Prop. 1990/91:182

om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Regeringens proposition % 1990/91: 182

om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt 338191- 2 - - administrativt bistånd i tullfrågor '

Regeringen föreslår riksdagen att anta det Förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 april 1991.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Anita Gradin

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrå- gor. Överenskommelsen syftar till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndigheterna säkerställa en effektiv tillämpning av tullagstiftningen och att underlätta ingripanden mot överträdelser av denna.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 april 1991

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Eng- ström, Hjelm-Wallén. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Hellström. Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén. Freivalds. Lööw. Persson. Molin. Sahlin. Larsson, Åsbrink

Föredragande: statsrådet Gradin

Proposition om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

1. Inledning

Förhandlingar mellan Sverige och Polen har lett till enighet om ett förslag till överenskommelse om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. Förslaget bör i engelsk text och svensk översättning bifogas protokollet i detta ärende som bilaga.

Regeringen beslöt den 7 mars 1991 att förslaget till överenskommelse skulle undertecknas. Så skedde den 16 april 1991.

2. Föredraganden 2.1 Allmänt

Den kontroll av resande- och varutrafiken som tullverket har att utföra bl.a. för att hindra smuggling och bekämpa ekonomisk brottslighet har blivit en alltmer krävande uppgift. En av orsakerna till detta är att den ekonomiska brottsligheten liksom smugglingen av främst narkotika i ökad utsträckning tenderar att organiseras internationellt. Mellanstatligt administrativt bi- stånd i tullfrågor är en metod att möta denna utveckling.

Sverige har godkänt tullsamarbetsrådets Customs Co-operation Council (CCC) -— rekommendation den 5 december 1953 om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. Enligt denna gäller bl.a. att tullmyndig- heten i en medlemsstat på begäran av tullmyndigheten' i en annan med- lemsstat skall övervaka försändelser av varor som är föremål för omfattan- de varusmuggling. Vidare skall tullmyndigheterna tillhandahålla varandra upplysningar om smuggling som är föremål för undersökning i någon annan av medlemsstaterna samt om nya metoder och medel för tullbedrä- gerier och översända de rapporter och utredningar om brottstyper som kan antas vara av värde för andra medlemsstater. 1 rekommendationen förut-

Prop. 1990/911182

I—J

ses ocksåatt de anslutande staterna skall kunna ingå överenskommelser - om bilateralt administrativt samarbete. -

Sverige har även godkänt andra rekommendationer av tullsamarbetsrå-' det. Så är fallet i fråga om en rekommendation den 8 juni 1967 om ceiit'ral registrering av upplysningar om tullbedrägerier. Nämnda rekommendation har den 22 maj 1975 ersatts av en ny i samma ämne.

I samband med att Sverige beslöt att godkänna sistnämnda rekommen- dation godkändes för svensk del också en den -9 juni 1977 av CCC antagen - konvention (den s.k. Nairobikonventionen. prop. 1982/83235. SkU 10, rskr. 121. SFS 1983:682) om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott. jämte vissa konventionsbilagor. - Med tullbrott avses i konventionen varje överträdelse eller försök till över- trädelse av en författningsbestämmelse som gäller införsel. utförsel eller" , transitering av varor och vars efterlevnad övervakas av tullladministratio-v. .

nerna. - . En rekommendation som särskilt avser illegal handel med narkotika och

psykotropa ämnen antogs av CCC den 8 juni 1971. Enligt denna gäller -. bl.a. att medlemsstaternas tullmyndigheter utan begäran och utan dröjs- mål skall lämna andra berörda tullmyndigheter alla tillgängliga'upplys- ningar om gärningar som innebär eller misstänks innebära eller sannolikt kan ge upphov till illegal handel med narkotika eller psykotropa ämnen.

Nya medel eller metoder som används för illegal handel med angivna och . .

nya produkter. vilka förekommer vid sådan handel, skall vidare rapporte- ras. Sverige har godkänt också denna rekommendation.

Sverige har tidigare ingått bilaterala avtal om tullsamarbete med För- bundsrepubliken Tyskland (jfr prop. 1973:117. SkU 36. rskr. 194 och prop. 1975/76:74. SkU 16. rskr. 53, SFS 1976:929), med Frankrike (jfr prop. 1983/84:93, SkU 23, rskr. 146, SFS 1985:79), med Nederländerna (jfr prop. 1984/85: 183, SkU 56, rskr. 284. SFS 1986: 17), med Storbritan- nien och Nordirland (jfr prop. 1985/86:26, SkU 6. rskr. 24, SFS- 1986:710), med Amerikas Förenta Stater (ifrprop. 1987/88z38. SkU 4. - rskr. 23. SFS 1988: 146) samt med Spanien (jfr prop. 1988/89: 127, SkU 34. rskr. 271, SFS 1989:698). Härutöver har Sverige ingått ett multilate'ralt avtal med de nordiska länderna i-samma'ämne (jfr prop. 1980/81: 169; - SkU 53, rskr. 315, SFS 1982: 801 ). Samtliga dessa avtal. liksom det förelig-. . gande förslaget till överenskommelse, har hämtat sina väsentliga drag från ett modellavtal som utarbetats av CCC ..

2.2. Förslaget till överenskommelse

Den nu aktuella överenskommelsen syftar i-likhet med den tyska, 'den- nordiska. den franska. den nederländska. den brittiska. den amerikanska . och den spanska överenskommelsen till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndigheterna säkerställa en riktig tillämpning .av-tullagstift-

ningen och till att underlätta bekämpandet av överträdelser av densamma. ' Detta skall ske genom utväxling av tillgänglig information. genom utred- ningsarbete eller särskild övervakning m. m. Till skillnad från vad som gäller den franska. nederländska, brittiska,'amerikanska och spanska, men i likhet

'med den'nordiska'och den tyska överenskommelsen,omfattar den svensk- polska överenskommelsen bistånd vid indrivning av tullar. skatter eller andra avgifter för den andra-statens räkning.-

Den föreliggande överenskommelsen omfattar-en inledning och 19 ar-

tiklar. I inledningen framhålls bl.a.-vikten av en korrekt tillämpning aV' - tullagstiftningen samt samarbetets betydelse för att öka effektivitetenav åtgärder mot tullbrott. ' '

