inhämtas inom fem år.

I det följande görs beräkningar över röjningsbehov, kostnader och dags— verksåtgång för två alternativ för röjning, nämligen alternativ 1 med

en kombination av kemisk och mekanisk röjning och alternativ 2 för

enbart mekanisk röjning.

Prop. 1981/82: 44 [18 7.4.1 Alternativ 1: Kemisk och mekanisk röjning Förutsättningar:

1. För kemisk behandling med herbicider medräknas följande arealer

hela arealen i huggningsklass (hkl) A som enligt tabell 4.1. hänförts till lövröjning dvs. de mest lövbemängda byggena,

.,

- hela arealen i hkl Bl som enligt tabell 4.1 hänförts till lövröjning,

hälften av de arealer i hkl B2 och Bö vilka enligt tabell 7.2 har 6 000 stammar eller fler per ha. Egentligen borde huvudparten av dessa bestånd behandlas kemiskt men en stor del av dem har som framgår av tabell 7.5, så lågt stamantal av barrträd att lövträden måste ingå i de framtida

bestånden. Sådana bestånd måste därför röjas mekaniskt.

Procent av arealen i 32 och E (se tabell 7.2 med.Z 6 000 stammar ha

_ . Lövröinina hkl Röjning hkl hegion

32. EB BZ 33 1—5 18 24 14 17 4-5 27 52 20 21

- från summan av ovannämnda arealer dras 10 %. Denna areal beräknas ligga inom sådana känsliga områden. som av naturvårdsskäl inte bör besprutas.

Denna areal överförs till mekanisk röjning.

2. För mekanisk behandling medräknas följande arealer:

de arealer i 32 och 35 enligt tabell 7.2 vilka har mindre än 6 000 stammar per ha och hälften av arealen med 6 000 stammar eller flera (se under punkt 1)

- 10 % av arealen för kemisk behandling enligt punkt 1.

(Anm. A och 31 skogarna, som inte hänförs till lövröjning röjs enligt vedertagna regler inte förrän de vuxit in i BZ såvida det inte rör sig

om enkelställningar i sådder och naturliga föryngringar.)

5. Kemisk behandling förutsätts ske med flyg utom för små objekt, som

behandlas från marken.

Prop. 1981/82: 44 ' I 19

4. Kostnaden för den kemiska behandlingen beräknas till 500 kr. per hektar som ett medelvärde för landet. Stora skillnader i kostnader föreligger beroende främst på objektsstorlek och ägarstruktur. I kost- naden är inkluderad administration och viss efterbehandling på meka- nisk väg (0,3 dagsverken per ha).

5. Dagsverksåtgången vid mekanisk röjning i 32 och BB bestånden är beräk— nad till 1.4 dagsverken i region 1-5 och 1,8 dagsverken i region 4—5.

6. Arbetskostnad per dagsverke vid mekanisk röjning inklusive röjsåg 475 kr-

Ärligt röjningsbehov för de närmaste åren samt dagsverksbehov och kostnad

enligt alternativ 1 framgår av tabell 7.4.

Prop. 1981/82: 44 120

TABELL Z,2FURDELNING I STAMANTALSKLASSFR AV TOTALT STAMANTAL OCH LUV-

B 3

STAMMAR 1 T—li'jäGitIiiiSIQJlSS & OCH 33 KNLA:SQESHWE1&W

TOTALT STAM- -- _ x . ROJNINGS ANTAL C>0'5 ”' AREALER 1 000 HA OCH ANTAL LÖVSTAHMAR/HA HKL TYP PER HEKTAR ' _ REGION 1 -— 3 REGION 4 _ 5 YTA R — 20 M _ Löv sT _ Löv ST.

0- 4000 2500 4 - 6000 7 200 6 - 10000 8 300 10000 + 13 700 SUMMA 5 790 0 4000 2 651: ' 4 6000 28 236 4 000 4 200 Römme 6 - 10000 23 5 900 7 300 10000 + 15 38 11 700 11 19 11 30.0 SUMMA QL; 0 313"? 0 - 3000 14 4 300 | 3 - 4000 6 4 400 | 4 6000 6 26 7 153 ; 6000 + 12 12 11 00: * SUMMA 32 6 950 | 1 400 134 1 200 2 600 59 2 890 , RÖJNING 3 800 54 247 4 800 ' 8 7CO 66 55 9 500 | 3 200 313 4 100

TOTALT STAMANTAL,=>0,5 M H. ÄR BEDÖMT PÅ EN YTA R = 20 M. MEDAN ANTALET LÖVSTAMMAR ÄR UPPRÄKNAT PÅ EN YTA R = 5 M.

Eabell 7 . 5

Genomsnittligt stamantal per hektar samt andel lövstammar i procent av totalantalet på de arealer som bedömts vara 1

behov av löerJning eller rOJning enligt tabell 1. __ _ AREAL I 1 000 HA, STAHHAR PET HA FÖR SAMTLIGA TRÄDSLAC (S) OCH FÖR BAHRTHAD (F)

Kronan Övr al lm Bolag Privata

Simuna

Kronan

Övr al lm

Bolag

Privata

Summa

Källa:

"(DEL 2 :un-

FJNNNMCC-NN :F! .-

CX: ,. INN? _

NC ..

N.N. LIN NK ,_.

Sko rest relsen

Ujvröjning

Stam/hn (lövand %)

FJFQFv—crvv— LINNUNN wu—xc- F&Dw— MNT—?Ptrw—u'xv—c—

Prop. 1981/82 44

Stam/lm Areal (Lövaml 4,1.)

121

Mu—LFXNLPNNCLNLINN (NMXCNXLNKNNINN CFWNWNXCNXDOJ

Prop. 1981/82: 44 122

T_ABE_LL_Z,'—1ARLIGT RÖJNINGSBEHOV FÖR DE NÄRMASTE AREN SAMT DAGSVERKSBEHOV OCH KOSTNAD BLIGT ALT 1

KALLA: | KEMISK RÖJNING MEKANXSK RÖJNING ! i 1 000 K- 1-3 A1 i 29 ' 68 B2 LÖVRÖJN | 3 30 B2 RÖJNING 5 66 B3 LÖVRÖJN 2 14 B3 RÖJNING 13 136 SUMMA 120 60 000 246 344 000 163 590 4-5 i A , Bl ' 132 LÖVRÖJN 17 BZ RÖJNING 22 B3 LÖVRÖJN 8 B3 RÖJNING 73 SUMMA 120 216 000 102 600

F”_ 1 : :FTEP. REL": 10 % ENL A 175 87 300 EFTER TILLÄGG ENL 5 385 589 800 280 155

Prop. 1981/82:44 123

7.4.2 Alternativ 2: Enbart mekanisk röjning

För att ersätta den i alt. 1 föreslagna kemiska röjningen med mekanisk gäller vid nedanstående kalkyl följande förutsättning: - I hkl A åtgår 2 dagsverken per ha i region 1—5 och 5 i region 4—5

I hkl Bi beräknas röjningen behöva upprepas enligt följande:

Region Antal röiningar Dagsverksåtgång 1—5 2 2.5 + 1 = 55 4—5 5 5 + 2+ 1 = 6

Dessa siffror är dock mycket osäkra eftersom dataunderlaget är begränsat.

- I hkl 132 och 135 beräknas åtgå 1,8 dagsv. i region 1-5 och 2,2 dagsv. i region 4-5,

- i övrigt-förutsättningar enligt alt 1.

Det beräknade årliga mekaniska röjningsbehovet för att ersätta kemisk röjning enligt alternativ 1 framgår av tabell 7.5. Det beräknade totala

mekaniska röjningsbehovet samt dagsverksåtgång och kostnader framgår av tabell 7.6.

Tabell 7.5 Ärligt mekaniskt röjningsbehov för att ersätta kemisk röjning enligt alternativ 1 Källa: Skogsstyrelsen

Region 1 000 ha Antal da-sverken , per ha Totalt

Kostnad 1 000 kr

A 29 2 58 000 .Bi 3,5 238 000 82 Lövröjn 1,8 5 400 BZ Röjning 1,8 9 000 B3 Lövröjn 1,8 3 600 83 Röjning 1,8 23 400 Suma 337 400 160 265

A 3 24 000 Bi 6 294 000 BZ Lövröjn 2,2 6 600 BZ Röjning 2,2 6 600 83 Lövröjn 2,2 4 400 83 Röjning 2,2 19 800 Summa 74 355 400 168 815

329 080 296 163

Summa riket 194 692 800 Efter red. 10 % enl A 175 623 500

Prop.]981/82:44 124

Tabell 7.6 Totalt mekaniskt röjningsbehov, dagsverksåtgång och kostnader Källa: Skogsstyrelsen

Kostnad 1 000 kr

1 000 ha. Antal dagsverken

280 155 296 163

589 800 623 500

%Enligt alt 1 :Tillägg enl alt 2 ovan

576 318

7.4.5 Jämförelse mellan alternativen

I båda alternativen har det årliga.röjningsbehovet satts till 560 000 ha netto för att eftersläpningen skall kunna tas igen inom en femårsperiod. I alt. 2 har emellertid räknats med att hkl B1 behöver upprepade röjningar varför i detta alternativ den årliga behandlade arealen kommer att öka i

inte obetydlig omfattning.

I alt. 1 uppgår kostnaden för såväl kemisk som mekanisk röjning till totalt dryft 567 milj. kr. och i alt. 2 med enbart mekanisk röjning till drygt 576 milj. kr. Kostnadsökningen vid övergång till enbart mekanisk röjning utgör således under angivna förutsättningar 209 milj.

kr. per år.

Vid en jämförelse mellan dagsverksåtgång och arbetskraftsbehov för röja ningsprogrammen räknas inte dagsverksbehovet för planläggning och admini- stration av röjningarna. I beskrivningen ovan har angetts att i den kemiska röjningens kostnader har medräknats viss insats av mekaniska ar- beten för efterjustering. Om denna insats beräknas till 0,5 dagsverken per ha skulle dagsverksåtgången för kemisk röjning bli 175 000 x 0,5 = 52 500 dagsverken.

Dagsverksåtgången för kombination av kemisk och mekanisk röjning uppgår under angivna förutsättningar till 589 800 + 52 500 = 642 500 dagsverken och för enbart mekanisk röjning till 1 215 500 dagsverken. Sdllnad i dags— verksåtgång mellan alternativen utgör således 571 000 dagsverken per år.

Under antagande dels att röjningsbehov är fördelat så att ca hälften ligger inom storskogsbruket och hälften inom privatskogsbruket (tabell 4.5), dels att privatskogsbruket till hälften utför röjningarna i egen regi,

skulle tre fjärdedelar av röjningsbehovet behöva utföras av anställd

Prop. 1981/82: 44 125

personal. Det innebär enligt alt. 1 ett arbetskraftsbehov av 481 700 dagsverken och för alt. 2 910 000. Antal personer som behöver syssel—

sättas för de två alternativen framgår av figur 7.5.

Om man utgår från att man kan röja högst halva året eller 100 dagar

per år åtgår det i alt. 1 ca 4 800 personer och i alt. 2 ca 9 100

personer dVS. 4 500 personer fler. Om röjningen utförs som ett del— tidsarbete under två månader per år åtgår i alt. 1 dryft 12 000 personer och i alt. 2 ytterligare minst 11 000 personer således sammanlagt 25 000

personer.

Antal 1000-tal syssel— satta

20 40 60 80 100 120 140 Antal röjningsdagar per person och år

Pigg; 7.5 Antal personer som behöver sysselsättas för de två diskuterade alternativen -

Källa: Skogsstyrelsen

Prop. 1981/82:44 126

Det som här redovisats kan sägas utgöra två ytterlighetersalterna— tiv. Sålunda kan man å ena sidan utgå från att det inte kommer att kemiskt röjas 175 000 hektar årligen därför att många objekt som föreslagits till besprutning, utgörs av små och spridda bestånd inom privatskogsbruket. Av organisatoriska och andra skäl är det svårt att få till stånd flygbesprutning av alla dessa. Även andra sprid—

ningsmetoderkan vara svåra att arrangera.

Alternativet med mekanisk röjning är å andra sidan en nästan ogenom— förbar uppgift främst av kostnadsskäl. Därtill torde det bli svårt att skaffa arbetskraft för uppgiften. Att i stor utsträckning hänvisa ovan arbetskraft till röjningsarbete kommer, enligt de erfarenheter som hittills vunnits, att bli ytterst besvärligt inte minst från ar— betsledningssynpunkt.

1979 års skogsvårdslag föreskriver att röjning ska utföras i erforder- lig omfattning. Det förutsätts att eftersläpande röjningsbehov tas igen inom en femårsperiod. För att verkställa de skogspolitiska besluten krävs därför att ett röjningsprogram ungefär enligt här beräknad omfattning genomförs.

7.5 Arbetsskador vid röjning med mekaniska hjälpmedel

Statistiska uppgifter om arbetsskador

Nedan redovisas en bearbetning av de arbetsskadeanmälningar till för- säkringskassorna som vidarebefordrats till arbetarskyddsstyrelsen via yrkesinspektionen. Bearbetningen är gjord med avseende på arbetsskador som inträffat vid röjningsarbeten omfattande ungskogsröjning, hygges—

rensning, linjeröjning och naturvårdsröjning.

Tabell 7.7 avser skador som drabbat anställda under 1978, medan tabell 7.8 avser skador som drabbat siälvverksamma företagare under tiden juni 1977 - december 1978. (Den senare kategorin omfattades av arbetsskade- försäkringslagen först fr.o.m. den 1 juli 1977, varför material saknas före denna tidpunkt). Tabell 7.8 bygger på en bearbetning som utförts

av skogsstyrelsen.

Tabell Z:7 Antal arbetsskador fördelade efter sjukskrivningstidens löngd enligt arbetsskadeanmölningarna till Försök—

ringskassorna För kategorin anställda 1978 vid röjningsarbete med mekaniska hjälpmedel.

Källa: Arbetarskyddsstyrelsen

N

Skadeorsaker Ingen sjuk— Troligen 1—7 Troligen Dödsfall Ej noterat Summa skrivning dagars sjuk— längre sjuk— skrivning skrivningstid

Prop. 1981/82

44

Motorkedjesög — 18 10 1 Motorröjsög 1 14 23 - thndredskap — 24 10 -

Tröd, kvistar, 7 62 20 - spön, splitter Halkning, snav— 3 43 54 - 3 103 31,0 ning, sträckning

Överanströngning 1 7 7 - 7 22 6,6 Insektsstick — 7 - - - ' 7 2,1

31 9,3 41 12,3 35 10,5 94 28,2

NNFIH

Summa 12 175 124 1 21 333 100,0

127

Prop. l981/82: 44 128

Tabell 7.8 Antal arbetsskador för kategoring självverksamma företagare

juni 1977 - december 1975 vid röjning med mekaniska hjälpmedel

Antal %

Motorkedjesåg 16 18,0 Motorröjsåg 5 5.6 Handredskap 16 18,0 Halkning 25 25,8 Kvist. träflis m.m. i ögonen 19 21,3 ÖVTiEt 7 7,9 Ofullständigt beskrivet & 2,4

Summa 89 100,0

Källa: Skogsstyrelsen Anm. Skogsstyrelsen anger att ett fåtal arbetsskador vid planterings- arbete ingår i materialet. En reducering av antalet skador med 3 enhe—

ter till 86 kan därför synas skälig.

För att göra antalet skador enligt tabell 7.8 jämförbart med totala an— talet skador enligt tabell 7.7 reduceras det förstnämnda antalet med en redjedel vilket ger 57 skador per år. Det totala antalet skador vid röjningsarbeten i skogen under 1978 enligt arbetsskadeanmälningar till försäkringskassorna blir utgående ifrån ovanstående beräkningar således

555 + 5? = 390-

Av tabellerna framgår att a) mekaniska hjälpmedel, b)träd, kvistar och spån samt c) halkning, snavning m.m. vardera förorsakar ca 1/5 av skadorna. .rbetsskadornas svårighetsgrad

För att belysa arbetsskadornas svårighetsgrad vid röjning med mekaniska hjälpmedel har arbetsskadeanmälningarna till försäkringskassorna under- sökts vad avser sjukskrivningens längd. Bearbetningen har begränsats till kategorin anställda, eftersom motsvarande material för kategoring själv- verksamma företagare ej varit tillgängligt.

I tabell 7.7 redovisas sjukskrivningens förväntade längd för olika skadeorsaker. Sjukskrivningstidens längd är en uppskattning utförd av arbetsgivaren vid ifyllandet av anmälan.) Av tabellen framgår att skador— na av motorkedjesåg har sin tyngdpunkt i gruppen med kortare sjukskriv—

ningstid medan det motsatta förhållandet gäller för skador av motorröj-

Prop. 1981/82: 44 129

såg. Redovisningen ger emellertid en onyanserad bild genom den grova indelningen i stora grupper. Ungefär hälften av skadorna, som huvud— sakligen utgörs av sårskador, har vid arbetsskadeanmälan bedömts för- orsaka en längre sjukskrivningstid. Hur lång denna sjukskrivningstid är i medeltal eller hur den fördelar sig kan inte anges med ledningav det använda materialet. Samtidigt visar det redovisade dödsfallet att

verkligt allvarliga olyckor kan förekomma.

Handvertygen visar en tydlig övervikt för den kortare sjukskrivnings-

tiden.

Skador orsakade av träd, kvistar, spån och splitter dominerar inom gruppen med den kortare sjukskrivningstiden. Dessa skador är ofta ögon— skador, som i stor utsträckning skulle kunna förebyggas genom en ökad användning av ögonskydd.

Skador till följd av halkning, snavning, sträckning etc. är ofta åter- fall i tidigare erhållna led- och muskelskador, vilket ibland anges i

arbetsskadeanmälningarna.

Arealer som röits med mekaniska hiälpmedel

Medeltalet av arealen för 1976 och 1977 som övergåtts med skogsvårds— åtgärder är 456 000 ha (skogsstatistisk årsbok 1977). Om denna areal

används för att göra en uppskattning av bearbetad areal 1978 och sätts i relation till ovan angivna antal arbetsskador erhålls 0,8 arbetsska-

dor per 1 000 ha.

Det bör observeras att arbetsskadorna hänför sig till ungskogsröjning, hyggesröjning, linjeröjning och naturvårdsröjning medan den angivna arealen hänför sig till enbart de två först nämnda kategorierna. An- talet arbetsskador bör således vara något överskattat i förhållande

till den redovisade arealen.

Även den ovan redovisade arealen för röjning kan emellertid vara något överskattad i förhållande till den verkliga arealen. Detta framgår av en jämförelse mellan data ur skogsstatistisk årsbok och resultat av

riksskogstaxeringen.

Underlaget för beräkningen av antalet arbetsskador per 1 000 ha bear—

betad areal torde således vara behäftat med ett visst överskattningsfel

både vad gäller antal arbetsskador och redovisad areal. Storleken av 9 Riksdagen 1981/82. ] saml. Nr 44

Prop. 1981/82: 44 130

överskattningen är svår att fastställa, men tendensen är att över-

skattningarna motverkar varandra.

Det ovan framräknade relationstalet 0,8 arbetsskador per 1 000 ha torde således med Vissa reservationer kunna användas som ett ungefärligt mått

på arbetsskadefrekvensen.

Arbetsskadeökninr vid övergång från kemisk till mekanisk röjnipg och på grund av ackumulerat röjningsbehov

Enligt statens naturvårdsverk var den flygbesprutade skogsarealen år 1978 29 576 ha.

Om det förutsätts att den flygbesprutade skogsarealen har en arbets- dryghet i dagsverken per ha vid mekanisk röjning som motsvarar medel— talet av de tidigare redovisade arealerna kan den förväntade ökningen av arbetsskadorna vid övergång till enbart mekanisk röjning uppskattas till ca 25 skador/år vid 1978 års flygbesprutade areal.

Enligt Skogsstyrelsen finns ett accumulerat lövröjningsbehov i efter— satta skogsföryngringar. Detta behov uppskattas till 650 000 ha. Ut- gående ifrån relationstalet 0,8 skador per 1 000 ha kan de arbets— skador, som skulle inträffa om den accumulerade arealen skulle röjas

mekaniskt uppskattas till ca 500.

Då dagsverksåtgången varierar beroende på den areal som skall röjas äga. mängden sly, markens beskaffenhet o.d.) är det rimligt att justera den förväntade ökningen av antalet arbetsskador med hänsyn till detta. Det är sannolikt att såväl den f.n. flygbesprutade arealen som arealen med ackumulerat röjningsbehov kräver större arbetsinsats dvs. fler dags—

verken per ha än den areal som nu röjs manuellt.

Den förväntade ökningen av antalet arbetsskador kan under angivna förut— sättningar uppskattas bli ca 50 per år vid övergång från flygbesprutning till mekanisk röjning medan det eftersatta röjningsbehovet motsvarar totalt närmare 700 skador. På motsvarande sätt justerad arbetsskade- frekvens kan uppskattas till ca 1,1 skador per 1 000 ha ackumulerat

röjningsbehov.

Prop. 1981/82: 44 131

Jämförelse med tidigare utredningar

Arbetarskyddsstyrelsen utförde 1975 en utredning om arbetsskadeutveck— lingen vid mekanisk röjning. Man fann därvid att antalet arbetsskador per 1 000 ha 1968 uppgick till 1,5 medan samma relationstal 1971 uppgick till 1,1. Dessa relationstal kan jämföras med relationstalet 0,8, som beräknas ovan för 1978. Detta tyder på en minskad arbetsskadefrekvens

i röjningsarbete uttryckt i antal arbetsskador per 1 000 ha. Här måste dock reservation göras dels för tidigare nämnd osäkerhet i arealupp— skattningarna. dels för den sannolikt större arbetsinsatsen för röjning av nu flygbesprutad areal och ackumulerad areal.

Kemiska hälsorisker vid mekanisk röjnin

Även vid mekanisk röjning kan vissa kemiska hälsorisker föreligga. Dessa risker betingas av inandning av avgaser från motorsågar och av oljedimma från framför allt kedjesmörjningen på motorkedjesågar samt hudkontakt—

problem vid hantering av drivbränslen och oljor. Utbildning och information

Vid nyanställning i röjningsarbete med mekaniska hjälpmedel i skogen måste utbildning och information av personal från arbetsmiljösynpunkt tillmätas en central betydelse. Manuell röjning av nu flygbesprutad areal och av ackumulerad areal förutsätter nyanställning i avsevärd utsträck— ning. Man kan här urskilja olika kategorier, som kan vara tillgängliga

för ifrågavarande insatser.

1. Ungdomar och andra som för närvarande saknar sysselsättning och sak- nar tidigare erfarenhet av röjningsarbete. Dessa bör genomgå en grund- läggande utbildning omfattande 1 - 2 veckor med huvudsaklig inriktning på användning av motorröjsåg. Arbetet bör därefter bedrivas under hand— ledning av yrkeserfaren person. Service och reparation av sågar kan med

fördel utföras av serviceverkstad, som tillhandahåller tjänster.

2. Självverksamma företagare, lantbrukare m.fl. som kan disponera större eller mindre tid för ifrågavarande röjningsarbete. Dessa bör ges till- fälle att under 1 - 2 dagar få information, instruktion och handledning i handhavande av motorröjsåg, motorkedjesåg och handredskap. Detta kan ske under s.k. skogsdagar och bygger på att deltagarna har tidigare er—

farenhet av ifrågavarande arbeten.

Prop. 1981/82:44 132

3. De redan yrkesverksamma skogsarbetarna ges idag i viss utsträckning fortbildning inom sitt verksamhetsområde. En utökning och systematise— ring av fortbildningen är också önskvärd. Särskild vikt bör läggas vid arbetsmiljö— och arbetarskyddsfrågor vid hantering av olika mekaniska

hjälpmedel vid röjningsarbete.

Genom en förbättrad och utökad utbildning erhålls utöver ett ökat risk— och skyddsmedvetande en från arbetsmiljösynpunkt säkrare arbets— metodik inkluderande övergång till användning av nyare och säkrare

redskap och ökad användning av personlig skyddsutrustning.

Prop. 1981/82: 44 133

7.6 Skadeinsekternas ekonomiska betydelse för skogsbruket

De allvarligaste skadeinsekterna i svenskt skogsbruk är större och mindre märgborren, granbarkborren, sextandade barkborren och snytbaggen. Totalt

orsakar dessa årligen värdeförluster på upp till en miljard kronor.

Märgborren

Större och mindre märgborren svarar värdemässigt för den största skade- görelsen av de nämnda insekterna. Genom sitt näringsgnag orsakar de till—_ växtförluster som under 1970—talet beräknats till 4 milj. mösk per år

motsvarande en värdeförlust på ca 600 milj. kr. per år.

Märgborren finns i hela-landet och är därför svår att bekämpa aktivt. Forskning pågår att få fram bekämpningsmetoder mot märgborren med hjälp av doftsignaler (feromoner).

Märgborren lägger ägg framför allt i avverkat virke, kullblåsta, snöbrutna och andra försvagade träd samt i avverkningsavfall. Endast i undantagsfall sker äggläggning i friska träd. Den förebyggande åtgärden att, som före— skrivs i skogsvårdslagen , hålla mängden yngelmaterial på en låg nivå ger omedelbart utslag i försämrade yngelmöjligheter för märgborren och dä.-

igenom minskad skadegörelse.

Den egentliga skadegörelsen gör märgborrarna när de efter kläckning närings— gnager i tallens toppskott. Toppskotten faller efter angrepp till marken

och träden drabbas därigenom av en flerårig tillväxtförlust.

Kraven på skogsägaren att bättre planera avverkningar och röjningar, att tillvarata mera klent virke, att ta hand om stormfälld skog m.m. innebär vissa kostnader. Å andra sidan minskar insektsskadorna och värdet av det

tillvaratagna virket uppbär till stor del kostnadsökningen. Granbarkborren

Granbarkborren har under 70-ta1et orsakat svåra angrepp inom vissa områden av vilka Värmland drabbats svårast. Årligen har granbarkborren dödat 200 000-300 000 måsk motsvarande en värdeförlust på ca 100 milj. kr. Lik- som märgborren lägger granbarkborren ägg under barken på avverkat virke,

avverkningsavfall och försvagade träd. Vid tillräckligt stor population

Prop.l981]82:44 134 angriper den även friska, stora granar. Skadegörelsen sker genom att

granbarkborrarna dödar frisk skog när de blir tillräckligt många.

De förebyggande åtgärderna enligt skogsvårdslagen fungerar även för gran. Genom att tillhandahålla så lite yngelmaterial som möjligt minskar gran— barkborrens försökningsmöjligheter. När en granbarkborrehärjning in- träffar hjälper emellertid inte förebyggande åtgärder utan aktiv bekämp— ning krävs.

3

m sk blåste ner i södra och

d'

Efter stormfällningen 1969 då ca 30 milj mellersta Sverige kunde inte allt virke upparbetas i tid utan barkborren fick möjlighet till massförökning. Under hela 1970—talet har granbarkborren härjat i flera län (huvudsakligen ?, P, R, S, T, W, X och Y län) utan att man trots bekämpning lyckats få ner angreppen på acceptabel nivå. Fram

till 1978 tillämpades i huvudsak den s.k. fångstvirkesmetoden dvs. in— sekterna fångades efter äggläggning i speciellt utlagt virke. Genom bark- ning, bevattning eller vattenläggning oskadliggjordes sedan ägg, larver

och färdiga insekter. Denna metod var emellertid tung och arbetskrävande. Man hade dessutom kort tid på sig att behandla virket. De nya metoderna

med feromoner och insektsfällor togs i bruk 1979. Med hjälp av feromoner kan granbarkborrarna lockas till särskilda långstträd eller insektefällor. Metoden har infriat förväntningarna. Det är betydligt billigare att an— Vlnda denna metod än den tidigare använda med fångstvirke. Fångstvirkes- metoden är så dyr och arbetskrävande att man endast vid små angrepp kan uppnå godtagbar effekt. Enligt Skogsstyrelsens flyginventering har skadorna minskat kraftigt sedan 19.78 (fig. 7.4).

lnom områden med bekämpning mot granbarkborren är enligt skogsvårdslagen samtliga markägare skyldiga att delta i bekämpningen. Därvid utgår stats— bidrag som i allmänhet skall ersätta 75 % av merkostnaden för bekämp- ningen. Fördelade statsbidrag de senaste åren framgår av nedanstående

sammanställning.

Prop. 1981/82:44 - 135

Är ' Fördelat anslag Verklig kostnad _ (1 OOO—tal kr.) (1 OOO-tal kr.) 1974 3 741 4 980

1975 1 006 1 340

1976 1 114 1 480

1977 975 1 300

1975 5 482 7 310

1979 "22609 50 150

1280 (27 000)” (56 000)

1X

'Beviljade medel ännu ej slutredovisade.

1979 åtgick ca 13 milj. kr. för inköp av insektsfällor och feromoner, 1980 ca 11 milj. kr. De nya bekämpningsmetoderna har inneburit en kraftig fördyring av bekämpningen, men som framgår av figuren har bekämpningen

givit god effekt.

Prop. 1981/82: 44 136

Figur 7.4 Granskog dödad av barkborren inom S-län och hela riket.

Ovriga län har betydligt mindre skador.

Källa: Skogsstyrelsen.

1 DOD-tals m35k

350

300

200

100

S—lån

I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Prop. 1981/82: 44 l37

Sextandade barkborren

Under vissa år kan sextandade granbarkborren angripa unga granar och döda dem och därigenom orsaka förluster i unga granbestånd. Den sextandade bark— borren samverkar också med granbarkborren varigenom större träd kan dödas. Den sextandade barkborren angriper toppen, medan granbarkborren angriper

den med grövre bark försedda nedre delen av trädet.

Genom förebyggande åtgärder hålls populationen av sextandade barkborrar på en tolerabel nivå. I samband med bekämpning av granbarkborren fångas även den sextandade barkborren i fångstvirke. F.n. finns ingen annan

aktiv bekämpningsmetod mot sextandade barkborren. Kostnaden för skade—

görelsen är inräknad i värdeförlusten orsakad av granbarkborren.

Snvtbageen

Snytbaggen näringsgnager barken på unga barrträdsplantor. Vid svåra an- grepp dör plantorna. Fram till 1975 hölls snytbaggeskadorna på en tole- rabel nivå genom att de behandlades med DDT—lösning som skyddade den

upp till två år. 1975 förbjöds användningen av DDT för detta ändamål och inte förrän 1979 fanns åter en godkänd insecticid för behandling av plantor. Skogsstyrelsens snytbaggeutredning anger, med utgångspunkt från inventeringar som genomfördes 1975, 1976 och 1977, de direkta förlusterna genom förbudet till 290 milj. kr. per är inklusive kostnad för hjälp—

åtgärder och de framtida tillväxtförlusterna.

lnkluderas även förluster för skogsindustrin i form av mindre tillgång

på råvara, minskad sysselsättning etc. blir förlusterna större.

Under senare år har snytbaggeskadorna minskat något på grund av utökad markberedning, längre väntetid m.m. men snytbaggen utgör fortfarande den allvarligaste skadegöraren på skogsplantor i södra och mellersta Sverige.

Väntetiden (hyggesvilan) är en direkt snytbaggekostnad. Varje års hygges- vila ger en produktionsförlust på ca 500 000 mäsk, i Götaland och Svea- land motsvarande 50—100 milj. kr. per år. Hyggesvilan är f.n. i medeltal

2—3 år.

1979 godkändes 2 syntetiska pyretroider för behandling mot snytbaggen.

De behandlade plantorna orsakade emellertid i vissa fall irritation hos

Prop. 1981/82: 44 138

plantörerna i form av utslag, huvudvärk m.m. Det ena av medlen förbjöds

därför redan samma år.

Syntetiska pyretroider används i förhållandevis liten omfattning. Skydds— effekten är emellertid lika god som för DDT under två år. Behandlingen skyddar förutom mot snytbaggen även mot svarta bastborrar, ögonvivlar m.m. Utveckling pågår beträffande behandlingsmetoder. Preparat och be— handling torde kosta omkring 10—15 öre per planta beroende på metod och

preparatkoncentration.

Om lika många plantor behandlades som när DDT användes (ca 200 milj.. plantor per år) skulle detta kosta 20—50 milj. kr. per år. För närvarande

behandlas inte mer än 10-20 milj. plantor per år.

En annan metod som håller på att utvecklas är ett mekaniskt skydd i form av en plastkrage. Plastkragen och appliceringen är f.n. relativt dyr- bar, ca 40 öre per planta. Metoden ger dock ett gott skydd mot snytbaggen åtminstone under det första året. Skyddet under följande år är dock sämre.

Kragen skyddar ej mot ögonvivlar och svarta bastborrar.

På kort sikt tvingas skogsbruket plantera om eller hjälpplantera de hyggen där snytbaggen härjat. Plantinventeringen 1977 visade att ca ee % av alla hyggen hade för få levande plantor. En stor del av plantdöden beror

på snytbaggens härjningar.

På sikt förloras värdefull virkesproduktion dels p.g.a. att alla plantor som dödats av snytbaggen inte går at finna och ersätta, dels p.g.a. att år av produktion går förlorade vid hyggesvila och då fleråriga plantor dödas och måste ersättas med yngre. Hyggesvilan medför också att hygges— vegetationen hinner växa upp och kan då kväva plantorna. Skogsstyrelsen har vid en beräkning av de framtida tillväxtförlusterna p.g.a. snytbagge— skador använt skogsutredningens beräkningsmodell. Därvid har förutsatts att de saknade barrträden till viss del ersätts med lövträd. Minskningen i avverkningsuttaget beror emellertid inte enbart på snytbaggeskadorna även om dessa bedöms svara för den större delen. Den utdragna föryngringa- tiden medför nämligen att lövslyt konkurrerar ut en del plantor. lnsekts— skadornas andel i minskningen av barrträdens antal bedöms till 75 % i södra Sverige och 50 % i norra Sverige. Efter denna korrektion visar kal-

3

kylen att avverkningen i barrskog-minskar med 2,5 milj. m sk och att löv-

3

skogen ökar med 0,7 milj. m sk. Nettominskningen blir således 1,8 milj.

Prop. 1981/82: 44 . 139

mjsk virke. Lövvirket är f... betydligt mindre värt än barrvirket. Skogå-

brukets årliga förlust blir därför i 1978 års prisnivå:

Kostnad för hjälpåtgärder 44 milj. P:. "— tillväxtförluster 246 "- Summa 290 milj. kr.

Bortfallet av skogsråvara ger även 1 förädlingsledet upphov till förluster. Produktionsvärdet antas vara 800 kr/mösk för de marginella kvantiteter

det är fråga om. Förädlingsvärdets andel är ca AO %. Förlusten i produk- tionsvärde beräknas till 1 440 milj. kr. varav förädlingsförlusten blir 576 milj. .r. Med hänsyn till osäkerheten i beräkningarna kan värdeförlus— ten totalt uppskattas till 1,5 miljarder kr. varav förädlingsvärdet ut- gör 0.6 miljarder kr.

Till detta kan läggas dels ett betydande bortfall av exportintäkter, dels bortfall i fråga om arbetstillfällen. Om man förutsätter att antalet sysselsatta i skogsbruket och direkt berörda näringar minskar i propor—

tion till bortfallet av virke berörs drygt 6 000 årsarbetare.

Tabell 733 Sammanfattning av uppgifter om de fyra besvärligaste skadein-

sekterna inom skogsbruket.

Källa: domänverket

,, ...__.______.__

Större Hindrc Snjlbaggé' m.:rgbofff -'”Å".'.'b0rrc | Granbarl.-borre |

Framn i Syd- 0:11 llclr. landa mellansverige.

Förekommer

Angripcr Barnradsplan- Tzll=r Tallar Granat lo: Skada Gnagcr av !nscl:'cn urholkar lnsclncn urholkar larverna gnager barken o:.h dödar ullskou och dalar [allslzou gångar under lm- lzcn. T'ndcn dnr. Ynglar lsmbhrmtcr U:.G'cr ijockbark Und-:r [l.-nnbarl; Undrrgranlmrlz.

:pa (all på tall.

Ta ran på mm Ta nu på 91111 och slzadal 1n|ivir- och slcadal gran- '»:c. Av1rnn=por1 :n' virlzc. Avunmporl vlykr. från skogen i av virke från sko- lid. gen i lid

Hcla lar-del ! Hela la nda . %

ekampning _ Ånvnnd b:- Ta (Jil på falk & handlade p"-=-- : och Skadat tallvir- lor. l:a-.. Avtransmr: av Byggen-lla. ;virk: från skogen i Markhcre-i- ! lid.

Qing. Vala-'.bcgjum cl- Vnncnbzgjuta cl- Vnucnhrxium cl-

alura plan'CT. . le.- vattenllgga ler vnucnlngga lar van-magra Stubbryimng. än: :!:or av vi.-l:awnhor av virlzawsllor av ;:all. 1:11]. gr.-m. lag;-_a m "Barka. Ev insek- . licidbchandla.

Barka. Ev 'msclz— liciilllchandla.

mngslvirlzc. l.o:l:.1 med feromon. [luta. Ev insrlz- licidbchundla.

Prop. 1981/82: 44 . 140

Övriga insekter

Barrskogsnunnan har under senare år lokalt angripit tallbestånd i Skåne. För att hindra spridning har besprutning skett med insekticid till en kostnad (1979) av ca 50 000 kr.

Röda tallstekeln har periodvis angripit tall i södra och mellersta Sverige. Denna insekt kan under några år förorsaka betydande tillväxtförluster men dör sedan ut av sig själv. Någon_praktiskt användbar bekämpningsmetod

finns f.n. ej.

Sammanfattning

Om skogsplantor inte kan skyddas effektivt mot insekter, blir konsekven- serna inte enbart de i avsnittet redovisade förlusterna. Erfarenheterna under 1975—78 har visat, att skogsvården väsentligt försämras och att ett motstånd mot avverkningar kan förekomma. Skulle ett effektivt och ekonomiskt skydd för barrträdsplantor kunna ersätta insekticiderna så skulle insekticidanvändningen i skogsbruket kunna minskas till en avse—

värt lägre nivå än den nuvarande.

Minskad användning av virkesskyddsmedel torde i vissa fall vara möjlig utan allvarliga konsekvenser. om andra skyddsåtgärder som vattenläggning,

vattenbesprutning eller barkning kan vidtagas.

Kan skogsbestånd, som hotas av att bli dödade av insekter, inte skyddas mot insektsangrepp, är konsekvenserna uppenbara. Särskilt svåra kan

följderna bli när det rör sig om skyddsskog, fröbestånd eller på annat sätt värdefulla bestånd. Även för plantskolorna och fröplantagerna kan det innebära mycket allvarliga konsekvenser, om lämpliga och effektiva

insektskontrollerande metoder inte kan användas. 7.7 Icke-kemisk insektsbekämpning

Skogsinsekter kan förorsaka skador på levande träd och på virke och andra skogsprodukter. Skadorna kan medföra ekonomiska förluster eller ha andra negatiVa följder, t.ex. i naturvårdshänseende. Åtgärder för att hindra eller motverka insektsskador kan vara av olika slag. Den största betydelsen har förebyggande och skogskulturella åtgärder. Bekämpning är en riktad åtgärd mot en insekt vid ett akut tillstånd. Ekempel på bekämp;

Prop. 1981/82: 44 141

ning är användning av kemiska medel eller utläggning av fångstträd. Vilken typ av åtgärd som är lämpligast beror på insekten och på skadans art: In- sektens levnadssätt och populationsdynamik är utgångspunkter för bedöm-

ningen likaväl som det sätt på vilket skadan uppträder resp. kan förhindras. 7.7.1 Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder är ofta det bästa och billigaste sättet att und- vika insektsskador och åtföljande ekonomiska förluster. Många insekts- skador kan förebyggas eller minskas genom åtgärder som syftar till att

ge träden hög livskraft. Beståndsanläggning med rätt kulturmetod, val av lämpligaste trädsort och planttyp har denna effekt likaväl som rätt ut- förda röjningar och gallringar. Hit hör också skötsel av beståndet efter naturkatastrofer och insektsangrepp samt ståndortsförbättrande åtgärder

som gödsling och dikning. Vidare kan nämnas speciella förebyggande åtgärder t.ex. i plantskolor och plantager såsom användning av andra trädslag än

gran för vindskyddshäckar och borttagande av gräsvegetation.

1)

skogsprodukter förebyggs genom rätt utförda avverkningar, uttagande av Angreppen av rekvisit—styrda insektsarter och insekter som angriper virke med klena dimensioner, minskning av lump och hyggesavfall, ev. stubbrytning, rätt lagring av virke och transport vid rätt tidpunkt. Vik— tigt är också att hyggesrensning och röjning utförs vid rätt tidpunkt samt vid behov även saneringshuggningar. Vidare är det viktigt med snabb

upparbetning och transport efter storm och snöbrott.

7.7.2 Bekämpning. Alternativ till insekticider

För bekämpning av skogsinsekter kan man som alternativ till kemisk be— kämpning använda fysikaliska metoder och fångstmetoder, biologisk bekämpé ning eller biotekniska metoder. I många fall kombineras metoder. t.ex.

kemiska medel och fångstmetoder.

1)

Insektsarter som för sin utveckling behöver en viss livsförnödenhet (rekvisit), vilken förekommer i begränsad omfattning och därför påverkar

populationstätheten hos arten.

Prop. 1981/82: 44 142

Fångstmetoder har under senare år använts i rätt stor omfattning. Dels gäller detta utläggning av fångstträd och fångstvirke, särskilt mot granbarkborrar men även märgborrar. Det medvetna utnyttjandet av fångst- virke i form av rullande avverkning för att decimera barkborrar är också

en sådan fångstmetod.

De tidigare nämnda skogliga och förebyggande åtgärderna är viktiga för skogsskyddet mot insekter, men mot en del insekter, t.ex. barrskogsnunnan, finns antingen inte sådana möjligheter eller också är de otillräckliga. Under senare tid har ibland feromoner och mikrobiologiska metoder fram—

hållits som lämpliga alternativ till insekticider.

På många håll i världen arbetar man med insekternas signalsubstanser, feromoner. För ett antal insektsarter är feromoner kända, t.ex. sexual— feromoner hos fjärilsarter och aggregationsferomoner hos några bark— borrar. Bos många insekter söker man efter de aktiva substanserna. Endast

relativt få feromoner har kunnat framställas på syntetisk väg.

Användningen av feromoner i fällor i prognossy'fte studeras hos några skogs- insekter, t.ex. tallfly. Däremot har man fortfarande ingen klarhet över lämpliga strategier för praktiskt skogsskydd med feromoner. Den pågående norsk-svenska satsningen på feromoner och rörfällor i granbarkborrebekämp- ningen måste betraktas som ett försök, som har gett en del goda resultat, men vars slutliga bedömning är något oviss. Andra arbeten i Sverige rörande röda tallstekeln, barkborrar och kottinsekter är vetenskapliga studier

som inte är mogna för praktiskt skogsskydd inom den närmaste framtiden.

Även pågående undersökningar över värdväxt—substanser är fortfarande i stadiet av vetenskapliga studier och har en lång väg kvar till ett even— tuellt praktiskt utnyttjande.

I bedömningen av dylika kemiska substansers lämplighet för bekämpning av skogsinsekter måste också det tilltänkta användningssättet ingå. Så länge feromoner används punktvis och i mycket små mängder, kan de från hälso— och miljösynpunkt bedömas mildare än om man vill sprida större mängder syntetiska substanser brett i skogen för beteendeblockering eller för—

virrning ("confusion technique").

