SOU 1974:55

Utsökningsrätt : förslag

Lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen

handling .................................... 54 Lag om ändring i sjölagen (1891 :35 s. 1) .................. 56 Lag om ändring i lagen (1955 :227) om inskrivning av rätt till luft-

fartyg ....................................... 59 Lag om ändring i lagen (1966:454) om företagsinteckning ...... 61 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) ............. 62 Lag om ändring i konkurslagen (19211225) ................ 64 Lag om ändring i brottsbalken ........................ 71

Lag med vissa bestämmelser om överlåtelse och pantsättning av

lösöre ....................................... 73 Lag om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar . . . 74 Lag om ändring i bostadsrättslagen (19711479) ............. 75 Lag om ändring i gruvlagen (1974:000) ................... 77

Lag om ändring i lagen (1936z83) angående vissa utfästelser om gåva 77 Lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur

och handeISresande .............................. 78 M 0 t i v 1 Inledning . . ., ............................... 79 2 Promulgationslag m.m ........................... 85 2.1 Lag om införande av utsökningsbalken ............... 85 Ikraftträdandet av balken ........................ 86 Gemensamma övergångsbestämmelser ............... 94 Övergångsbestämmelse till 2 kap .................... 99 Övergångsbestämmelser till 3 kap. .................. 100 Övergångsbestämmelser till 5—7 kap. ................ 103 Övergångsbestämmelser till 9—13 kap ................. 108 Övergångsbestämmelser till 14 och 15 kap .............. 1 12 Övergångsbestämmelser till 17 kap ................... 113 Övergångsbestämmelse till 18 kap. ................. 116 Övergångsbestämmelser till 19 kap ................... 117 Andra bestämmelser ........................... 118 2.2 Ändring i lagen (1899212 5. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut ........................ 120

2.3 Ändring i lagen (19321540) om erkännande och verkställighet av dom,som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge 121

l 2.4 Ändringariväxellagen(l932:130) och checklagen (1932:131) 122 i

2.5 Ändringi föräldrabalken ........................ 122 2.6 Ändring i uppbördsförordningen (1953 :27 2) ........... 123 . 2.7 Ändring i lagen (19372249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar ................... 125

3 Ändringar i rättegångsbalken m.m ................... 129 3.1 Ändring i rättegångsbalken ....................... 129

i l l

3.2 Ändring i Iagsökningslagen (1946 2808) ............... 147 3.3 Ändring i förvaltningslagen (1971 1290) ............... 151 3.4 Ändring i allmänna förfogandelagen (1954z279) ......... 152 3.5 Ändring i lagen (1929:145) om skiljemän ............. 152 3.6 Ändring i lagen (1944 :705) om aktiebolag ............. 153

Ändringar i jordabalken m.m. .....................

4.1 Ändring ijordabalken .......................... 155 4.2 Ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) .......... 160 4.3 Ändring i skogsvårdslagen ( 19482237) ............... 160 4.4 Ändring i lagen (1925:221) om bulvanförhållande i fråga om

fast egendom ................................ 163 5 Ändringar i handelsbalken m.m ..................... 166 5.1 Ändring i handelsbalken ........................ 166 5.2 Ändring i lagen (1950:104) om rätt för hantverkare att sälja

gods som ej avhämtats .......................... 173 5.3 Ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshand-

lingar på förmögenhetsrättens område ............... 173 5.4 Ändring i lagen (1915:219) om avbetalningsköp ......... 174 5.5 Ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal .......... 178 5.6 Ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt . . 181 5.7 Ändring i lagen (1927z56) om gälds betalning genom pen-

ningars nedsättande i allmänt förvar ................. 181 5.8 Ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen

handling .................................. 182 5.9 Ändring i sjölagen (1891 135 s. 1) ................... 188 5.10 Ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till

luftfartyg .................................. 191 5.11 Ändring i lagen (1966:454) om företagsinteckning ....... 192 5.12 Ändringi förmånsrättslagen (1970:979) .............. 193 5.13 Ändringi konkurslagen (19211225) ................. 195 6 Ändring i brottsbalken ......................... 201 7 Förslag om upphävande av lösöreköpsförordningen m.m. . . . 206 7.1 Gällande rätt ................................ 206 7.1.1 Inledning .................................. 206 7.1.2 Den närmare innebörden av lösöreköpsförordningen ...... 208 7.1.3 Köp av gods i tredje mans besittning (avbetalningsgods m.m.) 212 7.1.4 Köp av fartyg och luftfartyg ...................... 215 7.1.5 Pantsättning av lösöre .......................... 216 7.1.6 Köp och pantsättning av annan lös egendom ........... 217 7.2 Lagberedningen .............................. 222 7.2.1 Allmänna synpunkter .......................... 222 7.2.2 Lag med vissa bestämmelser om överlåtelse och pantsättning

av lösöre ................................... 228

Överlåtelse .................................

1523125236 3523645243 5å245

Pantsättning ................................ 251

6 5 251

Särskilda bestämmelser ......................... 256

7 & 256 8 5 257

Övergångsbestämmelser ......................... 257 7.2.3 Ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar . . . . 260 7.2.4 Ändring i bostadsrättslagen (1971 :479) .............. 262 7.2.5 Ändring i förslaget till gruvlag ..................... 263 7.2.6 Andra rättigheter ............................. 263 7.2.7 Ändring i lagen (l936:83) angående vissa utfästelser om gåva 264 7.2.8 Ändring i lagen (1914145) om kommission, handelsagentur

och handelsresande ............................ 265 B i 1 a g 0 r Dansk, finsk och norsk rätt .......................... 266 Förkortningar ................................... 272

LAGFÖRSLAG

Förslag till Lag om införande av utsökningsbalken

Härigenom förordnas som följer.

Ikraftträdandet av balken

1 & Den nu antagna utsökningsbalken och denna lag träderi kraft den 1 januari . . .

25 Genom balken upphävs med den begränsning som följer av denna lag utsökningslagen (1877:31 s. 1), förordningen (1877131 5. 51) om nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall, lagen (1921:244) om utmätningsed, lagen (1949 :249) om upphörande i vissa fall av den verkan, tredskodom eller utslag i lagsökningsmål enligt 77 a % utsökningslagen medfört, införsellagen (1968 :621 ), lagen (1971 :494) om exekutiv försäljning av fast egendom, lagen (1971:500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m. och lagen (197311130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m.m. Vidare upphävs förordningen (1844:46 s. 2) om upphörande av vissa särskilda dom- stolar, . förordningen (1855:66 s. 1) angående handelsböcker och handelsräk- ningar och förordningen (1863:5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat.

13 5 I fråga om ansökan enligt lagen (1921:244) om utmätningsed som inkommit till konkursdomaren före balkens ikraftträdande skall nämnda lag alltjämt tillämpas.

Beträffande handelsräkning som utfärdats medan förordningen

(1855:66 s. 1) angående handelsböcker och handelsräkningar var gällande skall denna alltjämt tillämpas.

4 5 I stället för förordningen (1863:S s. 3) angående förnyande av svensk myndighets beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat, skall gälla, att om så lång tid har förflutit sedan svensk domstol eller annan svensk myndighet ålagt betalningsskyldighet att hinder möter för verkställighet i främmande stat, får hovrätt efter gäldenärens hörande förnya betalningsåläggandet, om ej särskilda skäl föranleder till annat.