1 artikel I definieras bl.a. tre centrala begrepp; nämligen ”tullagstift- ning", "brott” och ”tullmyndighet”. Med "tullagstiftning" avses bestäm- melser i lag eller annan författning som rör import; export eller transitering av varor. Med "tullmyndighet” avses 'för svenskt vidkommande general- tullstyrelsen samt med ”br'ott" varje överträdelse av tullagstiftningen liksom varje försök till sådan överträdelse. Dessutom definieras begreppen ' ”begärande tullmyndighet” samt ”anmodad tullmyndighet”. Artikel 2 innehåller bestämmelser om överenskommelsens tillämpnings- område. Enligt denna skall ömsesidigt bistånd lämnas i enlighet med - bestämmelserna i överenskommelsen i syfte att tillförsäkra en korrekt tillämpning av tullagstiftningen samt att förhindra. utreda och bekämpa brott mot tullagstiftningen. Bistånd skall Också kunna lämnas när det behövs för att delge handlingar samt driva in obetalda fordringar. Bistånd skall lämnas i enlighet med det anmodade landets lagstiftning och' inom ramen för tullmyndigheternas behörighet och resurser. Om nödvändigt skall en tullmyndighet ombesörja att biståndet utförs av'en' annan behörig myndighet i enlighet med det anmodade landets lagstiftning. ' Bistånd enligt avtalet kan i huvudsak indelas i tre kategorier, nämligen utbyte av upplysningar, artiklarna 3— 7, övervakning av personer, varor och transportmedel. artikel 8 samt undersökningar. artikel 9 . Även 'om skyldigheten att medverka i de flesta av dessa fall föreligger först efter be- gäran från det andra landets tullmyndighet kan det finnas tillfällen då in- formation kan överlämnas spontant. t. ex. om-den ena parten upptäcker att- förberedelser pågår för narkotikasmuggling till den andra" partens" territo- rium. | ' " ' Artikel 9 ger även möjlighet att. när den anmodade tullmyndigheten så anser lämpligt. i visst fall låta en tjänstemän från det begärand'e landet vara - närvarande vid en undersökning.

I enlighet med artikel 10 kan endera partens tullmyndighet-på begäran bemyndiga sina tjänstemän att inställa sig som vittnen eller sakkunniga vid den andra partens domstolar eller myndigheter.

[ artikel ]] regleras hur mottagen information skall behandlas från sekretessynpunkt. Informationen underkastas samma sekretesskydd som gäller motsvarande information i den mottagande staten. Erhållen infor- mation får användas för annat ändamål än överenskommelsens syften- endast efter skriftligt samtycke från den'tullmyndighet som lämnat uppgif- terna. Förbehållsregeln gäller dock ej information om narkotika och psyko- tropa ämnen. Artikeln innehåller också vissa bestämmelser om rätten att använda informationen vid administrativa och rättsliga myndigheter. Artikel [2 innehåller bestämmelser om delgivning. Artikel 13 reglerar indrivning'av tull och andra skattefordringar och av-

gifter som debiterats i enlighet med tullagstifningen av tullmyndighetlDe obetalda fordringarna är inte förenade med någon förmånsrätt och konkur; sansökan kan inges mot gäldenären endast om både den begärandc och den

anmodade tullmyndigheten är överens. lndrivning av böter och förverkan- .- ." .. . ' debelopp ligger utom ramen för överenskommelsen. lartikel 14 beskrivs hur en framställning om bistånd skall vara utformad. 1 brådskande fall får den vara muntlig, men den skall då bekräftas skriftligen. .

1 artikel 15 återfinns en möjlighet att göra undantag från tillämpningen av avtalet. Tullmyndigheten' kan enligt denna artikel vägra att tillmötesgå en framställning om bistånd om det kan anses att ett efterkommande skulle strida mot den egna statens suveränitet. säkerhet, allmänna rättsprincipcr eller andra väsentliga intressen. Bistånd kan också vägras om det skulle innebära en kränkning av industriell, kommersiell eller yrkesmässig hem- lighet. ' '

1 artikel 16 regleras frågan om kostnader. 1 artiklarna 17— ]9 regleras hur utbyte av bistånd skall ske territoriell tillämplighet och ikraftträdande samt uppsägning.

2.3 Godkännande av överenskommelsen '

Mitt förslag: Riksdagen bör godkänna överenskommelsen mellan Sverige och Polen om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.

Skälen för mitt förslag: Enligtlmin mening möjliggör överenskommelsen ett effektivare samarbete mellan de båda ländernas tullmyndigheter. Sär- skilt viktigt anserjag det vara att tullens möjligheter att ingripa mot narko- tikasmuggling ökar genom tillämpningen av avtalet.

Det är angeläget att-genom samarbete med Polen öka möjligheterna för de svenska tullmyndigheterna att. motverka narkotikasmuggling. Ett ut- ökat samarbete mellan tullmyndighcterna är en viktig faktor för att för- hindra att narkotika när Sverige. Även i kampen mot den ekonomiska brottsligheten anserjag att ett tullsamarbetsavtal kan fylla viktiga funktio- ner. . ' . . |

Det har i det konkreta arbetet med att motverka smuggling och andra ekonomiska brott visat sig att bilaterala tullsamarbetsavtal utgör ett mye- ket viktigt hjälpmedel. Bistånd och informationer kan utväxlas snabbt och med undvikande av onödiga mellanhänder. Erhållen information kanali- scras direkt till berörda tjänstemän. Uppgifter som lämnas, kan också användas vid domstolsförfaranden och administrativa förfaranden-vid in- gripanden mot tullbrott.

Utöver det mer allmänna tullsamarbetet som' bedrivs inom ramen för

CCC har alltså de bilaterala samarbetsavtal som på senare år ingåtts medde flesta av våra större handelspartners visat sig vara viktiga instrument i kam— pen mot bl. a. narkotikasmuggling. Detta samarbete kan. nu utsträckas till att gälla även tullsamarbetelmed Polen. Jag förordar således att överenskom- melsen godkänns.