Hälso- och miljösynpunkter spelar också en viktig roll när det gäller mikrobiologiska medel. Endast ett fåtal insektspatogena organismer i

Prop. 1981/82: 44 143

världen har passerat sådana.tester att man ansett sig kunna registrera dem, bland dessa den insektspatogena bakterien Bacillus thuringiensis (mot fjärilsarter), och senast röda tallstekelns kärnpolyedervirus. I

Swdgärhgtåmmpwmmtmgnmmt

Hos skogsinsekter i Sverige har hittills endast några sjukdomsalstrande organismer konstaterats, som eventuellt kunde komma i fråga för biologisk bekämpning. De intressantaste hittills har varit kärnpolyedervirus hos röda tallstekeln (har provats många gånger i försök och är mycket effektivt) och hos barrskogsnunnan (har effekt men lämpar sig'inte särskilt för prak- tiskt skogsskydd). Utsikterna för framgångsrik användning av bakterie— preparat som Bacillus thuringiensis i skogsskydd i Sverige bedöms som

små och en användning av patogena svampar avvaktas med försiktig åter-

hållsamhet.

När det gäller alternativ till insektsicidbehandling av barrträdsplantor kan fysikaliskt skydd mot snytbagge eventuellt bli aktuellt, om de ekonomi- ska och appliceringstekniska problemen kan lösas. Beträffande obarkat virke arbetar man på att få bättre organisatoriska lösningar för lagring och

transport, vilket skulle innebära minskade insektsangrepp.

En mera detaljerad redovisning av olika skogliga åtgärder för att motverka insektsskador återfinns i skogsstyrelsens utredning om skydd mot insekts— skador på skogsplantor (snygbaggeutredningen). Förutom användning av kemiska medel (avskräckande medel och insekticider) återfinns däri skogs— bruksåtgärder (markbearbetning, hyggesvila, hyggenas placering, plant— sortiment, stubbupptagning m.m.), biologisk bekämpning (naturliga fiender och sjukdomar samt naturliga doftämnen), fångstmetoder och fysikaliskt

skydd för plantorna. 7.8 Forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet bildades 1977 genom sammanslagning av flera högskolor och inrättningar på jord- och skogsbrukets område. Förutvarande skogshögskolan kom därvid att ingå i universitetet som en skogsvetenskaplig fakultet, vid vilken bedrivs forskning och undervisning. Av budgeten be-

räknas ca 90 % falla på forskning och ca 10 %-på utbildning.

Fakultetens forskning är uppdelad på följande fem programområden: 1. Markanvändning

2. Skoglig resursinventering

Prop. 1981/82: 44 144

3. Ståndortens virkesproduktion 4. Åtgärdsteknik i samband med virkesproduktion

5. Nyttigheter och miljövärden utöver virkesproduktion

Varje program leds av en kommitté med representanter från såväl universi— tet som näringslivet. Kommittéernas uppgift är att under forsknings- nämnden samordna forskningen inom resp. program och inrikta densamma mot

de frågor som anses mest väsentliga.

Ståndortens virkesproduktion är det mest omfattande forskningsprogrammet och innefattar huvuddelen av den biologiska forskningen. Inom programmet återfinns följande planerade projekt med anknytning till utredningsområdet: - Doftorientering hos skogsinsekter

- Parasitsteklar: taxonomi och biologi

- Migration hos skogsinsekter

- Skogsskydd och populationsdynamik hos skogsinsekter

Insektpatologi och mikrobiologisk bekämpning

- Skogshygien och barkborrarna

Granbarkborren

Skadeinsekter på kottar och frö, främst i plantager

- Fysikaliska skyddsåtgärder mot snytbaggen

tydelsen av björk och andra lövträd vid barrskogsföryngring

- Lövbehandling för skogsförnyelse

- Herbicidforskning

— Alternativa metoder för lövslyreglering

- Röjning och lövbehandling

Inom det femte forskningsprogrammet studeras bl.a. möjligheterna att bevara en rik fauna och flora. Vidare studeras olika viltarters ekologi, samband mellan viltet, landskapstypen och skogsskötselmetoderna samt rekreationstillfällen i samband med jakt, bär— och svampplockning..Forsk— ningen skall här belysa hur olika intensitet i virkesproduktionen och

olika former av flersyftesbruk påverkar produktionen av olika nyttigheter.

Utanför lantbruksuniversitetet bedrivs forskningsverksamhet även vid In- stitutet för skogsförbättring, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och

Svenska Träforskningsinstitutet..

Prop. 1981/82: 44 145 7.9 Anslag till forskning

Regeringen har i budgetpropositionen 1953 (prop. 1979/80:100 bilaga 15) föreslagit en ökning av anslagen till utbildning, forskning och försöks— verksamhet på jordbrukets, veterinärmedicinens och skogsbrukets områden

med sammanlagt ca 48 milj. kr.

Ytterligare resurser föreslås för forskning kring bl.a. minskad användning av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruks— och trädgårdsområdet samt

skogsföryngring.

Föredragande departementschefen har i propositionen beträffande lantbruks—

universitetet anfört bl.a. följande:

"Lantbruksuniversitetets forskning och försöksverksamhet har haft stor betydelse för produktivitetsökningen och framåtskridandet i berörda näringar. Till en del har utvecklingen emellertid också inneburit vissa negativa sidoeffekter. Samhällets krav har skärpts i fråga om god miljö och hög— kvalitativa produkter. Ett framgångsrikt jord— och skogsbruk är enligt min mening nödvändigt för en god samhällsutveckling, men samtidigt måste gälla att utvecklingen inom dessa näringar sker i harmoni med de lagar som naturen uppställer och med beaktande av människans rätt till en sund kost och en god livsmiljö. F.n. saknas emellertid grundkunskaper inom flera viktiga områden liksom kunskap om konsekvenser för miljön av olika åtgärder. let är därför en -läget att lanbruksuniversitetet beaktar detta i sin fortsatta verksamhet. (—-- —) Jag föreslår därför a t universitetet tillförs ytterligare medel för forskning om möjligheterna att genom en— vändning av ny teknik åstadkomma ett ekologiskt bättre balanserat jord—

och skogsbruk."

Ett anslag till skoglig forskning disponeras av statens råd för skogs- och jordbruksforskning (SJPR) för bidrag till forskning ägnad att gagna skogsbrukets utveckling och stärka skogsnäringens bärkraft. I rådets an-

slagsframställning anförs bl.a. följande:

"Den av riksdagen beslutade skogspolitiska målsättningen innebär att stora krav kommer att ställas på forskarna och de skogliga forskningsinstitu— tionerna. Skall dessa kunna tillmötesgå skogsbrukets krav på ökad forsk— ning, måste det ske en kraftig förstärkning av de personella och ekonomiska

resurserna. len för skogsbruket viktiga biologiska grundforskningen har

10. Riksdagen [981/82. I saml. Nr 44

Prop. 1981/82: 44 146

tyvärr blivit eftersatt. Forskningsuppgifterna är ofta tvärvetenskapliga

och kan bäst lösas genom att bilda för projekten lämpliga forskningsgrupper.

Förutsättningarna för att kunna bilda flera sådana projektgrupper är att rådet kan ställa erforderliga medel till förfogande under minst en tre- årsperiod. Tyvärr saknar rådet i dag denna möjlighet, då sådana projekt skulle ta i anspråk alltför stor del av rådets årliga anslag, även om

projekten kunde samfinansieras med andra medelsbeviljande organ.

Projektgrupper borde bildas för exempelvis följande mycket angelägna forsk- ningsuppgifter:

- Skogsindustrins konkurrensläge och framtidsmöjligheter

Miljömässigt acceptabla metoder för reglering av trädslagsblandning i plant— och ungskog

- Skogsmarkens förmodade försurning och hur den kan påverka mikrofloran och trädens tillväxt

- Miljömässigt acceptabla metoder för kontroll av skadeinsekter

— Möjligheten att öka utnyttjandegraden av tillförd växtnäring

Tillämpningsmöjlighet inom skogsbruket av biologisk kvävefixering och

mobilisering av organiskt bundet markkväve.

Rådet finner också angeläget att projektet "Arbetsmiljön i morgondagens skogsbruk" kan genomföras i planerad omfattning. Projektet kommer att samfinansieras med Arbetarskyddsfonden men kräver ett betydande anslag

från rådet, om det skall kunna slutföras inom planerad tidsrymd."

Prop. 1981/82: 44 i 147 8 EKONOMISKA KONSEKVENSER AV DESRÄRSNINGAR I KEMISK LÖVSL'BEKÄMPNIEG

8.1. Inledning och avgränsningar 3;

För att förstå konsekvenserna av restriktioner i den kemiska lövsly— bekämpningen måste man känna till varför det behövs sådan bekämpning. Behovet är både biologiskt och ekonomiskt (skogspolitiskt) betingat.

Man måste också känna till tänkbara förebyggande och alternativa metoder för att bemästra lövslykonkurrensen i barrträdsföryngringar. I detta kapitels första del ges denna bakgrundsinformation. Därefter beskrivs konsekvenser som uppkommer inom skogsnäringen om den kemiska lövsly-

.bekämpningen begränsas.

Konsekvensbeskrivningen är behäftad med stor osäkerhet. Det är därför angeläget att resultatet av eventuella restriktioner fortlöpande mäts och utvärderas. Detta gäller bl.a. besprutningens areella omfattning, kost— nader för manuell röjning, kvaliteten hos utförd röjning, förebyggande åtgärders omfattning och effektivitet samt administrativa svårigheter. Genom att mäta och utvärdera uppkomna konsekvenser ökas kunskapen. Fram—

tida beslut kan då fattas utifrån ett säkrare beslutsunderlag.

Samhället kan endast ställa begränsade resurser till miljövärdens för— fogande. Det är därför angeläget att dessa resurser används så att den totala miljövårdsnyttan blir så stor som möjligt. Restriktioner i den kemiska lövslybekämpningen kan i princip vägas mot andra angelägna miljö-. vårdsåtgärder. Denna typ av totaloptimering är emellertid inte möjlig

att genomföra inom ramen för denna utredning.

Endast restriktioner som innebär minskad kemisk lövslybekämpning behand— las i detta kapitel. Däremot analyseras inte möjligheterna att ta fram nya preparattyper och applikationsmetoder som är mera miljövänliga än dagens. Sådant forsknings— och utvecklingsarbete kan ses som ett lång— siktigt alternativ till övergång från kemisk till manuell röjning och

behandlas i kapitel 7.

Analysen sker med utgångspunkt från de skogspolitiska riktlinjer som beslutades av statsmakterna år 1979 (prop. 1978/79:110, JoU 1978/79:3G, rskr 1978/79:587. sxsrs 19795). I detta beslut fastslogs att skogsmark med dess skog skall skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull

virkesavkastning. Nuvarande trädslagssammansättning med dess relativt

Prop. 1981/82: 44 148

låga lövtr sandel (15 %) bör bibehållas. Svenskt skogsbruk skall alltså även i rr antiden främst inrik as på produktion av barrträdsvirke. 1973

års skogsutredning åSHU 197S:5-7) som låg till grund för beslutet, ansåg

uvudsak på barrträdsvirke är nödvändig för att vid— :3'

att en inriktning i makthålla och förbättra skogsindustrins internationella konkurrenskraft. Efter slu avver.kning szall därfö .r ny skog normalt anläggas med inriktning på produktion av barrvirke. Produktionen av värdefullt barrträdsvirke hämmas om plant— och ungskog arna. är för tät a eller om lövträdsinslaget

är för stort. Em röjningsskyldighet har därför införts i den nya skogs—

vårdslagen.

Inom naturvårdsrörelsen diskuteras alternativ till ovan skildrade skogsbruksinriktning (se bilaga 4). Fikt.iga mål för det alternativa Skogsbruket är att bevara det skogliga ekosystemets långsiktiga produk— tionsförmåga samt att tillgodose vårt behov av skog för rekretation, produktion av bär och vilt, faunaskydd etc. Det ger däremot väsentligt mindre industriråvara än dagens skogsbruk. Vidare skulle barrvirkes- andelen bli läg—e och lövvirkesandelen högre i det alternativa skogs- bruket. Barrvirke är väsentligt bättre betalt än lövvirke som industri— råvara. Denna fördel för barrvirket förväntas bestå även i framtiden. Däremot är lövvirke minst lika bra som barrvirke till brännved. Lövskog har vidare positiv inverkan på marktillståndet. Huruvida detta kan med-

föra ökad virkesproduktion är dock oklart.

Utredningen om kemiska medel i jord- och skogsbruket har inte haft i uppdrag att ompröva skogspolitiken utan utgår _ rån att nya, väl slutna barrträdsbestånd skall anläggas och att dessa skall skyddas från skad— lig konkurrens från lövsly. )”ed en sådan skogspolin kställs med nöd- vändighet stora kra.v på lövslybekämpning. Det blir därför dyrt att begränsa den billi a och effektiva kemiska lövslvbekämpningen. Om skog-— bruket däremot skulle inriktas mera på lövvirkesproduktion bleve rest- riktioner i herbicidanvändningen billigare. Samma sak gäller om man sänkte ambitionerna på ”varaktig, hög och 'ärdefull vi.rkes vkas_ning". Sådana förändringar av skogsbrukets inriktning skulle dock leda till mycket stora intäktsbortfall för skogsbruket och skogsindustrin. Vidare skulle landets byte balans försämras (jfr. avsnitt 8.8 ). Företrädare för skogsbruket anser det vara ytterst osannolikt att ökade realpriser på brännved samt hänsyn till marktillståndet skulle kunna rubba barr—

skogens överlägsenhet relativt lövsk (og.

Prop. 1981/82: 44 149

l'-) Ökat behov av lövslybekämpning

( |")

I det moderna skogsoruket utnytt "as skogsmarkens virkesproducerande

fcrmåga intensivare än tidiga re. rr var den totala avverkningen i landet betvdl ig ft lägre än nu. Skogsmarken utnyttjades då även för bete varvid inte minst lövslyt hölls tillbaka. Betesbruket ledde dock till att skogsbestånden ofta blev glesa med låg virkesproduktion'som följd. När betesbruket upphörde ökade behovet av andra åtgärder för att hålla tillbaka lövslyt.

Under 1920— och 30—talen tillämpades s.k. blädning (plocklrdggning) i stor utsträckning, vilket gjorde den årliga kalhyggesarealen liten. Därvid begränsades röjningsbehovet. Vid blädning glesas den äldre

skogen successivt ut genom avverkning av enstaka träd eller grupper av

träd. Meningen är att nya träd efter hand skall växa upp underif_ luckorna. Metoden visade si, emellertid ge otillfredsställande åter- växtsresultat. På 1940-talet återgick man därför i stor skala till trakthvggesbruk (kalavverkning) med påföljande plar teri.ng, sådd eller sj äl fö orvngring. '-

Vid sådan skogsförnyelse kan konkurrensen från lövsly utgöra ett all— varligt problem, Dettap roblem är störs t om de tidigare bestånden innehållit lövträd ända fre till sluttavverkningen, ty då uppkommer stora mängder stubb- och rotskott. Material från riksskogstaxeringen visar att dagens slutavverkningsbestånd ofta innehåller betydande an-

tal lövträd. Förr bidro5 " upprepade bränn— och kolvedsgallringar till

att göra många slutavverkningsbestånd praktiskt taget lövträds”

Detta begränsade lövslvnroblenen på de hv -en som to 5 un'. _ t- . .SE -P

Efter andra världskrig et ökade slutavverkningarna i omfattning bl.a. beroende på att tillgången på äldre skog var stor. Detta led-de till

större föryngringsytor och därmed ökat röjningsbehov.

Under 1940— och SG—talen tillämpades hyggesbränning i stor utsträckning i norra och mellersta Sverige. Bränningen minskade lövs _yförekomsten

i många fall medan effekten blev den motsatta i andra fall. Tillsamman— taget torde dock bränningen ha begränsat lövslyproblemen. Under 1960— talet övergavs bränningen. En orsak var att denna arbetskrävande metod blev allt dyrarevid stigande löner. En annan orsak var förekomst av

en murkla som angrep nysatta plantor på brända.marker.

Prop. 1981/82: 44 150

Markberedningen har ökat under senare år. Metoden minskar planterings— kostnaden och ökar plantornas överlevnad och tillväxt. Markberedningen gynnar emellertid också insådden av lövträdsplantor vilket ökar löv—

röjningsbehovet.

Skogsbruket har således genomgått en rad förändringar som successivt

har ökat behovet av lövröjning. Förändringarna kan till stor del för- klaras av ekonomiska faktorer. Upprepade gallringar som gör slutavverk- ningsbestånden lövfria samt hyggesbränning har blivit allt dyrare när lönenivån stigit. Sjunkande reala energipriser fram till mitten av 1970—talet gjorde den lövsanerande brännvedshuggningen olönsam. Genom att överge skogsbete samt ersätta blädning med trakthyggesbruk och efterföljande skogsodling har virkesproduktionen och därmed skogsbrukets intäkter kunnat öka. De kostnadsbesparingar och intäktsökningar som förändringarnagivit upphov till har varit nödvändiga för att upprätt-

hålla en acceptabel lönsamhet i skogsnäringen.

Lövröjningen kan ske manuellt. Men trots att röjningsmctorsågar införts är manuell röjning mycket arbetskrävande och därmed dyr. Ju flera löv— buskar som skall röjas bort. desto högre blir kostnaden. När fenoxi- syrapreparaten introducerades på 1950—talet fick skogsbruket ett billigt och effektivt hjälpmedel för att reglera lövförekomsten. Lövproblemet var inte längre ett hinder för de nya skogsbruksmetoderna. På 1966—talet blev i storleksordningen 90 000 ha per är föremål för kemiska löv— kontrollåtgärder. Detta motsvarar 0,4 % av landets produktiva skogs— areal. Under 1970-talet kom medelvärdet att ligga på ca 25 000 ha. Nedgången orsakades av opinionstryck, förbud och andra restriktioner. Utan dessa begränsningar torde besprutningarna även under 1970—talet

ha blivit cirka 90 000 ha per år.

Den minskade berbicidanvändningen under 1970-talet har inte motsvarats av någon nämndvärd ökning av manuell röjning. Samtidigt har DDT-förbudet med åtföljande insektsproblem ytterligare ökat lövröjningsbehovet under de senasteåren. DDT-förbudet har nämligen medfört att man i Syd- och Mellansverige uppskjutit planteringen flera år för att undvika snyt- baggeskador. Under dessa år får lövvegetationen ett försprång med åtföl—

jande konkurrensproblem.

Sammanfattningsvis kan konstateras att införandet av nya skogsbruksmetoder ökat behovet av lövröjning. Under 1970-talet har denna röjning försummats

på stora arealer med ett stark ökat lövplantantal i plantskogarna som

Prop. 1981/82: 44 ISI

PIonIon/ho

6000 5000 4000 3000 2000 1000

7000

6000 5000 4000 3000 2000 1000

följd (figur 8.1). Figuren visar också att antalet barrträdsplantor blivit lägre. En stor del av dagens plantskogar har färre än 1 500 huvudplantor per ha. En viktig orsak till lägre plantförekomst

i skogsodlingarna har varit en kostnadsbetingad strävan att sätta allt färre plantor. Även den tilltagande konkurrensen från lövslyt torde vara en viktig orsak. För fåhuvudplantor leder till minskad väwuwånmidewamuänmDaomadRWrMäamMa huvudplantor av barrträd gör det angeläget att ställa kvar huvud- plantor av lövträd för att nå upp till tillräckligt många huvudplan— tor per ha. Kemisk besprutning är av denna anledning olämplig på vissa

arealer.

Pigg; 8.1 Totalt antal barr- och lövträdsplantor i plantskog under tre taxeringsperioder

Skogsodlad plantskog Självföryngrad plantskog

__ ________ Norrland—__. 8000 _29199?d___.____ ? . _ . . 7000 _ _. _ m_ 6000 —--------—— - --————--- 5000 ___. 4000 ”. .__"__ 3000 4—---------_—__—_—_-=.»- 2000 |_1'_________ _. 1000

8000 4_-.._...._ 7oool_w_____u _” __a;Lmn_ _

Plantor/ ha

Bau

i1953;l ' 1964/72 '1973,” 4000 7-——'—- —— ——- ----————--—— 58 77 3000 LL _ ___. ....___-.. 2000 ' ____________ . _________ IOOO |__—__ __ __.._______

I | | | | _L__J__ | ' ___—r—w— -

'1953/ ' ' 1964/ 72 ”19735” 58 77

Källa: Kempe 1980

Prop. 1981/82: 44 152

Hänvisningar till S8-1

8.5. Behov av kemisk lövslybekämpning

På större delen av föryngringsytorna och ungskogarna är lövslyföre- kometen så måttlig att manuell röjning är helt tillräcklig. Det är på objekt med riklig lövförekomst som man inom skogsbruket finner

behov av kemisk bekämpning.

På objekt med rikligt lövinslag är kemisk lövröjning väsentligt billigare för skogsägarna än manuell röjning. Orsaken är att det

är mycket arbetskrävande att med manuella metoder ta bort kanske

flera tiotusentals lövetammar per hektar. Dessutom måste den manuella röjningen upprepas på grund av att nya rot— och stubbskott skjuter upp. Efter några år konkurrerar dessa åter med barrplantorna varför en ny röjning behövs. Vid kemisk bekämpning dödas lövbuskarnas rotsystem varför det som regel räcker med en kemisk behandling på varje föryng— ringsyta. Viss efterjustering med manuell röjning fordras dock på

många besprutade obj8k1.

Företrädare för skogsbruket uppger att kemisk lövröjning behövs på ca 30 % av de hyggesytor (ungskogar) som tillskapades på 1960- och 70—talen. Det är dessa arealer som nu är aktuella för lövröjning. Slutavverkningarna var under den aktuella perioden ca 300 000 ha om året. Det normala års— behovet av kemisk lövröjning skulle därmed uppgå till ca 90 000 ha,

dvs. ungefär lika mycket som besprutades per år under 1960—talet. Rest— riktioner i herbicidanvändningen under 1970—talet har gjort att det nu dessutom finns ett behov att behandla eftersatta obiekt. Utifrån beräk— ningar som utförts av Skogsstyrelsen och skogshögskolan har utredningen bedömt att det för närvarande finns en eftersläpning i fråga om löv— röjning på avsevärt över 500 000 ha. Med tanke på det sätt lövslyet utvecklas och den takt med vilken barrträden försvinner på sådana oröjda arealer bör inte hela denna försummade lövslyskog behandlas med kemiska medel. Luckor som uppstått efter utgångna barrplantor bör fyllas med kvarlämnade lövplantor. Företrädare för skogsbruket anser att ca

500 000 ha av eftersläpningarna bör behandlas med herbicider. Denna be— handling bör genomföras under en femårsperiod. Då skulle 60 000 ha eftersatta arealer besprutas per år. De närmaste fem åren skulle det alltså finnas ett totalt besprutningsbehov på 150 000 ha per är. Där— efter sjunker behovet till 90 000 ha per år. På lång sikt kan behovet

bli ännu mindre. Drygt halva besprutningsbehovet finns i norra Sverige (Norrland samt w- och S—län).

Prop. 1981/82: 44 153

8.4 Metoder för att förebygga behovet av kemisk lövslybekämpning

På lång sikt kan det normala årsbehovet av kemisk lövröjning minska. En orsak är att slutavverkningarsarealerna kommer att bli mindre än vad de varit de senaste årtiondena. En annan orsak är att behovet av kemisk lövröjning sannolikt kan minskas till under 50 % av slut— avverkningsarealen genom olika förebyggande åtgärder. Det bör dock betonas att kunskapen om de förebyggande åtgärdernas effekt ännu är ofullständig. Genom forskning och praktisk verksamhet kan kunskapen

öka. De viktigaste förebyggande metoderna är:

1. Avlägsnande av lövträd i gallripgar så att slutavverkningsbestånden blir så lövfria som möjligt. Härigenom minskas stubb- och rotskotts-

bildningen efter slutavverkningen. Den framtida lövröjningen skulle då lättare kunna klaras utan kemiska medel. Mo och Domsjös erfarenhet

visar detta. Metoden har dock sina begränsningar.

I det moderna skogsbruket arbetar man med få men hårda gallringar. Dålig lönsamhet hos gallringar med lågt virkesuttag är orsaken. Virket transpor— teras ut på stickvägar i gallringsbestånden. Det finns därför risk att lövsly växer upp inne i de relativt glesa bestånden och i stickvägarna efter gallringen. Utgallring av lövträd leder därför inte med säkerhet till lövfria slutavverkningsbestånd vilket begränsar metodens möjlig— heter att förebygga behovet av kemisk lövslybekämpning. En analys av riksskogstaxeringens material från åren 1974-1978 visar att det finns ett stort antal klena stammar av lövträd även i slutavverkningsskogar. Om lövträden tas bort redan i tidiga förstagallringar reduceras dock de påtalade problemen förutsatt att barrbestånden är väl slutna. Detta förebygger dock behov av kemisk lövslybekämpning först på mycket lång sikt. I många äldre skogar finns luckor i barrbestånden. I dessa luckor finns ofta lövträd. Bortgallring av dem skulle sänka virkesproduktionen fram till slutavverkningen. Bland annat detta gör att metoden ofta är

förknippad med betydande företagsekonomiska kostnader.

2. Med fickning döda lövträden inne i bestånden någon tid före slutav— verkningen. Vid fickning tillförs koncentrerade herbicidpreparat i skåror

som huggits i en ring runt trädet. Herbicidåtgången är mycket liten men med den teknik som hittills tillämpats kan arbetaren komma i beröring

med det koncentrerade preparatet. Emellertid utvecklas f.n. metoder att

Prop. 1981/82: 44 154

injencera preparatet i träden, vilket vore en klar förbättring från

arbetsmiljÖSanunkt.

Fickningen minskar lövslyproblemen på föryngringsytorna på samma sätt som gallringen enligt punkt 1 ovan. Med fickning kan man förebygga be— sprutningsbehov som annars skulle uppkomma inom 5—10 år. Fickningen är emellertid förenad med betydande kostnader för skogsägarna särskilt om antalet stammar av lövträd är stort. I bestånd med ett stort antal små lövträd kan metoden inte tillämpas. Virket från fickade träd kan utnytt— jas till bränn— och massaved men inte till timmer. I praktiken lämnas

ofta de fickade träden kvar outnyttjade i skogen.

3. vagesbränninE. Eränningen leder tillatt kvarvarande lövvegetation inklusive levande stubbar och ytliga rötter till stor del dör. I många fall blir därför lövslyproblemen små i barrträdskulturer som anlagts efter bränning. I andra fall kan emellertid svåra lövslyproblem uppkomma efter bränning. En orsak härtill är att bränningen gynnar självsådd av

bl.a. björk.

Bränningen upphörde i stort sett under 1960—talet. Orsaken var bl.a. problem med en rotmurkla som angrep och dödade nysatta plantor på brända marker. En annan orsak var att den då tillämpade bränningen fordrade

en stor arbetsinsats.

Genom att utveckla en teknik där elden kontrolleras från flygplan eller helikopter kan den tidigare mycket arbetskrävande metoden bli företags— ekonomiskt konkurrenskraftig. Förutsättningar finns för en kraftig expan- sion av hyggesbränningen i Norrland, inte minst i händelse av starka restriktioner för kemisk lövkontroll. Bränningen är dock förknippad med kontroversiella miljökonsekvenser. På torra marker eller på marker med tunt humuslager kan bränning dessutom leda till näringsförluster och bonitetssänkning under lång tid. Med hyggesbränning kan man på lämpliga

marker förebygga besprutningsbehov som annars skulle uppkomma inom 5-10 år.

4. Planterimgav contortatall. Contortatallen växer i ungdomen ca 50 % snabbare på höjden än svensk tall. Den är dessutom motståndskraftig mot några svampsjukdomar som medför att den vanliga tallen dukar under för lövkonkurrens. Konsekvensen är att contortan på lämpliga odlingslokaler i norra Sverige — normalt förmår kämpa om herraväldet med lövet betydligt

mera framgångsrikt än vanlig tall.

Prop. 1981/82: 44 155

Med hänvisning till (icke definierade) risker med contortaodling har riksdagen genom föreskrifter i skogsvårdslagen ålagt skogsbruket rest— riktivitet vad gäller contortaodling. Från och med år 1984 får endast cirka 25 000 ha contortabestånd anläggas per år och endast i norra och

mellersta Sverige.

5. Fårbete kan, utnyttjat på rätt sätt, bidra till att minska lövsly— problemen. Lövplantorna får dock inte bli för stora innan betningen inleds. Antalet djur per hektar bör vara så högt att besvärande löv- vegetation betas ned men inte högre än att barrplantorna lämnas oskada— de. Fåren äter gärna asp, rönn och sälg. Däremot ratar de i allmänhet

björk och al. *

I skogsbygderna har lantbruksföretagen ofta små åkerarealer. Detta är en svår begränsning i möjligheterna att bygga upp stora rationella får- företag i dessa bygder. Om huvuddelen av betet skullefås från byggen kunde väsentligt flera får hållas på gårdar med en viss begränsad åker— areal. Möjligheterna till lönsam fårskötsel skulle förbättras.

Om varje hygge betades vartannat år under åtta år skulle ett fårföretag med 200 tackor klara av cirka 55 ha nya hyggen varje år (varje år betas 130—150 ha). Med 100 sådana fårföretag skulle man klara 4 % av det årliga kemiska röjningsbehovet i slutet av 1980-talet. Om ökad hyggesbetning leder till en ökad total fårproduktion inom landet uppkommer avsättninge- problem för köttet. Världsmarknadspriserna är nämligen så låga på får— och lammkött och det skulle fordras ytterligare subventioner för att väsentligt öka den inhemska konsumtionen. Omfattande hyggesbetning kan alltså leda till samhällsekonomiska kostnader trots att den i vissa fall kan vara en företagsekonomiskt attraktiv metod att minska lövslyproble— men. I vissa delar av landet kan rovdjur, särskilt lo, allvarligt för—

svåra fårbete på skogsmark.

6. Övriga åtgärder. Det finns en rad andra åtgärder som kan vidtas för

att minska behovet av kemisk lövslybekämpning. Man bör t.ex. undvika

att ställa kVar lövträd som fröträd på hyggen. Ett annat sätt att hindra insådd av lövträdsplantor är att avstå från markberedning. Markberedningen är dock önskvärd bl.a. med hänsyn till barrplantornas överlevnad och

utveckling.

Man kan i vissa fall plantera gran i stället för tall på marker där riklig aspslyförekomst kan förväntas. Detta för att undvika knäcksjuka

som angriper tallplantor och som är beroende av asplöv för att ut-

Prop. 1981/82:44 156

-sådana marker ställs mycket stora krav FJ"

vecklas. Planteras tall p

Sammanfattningsvis kan konstateras att förebyggande åtgärder inte kan ersätta kemisk eller manuell röjning. De kan dock på lång sikt minska arbetsbehovet och behovet av upprepningar vid manuell röjning. Genom förebyggande åtgärder kan därför merkostnaden för manuell röjning jämfört med kemisk sådan minska. På vissa arealer kan de förebyggande åtgärderna helt eliminera behovet av besprutning. Hur mycket kostnaderna och besprutningsbehovet minskar kan dock inte beräknas utifrån nuvarande

kunskap.

De förebyggande åtgärderna är ofta förenade med kostnader och de ger effekt först på relativt lång sikt. Vissa av åtgärderna kan ha nega-

tiva miljömässiga eller ekologiska konsekvenser.

Genom forskning samt mätning och utvärdering av resultatet av vidtagna förebyggande åtgärder ökas kunskapen. De förebyggande åtgärderna kan då bli allt effektivare med tiden.

Som framgått ovan är manuell röjning den lämpligaste metoden på större delen av föryngringsytorna. Behov av kemisk röjning föreligger därför endast på en mindre del. Manuell röjning är lämplig främst på objekt med måttlig lövinblandning och på mindre objekt som är svåra att be— handla med kemiska preparat. Vidare kommer röjningssåg till användning på objekt där man av olika anledningar vill behålla ett inslag av löv— träd t.ex. i luckor i barrträdsbestånden. Manuell röjning är även nöd— vändig när man vill behålla lövträd i form av en skärm på starkt frost—

länta lokaler.

Det är på marker med särskilt svåra lövslyproblem som det av kostnads— skäl föreligger behov av kemisk lövslybekämpning. Detta företagsekono— miskt betingade behov samt möjligheter att minska behovet med hjälp av

förebyggande åtgärder sammanfattas i tabell 8.1.

Prop. 1981/82: 44 157

Tabell 8.1 Bellov av kemisk_ l övslybekämpning och ef.” ekt av förebyggande åtgärder.

Tidsperiod gehov av kemisk lö'slvbekämnning

"ten utökade före— Med omfattande insatser byggande åtgärder för tt utveckla och tillämpa förebyggande

åtgärder

De närmaste 5 åren 150.000 ha/år Obetydligt mindre än 150.000 ha/år2/

De därefter följ— 90.000 ha/år Något hindren

ande 5 åren . 90.000 ha/år=

från och med bör- Ca .5. 000 ha/år / Troligen betydligt mindre jan av 1990—talet än 75.000 ha/år

Beror på slutavverknin sarealens storlek under 1960—talet och _ %

senare .

2/

De förebyggande åtgärderna har ingen effekt på de eftersatta area— lerna. Det normala årsbehovet påverkas i nämnvärd grad tidigast

5 år efter det att förebyggande åtgärder vidtagits. Det tar dess—

utom tid att utveckla och i större skala börja tillämpa metoderna.

6.5.1. De närmaste fem åren

I detta avsnitt anges arbetsåtgång och kostnad för att ersätta beSprut- ning med manuell röjning på hela eller delar av de 150 000 ha där det årligen föreligger behov av besprutning. Uppskattningarna bygger på material från skogsstyrelsen och företrädare för skogsbruket.

irbetsåtgången för manuell röjning beror dels på hur många och hur'hö—

i"

röjstammarna är vid varje ingrepp, dels på hur många gånger röjningen

(T'-; mo ste upprepas innen barrföryngringen klarar sig undan lövkonkurrensen. stö I—i eplantskogar med eftersatt löt röjn ing räcker det i allmänhet med ett manuellt ingrepp av storleksordningen 1,5 — 5 dagsverken per ha. Om man, som önskvärt är, inleder lövröjningen redan under kalmarks— fasen eller på tidigt plantstadium fordras 2 - 3 manuella röjningar. I norra Sverige räcker det i allmähet med två röjningar medan det. ofta fordras tre i södra Sverige. Vid varje röjningstillfälle åtgår 1,5

dagsverken. På vissa area '..) tätt, snabbväxande lövsly blir därför den totala arbetsåtgången 6 ? dags verken per ha.

Prop.198l/82:44 158

Tabe118.g

Beräkning av arbetsbehov som tillkommer om företagsekonomiskt motiverad besprutning ersätts med manuell röjning. Sammanställningen avser de närmaste fem åren '

Röjningsarealen fördelad Hektar per år Totalt dagsverksbehov som- efter arbetsbehov för årligen tillkommer om före— manuell röjning tagsekonomiskt motiverad

besprutning ersätts med manuell röjning

Mindrelän 1,5 dagsverken - MOO OOO " per ha 1.5—5 dagsverken per ha 50 000 120 000

och besprutning lämplig av tekniska och skogliga Skäl

3,1-5 dagsverken per ha 50 000 200 000 och besprutning lämplig av tekniska och skogliga skäl

5,1-7 dagsVerken per ha 50 000 300 000 och besprutning lämplig av tekniska och skogliga skäl

Summa 620 000

11 denna grupp ingår även arealer där rbetsbehovet är större än 1,5 dags- verken per ha men där besprutning är olämplig av tekniska eller skogliga skäl, t ex smä spridda röjningsobjekt, luckor i barrplantsbestånden, frostlänta lokaler eller i huvudsak barrplantsröjning.

Prop. 1981/82: 44 159

l tabell 8.2 anges det arbetsbehov som tillkommer om företagsekono— miskt motiverad besprutning ersätts med noggrant utförd manuell röjning. Höjningsarealen har fördelats i olika klasser efter arbets— behovet per ha vid manuell röjning. Att ersätta besprutningen på

50 000 ha med relativt måttliga lövslyproblem skulle endast kräva 120 000 dagsverken. Att ersätta'besprutningen på 50 000 ha med betydligt större lövslyproblem skulle kräva 200 000 dagsverken. Stoppas besprutningen på 50 000 ha med mycket riklig lövslyförekomst åtgår 500 000 dagsverken för erforderlig manuell röjning. Att er— sätta all besprutning skulle således kräva 620 000 dagsverken per år. Ungefär hälften av dessa dagsverkena hänför sig till norra Sverige (Norrland samt W— och S—län).

Vid beräkning av dagsverkstalen har en upprepad och noggrant utförd manuell röjning förutsatts. På vissa marker kan man räkna med en

bättre värdeutveckling av de nya bestånden med en sådan röjning än med besprutning. Vid manuell röjning kan man nämligen ställa

kvar växtliga lövträd i luckor i barrplanstbestånden. Manuell röjning ger även möjlighet att behålla lövträd i form av en skärm som skyddar barrföryngringen på frostlänta lokaler. Vid manuell lövröjning kan man också utföra påkallade röjningsåtgärder bland barrplantorna. Å andra sidan dödas även lövvegetationens rotsystem vid kemisk bekämpning. Detta leder till att barrplantorna slipper konkurrens om växtnäring,

vilket är en fördel speciellt på lågavnastande marker i burrland.

Dagsverkskostnaden Vic manuell rä .uas i nedanstående kalkyler . 1 . .. _

vara 475 kr. (1978/79 års priser) /. På ett objekt som lordrar två

manuella röjningar med 2 resp. 5 dagsverken per ha blir den totala

kostnaden 2x475+3x475 = 2 375 kr. per ha. Den första röjningen antas ske ungefär samtidigt som besprutning alternativt skulle ha utförts.

Den andra röjningen antas ske sex år senare. En del av kostnaden för manuell röjning uppkommer alltså senare. Resurser som motsvarar kostna— den för den andra röjningen kan under tiden användas för andra investe— ringar som ger avkastning. Antag att dessa inventeringar ger en årlig real förräntning på 4 %. Då bör kostnader för den senare röjningen diskonteras för att totalkostnader för manell resp. kemisk röjning skall

kunna jämföras vid samma tidpunkt. Nuvärdet av kostnaden för manuell

1/

År 1980 är dagsverkskostnaden cirka 550 kr. Kostnaden för manuell

röjning stiger alltså snabbt.

Prop. 1981/82: 44 160

röjning blir i det aktuella räkneexemplet: 2x475 + 5x475 x1%731)6 = 2 075 kr. per ha. Detta kan jämföras med den odiskonterade kostnaden som beräknades till 2 575 kr. Kostnadsreduktionen är ca 15 %. Ju längre in

i framtiden den andra och eventuella tredje röjningen sker och ju högre avkastning företagens alternativa investeringar har, desto mera reduceras kostnaden vid nuvärdesberäkningen. Å andra sidan kan den reala kostnaden för manuell röjning öka över tiden. Dagsverkskostnaden blir då högre

för den andra och tredje röjningen. I så fall reduceras eller elimi- neras helt kostnadsminskningen till följd av diskonteringen. I nedan- stående kostnadsjämförelser antas att diskonteringen reducerar nuvärdes- kostnaden för manuell röjning på följande sätt: Objekt som endast fordrar en röjning 0 %, objekt som fordrar två röjningar 10 % och objekt som fordrar tre röjningar 20 %.

Den företagsekonomiska dagsverkskostnaden kan i vissa fall avvika från avtalsenlig lön plus lönekostnadspåslag m.m. Om det är nödvändigt med flera fast anställda skogsarbetare för att klara ökad manuell röjning kan kostnaden bli högre. Orsaken är att de nya fast anställda under vin— tern måste ges sysselsättning i motormanuell avverkning vilken är dyrare än mekaniserad avverkning. Speciellt inom privatskogsbruket kan å andra sidan den företagsekonomiska dagsverkskostnaden vara lägre. I många kom- binerade företag kan röjning nämligen ske mellan arbetstopparna i jord— bruket då det kan råda brist på högproduktiv sysselsättning.

Kostnaden för flygbeSprutning är beroende av bl.a. objektets storlek, avståndet till flygfält och antalet objekt i trakten samt preparattyp.

Om man använder fenoxisyrapreprarat kan man räkna med att flygbesprut— ningen kostar ca 200 kr. per ha. Om man använder preparat baserade på glyfosat får man räkna med ungefär en fördubbling av kostnaden. Till detta skall läggas en del kostnader som markägaren har för förberedelser. Vid flygbesprutning dödas sällan allt löv. Därför kan det efter något

år bli nödvändigt att göra en efterjustering med manuell röjning. Total-

kostnaden för flygbesprutning blir därför ca 500 kr. per ha.

I tabell 8.5 anges den företagsekonomiska kostnaden för att ersätta kemisk lövslybekämpning med noggrant utförd manuell röjning. Röjninge— arealen har delats in i olika klasser på samma sätt som i den föregående tabellen. På 50 000 ha där merkostnaden för manuell röjning är rela— tivt begränsad kostar det 50—40 milj. kr. att ersätta besprutningen.

I nästa klass som också innefattar 50 000 ha är kostnaden 60-70 milj.

kr. Att stoppa besprutningen på de 50 000 ha där merkostnaden är högst

Prop. 1981/82: 44 161

skulle kosta 80—110 milj. kr.

Att ersätta all produktionsekonomiskt motiverad besprutning med manuell röjning skulle kosta 170—220 milj. kr. per år. Halva kostnaden av ett eventuellt totalförbud skulle uppstå på 50 000 ha med särskilt svåra lövslyproblem. Andra halvan av kostnaden skulle uppstå på 100 000 ha

med mindre lövslyproblem.

Tabell 8 .;

Beräkning av företagsekonomisk kostnad för att ersätta besprutning med manuell röjning. Sammenställningen avser de närmaste fem åren. 1978/79 års priser

Röjningsarealen fördelad Hektar per år Företagsekonomisk kostnad för att efter arbetsbehov för ersätta besprutning med noggrant manuell rOJning utförd manuell röjning kr per ha Totalt milj kr per år Mindre än 1,5 dagsverken hOO OOO —2 -2 per ha1 1,5-3 dagsverken per ha 50 000 mindre än 30-h03 och besprutning lämplig 1 0003 av tekniska och skog— liga skäl 3,1-5 dagsverken per ha 50 000 1 ooo—1 6005," 60—703” och besprutning lämplig av tekniska och skogliga skäl

5,1—7 dagsverken per ha 50 000 större än 80—1105" och besprutning lämplig 1 6005" av tekniska och skogliga skäl

Summa 170—220

II denna grupp ingår även arealer där arbetsbehovet är större än 1,5 dagsverken per ha men där besprutning är olämplig av tekniska eller skogliga skäl, t ex små spridda röjningsobjekt, luckor i barrplantsbeständen, frostlänta lokaler eller i huvudsak barrplantsröjning.