Ansökan som enligt nämnda förordning har gjorts hos länsstyrelsen skall prövas i den ordning som angesi förordningen.

Gemensamma övergångsbesta'mmelser

55 Bestämmelserna i l 5 utsökningslagen (1877:31 s. 1) skall alltjämt gälla i fråga om ärenden som enligt vad som sägs nedan skall handläggas av överexekutor, om ej regeringen förordnar annat.

6 5 Ärende som vid balkens ikraftträdande är anhängigt hos överexeku- tor handläggs enligt äldre lag men avgörs enligt vad som i balken sägs om motsvarande ärende hos kronofogdemyndigheten, om ej annat föreskrivs nedan. Överexekutor får fälla till vite som han förelagt.

Ärende som ej avser klagan över utmätningsmans förfarande får, om det finnes lämpligt, av överexekutor överlämnas till kronofogdemyndig- heten för handläggning enligt balkens bestämmelser.

7 5 Ärende som vid balkens ikraftträdande är anhängigt hos kronofog- demyndigheten handläggs och avgörs enligt balkens bestämmelser, om ej annat föreskrivs nedan.

85 Vad som i balken föreskrivs om villkor för verkställighet eller handräckning inverkar ej på giltigheten av åtgärd som vidtagits före balkens ikraftträdande, om ej annat sägs.

Övergångsbestämmelse till 2 kap.

9 5 Vad som i balken sägs om tomträtt gäller även vattenfallsrätt som upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.

Övergångsbestämmelser till 3 kap. .

105 1 fall då enligt särskild lag dom eller beslut får verkställas omedelbart sker verkställigheten som om avgörandet vunnit laga kraft, om ej annat följer av samma lag.

11 5 När dom eller beslut enligt förordnande som meddelats med stöd av annan lag än rättegångsbalken får verkställas utan hinder av att avgörandet ej har vunnit laga kraft, kan kronofogdemyndigheten vid

tillämpning av 3 kap. 11 5 andra stycket i balken föreskriva, att säkerhet skall ställas för skadestånd om domen eller beslutet ändras.

125 I fråga om domstols förordnande att dom eller beslut får verkställas utan hinder av att avgörandet icke äger laga kraft är 425 2 mom. utsökningslagen (1877131 3. 1) alltjämt tillämpligt, om förord- nandet meddelats före balkens ikraftträdande.

13 5 Beträffande verkställighet av sådana beslut av överexekutor som avses i 51 och 52 55 utsökningslagen (1877:31 s. 1) gäller vad som i balken sägs om underrätts dom. I fråga om annat beslut av överexekutor tillämpas 46 5 3 och 4 mom. samt 53 och 210 55 nämnda lag.

ikraftträdande skett vid offentlig auktion får verkställighet alltjämt äga rum enligt 55 5 utsökningslagen (1877:31 s. 1).

Övergångsbestämmelser till 5— 7 kap.

14 5 För fordran på grund av inrop av lös egendom som före balkens 15 5 Bestämmelserna i 5 kap. 15 5 i balken gäller ej, när fordran har

l före balkens ikraftträdande fastställts till betalning i annat fall än som avses i 77 a 5 utsökningslagen (1877131 5. 1).

I

16 5 I fråga om verkan av föreläggande som meddelats enligt 69 eller 91 a5 utsökningslagen (1877:31 s. 1) eller 55 lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom gäller äldre lag.

17 5 Har ansökan om utmätning gjorts före balkens ikraftträdande, skall vid tillämpning av 5 kap. 26 5 i balken dagen för ikraftträdandet räknas som fristdag.

18 5 Bestämmelserna i 5 kap. 33—35 55 i balken får tillämpas även när utmätning skett före balkens ikraftträdande.

19 5 Bestämmelsen i 6 kap. 12 5 första stycket i balken är ej tillämpligi fall då hyresvärd eller jordägare enligt 34 5 lagen (1970 :995) om inför- ande av nya jordabalken har rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för fordran hos hyresgäst eller arrendator.

20 5 De bestämmelser som i 6 kap. 1 5 6 och 7 kap. 3 5 andra stycketi balken meddelas om bostadsrätt har motsvarande tillämpning på sådan andelsrätt i förening, som ej är bostadsrättsförening, handelsbolag eller aktiebolag med vilken följer rätt att besitta eller hyra lägenhet.

Övergångsb esta'mmelser till 9— 13 kap.

21 5 Om utmätning skett enligt äldre lag i fall då verkställighet ej ännu skulle ha varit tillåten enligt balken, får egendomen ej säljas, när hinder mött enligt den äldre lagen.

22 5 Bestämmelserna i 9 kap. 12 5 i balken är ej tillämpliga på fordran som avses i 5 5 första stycket 1 förmånsrättslagen (1970:979), om utmätning har skett före balkens ikraftträdande.

Är utmätt egendom sådan som enligt punkt 3 b övergångsbestämmel- serna till lagen (196614 54) om företagsinteckning häftar för beviljad eller sökt förlagsinteckning och skall egendomen under konkurs säljas på auktion enligt 11 eller 12 kap. i balken, skall borgenären underrättas och fordran som anmäls upptagas i sakägarförteckning.

Om utmätt skepp, som enligt punkt 2 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1067) om ändring i lagen (1966:454) om företagsinteckning omfattas ati sådan inteckning, skall säljas på auktion enligt 11 kap. i balken, skall borgenären underrättas och fordran som anmäls upptagas i sakägarförteckning, även om auktionen ej äger rum under konkurs.

235 Om gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning i hans luftfartyg eller därtill hörande reservdelar blivit utmätt och ärende om avskrivning på inteckningshandlingen har upptagits på inskrivningsdag före balkens ikraftträdande, skall 10 kap. 175 i balken tillämpas med avseende på ny handling som svarar mot det avskrivna beloppet. När gäldenärens rätt till inteckning i hans luftfartyg eller därtill hör- ande reservdelar eller till andel däri har utmätts före balkens ikraft- trädande, skall den tid inom vilken sökanden har att framställa yrkande enligt 10 kap. 15 5 räknas från ikraftträdandet.

24 5 Om skuldebrev som enligt äldre bestämmelser är intecknat i fartyg eller fast egendom pantförskrivs enligt 10 kap. 165 i balken, upphör personligt betalningsansvar på grund av skuldebrevet.

25 5 Bestämmelserna i 11 kap. i balken om tillägg enligt 264 5 sjölagen (1891:35 s. 1) tillämpas beträffande ränta, som enligt punkt 14 eller 15 övergångsbestämmelserna till lagen (197311064) om ändring i sjölagen skall i stället för sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet av inteckning enligt äldre lag.

Vad som i balken sägs om registrerat skepp skall även gälla i fråga om båt som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (197321064) om ändring i sjölagen är upptagen i skeppsregistret.

26 5 Bestämmelserna i 13 kap. i balken om tillägg enligt 6 kap. 3 5 jordabalken tillämpas beträffande ränta, som enligt 26 eller 27 5 lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken skall i stället för sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet av inteckning enligt äldre lag.

