Prop. 1995/96:118

Ändringar i körkortslagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 december 1995

Thage G Peterson

Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en anpassning av körkortslagen till Rådets direktiv om körkort och redovisas informationsvis vissa planerade ändringar i regeringsförfattningar.

De föreslagna ändringarna i lagstiftningen innebär för de i Sverige utfärdade körkorten bl.a. att en ny körkortsbehörighet för lätt motorcykel, benämnd A1, införs. Vidare kommer definitionen av lätt och tung motorcykel att innefatta inte bara motorns slagvolym utan också motoreffekt. Möjligheterna att erhålla körkort begränsas genom krav på folkbokföring i 185 dagar eller minst sex månaders studier här i riket. Körkortsbehörigheternas innehåll och åldersgränserna för vissa behörigheter ändras. Bestämmelser om regelbundna läkarundersökningar vid förnyelse av körkort med behörigheterna C, CE, D eller DE införs från det att körkortshavaren har fyllt 65 år. Vidare införs nya ogiltighetsgrunder för svenska körkort.

För utländska körkort föreslås att bestämmelserna i förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort förs in i körkortsförfattningarna. Därvid ändras reglerna för utländskt körkorts giltighet medan innehavarens svenska körkort är omhändertaget eller återkallat av svensk myndighet. Möjlighet att byta ut utländska körkort utfärdade i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) införs medan kravet att innehavaren vid ett utbyte av dylikt körkort skall uppfylla de personliga och medicinska krav som gäller för utfärdande av ett svenskt körkort upphävs.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 1996.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändringar i körkortslagen (1977:477).

Förslag till lag om ändringar i

körkortslagen

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Härigenom föreskrivs

1

i fråga om körkortslagen (1977:477)

2

dels att 1, 2, 6 a, 9, 12, 15, 32, 39 och 45 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 15 a – 15 e och 31 a §§, samt närmast före 15 a § och 31 a § nya rubriker, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

3

Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap.

Behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon eller motorredskap klass I anges på följande sätt i körkort. __________________________ Bokstav Behörighet __________________________ A motorcykel

B personbil, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släp

fordon, terrängvagn och motorredskap, klass I

C tung lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon

1Jfr rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, EGT L 237, 24.8.1991, s.1 (Celex 391L0439).

2Lagen omtryckt 1980:977. 3Senaste lydelse 1992:1729.

___________________________ Beteckning Behörighet ___________________________ A motorcykel A1 lätt motorcykel B personbil med totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och ett till sådan

bil kopplat lätt släp fordon samt terrängvagn och motorredskap

klass I C tung lastbil, personbil med totalvikt över 3,5

ton och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon D buss

E släpfordon, oavsett antal och vikt __________________________

Dbuss och ett till buss kopplat lätt släpfordon E släpfordon, oavsett antal och vikt ___________________________ .

Behörigheten A ger rätt att föra motorcykel med en högre effekt än 25 kilowatt eller ett förhållande mellan effekt och vikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram endast om körkortshavaren har

1. innehaft körkort med behörigheten A under minst två år, eller

2. har fyllt 21 år och godkänts i körprov för sådan motorcykel. Behörighet att i yrkesmässig trafik för personbefordran föra personbil, lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkort med beteckningen TAXI.

2 §

4

Bil, terrängvagn, motorredskap klass I eller motorcykel får föras endast av den som har körkort för fordonet. Ett körkort med behörigheten A gäller för tung motorcykel först när körkortsinnehavaren har fyllt 18 år. Har släpfordon kopplats till en bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för detta.

4Senaste lydelse 1992:1729.

Bil, terrängvagn, motorredskap klass I eller motorcykel får föras endast av den som har körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för detta. Utan hinder av första stycket får

1. lastbil, släpfordon eller buss föras

a) utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har körkort med behörigheten B,

b) med last eller passagerare i fall som avses under a), om färden äger rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträffande fordonet samt föraren av detta har körkort med behörigheten B och har fyllt 19 år,

2. motorcykel, lastbil, släpfordon eller buss föras i tjänsteutövning av polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garageområde, verkstadsområde eller liknande utan last eller passagerare föra fordon av det slag som det återkallade körkortet berättigade honom att föra, om medgivande därtill har lämnats. Sådant medgivande får avse en tid av högst tre år.

6 a §

5

Den som har ett gällande körkortstillstånd och har avlagt godkänt förarprov men vars körkort ännu inte lämnats ut får, utan hinder av kravet på körkort i 2 § första stycket, 4 § första stycket och 5 §, föra körkortspliktigt fordon som om körkortet hade lämnats ut.

5Senaste lydelse 1989:591.

Den som uppfyller förutsättningarna enligt 9 § för att få ett körkort utfärdat och har avlagt godkänt förarprov men vars körkort ännu inte har lämnats ut får, utan hinder av kravet på körkort i 2 § första stycket, 4 § första stycket och 5 §, föra körkortspliktigt fordon som om körkortet hade lämnats ut.

9 §

Körkort får utfärdas endast för den som har ett gällande körkortstillstånd.

Körkort får utfärdas endast för den som

1. har ett gällande körkortstillstånd,

2. vid utfärdandet varit folkbokförd i Sverige under minst 185 dagar eller studerat här i minst sex månader, och

3. inte innehar körkort utfärdat i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

12 §

6

Sökanden skall vid tidpunkten för utlämnandet av körkort ha uppnått en ålder av

16 år för behörigheten A,

18 år för behörigheten B, 19 år för behörigheten C, 20 år för behörigheten D, 19 år för behörigheten E, 19 år för taxibehörighet.

6Senaste lydelse 1989:591.

Sökanden skall vid tidpunkten för utlämnandet av körkort ha uppnått en ålder av

18 år för behörigheten A, 16 år för behörigheten A1, 18 år för behörigheten B, 18 år för behörigheten C, 21 år för behörigheten D, 18 år för behörigheten E, 19 år för taxibehörighet. Förarprov för behörigheten C, D eller E eller för taxibehörighet får avläggas endast om sökanden har körkort med behörigheten B, såvida sökanden inte inom de tre senaste åren har haft körkort med den behörighet som provet avser.

Förarprov för behörigheten C eller D eller för taxibehörighet får avläggas endast om sökan-den har körkort med behörigheten B.

Förarprov för behörigheten E får avläggas endast om sökanden har körkort med behörighet för dragfordonet.

Andra och tredje styckena gäller inte om sökanden inom de tre senaste åren har haft körkort med den behörighet som provet avser.

15 §

7

Ett körkort gäller inte

1. innan det har lämnats ut,

2. medan det är återkallat,

3. medan det är omhändertaget,

4. om det har ersatts med ett annat körkort.

7Senaste lydelse 1989:591.

Ett körkort gäller inte

1. innan det har lämnats ut,

2. medan det är återkallat,

3. medan det är omhändertaget,

4. om det har ersatts med ett annat körkort , eller

5. om det har bytts ut mot ett utländskt körkort. Ett körkort blir också ogiltigt, om det inte efter anmaning förnyas sedan tio år förflutit från körkortets utfärdande.

Ett körkort blir också ogiltigt om

1. det inte efter anmaning förnyas sedan tio år förflutit från körkortets utfärdande, eller

2. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och efter anmaning a) inte anger vilket av körkorten han önskar behålla, eller

b) anger att han vill behålla ett annat än det svenska körkortet. Den vars körkort är omhändertaget får föra fordon av det slag som körkortet berättigar honom till, om han har fått medgivande enligt 23 § andra stycket.