2Manuell röjning är företagsekonomiskt fördelaktigare på dessa arealer

3Variationen beror dels på skillnader i dagsverksåtgång per ha och dels på andra fak— torer såsom skillnader i manuellt och kemiskt röjde bestånde värdeutveckling samt avvikelser mellan företagsekonomiska och avtalsenliga dagsverkskostnader

"Kostnadenhar reducerats genonadiskontering

Prop. 1981/82: 44 162

Ovanstående kalkyler anger skogsbrukets kostnader för att övergå till manuell röjning. Om röjningen åtminstone delvis kan utföras av eljest

arbetslösa personer bli den samhällsekonomiska kostnaden lägre.

Prop. 1981/82: 44 163 8.5.2 På längre sikt

Från mitten av 1980—talet kommer besprutningsbehovet att minska från

150 000 till 90 000 ha per år förutsatt att de nu eftersatta arealerna åtgärdas de närmaste åren. På 1990—talet kommer behovet att sjunka ytter— ligare på grund av att slutavverkningsarealen minskar. Ett förbud mot kemisk lövslybekämpning om fem eller tio år skulle därför inte bli lika

dyrt som ett omedelbart förbud.

Genom olika förebyggande åtgärder kan man på lång sikt minska lövsly— förekomsten på föryngringsytorna. Manuell röjning blir då billigare. Kostnaden för att ersätta besprutning med manuell röjning skulle minska. Det fordras emellertid ytterligare forskning innan man kan ange hur mycket olika förebyggande åtgärder minskar det framtida besprutnings-

behovet.

Vissa förebyggande åtgärder är förenade med obetydliga kostnader. Det

är angeläget att sådana utförs i största möjliga utsträckning. Andra förebyggande åtgärder skulle innebära betydande kostnader för skogsbruket. Det är svårt att avgöra om sådana åtgärder är lönsamma i ett långsiktigt perspektiv. En osäkerhetsfaktor är den ofullständiga kunskapen om åtgä_- dernas förebyggande förmåga. En annan osäkerhetsfaktor är i vilken ut- sträckning kemisk lövslybekämpning blir tillåten i framtiden. Blir den tillåten är nyttan av förebyggande åtgärder liten. Om den däremot blir förbjuden blir nyttan av förebyggande åtgärder stor. En tredje osäkerhete- faktor har sin grund i att förebyggande åtgärder måste vidtas åtskilliga år innan någon form av röjning är aktuell. Kostnaden för de förebyggande åtgärderna kan göra att andra investeringar måste skjutas upp. Viss pro— duktion förloras härmed. Kostnaden för förebyggande åtgärder måste därför diskonteras.0m uppskjutna investeringar skulle ha givit en realförränt— ning på 4 % måste en förebyggande åtgärd som kostar 1 000 kr. minska

röjningskostnaden om 10 år med minst 1 500 kr. för att vara lönsam.

Prop.l98l/82:44 164 8-5 Risk för eftersatt röjning

Hittills har antagits att restriktioner i herbicidanvändningen leder till upprepad och noggrant utförd manuell röjning. Det är emellertid inte

säkert att så blir fallet. Restriktionerna under 1970-talet ledde inte

till någon nämnvärd ökning av den manuella röjningen. Resultatet har

därför blivit stora mängder klenstammiga lövträd och ett glest och ojämnt bestånd av barrträd i många plant— och ungskogar. Såväl volym- som värde- tillväxten är otillfredsställande i dessa bestånd. Fortsätter denna utveck- ling minskas sysselsättningen och lönsamheten i skogen samtidigt som

industrins råvaruförsörjning och landets bytesbalans försämras.

Följande skäl kan finnas till varför ett besprutningsförbud inte leder till en tillfredsställande utan till en uppskjuten och otillfredsställande

manuell röjning:

1. En tillfredsställande (upprepad) manuell röjning är så dyr för skogs— ägarna att många av dem inte anser den vara lönsam. De jämför en kostnad på 1 000 - 3 000 kr. idag med en merintäkt om 50 - 100 år. Vid ett förbud mot besprutning torde det från lönsamhetssynpunkt bli nödvändigt att sänka skogSVårdslagens krav på röjning.

2. I dåliga avsättningslägen kan överskottet vid avverkning vara så lågt

att det inte räcker till att betala en skogsvård som innefattar återväxte-

åtgärder och tillfredsställande manuell röjning. Domänverkets resultat visar att så är fallet på stora arealer i Norrland. På sådana arealer kan ett förbud mot kemisk lövslybekämpning leda till minskad avverkning eller helt upphört skogsbruk. Domänverket räknar med att cirka 2 500 ha per år måste överges för aktivt skogsbruk i norra och innersta Norrland vid besprutningsförbud. På andra arealer i Norrland skulle man tvingas

acceptera en högre lövinblandning och lägre virkesproduktion.

3. Åtminstone i vissa regioner kan det vara svårt att rekrytera till— räckligt med arbetskraft för tillfredsställande manuell röjning. Manuell röjning kan endast utföras under 100 - 200 arbetsdagar per år beroende på landsända. Semester och sjukfrånvaro minskar antalet effektiva arbets— dagar till 65 165. Som ett genomsnitt för landet antas 110 arbetsdagar per år.

För att ersätta all den besprutning som skogsbruket anser vara nödvändig

med tillfredsställande manuell röjning skulle det fordras cirka 6 000

Prop. 1981/82: 44 165

personer de närmaste fem åren. På längre sikt sjunker arbetskrafts-

behovet väsentligt om förebyggande åtgärder vidtas.

Detta arbetskraftsbehov kan täckas genom flera fast anställda skogsarbe— tare eller genom tillfälligt anställda under röjningssäsongen. I bonde- skogsbruket torde dessutom befintlig arbetskraft kunna utföra mera röj— ningsarbete. Enligt beräkningar som utförts vid arbetsmarknadsstyrelsen fanns det sommaren 1979 cirka 5 000 arbetssökande som skulle kunna tänkas söka skogsarbete. Dessutom torde vissa andra arbetssökande kunna intres— seras för röjningsarbete. Vidare skulle kvinnornas låga sysselsättnings— nivå i skogsregionerna kunna ökas. Totalt inom landet torde det alltså finnas tillräckligt med personer som kan och vill utföra röjningsarbete. Edt stort problem är dock att dessa personer inte alltid bor där röjnings- arbetet finns. tt annat problem är att många vill ha ett fast arbete och inte ett säsongsarbete såsom röjning. Bedömningen inom skogsbruket är att en total övergång till manuell röjning inte kan klaras med enbart tillfälligt anställda. Det skulle också fordras flera fast anställda, bl.a. för att kunna lösgöra van personal som arbetsledare för de ofta oerfarna säsongsanställda. Dessa nya fast anställda måste under vintern ges sysselsättning i motormanuell avverkning. Härvid minskar underlaget för mekaniserad avverkning vilken är billigare för skogsbruket än den motormanuella. Å andra sidan skulle en återgång till en ökad andel vin— teravverkning vara positiv från skogshygienisk synpunkt till följd av att en mindre mängd obarkat virke blev kvar i skogen på sommaren. Med flera fast anställda vore det också lättare att snabbt ta reda på

stormfälld skog vilket också vore positivt från skogshygienisk synpunkt.

Analysen i föreliggande avsnitt är behäftad med stor osäkerhet, Huruvida tillfredsställande manuell röjning blir lönsam och ekonomiskt möjlig. för skogsbruket vid ett eventuellt besprutningsförbud beror bl.a. på realprisutvecklingen på virke. Tillämpningen av den nya skogsvårdslagens röjningsskyldighet avgör i vilken utsträckning även icke företagsekono- minskt lönsam röjning kommer att ske. Möjligheten att rekrytera arbets— raft beror på konjunkturutvecklingen, arbetsmarknadspolitiken och even-

tuell framtida strukturarbetslöshet.

Huruvidainförda besprutningsrestriktioner leder till tillfredsställande eller försummad manuell röjning beror alltså på en rad faktorer som ut- redningen varken kan styra eller förutsäga med någon större säkerhet. Av bl.a. detta skäl är det angeläget att resultatet av eventuella restrik— tioner fortlöpande mäts och utvärderas. Om erhållna resultat är otill-

fredsställande bör restriktionerna kunna förändras.

Prop. 1981/82: 44 166

(To 4 .. Konsekvenser av eftersatt röjning

En uppskjuten eller på andra sätt otillfredsställande manuell röjning resulterar i ungskogar med ett stort antal klenstammiga lövträd och ett

=knat

glest, ojämnt bestånd av barrträd. Företrädare för skogsbruket har det produktionsbortfall som uppkommer vid eftersatt röjning. Man har där- vid utnyttjat material från den senaste skogsutredningen (SOU 1978:6—7). Denna utrednings tre beräkningsalternativ skiljer sig åt bl.a. beträffande kalmarkstid, lövröjning och gödsling. Det är svårt att med skogsutred— ningens material beräkna vad enbart eftersatt röjning betyder i'form av minskad virkesproduktion. Detta i synnerhet som lövsituationen under

senare år tycks ha utvecklats till ett betydligt större problem än vad

söm antogs i skogsutredningens lägsta produktionsalternativ. Man vet heller inte hur väl den manuella röjningen kommer att utföras i framtiden vid eVentuella restriktioner i den kemiska lövslybekämpningen. Som tidigare påpekats har skogsbrukets lönsamhetsutveckling. situationen på arbets— marknaden och den nya skogsvårdslagens tillämpning avgörande betydelse

härvidlag.

De beräkningar som utförts antyder att råvarubortfallet fortsatt eftersatt lövröjning kan uppgå till 4—5 milj. m sk per år. rör— utom minskning av den totala produktionen sker en förskjutning så Virkesandelen ökar och barrvirkesandelen minskar. Vid ett rånettc1 på

5

50 kr. per m sk leder detta produktionsbortfall till en nettointäkts— minskning för skogsbruket på 240—305 milj. kr. per år. Figur 6.2 visar att rånettot varierar mycket kraftigt mellan olika år. Nettointäktsminsk-

ningen kan därför bli såväl avsevärt större som avsevärt mindre.

I skogsutredningen antas att lägre produktion så gott som omedelbart leder till minskad avverkning. Detta överensstämmer med principen om uthålligt skogsbruk. Eftersatt röjning leder då till ett omedelbart intäktsbortfall

i skogsbruket. Om eftersatt röjning däremot leder till minskad avverkning först när de aktuella bestånden är färdiga för avverkning in på 2 OOO—talet

kompliceras kalkylen.

1)Rånettot=försäljningsvärde för virke minus direkta avverkningskostnader (avverkning, transport etc.). Rånettot skall täcka kostnaderna för åter— växtåtgärder, investeringar i vägar och diken, underhåll av dessa, röjnings— ooh gödslingskostnader, administrationskostnader och räntor samt företags-

vinst.

Prop. 1981/82:44 167

Vi vet inte om det reala rånettot kommer att öka eller minska på så lång sikt. Mellan början av 1950—talet och slutet av 1970-talet sjönk det reala rånettot avsevärt (figur 8.2). Hur det blir i framtiden beror bl.a. på den globala knappheten på virke och andra råvaror. Ytterligare en svårighet tillkommer om man skall beräkna värdet av framtida avverk- ningsvolymer. Om vi får en fortsatt ekonomisk tillväxt kommer vi att ha en avsevärt högre materiell standard när 1980—talets plantskogar blir. avverkningsfärdiga. Vid högre levnadsstandard är en viss inkomstökning värd mindre än samma inkomstökning vid en lägre levnadsstandard. Då finns det anledning att nedvärdera värdet av framtida intäkter. Om å andra sidan vår levnadsstandard sjunker på lång sikt finns det anledning

att uppvärdera värdet av framtida intäkter.

Pigg; 8.2 Rånettots utveckling 1950-1978 Källa: Skogsstyrelsen 1980

kr/m3 sk

1950 1955 1960 1965 1970 1975

----- löpande pris fast penningvärde

Ovan beräknades att produktionsbortfallet till följd av svårt efter- satt röjning är värt 240-300 milj. kr. per år vid ett rånetto på 60

3

kr. per m sk. Det förutsattes då att en produktionsminskning leder till

en omedelbar minskning av avverkningen. Om man i stället antar att av—

verkninesminskninggn sker först när de aktuella bestånden är avverkning;-

mogna erhålls andra resultat. Här ges ett par exempel:

Prop. 1981/82: 44 | 68

1. Om det reala rånettot ökar på lång sikt samtidigt som levnadsstan— darden förblir oförändrad eller sjunker (t.ex..på grund av tilltagande knapphet på naturresurser) blir nuvärdet av produktionsminskningen

större än 240-500 milj. kr. per år.

2. Om det reala rånettot sjunker på lång sikt samtidigt som levnads— standarden ökar blir nuvärdet av produktionsminskningen mindre än 240- 500 milj. kr. per år.

Om man finner en utveckling enligt punkt 1 sannolik, är det angeläget att eventuella restriktioner i den kemiska lövslybekämpningen komplet— teras med andra åtgärder som gör att noggrann manuell röjning blir ut— förd.

Ofta utgör osäkerhet i eller otillfredsställande omfattning av det veten- skapliga faktaunderlaget grunden för svårigheterna att bedöma vikten av de oönskade sidoeffekt erna av kemikalieanvä ndningen i det moderna sam- hället. Pr odukts ortimentet förändrass stän ndigt och användningen ökar på

många områden.

Den kortsi iga eller akuta toxiciteten av kemikalier är relativt väl— känd och skall dokumenteras inför produktkontrollnämnden innan registre— ringstillstånd ges. På basen av sådana data uppställer myndigheterna s.k. tcleransnivåer och hög sta tillåtna halter samt meddelar hanterings- föreskrifter. När det gäller verkan på lång sikt på människa och miljö är faktaunderlaget, som även detta skall redovisas i samband med registre— ring. mången gång mera osäkert. Detta beror bl.a. på den långa ti d det tar för t.ex. en kronisk skada hos människan att bli manifest. För att få hållpuru:ter för en kemisk subst- rm eventuella.verkan i detta hänseende är man hänvisad till långtidsförsök på djur eller studier av sjukdoms- panoramat, dvs. epidemiologiska studier. Båda typerna av undersökningar

är relativt trubbiga instrument när det wi bedömning för skada på människan. Olika former av s.k. mutagentest har kommit att spela en allt större roll för att spåra kemikaliers verkan på arvsmassan, en verkan

som i stor utsträckning kan antyda att en cancerogen effekt kan förväntas.

Många människor känner oro för svårbedömbara skadeverkningar som kan uppstå på lång sikt eller på grund av svårutredda samverkanseffekter mel— lan olika miljöfaktorer. Bland dessa märks viss yrkes— och annan miljö— betingad cancer där dager s situation kan spegla tidigare kemikalie— exposition. Det är därför 53 nnerligen betydelsefullt att en fortlöpande intensiv vetenskaplig bevakning sker och att stor uppmärksamhet ägnas

åt kontinuerliga studier av sjukdomspanoramat och dess förändringar.

En uppskattning av risker av ovan anfört slag innehåller många svår- bedömbara faktorer. Man ställs slutligen inför situationen att en

ris kför skada av en typ skall vägas mot risker för andra skador för— bundna med alternativ hantering. Osäkerheten i riskbedömningsunder— laget SuVäl för den hantering som skall bedömas som för dess alternativ

blir med naturnödvändi het stor på rund av de be ränsningar och ofull— g - € o

Prop.]981182z44 181 ständigheter som föreligger i de underliggande studierna.

Mot denna bakgrund är det angeläget att på alla områden söka begränsa användningen av naturfrämmande kemiska medel så långt det är möjligt. En begränsad kemisk lövslybekämpning skall ses som ett led i detta

långsiktiga arbete.

Även i framtiden är det nödvändigt att noga följa och utveckla forsk- ningen ifråga om de kemiska medlens risker och vidta de ytterligare begränsande åtgärder som kan aktualiseras. Mot bakgrund av osäkerheten

i riskbedömningar vid användning av kemiska medel är det också nödvän— digt att långsiktigt söka inrikta de inom skogsbruket använda produk— tionsmetoderna så, att användningen av kemiska medel begränsas i största

möjliga utsträckning.

Svenska miljövårdsbeslut bygger i allmänhet på en avvägning mellan miljö- hänsyn och andra intressen. Det är rimligt att även kommande beslut angående restriktioner i den kemiska lövslybekämpningen bygger på denna tillämpade grundprincip dvs. på en avvägning mellan nytta och risk.

I enlighet med ett sådant betraktelsesätt skulle kemisk lövslybekämp- ning företas på arealer där nyttan anses väga tyngre än risken för nega— tiva effekter. På arealer där risken väger tyngre än nyttan bör besprut—

ning däremot förbjudas.

Som framgått av föregående kapitel är lövslyproblemen på cirka två tredjedelar av föryngringsyuorna så små att besprutning är onödig och

inte heller aktualiseras. På den återstående tredjedelen är lövslyproblemen större samtidigt som besprutning är produktionsekonomiskt billigare än manuell röjning. På dessa arealer är besprutning förknippad med större eller mindre nytta. I vissa fall är den ekonomiska nyttan så liten som några hundra kronor per hektar. I andra fall är nyttan väsentligt högre.

På arealer med mycket stora lövslyproblem kan nyttan uppgå till drygt

2 000 kr per ha i 1978/79 års priser.

Främst i Norrlands inland är rånettona vid avverkning på många ställen så låga, att varje merkostnad utöver den mest rationella måste undvikas. I dessa områden är kemisk lövslybekämpning ekonomiskt nödvändig för fortsatt skogsbruk. På vissa marker kan det dessutom innebära vissa bio- logiska fördelar med kemisk lövslybekämpning för att säkra näringstill— gången för barrplantorna gentemot lövslyet i nyetablerade barrskogs—

odlingar.

Prop. 1981/82: 44 182

9.2 Alternativ 1: Tillstånd inom vissa generella ramar

Alternativet innebär att skogsägarna själva, inom ramen för vissa gene— rella restriktioner och krav, bestämmer var kemisk lövslybekämpning skall förekomma. Restriktionerna och kraven som skall gälla för hela landet

bör omfatta bl.a. utsträckningen av vissa skyddszoner kring bebyggelse etc., särskilda hänsynsregler beträffande vattentäktsområden och ren— betesland samt bestämmelser om kungörande till allmänheten (jfr. avsnittet 9.5). Utformningen av sådana föreskrifter bestäms av berörda centrala

myndigheter.

Genomförs detta alternativ stoppas besprutning i områden som är känsliga från miljövårds— och friluftslivssynpunkt. På större delen av de löv— slydominerade föryngringsarealerna kommer dock kemisk bekämpning att

kunna ske. Som tidigare nämnts kan det röra sig om ca 50 % av föryngrings- arealen dvs. ca 0,5 % av skogsmarken. Kostnaden för restriktionerna varie— rar med hänsyn till lövslysituationen mellan 0 och drygt 2 OOO kr. per ha. Om besprutningen stoppas på 10 % (15 000 ha per år) av de arealer, där be— sprutningsbehov föreligger de närmaste fem åren, kan den företagsekono- miska kostnaden i skogsbruket bedömas uppgå till ca 20 milj. kr. per år. Eftersätts röjningen kan ett betydande bortfall av förädlingsvärde upp- komma i skogsindustrin. För skogsindustrin torde beloppet vara 5 - 10 gånger större. Om en del av den manuella röjningen utförs av eljest arbetslösa eller undersysselsatta blir den samhällsekonomiska kostnaden

" m " re at" svs " n' sa as. l e o lönsamma altern tiv _sselsattrin kn

Genom en omfattande informationsskyldighet skall ingen människa ovetande

behöva komma in på områden där besprutning pågår eller nyss företagits.

Väljs detta alternativ blir effektiv och billig lövslybekämpning åter möjlig på en viss del av föryngringsarealen (mindre än 1 % av den totala skogsarealen). 1976—talets utveckling mot allt fler lövplantor i barr— trädsföryngringarna skulle därmed brytas; Detta gör att de nya barrträds- bestånden kommer att få högre slutenhet och högre produktion av värde— fullt virke. Möjligheterna att hålla kostnader för föryngring och sköt- sel av plant— och ungskog på skälig nivå skulle troligen komma att stimulera till ökad avverkning särskilt på lågavkastande marker i norra Sverige och på de mycket produktiva marker där lövslyproblemen efter slutavverkning kan förväntas bli särskilt svåra. Ökad avverkning skulle leda till ökad sysselsättning i såväl skogsbruket som skogsindustrin

samt ge ökade förädlingsvärden och exportinkomster.

Prop. 1981/82: 44 183

8.8. Skogsindustri, bytesbalans och sysselsättning

Hittills har endast skogsbruksaspekter behandlats. Enweventuell minsk— ning av virkesproduktionen till följd av eftersatt röjning får dock återverkningar i bl.a. skogsindustrin. Detta antyds av fig 8.3, som 'isar produktionsvärdets uppbyggnad i skogsindustrin år 1978. I skogs— bruket uppkom ett rånetto på 5 710 milj. kr. detta år. t virke som tillfördes skogsindustrin gav i slutändan ett produktionsvärde på

45 245 milj. kr. För att åstadkomma detta produktionsvärde förbrukades virke, kemikalier, bränslen och dyl. för 28 669 milj. kr. Förädlings— värdet i skogsindustrin blev därför 14 574 milj. kr. Förädlingsvärdet

utgör ersättning till arbetskraft och kapital.

Kill-: SOS Industri 1978. 505 Utrikeshandel 1978. 505 SM N 1979:7.4, Skogsstyrelsen! beräkningar

Förbrukning 28 669

43 743

14 574 Förädlingsvärde

11599»

55:33:33:- 0'0'0'0'0'0'0' 0 o'0'0'0'0'0'0' 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0'0'0'0'0'0'0. ' 0000 0000000'0' . ,0.0. 0.0.0.0,0.0.0.0 4 0.0 0'0'0'0 . 0'0'0'0'0'0'0'0'3 o'0 'o'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0' ».0.0.0.0.0,0 0.0.0 0 0 0 0 0 0 0 c ,'0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0.0. ”0.0. ' ' # 0.0.000'0' '0'0'09. . A.. . ...... o'0'0'0'0'0'0'0'0 0'0'0' 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 000000000001 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 o' o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 00.04.3309. 0000000000000 >00000000000,0c 00000000000 ' v00000000000o 000000000000 >0000000000o -o0000000000r .. .000000000' 0 '0'0'0'0'0'0'0'f/ & 20.55.9971, 71- ut;/rill] N

". 'IIIWIIIIIl/IIIIIIIII ""

-lllllllllllllllllllllllllllllll.

0.» n n

mm Snickerifabr

11467

»

IO "War

"nu..".unp.uruunuuunn. "nnan".

V'?

Rån-no

Värda vid industri (import 444) Pappersbruk 1 2 1 62 Viru. vid levonnsplatz

Anm: Värdena inom parentes avser levererade varor till annan del av skogsindustrin.

uppby

ggnad

år 1978 (mi

Den" skogliga råvarans förädling i S lj. kr.).

Fi

8.

verige och produkti onsvärdets

Prop. 1981/82

44

169

Prop. 1981/82: 44 170

Skogsnäringens erportvärde åren 1974—78 var 15—20 miljarder kr. per år. Detta motsvarade drygt 20 % av landets totala export. Skogsprodukterna har stor betydelse för bytesbalansen. eftersom deras importandel är

mycket låg.

Som redan betonats vet vi inte i vilken utsträckning restriktioner

i kemisk lövslybekämpning resulterar i noggrant utförd eller i eftersatt manuell röjning. Om resultatet blir eftersatt röjning minskar produktionen särskilt av sådant virke som är begärligt för skogsindustrin. Om resul- tatet i stället blir noggrant utförd manuell röjning blir virkesproduk- tionen minst lika stor som om besprutning har utförts. Kostnadsläget i skogsnäringen höjs dock, vilket kan göra:att den svenska skogsindustrin förlorar andelar på världsmarknaden. Restriktioner kan alltså påverka skogsindustrin både genom minskad råvarutillgång och genom högre råvaru- kostnader. Här nedan analyseras först konsekvenserna av minskad råvaru-

tillgång.

Eeräkningar som utförts av företrädare för skogsbruket antyder att ett totalförbud mot kemisk lövslybekämpning kan leda till att avverkningarna ganska snart minskar med 4-5 milj. måsk. Detta motsvarar ca 6 %-av 1970- talets avverkningsvolym. "_t anses att ett eventuellt produktionsbortfall inom landet endast i mycket begränsad utsträckning kan ersättas med im- porterat virke. Det är därför troligt att en sexprocentig minskning av avverkningarna leder till att produktions— och förädlingsvärdena inom skogsindustrin minskar nästan lika mycket. Snickerifabriker m.m. som

har låg Virk 'rukning men högt produktionsvärde torde dock inte be—

röras i lika hög grad. En sexprocentig minskning av produktionsvärdet

inom skogsindustrin (exkl. delar av snickeriindustrin m.m.) motsvarar

drygt två miljarder kr. per år. Förbrukningen av skogsindustriprod ter inom landet torde inte påverkas av produktionsvolymen. Minskningen faller

i stället på exporten. Det är därför troligt att skogsnäringens export— värde också minskar med drygt två miljarder kr. per år. En sexprocentig minskning av förädlingsvärdet inom skogsindustrin (exkl. delar av snickeri— industrin m.m.) motsvarar en halv till en miljard kr. per år (1978 års pri-

ser).

Om restriktioner i kemisk lövslybekämpning omedelbart leder till minskad avverkning uppkommer alltså stora samhällsekonomiska intäktsbortfall under perioder då virkesbrist begränsar skogsindustrins produktion. Dessa

intäktsbortfall är väsentligt större än kostnaden för noggrant utförd

Prop. 1981/82: 44 171

manuell röjning. De svenska sågverken är för sin konkurrenskraft helt

beroende av tillgång till högklassigt barrsågtimmer.

På lång sikt torde en del av kapitalet och arbetskraften inom skogs- näringen kunna överföras till andra sektorer där de skapar förädlings- värde och eventuellt även exportinkomster. Därför kan det vara mindre allvarligt om eftersatt röjning leder till minskad avverkning först

på lång sikt. Hög avverkning på kort sikt i kombination med eftersatt skogsvård är dock inte acceptabelt i ett långsiktigt naturresursperspektiv.

Minskad avverkning skulle leda till minskad sysselsättning i skogsbruket, transportväsendet och skogsindustrin. De direkta kostnaderna härför ingår i det ovan beräknade beloppet för förlorat förädlingsvärde efter— som en del av förädlingsvärdet utgör ersättning till arbetskraften. En del av det förlorade förädlingsvärdet kan ersättas genom att arbetslösa skogsarbetare, chaufförer och skogsindustriarbetare överförs till andra näringar. Detta kan dock få negativa regionalekonomiska konsekvenser. Många av de hotade arbetstillfällena finns nämligen i regioner med

betydande arbetslöshet.

"ammanfattningsvis kan konstateras att det med hänsyn till skogsindustrin,

*ytesbalansen och sysselsättningen är angeläget att eventuella restrik-

ioner i kemisk lövslybekämpning kompletteras med andra åtgärder som

.ör att noggrann manuell röinins blir utförd.

Ersätts kemisk lövslybekämpning med upprepad och noggrant utförd manuell röjning skapas arbetstillfällen. Det skulle fordras inte bara säsongan-

ställda utan också flera'helårsanställda skogsarbetare.

Den ökade sysselsättningen vore positiv från regionalekonomisk synpunkt. Samtidigt skall dock betonas att flygbesprutning är så billig och manuell lövröjning så arbetskrävande att arbetsersättningen per dagsverke blir ytterst liten. En stor del av det belopp som sparas genom utebliven be- sprutning, skulle gå till kostnad för röjningssåg samt resor till och från arbetet. Det finns en rad andra skogsvårdsarbeten som ger väsentligt större ersättning per dagsverke. Hjälpplantering och gallring kan nämnas som exempel. Från rent regionalekonomisk synpunkt finns det därför inte

någon anledning att övergå från kemisk till manuell röjning.

Internationellt sett är kostnadsläget högt i det svenska skogsbruket.

Prop. 1981/82: 44 172

Den svenska skogsindustrin har därför väsentligt högre råvarukostnad än viktiga konkurrentländer såsom USA och Kanada. Utan fortsatta rationaliseringar i skogsbruket kommer råvarukostnaderna att stiga i sådan grad att skogsindustrin förlorar andelar på världsmarknaden. Då kommer avverkningarna. förädlingsvärdena, sysselsättningen och export— inkomsterna att sjunka. Omfattande besprutningsrestriktioner skulle således försvåra den nödvändiga kostnadsbegränsningen i skogsbruket.

Inom naturvårdskretsar har man föreslagit ett skogsbruk som uppfyller olika ekologiska och miljömässiga mål bättre än dagens skogsbruk. I detta alternativa skogsbruk finns inget behov av kemisk lövslybekämp— ning (jfr bilaga 4). En övergång till ett sådant skogsbruk skulle ge ett väsentligt större bortfall av industriråvara än de 4-5 milj. mösk som diskuterats ovan. Samtidigt torde arbetsbehovet öka i skogsbruket. Det alternativa skogsbruket skulle ge så höga produktionskostnader för virkesråvaran att den svenska skogsindustrins konkurrensförmåga på världsmarknaden kraftigt skulle försämras. De minskade exportmöjligheterna torde leda till ytterligare minskning av avverkningarna, förädlings— värdena och sysselsättningen. Svåra regional—ekonomiska problem skulle

uppkomma och bytesbalansen skulle försämras drastiskt.

Det alternativa skogsbruket skulle också ge en mindre andel barrvirke. I en utredning (Is I 1979:5) om skogsindustrins nuläge och utvecklings— möjligheter konstateras att den svenska massaindustrins konkurrenskraft kommer att vara störst för barrvedsmassa. Under 1970—talet sjönk också björkmassavedspriserna i förhållande till priset på barrmassaved (fi— gur 8.4). Man kan dock inte utesluta att ökande energipriser kommer att

väsentligt förbättra björkvedspriset i framtiden.

Pigg; 8.4 Prisutveckling för olika slags massaved i Sverige

Kr/m3 fub 1x

100

1965 69 70 71 72 73 71. 75 76 77 78 79 60

Källa: Skogsstyrelsen 1980

Prop. 1981/82: 44 173 8.9 Principdiskussion om styråtgärder

Svenska miljövårdsbeslut bygger i allmänhet på en avvägning mellan olika intressen. Detta framgår bl.a. av åå 4—6 i miljöskyddslagen. Av— vägningstanken kommer också till uttryck i förarbetena till lagen om hälso— och miljöfarliga varor. Denna lag reglerar bl.a. jord- och skogsbrukets användning av bekämpningsmedel och handelsgödsel. Såväl

i den proposition där lagen föreslås som i jordbruksutskottets be— tänkande i anledning av propositionen framhålls att "intensiteten i ingripandet (mot en kemisk vara) måste bli beroende på en avvägning mellan å ena sidan risken med varan och å andra sidan behovet av varan". Det är rimligt att även kommande beslut angående eventuella restrik— tioner i den kemiska lövslybekämpningen bygger på en avvägning mellan

nytta och risk.

Kemisk lövslybekämpning bör företas på de arealer där dess nytta anses väga tyngre än dess risk. På arealer där risken väger tyngre än nyttan

bör besprutning däremot förhindras.

I figur 8.5 visas på ett schematiskt sätt sambandet mellan lövslyföre— komst och kostnad för kemisk respektive manuell röjning. Sambandet gäller för en viss marktyp i en viss del av landet. Kostnaden för kemisk bekämpning är tämligen oberoende av lövslyförekomsten medan kostnaden för manuell röjning stiger snabbt med antalet lövträdsplantor. Om det

finns färre än N lövträdsplantor är emellertid manuell röjning billi- 1 gare. Om det finns flera än N1 plantor är besprutning billigast. Utan styr-åtgärder är det därför troligt att besprutning genomförs när löv— plantsantalet överstiger N1. Om kemisk lövslybekämpning inte är för- knippad med några risker eller andra olägenheter är det samhällsekono— miskt önskvärt att besprutning sker när antalet trädstammar per ha överstiger N1. Om besprutning är förknippad med risker fordras däremot styråtgärder. tag att man efter en avvägning mellan risker och merkostnad för manuell röjning kommit fram till att besprutning endast skall ske, då

lövplantsantalet överstiger N . Olika styråtgärder är då möjliga. 2 Figur 8.5 b illustrerar administrativ styrning. I detta fall ges till- stånd för besprutning endast om antalet lövträdsplantor överstiger N2' I princip måste en myndighet räkna antalet lövträdsplantor per ha på

Prop. 1981/82: 44 174

Varje föryngringsyta där skogsägaren önskar spruta. Den heldragna linjen Visar den kostnadskurva skogsägaren möter vid administrativ styrning. När antalet lövträdsplantor överstiger N2 sjunker kostnaden drastiskt.

Styrningen kan alternativt åstadkommas med en avgift. Skogsägarna möter då den heldragna kostnadskurvan i figur 8.5 G. Avgiften gör att besprutning inte blir företagsekonomiskt lönsam då antalet lövträdsplantor under—

stiger N Om antalet lövträdsplantor per ha överstiger N2 är dock be— 2. sprutning plus avgift billigare än manuell röjning. Vid en riklig löv— slyförekomst besprutar man alltså trots avgiften. Någon administrativ

prövning behövs inte om avgiftsmetoden tillämpas.

Avgift

Prop. 1981/82: 44 175

Pigg; 8.% a visar sambandet mellan antalet lövträdsplantor per ha och kostnad för kemisk lövslybekämpning resp. manuell röjning. De heldragna linjerna i figur 8.5 b visar den kostnadskurva skogsägaren möter om man med administrativ styrning förhindrar besprutning vid färre än N löv-

2 plantor per ha. Figur 5.5 0 visar motsvarande förhållande om styrningen

sker med en avgift.

8.?_a Inga stvråtgärder

Kostnad kr lha

K _____ manuell 2 röjning

kemisk lövsly- bekämpning

N antal lövtröds- 1 NZ plantor/'na

Prop. 1981/82: 44 176

De två styrmetoderna leder i princip till lika stor reducering av be- sprutningen och därmed till lika stor ökning av arbetsåtgången för röj— ning. Den samhällsekonomiska kostnadsökningen blir därmed lika stor.

Besprutningen stoppas på arealer som har färre än N lövplantor per ha

2 med båda metoderna. Den samhällsekonomiska kostnaden har som grund att manuell röjning förbrukar mera resurser (främst arbetskraft) än besprut-

ning. På en areal med N lövplantor per ha är den samhällsekonomiska

3

kostnaden för att besprutning inte sker Kö-Kl kr. oberoende av om admini— strativ styrning eller avgifter utnyttjas.

Vid avgiftsstyrning uppkommer en finansiell överföring från skogsbruket till statskassan i form av avgiftsmedel. Detta är inte någon samhälls- ekonomisk kostnad ty den motsvarar inte någon real resursförbrukning. Den leder dock till sämre lönsamhet inom skogsnäringen. Mycket talar därför för att insamlade avgiftsmedel bör återföras till skogsbruket, t.ex. i form av ökade bidrag till angelägen skogsvård.

De två styrmetoderna har alltså stora likheter. De skiljer sig dock åt på några viktiga punkter.

Kunskapen om kostnadskurvornas förlopp är ofullständig. Man kan därför inte veta exakt hur mycket en viss avgift reducerar besprutningen. Om kostnaden för manuell röjning är högre än vad man antar när avgifts- beloppet fastställs blir besprutningsreduktionen mindre än beräknat. I vissa speciellt känsliga områden kanske man dessutom vill hindra be— sprutning oberoende av kostnad. Detta gör att administrativ styrning är lämpligast i områden som är speciellt känsliga från t.ex. naturvårds— och friluftslivssynpunkt.

Om man vill minska besprutningen även på övrigg föryngringsytor torde dock avgiftsstyrning ha många fördelar. Den administrativa prövningen blir mycket resurskrävande om den skall genomföras i ett stort antal fall. Dess utfall får stor ekonomisk betydelse för de enskilda skogs— ägarna. Om antalet lövplantor bedöms understiga N2 får skogsägaren en stor merkostnad (jfr den diskontinuerliga kostnadskurvan i figur 8.5 b). Med hänsyn till rättssäkerheten måste därför prövningen utföras mycket

noggrant med höga administrativa kostnader som följd.

Om administrativ prövning av diskuterat slag tillämpas blir röjningen billigare för skogsägaren om lövslyförekomsten är mycket riklig än om

den är något sparsammare. Genom förebyggande åtgärder "riskerar" skogs-

Prop. 1981/82: 44 177

ägaren att få mindre än N2 lövplantor per ha med ökade röjningskostnader som följd. Administrativ prövning av diskuterat slag är därför olämplig

x om man vill stimulera skogsägarna att vidta förebyggande åtgärder.11

Avgiftsmetoden stimulerar däremot till förebyggande åtgärder. Antag att antalet lövträdsplantor skulle bli större än N2 utan förebyggande åtgär— der. Med förebyggande åtgärder blir det endast t.ex. N . Förebyggande

5 åtgärder leder då till att röjningskostnaden minskar från K till t.ex. KÖ' Om den administrativa prövningsmetoden tillämpats hade kåstnaden i stället stigit från K1 till K3' Edt system med avgifter för besprutning av skogsmark kan även vara förenat med vissa nackdelar. Om avgifterna inte återförs till skogs- näringen innebär de en form av produktionsfaktorskatt på skogsråvaran och leder till kostnadsökningar inom industrin med åtföljande försämrat konkurrensläge på den internationella marknaden. Om avgiftsmedlen å andra sidan återförs till skogsnäringen skulle inte den totala kostnadsnivån

öka mera än om administrativ styrning tillämpades.

Även i övrigt finns vissa problem förknippade med utnyttjandet av av— gifter som miljö—politiskt styrmedel. T.ex. skulle ett avgiftssystem kunna ge upphov till en argumentation om att skogsägaren "köper sig rätten" att

sprida bekämpningsmedel över skogsmark.

De två nämnda styrmetoderna kan kombineras. Ett tänkbart fall är att av— gifter tas ut på all besprutning och att dessutom administrativ prövning tillgrips i speciellt känsliga områden. I sådana områden kan besprutning

eventuellt stoppas oberoende av kostnad. En del av de insamlade avgifts— medlen kunde användas som ersättning till skogsägare som inte får spruta

inom ett känsligt område. 8.10 Sammanfattning Under senare årtionden har skogsbruket förändrats väsentligt. Förändringar

har dels lett till ökad produktion av industriråvara, dels begränsat kost-

naderna. Förändringar har varit nödvändiga för att upprätthålla en accep-

1) En plan som anger var besprutning inte får ske i framtiden är exempel

på en administrativ styrningsom stimulerar till förebyggande åtgärder.

Prop. 1981/82: 44 178

tabel lönsamhet i skogsbruket. En del av de nya skogsbruksmetoderna har ökat behovet av lövröjning; Denna röjning har bl.a. beroende på restrik- tioner i den kemiska lövslybekämpningen försummats på stora arealer under 1970—talet. De närmaste fem åren föreligger det därför ett besprutnings— behov på 150 000 ha per år. Under andra halvan av 1980—talet kommer beho» vet att sjunka till 90 000 ha per år förutsett att nu eftersatta arealer åtgärdas de närmaste åren. På lång sikt kommer behovet att sjunka ytterli- gare särskilt om förebyggande åtgärder vidtas. I dag är det svårt att avgöra om en omfattande satsning på förebyggande åtgärder är samhälls—

ekonomiskt lönsam. Det fordras mera forskning om sådana åtgärder. Den företagsekonomiska kostnaden för att ersätta besprutning med noggrant utförd manuell röjning de närmaste fem åren har beräknats uppgå till föl- jande belopp (1978/79 år priser):

50 000 ha med relativt litet besprutningsbehov: 50—40 milj. kr. per år

.50 000 ha med stort besprutningsbehov: 60—70 "- 50 000 ha med mycket stort besprutningsbehov: 80-110"— 15O 000 ha 170—220milj. kr. per år

Om åtminstone en del av röjningen kan utföras av eljest arbetslösa blir den samhällsekonomiska kostnaden lägre än den företagsekonomiska. Från rent regionalekonomisk synpunkt finns det dock ingen anledning att gå över från besprutning till manuell röjning. Flygbesprutning är nämligen så billig och manuell lövröjning så arbetskrävande att arbetsersättningen per dagsverke blir'yttErst liten. Det finns en rad andra skogsvårdsarbeten

som ger väsentligt större arbetsersättning per dagsverke.

Det är stor risk att erforderlig manuell röjning inte blir utförd vid totalförbud eller andra omfattande restriktioner i den kemiska lövslybe- kämpningen. Erfarenheten från de senaste tio åren visar det. Eftersatt röjning leder till minskad produktion av industriråvara vilket i sin tur får allvarliga konsekvenser för skogsindustrin, sysselsättningen och bytes—

balansen.

Ovanstående sammanställning antyder att besprutning kan stoppas på bety— dande arealer till en relativt begränsad kostnad. Om besprutningen där- emot stoppas på arealer med mycket stort besprutningsbehov eller i regio— ner med mycket svag lönsamhet i skogsbruket uppkommer stora samhälls-

och regionalekonomiska problem. Det finns områden i Norrland och nordvästra

Prop. 1981/82: 44 l79

Svealand där besprutning är ekonomiskt eller biologiskt nödvändig för

fortsatt skogsbruk.

Lämplig begränsning av besprutningen kan åstadkommas med administrativ styrning eller med avgifter. Även en kombination av de två styrformerna

är möjlig.

Prop.]981/82:44 180

mTRIKTIONER ELLH FÖRBUD MOT KEMIQK LÖVSLYBEKÄMPNING. ÖVERVÄGDA ALTERNATIV

xo

Hänvisningar till S8-8

  • Prop. 1981/82:44: Avsnitt 8.1

9.5. Alternativ 2: Anpassad lövslybekämpning

I detta alternativ ges kommunerna möjlighet att utifrån sin lokalkännedom påverka beSprutningsrestriktionernas omfattning. Det kommunala inflytandet bör ske redan vid urvalet av besprutningsobjekt och med hänsyn till miljö- vårds— och friluftslivsintressena. Kommunens inflytande motiveras främst av kommunernas övergripande ansvar för en markanvändning som tillgodoser olika intressen i kommunen samtidigt som hälso— och miljöaspekterna kan beaktas. Generella föreskrifter bör utfärdas av naturvårdsverket, arbetar- skyddsstyrelsen respektive skogsstyrelsen. I dessa bör anges bl.a. vilka typer av områden som är känsliga från friluftslivs—, miljö- och natur-_ vårdssynpunkt. Vidare bör anges vilka olika förebyggande åtgärder som minskar behovet av kemiska medel. Även försiktighetsmått vid besprutning bör anges. De centrala råden och riktlinjerna syftar till att handlägg; ningen av besprutningsärendena blir samstämmig i olika kommuner. Natu_- ligtvis kan skillnader i skogsmarkens lokalisering göra att besprutnings- förbud kommer att råda på olika stor del av skogsmarken i olika kommuner. I en kommun där en stor del av skogsmarken ligger nära bebyggelse, fritids- områden och vägar m.m. kan besprutning på en större del av föryngringa— arealen komma att begränsas. I andra kommuner kan förbudsandelen bli avsevärt mindre. De markägare som vägras tillstånd till kemisk lövsly— bekämpning skulle i princip kunna kompenseras ekonomiskt med statliga eller kommunala medel. Då merkostnaden för manuell röjning på de arealer där kemisk bekämpning ej tillåts till övervägande del förväntas bli be- gränsade, torde emellertid sådan kompensation ej vara erforderlig. Ett system med ekonomisk kompensation skulle också kräva betydande administre—

tiva kostnader.