Vid tillämpning av förstnämnda kap. anses fordran, för vilken fast egendom vid tiden för bevakningssammanträdet utan inteckning häftar enligt 11 kap. 2 5 äldre jordabalken, såsom fordran som är förenad med panträtt. Därvid gäller att fordringen skall betalas kontant. Första stycket ovan har motsvarande tillämpning beträffande ränta på sådan fordran.

27 5 Enligt äldre bestämmelser intecknad ränta eller annan sådan fordran som icke är bestämd till kapitalet upptages i sakägarförteckning enligt balkens regler om fordran med panträtt och beräknas därvid till det belopp som efter en räntefot av fem procent om året utgör fordringens värde på tillträdesdagen. Är fråga om livränta, skall dock beräkningen ske med ledning av 3 5 lagen (19671531) om tryggande av pensionsutfäst- else m.m.

28 5 De bestämmelser som i 13 kap. i balken meddelas om nyttjande- rätt, servitut och rätt till elektrisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som på grund av upplåtelse enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom.

29 5 Skall ersättning utgå till innehavare av rätt till avkomst eller annan förmån som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och icke bibehålles vid försäljning av egendomen, beräknas utdelning för det kapitalvärde vartill förmånen i pengar eller varor efter ortens pris beräknas uppgå på tillträdesdagen. I fråga om kapitalvärdets beräkning har därvid 27 5 motsvarande tillämpning.

Övergångsbestämmelser till 14 och 15 kap.

30 5 När exekutiv försäljning ägt rum eller utmätt fordran har indrivits före balkens ikraftträdande, skall äldre lag tillämpas i de avseenden som reglerasi 14 och 15 kap. i balken.

Vad som i 153 5 utsökningslagen (1877:31 s. ]) sägs om återvinning skall alltjämt gälla när beslut om fördelning meddelats enligt äldre lag.

Övergångsbestämmelser till I 7 kap.

31 5 Reseförbud som meddelats enligt 187 5 utsökningslagen (1877:31 s. 1) skall upphöra att gälla, när balken träder i kraft. . I fråga om skingringsförbud som meddelats enligt 180 eller 181 5 utsökningslagen skall tillämpas vad som i 17 kap. i balken sägs om kvarstad.

I övrigt skall beträffande handräckning som beviljats av överexekutor tillämpas vad som i balken sägs om handräckning som beviljats av rätten. Fråga om hävande av säkerhetsåtgärd skall dock prövas av kronofogde- myndigheten eller rätten enligt vad som sägs i 17 kap. 16 5 i balken.

32 5 Vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om skingrings- förbud skall i stället avse kvarstad enligt 17 kap. 1 balken.

] fråga om handräckning som överexekutor före balkens ikraftträdande beviljat enligt annan lag eller författning än utsökningslagen (1877:31 s. 1) har bestämmelserna i 31 5 motsvarande tillämpning.

33 5 Angående anmälan av beslut om kvarstad eller skingringsförbud för anteckning i register förordnar regeringen.

Övergångsbestämmelse till 18 kap.

345 När utmätning, annan verkställighet eller handräckning ägt rum före balkens ikraftträdande, skall äldre lag tillämpas i de avseenden som reglerasi 18 kap. 1—23 55 ibalken.

Övergångsbestämmelser till 19 kap.

35 5 I fråga om fullföljd av talan mot beslut som meddelats av utmätningsman före balkens ikraftträdande och förfarandet hos överexe- kutor i ärendet skall äldre lag tillämpas. Bestämmelsen i 201 5 4 mom. utsökningslagen (1877:31 s. 1) gäller dock endast om egendom som avses där har sålts före balkens ikraftträdande.

Angående fullföljd i fall då talan mot utmätningsmans beslut ej är inskränkt till viss tid äger regeringen förordna, att talan skall föras hos h0vrätten i stället för överexekutor.

36 5 Angående fullföljd av talan mot beslut av överexekutor och förfarandet i hovrätten i målet tillämpas äldre lag. I fråga om fullföljd till högsta domstolen i sådant mål skall också äldre

lag tillämpas.

Andra bestämmelser

37 5 Vad som i särskild lag eller annan författning sägs om utmätnings- man skall i stället gälla kronofogdemyndigheten.

Talan mot beslut som efter balkens ikraftträdande meddelas av kronofogdemyndigheten enligt sådan lag eller författning skall föras hos hovrätten i stället för överexekutor.

38 5 Ärenden som enligt särskild lag eller annan författning skall prövas av överexekutor skall i stället upptagas av kronofogdemyndigheten, om ej annat sägs.

Om sådant ärende är anhängigt hos överexekutor vid balkens ikraft- trädande, skall det handläggas enligt äldre lag.

Ärende som ej avser klagan över myndighets beslut får av överexekutor överlämnas till kronofogdemyndigheten, om det finnes lämpligt.

39 5 Bestämmelserna i 35 och 36 55 gäller i tillämpliga delar även i fall som avses i 37 och 38 55.

40 5 Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i balken eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Förslag till Lag om ändring i lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut

Härigenom förordnas, att i 2 och 3 55 lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslutl ordet "överexeku- tor” skall bytas ut mot ”kronofogdemyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari. . .

Förslag till Lag om ändring i lagen (1932:S40) om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

Härigenom förordnas, att i 5, 8 och 9 55 lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge, ordet ”överexekutor” skall bytas ut mot ”kronofogdemyndigheten”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari. . .

Förslag till 1 Lag om ändring i växellagen (1932:l30)

Härigenom förordnas, att 95 5 växellagen (1932:130) Skall upphöra att gälla vid utgången av . . .

Förslag till Lag om ändring i checklagen (1932zl31)

.. . .. 1 s t 1 d 1 2 Harrgenom forordnas, att 73 5 checklagen (19322131) skall upphöra att lgäääsliå så: 3 ; gälla vid utgången av . . . 1927170.

Förslag till Lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom förordnas, att 21 kap. 11 5 föräldrabalken skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 21 kap. 11 51 Beträffande parts skyldighet att Länsrätten bestämmer enligt vad ersätta motparts kostnader i ären- som finnes skäligt i vad mån part de enligt detta kapitel äga utsök- skall ersätta motparts kostnaderi ningslagens bestämmelser om kost— ärende enligt detta kapitel.

nader i utsökningsmål hos överexev ku tor motsvarande tillämpning.

Kostnad för utförande av uppdrag enligt 25 första stycket andra punkten, hämtning eller omhändertagande av barn och läkarundersök- ning betalas av allmänna medel. Fråga om ersättning för sådan kostnad prövas av länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari . . .

Lag om ändring i uppbördsförordningen (1953z272)

Härigenom förordnas i fråga om uppbördsförordningen (l953:272),'

dels att i 65 och 66 55 hänvisningen till ”införsellagen” skall bytas ut mot hänvisning till ”4 kap. utsökningsbalken”,

dels att i 68 5 6 mom. hänvisningen till ”65 5 utsökningslagen” skall bytas ut mot hänvisning till ”6 kap. 1—3 55 utsökningsbalken”,

dels att 59 och 60 55 skall ha nedan angivna lydelse.