För att ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE skall kunna förnyas enligt andra stycket 1 skall innehavaren, om han fyllt 65 år, visa att de medicinska kraven för innehavet är uppfyllda.

Giltighet

av utländska körkort

15 a §

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

Även ett annat utländskt körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik, som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast i förening med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska. Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren, gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi.

15 b §

Ett utländskt körkort gäller

inte i Sverige

1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,

2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,

3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat.

Om körkortet är utfärdat i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), gäller körkortet inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

Körkortet blir inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om utbyte enligt 31 a § prövas.

15 c §

Ett utländskt körkort medför

inte rätt att föra bil innan innehava-ren har fyllt 18 år. Det medför inte heller rätt för annan än medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att

1. föra svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik eller

2. föra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods.

15 d §

Om det föreligger någon sådan återkallelsegrund som avses i 16 §, skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas.

Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid omprövning för körkort utfärdade i Sverige.

Är innehavaren av det utländska körkort folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan körkortet vid denna prövning bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort och körkortsingripandet därefter riktas mot det svenska körkortet.

15 e §

Bestämmelserna i 15 a – 15 d §§ gäller också midlertidigt kørekort och turistkørekort ut-färdade i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland och midlertidig kjøretillatelse meddelad i Norge.

Utbyte av utländska körkort

31 a §

Ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar.

Utbyte av ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får ske endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 7 §.

Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort får särskilda villkor föreskrivas för körkortet.

32 §

8

8Senaste lydelse 1993:1695.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-delar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag och föreskrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om förarutbildning och om sådan registrering som behövs för tillämpningen av lagen. Regeringen får även meddela föreskrifter om utländ- ska körkorts giltighet i landet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med- delar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag och föreskrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om förarutbildning och om sådan registrering som behövs för tillämpningen av lagen. Regeringen får överlämna till postbefordringsföretag att medverka vid utlämnande av körkort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge undantag från denna lag.

39 §

9

Länsstyrelsen prövar frågor om återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort, om nedsättning av spärrtid efter återkallelse och om vägran att godkänna ett utländskt körkort.

9Senaste lydelse 1994:442.

Länsstyrelsen prövar frågor om återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort, om nedsättning av spärrtid efter återkallelse och om giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort.Länsstyrelsen prövar också frågor om meddelande av körkortstillstånd och utfärdande av traktorkort samt de andra frågor om körkort som regeringen föreskriver.

Om länsstyrelsen finner anledning anta att någon inte bör ha körkort eller traktorkort på grund av sina nykterhetsförhållanden, får länsstyrelsen höra socialnämnden, om nämndens yttrande har betydelse för ärendets avgörande.

45 §

Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den som beslutet rör.

Ett beslut om återkallelse, vägrad giltighet, utbyte enligt 15 d § tredje stycket eller varning skall delges den som beslutet rör. Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

_________________________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

En körkortsbehörighet som har förvärvats före ikraftträdandet ger rätt att föra fordon i enlighet med de äldre bestämmelserna. De nya bestämmelserna i 15 § gäller även i sådana fall.

Om godkänt förarprov för körkort med viss behörighet har avlagts före ikraftträdandet, gäller för utfärdande och utlämnande av körkortet 9 § och 12 § första stycket i den äldre lydelsen.

Ärendet och dess beredning

Som medlem av Europeiska unionen (EU) är Sverige skyldigt att genomföra EG-rätten i den svenska rättsordningen.

Inom EG har man antagit rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort.

I oktober 1994 förordnades med stöd av regeringens bemyndigande f.d. regeringsrådet Bertil Voss som särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av körkortsförfattningarna. Experter från Vägverket och Kommunikationsdepartementet biträder utredningen som antagit namnet 1994 års körkortsutredning (K 1994:13).

I utredningens uppdrag (dir 1994:90) ingick bl.a. att föreslå de författningsändringar som behövs för att införliva 1991 års körkortsdirektiv med svensk rätt.

Utredningen lämnade i maj 1995 delbetänkandet EGanpassade körkortsregler (SOU 1995:48). Det lagförslag som lades fram finns i bilaga 1. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. Sammanställning av remissvaren finns i akten K95/2058/RS.

Lagrådet Regeringen beslutade den 19 oktober 1995 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 3.

Lagrådets yttrande finns i bilaga 4.

Lagrådet föreslår vissa ändringar i lagtexten.

Regeringen har i propositionen i huvudsak följt Lagrådets förslag till ändringar i lagtexten. Vissa ändringar har dock gjorts i texten i förhållande till det till Lagrådet remitterade lagförslaget. Lagrådets synpunkter i redovisas i författningskommentarerna.

EG:s direktiv om körkort

Allmänt

Genom rådets direktiv av den 4 december 1980 om införande av ett gemenskapskörkort (80/1263/EEG) tog Europeiska ekonomiska gemenskapen ett första steg för genomförandet av gemenskapens transportpolitik, för att bidra till att förbättra trafiksäkerheten och för att öka rörligheten för personer som bosätter sig i annan medlemsstat än den där de har godkänts i ett förarprov. I direktivet föreskrivs bl.a. att ett körkort enligt gemenskapsmall skulle införas, att nationella körkort enligt gemenskapsmall skulle erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna

och att körkorten efter ett år skulle bytas ut när körkortshavaren permanent hade bosatt sig i eller förlagt sin arbetsplats till en annan medlemsstat än den som hade utfärdat körkortet. Enligt artikel 3 i nämnda direktiv skulle också bestämmelser antas som syftar till att göra de fordonskategorier som nämndes i artikeln och villkoren för körkorts giltighet allmänt giltiga inom gemenskapen utan möjlighet till undantag.

Ett nästa steg i denna harmonisering var antagandet av direktiv 91/439/EEG om körkort, i det följande kallat körkortsdirektivet. Körkortsdirektivet skall tillämpas av medlemsstaterna senast den 1 juli 1996. Samma datum upphör 1980 års direktiv att gälla. Medlemsstaterna skall enligt körkortsdirektivet införa nationella körkort enligt en gemenskapsmall. Körkorten skall erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna. Erkännande av körkortet skall gälla oberoende av hur länge körkortshavaren vistas i medlemsstaten. Det skall inte längre vara tillåtet att inneha körkort i mer än en medlemsstat.

I vissa fall behöver körkorten inte erkännas. Ett sådant fall är när körkortet är utfärdat till någon som inte har fyllt 18 år. Ett annat fall är om det enligt medlemsstatens nationella bestämmelser finns grund för att t.ex. återkalla körkortet.

En medlemsstats körkort skall enligt körkortsdirektivet bytas ut mot en annan medlemsstats körkort, om körkortshavaren begär det. Som förutsättning för utbyte skall gälla att innehavaren har permanent bosättningsort i den medlemsstat som gör utbytet och att körkortet är giltigt i den stat som har utfärdat körkortet.

Körkorten skall ge behörighet att föra fordon av vissa kategorier. De fordonskategorier som får föras skall anges på körkorten. Varje fordonskategori representeras av en bokstav, i allt väsentligt motsvarande vad som för närvarande gäller i Sverige. I körkortsdirektivet anges också i vilken betydelse de olika fordonsbeteckningarna används, således definieras vad som avses med t.ex bil och motorcykel.