För att kemisk lövslybekämpning skall få utföras fordras i detta alterna— tiv att följande två krav är uppfyllda:

1. Kemisk lövslybekämpning på den aktuella marken kan ske utan påtaglig

risk för olägenhet. Detta krav är uppfyllt om

a) marken ligger på sådant avstånd från bebyggelse, fritidsområde, sjö, vattendrag, allmän väg eller vattentäkt att besprutning kan ske utan olägenhet för friluftslivet, naturvården eller de boendes hälsa och

trivsel.

Lämpliga säkerhetsavstånd och —zoner kan illustreras med följande exem—

Prop. 1981/82: 44 184

pel. Den slutliga utformningen bör dock ges av statens naturvårdsverk. Besprutning får inte ske inom skyddszoner som normalt sträcker sig

- 1 000 meter från tätort

- 200 meter från mindre bebyggelsekoncentration

- 100 meter från spridd bebyggelse

- 500 meter från betydelsefullt fritidsområde

- 50 meter från allmän väg

- 50 meter från främmande mark ©m intemarkägarenstillstånd inhämtatä

- 50 meter från sjö och större vattendrag

Särskild hänsyn bör också tas vid besprutning av skogsmark inom eller intill vattentäktområde. Herbicidbehandling bör ej omfatta skogskanter,

vägrenar (skogsvägar) och liknande ekotoner (gränser mellan ekosystem). b) Besprutning kan ske utan påtaglig olägenhet för renskötseln.

I området där renskötsel får bedrivas under hela året enligt rennärings- lagen (1971:457) skall krävas tillstånd från produktkontrollnämnden för att besprutning skall få ske såvida inte överenskommelse träffats mellan vederbörande sameby och skogsägaren.(Denna restriktion är identisk med gällande bestämmelser (mms 1976:1).)

2. Kemisk lövslybekämpning på den aktuella marken är till stor_nytta

för skogsägaren och samhället. Detta krav kan vara uppfyllt om

a) Lövslyproblemen är så svåra att kostnaden för noggrant utförd manuell röjning är väsentligt högre än kostnaden för kemisk lövsly— bekämpning. Vid bestämning av vad som ska anses vara väsentligt högre kostnad bör hänsyn tas till skogsbrukets olika lönsamhet i skilda delar av landet. I de områden där mark, klimat och avsättningsmöjligheter gör skogsbrukets lönsamhet låg, bör svagare restriktioner tillämpas än i

övrigt.

b) Kemisk lövslybekämpning är biologiskt nödvändig för fortsatt skogs- produktion i det aktuella området.

Prop. 1981/82: 44 185

Även detta alternativ torde möjliggöra en sådan kemisk lövslybekämp—

ning att 1970-talets utveckling mot allt sämre barrträdsföryngringar kan brytas. De nya bestånden kan därmed få högre produktion av

värdefullt virke och avverkningarna kan öka vilket skulle vara posi—

tivt för industrins råvaruförsörjning och för landets bytesbalans. Alternativet skulle i sin tillämpning få följande utformning:

1. Prövningen av olika bekämpningsmedels hälso— och miljöfarlighet och därmed av deras allmänna tillåtlighet ligger kvar på central nivå (produktkontrollnämnden). Endast en central instans kan uppbåda nödvän- dig expertis och göra en kvalificerad bedömning av bekämpningsmedlens

effekter.

2. Produktkontrollnämnden utfärdar råd och riktlinjer för att underlätta tolkningen av gällande bestämmelser rörande hantering av kemiska be— kämpningsmedd.enligt lagen om hälso— och miljöfarliga varor med följd— författningar. Nämnden bör också se över gällande bestämmelser om skylt— ning och kungörande till allmänheten och vid behov komma med förslag härvidlag.

5. Arbetarskyddsstyrelsen utfärdar med stöd av arbetsmiljölagen före- skrifter för arbete med och hantering av kemiska bekämpningsmedel. I anslutning till föreskrifterna ger arbetarskyddsstyrelsen allmänna råd om hur föreskrifternas krav kan uppfyllas så att en godtagbar arbets— miljö uppnås.

4. Statens naturvårdsverk utfärdar generella föreskrifter innehållande bl.a. riktlinjer om säkerhetsavstånd till större vattendrag, vägar, bebyggelse m.m. som skall gälla samt regler för miljö- och naturvårds- hänsyn (jfr. bilaga 5).

5. Skogsstyrelsen utfärdar föreskrifter med biologiskt och skogstekniskt

grundade krav för besprutningslov.

Vid avgörande av huruvida kemisk lövslybekämpning över viss skogsmark skall få utföras eller ej torde antalet lövträdsstammarperhektar kunna få tillå- tas vara gp avgörande faktor. Merkostnaden för manuell röjning påverkas

emellertid starkt av hur många gånger röjningen måste upprepas samt av mark— beäkaffenheten (ytblockighet, lutning, virkesavfall etc.), objektets storlek

Prop. 1981/82: 44 186

och läge m.m. Dett W .förhållande gör det mindre lämpligt att enbart ta hänsyn till antalet lövträdsplantor vid tillståndsgivningen. Även andra

faktorer bör därför beaktas.

6. Inom ramen för kommunens fysiska planering fastställer kommunfullmäk- tige en långsiktig plan grundad på generella riktlinjer av vilken framgår vilka områden som är känsliga från friluftslivs—, miljö— och naturvårdssynpunkt. Inom sådana områden (anges lämpligen på en karta) får besprutning ej ske. Vid utarbetande av dessa avsnitt av den fysiska

planen bör samråd ske med de berörda parterna.

7. Skogsägare som önskar utföra kemisk lövslybekämpning ansöker om till— stånd hos skogsvårdsstyrelsen senast under oktober månad året före be-

sprutningsåret.

8. Skogsvårdsstyrelsen beslutar, inom ramen för gällande föreskrifter, om skogsbesprutning får ske. Beslutet meddelas anmälaren senast under

januari månad.

Skogsvårdsstyrelsens beslut kan överklagas hos Skogsstyrelsen genom besvär. Skogsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen genom

besvär.

Under en övergångsperiod av ett år, och i avvaktan påkommunernasplanlägg— ning av vilka områden som skall undantas från kemisk lövslybekämpning, skall skogsvårdsstyrelsen inhämta yttrande från kommunstyrelsen.

9. Den för vars räkning kemisk lövslybekämpning sker skall underrätta polismyndighet och hälsovårdsnämnd om var och när besprutning skall ske. Meddelande om besprutning skall införas i ortspressen och området ut- märkas. (Sådan informationsskyldighet finns redan stadgad i kungörelsen (1975:554) om hälso— och miljöfarliga varor samt i produktkontrollnämn— dens kungörelse (Pk_S 1976:1) med föreskrifter om spridning av bekämp—

ningsmedel m.m. över område där allmänheten får fritt färdas.)

Prop. 1981/82: 44 187

Anses all kemisk lövslybekämpning vara förenad med betydande hälso- och miljörisker bör ett totalförbud övervägas. Detta alternativ är till skillnad från de tidigare administrativt enkelt. Däremot är ett total— förbud förenat med stora kostnader för skogsnäringen och samhället.

tt ersätta allproduktionsekoncmiskt motiverad besprutning med noggrant utförd manuell röjning torde kosta uppskattningsvis cirka 200 milj. kr.

per år de närmaste fem åren (1978/79 års priser).

Om eljest arbetslösa kan utföra åtminstone en del av röjningen blir den samhällsekonomiska kostnaden lägre. Det är emellertid troligt att lövröjningen i verkligheten skulle bli eftersatt på många ställen därför att en tillfredsställande manuell röjning är så dyr att den inte är ekonomiskt motiverad. I vissa delar av landet ger avverkningarna så låga rånetton att de inte räcker till för att betala en skogsvård som innefattar tillfredsställande manuell röjning. På många ställen är det dessutom omöjligt att rekrytera tillräcklig arbetskraft för manuell

röjning.

Restriktionerna för kemisk lövslybekämpning under 1970-talet ledde inte till någon nämnvärd ökning i den manuella röjningen. Resultatet har därför blivit stora mängder klenstammiga lövträd och ett glest bestånd av barrträd i många.p1ant_och ungskogar. Såväl volym- som värdetillväx— ten är otillfredsställande i dessa bestånd. Det är därför stor risk att ett totalförbud skulle förvärra lövslysituationen ytterligare även om skogsvårdslagen numera föreskriver att röjning skall ske. Det kan bli ekonomiskt ohållbart att upprätthålla detta krav. Företrädare för skogs— bruket har beräknat att produktionsbortfallet vid fortsatt bristfällig

3

lövröjning kan uppgå till 4—5 milj. m sk per år. Om produktionsminsk— ningen leder till att avverkningarna omedelbart minskas med 4—5 milj. 1115 sk blir nettointäktsbortfallet i skogsbruket 240—500 milj. kr. per år. Minskningen av förädlingsvärdet i skogsindustrin kan uppgå till innemot en miljard kr. per år. Exporten av skogsprodukter kan minska med ca

två miljarder kr. per år (1976 års priser). På lång sikt kan kapital och arbetskraft överföras till andra näringsgrenar där de skapar för- ädlingsvärde och ev; även exportinkomster. Då minskar de samhällsekonomiska kostnaderna för råvarubristen. Minskad sysselsättning inom skogsbruket

och skogsindustrin skulle dock skapa svåra regionalekonomiska problem.

Prop. 1981/82: 44 188

Ett omedelbart totalförbud skulle således få mycket allvarliga konse— kvenser för skogsbruket och skogsindustrin. Ett totalförbud infört

efter t.ex. fem år skulle däremot få mindre allvarliga följder förut— satt att man de närmaste fem åren besprutar bl.a. de cirka 500 000 ha, där det nu föreligger ett akut behov. Vidare kunde en rad förebyggande åtgärder vidtas, vilka skulle göra det lättare att klara lövröjningen

med enbart manuella metoder.

Prop. 1981/82: 44 189

10 SA'-W MÅNPATTAHDE SYNPUNKTER SAMT UTREDNINGENS FÖRSLAG

Av direktiven till utredningen framgår att kommitténs uppgift är att redovisa konsekvenserna i olika avseenden av en minskad användning av kemiska preparat i jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen. Dess- utom skall utredningen va 'rdera det underlagsmaterial som kommittén tar fram och utifrån en avvägning mellan bl.a. näringspolitiska intressen och miljöintressen föreslå lämpliga åtgärder. Enligt direktiven skall arbetet kunna redovisas i form av delrapporter varvid de frågor som

rör skogsbrukets användning av bekämpningsmedel bör redovisas under år

1950. Slutredovisning av hela arbetet skall ske vid utgången av 1981.

Utredningen avser att framlägga sitt arbete i tre delrapportre Den första, som härmed redovisas, rör bekämpning av lövsly inom skogsbruket. De återstående två rapporterna kommer att behandla gödselmedel i jord- och skogsbruk respektive kemiska bekämpningsmedel inom jordbruk och övriga användningsområden. I det sistnämnda delbetänkandet planeras även att behandla vissa _.ompletterande frågeställningar rörande använd—

ningen av insekticider i skogsbruket.

_ föreliggande delbetänkande "Bekämpning av lövsly” behandlas i kapitel 2 skogspolitiken och skogsvårdslagen samt skogsbrukets utveckling och inriktning med bl.a. regionalpolitiska och samhällsekonomiska konse— kvenser av den hittillsvarande utvecklingen. Av redovisningen framgår att antalet sysselsatta i det direkta skogsbruket genomsnittligt utgör drygt en procent av de förvärsarbetande i landet, men att regionala variationer föreligger. Skogsbruket skapar en omfattande sysselsättning i den skogliga tillverkningsindustrin, vilken står för betydande exportinkomster, 15 20 miljarder kr. årligen. Även inom andra verk- samhetsgrenar, t.ex. i transpor'tledet, skap as sysselsättningsmöjlig- heter. I vissa skogslän utg ör skogstransporterna ca 1/5 av de totala

lastbilstransporterna.

I kapitel % redogörs få gällande bestämmelser rörande kemiska bekämp— ningsmedel m.m. såsom gtiftningen om hälso- och miljöfarliga varor, särskilt fenoxisyror, samt produktkontrollnämndens regelsystem för registrering ochtillstå andsgitm ing.I sammanhanget redogörs även för arbetsmiljölagstiftningen och de hanteringskrav som gäller vid använd—

ningen.

Prop. 1981/82: 44 l90

Förekomsten och den ekonomiska betydelsen av lövsly och lövträd i skogsbestånden behandlas i kapitel 4. Redovisningen i detta kapitel bygger på det underlag som utredningen erhållit från Skogsstyrelsen och skogsnäringens företrädare. Baserat på riksskogstaxeringens material anges relativt detaljerat lövslyets ekonomiska betydelse och röjnings— behovet på olika arealer. Bearbetning och utvärdering av detta under— lagsmaterial återkommer i kapitel 8.

Kapitel 5 omfattar användningen av kemiska bekämpningsmedel i skogs— bruket. Är 1979 användes 106 ton bekämpningsmedel (aktiv substans) i skogsbruket varav 77 ton utgjordes av herbicider. Den totala förbrukningen av bekämpningsmedel inom landet utgjorde år 1979 9 384 ton, varav 4 307 ton var herbicider. Inom skogsbruket används huvudsakligen herbicider av fenoxisyratyp (2,4—D och MCPA).

I kapitel 6 behandlas de kemiska bekämpningsmedlens verkan på människor och mäljö, varvid den största uppmärksamheten ägnas åt de arbetshygie- niska aspekterna. Orsaken härtill är bl.a. misstankar rörande sambandet mellan yrkesmässig exposition för fenoxisyror och uppkomsten av sjukliga tillstånd. Sålunda har uppgifter framförts att det möjligen föreligger en överrisk att drabbas av vissa former av sällsynta mjukdelstumörer och lymfom om man yrkesmässigt sysslat med besprutningsarbete. De under— sökningar, som ligger till grund för dessa misstankar rör personer som

tidigare sysslat med besprutning.

Med all sannolikhet var expositionen vid besprutningen större vid denna tidpunkt (1950-talet) på grund av bristande medvetenhet om riskerna och därav följande ovarsamhet. Som framgår av redogörelsen i detta betän- kande är besprutningstekniken med fenoxisyror idag omgärdad med betydande

säkerhetsföreskrifter. Den tekniska utrustningen har också förbättrats.

De vetenskapliga undersökningar som de senaste åren framlagts pekar på att den som yrkesmässigt hanterar bekämpningsmedel aktuella inom skogs- bruket, främst fenoxisyror, bör iaktta försiktighet och noggrant följa de regler, som produktkontrollnämnden och arbetarskyddsstyrelsen utfär— dat. De hälsorisker som förknippats med hantering av fenoxisyror kan främst ses som en arbetsmiljöfråga. Val av spridningsmetod har ett av- görande inflytande på risken för exposition för preparaten. Med mark— burna besprutningsaggregat kan det vid besprutning i kuperad skogs— terräng vara svårt att förhindra att besprutningspersonalen utsätts för besprutningsmedlet. Främst av detta skäl är markburen besprutning i

skogsbruket med ryggspruta eller traktor mindre lämplig.

Prop. 1981/82: 44 191

När det gäller risken för tredje man finns en omfattande informations- plikt till allmänheten för att ingen ovetande skall behöva utsättas.

för besprutning. Beträffande eventuella resthalter av fenoxisyror i skogsbär och svamp redogörs för de omfattande undersökningar som genomförts och som visar att det i de flesta fall föreligger låga rest- halter redan några dagar efter en besprutning. Dock kan smakförändringar

kvarstå under längre tid.

Produktkontrollnämnden har hittills inte funnit skäl att meddela gene- rellt förbud mot användning av fenoxisyrapreparat inom skogsbruket. Däremot har nämnden kringgärdat preparaten med olika långt gående

restriktioner ifråga om användningen, främst av yrkeshygieniska skäl.

Kemisk lövslybekämpning diskuteras i kapitel 7. Av redovisningen fram— går att på täta lövslyobjekt blir besparingen med kemisk bekämpning

upp till 2 000 kr. per ha i jämförelse med mekanisk röjning. Detta innebär att mekanisk röjning är 4.— 5 ggr dyrare än kemisk bekämpning på objekt av dennakategori.Såväl ekonomiska faktorer som möjlighet

att rekrytera arbetskraft är viktiga faktorer vid en jämförelse mellan manuell röjning och kemisk bekämpning. Sålunda föreligger det enligt uppgift från skogsnäringen och arbetsmarknadsmyndigheterna svårigheter att rekrytera och utbilda det antal personer (6 000 - 8 000) som skulle behöva sättas in i det säsongsbetonade röjningsarbetet. Omkring hälften av detta arbetskraftsbehov finns i södra Sverige. Med en sådan stor ök— ning av antalet sysselsatta måste man räkna med en ökning av antalet ar— betsskador. Utredningen har uppskattat frekvensen arbetsskador vid mekanisk röjning till 0,5 per 1 000 ha, vilket med det årliga röjningsbehovet,

ca 150 000 ha, skulle medföra en ökning med ca 120 arbetsskador per år under den första femårsperioden om all erforderlig röjning skulle er- sättas med mekanisk. Man kan befara att denna genomsnittliga arbetsskade— frekvens kan komma att överstigas såväl på grund av att det stora

antalet nyanställda har liten erfarenhet av röjningsarbete som på

grund av att tidigare flygbesprutade arealer samt arealerna inom det ackumulerade röjningsbehovet kan förväntas vara mera arbetskrävande

än genomsnittlig röjningsmark. En omfattande extra satsning på utbildning krävs för att ge ett så gott risk- och skyddsmedvetande att en sådan

ytterligare ökning av skadefrekvensen kan motverkas.

En förbättrad utbildning av olika personalkategorier som berörs av be- kämpningsmedelshanteringen måste ävenledes betraktas som angelägen varför

en översyn av möjligheterna att åstadkomma en sådan bör komma till stånd.

Prop.l981]82:44 192

Genom en effektiv, behovsanpassad utbildning nås en ökad kunskapsnivå om risker och behov av skyddsåtgärder samt om nödvändiga hanterings—

rutiner för att undvika risker.

Även leverantörernas information om medlen inkluderande upplysning.om risker och erforderliga skyddsåtgärder kan förbättras. Detta kan ske t.ex. genom förbättrad varningsmärkning (fastställs av produktkontroll- nämnden i samband med registrering) och annan produktinformation. Behov föreligger'vidare av att utveckla från arbetarskyddssynpunkt bättre emballage så att onödig exposition vid upphällning och dosering kan

undvikas.

Preparatformuleringar och spridningsmetoder måste väljas så att förut- sättningar skapas för en hantering med lägsta möjliga expositionsrisk. Produktknntrollnämnden torde här ha betydande möjligheter att i sin

registreringsverksamhet aktivt påverka en utveckling mot mindre farliga

preparat och av från arbetsmiljösynpunkt lämpliga spridningsmetoder.

Som exempel kan här nämnas att ett utvecklingsarbete pågår rörande en ny fickningsmetod som bygger på injicering av bekämpningsmedlet inkapslat

i plast. Någon exposition för medlet behöver därför ej äga rum. Metoden

skulle kunna vara ett komplement till manuell mekanisk röjning och är i

stort sett lika arbetsintensiv.

I kapitel 7 behandlas även alternativa metoder för lövslykontroll och insektsbekämpning i skogsbruket. Av redogörelsen framgår att fyra in- sektsarter - snytbaggen, granbarkborren samt större och mindre märg- borren - förorsakar skador för skogsnäringen för ca 1 miljard kr. per år. Till detta kommer verkan av andra skadeinsekter varför värdeförlusten totalt kan uppskattas till 1,5 miljarder kr. Av detta utgör det förlo- rade förädlingsvärdet 0,6 miljarder kr. Dessutom tillkommer en minskad sysselsättning. Dessa uppgifter härrör från 1978 då de syntetiska pyretroiderna ännu ej kommit i bruk som ersättning för DDT och ett mera omfattande program med feromonfällor mot granbarkborren ej hunnit

utvecklas. I dagsläget torde därför den totala skadekostnaden vara lägre.

I kapitel 8 redogörs mera detaljerat för de ekonomiska konsekvenserna av begränsningar i kemisk lövslybekämpning. Räknat i 1978/79 års priser

blir den produktionsekonomiska merkostnaden för att ersätta besprut-

ning med manuell röjning de närmaste fem åren ca 170—220 milj. kr. per

år. Av den beräknade arealen med behov av kemisk bekämpning (ca 150 000 ha)

Prop. 1981/82:44 193

står 1/5 eller 50 000 ha med svåra lövslyproblem för hälften av den

angivna kostnaden.

Bland de många alternativ till förslag rörande kemisk lövslybekämpning som utredningen diskuterat har tre lagts som grund för kommitténs över-

väganden. Dessa alternativ presenteras i_kapite1 2.

Alternativ 1 innebär tillstånd för kemisk lövslybekämpning inom vissa generella ramar. I korthet innebär detta alternativ den ordning som rådde för införandet av det temporära förbudet mot spridning av bekämp— ningsmedel över skogsmark.

Alternativ 2 innebär en delegering av beslutsfattandet rörande kemisk lövslybekämpning till lokal nivå på sådant sätt att kommunerna, inom ramen för sin fysiska planering, fastställer vilka områden som är käns— liga från miljövårds- och friluftslivssynpunkt. Inom sådana områden har kommunerna möjlighet att förbjuda besprutning. Alternativet innebär också att skogsvårdsstyrelserna kan vägra tillstånd till besprutning på

sådana objekt där manuell lövslybekämpning lämpligen kan ske.

Alternativ 2 innebär ett fortsatt totalförbud för all spridning av

herbicider inom skogsbruket. Utredningens förslag

Skogen är en viktig naturtillgång och skogsprodukterna ger Sverige bety- delsefulla exportinkomster. Marknaden och de priser man kan få ut av skogs- produkterna bestäms till mycket stor del av faktorer utanför vår egen kontroll. Svenskt skogsbruk och svensk Skogsindustri har kunnat möta

den internationella konkurrensen genom ökad effektivitet och kvalitet. Detta har lett till en hög grad av mekanisering av skogsbruket samt in— .förandet av tillvärtstimulerande åtgärder såsom skogsgödsling samt här— diga och snabbväxande barrträdsarter. Därtill kommer att själva avverk— ningstekniken av produktionsekonomiska skäl lett till att stora ytor avverkas på en gång, vilket även leder till att en effektiv nyplantering blir möjlig. Ett sådant skogsbruk fordrar emellertid en relativt inten— siv kontroll av uppkommande lövsly för att få en god tillväxt i de nya

barrträdsbestånden.

Som en följd av det rationella skogsbruket uppstod en av 197G—talets

mera intensiva miljödebatter gällande den kemiska bekämpningen av lövsly

Prop. 1981/82: 44 194

på foryngringsytor inom skogsbruket. Särskilt livliga har diskussionerna

varit när det gäller besprutning från luften med flygplan eller helikopter.

Som redogjorts för tidigare i detta kapitel har forskningsrönen antytt

att de som tidigare sysslat med besprutning med fenoxisyror löper en viss överrisk att få vissa sällsynta tumörsjukdomar. De undersökningar som genomförts berör i stor utsträckning de expositioner som skedde under

en tidigare period då man handskades inte helt varsamt med dessa medel. Med förbättrade säkerhetsföreskrifter och skyddsanordningar samt bättre teknik kan expcsitionen nedbringas högst väsentligt. Detta betyder för skogs— brukets del att flygbesprutning är den från arbetsmiljösynpunkt bästa

metoden med minimal eller obefintlig exposition för bekämpningsmedlet.

All yrkesverksamhet inom skogsbruket innebär risker. Ett försök att göra en riskvärdering bör därför i första hand gälla jämförelsen mellan risken av att använda bekämpningsmedel och riskerna vid manuell eller mekanisk röjning. Enligt arbetarskyddsstyrelsens undersökningar uppgår de senare till 0,5 skador per tusen ha. eller ca 0,0005 skador per dagsverke. Eh röjning av lövsly på 150 000 ha skulle alltså medföra en ökning med ca 120 arbetsskador per år. Sett från arbetsmiljösynpunkt är kemisk lövsly-

bekämpning från luften det minst riskabla alternativet.

Mot bakgrund av det ovan anförda förordar utredningen att alternativ 2, Anpassad IÖVSlybekämpning, läggs till grund för beslut. Alternativet innebär betydande restriktioner i den kemiska lövslybekämpningen med möjlighet för kommunerna att förbjuda sådan bekämpning inom känsliga områden. Samtidigt möjliggörs ett fortsatt rationellt skogsbruk med hög avkastning ocn sysselsättning i skogsnäringen med möjlighet till fortsatta

betydelsefulla exportintäkter från skogen.

Utredningen föreslår vidare att spridningen av bekämpningsmedel. av- sedda för bekämpning av lövsly, anges i en särskild lag (se författ- ningsförslag sid. 4).

Utredningen föreslår att den nya lagen skall träda i kraft den 1 juli 1981 då den nuvarande lagen (1980:368) om förbud under viss tid mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark upphör att gälla. Kommu— nerna behÖVer dock tid för att ta ställning till behovet av besprut— ningsförbud och för att fatta erforderliga beslut om sådana förbud. För att kommunerna redan från lagens ikraftträdande skall få ett sådant

Prop. 1981/82: 44 195

inflytande på besprutningen som lagen åsyftar åläggs skogsvårdsstyrelsen en skyldighet att under en övergångstid inhämta yttrande från kommun— styrelsen. Enligt utredningens mening bör kommunerna hinna med att före

utgången av juni 1982 fatta beslut om spridningsförbud enligt denna lag.

Prop. 1981/82: 44 196

11. RESERVATION OCH ÄRSJILDA YTTRANDEN (f)

Y

Reservation av ledamoten oohn G Andersson

I direktiven till utredningen betonas att de ökade kunskaper vi fortlöpande får om riskerna för människors hälsa och för miljön vid användningen av många kemiska preparat i jord— och skogsbruket och den oro som såväl de

som arbetar med sådana preparat som allmänheten känner inför dessa problem gör det nödvändigt att ytterligare åtgärder vidtas för att minska använd-

ningen av preparaten.

Det alternativ som utredningsmajoriteten förordar kommer, enligt min mening, icke att nämnvärt minska användningen av kemiska medel i skogs— bruket. Tvärtom kan alternativet resultera i det motsatta, dvs. en ökad användning av kemiska medel i skogsbruket. Detta på grund av det uppdämda behovet av slybekämpande åtgärder, dels med tanke på den utformning som alternativet fått.

Det sista står heller inte i överensstämmelse med de utfästelser som offentligt tillkännagavs av en del partier i 1979 års valrörelse. Jag vill erinra om att både Centern och SAP klart uttalat sig för ett gift- stopp i skogsbruket. Det förslag som nu läggs är en klar reträtt från gjorda utfästelser och kommer i realiteten att få karaktären av ett för- sök att komma runt en stark folkopinion. Om det förordade alternativet omsätts i praktiken, kommer detta sannolikt inte att visa sig vara de

åtgärder som en oroadallmänhet hade väntat sig.

I anledning av detta vill jag reservera mig till förmån för förbudsalter— nativet, vilket inte innebär att jag godtar eller ansluter mig till de slutsatser som beskrivs i alternativet. De slutsatser som där dras skulle innebära svåra konsekvenser för näringen som helhet. I utredningsdirek- tiven ställs inget krav om ett framläggande av ett skogspolitiskt program, det är heller inte min mening att göra detta. Men för att undanröja alla eventuella tvivel om min syn på värdet av en riktig skogspolitik, och

att en sådan politik är möjlig utan användning av de kemiska preparaten, vill jag anföra följande. Utgångspunkten därvid är ett samhällsekonomiskt

synsätt.

Skogen utgör rätt skött - vår värdefullaste naturtillgång. Skogsnäringen

sysselsätter omkring 300 000 människor. Skogsprodukter av olika slag

Prop. 1981/82: 44 197

svarar för mellan 20 och 25 %—av landets exportinkomster. Skogsnäringen har även en stor regional betydelse. Omkring 1000 orter är mer eller mindre beroende av näringen, och i många glesbygder utgör skogsnäringen det enda ekonomiska underlaget för samhällsstrukturen. Skogen utnyttjas också för många andra ändamål, därför ställs också många olika krav på skogen och skogsbruket. Dessa olika krav står ofta i motsatsställning till varandra. Så t.ex. kommer ofta krav på produktionshöjande åtgärder i konflikt med de krav som måste ställas från miljösynpunkt. Den skogs- politik som förts och de utredningar och åtgärder som vidtagits har icke klargjort eller visat vägen till hur dessa konflikter skall lösas. Enligt min mening måste utgångspunkten vara ett samhällsekonomiskt syn- sätt som förenar kravet på en hög sysselsättning, god miljö och höjd

virkesproduktion.

Skogar som anläggs i dag kommer att skördas om ungefär 100 år. Vi vet Väldigt litet om vad skogarna kommer att användas till i en så avlägsen framtid. Men att skogarna kommer att utnyttjas på ett eller annat sätt kan vi vara förvissade om. Därför bör produktionsinriktningen ge så stor valfrihet som möjligt för dem som en gång i framtiden skall besluta om vad skogsråvaran skall användas till. Vidare måste inriktningen vara sådan att skogsmarkens virkesproducerande förmåga utnyttjas på ett effek— tivt sätt och landets naturliga produktionsförutsättningar i relation till andra länders - tas till vara. Med ledning av dessa synpunkter anser jag att den övergripande produktionsinriktningen skall vara produktion

av främst barrträdsvirke av hög kvalitet. Här avses självfallet inte monokulturer, utan blandskogar där barrskogen är den dominerande. Anlägg— ningen av nya skogsbestånd skall ske i förband som är väsentligt tätare än de som tillämpas i dag. Genom ändamålsenliga röjningar och gallringar skall trädslagsfördelningen regleras och värdefulla timmerdimensioner

drivas fram till slutavverkningar.

Av detta framgår att jag icke godtar att lövröjningen och annan röjning blir eftersatt på grund av ett förbud för kemiska metoder. I detta samman— hang är det viktigt att påpeka att den eftersatta lövröjningen utgör endast en del av de stora brister som finns inom skogsvården. Enligt uppgift uppgår den totala arealen till ca 2 miljoner ha när det gäller röjning, utöver detta finns det ett mycket stort behov av s.k. underröj- ning i medelåldrig skog. Ungefär 2 milj. ha är i behov av sådan röjning. Detta behov har orsakats av underlåtenhetssynder ännu längre tillbaka i tiden. Man kan alltså inte hävda att eftersläpningen i röjningsåtgärder

hänger samman med restriktioner för kemiska behandlingsmetoder, detta

Prop. 1981/82: 44 [98

eftersom den större delen av arealen som behöver åtgärdas är av den arten att röjning måste ske bland barrträden.

Jag anser att den avgörande orsaken till att skogsvårdande insatser i dag inte görs i tillräcklig omfattningär att dessa är långsiktiga investeringar, vilkas avkastning faller ut om kanske 100 år. Med krav på korta avskriv- ningstider och hög profitkvot som råder i kapitalistisk ekonomi blir

sådana investeringar inte företagsekonomiskt lönsamma. Därför kommer de

ej heller till stånd, även om de från samhällsekonomisk synpunkt är

klart motiverade.

Att så är fallet bevisas av det faktum att under åren 1970-1976 ökade skogsägarnas behållning av virkespriset - efter det att kostnaderna för avverkning, transport och skogsvård fråndragits - från 19 till 52 kr/må, alltså med 53 kr/m3 under det att insatserna i skogsvården bara ökade med 4 lac/m5 från 2 till 6 kr.

Att skogsvårdande insatser i ett långsiktigt perspektiv är lönsamma

visar följande. Skogshögskolan har gjort beräkningar, vilka finns omnämda i 1975 års skogsutredning. som visar att man skulle kunna påräkna en produktion på ca 85 miljoner m5 sk per år mot nuvarande 75 miljoner, om all skogsmark var bevuxen med skog som i vad gäller slutenhet är lika med "bättre hälften" i dagens skogar. De beräkningar som man grundat på denna taxering visar "att det, under förutsättning att föryngringsytorna sköts på ett ändamålsenligt sätt, bör vara praktiskt möjligt att öka den fram- tida skogsproduktionen med storleksordningen 20 %". Detta har man i

nuvarande skogspolitik inte tagit fasta på.

Borttagandet av kemisk lövslybekämpning måste självfallet ersättas, dels med förebyggande åtgärder, dels med manuell röjning. Beträffande före- byggande åtgärder finns dessa omnämnda i utredningen. Önskvärt vore att just förebyggande åtgärder blir föremål för en vidare utvärdering och forskning. Det finns skäl som talar för att åtgärder i förebyggande syfte skulle få en större betydelse i skogsbruket än vad som nu bedöms vara realistiska. Framförallt måste alternativa brukningsmetoder utvärderas, i många fall hänger uppdykande problem samman med sättet att bedriva en viss verksamhet. Då får enligt min mening inte lösningen på problemen bli den lättaste och enklaste vägen, i detta fall att använda kemiska medel. Att ersätta den kemiska metoden med arbetskraft, måste åstadkommas på två sätt. Dels med en större andel fast anställd arbetskraft i skogsbruket, dels med tillfällig arbetskraft. Otvivelaktigt finns i dag ett behov av ett ökat

antal fast anställda i skogsbruket, bl.a. för att klara av den efter-

Prop. 1981/82: 44 199

släpande skogsvården. Inte minst har detta framhållits från skogsar— betarnas fackliga organisationer. Då det gäller tillfällig arbetskraft måste åtgärder vidtas för utbildning, vidare måste arbetsförmedlingarna på ett bättre sätt än vad som nu är fallet organisera placeringen av den tillfälliga arbetskraften till skogsbruket.

Vad som framkommit i utredningen så blir merkostnaden för att ersätta den kemiska bekämpningen med manuella metoder ca 200 miljoner kr. per år de närmaste fem åren. Man kan ifrågasätta dels om merkostnaden är för högt: räknad, dels om inte möjlighet finns för en förenklad lövröjning vilket skulle innebära att kostnaden kunde pressas ner. Bl.a. har Domänverket med tanke på ett eventuellt kemiskt förbud startat en del försök för att finna förenklade metoder för röjning. Av egen erfarenhet ser jag vissa möjligheter till sådana förenklade metoder. Men eftersom sådana fråge- ställningar ger plats för många osäkra antaganden, så utgår jag från den

kostnad som framräknats.

En avgörande fråga blir då om dessa resurser finns tillgängliga. Om man ser det ur ett samhällsekonomiskt synsätt så blir svaret ja, det hela kommer att.handla om en fördelningsfråga. Det betyder att pengar och ar-

betskra-t används på ett annat sätt än vad som nu är fallet.

Exempelvis utbetalades under 1979 här i landet 1 690 milj. kr. från de erkända arbetslöshetskassorna, under samma tid utbetalades i kon- tant arbetsmarknadsstöd (KAS) 255,2 milj. kr. De tio största skoge- företagen utbetalade i aktieutdelning under 1979 sammanlagt 515,3 milj. kr.,Skogsbolagens merkostnader för_mantell röjning skulle enligt be- räkning uppgå till 60 milj. kr. Aktieutdelning och företagsvinster visar ju då att denna merkostnad med bred marginal klaras av skogsbolagen själva. För Domänverket och övriga allmänningar uppgår merkostnaden till ca 40 milj. kr. Det privata skogsbruket får den största merkostnaden ca 100 milj. kr. Då det gäller det privata skogsbruket skulle man nog vid en granskning finna att en mycket stor del av deras areal som bedöms som lövröjning. be- står av så små enheter att en kemisk behandling inte är praktiskt möjlig. Det skulle i så fall innebära.att stora arealer ändå måste behandlas med manuella metoder. Detta styrks också av det faktum att av det anmälda be— sprutningsbehovet under 1978, så utgjorde det privata skogsbrukets andel bara 8,5 %.

Om man sålunda utgår ifrån att statliga medel omdisponeras till Domänverket,

övriga allmänningar och det privata skogsbruket för merkostnaden, så skulle kostnaden för den delen bli ca 140 milj. kr. Statens andel i kostnaden för

Prop. 1981/82: 44 200

arbetslösa uppgår till 1,5 miljarder kr. Det skulle alltså röra sig om en omfördelning på ca 10 % av dessa pengar. Det borde väl i detta sammanhang vara en önskvärd omfördelning, särskilt med tanke på de sysselsättninge— problem som finns i framförallt skogslänen, 65 % av de aktuella röjningarna finns i Norrland i skogslänen. Här skulle kunna skapas meningsfulla jobb för ungdom, för kvinnor etc. och samtidigt åtgärda eftersatt skogsvård vil— ket innebär en investering för framtiden. På vissa av dessa röjningsobjekt skulle det vara möjligt att också tillvarata vedenergi. Självfallet är det inte min mening att arbetslöshetsunderstöd skall dras in för arbetslösa, alla arbetslösa kan inte placeras i röjning, men det måste vara möjligt att på ett bra sätt använda arbetskraft och pengar som redan finns till menings— fulla arbeten. Det förhållandet råder ju, att eftersläpande skogsvårdsåt— gärder, sysselsättningsprcblem samt ekonomiskt stöd till arbetslösa exi- sterar jämsides. Då bör det vara möjligt att ersätta kemiska metoder.med,

både en ökning av fast anställd personal och med tillfällig arbetskraft.

Av det framförda framgår att jag anser det möjligt att ersätta den kemiska bekämpningen med manuella metoder. Det hela rör sig om en omfördelning av samhälleliga resurser, vilket naturligtvis kräver politiska ställnings-

taganden.

Få preparat har diskuterats så intensivt som fenoxisyrorna. Ingen annan kemisk produkt har varit föremål för så många olika protestaktioner. Olika forskningsresultat som successivt lagts fram och som visat på risker vid användningen har ytterligare ökat den oro som finns både hos dem som ar— betar med preparaten och hos allmänheten. Särskilt de forskningsrapporter som framlagts av dr Lennart Hardell m.fl. visar på ett samband mellan fenoxisyrorna och cancer. Nu fastslår utredningen att få bekämpningsmedel torde ha blivit så väl undersökta som fenoxisyrorna, och detta har hävdats under flera år. Lika envetet har hävdats dessa syrors ofarlighet. ja detta har hävdats så kategoriskt från bl.a. produktkontrollbyrån att frågan måste ställas varför det måste utredas om möjligheten att begränsa dess an- vändning. Trots dessa otaliga undersökningar och bestämda uttalanden så har nu Naturvårdsverket och Produktkontrollbyrån tvingats erkänna att syrorna måste betecknas som cancerframkallande. Den riskvärdering som an- vänds som bedömningsunderlag när ställning skall tas om en kemisk produkt skall användas eller inte, anser jag inte vara tillämplig. Hänsyn tas ju inte till alla kemiska produkters sammantagna inverkan på människor och

miljö, som en följd av detta måste strävan vara att minska det totala an-

vändandet av kemiska medel. Det finns ju gjorda erfarenheter som borde

resultera i en mera försiktighet från myndigheternas sida när det gäller

Prop. 1981/82: 44 201

bestämda uttalanden om kemiska ämnens ofarlighét.

Nu tycks ju enighet råda om att minska den totala användningen av kemiska preparat i vårt samhälle. Användningen i skogsbruket är en mycket liten del av den totala användningen, men för det finns väl ingen anledning att fortsätta användningen av kemiska preparat bara för att det utgör en så liten del. Frågan måste ställas hur och var det är möjligt att minska den totala mängden av kemiska medel och då anser jag att användningen av kemiska medel i skogsbruket kan undvaras på de grunder som jag anfört.

Därför reserverar jag mig till förmån för förbudsalternativet.

Särskilt yttrande av ledamoten L. Arne Andersson

Frågan om lämpligheten av kemisk lövslybehandling från luften har mycket starkt engagerat stora grupper av befolkningen. Ställningstaganden har ofta gjorts utifrån mera känslomässiga än sakliga utgångspunkter. Detta förhållande motiverar att utredningens ställningstagande är uppbyggt på starkt saklig grund. Den kontrollerade användandelinje, som utredningen nu föreslår, torde ha goda förutsättningar att förverkligas om den som nu är fallet stöds av en bred majoritet i utredningen. En bred enighet föreligger nu och tillgodoser_i stor utsträckning vad moderata samlings- partiet anser vara väsentligt i detta sammanhang. Således har vi släppt vårt tidigare ställda krav om ersättning till de skogsbrukare som om— fattas av undantag från möjligheten att lövslybekämpa från luften 1 en— lighet med utredningens förslag. Den kostnadsökning som detta undantag kan ge anledning till är inte obetydlig och kan i många fall uppgå till över 2 000 kr/ha. Vi anser fortfarande att ett sådant krav har högt berättigande men har ändå avstått från att i utredningens slutskede hävda detsamma. Vi har i detta skede av utredningen ansett att yrkandet inte hade kunnat inrymmas i en så bred enighetslösning som nu är fallet. Vi har för den skull nu avstått från detta krav.

Särskilt vttrande av Sven Tågmark, sakkunnig

Jag anser det positivt att så bred enighet kunnat uppnås i bekämpnings— frågan.

Däremot kan jag inte biträda att kommunerna skall vara beslutsinstanser. De nuvarande storkommunerna saknar såväl i sina förvaltningar som i full— mäktigeförsamlingarna den skogliga lokalkännedom som länsorganet skogs— vårdsstyrelsen genom sina utplacerade konsulenter har. Inte heller finns

erforderlig skoglig kompetens.

Prop. 1981/82: 44 202

Den så långt möjliga garantin för att svensk lag skall gälla lika för alla medborgare oavsett boplats finns i länsstyrelsens juridiska exper- tis, inte i kommunerna. I motsats till vad som hävdats inför utred— ningen från kommunförbundet har jag icke hos kommunalmän funnit något intresse för denna ytterligare börda. Däremot är de vilket jag anser riktigt - intresserade av ett betydande inflytande på planeringen.

Jag anser att planeringen skall ligga i skogsvårdsstyrelsen och

besluten i länsstyrelsen.

Prop. 1981/82: 44 203

DIREKTIVEN

Beslut vid regeringssammanträde 1979—08-09. Departementschefen,

statsrådet Enlund, anför.

Kemiska medel används i jord- och skogsbruket främst i form av handelsgödselmedel och bekämpningsmedel. Användningen av sådana kemiska medel har ökat de senaste årtiondena. Inom det moderna jord— och skogsbruket samt trädgårdsnäringen har dessa medel fått

stor betydelse för nuvarande produktionsnivå.

Hanteringen av handelsgödselmedel och bekämpningsmedel regleras med stöd av lagen (1975:329) om hälso— och miljöfarliga varor. De centrala bedömningarna enligt denna lag görs av produktkontroll— nämnden. Särskilda bestämmelser om bekämpningsmedel finns i kun— görelsen (1973:554) om hälso- och miljöfarliga varor. Enligt

dessa bestämmelser skall bekämpningsmedel vara registrerat hos produktkontrollnämnden för att få användas. Nämnden meddelar också de föreskrifter som skall gälla vid spridning av medlen och andra särskilda villkor till förebyggande av skada. Särskilda bestämmelser finns angående spridning över områden där allmänheten får färdas fritt, dvs främst skogsmark. När det gäller hanteringen av handelsgödselmedel finns, förutom de generella bestämmelser i lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor som kan vara tillämpliga, också vissa allmänna råd och anvisningar från berörda myndigheter.