Förslag till l l

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 59 5

Det åligger utmätningsman att Det åligger utmätningsman att verkställa indrivning av skatt. Där- verkställa indrivning av skatt. ,

1 Senaste lydelse vid får utmätning och införsel äga ' 1971:305. rum enligt vad som sägs i60 5. ;

1 Omtryckt1972z75. Bestämmelserna om indrivning av skatt äger motsvarande tillämpning

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

på indrivning av restavgift, tilläggsavgift eller ränta enligt denna förord—

ning.

1 mom. Vad i 6 5 utsökningsla- gen stadgas om jäv mot utmätnings- man gälle ock med avseende å den, som förrättar utmätning för skatt.

2 mom. Vid utmätning för skatt skola, med de förbehåll som i 3 mom. sägs, lända till efterrättelse utsökningslagens föreskrifter om verkställighetav utmätning och vad därvid må undantagas, om utmätt egendoms försäljning, om fördel- ning av medel, som till följd av ut- mätning influtit, samt om klagan över utmätningsmans förfarande.

3 mom.2 Bestämmelserna i 88 c 5 och 198 5 3 mom. utsöknings- lagen, 11 5 lagen (1971."494) om exekutiv försäljning av fast egen- dom, 3 5 lagen (1973:1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m.m. samt 3 5 lagen (1971:500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m. skola icke äga tillämpning vid utmätning för skatt.

4 mom. Införsel enligt införsel- lagen får äga rum vid indrivning av restförd skatt och avgift som anges i l 5 första stycket denna förord- ning.

605

] mom. Bestämmelserna15 kap. 105, 9 kap. 55, 11 kap. 35, 12 kap. 1 5 jämförd med 11 kap. 3 5 samt 13 kap. 11 5 utsökningsbal- ken skola icke äga tillämpning vid utmätning för skatt. Bestämmel- serna om handräckning i 17 kap. utsökningsbalken skola ej heller tillämpas beträffande skatt.

2 mom. Införsel enligt 4 kap. ut- sökningsbalken får äga rum vid in- drivning av restförd skatt och avgift som anges i 1 5 första stycket den- na förordning.

För skatt eller avgift, som på grund av föreskrift i annan författning skall indrivas i samma ordning som skatt enligt denna förordning, får införsel äga rum endast om det är särskilt föreskrivet.

Denna lag träderi kraft den 1 januari . . .

2 Senaste lydelse 2 1973:1135.

1 Senaste lydelse 1965 1185 .

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbe- komma allmänna handlingar

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1937:249) om inskränkningari rätten att utbekomma allmänna handlingar, dels att 36 5 skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 35 b 5, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 35 b 5

Handling i ärende angående verkställighet eller handräckning enligt utsökningsbalken må, iden mån den om enskild innehåller upplysning, vars röjande medför intrång i privatlivets helgd eller risk för personlig säkerhet, ej utan hans samtycke utlämnas till annan förrän sjuttio år förflutit från handlingens datum. Innehåller handling i ärende som nu sagts upplysning om näringsidkares af- färs- eller driftförhållanden, vars offentliggörande kan vara till men för honom, må handlingen ej utan hans samtycke utlämnas förrän tju- gu år förflutit från handlingens datum.

Hålles förhandling i hovrätten eller högsta domstolen, gäller 36 5.

3651

Har förhandling i mål vid domstol hållits inom stängda dörrar, må protokoll över sådan förhandling jämte annan dylik uppteckning samt därvid företedda handlingar icke utan domstolens tillstånd utlämnas, innan målet blivit skilt från dess handläggning. Domstolen äger ock i avbidan på sådan förhandling besluta att handlingar, som inkomma i målet, icke utan dess tillstånd må utlämnas; har förhandling hållits inorn stängda dörrar, må sådant beslut meddelas beträffande handlingar, som därefter inkomma.

Förekommer, då domstolen skil- Förekommer, då domstolen skil-

Nuvarande lydelse

jer målet från sig, handling som enligt första stycket ej må utläm- nas, äger domstolen förordna att handling som nu sagts så ock dom eller beslut, som avkunnats inom stängda dörrar, ej må utan dom- stolens tillstånd utlämnas, innan viss tid förflutit, i intet fall längre än sjuttio år från dagen för förord— nandet. Är handlingen sådan att den enligt bestämmelse i 1—34 55 eller föreskrift, som meddelats med stöd därav, ej må utlämnas till envar, må domstolens förord- nande innehålla att vad sålunda är stadgat om handlingens utlämnan- de skall äga tillämpning.

Föreslagen lydelse

jer målet från sig, handling som enligt första stycket ej må utläm— nas, äger domstolen förordna att handling som nu sagts så ock dom eller beslut, som avkunnats inom stängda dörrar, ej må utan dom- stolens tillstånd utlämnas, innan viss tid förflutit, i intet fall längre än sjuttio år från dagen för förord- nandet. Är handlingen sådan att den enligt bestämmelse i 1—35 b 55 eller föreskrift, som meddelats med stöd därav, ej må utlämnas till envar, må domstolens förord— nande innehålla att vad sålunda är stadgat om handlingens utlämnan- de skall äga tillämpning.

Fullföljes talan i mål, vari förordnande enligt andra stycket gäller, må ej heller handlingar, som därefter inkomma eller hos högre rätt upprättasi målet, utan rättens tillstånd utlämnas, innan förhandling i målet hållits eller, då förhandling ej äger rum, rätten skilt målet från sig. På högre rätt ankommer, då rätten skiljer målet från sig, ej mindre att pröva förordnande som lägre rätt meddelat än även, om anledning därtill finnes, att med avseende å den högre rättens handlingar i målet meddela förordnande enligt andra stycket.

Är på grund av förordnande enligt 2 5 4 mom. tredje stycket tryckfrihetsförordningen allenast viss myndighet behörig att pröva fråga om handlings utlämnande, må domstol icke utan denna myn- dighets samtycke lämna tillstånd till utlämnande.

Är på grund av förordnande enligt 2 kap. 14 5 andra stycket tryckfrihetsförordningen allenast viss myndighet behörig att pröva fråga om handlings utlämnande, må domstol icke utan denna myn- dighets samtycke lämna tillstånd till utlämnande.

Protokoll över förhandling jämte annan dylik uppteckning i mål vid domstol samt handlingar, som företetts vid förhandlingen, så ock beslut och dom i målet må ej hemlighållas i vidare mån än som följer av denna paragraf.

Vad i denna paragraf är stadgat om mål skall äga motsvarande tillämpning beträffande ärende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari. . .