Den grundläggande lagstiftning som bedömts erforderlig för att i Sverige lägga förhållandena tillrätta "för administrativt samarbete med utländsk tullmyndighet har genomförts i Samband ined det tidigare nämnda svensk- tyska tullsamarbetsavtaletl Sålunda innehåller lagen (1973:431) om Utred-' ning angående brott mot utländsk tullag ett bemyndigande för regeringen att föreskriva att bistånd för utredning angående brott mot utländsk tullag skall lämnas främmande stat genom svensk tullmyndighet i den mån det påkallas av överenskommelse mellan Sverige' och främmande stat 'om ömsesidigt bistånd för att förhindra. utreda och beivra 'brott mot utländsk tullag. Vidare finns föreskrifter om delgivning av handlingar samt indriv- ning i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga. Det är således min bedömning att någon'kompletterande lagstiftning inte behövs för att Sverige skall kunna infria sina åtaganden enligt överenskommelsen.

När det gäller bestämmelser om sekretess inom bl. a. tullömrå'det finns regler i 9 kap. 1 — 3 && sekretesslagen (1980: 100). vilka tar sikte på sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållanden av såväl personlig som ekonomisk natur. 1 & gäller sekretess i myndighets verksamhet som avser

bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av . underlag för bestämmande av skatt. 2 5 omfattar bl.a. ärenden om kontroll beträffande skatt eller om säkring'såtgärd i samband med sådan kontroll samt annan versamhet som avser tullkontroll o'ch so'm'inte faller under l 5. Av 3 & första stycket följer att'sekretesse'n enligt 1 och 2 95, med' de rekvisit som där anges. också gäller. i den mån riksdagen har godkänt avtal härom med främmande stat. i ärende om handräckning eller bistånd som myndig- het lämnar åt myndighet eller annat organ i den staten'i verksamhet som motsvarar den som av'ses i nämnda paragrafer. Absolut sekretess gäller enligt 3 åandra stycket i b'eskattnings- och indrivningsverksamhet för upp- gifter som svenska myndigheter erhållit enligt sådana avtal. om det inne- håller en klausul om att' uppgifterna 1nte får lämnas vidare 1 det fallet. 1 fråga .om sådan sekretess få1 inte föreskrifterna' 1 14 kap. 1—3 Så om vissa' in- ' - skränkningar' 1 sekretessn tillämpas 1 strid med avtalet. Sekretess med särskild inriktning på tullverkets brottsbekämpande verk"- asmhet regleras' 1 5 kap. 1 5. som avser sekretess med hänsyn främst' till' intresset av att förebygga eller beivra brott. Dessutom finns regler i 9 kap. 17ä om sekretess till skydd för enskilds förhållanden 'i Utredning enligt ' bestämmelserna om förundersökning i brottmål, ang'elägethet som' avser-

anvandnmg av tvångsmedel' 1 sådant mål eller annan verksamhet 1 övrigt för att förebygga. uppdaga. utreda eller beivra br'ott.

För uppgifter som omfattas av sekretess och som skall lämnas till utländsk tullmyndighet gäller bestämmelserna i 1 kap. 3 åtredje stycket sekretess- lagen. Här sägs att uppgift som omfattas av sekretess inte-får röjas för bl. a.

'Prop. 1990/91:182

utländsk myndighet annat än om utlämnande sker i enlighet med särskild ' .' ' föreskrift därom i lag eller förordning eller om uppgiften'i motsvarande fall" , skulle få utlämnas till svensk myndighet och det enligt den 'utlämnan'de- myndighetens prövning står klart. att det är förenligt med svenska' intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten. Om riksdagen god- ' känner överenskommelsen bör således genom en förordning slås fast att den

-- svenska tulladministrationen skall lämna uppgifter i enlighet med de öve- -- ' renskomna-bestämmelserna. Bestämmelser om tullmyndighets rätt att föra

egna spaningsregister finns i 10 a & lagen (l965:94)-om polisregister m.m. . Frågan om sekretess för uppgifter i sådana spaningSregister regleras i 7 kap! 179' sekretesslagen. Av denna paragraf följer bl.a. att sekretess gäller för uppgifter som har tillförts det" aktuella registret ocg att beträffande utläm- _ nande av sådana uppgifter gäller vad som är föreskrivet i lagen om polisre- gisterm. m. ochiförordningsom harstödilag. Vidare sägsatt föreskrifterna i 14 kap. om vissa inskränkningar' 1 sekretessen bl. 'a. för utlämnande av uppgift till myndighet inte gäller: 1 fråga om sekretess enligt denna paragraf. 1 lOaå tredje stycket lagen' (1965: 94) om polisregister m.m. föreskrivs sålunda att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, generaltull- styrelsen får förordna att uppgifter skall lämnas från register enligt paragra— fen, om uppgifterna behövs för att fullgöra skyldigheter som Sverige eller svensk tullmyndighet har enligt överenskommelse med främmande stat. Ett dylikt förordnande finns'intaget i 6 åandra stycket förordningen (1987: 864) _ | om tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag. nu har anfört hemställer' jag att regeringen ' föreslår riksdagen

att godkänna överenskommelsen mellan Sverige och Polen om,

ömsesidigt administrativt bistånd 1 tullfrågorp . Ärendet bör behandlas under innevarande riksmöte;

4 Beslut-

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- .

den har lagt fram. . .