I såväl den allmänna debatten som i arbetet hos berörda myndig- heter och andra organ har frågan om användningen av kemiska pre— parat i jord— och skogsbruket alltmer uppmärksammats under senare år. Diskussionen har särskilt gällt spridningen av lövbekämpnings- medel över skogsmark. Olika forskningsresultat som successivt lagts fram och som visat på risker vid användningen av vissa preparat har ytterligare ökat den oro som finns både hos dem som

arbetar med preparaten och hos allmänheten. Angelägenheten av att

Prop. 1981/82: 44 204

användningen av kemiska medel i jord— och skogsbruket minskas

så mycket som möjligt har också framhållits i olika sammanhang.

I de riktlinjer som riksdagen de senaste åren antagit för jord— bruks- resp skogspolitiken har också frågan om användningen av kemiska medel tagits upp. I prop 1977/78:19 om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken, m m framhålls bl a att det vid utformningen

av produktionsmålsättningen är angeläget att beakta de konsekvenser som en mer restriktiv användning av kemiska medel kan få. Vidare framhålls att vi på sikt måste eftersträva att finna en produktions— teknik där hög effektivitet kan förenas med kraven på resurshus— hållning och ekologisk balans. I prop 1978/79:110 om riktlinjer

för skogspolitiken, m m sägs att användningen av kemiska medel bör

begränsas så långt som möjligt.

Kontrollen över användningen av kemiska medel i jord— och skogs— bruket har också successivt skärpts under de senaste tio åren. Som exempel på medel som tidigare använts i skogsbruket men som nu är förbjudna kan nämnas DDT-haltiga bekämpningsmedel, som användes till behandling av skogsplantor, och fencxisyror av t Jen 2,4,5-T, som användes till lövslybekämpning. Kontrollen har också ytter— ligare skärpts genom bl a ökade krav på underlagsmaterial för registrering av bekämpningsmedel, strängare hanteringsföreskrifter och behörighetskrav när det gäller dem som använder medlen. I lagstiftningen har vidare införts bestämmelser med syfte att öka myndigheternas insyn och kontroll samt för att säkerställa att människor inte ovetande skall komma i kontakt med bekämpningsmedel

eller område där sådana medel spritts.

Också när det gäller att få fram alternativa produktionsmetoder och bekämpningsmetoder har insatserna successivt ökat. Forskning pågår för att utveckla alternativa mekaniska och biologiska be— kämpningsmetoder och för att förebygga sjukdomar och förhindra insektsskador på växter. Forsknings— och utvecklingsarbete bedrivs också inom områdena växtförädling, alternativa brukningsmetoder, ändrad växtföljd m m för att få fram metoder som inte innebär långsiktiga negativa effekter i miljön eller skadar människors

hälsa.

lx.) 0 U!

Prop. 1981/82: 44

De ökade kunskaper vi fortlöpande får om riskerna för människors hälsa och för miljön vid användningen av många kemiska preparat

i jord— och skogsbruket och den oro såväl de som arbetar med sådana preparatson allmänheten känner inför dessa problem gör det enligt min uppfattning nödvändigt att ytterligare åtgärder nu vidtas för att minska användningen av preparaten. Det är samtidigt uppenbart att en kraftigt minskad användning av kemiska preparat i jord- och skogsbruket får betydande konsekvenser för dessa näringar. En särskild kommitté med parlamentarisk sammansättning bör därför enligt min mening tillkallas för att utreda frågan om användningen av kemiska medel i jord— och skogsbruket m m. Därvid bör i detta sammanhang också inbegripas trädgårdsnäringen. Kommittén bör dessutom studera den användning som sker i övrigt

av bekämpningsmedel t ex i hushållen.

En huvuduppgift för kommittén bör vara att studera konsekvenserna i olika avseenden av en minskad användning av kemiska preparat i jord— och skogsbruket m m. Därvid bör såväl effekterna från hälso- och miljösynpunkt som konsekvenserna för bl a ekonomi och syssel— sättning belysas. Kommitténs uppdrag bör omfatta såväl använd—

ningen av bekämpningsmedel som användningen av handelsgödselmedel.

Som underlag för sina bedömningar bör kommittén sammanställa till— gängliga uppgifter om den hittillSVarande användningen av olika kemiska preparat i de berörda näringarna. Kommittén bör därvid

även redovisa de bedömningar som i olika sammanhang gjorts rörande

framtida behov av kemisk bekämpning och gödsling.

Eh bedömning av konsekvenserna av en minskad användning av kemiska preparat i jord- och skogsbruket förutsätter en bedömning av vilka alternativa metoder som kan finnas. Kommittén bör därför inventera och redovisa de metoder som finns tillgängliga för att

helt eller delvis ersätta de kemiska preparaten.

En viktig del av kommitténs arbete är att bedöma hälso— och

miljöeffekterna av den nuvarande användningen av bekämpningsmedel

Prop. 1981/82: 44 206

och handelsgödselmedel. Kommittén bör därför låta sammanställa och utvärdera de forskningsresultat som föreligger på detta om— råde. Såväl effekterna i den yttre miljön som de problem som föreligger från arbetsmiljösynpunkt bör därvid beaktas. Kommittén bör vidare bedöma effekterna från hälso— och miljösynpunkt av en förändring av dagens jord- och skogsbruk i riktning mot de alternativa metoder som kan finnas tillgänglig'. Kommittén bör därvid redovisa såväl de positiva effekter från miljösynpunkt som en minskad kemikalieanvändning medför som de miljöproblem som en användning av alternativa metoder kan ge upphov till. Kommittén bör således belysa exempelvis de miljörisker som en ökad använd- ning av biologiska bekämpningsmetoder kan medföra liksom de problem från arbetsmiljösynpunkt som en övergång till mekanisk röjning

kan ge inom skogsbruket.

Som jag tidigare berört skulle en kraftigt minskad användning av kemiska medel få betydande konsekvenser för de aktuella näringarna. Det är angeläget att kommittén så långt möjligt kan redovisa och bedöma konsekvenserna lör bl a ekonomi och sysselsättning inom näringarna. Bland de frågor som därvid bör uppmärksammas är på— verkan på arbetskraftsbehov, arealbehov, energiförbrukning, lagring och importbehov vid övergång i större eller mindre ut— sträckning till alternativa produktionsmetoder. Kommittén bör självfallet också studera hur såväl priser som försörjningen med olika råvaror och färdigvaror kan påverkas varvid bl a konse— kvenserna för vår livsmedelsberedskap bör analyseras. Även de internationella aspekterna på försörjningsfrågorna bör belysas. En bred och öppen redovisning av samhällsekonomiska och närings— politiska konsekvenser bör eftersträvas. Beskrivningen av konsekvenserna för ifrågavarande näringar av en övergång till alternativa metoder bör göras mot bakgrund av de mål och rikt-

linjer för resp näring som statsmakterna nyligen angivit.

Kommitténs uppgift bör i första hand vara att i enlighet med vad jag här anfört redovisa-konsekvenserna i olika avseenden av en minskad användning av kemiska preparat i jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen. Kommittén bör emellertid också utvärdera det underlagsmaterial som kommittén tar fram och utifrån en av- vägning mellan bl a näringspolitiska intressen och miljöintressen föreslå lämpliga åtgärder. Alternativa förslag bör därvid redo—

visas.

Prop. 1981/82: 44 207

De praktiska och ekonomiska möjligheterna att genomföra från miljösynpunkt i och för sig angelägna förändringar av nuvarande produktionsmetoder beror naturligtvis bl a på i vilket tids— perspektiv bedömningarna görs. Enligt min mening bör kommittén pröva vilka förändringar som är rimliga och möjliga att genomföra på relativt kort sikt. Härutöver bör kommittén emellertid också studera vilka ytterligare_åtgärder för att tillgodose hälso- och miljösynpunkter som kan göras i något längre tidsperspektiv. I detta sammanhang bör kommittén också pröva behovet av ytterligare forskning, försök och utvecklingsarbete i syfte att få fram alternativa produktionsmetoder. Möjligheten till ökade insatser inom bl a växtförädling, biologisk bekämpning och alternativ Odlingsteknik bör därvid övervägas och erforderliga förslag

läggas fram.

Enligt min uppfattning är det angeläget att en första redovisning av de frågor jag här berört kan föreligga relativt snart. Resul- tatet av arbetet bör lämpligen kunna redovisas i form av del- rapporter varvid de frågor som rör skogsbrukets användning av be— kämpningsmedel bör redovisas med förtur. Förslag i detta avseende bör redovisas under år 1980. När det gäller andra frågor bör ar— betet planeras så att en redovisning kan ske vid utgången av år 1981. Kommittén bör samråda med berörda myndigheter och andra organ samt med naturresurs— och miljökommittén (Jo 1978:O1) och övriga pågående utredningar inom kommitténs ämnesområde i syfte att effektivt kunna utnyttja tillgänglig kunskap och undvika onödigt dubbelarbete.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att

regeringen bemyndigar chefen för jordbruksdepartementet att tillkalla en kommitté med högst sju ledamöter med uppdrag att

utreda frågan om användningen av kemiska medel i jord- och skogs— bruket m m

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde

åt kommittén.

Prop. 1981/82: 44 208

Bilaga 2

LA.-':- (1980:368) om FÖRBUD UNDEP. VISS TID MOT SPRIDNING AV EEKÄJPNINGSMEDEL öm SKOGSMARK

1 S

Spridning över skogsmark av bekämpningsmedel, avsedda för be- kämpning av lövsly, är förbjuden intill utgången av juni månad 1981 eller den senare tidpunkt som regeringen föreskiver, även

om det inte finns något hinder mot detta enligt annan lagstift—

CD

ning.

Produktkontrollnämnden'får medge undantag från 1 5, om det be— hövs för vetensksplig prövning. Därvid skall produktkontrollnämn- den föreskiva de villkor som behövs till skydd för allmänheten.

Produktkontrollnåmndens beslut enligt denna lag överklagas hos

regeringen genom besvär. 1.9

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 9 eller mot villkor som föreskrivits enligt 2 €» döns till böter eller fängelse

i högst ett år.

Prop. 1981/82: 44 209

Bilaga 5

REKOMMENDATIONER AVSEDDA ATT MENIMERA OÖNSKADE EFFEKTER AV HERBICIDANVÄNDNING INOM SKOGSBRUKET

Källa: Ingelög T, Effects of the silvicultural use of phenoxy

acid herbicides on forest vegetation in Sweden, Ecol. Bull. (Stockholm) 27:2bo—25h. 1978.

1. Herbicidbehandling bör ske sent i lövslyets utveckling, d v 5 när buskskiktet år så högt och slutet som möjligt, dock

innan skador uppstår av slyet på barrträdsplantorna.

Behandlingen bör företrädesvis äga rum inom områden som har följande egenskaper: lövslyets medelhöjd åtminstone 2 m;_löv— slyets medeltäckning åtminstone 50 %. Inom områden med tall i norra Sverige, där snön normalt orsakar problem för skogsbruket

(snöskyttesvamp), bör herbicidbehandling utföras tidigare. Fördelarna med att följa denna rekommendation är följande: Endast obetydlig skada uppstår på markvegetationen.

En från skogsskötselsynpunkt acceptabel reduktion av slyets biomassa erhålles i förening med en viss överlevnad och åter-

bildning av sly (önskvärt från ekologisk synpunkt).

— Ingen avsevärd ökning sker av gräs etc i biomassa. Gräs år de fältskiktsväxter som allvarligast konkurrerar med barrträds- plantorna. Risken för en ökning i små gnagarpopulationen torde

härigenom Också minska.

- Ett förlängt förkulturstadium ("skyddsgröda") erhålles, vilket

minskar risken för frostskador på granplantorna. — Herbicidbehandling sker ej under det utvecklingsskede, då

rikligt blommande örter, av betydelse för pollinerande insek-

ter, förekommer som talrikast.

14. Riksdagen 1981/82. ] xaml. Nr44

Prop. 1981/82:44 210

- Herbicidbehandling sker under en period då områdena är mindre

produktiva och attraktiva vad avser vilda bär.

Nackdelen är att dött lövsly som är högt är mer iögonfallande än kort sådant, och detta skulle under någon tid kunna vara nega—

tivt från estetisk synpunkt.

2. Herbicidbehandling bör ej omfatta skogskanter, vägrenar (skogs— vägar) och andra ekotoner (gränser mellan ekosystem), eftersom sådana ofta är särskilt rika på växtarter och av betydelse för åtskilliga djurarter. Sådana områden innehåller också ofta äldre lövträd, vilka har mycket stor betydelse för vissa djur såsom fåglar och insekter. Alltför täta snår längs vägarna medför emellertid en ökad risk för viltolyckor i trafiken, vilket också

måste tas i beaktande.

3. Det är väsentligt från ekologisk synpunkt att bevara en stor biologisk mångfald av arter och Samhällen inom ekosystem, lika väl som ett mångfacetterat landskap. Behandling med herbicider bör därför inte omfatta alltför stora enskilda områden eller en alltför stor del av ett skogsområde. Ett maximivärde för enskilda

skogsskötselområden borde fastställas på basis av vetenskapliga

överväganden.

h. Särskild hänsyn bör tas till stora, öppna ytor, utan eller med endast ett glest bestånd av lövsly, vilka är belägna inom ett område som ska herbicidbehandlas. Sådana gläntor är ofta rika på växtarter och producerar under stundom en hel del vilda bär. Eftersom en ansenlig del av den totala herbiciddosen når markvege— tationen i gläntorna kan skadorna på växttäcket där bli stora. Genom anpassning av sprutmetoderna avseende fastvingeflyg eller genom användning av helikopter, bör det vara möjligt att undvika att behandla sådana ytor. Områden med en stor andel skogsglåntor

bör behandlas från helikopter.

Prop. 1981/82: 44 211

Bilaga 4

SKOGSBRUK MED EKOLOGISK GRUNDSYN1)

Skogsbruk är utnyttjande av skogens ekosystem. I ekosystemet ingår självfallet inte bara virkesträden utan i lika hög grad alla andra levande organismer och deras miljöfaktorer, som klimat, ljus— och vattentillgång. Samspelet mellan organismerna

och deras miljö i ekosystemet vet vi ännu inte så mycket om.

Det är ekosystemet som helhet som producerar de nyttigheter

vi tillgodogör oss genom skogsbruk. Därför måste skogen brukas, så att ekosystemets produktionsförmåga på lång sikt inte in— skränks eller försämras. Detta ser naturvården som en grund- läggande princip för allt utnyttjande av förnyelsebara natur— reserver: bruka utan att förbruka. Skogsbrukets företrädare av— ger ofta samma principdeklaration. Skillnaden ligger i bedöm—

ningen av dagens skogsbruk och dess risker.

Kring denna vägning av riskerna mot nyttan kretsar diskussionen. "Nyttan" har länge varit detsamma som virkesproduktionen. Skogs- vårdslagen ser exempelvis skogsmarken först och sist som virkes- producent, även om virkesproduktionen kan ta vissa hänsyn till andra intressen. Naturvården har en annan uppfattning. Skogen producerar många nyttigheter, varav virke är en. Vilt, bär och svamp är andra. Skogen producerar också friluftsmiljö, som är av stor betydelse för människornas psykiska och fysiska hälsa. Skogen är livsmiljö för många växter och djur, som represente- rar ett oersättligt genetiskt kapital, vars förvaltning vi är

ansvariga för.

Det finns inga giltiga skäl att, som skett, sätta en av de nyttigheter som skogen producerar framför de andra av det enda skälet att just denna nyttighets värde enkelt kan mätas i pengar. Alla nyttjandeformerna utgör likvärdiga delar i bruket av naturresursen skog. En grundläggande strävan måste vara,

att varje nyttjandeform inte ska inkräkta på de övriga. Ound- vikliga målkonflikter måste lösas genom en avvägning med största möjliga långsiktiga samhällsnytta som mål och med ett bibehål—

lande av ekosystemets produktionsförmåga som absolut förutsätt—

ning.

X 1)Källa: nevande skog - Eaturv rdens synpunkter på skogsbruket, SHF, 1978

Prop. 1981/82: 44 212

Med ett sådant synsätt blir det inte självklart att en viss

brukningsmetod ska användas, även om den med stor sannolikhet

ger ett produktionstillskott. Maximal virkesproduktion blir

inte något meningsfullt mål. Det gäller istället att finna

den lämpligaste produktionsnivån, genom att inom de ekologiskt

betingade ramarna för skogsbruk väga samman:

- behovet (som inte är det samma som efterfrågan) av träråvara — nationellt och globalt,

- vårt behov av skog för andra ändamål (rekreation, produktion

av bär och vilt, landskapsbild, faunaskydd etc.).

Först sedan skogspolitikens mål bestämts på detta sätt kan nyttan och skadan av varje åtgärd mätas i graden av måluppfyllelse och

vägas mot en bedömning av åtgärdens ekologiska risker.

Samtidigt måste det framhållas, att konstaterandet att en metod är förknippad med vissa kända eller befarade ekologiska risker

inte är tillräckligt skäl att avstå från att använda den. Skogs—

bruket kan nämligen lika lite som andra verksamheter vara risk- fritt, vare sig ekologiskt eller i andra avseenden. Men riskerna måste kartläggas och bedömas seriöst. De risker som tas måste

te sig befogade i ett långsiktigt och samhälleligt perspektiv. Att skogsindustrin genom dålig planering vuxit sig för stor är under inga omständigheter ett godtagbart skäl att ta i bruk vilka metoder som helst, bara de pressar fram mer virke nu

eller om 50 är.

Svaren på de avvägnings- och målsättningsfrågor som diskuterats ovan ska istället formuleras i ett skogspolitiskt beslut. Det måste också bli en skogspolitisk fråga att sätta ramar för skog-— industrins kapacitet på en sådan nivå, att skogsbruket kan anpassas till de ekologiska och andra krav som den beslutade

målsättningen ställer.

Styrmedlen för detta finns f. ö. redan i bruk genom det pröv- ningsförfarande enligt 156 a 5 byggnadslagen som tillämpas.

Hur skulle då ett skogsbruk med ekologisk grundsyn se ut till omfattningen och metoder? Ingen kan rimligen avkrävas svar på den frågan nu. Forskning och teknisk utveckling efter de skis-

serade riktlinjerna måste ge svaren efterhand, ty som alltid

Prop. 1981/82: 44 213

måste förändringarna växa fram som en följd av att nya mål

sätts upp för utvecklingen.

x

Vi vill ändå försöka summera det som sagts i den här skriften

i några konkreta krav på ett skogsbruk med de mål som formule—

rats ovan. Motiven för och konsekvenserna av dessa krav har

diskuterats i andra avsnitt.

Omkring hälften av virkesuttaget sker genom gallring. Även röjningsvirke tas tillvara. En viss inblandning av lövträd eftersträvas på de'flesta marker vid röjning och gallring

och skogsindustrin anpassas till detta genom utökad kapacitet för lövmassa.

Kalhyggenas storlek begränsas till högst 5—20 ha (den högre gränsen för sämre boniteter). Hyggesutläggning och avverkning sker med största möjliga hänsyn till miljön. De mest radikala markberedningsmetoderna (främst plöjning) tas ur bruk.

Kemisk lövslybekämpning förekommer inte. Hyggesvila tillämpas och en lövslygeneration tillåts komma upp på hygget. Äldre plantor än för närvarande används, vilket ökar överlevnaden

i planteringarna. Den långsammare tillväxten i början kompen- seras av förbättrade näringsförhållanden längre fram. Där lövröjning är nödvändig, görs den mekaniskt.

Insektsangreppen nedbringas genom anpassning av bruknings— metoderna, främst vid röjning och lagring av virke. Biologiska bekämpningsmedel utvecklas för de skadegörare som inte kan hållas tillbaka på annat sätt.

Storskalig användning av Pinus contorta eller andra främmande trädslag förekommer inte på grund av de ekologiska riskerna. Skogsgödsling förekommer inte, dels på grund av miljöriskerna, dels därför att det i ett globalt perspektiv är mer angeläget att använda gödselmedlet i jordbruket.

Myrmarksdikningen begränsas starkt.

Igenplanteringen av jordbruksmark upphör.

Tekniken anpassas till de skisserade förändringarna, vilket bland annat innebär att de största,maskineäyaförsvinner. Mindre och lättare maskiner minskar skadorna på mark och träd, vilket

kommer skogsbruket tillgodo i form av minskade virkesförluster.

Prop. 1981/82: 44 214

De förändringar som nämnts här avser all skogsmark. Särskild hänsyn till friluftsliv, fauna och flora etc. inom vissa områ— den kommer därutöver, ungefär på det sätt som skogsvårdslagens tillämpningsanvisningar anger. Referensområden och från natu_— vårdssynpunkt särskilt skyddsvärda objekt måste därutöver av- sättas som reservat. Som tidigare nämnts har dessa restriktioner, i den omfattning som kan bli aktuell, mycket liten betydelse

för virkesproduktionen.

Några av de förändringar som krävts av skogsbruket i dess hel— het är däremot av mycket stor betydelse för virkesbalansen. Att avstå från de tillväxthöjande åtgärdernas gödsling, dikning och plantering av snabbväxande trädslag är med en mycket

grov uppskattning att säga nej till ett virkestillskott på

3

20 milj. m sk per år. Att tillämpa hyggesvila och att ge löv— slyet en chans på byggena innebär en förlängning av omlOpps-

tiden, vilket också innebär en produktionssänkning.

Men de föreslagna förändringarna är i andra avseenden produk— tionshöjande. Ett intensifierat gallringsbruk höjer tillväxten och minskar virkesbortfallet genom självgallring. Ökad lövin- blandning i bestånden förbättrar näringsförhållandena. Anpass— ning av brukningsmetoderna för att minska insektsskadorna

ger ett avsevärt virkestillskott. Omsorgsfull skogsvård ger bättre skogar i nästa generation. På lång sikt leder förändring- arna mot ett skogbruk med den ovan skisserade målsättningen

till ett stabilare ekosystem, en levande skog, med uthållig virkesproduktion på samhälleligt optimal nivå. Kortsiktigt

blir omställningen däremot säkert besvärlig. Virkesuttaget

måste begränsas och dessutom blir kostnaderna för varje avverkad kubikmeter högre (bl.a. genom ökade gallringar och skogsvårds- arbeten). Sysselsättningen behöver dock inte minska inom skogs— bruket - snarare tvärtom men skogsindustrin kan få problem, eftersom den redan nu är överdimensionerad. Skogsnäringens bidrag till vårt lands exportinkomster kommer inte att kunna fortsätta att öka.

Kan ett skogsbruk som bedrivs med den här skisserade målsätt— ningen bli lönsamt? Vi är övertygade om detta. Med det fordrar att lönsamhetsbegreppet omvärderas och även inbegriper ansvaret

för kommande generationer. Ett ekologiskt godtagbart skogsbruk

Prop. 1981/82:44 215

är ekonomiskt utan tidsgräns.

Problemen ter sig stora, men de kommer med visshet att bli större ju längre vi dröjer med att angripa dem och något alter— nativ finns inte. Att basera lönsamhet och sysselsättning inom en näringsgren på överexploatering, utarmning och undanträngande

av andra samhällsintressen är ingen framkomlig väg.

Prop. 1981/82: 44 216

Bilaga 5

'ERENS OM FENOXISYROR

Kungliga Vetenskapsakademien anordnade 1977 en internationell fenoxisyrakonferens i Stockholm. Vid konferensen drogs bl & föl—

jande slutsatser:

- Klorerade fenoxisyror bildas inte naturligt. Det finns inga data som tyder på att dioxiner bildas från fenoxiherbicider i naturen.

—I samband med de klorerade fenoxisyrorna är TCDD den enda dioxin som är av betydelse ur miljösynpunkt. TCDD finns i herbiciderna

2,h,5—T och 2,1-1,5—Tp, men inte i 2,l+—D eller i MCPA.

-Man finner vanligtvis 1—2 ppm av klorerade fenoxisyror i jorden efter nonmal användning. Olikheter i marken och ojämn spridning gör att nivåerna lokalt kan variera något. Halveringstiden i jord för de klorerade fenoxisyrorna är 3—h veckor, för 2,h,5-T så lång som upp till 10 veckor. Nedbrytningshastigheten ökar i all- mänhet med ökande mikrobiell aktivitet och minskar vid lägre pH, i synnerhet för pH under h. Upprepad tillförsel resulterar i en

något snabbare mikrobiell nedbrytning för 2,k—D och MCPA.

—Halten fenoxisyra i nysprutad vegetation är omkring 200-500 ppm. Efter 10 veckor har halten sjunkit till 20-50 ppm. Under den kalla vinterperioden kan halten bli oförändrad, men ibland sjunker den. Fenoxisyror som applicerats genom fickning, kan finnas kvar i h—ö år i träartade delar av vegetationen, men detta är troligtvis

av mindre betydelse ur ekologisk synpunkt.

På grund av avdrift kan fenoxisyror nå icke önskade mål. För att undvika dessa risker behövs strikta bestämmelser med avseende på

väder och besprutningsteknik.

—Fenoxisyrornas öde i växter, och de av dem inducerade förändring- arna i växternas sammansättning, samt mekanismen för deras toxiska verkan år ofullständigt kända. Ytterligare studier på dessa områ—

den kan bedömas vara av betydelse för förståelsen av jordbruks—

Prop. 1981/82:44 217

växternas reaktion på fenoxisyror och för utvecklandet av mera selektiva och effektiva metoder för herbicidanvändning. Sådana studier kan även ge betydelsefull kunskap om herbiciders toxi— citet på cellnivå, vilket kan vara av relevans även för toxi-

citet i djur.

- De troliga exponeringsnivåerna för fenoxisyror och/eller dioxiner varierar mellan olika befolkningsgrupper såsom anställda i fabri— ker som producerar fenoxisyror och/eller triklorfenol, personer som preparerar och applicerar herbicider, allmänheten som vistas

i besprutade områden och/eller förtär behandlad vegetation.

Människor som representerar potentiella riskgrupper, bl a gravida kvinnor och personer med kronisk leversjukdom, bör undvika akti— viteter som innebär höggradig exponering — som t ex tillverkning och yrkesmässig spridning.

- Endast mycket låga fenoxisyrahalter återfinns i livsmedel. Även halterna i vilt, fisk och vatten är låga i Sverige. I skogsbär från nyligen besprutade områden kan halterna ibland vara högre, upp till omkring 10 ppm. Daglig konsumtion av så mycket som 1 kg bär med halten 10 ppm motsvarar en fenoxisyrados av 0,2 mg per kg kroppsvikt och dag hos en person som väger 50 kg. Detta värde torde motsvara en exponering i samma storleksordning som den som kan uppnås av besprutningspersonal. Beräkningar baserade på extrem- betingelser (hög exponering från livsmedel och den lägsta dos av 2,h,5—T som orsakade teratogena effekter på möss) leder fram till en säkerhetsfaktor av minst 100.

—Om TCDD—nivån i fenoxisyror hålls under 0,1 ppm bör bedömningen av de hälsorisker som kan vara förbundna med sådana produkter kunna baseras främst på fenoxisyran som sådan, och icke på för—

orenin garna .

Prop. 1981/82: 44 218

_ Vid värdering av risker sammanhängande med närvaro av TCDD i fenoxisyror bör även den potentiella exponeringen från föro— reningar med liknande toxiska effekter, t ex halogenerade di—

bensdioxiner, dibensofurander och azoxibensener, beaktas.

' Hittills utförda studier av fenoxisyrors och TCDDS tumörfram- kallande egenskaper har ej givit en definitiv indikation om huruvida dessa föroreningar är, eller icke är, carcinogena.

Ytterligare och mera omfattande undersökningar pågår.

' Det enda statistiskt signifikativa resultat som visat att fenoxi- syror inducerar mutationer som kan överföras till avkomman har erhållits med test för recessiva letaler i bananflugor (Droso- phila melanogaster). Arbeten med mikroorganismer stöder slut— satsen att fenoxisyror är mutagena under de använda experimen- tella förhållandena. Två undersökningar med 2,4,5-T och en med 2,4-D, båda med rena syror, visade ett ökat antal recessiva le— taler i bananflugan. Utifrån en grov jämförelse med den strål- ningsdos som skulle ha gett en motsvarande effekt, kunde slut- satsen dras att den mutagena effekten av 2,4,5-T och 2,4-D är

svag.

Somatiska mutationer har observerats i bananflugor och kromo- somala aberrationer har visats kunna induceras i växter och däggdjur. Relevansen av dessa observationer i fråga om muta— tionsrisken (med eller utan samband med nedärvda skador) kräver fortsatta undersökningar. Observationen i ett fall av att emul- gator och/eller lösningsmedlet möjligen kan ha haft betydelse för mutageniciteten visar nödvändigheten av att dessa tillsatser vid tillredningen av fenoxisyrapreparaten innefattas i framtida

studier.

Beträffande fenoxisyrornas beteendeeffekter på däggdjur var den allmänna meningen att ytterligare studier av dos—effekt sambanden fordras för att möjliggöra en värdering av sådana effekter i den mån de förekommer — vid de doser som människor

kan utsättas för till följd av nonnal herbicidanvändning.

Prop. 1981/82: 44 219

— Någon motsvarighet hos djur till de fysiologiska mekanismer som ligger bakom fenoxisyrornas herbicida effekter på växter är inte känd. Höga koncentrationer av fenoxisyror i växter vållar mindre specifika effekter, t ex urkoppling av den oxi- dativa fosforyleringen. Denna effekt synes vara svag i dägg—

djursorganismer.

Bland de under konferensen utfärdade rekommendationerna åter—

finns följande:

1. Fortsatta studier av den mutagena verkan av fenoxisyror är viktiga och bör innefatta alla preparatens komponenter samt ock- så deras föroreningar. För den kvantitativa värderingen av ris- ken för människan är det väsentligt att klarlägga mekanismen

för de observerade genetiska effekterna.

2. Studier av mutagenicitet bör även syfta till att skydda jord—

bruksväxternas arvsmassa.

5. Det rekommenderas att epidemiologiska undersökningar görs på människogrupper som exponeras för fenoxisyra-herbicider och diox— iner, innefattande alla slags effekter med tänkbar genetisk me- kanism.

4. Beträffande användningen av herbicider på skogsmark rekommen- deras att hänsyn tas till andra växter än de som man vill bekämpa,

särskilt sådana som är av intresse för friluftslivet, samt sådana som är av vetenskapligt intresse. Information om effekterna av herbicider på dylika växter är ej tillräcklig och ytterligare

forskning rekommenderas inom detta område.

5. Det rekommenderas att i varje besprutningsprogram särskild hän— syntastill betydelsen av åkerrenar och andra s k ekotoner

(gränser mellan ekosystem).

Prop. 1981/82:44 220

6. Vid val av herbicid och behandlingsmetod bör selektiviteten mellan den vegetation som behandlingen avser och övrig vegeta—

tion inom målområdet beaktas.

7. Den ekologiska betydelsen för ryggradsdjur, och andra djur,

av biotyper, med hänsyn både till föda och skydd, framhävdes och det rekommenderas att hänsyn tas härtill vid herbicidanvändning och andra manipulationer av biotyper. Fortsatt forskning om den tänkbara betydelsen av förändringar i djurens biotoper rekommen- deras. Uppmärksamhet bör ägnas åt både ryggradsdjur och ryggrads—

lösa djur.

8. Konferensen betonade betydelsen av att etablera och bevara referensområden som representerar viktigare miljötyper. Beträf— fande herbicidanvändning rekommenderas att referensområden ska— pas, i vilka herbicider icke används och där andra skötselåt—

gärder står under sträng kontroll.

Prop. 1981/82: 44 221

Bilaga 6

LITTERATURFÖRTECKNING

Andrée G m.fl., Fosterskador i norra Värmland, Miljöhäften 2, Miljöförbundet, 1979.

Austarå Q, Bekjempelse av stor granbarkbille. Försök med synte— . tiske feromoner og insekticid—sprdyting av stående traer, Medd. fra Norsk Institutt for Skogsforskning, 34:5, 129-152, 1978.

Boraiko A A, The Pestacide Dilemma, National Geographic Magazine, Vol 157, Nr 2, Februari, 1980.

Brelin B och Johansson T, Hyggesbete med får, Sveriges lantbruks—

universitet, Institutionen för skogsproduktion, Stencil 2, 1979.

Bäckström J, The phenoxy acid problem in Sweden, Ecol. Bull. (Stockholm) 27, 108—121. 1978.

Bäckström P—C m.fl., Röjning i framtida skogsbruk, Slutrapport från röjningsgruppen, Stencil, 1979.

Eärring U, Intryck från studier av lövvegetationens behandling med kemiska preparat i Norrland, Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift, Nr 2, 1956.

Bärring U, Om tillstånd i Sveriges plantskogar, Institutionen för skogsföryngring, Skogshögskolan, Rapporter och uppsatser, Nr 2, 1965.

Bärring U, Erfarenheter.av glyfosat i flygbesprutningsförsök, Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift, Nr 2, 1979.

Bärring U, Flygspridningsförsök med glyfosat och triklopyramin, Rapport från 20:e svenska ogräskonferensen, Sveriges lantbruks— universitet, Institutionen för växtförädling och konsulentav-

delningen, 1979.

Prop. 1981/82: 44 222

Bärring U, Glyfosat i flygspridningsförsök, Skogen, Nr 2, 34-36, 1979.

Bärring U, Skogsbruket och fenoxisyrorna, Skogen, Nr 10, 1975.

Bärring U, The use of phenoxy herbicides in Swedish forestry: amounts, types and modes of application, Ecol. Bull. (Stockholm) 27, 219—230, 1978.

Bärring U, Utvecklingslinjer gällande buskbekämpning i skog, Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift, Nr 2, 1979.

Chapman T, -esticides - a period of progress, Span, 21.2, 1978.

Cookson C, "Emergency" ban on 2,3,5-T herbicide in US, Nature, Vol 278, 108—109, 8 mars, 1979.

Ekdmann H, Die Behandlung von berindetem Nutzholz mit Insekti- ziden. Versuche mit verschiedenen Wirkstoffen i Schweden 1969- 5, Anz. Schädligskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz, 48, 97- 104, 1975.

Eidmann H, Fler vapen mot snytbaggen, Skogen, Nr 5, 19-20, 1979.

Eidmann H m.fl., Residues of DDT and lindande on treated conifer seedlings and in forest soil, Studia forestalia Suecia, Nr 151,

1979.

Epp D J m.fl., Identification and specification of inputs for benefit -'cost modeling of pesticide use, (EPA - 600/5-77-012) U S Environmental Protection Agency, 1977.

Eriksson L m.fl., Skogen full av bär, Forskning och framsteg, Nr 6, 21-29, 1978. '

Eriksson M m.fl., Case-control-studie över maligna mesenkymala mjukdelstumörer och exposition för kemiska substanser, Läkar— tidningen, Vol 75, Nr 44, 3872-5875, 1979.

Prop. 1981/82: 44 223

Eriksson-L. Ingelög T, Kardell L, Blåbär, lingon, hallon Förekomst och bärproduktion i Sverige 1974-1977, Sveriges lant- bruksuniversitet, Avdelningen för landskapsvård, Rapport 16, 1979.

Erkén T, Planterad björk i mellersta och övre Norrland, Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift, Nr 5, 1975.

Erkén T, Björkarter och stamantal i röjda ungskogar, Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift, Nr 1, 1973.

Erkén T, Björkens tillväxt på skogsmark i mellersta och norra Norrland, Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift, Nr 4, 1973.

Erne K, Inga eller låga resthalter av fenoxisyror i skogsbär, sylt, saft och svamp, Vår föda, Nr 5, 285—292. 1980.

Fleischer H m.fl., (Miljöcentrum och Miljögruppernas Riksförbund

informerar om) Fenoxisyror, Miljöförlagen, 1976.

Folkesson B och Johansson T, Lövträdsförekomst på skogsmark. Analys av riksskogstaxeringens material från åren 1974 - 1978. (Preliminär rapport), Sveriges lantbruksuniversitet, Garpenberg, 1980.

Hagner S, Lövkontrollerande åtgärder i skogsbruket samt konse— kvenser av en ändring i deras omfattning, PM 1980—01-02, 1980.

Eardell L och Sandström A, Maligna mesenkymala mjukdelstumörer och exposition för fenoxisyror eller klorfenoler, Läkartid— ningen, Vol 75| NI. 409 3535-6v 1978-

Hardell L m.fl., Maligna lymfom och exposition för kemiska sub— stanser, särskilt organiska lösningsmedel, klorfenoler och fea- noxisyror, Läkartidningen, Vol 77, Nr 44, 208—210, 1980.

Ingelög T m.fl., Smak- och luktförändringar hos skogsbär efter herbicidbesprutning, Vår föda, Nr 6, 1977.

Ingelög T, Effects of the silvicultural use of phenoxy acid herbicides on forest vegetation in Sweden, Ecol. Bull. (Stock- holm), 27. 240-254, 1978.

Prop. 1981/82: 44 224

Kardell L, Forest berries and mushrooms - An endangered Resaurce?, Ambio, Vol 9, Nr 5, 241—247, 1980.

Kempe G, Riksskogstaxeringens återväxtinventering åren 1973 1977, Rapport 28, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, 1980.

Kolmodin-Hedman B m.fl., Kontroll av yrkesmässig exponering för fenoxisyror, Arbete och Hälsa, Nr 17, 1979.

Kolmodin-Hedman B m.fl., Yrkesmedicinsk kontroll av berörd per— sonal vid lindan— resp DDT-behandling av barrträdsplantor. En jämförelse, Arbete och Hälsa, Nr 7, 1976.

Kumm K—I, Några metoder för miljövårdsbeslut, Sveriges lantbruks-

universitet, Institutionen för ekonomi och statistik, Rapport

157. 1979.

Kumm K—I, Jämförelse mellan alternativa utformningar av restrik— tioner eller förbud i fråga om kemisk lövslybekämpning, PM 1980—04—21, 1980.

Lavry T L m.fl., Filed worker exposure and helicopter spray pattern of 2,4,59T, Bull. Environm. Contam. Toxicol., 24, 90—96, 1980.

Lindström A och Mattsson A, Fysikaliskt skydd mot snytbaggean- grepp på skogsplantor. Sveriges lantbruksuniversitet, Institu- tionen för skogsföryngring, Interna Rapporter 16, 1978.

Lundgren m.fl., Växtsubstansers deterrent- och repellentverkan på skadeinsekter. Biologisk-kemisk analys— praktiskt utnyttjande, statens naturvårdsverk, FM 1036, 1978.

Lund-Höie K, Skogsspröyting med glyfosat, Norsk Skogsbruk, 25:5, 18521, 1979.

Nilsson B och Salomonsson L—Ä, Nytt medel mot snytbaggen, Skogen, Nr 3, 17-19, 1979.

Prop.1981/82:44 225

Nilsson C, Miljögifter, Naturgeografiska institutionen vid

Stockholms universitet, 1974.

Ollas R och Svensson 5 i, Våra framtida röjningsbestånd, Forsk-

ningsstiftelsen Skogsarbeten, Redogörelse, Nr 4, 1979.

Olsson H och Brandt L, Maligna mjukdelstumörer och exposition för kemikalier. Läkartidningen, Vol 77, Nr 9, 760-761. 1980.

Oser B L, Benefit/Risk: Whose? What? How much?, Food Technology, 55-55, Augusti, 1978.

Pemberton J M, Pesticide degrading plasmids: A biological answer to environmental pollution by phenoxyherbicides, Ambio, Vol 8,

Nr 5. 1979.

Ramel C, Miljögifter och genetiska effekter, Svensk Nat rkunskap, 85—201, 1975.

Regnander J, Konstgjorda feromoner i kampen mot granbarkborren, Skogen, Nr 7, 10-11, 1975.

Rosén 3, Miljövård för jordbruk, skogsbruk och trädgård, uTs förlag, 1973.

Safiotti U, Review of pesticide carcinogenesis data and regula- tory approaches, LARC, Sci Publ, 25, 151-166, 1979.

Samuelsson K, Att stoppa giftspridningen - också den intellek-

tuellal, Nya Eerspektiv, Nr 3, 1979.

Sanne C (red), Kemissmhället och hälsan - En delrapport från pro— jektet "Omsorgen i samhället", Sekretariatet för framtidsstudier, 1980.

Skoog P, Ekologi, Svenska Naturskyddsföreningen, 1979.

Söderbaum P, Samhällsplanering. Ekonomi. Miljö, Miljöförlaget, 1978.

15 Rikxdagen 198I/82. [ saml. Nr 44

Prop.]981/82:44

r.) lx) Ch

Tallskog L, Arbetskraftsbehov vid övergång till helt manuell lövkontroll, Arbetsmarknadsstyrelsen, PM 1950—02-22, 1980. Torstensson L och Stark J, Inverkan av edafiska faktorer på ned- brytningen av herbicider i skogsmark, Sveriges lantbruksuniversi—

tet, Institutionen för mikrobiologi, Rapport 11, 1979.

Waitt A W, Pesticide legislation and industry, Pestic. Sci.,

6, 199—205, 1975-

Westerlund B och Hostedt C, Kohortstudie av dödsorsaker för skogsarbetare med och utan exposition för fenoxisyrapreparat, Rapport till Arbetarskyddsfonden (ej publicerad), 1979.

Allemansrätten, Statens naturvårdsverk, Meddelande 5, 1979.

Användning av bekämpningsmedel 1978, Statens naturvårdsverk, PM 1242, 1979.

Användning av kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket, Statens naturvårdsverk, PM 1980—01-09, 1980.

Arbetsmiljö vid kemisk bekämpning inom skogsbruket, Arbetar— skyddsstyrelsen, PM 1980—01-04, 198C.

BekämpningSmedlen — användning och risker, LTs förlag, 1978. Bekämpningsmedlens inverkan på markens organismer,

1. Djurlivet, SNV PM 1082, 1978

2. Mikroorganismer, SNV PM 2108, 1979.

Biologisk bekämpning av skadedjur, Intressegruppen for Biologisk Bekaempelse (svensk översättning), LTS förlag, 1979. Domänverkets driftsstatistik, 1978.

EG:s direktiv angående klassificering, emballering och märkning

av farliga ämnen, 6:e ändringen, Official journal, L 259, 1979.

Prop. 1981/82: 44 227

FAO Production Yearbook 1978, Vol.32, FAO Statistics Series,

Nr 22, 1979. Fenoxisyror och människor, Miljöförbundet, 1978.

Fenoxisyror och deras dioxiner, Documenta, Nr 28, Kungl. Veten-

skapsakademien, 1977.

Forest Use Chemicals Project, US Environmental Protection Agency,

Program Plan , 1980 .

Health hazards from new environmental pollutants, Report of a WHO study group, WHO Technical Report Series, Nr 586, 1976.

Iakttagelser av naturförhållanden inom'herbicidbehandlade skogs- marker i Norrland, SNV PM 705, 1976.

Isolerad leverperfusion som testsystem för miljögifters toxiska och mutagena effekter. En utvärdering, SNV FM 1198, 1979.

Kemikalier i miljön, Naturvårdsverkets årsbok, 198G.

Kemiska bekämpningsmedel, Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar, Nr 126, 1978.

Kemiska bekämpningsmedel för jordbruk, skogsbruk och trädgård," LTs förlag, 1980.

Kemiska bekämpningsmedel försålda i Sverige under år 1977,

Statens naturvårdsverk 1979.