Förslag till Lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom förordnas i fråga om rättegångsbalken,1 dels att i 12 kap. 3 % ordet ”utmätningsman” och i 38 kap. 5 åordet ”utmätningsmannens” skall bytas ut mot ”kronofogde” och ”kronofog- demyndighetens”,

dels att i 16 kap. 6 & ordet ”reseförbud”, i 49 kap. 4 &, 50 kap. 8 5, 52 kap. 7 & och 55 kap. 8 & ordet ”skingringsförbud” samt i 50 kap. 5 & och 55 kap. 5 & orden ”eller skingringsförbud” skall utgå,

dels att 10 kap. 17 5, 15 kap., 17 kap. 14 5, 25 kap. 1 och 3 åå, 26 kap., 27 kap. 10 &, 30 kap. 12 5 och 33 kap. 5 & skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 10 kap. 17 52

Ej vare på grund av vad i detta kapitel stadgas rätten behörig att upptaga:

1. tvist, som skall upptagas av annan myndighet än domstol eller av särskild domstol eller enligt lag eller författning skall omedelbart prövas av skiljemän;

2. tvist, som skall väckas vid viss domstol, om denna enligt lag eller i författning är ensam behörig att upptaga sådan tvist; i

3. tvist, som enligt lag må upptagas allenast av vissa särskilda tingsrätter, om tvisten väckes vid annan domstol;

4. tvist, som avses i 9 eller 10 & eller eljest enligt lag skall upptagas av domstol, som där sägs, om tvisten väckes vid annan domstol;

5. äktenskapsmål; 6. tvist, som angår utmätt lös 6. tvist, som angår utmätt egen- egendom eller giltigheten av lös- dom och för vilken behörig dom- öreköpsavhandling och för vilken stol är särskilt stadgad;eller behörig domstol är särskilt stadgad; eller

7. tvist, som är av beskaffenhet att kunna utan stämning upptagas av domstol.

Ej heller må på grund av vad i detta kapitel stadgas talan väckas vid domstol av annan ordning än den som för tvistens upptagande är i lag föreskriven; vad nu sagts gälle dock ej tvist, som avses i 13 &.

Yrkande om kvittning för fordran må icke upptagas av domstol, som enligt första stycket ej ägt upptaga tvist angående samma fordran.

1 Senaste lydelse av 12 kap. 3 & 1956:230, 49 kap. 4 5 1972:430, 55 kap. 5 5 1947:616.

2 Senaste lydelse 19 70:1002.

? :

Nuvarande lydelse

Om kvarstad, skingringsförbud och annan handräckning

Har part, som i rättegång yrkat betalning för fordran, visat sanno- lika skäl för sin talan och kan skäli- gen befaras, att motparten genom att avvika eller genom att undan- skaffa egendom eller annorledes undandrager sig att gälda vad ge- nom domen kan antagas komma att åläggas honom, må kvarstad läggas å så mycket av hans lösa egendom, som svarar mot skulden, eller ock, om detär tillfyllest, egen— domen ställas under förbud att säl- jas eller skingras. Skingringsförbud må ock meddelas å fast egendom, som tillhör motparten.

Kvarstad eller skingringsförbud må även läggas å egendom, till vil- ken part i rättegång påstått bättre rätt, om han visat sannolika skälför sin talan och det skäligen kan befa— ras, att motparten undanskaffar, förstör eller väsentligt försämrar egendomen.

Finnes lös egendom, som ställes under skingringsförbud, hos tredje man, mä denne förbjudas att utgiva egendomen.

25

Har part, som irättegång yrkat betalning för fordran, visat sanno- lika skäl för sin talan och kan skäli- gen befaras, att motparten begiver sig från riket utan att efterlämna känd egendom, som svarar mot hans gäld, må förbud meddelas honom att avresa från orten, med mindre han ställer pant eller borgen för skulden. Reseförbud vare ejgäl-

15 kap.

Föreslagen lydelse

Om kvarstad och annan handräck- ning

Har part, som irättegång yrkat betalning för fordran, visat sanno- lika skäl för sin talan och kan skäli- gen befaras, att motparten undan- drager sig att betala sin skuld, må förordnas om kvarstad på så myc- ket av hans egendom att fordringen kan antagas bliva täckt.

Har part, som i rättegång påstått bättre rätt till viss egendom, visat sannolika skäl för sin talan, må för- ordnas om kvarstad på egendomen, om det skäligen kan befaras att motparten undanskaffar, väsentligt försämrar eller på annat sätt förfo— gar över den till skada för parten.

Nuvarande lydelse

lande utöver tre månader efterdel- givningen. Har meddelat reseför- bud före nämnda tids utgång hävts eller eljest upphört att gälla, må nytt reseförbud avse allenast åter- stoden av sagda tid.

I beslut om reseförbud skall an- givas den ort, där den, mot vilken förbudet gäller, skall uppehålla sig, samt erinras om påföljden för över- trädelse av förbudet. Överträdes reseförbud, äge rätten på yrkande av parten förordna, att motparten skall återhäm tas och under den tid förbudetgäller hållas ihäkte.

Har part i rättegång visat sanno- lika skäl för sin talan och kan skäli- gen befaras, att motparten genom att utöva viss verksamhet eller före- taga eller underlåta viss handling el- ler genom annat sitt förhållande hindrar eller försvårar domens verkställande eller väsentligt för- ringar dess värde för parten, må vid vite förbud eller annat föreläggan- de meddelas motparten eller för- ordnas om egendoms förvaltning av god man eller om annan åtgärd, som finnes erforderlig för säkerstäl- lande av partens rätt. Föreläggande eller förordnande, som nu sagts, må ock meddelas, om det iannat fall är för parten av synnerlig vikt och det ej länder motparten till väsent-

ligt förfång.

Finnes i rättegång om bättre rätt till egendom part hava egenmäktigt skilt motparten från egendomen el- ler eljest själv tagit sig rätt, må för- ordnas, att besittning eller annat förhållande, som rubbats, genast skall återställas.

Föreslagen lydelse

35

Har part, iannat fall än som avses i] eller 2 5, irättegång visat sanno- lika skäl för sin talan och kan skäli- gen befaras, att motparten genom att utöva viss verksamhet eller före- taga eller underlåta viss handling hindrar eller försvårar utövningen av partens rätt eller väsentligt för— ringar dess värde, må förordnas om lämplig åtgärd för att säkerställa partens rä tt.

Åtgärd enligt första stycket må innebära förbud att utöva viss verk- samhet eller annat föreläggande att beakta partens anspråk vid vite, förordnande av syssloman eller meddelande av föreskrift, som är ägnad att på annat sätt förebygga in trång i partens rätt.

45

Finnes i rättegång, att part egen- mäktigt rubbat motpartens besitt— ning eller vidtagit annan olovlig åt- gärd beträffande lös ellerfast egen- , dom eller på annat sätt olovligen hindrar motparten i utövningen av rätt till viss egendom, må omedel-

Nuvarande lydelse

rättegången är.

55

Beslut om åtgärd, som avses i detta kapitel, meddelas av den rätt, där

Föreslagen lydelse

bart förordnas, att besittning skall återställas eller annan rättelse ske.

Fråga om sådan åtgärd må upptagas allenast på yrkande av part. Yrkande må ej bifallas, med mindre tillfälle lämnats motparten att yttra sig däröver. Är fara i dröjsmål, må dock rätten omedelbart bevilja åtgärden att gälla, till dess annorlunda förordnas.