AGREEMENT'BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND REGARDING MUTUAL ASSISTANCE lN CUSTOMS MATTERS

THE GOVERNMENTS OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF 'PO- LAND, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that. offences against customs legislation are prejudicial to the economic. fiscal, social and commercial interests of their respective countries' as well as to the legitimate interests oftrade:

CONSIDERING the importance of assuring the accurate assessment and collection of customs duties. other taxes. fees or charges on im- portation or exportation of goods. as well as the proper implementa— tion of provisions of prohibition, restriction and control; CONVlNCED that efforts to prevent offences against customs legislation and efforts to ensure ac- curate collection of import and ex- port duties and taxes can be rende- red more effective through co-ope- ration between their customs authorities; '

HAVING REGARD TO the Re- -

commendation of the Customs Co- operation Council on mutual admi- nistrative assistance of December 5, 1953;

HAVE AGREED AS FOL- LOWS:

DEFINITIONS AR TICLE ]

For the. purposes of the present Agreement.

l. "Customs legislation" shall mean provisions laid down by law or regulation concerning the impor- tation. exportation and transit of goods. whether relating to customs duties. other taxes. fees or charges

ÖVERENSKOMMELSE ' MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN POLENS REGERING OM öMSESIDIG'T BISTÅND 1 TULLFRÅGOR

KONUINGARIKET SVERIGES OCH R'EPUBLIKEN' POLENS REGERINGAR. nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM BEAKTAR att brott-mot tullagstiftningen skadar deras re- . spektive länders ekonomiska. fiska-

la. sociala och kommersiella intres-

sen liksom handelns legitima in- .'

tresSen:

SOM BEAKTAR vikten av att säkerställa ett riktigt fastställande och en riktig uppbörd av tullar, andra skatter eller avgifter vid im- port eller export av varor, liksom en korrekt tillämpning av föreskrif- ter om förbud. restriktioner och kontroll; ' ' ' '

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM

att bemödanden att förhindra brott' -

mot tullagstiftningen och bemö- danden om att säkerställa en riktig uppbörd av import- och export- tullar och skatter kan göras mer ef- fektiva genom samarbete mella'n deras tullmyndigheter;

SOM UPPMÄRKSAMMAR tull- samarbetsrådets rekommendation om ömsesidigt administrativt bistånd av den 5 december 1953;

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE:

DEFINITIONER A R TI KE L 1

I denna överenskommelse avses med

]. "Tullagstiftning", föreskrifter i lagar eller andra författningar rö- rande import. export och transite- ring av varor. vare sig det gäller tullar. andra skatter eller avgifter som påförs av tullmyndigheter. el-

_ Bilaga 1 '

levied .by customs authorities. or to measures Ofprohibition. restriction or control.

2. "Offence" shall mean any vio- lation of customs legislation as well as any attempted violation of such legislation.

3. ”Customs authority" shall mean in the Kingdom of Sweden,

the Board of Customs (Generaltull- .

styrelsen); and in the Republic of Poland. the President of the Cen- tral Board of Customs (Prezes Glownego Urzedu Cel). -

4. "Applicant customs authori- ' ty” shall mean the competent 'cus- toms authority of a Contracting Party which makes a request for as- sistance in Customs matters.

5. "Requested customs authoria ty” shall mean the competent cus- toms authority of a Contracting Party which receives a request for assistance in customs matters. '

SCOPE OF AGREEMENT ARTICLE 2

1. The Contracting Parties shall, through their customs authorities and in accordance with.;the provi- sions set out in this Agreement. af- ford each other mutual assistance (a) in order to ensure that cus- toms legislation is properly fol- lowed; (b) in order to prevent, investiga- te and combat offences against cus- toms legislation; (c) in cases concerning delivery/

notification of documents ' regar- . . ding application of customs legisla- "

tion;

(d) in cases concerning recovery ' of claims related to customs legisla-'

tion.

2. Assistance within the fran1e-' _

work of this Agreement shall be rendered' in accordance' with' the le- gislation of the requested Contrac- ting Party and within the compe- tence and resources of the reques- ted customs authority. Ifn'ecessary,

a customs authority can'arrange for assistance to be provided by an-

ler avser förbud. restriktioner eller kontroll. -

2. ”Brott". varje överträdelseav tullagstiftningen liksom varje för-.- ' sök till sådan överträdelse.

3. ”Tullm'y'ndig'het”. i Konunga- riket Sverige generaltullstyrelsen och i Republiken Polen Prezes Glownego Urzedu Cel. '

4 '”Begära'nde tullmyndighet”, behörig tullmyndighet'i en avtals- slutande part som gör en framställ- ning Om bistånd i tullfrågor.'

5. ”Anmodad tullmyndighet". behörig tullmyndighet i en avtals- slutande part' som-mottar en fram- ställning om bistånd i tullfrågor. '

TILLÄMPNINGSOMRÅDE- ARTIKEL 2

'. 1. De avtalsslutande parterna..

skall, genom sina tullmyndigheter och i enlighet med bestämmelserna i denna överenskommelse. lämna varandra ömsesidigt bistånd

- . a) i syfte att säkerställa att tull-

lagstiftningen vederbörligen efter- levs;

b) i syfte att förhindra. utreda och beivra brott mot tullagstift-

ningen; . ' e) i ärenden angående. delgiv-

ning/underrättelse i samband med tillämpning av tullagstiftningen;

d)' | ärenden angående indrivning " av fordringar som hänför sig t'ill '

tulllagstiftningen'. 2 Bistånd enligt denna överens-

k'Ommelse skall lämnas i enlighet " 'med den anmodade avtalsslutande

partens lagstiftning och inom ra- men för den anmodade tullmyndig-

he'tens befogenheter och resurser. _ ' Om så är nödvändigt. kan en tull-- myndighet ombesörja att bistånd lämnas av annan behörig myndig-

Prop. 1990/911182

Bilaga 1 -

other. competent authority. in ac-- cordance with the legislation of the requested C ontracting Party.

COMMUNICATION OF ' ' INFORMATION

ARTICLE 3

1. The customs authorities shall... upon request. supply to. each other all information which may help to ensure accuracy in: (a) the collection of customs du- ties. other taxes. fees and charges levied by customs authorities and,; in particular. information which may help to assess the value of

goods for customs purposes and._to _

establish their tariffclassifieation;

(b) the implementation ofimport-__-; and export prohibitions and restric- tions.; '

gin. when assistance cannot be ren- dered according to Other agree- ments. -

2 If the requested customs au- '

thority does not have the informa- tion asked for. it shall-seek that in-' formation in accordance .with the. legislation of the requested Cont- racting Party. - 3. The requested customs autho- rity shall seek the information as if it was acting on its own ac'count. -.

ARTICLE 4

The customs authorities shall, upon request, supply to each other any information showing that: '_

(a) goods imported into one Contracting Party have been law- fully exported from the other Cont- racting Party.:

(b) goods exported from one Contracting Party have been law- fully imported into the other Cont- racting Party;

(c) goods which are granted fa- vourable treatment upon exporta- tion from one Contracting Party have been duly imported into the Other Contracting Party. it being

'het i enlighet med den anmodade

avtalsslutande partenslagstiftning.