För att körkortsbehörigheter skall kunna förvärvas successivt med stigande kompetenskrav får medlemsstaterna utfärda särskilda körkort som ger behörighet att föra fordon som är mer begränsade till effekt, vikt eller passagerarantal än vad som gäller i övrigt. Dessa fordonskategorier benämns i körkortsdirektivet som underkategorier.

Körkortsdirektivet anger också vilka generella krav som skall ställas för att ett körkort skall få utfärdas. Det gäller bl.a. fysiska och psykiska krav på körkortshavaren, åldersgränser för körkort och krav på godkänt förarprov. Även vissa andra förutsättningar för att utfärda körkort skall vara uppfyllda, t.ex att sökanden har permanent bosättningsort i den stat som utfärdar körkortet.

De enskilda medlemsstaterna får enligt körkortsdirektivet tillämpa sina nationella bestämmelser om bl.a. begränsning,

återkallande och giltighet av körkort även på körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat, om körkortshavaren har sin permanenta bosättningsort inom staten.

Körkortsdirektivets bestämmelser om körkortskategorier, villkor för utfärdande av körkort och utbyte av körkort är i huvudsak utan undantag. För att tillämpa de undantag som finns krävs som regel att medlemsstaten samråder med kommissionen. I vissa andra fall krävs kommissionens samtycke.

Genom en ändring 1994 (rådets direktiv 94/72/EG) har bl.a. Sverige getts möjlighet att utfärda körkort av nationell modell till utgången av år 1997.

Svenska körkortsregler som berörs av direktivet

De grundläggande bestämmelserna om körkort och behörighet att föra motordrivet fordon finns i körkortslagen (1977:477). Med stöd av bemyndiganden i lagen har regeringen meddelat ytterligare föreskrifter. Dessa finns i körkortsförordningen (1977:722). Tillämpningsföreskrif- ter har också meddelats av Vägverket. Regeringen har även bemyndigande att meddela föreskrifter om utländska körkorts giltighet i landet. Sådana föreskrifter har meddelats i förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort.

De körkortsregler som påverkas av körkortsdirektivet är framför allt de som avser förarbehörighet, körkortsålder, förarprov och andra förutsättningar för att utfärda körkort. Även vissa av reglerna om godkännande och utbyte av utländska körkort påverkas. Däremot aktualiserar körkortsdirektivet inte någon ändring av vissa andra centrala körkortsregler, t.ex. om körkortstillstånd, återkallelse och spärrtid och inte heller vad körkortsförordningen innehåller om trafikskola och körkortsregistret.

Vid tillämpningen av körkortsförfattningarna blir i vissa fall olika definitioner av fordon av betydelse. Fordonsdefinitioner finns i flera författningar bl.a. körkortsförordningen (1977:722), fordonskungörelsen (1972:595) och vägtrafikkungörelsen (1972:603).

Ändringar i körkortslagen

Körkortsklasser

Regeringens förslag: En körkortsbehörighet med beteckningen A1 skall införas och avse lätt motorcykel.

Personbilar vars totalvikt överstiger 3,5 ton får föras endast av den som innehar körkort med C-behörighet. Körkortsbehörighet med beteckningen D skall ge rätt att föra buss med eller utan lätt släpfordon.

Utredningens förslag: Överenstämmer med regeringens (se delbetänkandet s. 67-76).

Remissinstanserna: Remissinstanserna har med undantag för

Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund inte haft

några erinringar mot förslagen i dessa delar. Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund har anfört att s.k. skoter, som klassas som lätt motorcykel, skall kunna framföras av den som har körkort med enbart B-behörighet.

Skälen för regeringens förslag: Behörigheten att föra olika fordon enligt de i körkortsdirektivet angivna kategorierna motsvarar i huvudsak de behörigheter som svenska körkort ger. Vissa skillnader finns dock.

Ett svenskt körkort med A-behörighet ger således behörighet att föra lätt motorcykel från 16 års ålder och tung motorcykel från 18 års ålder. Definitionerna på lätt och tung motorcykel finns bl.a. i körkortsförordningen. Till lätta motorcyklar räknas motorcyklar med en slagvolym som inte överstiger 125 cm³. Om slagvolymen är större är det en tung motorcykel. Motorcykelns motoreffekt saknar enligt de svenska bestämmelserna därvid betydelse.

Enligt körkortsdirektivet (artikel 3) ger ett körkort i kategori A behörighet att föra motorcyklar – med eller utan sidvagn. Med motorcykel avses i körkortsdirektivet ett tvåhjuligt fordon som är konstruerat för hastigheter över 50 km/tim eller, om det drivs med förbränningsmotor, med en slagvolym som överstiger 50 cm³. Medlemsländerna får dock införa en underkategori A1 som enbart ger rätt att föra lätta motorcyklar (artikel 3.2). Behörigheten A1 ger rätt att föra motorcyklar med en slagvolym som inte överstiger 125 cm³ och en effekt som inte överstiger 11 kW.

Den svenska definitionen av lätt motorcykel avviker således från körkortsdirektivet. Med anledning härav bör en begränsning också till motoreffekten införas beträffande lätta motorcyklar. Begränsningen bör i denna del införas genom att definitionen för lätt respektive tung motorcykel i 4 § körkortsförordningen m.fl. författningar ändras till att även avse motoreffekten. Förslaget medför att en lätt motorcykel kommer att definieras som en motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 cm³ och som inte heller har en högre motoreffekt än 11 kW. I annat fall kommer motorcykeln att definieras som tung motorcykel.

För att harmonisera de svenska körkortskategorierna med körkortsdirektivets bör således också en ny kategori med beteckningen A1 föras in i körkortslagen.

Enligt körkortsdirektivet ger ett körkort i kategori B behörighet att föra bilar med en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton och som inte har fler än åtta sittplatser utöver förarsätet. Ett sådant fordon får också föras med en tillkopplad

släpvagn vars tillåtna totalvikt inte överstiger 750 kg.

Ett svenskt körkort med B-behörighet ger behörighet att föra personbil, lätt lastbil och ett till sådant fordon kopplat lätt släpfordon, terrängvagn och motorredskap klass I (1 § körkortslagen). Med personbil avses härvid en bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare. Lätt lastbil är en lastbil med en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton. Lätt släpfordon är dels ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg, dels ett släpfordon med en totalvikt över 750 kg, om släpfordonets totalvikt inte överstiger dragfordonets tjänstevikt och kombinationens totalvikt inte överstiger 3,5 ton. Med terrängvagn avses terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kg. Motorredskap klass I är ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 km/tim.

Den nuvarande behörigheten B ger rätt att föra de fordon som avses i körkortsdirektivet. Beträffande personbil är dock den svenska behörigheten inte begränsad med hänsyn till bilens totalvikt. För att nå överensstämmelse med körkortsdirektivet bör därför B-behörigheten begränsas till att avse personbilar, vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton, vilket föranleder en ändring i 1 § körkortslagen.

Om B-behörigheten begränsas på detta sätt bör personbilar, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, få föras endast om föraren har körkortsbehörigheten C. Ett tillägg med denna innebörd bör därför göras i 1 § körkortslagen.

Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund har föreslagit att man utvidgar B-behörigheten till att avse viss typ av lätt motorcykel - s.k. skoter. Enligt körkortsdirektivet (artikel 5.3 b) får medlemsstat tillåta innehavare av körkort för kategori B att föra lätt motorcykel inom eget territorium. Möjlighet saknas att begränsa giltigheten till viss typ av lätt motorcykel. Trafiksäkerhetsskäl talar enligt regeringens mening mot att generellt utsträcka behörigheten B till att omfatta rätten att föra lätta motorcyklar för vilka krävs en helt annorlunda körteknik.