Åtgärd, som avses i l, 2 eller 3 &, må ej beviljas, med mindre part, som begärt åtgärden, hos rätten ställer pant eller borgen för skada, som kan tillskyndas motpar- ten. Finnes parten ur stånd att stäl- la sådan säkerhet och har han visat synnerliga skäl för sin talan, må rätten befria honom därifrån. Från ställande av säkerhet vare kronan fri. Om pant och borgen gälle vadi utsö kningslagen är stadgat.

65

Återkallas eller förfaller talan, för vars säkerställande åtgärd enligt 1, 2 eller 3 % meddelats, eller har, då talan avser fordran, ställts pant eller borgen eller förekomma eljest ej längre skälför åtgärden, skall den av rätten omedelbart hävas. Då målet avgöres, pröve rätten, om åt- gärden fortfarande skall bestå. Rätten äge ock i samband med domen förordna om åtgärd, som nu sagts.

Rätten äge, när skäl äro därtill, på

Åtgärd, som avses i 1, 2 eller 3 &, må ej beviljas, med mindre part, som begärt åtgärden, hos rätten ställer säkerhet för skada, som kan tillfogas motparten. Finnes parten ur stånd att ställa säkerhet och har han visat synnerliga skäl för sin talan, må rätten befria honom däri- från. Kronan, kommun, landstings- kommun och kommunalförbund behöver ej ställa säkerhet.

Rätten prövar, att säkerhet, som ej godkänts av motparten, är sådan som föreskrives i 2 kap. 14 5 utsök- ningsbalken.

75

Åtgärd, som beviljats enligt 1, 2 eller 3 &, skall omedelbart hävas av rätten, om säkerhet, som tillgodo- ser ändamålet med åtgärden, ställes eller eljest skäl för åtgärden ej läng- re förekomma. Då målet avgöres, pröve rätten, om åtgärden fortfa- rande skall bestå.

Återkallas eller förfaller talan, som föranlett åtgärd enligt 1, 2 el- ler 3 5, skall åtgärden omedelbart hävas.

85

När skäl äro därtill, äge rätten på

3 Senaste lydelse 1972:430.

Nu varande lydelse

yrkande av part förordna, att åt- gärd enligt 4 5 skall gå åter.

75

Finnes kvarstad böra läggas å ar- rende, hyra eller annat dylikt, som utgår av fast egendom, förordne rätten god man att uppbära med- len; rätten meddele ock den betal- ningsskyldige förbud att utgiva något till annan än gode mannen.

Meddelas skingringsförbud å fast egendom och är synnerlig fara att egendomen genom vanvård eller annorledes väsentligen försämras, äge rätten på yrkande av part, som begärt åtgärden, förordna god man att förvalta egendomen; parten åligge att till bestridande av nödig kostnad för egendomens förvalt- ning erlägga förskott med belopp, som bestämmes av rätten.

I övrigt gälle om verkställande av åtgärd, som avses i detta kapitel, vad i utsökningslagen är stadgat.

Föreslagen lydelse

yrkande av part förordna, att åt- gärd enligt 4 5 skall gå åter.

95

Rätten äge även i samband med domen förordna om åtgärd, som avses idetta kapitel.

105

Om det finnes erforderligt, äge rätten meddela närmare föreskrif- ter om genomförandet av åtgärd, som avses idetta kapitel. 1 övrigt gälle därom vad som sägs i utsök- ningsbalken.

17 kap. 14 å3

Rätten äge, när skäl äro därtill, i dom förordna, att den må verkstäl- las utan hinder av att den icke äger laga kraft.

Beslut under rättegången, mot vilket talan ej må föras särskilt, skall genast gå i verkställighet. Vad nu sagts gälle ock beslut, varigenom rätten avvisat ombud eller biträde

Rätten äge, när skäl äro därtill, i dom förordna, att den må verkstäl- las utan hinder av att den icke äger laga kraft. När anledning föreligger, skall därvid föreskrivas, att säker- het skall ställas för skadestånd, om domen ändras.

Beslut under rättegången, mot vilket talan ej må föras särskilt, skall gå i verkställighet utan hinder av att det icke äger laga kraft. Vad nu sagts gälle ock beslut, varigenom

| | I

Nuvarande lydelse

eller ogillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rätte- gången eller utlåtit sig angående er- sättning eller förskott till biträde, vittne, sakkunnig eller annan, som ej är part eller intervenient, eller förordnat om någons hållande i häkte eller om kvarstad, skingrings- förbud eller annan handräckning eller om hävande av sådan åtgärd el- ler till biträde utsett annan, än part föreslagit. Rätten äge, när skäl äro därtill, i beslut, varigenom före- läggande meddelats part eller an- nan att förete skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning, förordna, att be- slutet må verkställas utan hinder av att det icke äger laga kraft.

Föreslagen lydelse

rätten avvisat ombud eller biträde eller ogillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rätte- gången eller utlåtit sig angående er- sättning eller förskott till biträde, vittne, sakkunnig eller annan, som ej är part eller intervenient, eller förordnat om någons hållande i häkte eller om kvarstad eller annan handräckning eller om hävande av sådan åtgärd eller till biträde utsett annan, än part föreslagit. Beträf- fande beslut, varigenom före- läggande meddelats part eller an- nan att förete skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning, äge första stycket motsvarande tillämpning.

Är särskild föreskrift meddelad därom, att dom eller beslut, som icke äger laga kraft, må verkställas, vare den gällande.

25 kap.

Är någon skäligen misstänkt för brott, varå fängelse kan följa, och kan med hänsyn till brottets be- skaffenhet, den misstänktes för- hållande eller annan omständighet skäligen befaras, att han avviker eller annorledes undandrager sig lagföring eller straff, men förekom- mer eljest ej anledning att anhålla eller häkta honom, må, om det finnes tillfyllest, i stället förbud meddelas honom att utan tillstånd lämna honom anvisad vistelseort. Oberoende av brottets beskaffen- het må ock förbud, som nu sagts, meddelas, om skäligen kan befaras, att den misstänkte genom att be- giva sig från riket undandrager sig lagföring eller straff eller gäldande av skadestånd eller annan ersätt-

154

Är någon skäligen misstänkt för brott, varå fängelse kan följa, och kan med hänsyn till brottets be- skaffenhet, den misstänktes för- hållande eller annan omständighet skäligen befaras, att han avviker eller annorledes undandrager sig lagföring eller straff, men förekom- mer eljest ej anledning att anhålla eller häkta honom, må, om det finnes tillfyllest, i stället förbud meddelas honom att utan tillstånd lämna honom anvisad vistelseort. Oberoende av brottets beskaffen- het må ock förbud, som nu sagts, meddelas, om skäligen kan befaras, att den misstänkte genom att be- giva sig från riket undandrager sig lagföring eller straff.

.

4 Senaste lydelse 1964:166.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

ning till målsägande, som kan an- tagas komma att på grund av brot- tet ådömas honom.

Reseförbud meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Fråga om reseförbud må av rätten upptagas på yrkande av undersök- ningsledaren eller åklagaren eller då rätten har att besluta om den misstänktes häktning eller hans kvarhållande i häkte. Efter åtalet äge rätten även på yrkande av målsäganden så ock självmant upptaga fråga därom.