UTBYTE AV UPPLYSNINGAR

ARTIKEL 3

l. -Tullmyndigheterna skall, . på begäran. lämna varandra alla upp- lysningar som kan bidra till att sä- kerställa noggrannhet vid a) uppbörd av tullar. andra skat-

ter och avgifter som påförs av tull- . -n1yndigheterna och särskilt upplys-.

ningar som kan vara till hjälp vid . tullvärdebestämning och. klassifice- _ring enligt tulltaxan;

b) tillämpning av bestämmelser

..o_m import- och exportförbud och . .. .- .restriktioner; (c) the application of' r'ule's 'o'f ori- . -,

- _c). tillämpning av ursprungsreg— ler. när bistånd inte kan lämnas en- ligt andra överenskommelser.

2. Om den anmodade tullmyn- digheten inte har de efterfrågade upplysningarna. skall den söka in— hämta dessa i enlighet med den an- modade avtalsslutande partens lag-

' stiftning. 3. Den anmodade tullmyndighe-- ten skall söka inhämta upplysning- .

arna som om den handlade för egen räkning.

ARTIKEL 4

Tullmyndigheterna skall. på be- gäran, lämnavarandra alla upplys- ningar som utvisar att

a) varor som importeras till den ena avtalsslutande parten har ex- porterats lagligt från den andra av- talsslutande parten:

b) varor som exporteras från den ena avtalsslutande parten har im'- porterats lagligt'. till den andra av- talsslutande parten.;

c) varor som medges förmånsbe— handling vid export från den ena avtalsslutande parten har importe- rats i vederbörlig ordning till den andra avtalsslutande parten. 'varvid

Bilaga 1

understood that information shall _also be provided on any customs control measures to which the goods have been subjected.

ARTICLE 5

The customs authority of one' Contracting Party shall, on its own initiative or upon request, supply to the customs authority of the other Contracting Party all infor- mation likely to be of use to it rela-' _ ting to offences against customs le- gislation and, in particular. regar- ding:

(a) persons known or suspected of committing offences against 'the customs legislation of the other Contracting Party; (b) new ways and means emplo- yed in committing offences against' customs legislation;

(c) goods known to be_.the subject. . of illicit traffic; .

(d) means of transpo'rt know'n or suspected of being used in commit- ting offences against the' customs legislation of the other Contracting Party.

ARTICLEG

The customs authority of one Contracting Party shall. on its own initiative or upon request. supply to the customs authority of the other Contracting Party reports. re- cords of evidence or certified copi- es Of documents giving all available information on transactions. detec- ted or planned, which constitute or appear tO constitute an offence

förutsätts att upplysningar även skall ges om eventuella tullkontroll- åtgärder som varorna underkastats. '

. ARTIKEL5 _ Den ena avtalsslutande 'parte'ns '

tullmyndighet skall, självmant eller på begäran, lämna den andra av- talsslutande partens tullmyndighet alla upplysningar avseende brott

mot tullagstiftningen. som denna' kan ha nytta av. och särskilt upplys- ningar om

'är) personer som är kända eller misstänkta för att'begå brott mot den andra avtalsslutande partens

. tullagstiftning; b) nya hjälpmedel och metoder som används vid brott mot tullag-

stiftningen,

c) varor som är kända för att vara föremål för olovlig trafik

d') transportmedel som är kända

. eller misstänkta för att användas

vid brott mot den andra avtalsslu- tande partens tullagstiftning.

ARTIKEL 6

Den ena avtalsslutande partens tullmyndighet skall, självmant eller på begäran; lämna den andra av- talsslutande partens tullmyndighet rapporter. urkunder innehållande. bevis 'eller bestyrkta kopior av handlingar med alla tillgängliga upplysningar om upptäckta eller planerade transaktioner. som utgör eller förefaller utgöra ett brott mot

against the customs legislation of den senare avtalsslutande partens

that Contracting Party.

Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be in- suflicient. Files and documents which have been transmitted shall be returned at the earliest opportu- n1ty.

tullagstiftning.

Akter och' handlingar i original skall efterfrågas enbart då bestyrkta kopior ej är tillräckligt. Akter och handlingar som har överlämnats skall återlämnas så snart som möj- ligt.

Bilaga 1 - --

ARTICLE 7

The documents provided for in this Agreement may be replaced by- computerised information produ- ced in any form for the same purpo- se. All relevant information for the interpretation or utilisation of the material should be supplied at the same time.

SURVEILLANCE OF PERSONS,.

GOODS AND MEANS OF TRANSPORT

ARTICLE 8

The customs authority of one Contracting Party shall, within its competence and resources. on its own initiative or upon request of the customs authority of the other

Contracting Party, main_tain sur-_

eillance over: (a) the movements, particularly entry into and exit from its territo- ' ry, of persons known or suspected of committing offences against cus- toms legislation of the other Cont- racting Party:

(b) any means of transport known or suspected of being used for committing offences against the customs legislation of the Other Contracting Pany;

(c) movements of goodswhich. are reported by the customs-autho—' rity of the other Contracting Party as giving rise to substantial illicit traffic to or from its territory or suspicions thereof. -

INVESTIGATIONS A R TI CLE 9

1. Upon application. the reques- ted customs authority shall initiate official inquiries concerning opera- tions which are or appear.to..be contrary to the customs-legislation of the applicant Contracting Part-y. lt shall communicate the results of such inquiries to the applicant cus- toms authority.

2. These inquiries shall be con- ducted under the legislation of the requested Contracting Party. The

ARTIKEL 7 '

De handlingar som avses i denna överenskommelse kan ersättas 'av. datoriserad information framställd i valfri form för samma ändamål. Anvisningar för tolkning och an- vändning av materialet _bör samti- digt tillhandahållas.