Kategori D ger enligt körkortsdirektivet behörighet att föra bilar som är avsedda för persontransporter och som utöver förarsätet har fler än åtta sittplatser. Till fordonet får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg.

Svenskt körkort med D-behörighet ger rätt att föra buss, vilket är en bil som är inrättad för befordran av fler än åtta personer utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål.

Körkortsdirektivets körkortskategori D kan kombineras med släpvagnsbehörigheten E. En sådan kombination ger behörighet att föra dragfordon i kategori D och en släpvagn med en tillåten totalvikt som överstiger 750 kg.

Ett svenskt körkort med DE-behörighet ger behörighet att föra buss med släp, oavsett antal och vikt.

D-behörigheterna överensstämmer med varandra med den skillnaden att den svenska D-behörigheten inte ger behörighet att koppla till ett lätt släpfordon. Emellertid utfärdas i Sverige enligt 7 § körkortsförord- ningen inte körkort med enbart Dbehörighet, utan D-behörigheten kombineras alltid med Ebehörighet. För att erhålla D-behörighet måste således förarprov för släpvagn avläggas. Emellertid kräver inte gällande föreskrifter (TSVFS 1991:40) att släpfordon är tillkopplat bussen vid körprovet.

För att anpassa de svenska reglerna till körkortsdirektivet bör införas en möjlighet att inneha separat D-behörighet som berättigar att till bussen koppla lätt släpfordon. Denna regel kan tas in i körkortsförordningen. Vad gäller behörigheten att föra buss med tillkopplat tungt släpfordon överensstämmer de svenska reglerna med vad körkortsdirektivet föreskriver.

Åldersgränser för körkort

Regeringens förslag: Åldersgränsen för behörigheten A1 bestäms till 16 år. För behörigheten A höjs den till 18 år, för behörigheten C och E sänks den till 18 år och för behörigheten D höjs till 21 år. Särskilda krav införs för att med A-behörighet få framföra motorcykel med högre effekt än 25 kW eller ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,16 kW/kg.

Utredningens förslag: Överenstämmer med regeringens förslag (se delbetänkandet s.77-80).

Remissinstanserna: Remissinstanserna har förutom

Sveriges

Motorcyklisters Centralorganisation, Bussbranschens Riksförbund och Svenska transportarbetareförbundet inte haft något att erinra mot lämnade förslag. Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation har sagt bl.a. att uppdelningen av tunga mc i två klasser saknar all vetenskaplig grund, liksom åldersgränserna 20/21 år vilka dessutom är kraftigt diskriminerande jämfört med andra fordonsslag. Vidare har framförts att A1–behörighet automatiskt skall ge körkortsbehörighet A vid 18 års ålder, att en övergångsbestämmelse som ger möjlighet att under 20 år framföra dagens 125 cm³ motorcyklar skall införas samt att undantag från behörighetskraven måste beviljas för innehavare av tävlingslicencer när dessa framför enduroregistrerad 125 cm³ motorcykel. Bussbranschens Riksförbund anför att det saknas sakskäl för höjningen av körkortsåldern för D-behörighet och att en sänkning av åldersgränsen till 18 år borde övervägas. Svenska transportarbetareförbundet har anfört bl.a. att ett moratorium på tre år i stället för som i dag på två år för elever som gått ut s.k.

fordonsteknisk gren inte kan befrämja trafiksäkerheten.

Skälen för regeringens förslag: För utfärdande av körkort skall enligt körkortsdirektivet (artikel 6) följande åldersgränser gälla i fråga om huvudkategorierna och underkategori A1: 16 år – för underkategori A1. 18 år – för kategori A. För behörighet att föra motorcyklar med högre effekt än 25 kW eller effekt/viktförhållande som överstiger 0,16 kW/kg (även motorcyklar med sidvagn) krävs dock minst två års erfarenhet som förare av motor- cyklar med lägre prestanda som innehavare av körkort för kategori A.

Detta krav på erfarenhet får åsidosättas om sökanden har fyllt 21 år och godkänns i ett särskilt körprov. – för kategori B och B + E.

– för kategori C, C + E.

21 år – för kategori D och D + E.

Särskilda åldersgränser gäller därutöver för förare i yrkesmässig trafik enligt rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporte r

10

. Dessa gränser gäller vid sidan av de gränser som föreslås för utfärdande av körkort. Körkortsdirektivet tillåter (artikel 6.2) vissa avvikelser från ovan nämnda åldersgränser för körkort. Avvikelserna innebär att körkort för fordonskategorierna A, B och B+E får utfärdas till den som har fyllt 17 år. Undantag får dock inte göras från kravet att körkortshavaren skall vara 21 år för att utan två års erfarenhet få föra motorcykel med den högre effekten. Någon möjlighet att tillmötesgå motorcykelorganisationens krav angående åldersgränser finns inte. Bestämmelser om undantag från körkortslagens bestämmelser om behörighetskrav m.m. finns i körkortsförordningen. Vilka justeringar av dessa undantagsbestämmelser som kan behövas med anledning av körkortsdirektivets krav får redas ut av regeringen före den 1 juli 1996. De svenska bestämmelserna om åldersgränser för körkort återfinns i 12 § körkortslagen. För behörigheten A gäller enligt 2 § körkortslagen 16-årsgränsen för lätt motorcykel medan det för tung motorcykel krävs att körkortshavaren är 18 år. Enligt 34 a § körkortsförordningen kan behörigheten för lätt motorcykel utvidgas till tung motorcykel endast om körkortshavaren avlägger körprov med tung motorcykel och således inte enbart genom att körkortshavaren blir 18 år. Några bestämmelser om att körkortshavaren skall ha uppnått en viss ålder för att få föra motorcyklar med viss motoreffekt finns inte i Sverige. Bestämmelserna om åldersgränser skall enligt körkortsdirektivet gälla på samma sätt i medlemsstaterna. De svenska åldersgränserna för körkort bör därför ändras till dem

10CELEX 385r3820.fs.

som körkortsdirektivet anger.

Detta innebär att åldersgränsen för behörigheten för motorcyklar bör höjas till 18 år. En behörighetsbegränsning måste därtill införas i 1 § körkortslagen för motorcyklar med en effekt över 25 kW eller ett effekt/viktförhållande över 0,16 kW/kg. En sådan bestämmelse innebär att behörighet att föra dessa motorcyklar kan erhållas antingen då körkortshavaren innehaft A-behörighet under minst två år eller då han godkänts i ett särskilt körprov, som han får avlägga först när han har fyllt 21 år.

Åldersgränsen för D-behörighet bör höjas till 21 år. Några möjligheter att ge undantag för svenska körkortshavare på denna punkt finns inte.

För tung lastbil och för tunga släpfordon (behörigheten E) bör, i enlighet med direktivsbestämmelserna, åldersgränsen sänkas till 18 år.

Medicinska krav för körkortsinnehav

Regeringens förslag: Bestämmelse om obligatoriska regelbundna läkarundersökningar vid förnyelse av körkort sedan körkortshavaren fyllt 65 år införs beträffande innehavare av körkort med någon av behörigheterna C, CE,

D eller DE.