Kemiska bekämpningsmedel som använts i Sverige inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, industri och övrigt under år 1976, Statens naturvårdsverk, 1978.

Kemiska ogräsmedel i skogsbruket - Egenskaper och användningsom- råden, Skogshögskolan, Institutionen för skogsföryngring, Rappor- ter och Uppsatser, Nr 64, 1975.

Prop.]981/82z44 228

Lantbruket och miljövärden, Sveriges lantbruksuniversitet, Ar-

betsgruppen för lantbruk och samhälle, Rapport 1, 1978.

Levande skog Naturvårdens synpunkter på skogsbruket, Svenska Naturskyddsföreningen, 1978.

Lövslybekämpning, Domänverket, 1979.

Lövslyproblemen på föryngringsytor och i ungskog, Skogsstyrelsen, PM 1979—12—28, 1979,

Maximum concentrations at the workplace 1979. Report no XV of the Commission for investigation of health hazards of chemicals

compounds in the work area, Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1979.

Miljöförbundets yttrande över SOU 1978:6 —7 (Skog för framtid), 1 78.

Miljö för framtiden vår miljö år 2000, Svenska naturskydds-

föreningens årsbok, 1976. Minimerad användning av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket, Växtskydds— och ogräskonferenserna 1978, Sveriges lantbruksuni— versitet, Växtskyddsrapporter, Jordbruk 3. 1978.

Nationell och internationell pesticid kontroll. Institutioner,

organisationer, publikationer, Statens livsmedelsverk, 1979.

Ogräs— och växtskyddskonferenserna 1979. Gemensam del, Sveriges

lantbruksuniversitet, Växtskyddsrapporter, Jordbruk 7, 1979.

Om skydd mot insektsskador på skogsplantor (Snytbaggeutred— ningen), Skogsstyrelsen, 1978.

Om tillståndet i Våra skogskulturer, Skogsfakta från Skogshög— skolan, Nr 2, 1975.

Pesticides Advice and recommendations to be used by national

Prop. 1981/82: 44

N lx) ND

and other authorities as well as manufactures concerned with the registration of agricultural and non-agricultural

pesticides, Council of Europe, 4th edition, 1977.

Produktkontrollnämndens förteckning över bekämpningsmedel m.m., 1979, Statens naturvårdsverk, 1979.

Rapport fra Nordisk Råds utvalg for biologisk bekjemping av skadedyr (Nusss), Oslo, februari, 1976.

Resthalter av fenoxisyrorna 2,4-D och 2,4,5—T i den svenska viltfaunan och möjligheterna för dioxinförgiftning, SNV PM

692, 197 .

Resultat från enkät om spridning av bekämpningsmedel från luften över skogsmark enligt PKFS 1976:1, Statistikuppgifter 1979,

Statens naturvårdsverk, 1979.

Röjsågsanvisningar, Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar, Nr 74, 1970.

Skadeinsekter i skogen, Domänverket, 1979.

Skog för framtid, Betänkande av 1975 års skogsutredning, SOU 1978:6 —7, 1978.

Skogen, Miljötidningen (temanummer) Nr 4, 1978.

Skogsbruk utan fenoxisyror?, SNV PM 719 och 720, 1976.

Skogsbruket i kommunernas planering, Statens planverk, Rapport 44 del 7.'1978-

Skogsindustrin nuläge och utvecklingsmöjligheter, Promemoria utarbetad inom industridepartementet, DS I 1979z5, 1979.

Skogsordlista, Tekniska nomenklaturcentralen, TNC 71, 1978.

PTop.1981/82:44 230

Spridning av kemiska medel, Betänkande av utredningen om sprid—

ning av kemiska medel, SOU 1974:55, 1974. Statens naturvårdsverks författningssamling - Produktkontroll.

Suspended and cancelled pesticides, United Statens Environmental

Protection Agency, May, 1975.

Svensk skog 1980. En faktasamling om svensk skogsnäring, Skogs— styrelsen, 1980.

Synpunkter rörande eventuella hälsorisker vid användning av fe—

noxisyrapreparat, Kemikontoret, PM 1980-01—18, 1980.

Tillståndskrav för flygförare vid flygspridning av bekämpnings-

medel, Statens naturvårdsverk, Utredning 1, 1979.

Vad gäller om kemiska ämnen En vägledning till författningar,

allmänna råd m.m., Miljödatanämnden, 1979.

Växtskyddskonferensen 1979. Speciell del, Sveriges lantbruksuni-

versitet, Växtskyddsrapporter, Jordbruk 8, 1979.

Prop. 1981/82: 44 231

Bilaga .?

Remissammanställning över betänkandet (Ds Jo 1980:11) Bekämpning av lövsly

] Allmänna synpunkter

1.1 Skogsstyreléen: För att skogsnäringen skall kunna medverka till att samhällsmålen uppfylls måste produktions- och exportbetingelserna för skogsindustrin förbättras. Det gäller inte minst skogsindustrins råvaru- kostnader. En ytterligare höjning av dessa kostnader i förhållande till produktens saluvärde skulle få långtgående negativa konsekvenser inte bara för skogsnäringen utan även för samhället i övrigt. Mot denna bakgrund framstår det såsom mycket angeläget att skogsbruket får bedri- vas med så rationella metoder som möjligt. Detta gäller inte minst röjning av plant- och ungskogar där behovet av åtgärder är mycket stort och där en fortsatt eftersläpning på sikt skulle leda till en sänkt virkesproduktion och därmed få betydande negativa konsekvenser för vårt lands ekonomi.

-— Skogsstyrelsen vill — — — peka på att behovet av kemisk lövbe- kämpning kan komma att bli något större än vad som har redovisats i utredningen. Anledningen till detta är avvecklingen av bestånd som omfat- tas av reproduktionsplikt enligt 55 skogsvårdslagen. En nyligen genom- förd utredning vid skogsstyrelsen visar att rcproduklionsplikt enligt 55 punkt 3 föreligger på ca 2 milj. ha i skog som är äldre än 40 år. I vilken omfattning och hur länge den årliga föryngringsarealen kommer att påver- kas av dessa tillkommande arealer blir i första hand beroende på avveck- lingstakten för dessa lågproducerande bestånd och hur den avvecklingen kommer att påverka avverkningarna i normala slutavverkningsbestånd. Det kan antas att vissa delar av dessa tillkommande arealer kommer att vara svåra ut lövröjningssynpunkt och att den andelen kan komma att uppgå till mellan 20000 och 40000 ha per år från senare delen av 1980-talet och fram till några år in på 2000-talet.

Det är tyvärr en alltför vanlig uppfattning att ett stort lövinslag i föryngringarna Skulle kunna accepteras. dels för att slippa kemisk bekämp- ning eller dyr lövröjning och dels för att kunna tillgodogöra sig lövveden som bränsle. En sådan brist i skötseln av plant- och ungskogar leder dock inte till de välslutna och högproducerande bestånd som förutsätts i det skogspolitiska beslutet och skulle sannolikt sett på lite längre sikt leda till ökande lövslyproblem. Utredningen konstaterar också att barrvirke oftast är det gynnsammaste alternativet för produktion av bränsle. Skogsstyrel- sen delar denna uppfattning och vill med skärpa framhålla att uppskjuten röjning inte är en godtagbar metod för att minska behovet av kemisk bekämpning. — _ — Skogsstyrelsen delar uppfattningen att det är angelä- get att på alla områden söka begränsa användningen av naturfrämmande kemiska medel så långt det är möjligt. När det gäller kemisk bekämpning av lövsly är det därför önskvärt att användningen begränsas till de objekt där behovet är störst, dvs. till de objekt där mekanisk röjning är mycket dyrare. Vidare bör skogsbruket bedrivas så att behovet av kemiska medel på sikt kommer att minska. Fortsatt forskning och vidareutveckling av alternativa lövkontrollmetoder är därför angelägna uppgifter. — — — Skogsstyrelsen ansluter sig helt till utredningens uppfattning att det är

Prop. 1981/82: 44 232

angeläget att eventuella restriktioner i kemisk lövbekämpning komplet- teras med andra åtgärder som gör att noggrann manuell röjning blir utförd.

Frågan om lövinslagets inverkan på marken har berörts mycket kortfat- tat av utredningen. Det hari olika sammanhang hävdats att en inriktning på lövskogsproduktion skulle motverka den pågående försurningen av våra skogsmarker. Skogsstyrelsen vill framhålla att en ökad lövinblandning sannolikt har en mycket marginell betydelse när det gäller att motverka försurningen. Försurningsproblemet måste angripas på ett annat och effek- tivare sätt.

—— — — Skogsstyrelsen har inte kompetens att bedöma riskerna för all- mänheten eller för naturmiljön av olika kemiska bekämpningsmedel. Det kan dock konstateras att det trots en omfattande forskning hittills inte framkommit någonting som tyder på att riskerna skulle väga tyngre än nyttan av kemisk lövbekämpning. Skogsstyrelsen delar därför utredning- ens uppfattning att ett totalförbud inte är befogat och menar också att ett förbud skulle avsevärt försämra möjligheterna att bedriva ett rationellt skogsbruk. Ställningstagandet grundas på en nytto-risk-avvägning baserad på vad som nu är känt beträffande riskerna och med hänsyn tagen till användningssättet, vissa begränsningar beträffande spridningen samt de måttliga mängder preparat som det är fråga om. Varsamhet vid hantering- en är viktig och Skogsstyrelsen förutsätter att bestämmelserna om hante- ring och spridning av de aktuella bekämpningsmedlen utformas så att arbetet kan utföras utan hälsorisker.

1.2 Statens naturvårdsverk: Frågan om hur man skall kunna få till stånd en mer generell begränsning av besprutningen utanför de områden som kommunen får besluta om till arealer med svåra lövslyproblem är enligt verkets mening mer komplicerad. Utredningen pekar själv på den byråkra- ti som torde vara förenad med skogsvårdsstyrelsernas noggranna prövning av varje enskilt objekt. Man diskuterar även möjligheten att använda en avgiftsstyrning och pekar på flera fördelar med detta.

Mot avgifter (som alternativ till skogsvårdsstyrelsernas prövning) talar främst risken för motsägande impulser genom att samhället, samtidigt som man tar ut en ev. besprutningsavgift på andra vägar försöker stimulera avverkning och nyanläggning av bestånd. En annan invändning mot av- gifter kan vara att samhället genom skogsvårdsstyrelserna vill ha ett mer direkt inflytande på valet av besprutningsobjekt än vad en avgift medger.

För avgifter talar främst enkelheten, möjligheten att styra utvecklingen mot en mer begränsad användning av kemiska bekämpningsmedel genom att göra andra metoder konkurrenskraftiga samt möjligheten att denna väg finansiera avsevärda insatser för forskning och utveckling beträffande alternativa bekämpnings- och odlingsmetoder.

Vilket styrsystem statsmakterna än väljer behöver detta, som utredning- en föreslår, kompletteras med tillämpningsregler från främst produktkon- trollnämnden. arbetarskyddsstyrelsen, naturvårdsverket och skogsstyrel- sen. Det bör ankomma på naturvårdsverket att utfärda riktlinjer om säker- hetsavstånd till större vattendrag. vägar, bebyggelse m.m. samt vissa andra regler för miljö- och naturvårdshänsyn (även utanför de områden som kommunerna ges rätt att besluta om).

— — — Flertalet hälsovårdsnämnder har redan i dagsläget mycket be- gränsade resurser i förhållande till sina omfattande arbetsuppgifter. En ökad kemisk bekämpning av lövsly jämfört med 1970-talets nivå kan kom- ma att medföra mer arbete för hälsovårdsnämndema i deras roll som

Prop. 1981/82: 44 233

tillsynsorgan. — —- Slutligen vill verket i detta sammanhang erinra om behovet av att förstärka resurserna när det gäller den tillåtlighetsprövning av bekämpningsmedel som sker via produktkontrollnämnden. Verket de- lar utredningens uppfattning att bedömningen av de enskilda bekämpnings- medlens hälso- och miljöfarlighet bör göras centralt. Motiven för detta ligger främst i möjligheten att utnyttja tillgänglig expertis och i kravet på likformighet. En väl fungerande bedömning på central nivå förutsätter emellertid att det finns tillräcklig kapacitet att verkligen fortlöpande beva- ka riskerna inte enbart vid nyregistrering utan även beträffande tidigare beviljade registreringar.

1.3 Produktkontrollnämnden: Produktkontrollnämnden delar utredning- ens uppfattning. att prövningen av kemiska bekämpningsmedel skall ligga kvar på central nivå. Nämnden noterar med tillfredsställelse att utredning- en vill att produktkontrollnämnden skall behålla den kvalificerade bedöm- ning av hälso- och miljöfarligheten hos ett ämne som endast en central instans kan uppnå genom egen eller inkallad expertis. De ytterligare avväg- ningar som kommunfullmäktige skall göra enligt förslaget. berör andra aspekter av användningen än en bedömning av hälso- och miljöfarligheten. nämligen en avvägning mellan naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen å ena sidan och skogsbruket å den andra.

1.4 Arbetsmarknadsstyrelsen: Utvecklingen inom skogsbruket har under senare år gått i riktning mot en ökad arbetskraftsåtgång under sommar- halvåret och en relativt minskad arbetskraftsåtgång under vinterhalvåret. Härtill har framför allt bidragit att mekaniseringstakten i skogsvårdsarbe- tet. som kräver mycket arbetskraft under korta säsonger. hittills varit väsentligt svagare i avverkningsarbetet. — — — En ökad, manuellt utförd mekanisk lövslybekämpning kommer om inte arbetsproduktiviteten i motsvarande grad kan höjas att leda till en ytterligare skärpning av dessa tendenser. Det kommer också enligt styrelsens bedömande att bli svårt att i de berörda områdena rekrytera den för arbetet nödvändiga arbetskraften. Från arbetsmarknadssynpunkt är det viktigt att skogsbruket kan finna produktionstekniska former som samtidigt med att kraven på ökad produktivitet tillgodoses bidrar till att utjämna sysselsättningen över året. Från denna synpunkt vill styrelsen för sin del förorda det mindre arbetskrävande alternativet med en kombination av kemisk och mekanisk röjning.

1.5 Arbetarskyddsstyrelsen: Arbetarskyddsstyrelsen delar den allmänt re- striktiva inställning till kemisk bekämpning av lövsly som utredningen redovisar i Sitt betänkande. Som utredningen framhåller är det mot bak- grund av osäkerheten i riskbedömningen vid användning av kemiska medel nödvändigt att långsiktigt söka inrikta produktionsmetoderna inom skogs- bruket så ätt användningen av kemiska medel kan begränsas i största möjliga utsträckning. Av betänkandet framgår att det torde föreligga goda utsikter att nå långt i detta avseende. När det gäller bekämpning av lövsly kan mekanisk röjning i vissa fall vara lämpligare än kemisk. t.ex. på sådana begränsade ytor där flygbesprutning ej är praktiskt möjlig. Det måste emellertid beaktas att mekanisk röjning. särskilt med motordriven såg. innebär påtagliga risker för olycksfall. Riskerna är större om terrängen är oländig och vegetationen kraftig. Av de för närvarande använda metoderna för spridning av bekämpnings-

Prop. 1981/82: 44 234

medel innebär flygbesprutning de avgjort minsta expositionsriskerna sett från arbetsmiljösynpunkt. Det krävs målmedvetna förebyggande åtgärder för att markbesprutning. vare sig från traktor eller med ryggspruta, över huvud taget skall kunna ske på ett från arbetarskyddssynpunkt tillfreds- ställande sätt. Det är förenat med stora svårigheter att ordna tillfredsstäl- lande skydd mot exposition för bekämpningsmedel under bibehållande av en i övrigt acceptabel arbetsmiljö. Detta beror bl.a. på att en omfattande personlig skyddsutrustning ofta måste användas vid besprutningsarbete i skogsterräng. Motsvarande synsätt kan anföras för de konventionella fick- ningsmetoderna. Däremot kan produkt- och metodutveckling inom fick- ningsområdet med utnyttjande av t.ex. injiceringsteknik minska riskerna vid fickning utan att omfattande personlig skyddsutrustning behövs.

1.6 Sveriges lantbruksuniversitet och statens veterinärmedicinska anstalt: Lantbruksuniversitctet tillstyrker i allt väsentligt grundtankarna i utred- ningens förslag.

1.7 Statens miljömedicinska laboratorium: Under många år har diskussio- nen pågått om olika förmenta och reella risker med bekämpningsmedel i skogen. De sista åren har denna diskussion rört eventuella cancerrisker som följd av användningen av herbicider av typ fenoxisyror. Tillgängliga experimentella studier ger icke underlag för att antagandet att de i skogsbruket numera dominerande herbiciderna (MCPA och 2,4-D) är cancerframkallande. .Det bör dock framhållas att MCPA sannolikt icke uppfyller i dag ställda krav på toxikologiskt underlag för registrering av bekämpningsmedel. Sålunda har FAO/WHO:s Joint Expert Committee on Pesticide Residues (JECPR) icke ansett underlaget tillräckligt för att re- kommendera ett högsta dagligt acceptabelt intag (ADI). Nyare svenska epidemiologiska studier (av Hardell och medarbetare) har pekat på möjligheten av ett samband mellan exposition för fenoxisyror och vissa mjukdelstumörer. Sambandet syncs endast föreligga vid yrkes- mässig exposition. De i utredningen refererade tidigare utvärderingarna av risker med fenoxisyror har väsentligen behandlat substanserna 2.4-D och 2,4.5-"1'. MCPA, den i dag helt dominerande fenoxisyran. behandlas i dessa sam- manhang knappast alls. SML förutsätter att. MCPA, som också utgör ett dominerande pre parat ijordbruket, blir föremål för särskild utvärdering av utredningen i det fortsatta arbetet. SML delar utredningens uppfattning att de hälsorisker som förknippats med hanteringen av fenoxisyror, främst utgör en arbetsmiljöfråga, och att kemisk lövslybekämpning från luften f. n. är det minst riskabla alternati- vet. Risker för tredje man synes inte föreligga vid regelrätt hantering av medlen.

1.8 Länsstyrelsen i Västmanlands län: Utredningen diskuterar två olika metoder för styrning av kemisk bekämpning av lövsly: l. Administrativ styrning innebärande möjlighet för kommunen att för- bjuda kemisk bekämpning av lövsly, inom vissa områden resp. tillstånd till besprutning på övrig skogsmark efter skogsvårdsstyrelsens prövning.

2. Styrning med avgift på så sätt att endast plant- och ungskogar, starkt besvärande av lövsly blir behandlade med kemiska medel. Utredningen säger också. att ovannämnda metoder kan kombineras.

Prop. 1981/82: 44 235

. "Utredningen lämnar ej klart förord för den ena eller andra metoden. Länsstyrelsen förordar ovannämnda metod med administrativ styrning av kemisk bekämpning av lövsly.

1.9 Länsstyrelsen i Västerbotten län: I utredningen antyds att den företags- ekonomiska dagsverkskostnaden kan vara lägre i privatskogsbruket. "Be— handlingsytornas medelareal är också mindre hos denna ägarekategori. Följaktligen skulle behovet av kemisk bekämpning kunna vara mindre i privatskogsbruket. Länsstyrelsen delar denna bedömning men håller dock för troligt att behovet av kemisk bekämpning inom privatskogsbruket kan komma att öka framgent beroende på vikande arbetskraftsresurser vilket i sin tur sammanhänger med åldersstrukturen hos ägarna och det ökande antalet utbor. Till bilden hör vidare en minskad verksamhet med skogliga bered- skapsarbeten vilka svarat för en betydande del av skogsvården inom privatskogsbruket i länet. Ett förbud av kemisk lövbekämpning skulle således enligt länsstyrelsens mening skapa problem även inom privat- skogsbruket.

l.10 Länsstyrelsen i Jämtlands län: Eftersläpningen i fråga om insatser för lövröjning är som framhålls i betänkandet betydande. Detta leder till att gagnvirkesproduktionen blir lägre och att om åtgärder ej vidtas förutsätt- ningarna att på sikt tillgodose industrins råvarubehov försämras. En viss ändring kan emellertid ske när det gäller att definiera vad som skall anses som gagnvirke i och med att produktion av ved för uppvärmningsändamål kan förväntas bli lönsam. Detta kan på sikt komma att medföra omvärde- ringar i fråga om lövträdens betydelse som virkesproducent och markför- bättrare. F.n. är emellertid situationen akut när det gäller att komma till rätta med lövslykonkurrensen i många ungskogar. Det är därför rimligt att under rådande förhållanden tillåta kemisk bekämpning av lövsly under kontrollerade former.

1.11 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Länsstyrelsen delar i huvudsak utred- ningens grundläggande uppfattning om problemet med lövslybekämpning- en. Länsstyrelsen anser sålunda att det ur samhällsekonomisk synpunkt bör föreligga möjligheter till sådan bekämpning i vissa fall. Förutsättningen härför är givetvis att verksamheten sker under kontrollerade former och med beaktande av generella och klara direktiv.

1.12 Länsstyrelsen i Värmlands län: Det nu gällande totalförbudet mot kemisk lövslybekämpning tillkom efter en osedvanligt stark och bred folk- opinion. Vetenskapsmän och myndigheter förmådde inte framlägga ett sådant faktamaterial som stillade oron för följderna av användningen av gifterna. Den nu framlagda utredningen innehåller faktamaterial. som bevisar att användningen av kemiska bekämpningsmedel ger ekonomiska fördelar för skogsbruket. Däremot kan inte utredningen lägga fram bevis för att ke- miska bekämpningsmedel är ofarliga och att de inte har negativa verkning- ar på längre sikt. 1 den allmänna debatten har dessutom på senare tid förekommit flera uppgifter om direkt skadliga verkningar medan de som tidigare talade om bekämpningsmedlens ofarlighet blivit allt försiktigare i sina uttalanden.

Enligt länsstyrelsens mening har utredningen inte tillräckligt belyst ris-

Prop. 1981/82: 44 236

kerna av giftanvändningen. 1 utredningen finns emellertid en underton av osäkerhet det gäller att begränsa användningen och det gäller att i framtiden noga följa och utveckla forskningen om de kemiska medlens risker och vidta de ytterligare begränsande åtgärder. som kan aktualiseras.

1.13 Svenska kommunförbundet: Med hänsyn till problemets art och om- fattning anser styrelsen att det är felaktigt att bryta ut och fristående rernissbehandla ett utredningsförslag avseende enbart lövslybekämpning- en inom skogsbruket. Sålunda användes i skogsbruket under år 1978 endast 1 % av de ca 10000 ton bekämpningsmedel som totalt förbrukades inom landet. Flera skäl talar för att hela utredningsuppdraget bör slutföras innan ställning tas till delproblem såsom spridning av bekämpningsmedel mot lövsly över skogsmark. . Styrelsen finner också att frågor avseende kostnader för mekanisk röj- ning och alternativa metoder för lövkontroll behöver belysas utförligare.

1.14 Norrköpings kommun: Kommunstyrelsen anser att användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jord- och skogsbruket skall upphöra. men för att ta ställning till, hur och när detta kan genomföras. måste en helhetsbild tas fram. Utredningsuppdraget bör därför slutföras innan några definitiva ställningstaganden görs till delproblem såsom spridning av be- kämpningsmedel mot lövsly över skogsmark. Av direktiven framgår också att kommittén skall göra en bedömning av tänkbara alternativa metoder. som helt eller delvis kan ersätta de kemiska preparaten. Kommunstyrelsen anser att denna fråga liksom kostnader för mekanisk röjning och arbetsmil- jörisker behöver belysas utförligare. Till helhetsbilden hör också ett klar- läggande av effekterna av ett totalförbud på kort och lång sikt. Den kraftigt ökande användningen av kemikalier har lett till otrygghet och rädsla hos många människor. Kraven på en minskad användning av kemiska preparat i vår miljö växer sig allt starkare. Bristande kunskaper råder om de långsik- tiga miljöeffekterna av storskalig. kemisk lövslybekämpning.

1.15 Svenska samernas riksförbund: Svenska samernas riksförbund (SSR) får inledningsvis understryka att frågan om "bekämpning av lövsly” har samband med och är ett resultat av storskaligheten i dagens skogsbruk. som framtvingar användande av metoder t. ex. giftbesprutning. som rub- bar den ekologiska balansen och framkallar faror och hälsorisker för män- niskor och djur förutom påverkan på växtligheten. Eftersom det bland människor skall inräknas renskötande samer och bland djur även renar finner SSR det uppseendeväckande att utredningen inte ägnat frågan om giftbesprutning av rcnbetesmark någon närmare studie. — — Det är alltså att beklaga att utredningen utan närmare diskussion och analys enbart föreslår en bestämmelse. som enligt utredningen "är identisk med gällande bestämmelser" (PKFS 1976: 1). — — På likartat sätt som 1973 års skogs- utredning gjorde i sitt betänkande finner SSR att denna utredning medvetet eller omedvetet söker sopa inverkan på renskötseln av lämnade förslag under mattan. — — —- Skulle en besprutning genomföras i den av utredning- en tänkta omfattningen skulle detta innebära ett undertryckande och för- trampande av samerna och de samiska näringarna. som dessutom skulle stå i uppenbar strid med samhällets beslutade samepolitik.

Prop. 1981/82: 44 237

1.16 Svenska naturskyddsföreningen: Inledningsvis vill föreningen konsta- tera att en av de grundläggande frågorna i diskussionen om Iövträdsin- blandningen i landets skogar är frågan om ett gott marktillstånd kan bibe- hållas vid upprepad odling av rena eller nästan rena barrskogar. Är svaret på denna fråga nej ger det sig nästan självt att en tillräckligt stor lövandel måste ingå i barrskogsbestånden vilket i sin tur måste påverka utformning- en av och intensiteten i lövslyröjningen. Är svaret på frågan däremot ja kan lövinblandningen väljas mera fritt. Utredningen har i och för sig inte haft i uppdrag att utreda vilken lövandel som skall ingå i framtidens skogar. Uppdraget har formellt in— skränkt sig till att avse användningen av kemiska medel som en lövslyreg- lerande metod. Med tanke på den avgörande betydelse som önskemålen om den framtida lövandelens storlek kommer att ha på behovet av lövsly- reglerande åtgärder över huvud taget hade det dock enligt föreningens mening varit naturligt att utredningen ändå ägnat uppmärksamhet ät frå- gan. I varje fall borde man kunnat kräva av utredningen att den erinrar om frågans mycket stora — kanske rent av helt avgörande betydelse. Som det nu är inskränker sig utredningen till att redovisa att det finns delade meningar bland forskarna på vilket sätt björken och andra lövträd påverkar omsättningen av olika näringsämnen i marken och i vilken mån detta får återverkningar på virkesproduktioncn. Den grundläggande frågan om marktillståndets långsiktiga utveckling ställs aldrig och utredningen för följaktligen heller inget resonemang om huruvida dagens slyregleringsåt- gärder kan påverka möjligheterna att bibehålla ett uthålligt skogsbruk.

1.17 Svenska jägareförbundet: [ den avvägning som måste ske mellan näringspolitiska och andra inressen när det gäller att föreslå lämpliga åtgärder avseende användning av kemiska preparat i skogsbruket. har jägareförbundet förståelse för att skogsbrukets och skogsindustrins fram- tid. baserad på produktion av barrvirke av god kvalite. måste ges hög prioritet. Skogen producerar emellertid många nyttigheter. varav virke bara är en. Vilt. bär. svamp och rekreation är andra. Skogsmarkens mångsidiga ut- nyttjande gör det enligt jägareförbundets uppfattning angeläget. att bety- dande hänsyn tas även till naturvårdens intressen. Den naturvårdshänsyn som departementschefen uttalat sig för. innebäv rande bland annat att omfattande hänsyn måste tas i skogsbruket till skogen som livsmiljö för växter och djur. har i betänkandet enligt jägare- förbundets uppfattning. tyvärr fått en långt sämre framtoning än vad som ur faunavårdssynpunkt varit önskvärt. Medan således ekonomiska. sysselsättningsmässiga och toxiska aspekter ingående belysts och analyserats. har utredarna avstått från att närmare gå in på konsekvenserna för viltmiljöerna vid de tre olika hand— lingsalternativ som skisserats. Detta är enligt Svenska jägareförbundets uppfattning en avsevärd brist. Från ekologisk synpunkt är det väsentligt att bevara en stor biologisk mångfald av arter och samhällen lika väl som ett mångfacetterande Iand- skap.

— — — Svenska jägareförbundet får —— — — kraftigt understryka betydel- sen av att fanuavården vägs in i de naturvårdshänsyn. som kommunerna skall lägga till grund vid urvalet av besprutningsobjekt. Genom Svenska jägareförbundets fältorganisation finns i varje län heltidsanställda experter inom detta ämnesområde — länsjaktvårdskonsulent och/eller länsjaktvår-

Prop. 1981/82: 44 238

dare. Enligt Svenska jägareförbundets uppfattning är det utomordentligt angeläget att dessa experter anlitas av kommunerna i planeringssamman- hang när der gäller besprutningsrestriktionernas omfattning.

1.18 Svenska skogsarbetareförbundet: Frågan om kemisk bekämpning eller manuell röjning är i stort sett beroende på kostnaderna för markägaren. Om röjningskostnaden blir allt för dyr. föreligger därför risken att ägaren inte kan förmås att vidta de nödiga åtgärderna. Utan tvekan är det tyvärr också så. att många skogsägare oavsett kategori — underlåter att i tid röja och gallra i unga barrträdsbestånd. Inte heller vidtar man hjälpplante- ringar i den utsträckning som skulle behövas. Vi är övertygade om att man inom skogsbruket skulle kunna sysselsätta många fler arbetare om man vidtog de förebyggande åtgärder som ovan beskrivits i form av hjälpplan- tering samt tidigare röjningar och gallringar.

— — — Sysselsättningsfrågorna är av den största betydelse inom de stora. men glest bebyggda områdena i vårt land, där aktivt skogsbruk bedrivs. Vid valet av metoder för bekämpning av lövsly är det inte säkert. att markägaren alltid undersöker huruvida tnanuell röjning är en lämplig behandlingsmetod. Därför bör skogsarbetarnas fackliga organisation ges tillfälle att överlägga med arbetsgivaren om möjligheterna att röja manu— ellt, i stället för besprutning med kemiska medel. Skogsarbetarna besitter stor erfarenhet och kunskap i detta avseende och detta borde vara en resurs som man tar till vara vid planeringen av varje års röjning. Det är som nämnts nödvändigt att tillgängliga arbetstillfällen inte försvinner i onödan inom skogsbruket. — — — Vidare bör fortsatt forsknings- och ut- vecklingsarbete stimuleras för att få fram så tekniskt säkra behandlingsme- toder som möjligt.

1.19 Sveriges kemiska industrikontor: I utredningen diskuterades olika åtgärder för att begränsa omfattningen av den flygbesprutade skogsarealen och respektive metods för- och nackdelar redovisas. Utredningen stannari sitt förslag till "förmån för styrning med administrativa medel. Kemikon- toret finner detta val välgrundat. De nackdelar som är förbundna med avgifter och som kortfattat redovisas i utredningen har sådan tyngd att detta alternativ framstår som klart olämpligt.

1.20 Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund (SSR): LRF och SSR delar i stort sett de synpunkter som utredningen framfört och de slutsatser som den dragit från det omfattande underlagsmaterialet. Utredningen har arbetat efter principen att kemisk lövslybekämpning skall få företas där nyttan anses väga tyngre än risken för negativa effekter. Enligt LRF och SSR har emellertid utredning- en i ett par väsentliga avseenden förenklat förutsättningama för jämförel- scn. Utredningen tycks helt ha koncentrerat sig på den hittillsvarande verksamheten med kemisk lövslybekämpning. i vilken lövbesprutning med fenoxisyror varit förhärskande. Utredningen borde. enligt förbundens me- ning. diskuterat huruvida det av produktkontrollnämnden godkända och av skogsbruket använda medlet glyfosat skulle ges samma riskbedömning. Det kan vidare diskuteras om lövslybekämpning med annan teknik än bladbesprutning. t.ex. fickning, skall betraktas på samma sätt som be- sprutning. vilket utredningen gjort. Som den föreslagna lagen nu är utfor- mad kommer även fickning, också i förebyggande syfte, att förbjudas inom de områden där besprutning inte tillåts. Utredningen har i alltför liten grad

Prop. 1981/82: 44 239

beaktat sådana aspekter. enligt förbundens uppfattning. Under alla förhål- landen borde Bokning och stubbehandling vara tillåten utom i skydds- områden till vattentäkter. ,

1.21 Marks miljövårdsgupp: ] utredningsdirektiven heter det att kunska- perna om riskerna för människors hälsa och för miljön gör det nödvändigt "att ytterligare åtgärder nu vidtas för att minska användningen av prepara- ten". Vi kan konstatera att utredningen tyvärr helt nonchalerat dessa direktiv. [ dag finns sambandet mellan fenoxisyror och cancer vetenskapligt klarlagt. -— —- I utredningen tar man inte konsekvenserna av nämnda fakta. Man säger inte att cancerframkallande preparat borde stoppats av produktkontrollnämnden eller att kemisk lövslybekämpning innebär så- dana risker att landets miljöopinion stått för en befogad kritik. Självfallet skulle ett sådant erkännande följdriktigt lett till att utredningen föreslagit ett totalförbud. men den inriktningen har majoriteten i utredningen undvi- kit. Av samma anledning "avstår” utredningen att granska gällande lag- stiftning och på vilket sätt den använts.

1.22 Miljöförbundet: Vår uppfattning är alltså, att frågan om giftanvänd- ningen i skogsbruket nu måste få sitt slutliga avgörande. i det samman- hanget vill vi beröra ett vanligt argument mot ingripanden i skogsbrukets giftanvändning. Företrädare för skogsbruket brukar hävda. att det i första hand ärjordbrukets användning av bekämpningsmedel som man bör ingri— pa mot eftersom den är många gånger mer omfattande. Detta är visserligen sant. men enligt vår mening inget giltigt skäl att dröja med ingrepp mot skogsbrukets giftspridning. Skogsnäringen har ännu inte hunnit göra sig lika beroende av kemiska medel som jordbruket. Därför är detjämförelse— vis lättare för skogsbruket att undvara gifterna. och om restriktioner införs i tid kan man förhindra att skogsbruket utvecklar samma giftberoende som jordbruket.

den sakinformation utredningen ger beträffande möjligheterna att begränsa användningen av kemisk lövslybekämpning så gott som på varje punkt innehåller allvarliga brister. Väsentliga uppgifter om preparatens skadeeffekter förtigs eller meddelas i form av svävande andrahandsupp- gifter. Giftindustrins branschorgan tillåts bidra med material i utrednings- texten utan att källan anges. Bedömningarna av konkurrensförhållanden mellan löv och barr utgörs av otillåtet långtgående generaliseringar med utgångspunkt från delvis opublicerade forskningsresultat. vars värde såle- des ej kan bedömas. "Utredningens beräkningar av merkostnaderna för ett förbud mot kemisk bekämpning och av konsekvenserna vad avser antalet arbetsolycksfall bygger på ett flertal tvivelaktiga utgångspunkter. I flera fall bygger utredningen sina påståenden och slutsatser på källor som inte redovisas i texten. vilket gör uppgifterna omöjliga att kontrollera. Sam- mantaget gör detta utredningen fullständigt oduglig som underlag för ett politiskt beslut rörande den fortsatta användningen av kemisk lövslybe- kämpning i skogsbruket.

1.23 Miljövårdsgruppernas riksförbund och Miljöcentrum: Så vitt vi för- står innebär utredningens förslag inte någon —- — — minskning av kemika- lieanvändningen inom skogsbruket. Tvärtom pekar man på behov av en tämligen omfattande lövslybekämpning via flygbesprutning. Bland annat talas om ett uppdämt behov genom att flygbesprutning ej varit tillåten under en tid.

Prop. 1981/82: 44 240

Frågan är om kommittén och dess utredare verkligen kan anses ha tagit direktiven på allvar i detta avseende. Man gömmer sig bakom l979 års skogspolitik och visar knappast någon reell vilja att ompröva den i de delar som hänger samman med användningen av kemiska preparat. [ den mån beredskap till omprövning saknas blir utredandet föga meningsfullt och närmast ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

2 Övervägda alternativ

Ungefär hälften av remissinstanserna tillstyrker eller är positiva till huvuddragen i utredningens förslag till s.k. "anpassad lövslybekämp- ning”. Ett stort antal av dessa har dock invändningar mot enskilda delar i förslaget. Av de remissinstanser som intar en negativ inställning till utred- ningens förslag förespråkar de allra flesta ett förbud mot spridning av herbicider över skogsmark.

2.1 Skogsstyrelsen: Skogsstyrelsen kan tillstyrka alternativ 2 under förut- sättning att vissa angivna modifieringar vidtas. — Skogsstyrelsen be- dömer att utredningens alternativ 1 i och för sig kan vara ett lämpligt sätt att nå önskat resultat. En lösning enligt utredningens förslag (alt. 2) kan också vara motiverad eftersom det finns starka önskemål om inflytande från andra intressen än skogsbruket. — —- Det framgår inte klart av förslaget om detta enbart avser besprutning från luften. Utredningen har dock utförligt redovisat fördelar med denna metod utifrån både arbetar- skyddsskäl, effektivitetssynpunkt och miljöskäl. Under förutsättning att föreskrifter för hantering och spridning utformas så att samma säkerhet uppnås som vid flygbesprutning borde även besprutning från marken kun- na tillåtas. Det bör i detta sammanhang erinras om att det tillfälliga förbud som gällde från 1972 till 1975 endast rörde flygbesprutning medan besprut- ning från marken accepterades. Några nya rön som skulle motivera en helt omvänd syn på valet mellan de två huvudmetoderna har, såvitt skogssty- relsen känner till, inte framkommit. Framför allt för privatskogsbrukets del finns det tillfällen då besprutning från marken kan vara enda sättet att åstadkomma en godtagbar föryngring. Det kan röra sig om små och spridda föryngringsytor som är bemängda av rot- och stubbskott och där flygbe- sprutning inte är en lämplig metod. Det finns också förutsättningar att metoder för tickning kan utvecklas som väl tillgodoser både miljöaspekter och arbetarskyddsaspekter. Fickningen skulle främst ha betydelse som förebyggande åtgärd genom att lövträden då kunde behandlas före slutav- verkningen så att inga rot- eller stubbskott kunde bildas efter avverkning- en. Behovet av lövröjning skulle då avsevärt minska på föryngringsytan.

2.2 Statens naturvårdsverk: Naturvårdsverket anser sig i huvudsak kunna tillstyrka utredningens alternativ 2 "anpassad lövslybekämpning". Det förutsätts då att vissa resursfrågor får en tillfredsställande lösning. Naturvårdsverket anser inte att tillräckliga skäl finns för ett totalförbud på basis av nuvarande kunskaper om de tillåtna herbicidernas bieffekter. Med de inskränkningar i besprutningen som utredningen föreslår och de begränsningar som i övrigt gäller står kostnaderna för ett totalförbud enligt verkets mening inte i någon rimlig proportion till de vinster som ev. kan

Prop. 1981/82: 44 241

uppnås för hälsa och miljö. Om statsmakterna likväl skulle ta ställning för ett fortsatt totalförbud är det angeläget att detta verkligen får en utform- ning som gör skäl för namnet. Ett totalförbud bör inte förenas med en dispensmöjlighet. Dispenser skulle dels urholka innebörden av ett totalför- bud, dels ställa dispensgivande myndigheter inför svåra avvägnings- och rättviseproblem. Den allvarligaste nackdelen med ett förbuds- och dis- penssystem är att den kanske viktigaste förtjänsten hos ett totalförbud skulle riskera att falla bort. Med detta avser verket att skogsägarna i hopp om att få dispens inte skulle ha anledning att tillräckligt anstränga sig för att vidta förebyggande åtgärder mot lövsly eller att utveckla alternativa bekämpningsmetoder.

Sammanfattningsvis anser naturvårdsverket — att kommunen bör få besluta om kemisk lövslybekämpning i områden som är känsliga från miljö- och friluftslivssynpunkt — att denna beslutanderätt bör utövas som ett led i kommunens planering av markanvändningen — att kommunens beslut bör förenas med besvärsrätt — att skogsvårdsstyrelsen är det lämpligaste organet att bestämma om slybesprutning på övriga arealer efter en behovsprövning i varje enskilt fall — att kostnaderna för samhällets prövning och tillsyn av kemisk lövslybe- kämpning bör bestr—idas av skogsbruket — att vissa resurser bör tillföras verkets produktkontrollbyrå för att effek- tivisera prövningen av bekämpningsmedel.

2.3 Arbetarskyddsstyrelsen: Arbetarskyddsstyrelsen finner att kemisk lövslybekämpning bör kunna bibehållas inom skogsbruket. men vill starkt framhäva betydelsen av att spridningen sker under noggrant kontrollerade förhållanden. Det är viktigt att berörda personalkategorier ges tillräcklig utbildning samt informeras om risker och skyddsåtgärder. varvid leveran- törerna har ett grundläggande ansvar. Effektiva skyddsåtgärder måste alltid vidtas och arbetet även i övrigt bedrivas på sådant sätt att exposition förhindras. Det är angeläget att arbetsmiljöaspekter beaktas när användning av bekämpningsmedel planeras. bl. a. vid val av spridningsteknik. Med hänvisning till det ovan framförda tillstyrker arbetarskyddsstyrel- sen de av utredningen framlagda förslagen.

2.4 Socialstyrelsen: Socialstyrelsen tillstyrker f. ö. utredningens förslag.

2.5 Hovrätten för Nedre Norrland: Med utgång från den bedömning av främst fenoxisyrornas hälso- och miljöeffekter. som kommittén ger uttryck för och vad i övrigt kan utläsas av beskrivna forskningsrön. finner hovrät- ten vid en avvägning mellan nytta och risk att mera ingripande åtgärder för att förhindra skadeverkningar vid hanteringen av fenoxisyror vid lövslybe- kämpning ej erfordras än vad som var föreskrivna före tillkomsten av den provisoriska förbudslagen. Enligt hovrättens mening föreligger således ej något behov av en generell tillståndsprövning, möjligen bortsett från den som påbjudits till skydd för vissa renbetesmarker. Vidare kan framhållas att de i betänkandet presenterade forskningsrönen ger anledning att genom information och rekommendationer söka påverka markägarna i riktning mot återhållsamhet vid besprutning i gränsområden mellan olika ekosy-

l6 Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 44

Prop. 1981/82: 44 242

stem. — — — Att förlänga det nuvarande provisoriska förbudet mot sprid- ning av bekämpningsmedel över skogsmark och eventuellt göra det perma— nent. bör i enlighet med vad kommittén uttalat icke komma i fråga. Kom- mittén har. uppenbarligen såsom en kompromiss mellan företrädare för olika politiska åsiktsriktningar, stannat inför en ordning. enligt vilken kemisk lövslybekämpning görs beroende av tillstånd av den lokala skogs- vårdande myndigheten med vetorätt för kommunen såvitt gäller skogs-

mark där miljövårdssynpunkter och hänsyn till friluftslivet gör sig gällan- de.