I anledning av målsägandens an- språk på skadestånd eller annan er- sättning må undersökningsledaren eller åklagaren ej meddela rese- förbud eller hos rätten yrka sådant förbud, med mindre anspråket anmälts hos honom; rätten äge allenast på yrkande upptaga fråga om sådant förbud.

Väckes vid rätten fråga om reseförbud, skall, så snart ske kan, förhandling därom äga rum inför rätten. Om sådan förhandling gälle i tillämpliga delar vad i 24 kap. 17 5 är stadgat. Är fara i dröjsmål, må rätten omedelbart meddela reseförbud att gälla, till dess annorlunda förordnas.

26 kap.

Om kvarstad och skingringsförbud

Är någon skäligen misstänkt för brott och kan skäligen befaras, att han genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller annorledes undandrager sig att gälda böter, värdet av förverkad egendom eller annan ersättning till det allmänna eller skadestånd eller annan ersättning till målsägande, som kan antagas komma att på grund av brottet ådömas honom, må kvarstad läggas å så mycket av hans lösa egendom, som svarar mot skulden, eller ock, om det är till- fyllest, egendomen ställas under

Om kvarstad

Är någon skäligen misstänkt för brott och kan skäligen befaras, att han genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller annorledes undandrager sig att gälda böter, värdet av förverkad egendom eller annan ersättning till det allmänna eller skadestånd eller annan ersättning till målsägande, som kan antagas komma att på grund av brottet ådömas honom, må förordnas om kvarstad på så mycket av hans egendom att ford- ringen kan antagas bliva täckt.

Nu varande lydelse

förbud att säljas eller skingras. Skingringsförb ud må ock meddelas å fast egendom, som tillhör den misstänkte.

Finnes lös egendom, som ställes under skingringsförbud, hos tredje man, må denne förbjudas att utgiva egendomen.

Beslut om kvarstad eller sking- ringsförbud meddelas av rätten.

Fråga om kvarstad eller sking- ringsförbud må upptagas på yr- kande av undersökningsledaren el- ler åklagaren. Efter åtalet äge rätten även på yrkande av måls- äganden så ock självmant upptaga fråga därom.

[ anledning av målsägandens an- språk på skadestånd eller annan er- sättning må undersökningsledaren eller åklagaren ej yrka kvarstad el- ler skingringsförbud, med mindre anspråket anmälts hos honom; rätten äge allenast på yrkande för- ordna därom.

Väckes fråga om kvarstad eller skingringsförbud, skall, så snart ske kan, förhandling därom äga rum in- för rätten. Om sådan förhandling gälle i tillämpliga delar vad i 24 kap. 17 & är stadgat. Är fara i dröjsmål, må rätten omedelbart bevilja åt- gärden att gälla, till dess annor- lunda förordnas.

I avbidan på rättens beslut om kvarstad eller skingringsförbud må undersökningsledaren eller åklaga- ren taga lös egendom i förvar.

Föreslagen lydelse

Beslut om kvarstad meddelas av rätten. Fråga om kvarstad må upptagas

på yrkande av undersöknings- ledaren eller åklagaren. Efter åtalet äge rätten även på yrkande av måls- äganden så ock självmant upptaga fråga därom.

I anledning av målsägandens an- språk på skadestånd eller annan er- sättning må undersökningsledaren eller åklagaren ej yrka kvarstad, med mindre anspråket anmälts hos honom; rätten äge allenast på yrkande förordna därom.

Väckes fråga om kvarstad, skall, så snart ske kan, förhandling därom äga rum inför rätten. Om sådan för- handling gälle i tillämpliga delar vad i 24 kap. 17 få är stadgat. Är fara i dröjsmål, må rätten omedel- bart bevilja åtgärden att gälla, till dess annorlunda förordnas.

I avbidan på rättens beslut om kvarstad må undersökningsledaren eller åklagaren taga lös egendom i förvar.

Är fara i dröjsmål, må åtgärd, som nu sagts, vidtagas även av polisman; anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos undersökningsledaren eller åklagaren, som har att omedelbart pröva, om egendomen skall kvarbliva i förvar.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

45

Har undersökningsledaren eller åklagaren tagit lös egendom i förvar eller beslutat, att sådan egendom skall kvarbliva iförvar, skall han, så snart ske kan, och sist å femte dagen därefter till rätten avlåta framställning om kvarstad eller skingringsförbud. Göres ej fram- ställning, som nu sagts, skall egen- domen omedelbart återställas.

Har undersökningsledaren eller åklagaren tagit lös egendom i förvar eller beslutat, att sådan egendom skall kvarbliva i förvar, skall han, så snart ske kan, och sist å femte dagen därefter till rätten avlåta framställning om kvarstad. Göres ej framställning, som nu sagts, skall egendomen omedelbart återställas.

Då framställning inkommit, skall rätten, så snart ske kan, och, om synnerligt hinder ej möter, sist å fjärde dagen därefter hålla förhandling, som avses i 2 %. Utsättes huvudförhandling att hållas inom en vecka, sedan framställningen inkom, må dock, om ej rätten finner särskild förhandling böra äga rum, med förhandlingen anstå till huvudförhand—

lingen.

Beslutas kvarstad eller skingrings- förbud, skall, om ej rätten bestäm- mer annat, egendomen kvarbliva i myndighetens vård, till dess be- slutet verkställts.

Då rätten förordnar om kvarstad eller skingringsförbud, skall, om ej åtal redan väckts, rätten utsätta den tid, inom vilken åtal skall väc— kas. Denna må ej bestämmas läng- re, än som finnes oundgängligen er- forderligt.

Beslutas kvarstad, skall, om ej rätten bestämmer annat, egen- domen kvarbliva i myndighetens vård, till dess beslutet verkställts.

Då rätten förordnar om kvarstad, skall, om ej åtal redan väckts, rätten utsätta den tid, inom vilken åtal skall väckas. Denna må ej be- stämmas längre, än som finnes oundgängligen erforderligt.

Finnes den utsatta tiden otillräcklig, må rätten, om framställning därom göres före tidens utgång, medgiva förlängning av tiden.

Har ej inom tid, som avses i 5 &, åtal väckts eller till rätten inkom- mit framställning om förlängning av tiden eller har för skulden ställts pant eller borgen eller förekomma eljest ej längre skäl för kvarstad el- ler skingringsförbud, skall åtgärden av rätten omedelbart hävas.

Har ej inom tid, som avsesi 5 &, åtal väckts eller till rätten inkom- mit framställning om förlängning av tiden eller har för skulden ställts säkerhet eller förekomma eljest ej längre skäl för kvarstad, skall åtgärden av rätten omedel- bart hävas.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Då målet avgöres, pröve rätten, om åtgärden fortfarande skall bestå. Rätten äge ock i samband med domen förordna om åtgärd, som nu sagts.

75

ordne rätten god man att uppbära stad. I övrigt gälle därom vad som medlen; rätten meddele ock den sägs i utsökningsbalken. betalningsskyldige förbud att ut- giva något till annan än gode man-

nen.