Utredningens förslag: Utredningen har inte lagt fram något direkt förslag på författningstext i denna del utan enbart lämnat två alternativa förslag på hur frågan om obligatoriska regelbundna läkarundersökningar lagtekniskt kan lösas.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har förutom

Länsrätten i Värmlands län och Länsstyrelsen i Stockholms län inte berört denna fråga i sina yttranden. Länsrätten i Värmlands län har förordat regelbundna läkarundersökningar från 70 års ålder och vart femte år därefter om sådana undersökningar skall införas. Länsstyrelsen i Stockholms län har velat återkomma i frågan angående kostnadsaspekterna och merarbete för länsstyrelsen om krav på läkarundersökningar införs.

Efter att ha fått del av förslaget till lagrådsremiss har Länsstyrelsen i Stockholms län inte haft några erinringar mot förslaget. Vägverket har sagt att reglerna om regelbundna läkarundersökningar inte kommer att få önskad effekt om det är knytet endast till det nuvarande anmaningsförfarandet. Enligt Vägverket mening bör regeln i stället ges en innebörd att körkortshavaren skall från 65 års ålder och därefter vart tionde år visa att de medicinska kraven för innehavet är uppfyllda.

Skälen för regeringens förslag: I artikel 7 i körkortsdirektivet stadgas att körkort endast får utfärdas till sökande som godkänts i ett körprov och ett kunskapsprov samt uppfyller de krav som fastställs i bilaga 2 och 3.

Bilaga 3 uppställer minimikrav i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att föra motordrivna fordon. Vad avser behörigheterna C, CE, D och DE sägs att sökanden skall genomgå läkarundersökning innan körkort utfärdas första gången, och därefter skall förare genomgå sådana regelbundna undersökningar som föreskrivs i nationell lagstiftning.

Enligt artikel 7.3 får medlemsstaterna med kommissionens samtycke frångå bestämmelserna i bilaga 3 om detta är förenligt med läkarvetenskapens utveckling och de principer som fastställs i denna bilaga.

Svensk nationell lagstiftning föreskriver inga regelbundna läkarunder- sökningar för bibehållande av körkortsbehörighet. Däremot har det införts en bestämmelse – 17 a § – i körkortslagen enligt vilken läkare skall om han vid undersökning av körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att inneha körkort anmäla det till länsstyrelse. Möjlighet att underlåta anmälan finns om det finns anledning anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens anvisning att avstå från att föra körkortspliktigt fordon.

I 33 § körkortsförordningen stadgas att länsstyrelsen eller domstol som prövar överklagat ärende får förelägga körkortshavare att ge in läkarintyg om det finns anledning att anta att körkortshavaren inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att få körkort. Härvid får föreskrivas bl.a. att undersökning skall verkställas av viss person med viss sakkunskap.

Enligt utredningens förslag kan frågan om regelbundna läkarunder- sökningar lösas på två sätt. Enligt det första alternativet intas i 8 § körkortslagen en bestämmelse om att som villkor för körkort i vad avser behörigheten C, CE, D eller DE skall föreskrivas att körkortshavaren, om han vill behålla behörigheten, inom tio år från körkortets utfärdande och därefter före utgången av varje följande tioårsperiod skall genomgå en läkarundersökning i sådant syfte som anges i 7 § fjärde (nuvarande tredje) stycket. Enligt det andra alternativet föreskrivs att den första läkarundersökningen skall göras när körkortshavaren fyllt 70 år och därefter vart femte år. Något hinder för sistnämnda lösning torde enligt utredningen inte föreligga då körkortsdirektivet inte anger när den första läkarundersökningen skall ske efter körkortets utfärdande. Inte heller anges med vilka intervaller undersökningarna skall ske.

Enligt uppgift från Vägverket uppgick per den 2 februari 1995 antalet körkortshavare med behörigheten C, CE, eller DE till 906 707 personer. Av dessa var 73 872 personer i åldrarna 67– 79 år och 14 922 personer 80 år och äldre. Med hänsyn till att det saknas underlag för bedömning hur

regelbundna läkarundersökningar skulle påverka olycksrisken framstår det inte som nödvändigt att föreskriva om regelbundna läkarundersökningar för dessa körkortsinnehavare förrän de uppnått en viss ålder. Det saknas dessutom anledning att föreskriva sådana läkarundersökningar vid andra tidpunkter än då körkorten skall förnyas. Härvid framstår som lämplig tidpunkt för påbörjandet av regelbundna läkarundersökningar när innehavaren fyllt 65 år. Möjlighet att anmana körkortshavare som inte självmant förnyar körkortet bör dock föras in i körkortsförordningen liksom övriga verkställighetsbestämmelser rörande hanteringen av läkarintygen.

En bestämmelse om villkor om regelbundna läkarundersökningar för körkort i vad avser behörigheten C, CE, D eller DE tas således in i 15 § körkortslagen.

Bosättningskravet

Regeringens förslag: Körkort får utfärdas endast till personer som är folkbokförda i riket sedan 185 dagar eller studerar här sedan minst sex månader.

Utredningens förslag: Utredningen har föreslagit att man skall införa krav på folkbokföring vid tidpunkten för ansökan om körkortstillstånd (se delbetänkandet s. 85-88).

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot förslaget i denna del. Vägverket har dock uttryckt önskemål om dispensmöjlighet för asylsökande.

Skälen för regeringens förslag: Körkort får enligt körkortsdirektivet (artikel 7.1 b) utfärdas endast om sökanden har permanent bosättningsort inom den medlemsstat som utfärdar körkortet eller om han kan intyga att han har studerat där i minst sex månader.

Med permanent bosättningsort avses i körkortsdirektivet (artikel 9) den plats där en person normalt bor, d.v.s. under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller, om han saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där han bor.

För den som har den yrkesmässiga anknytningen till en annan plats än den personliga anknytningen och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera medlemsstater skall den permanenta bosättningsorten anses vara den plats till vilken han har personlig anknytning, under förutsättning att han med regelbundna mellanrum återvänder dit. Detta sista villkor behöver inte uppfyllas om personen bor i en medlemsstat för att genomföra en tidsmässigt begränsad uppgift. Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt skall inte

medföra att den permanenta bosättningsorten ändras.

Bestämmelser som rör var någon skall anses vara bosatt i Sverige finns bl.a. i folkbokföringslagen (1991:481). En person skall folkbokföras på den fastighet där han anses bosatt. Skattemyndighet fattar beslut om folkbokföring.

Det finns inget krav på permanent bosättning i Sverige för att få svenskt körkort. Folkbokföringen har dock i vissa fall betydelse vid tillämpningen av bestämmelser i körkortsförfattningarna, bl.a bestämmelser om utländska körkorts giltighet i Sverige och om utbyte av utländska körkort.

Anknytningen till folkbokföringen i körkortsförfattningarna syftar till att vara ett enkelt och enhetligt system som inte skapar svårigheter och ojämnheter vid den praktiska tillämpningen. Folkbokföringen innebär också en fast utgångspunkt för beräkning av tiden för utländska körkorts giltighet i Sverige.

Enligt 3 § folkbokföringslagen skall den folkbokföras som efter inflyttning i Sverige kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år.

Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet skall folkbokföras, om han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist här. Den som är skyldig att ha uppehållstillstånd, men som inte har det, skall inte folkbokföras, om det inte finns synnerliga skäl.