2.6 Sveriges lantbruksuniversitet och statens veterinärmedicinska anstalt: Lantbruksuniversitetet — — — ställer sig bakom. att grundtankarna i det av utredningen förordade alternativet 2. Anpassad lövslybekämpning. läggs till grund för regeringens beslut i frågan. Alternativet tillgodoser i rimlig utsträckning såväl friluftslivets krav på tillgång till obesprutad skogsmiljö som skogsbrukets krav på tillgång till ekonomiskt försvarbara lövslybe- kämpningsmetoder. — — — Utredningens ställningstaganden. som de av- speglas i det lagda lagförslaget. tillmötesgår friluftslivets och miljövårdens intressen samt önskemålet att användningen av herbicider bör begränsas genom att de inte används i onödan. Då utredningen diskuterar dessa frågor. används emellertid oenhetlig terminologi. som skapar oklarhet. I analyserande avsnitt av utredningen talas oftast om sprutning, medan i lagtexten termen spridning används. Detta kan leda till tolkningssvårigheter — — —. Då utredningen inte fram- fört några toxikologiska eller miljömässiga sakskäl. som talar för långtgå- ende restriktioner, bör termen spridning i 5 l bytas ut mot besprutning. varigenom skogsbrukets användning av punktbehandlingsmetoder på ett smidigt sätt möjliggörs.

2.7 Domänverket: Alternativ 1 — — — ger enligt vår mening inte tillräckligt utrymme för en acceptabel avvägning av olika intressen. Alternativ 3 (= totalförbud) är oförenligt med skogsvårdslagen och in- nebär ett direkt hot mot domänverkets och skogsbrukets ekonomi. — — —

Domänverket finner denna ansvarsuppdelning acceptabel. eftersom där- med den myndighet som bäst behärskar en viss aspekt på problemet också får befogenhet att fatta beslut i det avseendet — —.

Alternativet innebär vissa risker. Främst då risken för en oenhetlig hantering kommunerna emellan. Vi anser det dock angeläget att finna en acceptabel väg ut ur en låst situation och kan för den skull acceptera det av utredningen förordade alternativ 2.

Utredningens förslag talar generellt om spridning av bekämpningsmedel avsedda för bekämpning av lövsly. Enligt domänverkets uppfattning hand- lar förslagen dock endast om areell besprutning. Individuell behandling av lövträd som förebyggande åtgärd mot lövsly bör däremot vara tillåten på alla marker för metoder. som kan godkännas från arbetsmiljösynpunkt. Metoder under utveckling är t. ex. f'rckning med fasta och flytande preparat samt snittytebehandling i samband med mekanisk röjning.

2.8 Statens miljömedicinska laboratorium: Sett mot bakgrund av den dis- kussion som pågått kring skogsbesprutningen i allmänhet och den starka opinion mot densamma som utvecklats synes det emellertid nödvändigt att begränsa användningen av kemiska medel i möjligaste mån. Miljömedi- cinska skäl att förorda ett förbud föreligger ej.

Prop. 1981/82: 44 . 243

Det av utredningen förordade alternativet med centralt utfärdade direk- tiv i kombination med ett utökat kommunalt inflytande torde kunna ge förutsättningar för en sådan begränsning.

2.9 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Utredningens förslag, betecknat som alternativ 2. utgör enligt länsstyrelsens mening en mindre lyckad lösning. Enligt förslaget skulle landet bli indelat i två olika slag av områden; dels områden, där enligt kommunernas beslut kemisk bekämpning skulle vara helt förbjuden. dels områden där i princip sådan bekämpning skulle vara tillåten. Mot kommunernas ensidiga beslut ges ingen apell (om man undan- tar besvär enligt kommunallagen ). Man får ett stelt och onyanserat besluts- system. som därjämte leder till onödig byråkrati. I första hand anser länsstyrelsen att man bör kräva efter att på frivillig- hetens väg söka begränsa den kemiska slybekämpningen till fall där den kan ur miljösynpunkt godtas och där den är mest nödvändig. För skogsbru- ket gällerju redan en allmän aktsamhetsregel i 21 & skogsvårdslagen . Detta stadgande bör även avse användningen av kemiska bekämpningsmedel i skogen. Genom så konkreta anvisningar som möjligt bör skogsägarnas skyldigheter i detta sammanhang klarläggas. Innan man tillgriper absoluta förbud med allt vad detta kan innebära av byråkratiskt krångel bör man enligt länsstyrelsens uppfattning söka sig fram till samförståndslösningar när det gäller användning av bekämpningsmedel i skogen. Trots detta torde det vara ofrånkomligt att ibland intressekonflikter uppstår. Därför anser länsstyrelsen att användning av kemiska medel för slybekämpning bör föregås av ett anmälningsförfarande av något liknande slag som redan gäller enligt 20 & naturvårdslagen för vissa skogliga åtgär- der. Om vederbörande myndighet inte efter en viss angiven tid reagerat negativt på en sådan anmälan skall bekämpningen kunna ske. I annat fall . skall det åligga myndigheten att före viss tid besluta om förbud. inskränk- ning eller andra villkor för åtgärden. . De myndigheter. som kan vara aktuella för mottagande av anmälan och beslut i ärenden av detta slag. är kommun, skogsvårdsstyrelse och länssty- relse. Dessa tre myndigheter bör givetvis ha ett nära samarbete i dessa frågor. Länsstyrelsen vill- för sin del förorda att anmälan regelmässigt bör ske till skogsvårdsstyrelsen. som mycket snabbt bör kunna bedöma när lövslybekämpning är motiverad ur skoglig synpunkt eller känslig i miljö- vårdshänseende. I tveksamma fall bör ärendet överlämnas till länsstyrel- sen. som bör ges befogenhet att förbjuda. begränsa eller villkora bekämp- ningsåtgärder. Länsstyrelsens beslut skall kunna överklagas.

2.10 Länsstyrelsen i Värmlands län: I Värmland har reaktionen mot giftan- vändningen i skogsbruket varit synnerligen stark både bland allmänhet och politiker. En lag med absolut kommunalt veto mot användningen av ke- miska bekämpningsmedel mot lövsly skulle med säkerhet få som följd att samtliga kommuner i länet beslutade om förbud. Länsstyrelsen anser att en sådan lag skulle ha vissa fördelar genom att den skulle möjliggöra användning av bekämpningsmedel i de få områden som är otillgängliga och där manuell röjning är förenad med stora svårigheter. Eftersom utredning- en inte lyckats framlägga ett sådant förslag. som ger kommunerna en oinskränkt vetorätt, anser länsstyrelsen att det nu gällande totalförbudet bör fortsätta att gälla. Ett sådant totalförbud har också den fördelen att skogsbruket mera definitivt måste planera och inrätta sig för en manuell röjning. Som exempel kan nämnas att det vid en analys gjord i norra

Prop. 1981/82: 44 244

Värmland angående tillkommande arbetstillfällen genom manuell röjning så skulle där tillkomma ca 600 nya fasta arbetstillfällen om man väljer att tillämpa manuell metod i stället för kemisk lövslybekämpning.

Sådana arbetstillfällen bör samordnas med kommunernas planering för beredskapsarbeten. Det är också viktigt att utbildningsinsatserna för skogsvården ökas. '

2.11 Länsstyrelsen i Örebro län: Länsstyrelsen utgår vid sitt ställningsta- gande från att den prövning av preparatens giftighet som sker genom produktkontrollnämnden är tillfyllest och att preparat som har bestående giftverkan eller på annat sätt är långsiktigt skadligt för naturmiljön därför inte kommer att bli registrerade för användning. Utredningen har inte närmare berört denna fråga och föreslår inte heller någon ändring av detta prövningsförfarande. Länsstyrelsen bedömer det lämpligt att kommunerna ges möjlighet att inom ramen för den fysiska planeringen undanta från kemisk bekämpning de områden som är värdefulla från naturvårds- och friluftslivssynpunkt. Enligt länsstyrelsens uppfattning innebär de prövningsförfäranden som föreslås enligt alternativ 2 att en stor del av de olägenheter och intresse- konflikter. som tidigare uppstått vid den kemiska lövslybekämpningen, kan elimineras. Samtidigt undviks orimligt höga röjningskostnader på den skogsrrtarksareal där extrema föryngringsproblem finns på grund av riklig lövslyuppväxt. Utredningen bedömer att en kemisk bekämpning från arbetsmiljösyn- punkt är att föredraga framför manuell röjning i aktuella typer av röj- ningsobjekt. Länsstyrelsen delar den uppfattning. Länsstyrelsen förordar därför det av utredningen framtagna alternati- vet 2.

2.12 Länsstyrelsen i Västmanlands län: Det förslag till anpassad lövslybe- kämpning, som utredningen förordar. får ses som en på kort sikt accepta- bel kompromiss mellan miljövårdens intresse att begränsa användningen av kemiska medel i skogsbruket resp. skogsbrukets intressen av att kom- ma till rätta med den höga och ökade andelen lövsly i plant- och ungskogar. På sikt bör emellertid reglering av lövsly med kemiska medel ersättas av andra metoder med mindre påverkan av naturmiljön.

Länsstyrelsen förordar — — — alternativ 2 — — —.

2.13 Länsstyrelsen i Jämtlands län: Utredningens huvudförslag utgör en lämplig kompromiss i detta avseende och ger även berörda kommuner möjligheter att påverka utvecklingen. Länsstyrelsen ansluter sig till detta förslag. En tillståndsprövning av samtliga ärenden som avser kemisk bekämp— ning i skogsbruket är en administrativ apparat som kräver resurser. Denna fråga har ej belysts i betänkandet. Med hänsyn till de riktlinjer som angivits för besparing inom statliga myndigheter, däribland länsstyrelsen. är det angeläget att varje föreslagen utökning av tillståndsprövningen analyseras med avseende på resursförbrukningen. Betänkandet bör därför komplet- teras på denna punkt. Länsstyrelsen vill slutligen framhålla vikten av utbildning av piloter och övrig personal som handhar den kemiska lövslybekämpningen, så att regler och bestämmelser verkligen efterföljs.

Prop. 1981/82: 44 245

2.14 Länsstyrelsen i Västerbottens län: Länsstyrelsen instämmer i utred- ningens bedömning att kemisk bekämpning av lövsly måste tillåtas i viss utsträckning för att möjliggöra ett rationellt skogsbruk med hög avkastning och ansluter sig i princip till det av utredningen förordade "Alternativ 2: Anpassad lövslybekämpning".

2.15 Länsstyrelsen i Norrbottens län: Utredningen föreslår regler för en s.k. anpassad lövslybekämpning. Länsstyrelsen kan för sin del tillstyrka att lövslybekämpning tills vidare sker enligt regler som syftar till en sådan anpassning som uttalats i motiven. Det är emellertid tveksamt huruvida de föreslagna reglerna är lämpligare för att uppnå detta. En brist är också att utredningen inte tar upp frågan om hur herbicidanvändningen på längre sikt skall kunna minskas med ekonomiskt godtagbara konsekvenser.

2.16 Svenska kommunförbundet: Nya resultat avseende den kemiska löv- slybekämpningens effekter på fauna och flora talar för en ökad försiktighet vid både planering och spridning av herbicider. Med hänsyn till skogsnä- ringens intressen anser sig styrelsen dock ej kunna förorda ett generellt förbud. Det kunde i stället övervägas att utredningens alternativ 2 kom- pletteras så att även kommunerna bereds tillfälle att ge synpunkter på spridning över annan skogsmark än för vilken kommunen utfärdat förbud. Avslutningsvis vill styrelsen föreslå att ett sådant kompletterat alterna- tiv blir närmare klarlagt under det fortsatta utredningsarbetet. I avvaktan på ställningstagande härtill bör nuvarande temporära förbud mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark (SFS 1980: 368) fortsätta att gälla.

2.17 Svenska samernas riksförbund (SSR): På likartat sätt som l973 års skogsutredning gjorde i sitt betänkande finner SSR att denna utredning medvetet eller omedvetet söker sopa inverkan på renskötseln under mat- tan. — — —- SSR ser det följaktligen oundgängligen nödvändigt att en över- arbetning av utredningens förslag kommer till stånd för det fall att regering- en överväger att upphäva gällande förbud mot flygbesprutning. SSR får därför förbehålla sig möjlighet till vidare yttrande i anslutning till kom- mande överläggningar eller på annat sätt. I avvaktan härpå vidhåller SSR ståndpunkten att flygbesprutning med fenoxisyror med hänsyn till risker och olägenheter inte får utföras.

2.18 Svenska naturskyddsföreningen: Enligt föreningens mening finns en rad omständigheter, vilka alla i större eller mindre utsträckning redovisas i utredningens betänkande. som antyder att handlingsalternativen borde ha utformats annorlunda än som föreslagits av utredningen — — —. Exempelvis är skillnaderna mellan åren 1981 1985 på den ena sidan och de därpå följande åren på den andra så uppenbara att det inte är rimligt att som utredningen gör låta för- och nackdelar med olika alternativ under de allra närmaste åren avgöra vad som skall gälla för i princip obegränsad framtid. — —- Av det förda resonemanget kan enligt föreningens mening dras slutsatsen att ett besprutningsförbud för år 1986 och därefter inte skulle behöva få några negativa konsekvenser på virkesproduktionen utan tvärt om vara positivt från denna synpunkt och inte heller vara särskilt kost-. samt. Fördelarna från naturvårdssynpunkt, rekreationssynpunkt etc. skul- le emellertid vara stora. Enligt föreningens mening bör därför oavsett

Prop. 1981/82: 44 246

vad som beslutas för de närmaste fem åren — gälla ett besprutningsförbud för år 1986 och därefter.

De handlingsalternativ som kan formuleras bör enligt föreningens me- ning avse perioden 1981—85. Mot bakgrund av vad som anförts ovan kan för denna period följande båda alternativ ställas upp:

1. besprutning tillåts inom generella ramar (alternativt efter en till kom- munen och skogsvårdsstyrelsen delegerad prövning), dock att en styrande avgift enligt vad som diskuteras i betänkandets avsnitt 8.9 alltid tas ut vid besprutning för att sådan endast ska ske på områden som det är mycket angeläget att bespruta från skogsekonomisk synpunkt.

2. nuvarande besprutningsförbud förlängs och kombineras med åtgär- der som av skogsvårdsskäl och arbetspolitiska skäl stimulerar fram en tillräckligt stor manuell och motormanuell röjningsinsats.

Väljs alternativ 1 är det synnerligen viktigt att regler för besprutnings- vaksamheten utarbetas inte endast från arbetarskyddssynpunkt utan också från naturvårdssynpunkt. I utredningens bilaga 3 finns exempelvis ett antal punkter som därvid måste tillgodoses. Väljs å andra sidan alternativ 2 är det på motsvarande sätt viktigt att regler utarbetas för de slyförebyggande åtgärderna och för den manuella röjningen.

2.19 Svenska jägareförbundet: Med de synpunkter och reservationer som redovisats (jfr avsnitt 1.17 ) tillstyrker förbundet utredningens förslag.

2.20 Svenska skogsarbetareförbundet: Eftersom kemiska medel används i såväl jordbruket. industrin. hushållen. trädgårdsnäringen som skogsbru- ket. med de minsta kvantiteterna använda i skogsbruket. får frågan när- mast karaktären av ett val mellan ett totalförbud över hela linjen eller ett val av bästa kända metoder för användning av kemiska medel. Förbundet tror inte, att ett totalförbud är möjligt att genomföra i dag. Förbundet tillstyrker därför utredningen dock med krav på största möjliga restrikti- vitet vid användningen. Förbundet kräver också, att den lokala fackliga organisationen får inflytande vid planeringen av lövbekämpningsarbetenai skogen.

2.21 Sveriges industriförbund: Förbundet anser att utredningen borde ha rekommenderat det första alternativet, eftersom inget i det framlagda utredningsmaterialet talar för att de tidigare restriktionerna har varit otill- räckliga. Vi vill hävda denna uppfattning trots att vi är medvetna om den ängslan som finns hos vissa delar av befolkningen inför skogsbesprutning- arna. Man måste nämligen enligt vår mening i detta sammanhang beakta vissa demokratiska spelregler. Vi har upplevt starka uttryck för en miljö- Opinion vars representativitet är okänd. Politikernas naturliga reaktion inför denna opinion har varit tillsättandet av en utredning och införandet av ett temporärt totalförbud. När utredningens betänkande nu föreligger med ett så entydigt resultat måste vi acceptera sakförhållandena och besluta i enlighet med dem. Sakkunniga miljövårdsintressenter bland både politiker, myndighetspersoner och industriföreträdare har nu uppgiften att beskriva verkligheten för allmänheten.

2.22 Sveriges kemiska industrikontor: Det är Kemikontorets förhoppning att det framlagda förslaget om det genomföres kommer att skapa en långsiktig grund för skogsindustrins planering liksom också för bekämp- ningsmedelsindustrin. Kemikontoret har inga principiella erinringar mot utredningens förslag.

Prop. 1981/82: 44 247

Likväl har förslaget en del nackdelar och brister som försvårar indu- strins planering. Särskilt är risken stor att bestämmelserna om det s.k. kommunala vetot leder till betydande olikheter mellan enskilda kommuner för skogsbrukets praktiska möjligheter att använda flygbesprutning över härför lämplig skogsmark. Detta betyder bl.a. att förutsättningama att bedriva ett rationellt skogsbruk kan komma att påverkas av skogsmarkens lokalisering till olika. men närgränsande kommuner.

2.23 Landsorganisationen i Sverige (LO): De kemiska medel som i dag står till buds i lövslybekämpning är av en farlighetsgrad som är lägre än många andra använda medel i arbetslivet. De bör kunna användas i den begränsa- de utsträckning som utredningen föreslär. I första hand skall den minst riskabla flygbesprutningen användas. LO tillstyrker därför utredningens huvudförslag. Den manuella hanteringen på marken bör begränsas och omgärdas av säkerhetskrav i föreskrifter av arbetarskyddsmyndigheten. Forskning bör fortsätta för att ytterligare klargöra om risker föreligger. När nya forsk- ningsrön ger anledning dänill får frågan omprövas. —— En övergång till manuell röjning med sågklingor och andra redskap innebär avsevärda alternativrisker med framför allt allvarliga olycksrisker som följd. LO vill i likhet med Skogsarbetareförbundet därför också förorda att samråd skall ske med den lokala avdelningen av Skogsarbetareförbundet för att klargöra vilken typ av röjning som skall ske och hur den skall genomföras.

2.24 Skogsindustriernas samarbetsutskott (SISU): Alternativ ]. dvs. tillåten kemisk bekämpning inom vissa generella ramar. är den mest logiska slut- satsen av utredningens framlagda material och analys. Alternativet har den bästa anpassningen till 1979 års skogspolitiska beslut. skogsindustrins situation samt berörd speciallagstiftning. Alternativ 3, totalförbud. avvisas som omotiverat och i strid med skogs- politiska och andra näringspolitiska målsättningar. Alternativ 2. anpassad lövslybekämpning. innebär ytterligare begräns— ningar för skogsägare i valet av beprövade metoder i rationellt skogsbruk. SISU får ändå tillstyrka att detta förslag läggs till grund för beslut. Vad som främst talar för ett förord för alternativ 2 är enigheten bland ledamö- terna från de demokratiska partierna .— —. Vi delar kommitténs bedömning att alternativ 2 restriktionerna till trots —- på den helt övervägande delen av skogsmarken skall möjliggöra ett fortsatt rationellt skogsbruk med hög avkastning och sysselsättning. Det. förutsättes härvid att naturvårdsverkets och skogsstyrelsens direktiv ut- formas med stor hänsyn till de näringspolitiska målen. Viktigt är bl. a. att s.k. känsliga områden definieras endast med hänsyn till besprutningens miljöpåverkan på allmänt frekventerade områden. SISU föreslår att även skogsbrukets intressenter får medverka i utarbetandet av de generella bestämmelserna. '

Utredningen har genomgående — med undantag för några avsnitt. där det klart framgår annat likställt "kemisk behandling" med "flygbe- sprutning". Vi tolkar därför innebörden av alternativ 2 och dess författ- ningsförslag så att annan appliceringsmetod. punktvis behandling eller fickning. kan tillåtas på all skogsmark. Villkoret är givetvis att arbetsmil- jökraven kan uppfyllas.

Prop. 1981/82: 44 248

2.25 Kalix kommun: Kommunens hälsovårdsnämnd, som beretts tillfälle inkomma med synpunkter. har bl.a. framhållit att en kemisk lövslybe- kämpning med flygbesprutning innebär att arbetstillfällen exporteras till andra delar av landet. Detta bidrager till arbetslöshet och undersyssel- sättning i länet. Nämnden ifrågasätter därför starkt ett återinförande av denna form av lövslybekämpning. Eftersom ett totalförbud skulle få allvarliga konsekvenser för skogsbru- ket och för skogsindustrin har dock kommunstyrelsen för sin del beslutat förorda att lövslybekämpningen får ske enligt i utredningen redovisat alternativ 2. varigenom kommunerna inom ramen för den fysiska plane- ringen skulle få möjligheter att förbjuda besprutning i områden, som är känsliga ur miljövårds- och friluftslivssynpunkt. Kommunstyrelsen förut- sätter dock därvid att manuell lövslybekämpning alltid skall ske i de fall detta är ekonomiskt försvarbart.

2.26 Östhammars kommun: Östhammars kommun delar utredningens uppfattning. Kommuner som har lokalkännedom bör avgöra var kemisk lövslybekämpning skall förbjudas. Kommunen förutsätter dock att en om- prövning av lagstiftningen sker om framtida forskningsresultat resulterar i andra bedömningar beträffande den kemiska lövslybehandlingen. Kom- munen förutsätter vidare att eventuella kostnader — vid ett förbud mot

kemisk lövslybehandling icke kommer att belasta kommunen eller en- skilda.

2.27 Nässjö kommun: Kommunen kan i princip tillstyrka utredningens förordande av alternativ 2. Detta sker då mot bakgrund av att detta alternativ anses innebära betydande restriktioner i den kemiska lövslybe- kämpningen.

2.28 Borlänge kommun: Att såsom i alternativ 2 indela kommunen i områden för rekreation där besprutning ej skall förekomma innebär en inskränkning av människans utnyttjande av allemansrätten. Om alternativ 2 införes kommer fortfarande oron från allmänhetens sida att vara stor att vid sina svamp- och bärutflykter komma in i besprutade områden. Hälso- vårdsnämnden vet att det är svårt att få ut information om exakt var skogslövslybekämpningen sker. — — En omfattande inventering krävs för att ta fram de känsliga områden som skall undantagas för besprutning. Då inventeringstiden är kort är det lätt att man missar områden som borde ha skyddats från besprutning. Alternativ 3 är den enda utveckling som ger ett lönsamt rationellt skogs- bruk på lång sikt och är ekologiskt riktigt.

2.29 Lycksele kommun: Kommunstyrelsen — — beslutade förorda alter- nativ 3 i utredningens förslag innebärande ett fortsatt totalförbud för all kemisk lövslybekämpning inom skogsbruket — — —.

Skogens funktion som levnadsmiljö för andra växter och djur samt som rekreationskälla för människor riskeras att även fortsättningsvis. om ke- misk bekämpning tillåts. utgöra källa för stor oro.

En oro som förstärks av att utredningar trots allt visar att vissa hälsoris— ker ej kan uteslutas.

Vidare noteras att kemiska bekämpningsmedel vanligtvis ej verkar se— lektivt. dvs. det slår mot de växter man önskar få bort (lövsly) men även mot andra växter och djur.

Prop. 1981/82: 44 249

2.30 Marks kommun: Inom Marks kommun har flygbesprutningarna av skogsmark mötts av mycket stort motstånd. Rädslan för påverkan på miljön är påtaglig. Farhågorna för de långsiktiga effekterna på det ekolo- giska systemet är en bidragande orsak till oron. Vid besprutningarna har alltför ofta hänt att besprutningsmedel hamnat utanför de fastställda områ- dena och där orsakat skada på annan växtlighet. Flygbesprutningarna har även uppfattats som ett mycket starkt intrång på allemansrätten. — — Ett förbud ger ökad sysselsättning och behovet av arbetskraft torde kunna anskaffas då det endast utgör ca l0% av nu registrerade arbetslösa — —. Marks kommun förordar alternativ 3 innebärande generellt förbud mot kemisk bekämpning av lövsly.

2.31 Norrköpings kommun: Utredningen förordar att alternativ 2, Anpas- sad lövslybekämpning, läggs till grund för beslut. Föreskrifter för sprid- ning av bekämpningsmedel anges i en särskild lag. Kommunstyrelsen kan inte acceptera lagförslagets utformning. å I som medger för kommunfull- mäktige att förbjuda spridningen av bekämpningsmedel kommer att be— gränsas genom föreskrifter av regeringen och statens naturvårdsverk. vil- ket innebär en inskränkning i fullmäktiges befogenheter. Kommunstyrelsen vill därför förorda att kompletterande alternativ utreds under det fortsatta arbetet. som innebär ett absolut veto för kommu— nerna. Kommunerna bör ges möjlighet att stoppa besprutning inom kom- munens område även över annan skogsmark än för vilken kommunfull- mäktige utfärdat förbud. I avvaktan på detta föreslår kommunstyrelsen att nuvarande temporära förbud mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark (SFS 1980: 368) fortsätter att gälla.

2.32 Skinnskattebergs kommun: — — Kommunen förordar därför att utredningens alternativ 3 genomförs, dvs. fortsatt totalförbud mot kemisk lövslybekämpning inom skogsbruket.

.Kommunen anser att ett generellt förbud bättre tillgodoser önskemålen från allmän hälso- och miljövårdssynpunkt om både minskad användning och försiktigare hantering av bekämpningsmedel i samhället. Volymen av bekämpningsmedlen inom skogsbruket är visserligen liten jämfört med giftanvändningen inom andra delar av näringslivet, men om användningen skall minskas måste man börja någonstans. Kommunen anser att det av utredningen föreslagna alternativ 3 erbjuder ett bra tillfälle.

Om riksdagen bedömer att alternativ 3 är ett alltför långtgående förbud mot bekämpningsmedel. föreslår Skinnskattebergs kommun att ett något modifierat alternativ 3 genomförs. Detta bör innebära ett förbud men med viss dispensmöjlighet. Dispens skulle kunna medges i fråga om otillgängligt belägna marker långt från bebyggelse och som saknar intresse för fritids- och rekreationsändamål. Dessutom skulle det krävas att mekanisk röjning är tekniskt svår att genomföra p. g. a. markens beskaffenhet eller dylikt.

Om riksdagen väljer att genomföra utredningens alternativ 2 får det enligt Skinnskattebergs kommuns uppfattning inte genomföras utan att vissa villkor uppfylls. Kommunens rätt att helt förbjuda kemiska bekämp- ningsmedel inom vissa områden får inte väsentligt inskränkas genom de tillämpningsföreskrifter som meddelas enligt förslaget till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark. När områden där bekämpningsme- del är förbjudna avgränsas i exempelvis den fysiska översiktsplaneringen, får kommunerna inte åläggas något informationsansvar som går längre än

Prop. 1981/82: 44 250

vad som gäller för det översiktliga planeringsdokument eller motsvarande där denna fråga behandlas.

—— — Det bör även övervägas att införa kommunal vetorätt när det gäller spridning av bekämpningsmedel i de områden där tillstånd föreslås lämnas av skogsvårdsstyrelserna.

2.33 Torsby kommun: Trots att det således från ekonomisk synpunkt är fördelaktigare. att vid bekämpning av lövsly använda kemiska bekämp- ningsmedel genom flygbesprutning kan inte kommunen under nu rådande förhållanden tillstyrka något av utredningens alternativ utan yrkar på, att totalförbudet förlängs till dess att det är vetenskapligt klarlagt att prepara- ten är ofarliga. Kommunens uppfattning överensstämmer således i princip med utredningens alternativ Ill. Människorna i berörda bygder känner en stor osäkerhet för verkning- arna av dessa preparat. Denna osäkerhet och oro har förstärkts under åren genom den allmänna debatten om dessa preparat. Forskningen har under senare år inte heller kunnat undanröja dessa farhågor. Snarare synes farhågorna genom olika vetenskapliga undersök— ningar accentuerats.

2.34 Årjängs kommun: Årjängs kommun avstyrker förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark och förordar förbud mot användning av kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket.

2.35 Åtvidabergs kommun: Kommunen kräver totalförbud mot kemisk lövslybekämpning i skogsbruket. Dä aktuella skogsbruksmetoder har lett till en mycket svår situation kan kommunen tänka sig en besprutningspe- riod av fem år under vilken tid förebyggande åtgärder måste bli föremål för utvärdering och forskning. Framförallt måste alternativa brukningsme- toder utvärderas och en större andel skogsarbetare ges fast anställning. Vidare måste tillfällig arbetskraft ges nödvändig utbildning. I fråga om flygbesprutning förutsätter kommunen att lövslybesprutning utföres en- bart från helikopter. Under de fem åren förutsätts att samråd sker mellan kommunen och skogsvårdsstyrelsen i fråga om enskilda besprutningsom- rådet med möjlighet för kommunen att tillämpa ett kommunalt veto.

2.36 Marks miljövårdsgrupp: Det är Marks Miljövårdsgrupps uppfattning att. endast alternativ 3 —— totalförbud mot giftspridningen i skogen motsvarar svenska folkets krav och politikernas vallöften.

2.37 Miljöförbundet: — — —- Man kan -— utgå från. att skogsvårdssty— relserna skulle lämna tillstånd för kemisk bekämpning på alla ytor där det enligt gängse företagsekonomiska kalkyler är lönsamt att spruta. vilket är betydligt större arealer än de 30000 ha som besprutats under senare år. Någon begränsning av skogsägarnas besprutningsplancr kommer inte att åstadkommas genom en tillståndsprövning hos skogsvårdsstyrelserna. Utredningen hävdar i sin diskussion. att dess förslag innebär betydande restriktioner i den kemiska lövslybekämpningen. Det är ett helt grundlöst påstående. För det första kan ingenting sägas om förslagets effekter så länge inte de riktlinjer som skall vägleda kommunerna i deras beslut har presenterats. Och även om detta skett, vilket alltså inte är fallet. råderju fullständig ovisshet beträffande i vilken mån kommunerna kommer att

Prop. 1981/82: 44 25!

utnyttja de möjligheter till förbud som kan tänkas bli följden av dessa riktlinjer.

Sanningen är. att utredningen lagt ett förslag vars effekter på använd- ningen av en kemisk lövslybekämpning i skogsbruket inte kan förutses. Av de skäl vi anfört ovan anser vi för vår del. att det finns anledning att befara, att det system utredningen förslår inte skulle leda till någon begränsning av den kraftigt ökade insats av herbicider som planeras av storskogsägare och skogsvårdsmyndigheterna.

Vi menar alltså. att ambitionen att så långt som möjligt minska giftan- vändningen i skogsbruket nu måste resultera i ett förbud mot kemisk lövslybekämpning. helt enkelt därför att ett sådant förbud nu är möjligt utan allvarliga konsekvenser. Arbetskraften finns. Kostnaderna är mycket måttliga. De alternativa åtgärderna finns. Miljöförbundet kan för sin del inte acceptera något-annat alternativ än totalförbud mot kemisk lövslybe- kämpning och vi menar att de ambitioner som enhälligt kom till uttryck i 1979 års skogspolitiska beslut nu inte tillåter något annat ställningstagande.

Ett totalförbud är dessutom. till skillnad från utredningens förslag. lätt att administrera. Besvärliga tolkningstvister och skiljaktlig behandling av skogsägare i olika kommuner undviks. Arbetsbelastningen i den kommu- nala och statliga förvaltningen blir mindre.

2.38 Miljövårdsgruppernas riksförbund och Miljöcentrum: Vi erinrar om att ett av jordbruksministerns syften med ifrågavarande utredning var att minska användningen av kemiska preparat inom jord- och skogsbruket. Vi kan inte annat än komma fram till att utredningens lagförslag om det blir lag — på intet sätt kommer att medverka till en minskad användning av kemiska preparat inom skogsbruket, snarare tvärtom!

Det förslag som kommittén förordnar anser vi medföra stor byråkrati och onödigt höga administrativa kostnader. Det är knappast förenligt med den nuvarande regeringens strävanden att minska byråkratin och hålla tillbaka de statliga utgifterna.

En avgiftskonstruktion i kombination med kommunal självbestämman- derätt utgör ett bättre förslag. Styrning genom avgifter skulle ge skogsägar- na incitament att ägna sig åt den skogsvård, som väl alla anser vara angelägen. Kommitténs förslag uppmuntrar snarare till passivitet med sikte på att uppnå de lövslytillstånd. som innebär uppfyllande av kraven för lövslybesprutning.

Bäst är enligt vår uppfattning förbud mot användning av kemiska medel för lövslybekämpning. Ett sådan förbud skulle innebära en konstruktiv insats på väg mot ett samhälle där kemikalieproblemen hanteras med större varsamhet. Förbudet skulle vidare framtvinga god skogsvård.

Hänvisningar till PS5

3 Kommunernas rätt att förbjuda spridning. Besvärsrätten

Förslaget att låta kommunerna få större inflytande på användningen av bekämpningsmedel tillstyrks eller lämnas utan erinran av flertalet remiss- instanser. Det finns emellertid olika meningar om hur långtgående inflytan- det. bör vara och på vilket sätt det skall utövas.

Prop. 1981/82: 44 252

3.1. Socialstyrelsen: Den lagstiftning som reglerar bekämpningsmedlens an- vändning är lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Den centrala tillsynen över denna lagstiftning tillkommer naturvårdsverket samt arbetarskydds- styrelsen inom dess verksamhetsområde. Regionalt och lokalt utövas till- synen av yrkesinspektionen och länsstyrelsens respektive hälsovårds- nämnder. lnom skogsmark där kommunen inte förbjudit spridning av bekämp- ningsmedel anser socialstyrelsen att det är angeläget att hälsovårdsnämn- dens beslutskompetens preciseras för att det inte skall råda någon osäker- het om hälsovårdsnämndens myndighetsutövning. Hälsovårdsnämnden måste som lokal tillsynsmyndighet göra en riskvärdering beroende på var bekämpningsmedlen används och därefter fatta beslut om säkerhetsåt- gärder till skydd för människans hälsa. Ett sådant beslut måste kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. Hälsovårdsnämndens beslutskompetens måste klart skiljas från kommun- fullmäktiges. För att uppnå önskad samordning anser socialstyrelsen att det i lagtex- ten bör införas krav påatt skogsvårdsstyrelsen skall höra hälsovårdsnämn- den. Socialstyrelsen anser att kommunfullmäktiges beslut. det kommunpoli- tiska beslutet, som tar hänsyn till olika intressen i kommunen inte skall regleras i vad avser besvärsrätten på annat sätt än vad kommunallagen redan anger.

3.2 Skogsstyrelsen: Enligt förslaget skall kommunerna kunna föreskriva att spridning av bekämpningsmedel inte får ske över skogsmark som är käns- lig från miljövårds- och friluftslivssynpunkt. Dessa områden skall lämpli- gen markeras på karta i samband med kommunens fysiska planering. Samråd bör härvid ske med de berörda parterna. Det föreslås att statens naturvårdsverk skall meddela närmare riktlinjer och föreskrifter om när skogsmark kan anses vara av den art att den kan bli föremål för förbud. Skogsstyrelsen vill här erinra om det samråd som enligt skogsvårdsför— ordningen ?.l .5 skall ske mellan skogsvårdsstyrelse och kommun. Med stöd av naturvårdslagen kan också förordnas om naturvårdsområden (en- ligt 19 ä) och samrådsområden (enligt 20 5) på skogsmark. Samrådsskyl- dighet råder vidare för sådana åtgärder som dikning och hyggesplöjning och inom vissa områden även för slutavverkning. För en markägare måste det te sig förvirrande om antalet övertäckande lagar och bestämmelser blir för stort. Det finns risk för att skogsmarken särskilt i närheten av tätorter inte brukas på det aktiva sätt som motsvarar skogsvårdslagens bestämmelser. på grund av att skogsägaren är osäker om samhällets mål med skogsbruket. På sikt borde en förenkling och samordning av gällande bestämmelser eftersträvas. Detta kan ske genom att det i den gällande brukningslagen för skog. ( skogsvårdslagen ) intas de bestämmelser om miljöanpassning av brukningsmetoderna som nu regleras på annat håll och som rör skogsbruk. Skogsstyrelsen förordar således i första hand att de nu föreslagna bestäm- melserna så långt möjligt inordnas i skogsvårdslagstiftningen. För att und- vika en alltför olikartad tillämpning mellan olika kommuner bör det under alla förhållanden föreskrivas att områden som skall omfattasav sprut- ningsförbud skall fastställas efter samråd med skogsvårdsstyrelserna. Ge- nom skogsvårdsstyrelsernas medverkan skulle förutsättningama för en någorlunda enhetlig tillämpning öka. Länsövergripande naturvårdsintres-

Prop. 1981/82: 44 253

sen kunde dessutom tillgodoses genom nära kontakter mellan skogsvårds- styrelserna och länsstyrelsernas naturvårdsenhetcr. Övrigt samråd bör ske i enlighet med utredningens förslag.

Skogsstyrelsen förutsätter att naturvårdsverket skall utfärda föreskrifter till lagförslagets l & i samråd med skogsstyrelsen. Det är viktigt att dessa föreskrifter utformas så att inte onödigt stora områden undantas från besprutning. [ skogsvårdslagen ställs stora krav på att skogen skall röjas och detta bör vara ett starkt skäl till att inte i onödan hindra användningen av så rationella metoder som möjligt.

Endast i enstaka typiska tätortskommuner kan det vara motiverat med förbud på en större del av föryngringsarealcn. Schablonmässiga skydds- zoner bör efterhand kunna ersättas av brukningsplaner som anger hur skogsbruket bör bedrivas med hänsyn till gällande författningar och ett godtagbart markutnyttjande. Sådana brukningsplaner bör begränsas till aktivt nyttjade områden där särskilda anpassningar av skogsbruket är motiverat av miljöskäl. De bör ses som en konkret fortsättning av kommu- nernas fysiska planering. och bör upprättas av skogsvårdsstyrelserna.

3.3 Statens naturvårdsverk: När det gäller frågan om ett vidgat kommunalt inflytande överensstämmer utredningens förslag i stort sett med det förslag verket tidigare framfört till regeringen (1979-l l-30). Mot den bakgrunden begränsar verket sitt yttrande på denna punkt —- — —. Utredningen har utvecklat verkets förslag såtillvida att de områden som inte skall få besprutas efter (engångs)beslut av kommunfullmäktige klart markeras på en karta. Detta innebär flera fördelar. Kopplingen till den kommunala markanvändningsplaneringen betonas. Vidare får skogsägarna klart för sig vad som gäller och man undviker en årlig prövning av varje enskilt besprutningsobjekt. Till skillnad från naturvårdsverket anser utredningen att kommunens förbud mot besprutning inte skall kunna överklagas. Denna ger möjlighet till alltför skilda tolkningar kommunerna emellan när det gäller att bedöma vilka områden (vilken typ av områden) som kommunen bör undanta från besprutning. Ett visst rättesnöre kommer självfallet kommunerna att ha i de allmänna råd som naturvårdsverket föreslås utfärda. Det förefaller dock inte troligt att man genom sådana råd klart och entydigt skall kunna precisera vilka områden som är "känsliga från miljövårds- och friluftslivssynpunkt". Naturvårdsverket vidhåller sin uppfattning att rätten att överklaga kom- munens beslut torde vara en förutsättning för en likartad lagtillämpning. Länsstyrelsen synes härvid vara en naturlig besvärsinstans. Verket är medvetet om att den närmare regleringen av kommunens beslutsrätt samt ev besvärsrätt kan bli problematisk och fordra närmare överväganden.

3.4 Statens planverk: — — — Vad gäller utpekande av vissa områden med förbud mot kemisk lövslybekämpning betraktar planverket detta som en väsentlig markanvändningsfråga och därmed en fråga för den fysiska pla- neringen. Detta har behandlats ytterligt knapphändigt i utredningens be- tänkande. Verket vill därför utveckla sina synpunkter något i det följande. Ett förslag till en helt ny markanvändningslagstiftning har lagts fram i betänkandet "Ny plan- och bygglag” (SOU 1979: 65—66). Enligt den före- slagna plan- och bygglagen (PBL) skall det för varje kommun finnas en aktuell marköversikt som omfattar kommunens hela område. Marköver- sikten skall tjäna till ledning för beslut om markanvändning och byggande.

Prop. 1981/82: 44 254

—- Genom ett annat institut. benämnt markförordnande, kan kom- munen bl. a. utfärda bestämmelser som behövs för att trygga friluftsintres- set inom områden som är av särskild betydelse för rekreation och friluftsliv

Den nu föreslagna regleringen av kemisk lövslybekämpning kan på ett enkelt sätt samordnas med PBL genom att l 5 i utredningens lagförslag ersätts med en föreskrift om att skogsvårdsstyrelsen inte får ge tillstånd i strid mot ett markförordnande och att riktlinjer i marköversikten skall beaktas vid tillståndsprövningen. Härigenom får skogsvårdsstyrelsen möj- lighet att i de enskilda fallen göra en avvägning av skogliga intressen mot friluftslivsintressen utan ett betungande remissförfarande i varje ärende samtidigt som kommunen kan utöva visst inflytande över denna avvägning även i de fall ett direkt förbud inte anses erforderligt.

PBL avses inte träda i kraft förrän den I januari 1985 medan den nu aktuella lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark före- slås träda i kraft redan den 1 juli innevarande år. Lagförslaget behöver därför också samordnas med nuvarande lagstiftning på den fysiska plane- ringens område, vilket ter sig något svårare eftersom denna i huvudsak endast är inriktad på reglering av bebyggelse. — — — Något planinstitut som skulle kunna motsvara markförordnande i de hänseenden det nu är fråga om finns inte f.n. Det är alltså inte möjligt att klara hela samordning- en genom en enkel hänvisningsbestämmelse på samma sätt som föreslagits ovan i fråga om PBL. Det synes i stället enklast att skriva in alla erforder- liga bestämmelser om restriktioner mot kemisk lövslybekämpning inom vissa områden i den särskilda lag som utredningen föreslår.

Vad som behövs utöver de bestämmelser utredningen föreslagit är dels en möjlighet för kommunen att genom riktlinjer påverka skogsvårdsstyrel- sens prövning av' ansökningar om tillstånd till besprutning. dels bestäm- melser om förfarandet vid utfärdandet av sådana riktlinjer och av direkta förbud enligt l &. Planverket bedömer att sådana riktlinjer för tillstånds- prövningen till viss del kan ersätta direkta förbud och att detta blir en totalt sett bättre lösning. bl. a. genom att den möjliggör en smidigare anpassning till ändrade förhållanden.

När det gäller förfaranderegler har man att utgå från syftet med riktlin- jerna och förbuden, nämligen att skydda friluftsintresset. Härav följer enligt planverkets mening att den berörda allmänheten bör beredas tillfälle att göra sig hörd innan beslut fattas. Detta kan man uppnå genom att tillämpa motsvarande förfarande i fråga om samråd och utställning som gäller vid upprättande av generalplan. — — — Bestämmelserna i l4— 18 åå byggnadsstadgan kan tjäna som förebild för erforderlig författningstext.

Om förfarandebestämmelserna får detta innehåll bedömer planverket det troligt och lämpligt att den kommunala hanteringen kommer att ske i ett par omgångar. I en första omgång görs mot bakgrund av kommunens översiktliga planering ett ställningstagande till vilka riktlinjer som behövs för olika delar av kommunen och var förbud kan behövas. I en eller flera efterföljande omgångar kan sedan förbudsområdena behandlas enligt de mer betungande reglerna. Ofta torde dessutom områdesredovisningen i dessa fall behöva ske i en annan kartskala.