. ÖVERVAKNIN'G Av '

PERSONER, VAROR OCH '. .TRANSPORTMEDEL

. ARTIKEL 8

_Den ena avtalsslutande partens

tullmyndighet skall, inom ramen för '

sina befogenheter och' resurser. självmant eller på begäran av den andra avtalsslutande partens tull- myndighet. utöva övervakning av

a) resor, särskilt inresor till och utresor från sitt territorium, s'om företas av personer som är kända eller misstänkta för att begå brott mot den andra avtalsslutande par- ' tens tullagstiftning; b) transportmedel som är kända eller misstänkta för att användas vid brott mot den andra avtalsslu- tande partens tullagstiftning:

.c) varurörelser som av den andra-

avtalsslutande partens tullmyndig- het rapporteras g'e upphov till bety-

dande Olovlig trafik till eller från -

dess territorium eller misstankar därom. -

UNDERSÖKNINGAR ARTIKEL 9'

1. Den anmodade tullmyndighe- ten _skall påbegäran inledaofflci- ella undersökningar av förfaranden

_- som strider eller förefaller strida mot den begärandc avtalsslutande. partens tullagstiftning. Resultaten. av sådana undersökningar skall' meddelas den begärandc tullmyn- digheten.

2. Dessa undersökningar skall fö- retas i enlighet med den anmodade avtalsslutande partens lagstiftning.

'Prop; 1990/91: 182

' Bilaga 1

'requested customs authority shall proceed as though- it was acting on it's own' acc0unt. '

3. The requested customs autho- rity may allow officials of the appli—- cant Contracting Party-to be pre- sent at such investigations.

EXPERTS AND WITNESSES ARTICLE Io '

If the courts or the authorities of .

one Contracting Party so request in connection with offences against customs legislation brought before them.. the customs authority of the other Contracting Party may autho- rize its officials to appear as witnes- ses or experts before those courts or authorities. Such officials shall give evidence regarding facts establis- hed by them in the course of their duties. The request for appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the Official IS to appear. -

USE OF INFORMATION AND - DOCUMENTS

ARTICLE II

1. The information.. documents and other communications recei— ved under this Agreement shall not be used for purposes other than those specified in this Agreement. without the written consent of the

customs authority which furnished " them. These provisions are not' applicable to information. docu- ments and other communications concerning offences relevant to narcotic drugs and psychotropic substances.

2. Any information communica— ted in Whatever form pursuant to this Agreement shall be of a confi- dential nature. lt shall be'covered' by the obligation of official secrecy- and shall enjoy the protection ex- tended to the same kind of infor- mation and documents under the national legislation of the Contrac- ting Party which received it.

Den anmodade tullmyndigheten skall förfara som om den handlade

för egen räkning. ' - 3. Den anmodade tullmyndighe-

ten kan- tillåta den begärande av-' talsslutande partens tjänstemän att närvara vid sådana undersökning-' ar.

'SAKKUNNIGA OCH VITTNEN ARTIKEL 10_ '

'På .anmodan av den ena avtals- slutande partens domstolar .eller ' myndigheter.. vid vilka mål avseen-

de brott mot tullagstiftningen an- hängiggjorts, kan den andra avtals- slutande partens tullmyndighet be-. myndiga sina-tjänstemän att instäl- la sig som-vittnen eller sakkunniga inför dessa domstolar eller myndig- heter för att höras om sådana fakta som de inhämtat i tjänsten. Av framställningen om inställelse skall klart framgå i vilket ärende och i 'vilken egenskap tjänstemannen _ skall framträda. ' ANVÄNDNING 'Av - UPPLYSNINGAR OCH HANDLINGAR ARTIKEL ]]

1. Upplysningar. handlingar och andra meddelanden som erhållits enligt denna överenskommelse får inte användas för andra syften än de som anges i denna överenskom- melse utan skriftligt medgivande från den tullmyndighet som lämna-

. de dem. Dessa bestämmelser är ej-

tillämpliga på upplysningar. hand- lingar och andra meddelandcn an- gående brott som rör narkotika och '- psykotropa _ämnen. ' '

2. Upplysningar som lämnats en- ligt denna överenskommelse skall. oavsett i vilken form de-läm'nats. vara konfidentiella. De skall'omfat- tas av sekretesskydd och skall åt-' njuta det skydd'som ges samma slag av upplysningar och handlingar en- ligt den mottagande avtalsslutande partens nationella lagstiftning.

Bilaga 1 "

3. The customs. authorities of the

Contracting Parties may however,.

in accordance'with the purposes and within the scope of this .Agree- ment, in their records of evidence, reports. and testimonies. and in proceedings and charges brought before courts. use as evidence in- formation and documents obtained in accordance with this Agreement; .

The use made of such informa— tion and documents as evidence in courts and the weight to be atta- . ched thereto shall be determined in accordance with national legisla- tion. -

DELIVERY/NOTIFICATION

AR TI CLE I .?

Upon application, the requested customs authority shall, in accor- dance with the legislation of the requested Contracting Party. de- liver/notify to the natural or legal persons concerned, residing or es- tablished in its territory, all docu- ments and decisions falling within

the scope ofthis Agreement, which .

emanate from the applicant Cont- racting Party.

ASSISTANCE IN RECOVERY ' ARTICLE 13-

l. Upon application. the reques- ted customs authority shall take ne- cessary steps to recover customs duty claims. Such claims also inclu- de other taxes, charges, fees and in- terests thereupon levied and collec- ted in accordance with customs le- gislation by customs authorities.

2. The provisions of paragraph 1 shall apply only to customs duty claims which exceed a minimum amount. to be established in accor- dance with Article 17: 1, and form the subject of an instrument per- mitting their enforcement in the applicant Contracting Party.

3. A request for recovery of a claim must be accompanied by an Official or certified copy of the in-

3. De avtalsslutande parternas tullmyndigheter får emellertid. i enlighet .medsyftena och inom ra- .men för denna överenskommelse. i . sina urkunder innehållande bevis, rapporter och vittnesmål samt vid förhandlingar och .åtal inför dom- stol som bevisning använda upplys- ningar och handlingar som erhållits enligt överenskommelsen. _ . Rätten att åberopa sådana upp- lysningar och handlingar som bevis inför domstol och de'n vikt som skall fästas därvid avgörs av den nationella lagstiftningen.