För svenska studerande under 18 år gäller enligt folkbokföringslagen att de skall folkbokföras där de har sitt egentliga hemvist, även om den regelmässiga dygnsvilan till följd av skolgången tillbringas på annan fastighet. Detta gäller även den som är över 18 år så länge det är fråga om lägre utbildningar, t.ex gymnasieutbildning eller motsvarande. Således skall den som är över 18 år och som flyttar med anledning av universitetsstudier folkbokföras på studieorten, om han med tillämpning av övriga bestämmelser i folkbokföringslagen skall anses bosatt där.

För att uppfylla körkortsdirektivets krav att sökanden skall vara bosatt i den stat som utfärdar körkortet bör Sverige införa ett sådant krav. Kravet bör för svensk del kunna uppfyllas genom en föreskrift att sökanden vid tidpunkten för utfärdandet av körkortet skall ha varit folkbokförd här i minst 185 dagar.

En speciell situation föreligger beträffande studerande. Enligt körkortsdirektivet skall utlandsstudier inte medföra att den permanenta bosättningsorten ändras, medan enligt folkbokföringslagen den som är över 18 år och bedriver högre studier än grund- och gymnasieutbildning skall folkbokföras på studieorten. En medborgare i en annan EES-stat, som bedriver universitetsstudier eller motsvarande i Sverige under mer än ett år, har således fortfarande sin permanenta bosättningsort i

hemlandet men skall likväl folkbokföras i Sverige, såvida han inte till följd av regelmässig dygnsvila också i hemlandet kan anses ha sin personliga anknytning där. Ett svenskt körkort kan trots detta utfärdas till den studerande, om han kan intyga att han har studerat här i minst sex månader (artikel 7.1 b). På samma sätt kan en svensk som studerar i en annan EES-stat få körkort där, även om han skall anses ha sin permanenta bosättningsort i Sverige.

Mot denna bakgrund bör i 9 § körkortslagen införas en bestämmelse om att körkort inte får utfärdas till annan än den som varit folkbokförd i Sverige i 185 dagar eller har bedrivit studier här i minst sex månader.

Det saknas anledning att innan 1994 års körkortsutredning lämnat sitt slutbetänkande införa särreglering av bosättningskravet för utlänningar som kommer till riket från stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Övriga förutsättningar

Regeringens förslag: Körkort skall inte få utfärdas för person som innehar körkort i annan EES-stat. Hinder mot att samtidigt inneha svenskt körkort och utländskt körkort utfärdat i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) införs. Svenskt körkort kan då bli ogiltigt om innehavare av giltigt utländskt körkort utfärdat i stat inom

EES efter anmaning förklarar att han väljer att ha endast det utländska körkortet. Om innehavaren inte efterföljer anmaningen skall ogiltighet för det svenska körkortet inträda. Vidare införs ett erfarenhetskrav på förare av tunga fordonskombinationer.

Utredningens förslag: Utredningen har föreslagit en ändring i körkortslagen vad avser möjligheterna att erhålla körkortstillstånd om sökanden samtidigt innehar körkort i annan EES-stat (se delbetänkandet s. 89). Utredningen har inte lagt fram några förslag vad avser förbudet i artikel 7.5 att inneha körkort i flera medlemsstater. Utredningens förslag avseende erfarenhetskraven överenstämmer med regeringens (se delbetänkandet s. 88-90).

Remissinstanserna: Av remissinstanserna har

Vägverket

föreslagit som alternativ till föreslaget intygande enligt 7 § att utlänning i samband med folkbokföringen skall uppge eventuellt innehav av utländskt körkort. Vidare har Vägverket föreslagit ett förtydligande beträffande möjligheterna att i Sverige komplettera behörigheter i befintligt utländskt körkort samt om ogiltighet för utbytta svenska körkort. Kammarrätten i Sundsvall har föreslagit att 76 § körkortsförordningen kompletteras med en bestämmelse om att övningskörning med

dragfordon och tungt släp endast får ske om den som övningskör har behörighet för dragfordonet medan Länsrätten i Värmlands län har föreslagit att en tidsgräns införs mellan när körkort för dragbil respektive tungt släp får utfärdas. Svenska Åkeriförbundet anser att det inte funnits några olägenheter av det nuvarande systemet att C- och E-behörighet förvärvas samtidigt varför en administrativ tillämpning som leder till samma resultat bör utformas.

Efter att ha fått del av förslaget till lagrådsremiss har Vägverket uttryckt betänkligheter om förslaget att införa automatisk ogiltighet för svenskt körkort vid samtidigt innehav av körkort i en eller flera andra EES-stater. Vägverket har anfört att om motsvarande regel finns i andra stater betyder detta att körkortshavaren inte skulle ha giltigt körkort i någon stat och att körkortshavaren i stället borde få välja vilket körkort han önskar behålla.

Skälen för regeringens förslag: Enligt körkortsdirektivet är det inte tillåtet att inneha körkort i mer än en medlemsstat (artikel 7.5). För att svensk rätt skall vara förenlig med körkortsdirektivet, som gäller samtliga EES-stater, måste det införas en bestämmelse om att körkort inte får ges om sökanden har körkort i någon annan EES-stat. Det bör därför krävas att sökanden intygar att han inte redan har ett körkort utfärdat av en sådan stat. Intygandet bör lämpligen ske innan körkort utfärdas. Utredningen har föreslagit att intygandet sker vid ansökan om körkortstillstånd. Körkortstillståndet är giltigt i fyra år. Något hinder mot att tillståndshavaren under denna tid permanent bosätter sig i ett annan EES-stat under ett års tid och får körkort i denna stat finns inte. Tillståndshavaren kunde därefter återvända till Sverige och bosätta sig här permanent och nu även få svenskt körkort. Det är därför lämpligt att intygandet sker i anslutning till att körkortet skall utfärdas. En bestämmelse härom bör införas i 9 § körkortslagen. Då körkorten numera tillverkas i efterhand - d.v.s. efter det att sökanden avlagt godkänt förarprov - bör även bestämmelsen i 6 a § körkortslagen ändras så att förbud mot att framföra fordon i de fall körkort inte kan utfärdas införs.

För att förhindra att innehavare av svenskt körkort genom utbyte till utländskt körkort erhåller flera giltiga körkort bör en uttrycklig regel införas i 15 § första stycket med lydelse att svenskt körkort blir ogiltigt om det bytts ut mot ett utländskt körkort. Vidare bör regler som stadgar ogiltighet för svenskt körkort införas även för de fall då innehavaren redan har både ett giltigt utländskt körkort utfärdat av stat inom EES och ett svenskt körkort och inte efter anmaning anger vilket av körkorten som vederbörande önskar behålla. Det bör här anmärkas att hindret mot innehav av flera körkort medför att om en person som innehar utländskt körkort vill komplettera sitt körkort med nya behörigheter i Sverige det utländska körkortet

först skall bytas ut till ett svenskt varefter innehavaren kan ansöka om körkortstillstånd för de nya behörigheterna.

Vissa körkortsbehörigheter skall enligt körkortsdirektivet (artikel 5.1) redan innehas innan körkort med annan behörighet får utfärdas. Körkort för fordonskategorierna C eller D får utfärdas endast för den som redan har körkort i kategori B. Körkort i kategori B + E, C + E och D + E får utfärdas endast för den som redan har körkort i kategori B, C respektive D.

De svenska bestämmelserna om i vilken ordning olika körkortsbehörigheter får erhållas finns i 12 § andra stycket körkortslagen. Där anges att förarprov för behörigheten C, D eller E eller för taxibehörighet får avläggas endast om sökanden har körkort med behörigheten B, såvida sökanden inte inom de tre senaste åren haft körkort med den behörighet som provet avser. Motsvarande undantag från kravet på innehav av körkort med B-behörighet finns även beträffande övningskörning (76 § körkortsförordningen).