I lagförslaget anges att regeringen eller. efter regeringens bemyndi- gande, statens naturvårdsverk skall meddela närmare föreskrifter om när skogsmark kan anses vara av sådan art att kommunen skall få utfärda förbud. Utredningen lämnar också exempel på vad sådana föreskrifter kan innebära. Planverket ifrågasätter om det är lämpligt med föreskrifter av

Prop. 1981/82: 44 255

detta slag. De torde komma att slå mycket olika i skilda situationer. En planmässig samlad bedömning av alla omständigheter ger avsevärt bättre förutsättningar att avgränsa förbudsområdena på ett för allmänhet och markägare begripligt sätt. Som ledning för denna bedömning bör allmänna råd meddelas såväl i fråga om formulering av riktlinjer som i fråga om var respektive riktlinjer och förbud bör gälla. Meddelandet av sådana råd bör vara en gemensam uppgift för naturvårdsverket, skogsstyrelsen och plan- verket.

3.5 Hovrätten för Nedre Norrland: Kommittén har valt att överlämna förbudsfrågan till kommunens beslutande organ, kommunfullmäktige. Nå- gon rätt till delegation till kommunstyrelsen har inte tagits upp i förslaget och torde ej heller följa direkt av allmänna kommunalrättsliga grundsatser. Mot bakgrund enbart av de skäl kommittén anfört för att ge kommunerna inflytande över spridningsfrågan finns intet att erinra mot att valet fallit på kommunfullmäktige. Sålunda torde lösningen vara helt i samklang med grunderna för den kommunala organisationen och befogenhetsfördelning- en. Emellertid för förslaget i denna del med sig en olägenhet i fråga om rätten till överprövning. Besvär över kommunfullmäktiges beslut kan endast föras genom kom- munalbesvär. Kommitténs val av kommunfullmäktige som beslutsorgan utesluter prövning av annat än beslutets laglighet i de hänseenden som uppräknas i 7 kap l & kommunlagen. Härtill bör läggas att prövningsinstan- serna inte kan ändra på det klandrade beslutet. blott upphäva det. Den kompetens som kommunerna ges enligt förslaget kan för markägare medföra ingripande beslut. Det synes därför rimligt att markägaren skall kunna åvägabringa en fullständig prövning av beslutet. omfattande ej en- dast dess laglighet tttan även dess lämplighet. Så mycket mer betydelsefull ter sig en sådan rätt till överprövning i anseende till att förslaget inte föreskriver någon ersättningsskyldighet gentemot markägaren. För att öppna vägen för förvaltningsbesvär måste annat kommunalt organ än kommunfullmäktige ges den erforderliga kompetensen. Något formellt hinder mot att åt kommunstyrelsen uppdraga att handha förbuds- frågan synes inte vara för handen. Härvidlag kan hänvisas till bostadsan- visningslagen (SFS 1980:94) och lagrådets yttrande vid lagens tillkomst, prop 1979/80: 72.

3.6 Domänverket: —— —- Vi vill speciellt framhålla värdet av att besluten på kommunal nivå lyfts upp från en ensidig bedömning i hälsovårdsnämn- den till en mer allsidig belysning i kommunfullmäktige.

Vi accepterar att kommunfullmäktige fastställer en långsiktig plan. av vilken framgår vilka områden som är så känsliga från frilufts—. miljö- och naturvårdssynpunkt att besprutning ej bör ske. Vi anser dock att det samråd som därvid föreslås skall vara obligatoriskt. Domänverket anser det dessutom önskvärt att inte bara de intressenter. som önskar använda herbicider. deltager i samrådet utan också representanter för skogs- och miljövårdande myndigheter i länet. Detta för att få en inom länet enhetlig tillämpning av de generella föreskrifter för samrådet, som kommer att utarbetas av statens naturvårdsverk. Domänverket förutsätter möjlighet att ta del i naturvårdsverkets arbete med dessa föreskrifter. Det är domänverkets uppfattning att i princip all mark är intressant för frilufts- liv i olika former. De områden som nu tas undan bör vara sådana där

Prop. 1981/82: 44 256

särskilt aktivt friluftsliv bedrivs. Efter samråd med intressenterna-fast- ställer kommunfullmäktige en flerårig plan, som visar var besprutning är förbjuden resp tillåten. Planen anges lämpligen på en karta. Domänverket förutsätter att markägarna ges rätt att anföra besvär över detta kommunala beslut — —. Den kan — — -— befaras. att tillämpningen blir mycket varie- rande även inom kommuner med likartad struktur. Domänverket anser att detta understryker kravet på att markägarna ges rätt att anföra besvär över kommunernas gränsdragningar.

Det är —— — viktigt att den kommunala planeringen och samrådet med intressenterna bedrivs i en sådan takt att besprutning under 1982 ej i onödan förhindras. Kommunerna bör för den skull vara klara med planer och beslut avsevärt före utgången av juni 1982.

3.7 Länsstyrelsen i Västmanlands län: Av betänkandet (sid. 162 och 163) framgår indirekt att utredningen som "förbudsområden" tänkt sig: områ- den kring bebyggelse, fritidsomräden. sjö. vattendrag. allmän väg eller vattentäkt. Det synes däremot oklart. om andra för bekämpningsmedel känsliga naturområden som exempelvis skogsmark i skyddsvärda våt- marksområden eller botaniskt intressanta skogsmarker skall kunna ingå i kommunfullmäktiges möjlighet till förbud. Att så kan ske bör klarläggas.

Samrådsskyldighet för kommunen bör övervägas. Samrådsskyldighet bör gälla med länsstyrelsen. när kommunen avser att införa förbud för visst område i enlighet med l ä i lagförslaget. Detta understryker det lämpliga i att fråga om sådant förbud behandlas inom ramen för kommu- nens översiktliga planering, i första hand upprättande eller revidering av kommunöversikt. Enligt gällande riktlinjer för den fysiska riksplaneringen bör kommunerna söka utveckla sin översiktliga planering. när det gäller skogen.

Slutligen bör i lagförslaget införas möjlighet att hos länsstyrelsen anföra besvär över kommunfullmäktiges beslut enligt ] &.

3.8 Länsstyrelsen i Värmlands län: En klar brist i utredningen är att den inte klart anger kommunernas möjlighet att förbjuda spridningen av be- kämpningsmedel. Enligt förslaget verkar kommunernas rätt att bli starkt begränsad av de föreskrifter som regeringen och de statliga myndigheterna kan utfärda.

3.9 Länsstyrelsen i Västerbottens län: Av flera skäl är det angeläget att kommunerna tillämpar restriktionerna på ett någorlunda likformigt sätt. Exempelvis har många skogsägare mark inom flera kommuner och sådana skogsägare bör ges möjlighet att kunna planera för åtgärder mot lövet utan oskäligt stor variation i de kommunala kraven när de skogliga och natur- Vårdsmässiga förhållandena objektivt sett är likartade. De av utredningen föreslagna generella föreskrifterna måste därför ges en så strikt och enty- dig utformning som möjligt. I skogsvårdsförordningen Zl & sägs att "Skogsvårdsstyrelsen skall sam- råda med kommunen i frågor av särskild vikt med hänsyn till de lokala förhållandena". För att detta grundläggande samrådskrav inte skall delvis sättas ur spel och för främjande av likformighet i de. skilda kommunernas ställningstaganden borde skogsvårdsstyrelserna på något sätt kopplas in

Prop. 1981/82: 44 257

även i kommunernas fastställande av förbudsområden. Lämpligen åläggs kommunerna att fastställa förbudsområdena efter samråd med skogsvård s— styrelsen. Denna får då möjlighet att medverka till en skälig avvägning mellan å ena sidan de skogliga förutsättningama och å andra sidan frilufts-. miljö- och naturvärdssynpunkterna. dels inom kommunen dels mellan kommunerna i länet.

3.10 Länsstyrelsen i Norrbotten län: — —- — lnom ramen för fysisk plane- ring avses kommunerna fastställa vilka områden som är känsliga från miljövårds- och friluftslivssynpunkt. — — — För närvarande råder en låg

planberedskap i länets kommuner vad gäller områdes- och generalplancr. Detta är särskilt markant för skogsområdena nedanför fjällen. dvs. där skogsbruket har sina huvudsakliga intressen. Flera kommuner i länet sak— nar för närvarande för någon del av kommunen den form av kommunalt och regionalt förankrade dokument som torde avses i utredningen. Undan- tag kan finnas exempelvis för centralorterna där översiktliga planer har arbetats fram i första hand för att reservera mark för tillkommande bebyg- gelse. Skogsbruket i dessa planer har alltså en mycket marginell betydelse för de syften som utredningen har. Eventuell skogsmark i översiktsplaner för tätorter torde dessutom komma att omfattas av de skyddszoner som föreslås gälla.

De upprättade översiktsplanerna i länet redovisar endast i grova drag den tänkta framtida markanvändningen. Att ta ställning till kemisk lövslybekämpning utifrån sådant befintligt planeringsunderlag bedömes i dag knappast möjligt.

Länsstyrelsen bedömer att risken är stor att det under överskådlig tid endast kommer att finnas ett otillfredsställande bedömningsunderlag i kommunerna eller hos skogsvårdsstyrelsen. Arbetet med att ta fram mate- rial i form av bland annat regionalt väl förankrade fysiska planer bedömer länsstyrelsen vara en både mycket tidskrävande och kostsam procedur för kommunerna.

Det förordade förslaget förefaller vara baserat på bristande kunskaper om regler och innebörd i nu gällande plan- och byggnadslagstiftning som ligger till grund för den fysiska planeringen i kommunerna. Här finns t.ex. ett omfattande samrådsförfarande inskrivet där allmänhetens medverkan i planeringsprocessen är en viktig del liksom samrådet med lokala och regionala myndigheter och organisationer. Att avstå från denna prövning i en fråga som berör så många människor är mycket tveksamt.

— — — De beslut som fullmäktige kommer att fatta med stöd av lagförsla- get kan överklagas endast såsom kommunalbesvär. De som drabbas av ett förbud har således inte möjlighet att få en lämplighetsprövning av beslutet till stånd. Lagförslagets l % har utformats med rekvisitet att förbudet en- dast får omfatta mark "som är känslig från miljövårds- och frilttftslivssyn- punkt". En lagregel som är utformad med sådant markerat inslag av lämplighetsavvägningar är inte ägnat att överprövas såsom kommunalbe- svär. Kamman'ätten — som sedan [januari 1981 är första besvärsinstans i kommunalbesvärsmål har lika litet som regeringsrätten någon möjlighet att själv bedöma om den mark som förbudet avser är "känslig från miljö- vårds- och friluftslivssynpunkt".

Utredningens förslag skulle enligt länsstyrelsen i stället kunna genomfö- ras mcd en annan beslutsordning. Eftersom förbudet är av markanvänd-

l7 Riksdagen 1981/82. 1 .raml. Nr 44

Prop. 1981/82: 44 258

ningskaraktär bör beslutet enligt länsstyrelsen tillkomma i huvudsaklig överensstämmelse med byggnadsförbudcn enligt byggnadslagstiftningcn. Kommunen ansöker således hos länsstyrelsen att spridning av bekämp- ningsmedel skall förbjudas inom vissa områden. Länsstyrelsen kommuni- cerar ansökan med sakägarna och hör skogsvårdsstyrelsen och fattar där- efter beslut. Detta beslut kan överklagas till regeringen. I ett sådant regel- system kan även inskrivas en möjlighet till dispens från förbudet.

Ett alternativ härtill kan vara att beslutanderätten läggs på en saknämnd i kommunen. Byggnadsnämnden torde i så fall vara bäst ägnad att göra de avvägningar i markanvändningsfrågorna som dessa beslut innebär. Även enligt detta alternativ blir förvaltningslagen tillämplig och rättssäkerhets- intresset tillgodosett.

3.11 Svenska kommunförbundet: Enligt Svenska komrnunförbundets sty- relse ger utredningens alternativ nr 2 goda möjligheter för kommunerna att ' för vissa avgränsade områden förhindra planerade besprutningar. Härför krävs dock att diskussioner kring urval av besprutningsobjekt. faststäl- lande av områden över vilka bcsprutningar ej får ske samt information härom kan ske på ett smidigt och informellt sätt. anpassat till kommunens speciella förutsättningar och behov. Detta alternativ bör även kunna medverka till att de problem, sotn skapats av det moderna skogsbrukets behov av att sprida bekämpningsme- del. blir mera omsorgsfullt belysta och diskuterade med de närmast berör- da. Den oro som skapats kring flygbesprutning med bekämpningsmedel och de kunskapsbrister som råder beträffande den storskaliga. kemiska lövsly- bekämpningens långsiktiga effekter på skogarnas ekosystem ger dock an- ledning till tvivel på det föreslagna systemets möjligheter att underlätta och avdramatisera prövningen av besprutningsärenden. För kommunerna in- nebär alternativet att de får axla ett utrednings-, planerings- och informa- tionsansvar. vars omfattning är svårt att överblicka. Kraven på en minskad användning av kemiska preparat i vår miljö växer. Styrelsen anser därför att alternativet behöver kompletteras för att bättre tillgodose det lokala hälso— och miljövårdsarbetet och bidraga till att undanröja de konflikter som fortfarande råder mellan skogsbruk. naturvård. lokala intressen och allemansrätten. Styrelsen vill även anmärka på lagförslagets utformning. Den möjlighet som l & medger för kommunen att förbjuda spridningen av bekämpnings- medel kommer att begränsas genom föreskrifter av regeringen eller statens naturvårdsverk. Styrelsen ifrågasätter denna inskränkning i fullmäktiges befogenhet.

3.11 Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges skogsägares riksför- bund (SSR): — — — linner LRF och SSR det otillfredsställande att ett av en kommun meddelat besprutningsförbud inte kan överklagas på annat sätt än genom kommunalbesvär. Kommunalbesvär torde endast undantagsvis kunna leda till att ett kommunalt beslut i den här aktuella frågan ändras. — — — Förbud mot spridning av bekämpningsmedel inom ett visst område kan emellertid även åstadkommas med stöd av gällande naturvårdslag. —— —- — LRF och SSR föreslår därför att lagförslaget ändras på så sätt att en anknytning sker till gällande naturvårdslagstiftning. Härigenom kan den besvärsordning som gäller enligt naturvårdslagen utnyttjas även i frågor som gäller kemisk lövslybekämpning på skogsmark. Vidare kan då eventu-

Prop. 1981/82: 44 259

ella. berättigade ersättningsanspråk tillgodoses genom att institutet natur- reservat tillgripes. I övrigt bör institutet naturvårdsområde utnyttjas för att förbjuda kemisk lövslybekämpning.

[ lagförslaget anges att närmare föreskrifter till I och 3 55 skall meddelas av naturvårdsverket resp. skogsstyrelsen. Av lagförslaget framgår emeller- tid inte närmare arten av vilka skogsområden som skall anses känsliga från miljö- och friluftslivssynpunkt. Inte heller anges vad skogsstyrelsens all— männa föreskrifter om förutsättningama för tillstånd till spridning av be- kämpningsmedel skall innehålla. _Före det att naturvårdsverket och skogs- styrelsen har utfärdat sina föreskrifter i dessa avseenden är omfattningen av det föreliggande lagförslaget enligt LRFs och SSRs bedömning helt obestämd. Inget i den föreslagna lagtexten hindrar t. ex. naturvårdsverket från att utfärda anvisningar som kan leda till mycket omfattande intrång för skogsbruket. Inte heller framgår i vilken utsträckning dessa anvisningar avses bli styrande för den kommunala planeringen. Förbunden kan inte godta en sådan ordning.

Genom den föreslagna lagen införs en rätt för kommun att i sin kommun- översikt föreskriva förbud mot spridning av bekämpningsmedel. LRF och SSR finner att detta förfaringssätt i viss mån står i strid mot gällande ordning för planer. Översiktsplaner fastställs i dag inte av länsstyrelserna men får å andra sidan inte heller rättsverkan mot en enskild markägare. För rättsverkan mot en enskild kräVs planer som blir föremål för faststäl— lelseprövning. LRF och SSR konstaterar att den av utredningen förordade ordningen har stora likheter med de regler för marköversikter med åtföl- jande markförordnande som upptagits i förslaget till ny plan- och bygglag. Förbunden kan inte godta denna ordning.

Det är på länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen som den sakkunskap finns som rimligen har de bästa förutsätttningarna att avgränsa restrik- tionsområden och tillämpa regler om förutsättningar för tillstånd till sprid- ning av bekämpningsmedel utanför sådana områden. — — - Med länssty- relserna som beslutsinstans vid avgränsning av restriktionsområden kan vidare risken att frågor om kemisk lövslybekämpning får avvikande be- handling i olika kommuner minimeras. Det är emellertid självklart att kommunernas inställning kommer att tillmätas stor betydelse i beslutspro- cessen.

3.12 Nyköpings kommun: Hälsovårdskontoret har för hälsovårdsnämn- dens räkning yttrat sig över betänkandet och understryker det positiva i att kommunen får möjlighet att i ökad omfattning besluta om förbud av sprid- ning av kemiska bekämpningsmedel i känsliga skogsmarker. l samman— hanget erinras också om att hälsovårdsnämnden med stöd av lagen om hälso- och miljöfarliga varor kan förbjuda spridning av bekämpningsmedel. Sammanfattningsvis anser kommunstyrelsen det vara angeläget att kom- munerna får möjlighet att i anslutning till den fysiska planeringen ha ett avgörande inflytande på om och var en kemisk slybekämpning får äga rum.

3.13 Östhammars kommun: Östhammars kommun delar utredningens uppfattning. Kommuner som har lokalkännedom bör avgöra var kemisk lövslybekämpning skall förbjudas. Kommunen förutsätter dock att en om- prövning av lagstiftningen sker om framtida forskningsresultat resulterari andra bedömningar betr. den kemiska lövslybehandlingen. Kommunen

Prop. 1981/82: 44 260

förutsätter vidare att eventuella kostnader — vid ett förbud mot kemisk lövslybehandling icke kommer att belasta kommunen eller enskilda.

3.14 Ljusdals miljövårdsförening: Alternativ två ger sken av att kommu- nernas inflytande kommer att öka. Detta visar sig vid en granskning vara felaktigt. Kommunerna får rätt att med en långsiktig plan välja ut vissa områden som ej bör besprutas. Vilka områden som kan väljas ut bestäms helt av naturvårdsverket och produktkontrollnämnden. Kommunerna är sedan bundna vid denna plan och kommer sedan inte att tillfrågas. Detta kan innebära en försämring jämfört med tidigare då hälsovårdsnämnden varje år fick ta ställning till besprutningsplanerna. Det är alltså inte fråga om något "kommunalt veto".

3.15 Miljt'ivårdsgruppernas riksförbund och Miljöcentrum: — — — Försla- get syftar formellt sett till att i första hand ge kommunalfullmäktige vissa begränsade befogenheter att förbjuda spridning av bekämpningsmedel en- ligt föreskrifter från statens naturvårdsverk.

Detta innebär de. fakto att lagförslaget bara är enjuridisk kuliss. som inte på något sätt ger kommunerna ökade befogenheter att förbjuda spridning av kemiska bekämpningsmedel inom skogsbruket. Den faktiska beslutan- derätten i frågan kommer att ligga hos naturvårdsverket. dvs. det verk som under hela 1970-talet varit i ständig konflikt med de kommuner som med hänvisning till hälsovårdsstadgan försökt förbjuda bcsprutningar.

Hantering av kemiska preparat inom skogs- och jordbruket regleras redan av ett flertal lagar som Lagen om Hälso- och Miljöfarliga Varor. Naturvårdslagen. Hälsovårdsstadgan, Arbetsmiljölagen . Miljöskyddsla- gen och Brottsbalken (13 s'. vårdslöshet med gift) m.m.

Tyvärr har dessa lagar inte tillämpats konsekvent av ansvariga myndig- heter och domstolar. Dessutom står dessa lagar delvis i strid med varandra och det har ofta varit svårt att dra gränser mellan olika miljö- och hälso- myndigheters kompetensområde. Att mot den bakgrunden föreslå ytterli- gare lagstiftning inom området förefaller snarare ägnat att skapa. ytterligare rättskaos och förvirring.

Lagförslaget sågs av utredningen vara ägnat åt att ge kommunerna ökad självbestämmanderätt vad gäller användningen av kemiska preparat inom skogsbruket. Som framgått av vårt yttrande. ger förslaget i praktiken inte kommunerna någon ökad självbestämmanderätt.

Vi erinrar om att hälsovårdsnämnden i dag enligt .SS, 12 och 13 i Lagen om I—Iälso- och Miljöfarliga Varor utövar den lokala tillsynen av lagens tillämpning. Dessutom äger hälsovårdsnämnden enligt prejudicerande dom i Regeringsrätten (1978-06-30 nr 5730-1977) rätt att utfärda individuella förbud. från fall till fall. med hänvisning till hälsovårdsstadgans åå 70 och 71. vad gäller användning av kemiska bekämpningsmedel inom kom- munen.

Kommunerna har alltså lagliga möjligheter att via sina hälsovårdsnämn- der och med stöd av hälsovårdsstadgan utforma individuella förbud mot spridning av kemiska medel. Att mot den bakgrunden också ge kommunal— fullmäktige vissa. synnerligen begränsade. möjligheter att utfärda förbud mot spridning av kemiska bekämpningsmedel förefaller snarare vara ägnat att skapa förvirring angående hälsovårdsnämndens respektive kommunal- fullmäktiges kompetensområde än att begränsa användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Prop. "1981/82: 44 261

-- — — Den lokala kompetensen att bedöma riskerna med användning av kemiska preparat. inom skogs- och jordbruket finns hos hälsovårdsnämn- den och inte hos kommunalfullmäktige.

Med tanke på de många tvister som ägt rum angående hälsovårdsnämn- dens rättsliga ställning i frågor som denna. hemställer vi i stället om lagstiftning syftande till att klargöra och förstärka hälsovårdsnämndernas rättsliga möjligheter att begränsa användningen av kemiska bekämpnings- medel inom skogs- ochjordbruket.

4 Skogsvårdsstyrelsernas tillståndsprövning

4.1 Skogsstyrelsen: — — — Utredningen har inte gjort några beräkningar av vilka resurser sotn krävs för tillståndsgivningen. Det är dock viktigt att resursfrågan beaktas vid ett eventuellt beslut i överensstämmelse med utredningens förslag. Om ansökningarna antas omfatta 100000 ha årligen skulle detta innebära att skogsvårdsstyrelserna måste ta ställning till an- sökningar omfattande uppskattningsvis 10000—15000 objekt. Om man utgår ifrån att det är möjligt att hinna med en okulärbesiktning av 3—4 objekt per dag skulle ca 3000 dagar behövas för tillståndsgivningen. Om mätningar krävs ökar arbetsinsatsen ytterligare. Det bör uppmärksammas att tillståndsgivningen bör kunna klaras med avsevärt mindre arbetsinsat- ser inom områden där översiktlig skogsinventeting nyligen har utförts.

Skogsstyrelsen anser att ett anmälningsförfarande enligt samma prin- ciper som för avverkningsanmälan i första hand borde tillämpas. En sådan ordning skulle innebära en kraftig resursbespating och mindre byråkrati. För det fall en lösning i enlighet med tillståndsalternativet ändå väljs föreslår skogsstyrelsen vissa modifieringar i förhållande till utredningens förslag.

Föreskrifterna om förutsättningama för tillstånd bör, såsom sägs i utred- ningen, grundas på faktorer som har betydelse för merkostnaden för manu- ell röjning. Det är dessutom mycket viktigt att reglerna får en enkel och lättbegriplig utformning så att de förstås av skogsägarna och så att de inte bidrar till att skapa en tillkrånglad och onödig byråkrati. Vare sig myndig- heter eller skogsägare skall behöva ägna dyrbar tid åt tillämpningsproblem och utdragna tolkningstvister.

Enligt skogsstyrelsens uppfattning kan reglerna ges en enkel utformning. Utgångspunkten kan som utredningen anser lämpligen vara det antal stam- mar per ha av hämmande löv i ban'trädsföryngringar som normalt bör utlösa tillstånd till besprutning. Antalet anges i tabellform för olika bonitetsklasser och för större geografiska områden (Götaland. Svealand och Norrland). Tabellen kan förses med en enkel korrektion för onormala röjningssvårigheter.

4.2 Hovrätten för Nedre Norrland: Den omständigheten att kommittén ej ger besked om den omfattning vari spridning bör vägras med stöd av förevarande paragrafer påverkar bedömningen av det berättigade i att generellt föreskriva en tillståndsplikt. Tveklöst kommer en tillstånds- prövning av här åsyftat slag att medföra betydande kostnader och olägen- heter. Med fog kan därför hävdas att den administrativa apparaten som sådan bör invägas som ett moment i den avvägning av nytta och risk som

Prop. 1981/82: 44 262

regleringen utgår från. De negativa effekter som en tillståndsprövning medför framstår för hovrätten som så påtagliga, att prövningsförfarandet ter sig motiverat först när de skäl som erfordras från skogsvårdssynpunkt gör sig gällande med avsevärd styrka. För det fall målsättningen med en kommande reglering endast blir att i förhållandevis ringa mån inskränka spridningsrätten. vill hovrätten således ej tillstyrka ett tillståndsförfarande. För det fall ambitionsnivån ifråga om restriktioner bedöms skola vara låg, förefaller ett anmälningsförfarande med rätt till inskridande från myndig- hetens sida. att vara en lämpligare lösning.

4.3 Domänverket: Inom det i princip tillåtna området föreslår utredningen att skogsägare ansöker om tillstånd hos länets skogsvårdsstyrelse för varje enskilt objekt. Domänverket anser för sin del att ett anmälningsförfarande är att föredra. Detta innebär nämligen lika goda kontrollmöjligheter men med mindre administrativt arbete.

4.4 Länsstyrelsen i Norrbottens län: Mot förslaget att tillståndsfrågan i övrigt skall prövas av skogsvårdsstyrelsen kan invändas att en mera obun- den avvägning mellan olika intressen skulle garanteras om länsstyrelsen vore tillståndsmyndighet och skogsvårdsstyrelsen i stället sakkunnigt re— missorgan.

4.5 Miljövårdsgruppernas riksförbund och Miljöcentrum: Enligt lagförsla- gets 2 & krävs tillstånd av Skogsvårdsstyrelsen för spridning av bekämp- ningsmedel över annan skogsmark än för vilken kommunalfullmäktige utfärdat förbud enligt l & första stycket. Enligt 7 5 får Skogsvårdsstyrel- sens beslut enligt denna lag överklagas hos Skogsstyrelsen. Skogsvårdsstyrelsens och Skogsstyrelsens inställning till användningen av kemiska preparat inom skogsbruket är välkänd. Under 1970-talet har dessa instanser ständigt varit i konflikt med de miljöintressen som sökt begränsa användningen av kemiska preparat inom skogsbruket. Skogsvårdsstyrelsen och Skogsstyrelsen har snarare verkat för en ökad än för en minskad användning av kemiska preparat inom skogsbruket. Dessutom besitter dessa två instanser ingen som helst sakkunskap vad det gäller att bedöma effekterna av kemiska preparat på hälsa. miljö och friluftsliv. Lagförslaget syftar alltså till att ytterst lägga bestämmanderätten an- gående spridning av bekämpningsmedel över skogsmark hos statens natur- vårdsverk. Skogsvårdsstyrelsen och Skogsstyrelsen, dvs. tre institutioner som har en positiv inställning till användning av kemiska bekämpningsme- del.

5 Ersättningsfrågan

5.1 Skogsstyrelsen: Utredningen föreslår att ersättning inte skall utgå till markägare som på grund av miljö- eller friluftslivsskäl inte får använda kemisk lövbekämpning. Skogsstyrelsen vill påpeka att detta innebär ett avsteg från de principer som tillämpas i bl. a. naturvårdslagstiftningen. där ersättning utgår när pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Prop. 1981/82: 44 263

5.2 Hovrätten för Nedre Norrland: Frågan om rätt till ersättning är enligt hovrättens mening avhängig den närmare utformningen av kommunernas befogenhet. En någorlunda vid befogenhet för kommunen med icke oan- senliga inslag av möjlighet till skönsmässig prövning talar för att ersättning bör utgå till de markägare som drabbas. Den omständigheten att enligt uttalande av kommittén merkostnaden för manuell röjning på de arealer där kemisk bekämpning ej tillåts till övervägande del förväntas bli begrän- sade. utgör inte skäl för att ej ersätta den enskilda markägare som drabbats av kommunens förbud. Det bör därför stadgas rätt för markägare som drabbas av kommunens förbud mot kemisk lövslybekämpning till full ersättning för merkostnaden vid manuell bekämpning eller. om sådan inte kan åstadkommas. gottgörelse för värdeminskningen. Beträffande den be— sprutning som vägras med stöd av 3 & ställer sig saken måhända annorlun— da. [ dessa fall ligger till grund för ett förbud att merkostnaden för manuell röjning inte väsentligt överstiger besprutningskostnaderna.

5.3 Domänverket: Skogsägare som av kommun förbjuds sprida bekämp— ningsmedel mot lövsly skall enligt lagförslaget ej ha rätt till ersättning. Detta innebär ett avsteg från gällande princip. att markägare alltid skall ersättas i samband med restriktion. som medför att pågående markanvänd— ning avsevärt försvåras. Markägare med hela eller stora delar av sitt markinnehav inom förbudsområde drabbas givetvis särskilt hårt. Utan tvivel kommer utebliven ersättningsrätt att upplevas som mycket orättvis. Domänverket är ändå berett att biträda den ersättningsfria linjen såsom ett nödvändigt inslag i en totallösning av den mycket komplicerade be— sprutningsfrägan. Vid frågans behandling i regering och riksdag skulle det dock vara av stort värde om departementschefen ville betona. att detta är ett speciellt undantagsfall från gällande ersättningsregel utan prejudice- rande verkan för andra restriktioner på markanvändningen. Betänkligheterna mot utebliven ersättningsrätt ökar givetvis, om förbudsområdena tillåts att bli stora. Här finns alltså ett tungt vägande skäl bland llera till att undantagsområdena verkligen begränsas till arealer. där mycket starka motiv för förbud kan anföras.

5.4 Svenska skogsarbetareförbundct: Förbundet anser att markägarna till de. områden. som genom kommunala eller andra beslut blir förbjudna för kemisk lövslybekämpning, skall erhålla bidrag från kommunerna eller samhället. för att manuell röjning verkligen skall komma till stånd. När man lägger ut skyddszongränser förkänsliga områden. kan markägaren på ena sidan gränsen få tillstånd att utnyttja den billigare saneringsåtgärden. medan ägaren på andra sidan gränsen tvingas att tillämpa den dyrare metoden, detta trots att de båda ytorna är identiskt lika. Utredningens förslag om att inga bidrag skall utgå. måste i ett sådant fall upplevas som djupt orättvist.

5.5 Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund (SSR): Utredningen har uttalat att ett eventuellt spridningsför- bud skulle kunna berättiga markägare till ersättning. [ förslaget upptas dock ingen ersättningsregel. eftersom utredningen finner att de spridnings- förbud som avses bli genomförda med stöd av lagen endast kommer att medföra begränsade skador för skogsbruket. LRF och SSR konstaterar att den föreslagna lagtexten inte ger garanti för att så blir fallet. Än tydligare är det att lagtexten inte hindrar beslut som leder till att enskilda markägare

Prop. 1981/82: 44 264

drabbas av betydande intrång. Enligt förbundens mening måste —- i enlig- het med vad som gäller enligt naturvårdslagstiftningen — ersättning utgå i fall där besprutningsförbud leder till att pågående markanvändning avse- värt försvåras för markägaren. Förbundens mening torde inte stå i strid med den grundsyn som utredningen omfattat i ersättningsfrågan. Ett mot- satt förhållande skulle utgöra en nyhet i svensk rätt och endast kunna förklaras med att utgångspunkten för den föreslagna lagen är den att spridning av bekämpningsmedel är förbjuden i princip. — - Att inte utredningen utgått från ett sådant förbud i sitt arbete finner LRF och SSR uppenbart.

5.6 Skogsindustriernas samarbetsutskott (SISU): SISU hävdar den princi- pen att intrång som kan betecknas som avsevärt försvårande av pågående markanvändning skall berättiga till ersättning. Även om restriktionerna. totalt sett. som följd av en lagstiftning enligt alternativ 2 förutsättes bli mycket begränsade. kan förbud mot användning av kemiska medel i skogs- och jordbruk i enskilda fall leda till avsevärda produktionsbortfall och fördyringar i ett rationellt näringsutövande. Risken ökar med närheten till tätorter och frekventerade områden. vilket ytterligare understryker ange- Iägenheten av att ersättningsfrågan kan ges en rättvis lösning med anpass- ning till naturvårdslagstiftningen. Förslaget får ej leda till nya ersättningsfria restriktioner i skogsdriften vid den kommunala planeringen.

5.7 Bräcke kommun: Enligt utredningen skall inte någon ersättning utgå till de markägare som innehar känsliga områden och därigenom förbud mot kemisk bekämpning av lövsly. Detta kan få till följd att sådana skogsområ— den får vänta på en nödvändig skogsvårdsinsats på grund av ekonomiska skäl. Kommunen anser det därför vara mycket viktigt ur såväl skoglig och ekonomisk synpunkt som ur sysselsättningssynpunkt att särskilda medel ställs till förfogande till markägare vars skogsområden i betydande omfattning kommer att undantas från besprutning.

6 Lagtekniska synpunkter m. m.

6.1 Skogsstyrelsen: [ lagförslagets 3 ä sägs att tillstånd får lämnas om det finns starka skäl ur skogsvårdssynpunkt. Skogsstyrelsen föreslår i stället följande, mer gängse. formulering av första meningen i 3 5: Tillstånd får lämnas om det är angeläget från skogsvårdssynpunkt. Utredningen föreslår följande övergångsbestämmelser: "lntill utgången avjuni 1982. skall skogsvårdsstyrelsen i ärenden angående tillstånd enligt 2 5 inhämta yttrande från kommunstyrelsen. Om det därvid görs gällande att den med ansökan avsedda skogsmarken är av sådan art som anges i l & får tillstånd inte lämnas." Skogsstyrelsen föreslår att andra meningen utgår. ] de fall skogsvårdsstyrelsen avser att fatta beslut som strider emot kom- munstyrelsens yttrande föreslås i stället att ansökan skall underställas Skogsstyrelsen som efter hörande av naturvårdsverket har att fatta beslut.

6.2. Hovrätten för Nedre Norrland: [ språkligt hänseende vill hovrätten beträffande 5 & påpeka att det inte är följdriktigt att tala om att "spridning

Prop. 1981/82: 44 265

vägras enligt 4 5". Vad som förvägras en sökande enligt 4 5 är endast undantag från skyldigheten att söka tillstånd. — — —

Den stratflatitud som valts är identisk med den som används i lagen om hälso- och miljöfarliga varor och föranleder ej någon erinran från hovrät- tens sida.

Såsom paragrafen är formulerad i förslaget synes straffsanktionen i fråga om brott mot ! & närmast riktad mot kommunerna. vilket uppenbarligen ej kan ha varit kommitténs mening. Det bör stå "bryter mot förbud meddelat enligt l &" eller liknande.

— — Med hänvisning till vad ovan uttalats om besvärsfrågan anser hovrätten att jämväl kommunstyrelsens yttrande enligt andra stycket i de föreslagna övergångsbestämmelserna bör kunna överprövas genom anfö- rande av förvaltningsbesvär.

— Med hänsyn till att förevarande reglering till både form och innehåll avviker från vad i kungörelsen den 27 april 1973 om hälso- och miljöfarliga varor får anses förutsatt bör där en hänvisning göras till den föreslagna lagen; exempelvis ”om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark i vissa fall är särskilt stadgat”.

Det bemyndigande som lämnas åt skilda myndigheter. däribland hälso- vårdsnämnden. i 58 & kungörelsen avser tillsyn över efterlevnaden av lagen om hälso- och miljöfarliga varor och med stöd av lagen meddelade före- skrifter. Enligt hovrätten bör övervägas huruvida förevarande bestämmel- ser är tillfyllest om förslaget får rangen av lag. Möjligen bör en hänvisning ske till 58 å kungörelsen.

6.3 Sveriges lantbruksuniversitet och statens veterinärmedicinska anstalt: I 1 och 2 paragraferna i lagförslaget används termen spridning. Under punkt 3 i remissvaret har anförts att punktbehandlingsmetoder är värdefulla för att förebygga uppkomst av ett framtida lövproblem. Metoderna kan också utgöra alternativ till besprutning. Då utredningen inte framfört några toxi- kologiska eller miljömässiga sakskäl. som talar för långtgående restriktio- ner. bör termen spridning i & l bytas ut mot — — ytbehandling — — - eller alternativt ytspridning — —_ varigenom skogsbrukets användning av punktbehandlingsmetoder på ett smidigt sätt möjliggörs.

Prop. 1981/82: 44 266 Bilaga 3 Det remitterade förslaget

Förslag till

Lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Härigenom föreskrivs följande.

1 & Spridning över skogsmark av bekämpningsmedel. avsedda för be- kämpning av lövsly. är förbjuden.

Med spridning av bekämpningsmedel avses enligt denna lag inte meto- der där enskilda trädstammar behandlas med bekämpningsmedel.

2 & Länsstyrelsen får medge undantag från l s' om

]. skogsmarken har liten betydelse för friluftslivet. naturvården och den lokala befolkningen och

2. kravet enligt 7 & skogsvårdslagen ( 1979: 429) om återväxt av skog inte rimligen kan tryggas genom röjning med mekaniska metoder med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet. skogsbeståndets sammansättning och tillgången på arbetskraft..

3 & Produktkontrollnämnden får medge undantag från l 5, om det be- hövs för vetenskaplig prövning.

4 5 I ärenden enligt 2 & skall yttrande inhämtas från kommunen och skogsvårdsstyrelsen. . ,

Länsstyrelsen skall vid sin prövning ta stor hänsyn till kommunens bedömning av skogsmarkens betydelse för friluftslivet. naturvården och den lokala befolkningen.

5 5 Det finns särskilda bestämmelser med föreskrifter om registrering av bekämpningsmedel och med föreskrifter och villkor i övrigt för medlens användning.

6 5 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot l 5 eller åsido- sätter villkor som har meddelats vid medgivande av undantag enligt 2 eller 3 & döms till böter eller fängelse i högst ett år.

7 & Länsstyrelsens och produktkontrollnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär. Kommunen får överklaga beslut enligt denna lag.

Denna lag träderikraft den 1 januari 1982 då lagen (1980: 368) om förbud under viss tid mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark skall upphöra att gälla.

IProp.l981/82:44 267

Utdrag

LMGRÄDET PROTOKOLL vid sammanträde [98 l- l0-16

Närvarande: f.d. justitierådet Petrén. regeringsrådet Delin. justitierådet Bengtsson.

Enligt lagrådet den 29 september 1981 tillhandakommet utdrag av proto- koll vid regeringssammanträde den 17 september 1981 har regeringen på hemställan av statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet Dahlgren beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark.

Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Per Olding. Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet:

2 ä

1 första punkten har som villkor för dispens angetts. att skogsmarken är av liten betydelse för bl. a. den lokala befolkningen. Onekligen kan exem- pelvis också det förhållandet sägas vara av betydelse för den lokala befolk- ningen. att skogsmarken på grund av lövsly blir oanvändbar för skogspro- duktion och därmed också som underlag för befolkningens försörjning. Emellertid är det tydligen inte meningen att man på detta sätt skulle anse skogens ekonomiska värde tala mot dispens. Vad som åsyftas är snarare att man skall fästa vikt vid skogsmarkens betydelse för befolkningens trivsel inbegripet möjligheten att plocka bär och svamp och med trygghet färdas och vistas i skogen. Av detta skäl synes ”befolkningen” böra utbytas mot förslagsvis orden "befolkningens trivsel”.

Från språklig synpunkt bör punkt 2 lämpligen inledas på följande sätt: "2. kravet enligt 7 & skogsvårdslagen (1979: 429) i fråga om återväxt av

..

skog inte rimligen kan tillgodoses genom — — —.

4.5

I enlighet med vad som sagts under 2 & förordas att ordet ”befolkning- en” utbytes mot uttrycket ”befolkningens trivsel”.

Övergångsbestämmelserna

På sätt angivits i remissprotokollet gäller förbud mot spridning över skogsmark av bekämpningsmedel enligt 1980 års lag till utgången av juni 1982. Enligt 2 & nämnda lag kan undantag från förbudet medges. Den nu föreslagna lagen skall träda i kraft den I januari l982. då 1980 års lag skall upphöra att gälla. Utan särskild övergångsregel kommer då undantag som

Prop. 1981/82: 44 268

må ha meddelats för tiden efter den 1 januari 1982 att förlora sin giltighet från och med sistnämnda dag. En övergångsregel är därför ur principiella synpunkter påkallad även om dess praktiska betydelse. med hänsyn till vad som under hand upplysts om meddelade undantag, blir ringa eller ingen. Det förordas att en andra mening upptages bland ikraftträdandebe- stämmelserna av följande lydelse: "Undantag som meddelats enligt 2 & sistnämnda lag skall gälla även efter den nya lagens ikraftträdande."

Prop. 1981/82: 44 269

Utdrag JORDBRUKSDEPARTEM ENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981-10-22

Närvarande: statsrådet Friggebo, ordförande, och statsråden Dahlgren, Johansson. Wirtén, Andersson. Boo. Petri, Eliasson, Elmstedt. Ahrland, Molin

Föredragande: statsrådet Dahlgren

Proposition med förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Anmälan av lagrådsyttrande

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande' över förslag till lag om sprid- ning av bekämpningsmedel över skogsmark.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande. Jag delar lagrådets uppfattning att 2 och 4 åå bör förtydligas på sätt lagrådet föreslår.

Lagrådet föreslår vidare en övergångsbestämmelse av innebörd att dis- penser som meddelats med stöd av 1980 års förbudslag skall gälla även efter den nya lagens ikraftträdande. Enligt vad jag här inhämtat finns inte något behov av en sådan övergångsbestämmelse. Jag kan därför inte biträda lagrådets förslag på denna punkt.

Utöver vad som nu anförts bör vissa redaktionella ändringar göras i det remitterade förslaget.

Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att antaga förslaget till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark.

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 17 september 1981.

Prop. 1981/82: 44 ' 270

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1981/82: 44 271

Innehåll Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... ! Propositionens lagförslag ...................................... 2 Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 17 september 1981 3 1 Inledning .................................................. 3 2 Allmän motivering ......................................... 4 3 Upprättat lagförslag ........................................ 10 4 Specialmotivering .......................................... 11 5 Hemställan ................................................ 14 6 Beslut .................................................... 14 Bilaga 1 Betänkandet (Ds Jo 1980: 11) Bekämpning av lövsly ...... 15 Bilaga 2 Remissammanställning .över betänkandet Bekämpning av lövsly ............................................... 231 Bilaga 3 Det remitterade lagförslaget ........................... 266 Utdrag av lagrådets protokoll den 16 oktober 1981 ................ 267 Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 22 oktober 1981 269 Anmälan av Iagrådsyttrande ................................... 269 Hemställan .................................................. 269 Beslut ...................................................... 270

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981