DELGIVNING/ UNDERRÄTTELSE

ARTIKEL I_2

På begäran skall den anmodade .

tullmyndigheten, .i enlighet med den anmodade avtalsslutande par- tens lagstiftning. delge berörda fy- siska eller juridiska personer, som är bosatta eller etablerade på dess territorium, alla handlingar och be- slut inom ramen för denna överens- kommelse, som härrör från den be- gärandc avtalsslutande parten.

BISTÅND MED INDRlVNING ARTIKEL 13 ' ' ' ' 1. På begäran skall den anmoda- ' de tullmyndigheten vidta nödvän- . - diga åtgärder för att indriva tull-

_ fordringar. Sådana fordringar inne-

fattar även andra skatter, avgifter och ränta på dessa. som påförs och

uppbärs av tullmyndigheterna .i en- .

lighet med tullagstiftningen.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall endast tillämpas på tullford- ringar, vilka överstiger ett minimi- belopp som skall fastställas i enlig- het med artikel l7:1 och grundas på en handling som tillåter att de indrivs i den begärande partens territorium.

3. Till en framställning om in- -

drivning av en fordran skall bifogas en officiell ellerbestyrkt kopia av

Prop. 1990/91: 182

strument permitting its enforce- ment and a translation in accordan- ce with the provisions 'of Article 14:3.

4. The instrument permitting en- forcement of the claim shall, where appropriate and in. accordance with the legislation of the requested Contracting Party, be'accepted, re- cognized, supplemented or repla- _ ced by an instrument authorizing enforcement in that Contracting Party.

5. Questions concerning'any pe- riod beyond which a claim _cannot be enforced shall be governed by the legislation of the requested Contracting Party.

6. Claims to be recovered shall not be given preferential treatment in the requested Contracting Party.

7. A bankruptcy petition against.

the debtor, on the basis of a cus- toms duty claim, can be filed only if the applicant and the requested customs authorities so agree. Costs resulting from bankruptcy proce- edings shall be paid by the appli- cant customs authority.

8. The requested customs autho— rity may allow deferräl of payment or payment by instalments, but shall first inform the applicant cus- toms authority.

9. Proceedings relating to the ex- istence OI' the amount Of the cus- toms duty claim or the instrument permitting its enforcement may be brought only before the appropriate body of the applicant Contracting Party. 10. Claims Shall be recovered in the currency of the requested Cont- racting Party in accordance with the official exchange rate on the day when the request was received. 1 1. Amounts which have been re-

covered shall be transmitted with- .

out undue delay. at the official ex- change rate on the day of transmis- sion. tO the applicant customs authority. after deduction of fees and costs which are levied in accor- dance with the legislation of the requested Contracting Party.

den handling som tillåter indriv- ning av denna och en översättning enligt_ bestämmelserna i artikel 14. 3.

4. Den handling som tillåter in- drivning av fordringen skall, där så är lämpligt 'Och i enlighet med den anmodade avtalsslutande partens lagstiftning, godtas,. erkännas, kompletteras eller ersättas med en handling som tillåter indrivning i ifrågavarande avtalsslutande parts territorium. .

5. Frågor angående preskrip- tionstiden för en fordran skall reg-

.'leras genom den anmodade avtals-

slutande partens lagstiftning.

'6. Fordringar som skall indrivas'

får inte ges förmånsrätt i den anmo- dade thalsslutande partens territo- rium.

7. En könkursansökan mot gälde- nären på grundval av en tullfordran kan inges endast om de begärandc "och' anmodade tullmyndigheterna

kommer överens om detta. Kostna- der till följd av konkursförfarande skall betalas av den begärande tull- myndigheten.

8. Den anmodade tullmyndighe- ten kan tillåta uppskov med betal- ning. eller avbetalning, men skall först informera den begärandc. tull- myndigheten.

9. Ärenden angående förekoms- ten av eller'storleken på tullford- ringen' ellerden handling.. som till- låter att den indrivs. får anhängig- göras endast inför vederbörande or- gan 'i den begärandc avtalsslutande partens territorium.

10. Fordringar skall indrivas i _.

den anmodade avtalsslutande 'par- tens valuta, i enlighet med den off- ciella växelkurs som gällde den dag då framställningen mottogs.

11. Belopp som har indrivits skall _ utan. otillbörligt dröjsmål överföras till 'den begärande tull- myndigheten. till den officiella 'väx- elkurs som gäller dagen för överfö- ringen och efter avdrag av avgifter och kostnader. som påförs i enlig- het med den anmodade avtalsslu- tande part'ens lagstiftning.

Bilaga 1

FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS FOR ASSISTANCE

ARTICLE 14

1. Requests pursuant to the pre- sent Agreement shall'be made in writing. Documents necessary for. the execution of such requests shall accompany the request. When required because of the' urgency of the situation. oral requests may be accepted. but must be confirmed in writing immediately.

2. Requests pursuant to para- graph 1 of this Article shall include. the following information: (a) the customs authority making the request: . ' (b) the measure requested: '. (c) the object of and the reason for the request; (d) the legal elements involved; (e) indications as exact and com- prehensive as possible on the na- tural or legal persons beingthe tar- get ofthe investigations; . (f) a summary of the relevant facts. except in cases provided for'

in Article 12. _

3. Requests shall be submitted in an official language of the reques- ted Contracting Party.. in English or in another language acceptable to the requested customs authority.

4. Ifa request does not meet the formal requirements.. its correction or completion may be d'emanded: the ordering of precautionary mea- sures shall not be affected thereby.

EXCEPTIONS FROM THE LIABILITY TO RENDER ASSISTANCE

ARTICLE 15

1. If the requested c'ustoms authority considers that the assis- tance sought would infringe up'on the sovereignty, public order.. secu- rity or other essential interests of the requested Contracting Party or wOuld involve violation of an in- dustrial. commerial or professional '

BISTÅNDSFRAM- STÄLLNINGENS FORM OCH

INNEHÅLL

ARTIKEL I4'

1.Framställningar enligt denna . överenskommelse skall göras s'krift-

ligen. Dehan'dlin'gar som behövs för 'att en sådan framställning skall kunna verkställas skall biläggas' framställningen. I brådskande situ- ationer kan även muntliga fram-. ställningar godtas. Sådana fr'am-

_ ställningar skall omedelbart bekräf- tas skriftligen. '

2. Framställningar enligt punkt 1 __ i denna artikel skall innehålla upp-_

lysningar om a) den tullmyndighet som gör framställningen;

' _b)begärd åtgärd; _ _ . c) ändamålet med och orsaken

till framställningen; d) rättsliga grunder:

e) så noggranna och utförliga' uppgifter som möjligt om de fysiska ellerjuridiska personer som är före- mål för utredning;

I) en kortfattad redogörelse för . omständigheterna, utom i de fall som behandlas 1 artikel 12.