Kravet i körkortsdirektivet att körkort med C– eller D– behörighet redan skall innehas för att dessa skall kunna kompletteras med E–behörighet saknar svensk motsvarighet. Sverige kräver endast att B–behörighet innehas sedan tidigare medan de övriga behörigheterna kan erhållas samtidigt med E– behörigheten. De svenska reglerna bör anpassas till körkortsdirektivets bestämmelser, vilket innebär att erfarenhetskraven på förare av tunga fordonskombinationer för erhållande av E-behörighet införs i 12 § körkortslagen.

Undantaget i 12 § andra stycket körkortslagen från kravet på B-behörighet kan inte anses komma i konflikt med körkortsdirektivets artikel 5.1. Denna kräver endast att Bbehörighet skall föreligga innan körkort med högre behörighet utfärdas. Artikeln kan inte anses föreskriva vad som skall gälla vid en återkallelsesituation.

I övrigt uppfyller svenska bestämmelser körkortsdirektivets krav på i vilken ordning körkortsbehörigheter får erhållas.

Lagreglering av utländska körkort

Regeringens förslag: Bestämmelser om godkännande och utbyte av utländska körkort förs in i bland annat körkortslagen.

Utredningens förslag: Överenstämmer med regeringens förslag (se delbetänkandet s. 92).

Remissinstanserna: Remissinstanserna har, förutom

Vägverket, inte redovisat några avvikande synpunkter från utredningens förslag. Vägverket anser att bestämmelserna skall kvarstå i förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort i avvaktan på utredningens slutliga

lagtekniska översyn av körkortsförfattningarna och hänvisar till 50 § körkortsförordningen som illustration av oklarheter som kan uppstå vid tillämpningen.

Skälen för regeringens förslag: När körkortsdirektivet genomförs i svensk rätt kommer ett körkort utfärdat av stat inom den europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att i väsentliga hänseenden bli likvärdigt med ett i Sverige utfärdat körkort. Det måste då anses befogat att EES–körkorten ingår i samma författningssystem som de svenska. Vad Vägverket anfört om den svåröverskådliga lagreglering samt oklarheterna i tillämpningen som införlivandet av bestämmelserna i nuvarande körkortslag och körkortsförordning medför utgör inte tillräckligt tungt vägande skäl att bibehålla nuvarande ordning i avvaktan på utredningens förslag till slutlig lagteknisk lösning.

Giltighet av utländska körkort

Regeringens förslag: Nuvarande bestämmelser om utländska körkorts giltighet i Sverige ändras så att utländskt körkort inte gäller om innehavarens svenska körkort är omhändertaget eller återkallat. Möjlighet att tvångsvis byta ut ett utländskt körkort utfärdat i annan stat inom EES till ett svenskt körkort införs om förutsättningar för återkallelse enligt 16 § körkortslagen skulle föreligga.

Utredningens förslag: Utredningen har föreslagit att bestämmelsen om att utländska körkort inte skall gälla i

Sverige om innehavaren under de tre senaste åren haft ett svenskt körkort som har återkallats av en svensk myndighet skall begränsas till att avse endast körkort utfärdade av stat utanför EES (se delbetänkandet s.92-94). Utredningen har inte lämnat något förslag på tvångsvisa utbyten av utländska körkort.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft några erinringar mot utredningens förslag i denna del. Efter att ha fått del av förslaget till lagrådsremiss har varken

Vägverket

eller Länsstyrelsen i Stockholms län haft några erinringar i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Beträffande utländska körkorts giltighet i Sverige gäller enligt förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort (nedan kallad utbytesförordningen) i korthet följande.

Ett utländskt körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i enlighet med Genève- eller Wienkonventionen gäller vissa särskilda regler.

Ett utländskt körkort gäller däremot inte i Sverige när körkortet är ogiltigt i den stat det har utfärdats, om

innehavaren under de senaste tre åren haft ett svenskt körkort som har återkallats av svensk myndighet eller när körkortet har bytts ut mot ett svenskt körkort.

Körkort som har utfärdats inom EES gäller i Sverige oberoende av hur länge körkortshavaren varit folkbokförd i Sverige. Andra utländska körkort gäller inte i Sverige om innehavaren varit folkbokförd här sedan mer än ett år.

Ett utländskt körkort medför inte rätt att föra bil innan innehavaren har fyllt 18 år.

Körkortsdirektivet föreskriver att medlemsstaternas körkort skall erkännas ömsesidigt. Medlemsstaterna får dock inom sitt territorium vägra erkänna giltigheten av körkort som är utfärdade till personer som inte har fyllt 18 år.

Hur länge en person befinner sig i en annan stat, stadigvarande eller inte, saknar enligt körkortsdirektivet betydelse för körkortets giltighet i denna andra stat, så länge körkortet är giltigt i den stat som har utfärdat körkortet.

Den medlemsstat där innehavaren av ett giltigt nationellt körkort förlägger sin permanenta bosättning får dock tillämpa sina nationella regler om giltighetstid, hälsokontroller och skatter, samt föra in all information på körkortet som är nödvändig för administrativa syften.

En medlemsstat får vidare vid permanent bosättning i medlemsstaten tillämpa sina nationella bestämmelser om begränsning, återkallande, indragning och annullering i fråga om körkort och, om det behövs, byta ut körkortet i detta syfte, om inte annat följer av tillämpningen av territorialprincipen i straffrätt och ordningsbestämmelser. Sådana bestämmelser får i huvudsak också tillämpas vid tillfälliga vistelser i medlemsstaten.

Utredningen har anfört att någon ändring i författningsbestämmelserna med anledning av körkortsdirektivets bestämmelser om EES–körkortens giltighet i medlemsländerna för närvarande inte behöver övervägas utom beträffande bestämmelsen i 2 § första stycket punkt 2 utbytesförordningen. Denna bestämmelse syftar till att förhindra ett kringgående av en körkortsåterkallelse. Den som fått ett svenskt körkort återkallat skall inte under återkallelsetiden kunna skaffa sig ett körkort från en annan stat och med stöd av det bli behörig att föra motorfordon i Sverige. Utredningen anför härvid att möjligheten att erhålla ett nytt körkort i en EES–stat under den tid ett svenskt körkort är återkallat torde vara i det närmaste obefintlig då körkortsdirektivet kräver dels en lämplighetsprövning innan ett körkort utfärdas dels att sökanden skall ha permanent bosättningsort i den stat där ansökningen görs. Även om direktivet inte direkt hindrar att den ifrågavarande svenska bestämmelsen behålls (jfr artikel 8.4), anser utredningen att denna bestämmelse inte bör gälla i fråga om giltigheten av EES–

körkort och menar att det kan ifrågasättas om bestämmelsen över huvud taget numera har någon praktisk betydelse.

Inom Europeiska unionen pågår för närvarande ett arbete att ta fram en konvention om verkställighet av beslut om återkallelse av rätten att föra fordon inom medlemsstater na

11

.