Meddelas skingringsförbud å fast egendom och är synnerlig fara att egendomen genom vanvård eller annorledes väsentligen försämras, äge rätten förordna god man att förvalta egendomen. Avser åtgär-

den målsägandens anspråk på

skadestånd eller annan ersättning, äligge målsäganden att till bestri- dande av nödig kostnad för egen- domens förvaltning erlägga för- skott med belopp, som bestämmes av rätten," i annat fall skall sådan kostnad utgå av allmänna medel.

I övrigt gälle om verkställande av kvarstad och skingringsförbud vad i utsökningslagen är stadgat; vad där är föreskrivet om pant eller borgen skall dock ej äga tillämpning.

Vad i 25 kap. 8 äär stadgat om Vad i 25 kap. 8 äär stadgat om reseförbud äge motsvarande till— reseförbud äge motsvarande till- lämpning beträffande kvarstad och lämpning beträffande kvarstad. skingringsförbud.

8 %

Finnes kvarstad böra läggas å Rätten äge, om det finnes erfor- arrende, hyra eller annat dylikt, derligt, meddela närmare före- som utgår av fast egendom, för- skrifteromgenomförandetav kvar-

27 kap. 10 &

Beslagtaget föremål skall om- Beslagtaget föremål skall tagas i händertagas av den som verkställt förvar av den som verkställer be- beslaget eller sättas i förvar under slaget. Om det kan ske utan fara försegling; om det kan ske utan fara och eljest finnes lämpligt, må dock

5 Senaste lydelse 1972 :430.

Nuvarande lydelse

och eljest finnes lämpligt, må dock föremålet kvarlämnas i innehava- rens besittning.

Kvarlämnas föremål i innehava- rens besittning, skall förbud med- delas honom att sälja eller skingra föremålet och, om detfinnes erfor- derligt, detta genom anslag eller på annat sätt så utmärkas, att det är uppenbart, att det tagits i beslag. Föremålet må av innehavaren ny tt- jas, om ej förbud däremot finnes böra meddelas.

Föremål, som tagits i beslag, skall väl vårdas, och noggrann tillsyn skall hållas däröver, att det icke för- bytes eller förändras eller annat missbruk sker därmed.

Föreslagen lydelse

föremålet kvarlämnas hos inne- havaren.

Beträffande genomförandet och rättsverkningarna av beslag skall i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som i 17 kap. 6 och 755 utsök- ningsbalken sägs om kvarstad. Be— fogenhet, som enligt 6 5 inämnda kapitel tillkommer kronofogde— myndigheten, skall i stället utövas av undersökningsledaren, åklaga- ren eller rätten.

30 kap. 12 55

Beslut under rättegången, mot vilket talan ej må föras särskilt, skall genast gå i verkställighet. Vad nu sagts gälle ock beslut, varige- nom rätten avvisat ombud, biträde eller försvarare eller utlåtit sig angå- ende ersättning eller förskott av all- männa medel till målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sak- kunnig eller annan, som ej är part, eller angående häktning eller åt- gärd, som avses i 25—28 kap., eller till försvarare utsett annan, än part föreslagit. Rätten äge, när skäl äro därtill, i beslut, varigenom före- läggande meddelats part eller an- nan att förete skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning, förordna, att be- slutet må verkställas utan hinder av att det icke äger laga kraft.

Beslut under rättegången, mot vilket talan ej må föras särskilt, skall gå i verkställighet utan hinder av att det icke äger laga kraft. Vad nu sagts gälle ock beslut, varigenom rätten avvisat ombud, biträde eller försvarare eller utlåtit sig angående ersättning eller förskott av all— männa medel till målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sak- kunnig eller annan, som ej är part, eller angående häktning eller åt- gärd, som avses i 25—28 kap., eller till försvarare utsett annan, än part föreslagit. Rätten äge, när skäl äro därtill, i beslut, varigenom före- läggande meddelats part eller an- nan att förete skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning, förordna, att be- slutet må verkställas utan hinder av att det icke äger laga kraft. När an- ledning föreligger, skall därvid före-

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

skrivas, att säkerhet skall ställas för skadestånd, om beslutetändras.

Är särskild föreskrift meddelad därom, att dom eller beslut, som icke äger laga kraft, må verkställas, vare den gällande.

Tredskodom delgives rättens försorg endast

om den innebär att fordran fast- ställes att utgå med särskild för- månsrätt i fast egendom eller tomträtt,

om den part som yrkat tredsko- domen begär det, eller om part beviljats rättshjälp ge-

genom

33 kap. 5 56

Tredskodom delgives rättens försorg endast

om den innebär att fordran fast- ställes att utgå med särskild för- månsrätt i läs eller fast egendom,

om den part som yrkat tredsko- domen begär det, eller

om part beviljats rättshjälp ge- nom beslut av rättshjälpsnämnden.

genom

nom beslut av rättshjälpsnämnden.

]. Denna lag träder i kraft den 1 januari . . .

2. Vad som i 10 kap. 17 & idess äldre lydelse sägs om behörig domstol i fråga om tvist angående giltigheten av lösöreköpsavhandling skall alltjämt tillämpas beträffande tvist om avhandling som upprättats före ikraftträdandet av denna lag.

3. Reseförbud, som meddelats enligt 15 kap. eller enligt 25 kap. för säkerställande av skadestånd eller annan ersättning till målsägande, skall upphöra att gälla, när nya lagen träder i kraft.

4. I fråga om skingringsförbud som enligt 15 eller 26 kap. meddelats före nya lagens ikraftträdande skall tillämpas vad som är föreskrivet om kvarstad.

5. Vad som i nya lagen föreskrivs om villkor för kvarstad inverkar ej på giltigheten av kvarstad som beviljats före nya lagens ikraftträdande.

6. Har beslag ägt rum före nya lagens ikraftträdande, skall 27 kap. 10 5 nya lagen gälla i fråga om rättsverkningarna.

6 Senaste lydelse 1972z430.

Förslag till

Lag om ändring i Iagsökningslagen ( 1946 2808)

Härigenom förordnas, att 10, 12, 14, 16 och 36 åå Iagsökningslagen

(1946z808) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Nekar den som sökes sin hand och förskrivning och har han ej för- ut vid domstol eller inför överexe- kutor eller ock, enligt å handlingen tecknat behörigt bevis, i tillkallat vittnes närvaro inför landsfiskal, stadsfogde eller notarius publicus erkänt handlingen, förordne rätten att målet skall såsom tvistigt hän- skjutas till rättegång.

Gör gäldenären mot kravet annan invändning än i 10 och 11 åå sägs och vill styrka den, skall han genast förete sina bevis; ej må andra än skriftliga bevis gälla. Finnes gälde- nären hava skäl för invändningen, hänskjute rätten målet såsom tvistigt till rättegång.

Grundas kravet å fordringsbevis vari gäldenären betingat sig veder- lag för den utfästa betalningen och gör gäldenären invändning som har avseende å vederlaget, skall målet såsom tvistigt hänskjutas till rätte- gång, om gäldenären förebragt sannolika skäl för invändningen el- ler borgenärens rätt till betalning eljest finnes stridig.

14s

Vill gäldenären kvitta sin skuld mot fordran hos borgenären och är denna fordran sådan att den kan ut- krävas genom lagsökning, förordne

Föreslagen lydelse