3. Framställningar skall inlämnas på den anmodade avtalsslutande partens officiella språk,'på engelska eller på något annat för den anmo- dade tullmyndigheten godtagbart ..

språk. 4. Om en framställning inte upp- fyller' de formella kraven, kan rät- telse eller komplettering begäras.'_ Genomförandet av åtgärder i säker- . hetsSyfte påverkas inte därav.

UNDANTAG FRÅN SKYLDIGHETEN ATT LÄMNA BISTÅND AR.-TIKEL 15

1. Om den anmodade tullmyn- digheten anser att det begärda bi- ståndet skulle strida mot den än- modade avtalsslutande partens

suveränitet. allmänna rättsprinci-' per, säkerhet eller andra väsentliga'

intressen eller skulle innebära en kränkning av en industriell. kom-'

Prop. 1990/91:_182

.'16

secret in that Contracting Party., it may refuse to provide such assis- tance, provide it partly or provide it subject to certain conditionsor requirements. .

2. Ifa request for assistance can- not be complied with, the applicant customs authority shall be notified without delay and shall be infor- med ofthe reasons for the refusal to provide assistance.

3. lfa customs authority asks for assistance which it would itself be unable to give if asked to do so by the customs authority _Of the other Contracting Party. it shall draw at-

tention to that fact in its request. . Compliance with such a. request shall be within the discretion ofthe requested customs authority.

COSTS ARTICLE 16

Each customs authority shall waive all claims for reimbursement ofcosts incurred in the exeCution of _ this Agreement. with the exception of cxpenses for experts. witncsses. interpreters and translators as well as the exceptions stated in Article 13. '

EXCHANGE OF ASSISTANCE A RTICLE 17 '

1. Assistance provided for under this Agreement shall be exchangcd directly between the customs authorities of the Contracting Pa'- rties. Those authorities shall mutu- ally agree on detailed arrangements for implementation thereof.

2. The customs authorities ofthe Contracting Parties may arrange for their investigation services to be in direct communication with each other.

mersiell eller yrkesmässig hemlig-

= het i denha'avtalsslutande part.. kan

den vägra att lämna sådant bistånd. lämna det delvis eller med Vissa villkor eller förbehåll. 2. Om 'en framställning om bi- 'stånd inte kan efterkommas skall . den begärandc utan dröjsmål underrättas därom, '

tullmyndigheten

och skälen till vägran att lämna bi- stånd skall anges.

3. Om en tullmyndighet begär bi- stånd, som den inte själv .skulle kunna lämna om den blev anmo- dad därtill av den andra avtalsslu— tande partens tullmyndighet... skall den framhålla detta i sin framställ- ' ning. I sådant .fall skall den anmo— _ dade tullmyndigheten ha hand- lingsfrihet att bestämma om fram- ställningen skall efterkommas.

KOSTNADER ARTIKEL 16

Varje tullmyndighet 'skall aVstå'

från att kräva ersättning för kostna-

der som föranletts av tillämpningen _

av_ denna överenskommelse, utom vad angår gottgörelse till sakkunni- ga. vittnen. tolkar och översättare sa'mt de undantag som anges i arti- kel 13.

UTBYTE AV BISTÅND . ARTIKEL 17

1. Bistånd enligt denna överens- kommelse skall utväxlas direkt mellan de avtalsslutande parternas tullmyndigheter. Dessa myndighe- ter skall gemensamt komma över- ens om tillämpningsbcstämmelser.

2. De avtalsslutande parternas tullmyndigheter får föranstalta om att deras utredningsenheter kan stå i direkt förbindelse med varandra.

Bilaga '1 -

Bilaga 1

TERRITORIAL ' APPLICABILITY

ARTICLE [8

This Agreement shall apply to the territories of both Contracting Parties.

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

ARTICLE 19

1. Each Government shall notify one another through diplomatic channels when all necessary natio- nal legal requirements for entry into force have been fulfilled.- The Agreement shall enter into force sixty days after the last notification has been received.

2. This Agreement is concluded

for an indefinite period of time. It ' may be terminated by written noti- ce through diplomatic channels and shall cease to be in force six months after such notice has been received by the other Contracting Party. '

In Witness whereof the undersig- . ned. duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Warsaw. On 16 th April 1991, in two originals. in the English language:

For the Government of the King- ' dom of Sweden

J-C Öberg

For the Goverment of the Republic of Polen

M. Zielir'tski

Norstedts Tryckeri AB. Stockholm 1991

TERRITORIELL

-'TILLÄMPLlGHET

ARTIKEL 18

Denna överenskommelse skall tillämpas på båda avtalsslutande parternas territorium. '

IKR'AF'IT. RÄDANDE OCH UPPSÄGNING

ARTIKEL 19

1. Varje regering skall på diplo- matisk väg underrätta den andra när alla nationella rättsliga krav' som är nödvändiga för ikraftträ- dande har uppfyllts. Överenskom- melsen träder i kraft sextio dagar efter det att den' sista underrättel- sen' tagits emot.

' 2. Denna överenskommelse träf- fas för en obestämd tid. Den kan sägas upp skriftligen på diploma- tisk väg och' upphör att gälla sex månader efter det att sådan uppsäg- ning mottagits av den andra avtals- slutande parten.

Till bekräftelse härpå har'under- tecknade, därtill vederbörligen be- fu'llmäktigade, undertecknat denna överenskommelse. ' '

Upprättad'i Warszawa. den 16 april 1991. i två exemplar på engelska språket.

För Kungariket Sveriges regering

J-C Öberg

För Republiken Polens regering

M. 'Zielinski