Det har därvid uppmärksammats att bosättningskravet kunnat kringgås och körkort utfärdats utan att alla relevanta fakta framkommit vid lämplighetsprövningen. Även i Sverige har förekommit marknadsföring av utländska körkort till personer vars svenska körkort återkallats i Sverige. Vid detta förhållande bör den nuvarande bestämmelsen i 2 § första stycket 2 utbytesförordningen införas i körkortslagen med den ändringen att ogiltighetstiden begränsas till den tid under vilken innehavarens svenska körkort är omhändertaget eller återkallat. Denna regel bör gälla samtliga utländska körkort. Frågan om hur begreppet återkallat i detta sammanhang skall tolkas i jämförelse med artiklarna 8.2 och 8.4 får överlämnas till rättstillämpningen.

Enligt körkortsdirektivet (artikel 8.2) har Sverige möjlighet att tvångsvis byta ut ett utländskt körkort till svenskt körkort. För att förhindra att en här i riket folkbokförd person vars utländska körkort förklarats ogiltigt omedelbart efter ogiltighetstidens utgång skulle få bruka sitt utländska körkort, utan att sådan särskild lämplighetsprövning varom stadgas i 39, 41 och 41 a §§körkortsförordningen (1977:722) sker, bör en möjlighet att tvångsvis byta ut utländska körkort införas.

Utbyte av utländska körkort

Regeringens förslag: Vid utbyte av körkort utfärdat av stat inom EES skall inte längre för utbyte krävas att innehavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 7 § körkortslagen.

Utredningens förslag: Överenstämmer med regeringens (se s. 94-97).

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft något att erinra mot utredningens förslag i denna del.

Skälen till regeringens förslag: I Sverige får enligt 7 § utbytesförordningen ett körkort som är utfärdat i en stat inom

EES, Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige bytas ut mot ett motsvarande svenskt körkort om innehavaren 1) uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 7 § körkortslagen, 2) är folkbokförd i Sverige, och 3) utbyte av svenska körkort medges i den stat som har

11Working Party on Disqualification from Driving.

utfärdat körkortet.

Enligt artikel 8.1 i körkortsdirektivet får innehavaren av ett giltigt nationellt körkort utfärdat av en medlemsstat som har förlagt sin permanenta bosättningsort till en annan medlemsstat begära att hans körkort skall bytas ut mot ett likvärdigt körkort. Den medlemsstat som verkställer utbytet skall om det behövs kontrollera att det inlämnade körkortet fortfarande är giltigt.

Den svenska lämplighetsprövningen som för närvarande sker vid ett utbyte av ett EES–körkort torde således gå utöver vad körkortsdirektivet tillåter. Beträffande EES–körkort bör därför bestämmelsen om att körkortshavaren vid utbyte skall uppfylla de personliga och medicinska kraven utgå. Prövningen vid utbyte av ett EES–körkort bör fortsättningsvis begränsas till att avse körkortets giltighet i det land som har utfärdat det, körkortshavarens permanenta bosättningsort och att grund för att vägra giltighet av körkortet i Sverige enligt 16 § körkortslagen inte föreligger. Möjligheten för länsstyrelsen att föreskriva villkor för körkortet bör dock inte förändras.

Bestämmelser om de verkställighetsåtgärder vid utbytet som skall vidtas enligt artikel 8 bör införas i körkortsförordningen.

Övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Äldre bestämmelser om körkortsbehörigheter skall tillämpas för körkort som utlämnats enligt de äldre reglerna. De nya bestämmelserna om periodiska läkarkontroller för behörigheterna C, CE, D och DE skall dock gälla även för tidigare utfärdade körkort.

Godkänt förarprov avlagt före ikraftträdandet gäller för utfärdande och utlämnande av körkort enligt 9 § och 12 § första stycket i dess äldre lydelse.

Utredningens förslag: Regeringens förslag överensstämmer i stort med utredningens förslag. Avvikelserna är hänförliga dels till ett förtydligande av giltigheten av bestämmelsen om krav på regelbundna läkarundersökningar vid förnyelse av körkort med behörigheterna C, CE, D eller DE från och med 65 års ålder på körkort utfärdade före ikraftträdandet, dels till utformningen av bestämmelsen om godkännande av utländska körkort som utfärdats av stater inom EES, dels till att kravet på att sökanden skall intyga att något innehav avseende körkort utfärdade EES–stater inte föreligger flyttats från tidpunkten för ansökan av körkortstillstånd till utfärdandet av körkort.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft några erinringar mot utredningens förslag i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Enligt körkortsdirektivet (artikel 12. 1) skall medlemsstaterna före den 1 juli 1994 anta

de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa körkortsdirektivet senast den 1 juli 1996.

Den som före ikraftträdandet innehar ett körkort med Abehörighet och således har behörighet att föra sådana motorcyklar som avses i 1 § tredje stycket bör inte retroaktivt drabbas av den behörighetsbegränsning som bestämmelserna i nämnda stycke innebär. Hade körkortshavaren fyllt 18 år när körkortet utfärdades, kan det bli fråga om högst två år som han får föra dessa motorcyklar trots att han inte är formellt behörig, vilket bör kunna godtas ur trafiksäkerhetssynpunkt. Av motsvarande skäl bör den som före ikraftträdandet erhållit ett körkort med D-behörighet få föra buss även om han inte fyllt 21 år. Inte heller kan det anses medföra någon större olägenhet att den som före ikraftträdandet innehar ett körkort med B-behörighet får fortsätta att föra personbil med en totalvikt över 3,5 ton. Enligt utredningen rör det sig här om ett fåtal (58 stycken i april 1995) specialbilar. Några övergångsbestämmelser för behörigheterna C och E behövs inte, eftersom åldersgränserna för utlämnande av körkort med sådana behörigheter nu sänks.

Om godkänt förarprov avlagts före ikraftträdandet men körkortet inte utfärdats och lämnas ut förrän därefter skall de äldre bestämmelserna gälla för detta körkort.

Om ett körkort, som har utlämnats eller gäller enligt övergångsbestämmelserna, återkallas kan fråga uppkomma vilka regler som bör gälla för utlämnande av ett nytt körkort efter spärrtidens utgång. Något beaktansvärt skäl att låta övergångsbestämmelserna gälla även för detta nya körkort kan inte anses föreligga.

Övriga författningar

Allmänt De ändringar i körkortsförordningen m.m. som presenteras här är i huvudsak de som 1994 års körkortsutredning lämnat i sitt delbetänkande – EG–anpassade körkortsregler. Vissa justeringar har dock gjorts och ytterligare ändringar kan behövas efter samråd med kommissionen enligt artikel 12 i körkortsdirektivet. Detta kan bl.a komma att gälla de föreliggande möjligheterna till undantag från kraven på förarbehörighet i 2 § körkortslagen.

Körkortets utseende Körkortsdirektivet föreskriver att medlemsstaterna skall införa nationella körkort i överensstämmelse med den gemenskapsmall som beskrivs i bilaga 1 till direktivet (artikel 1.1). Den i bilagan beskrivna gemenskapsmallen är ett sexsidigt trevikt papperskörkort. Inom unionen pågår ett arbete att ta fram en alternativ gemenskapsmall som är ett tvåsidigt plastkörkort av kontokortsformat. Det beslut om ändringen av

körkortsdirektivet, som behövs för att den alternativa gemenskapsmallen skall kunna införas, beräknas beslutas under våren 1996. Härefter kommer regeringen genom en ändring av 31 § körkortsförordningen (1977:722) och dess bilaga införliva direktivet i denna del.

Definition av lätt och tung motorcykel Lätt och tung motorcykel definieras bl.a. i 4 § körkortsförordningen. Enligt den nuvarande lydelsen är lätt motorcykel en motorcykel vars motor har slagvolym av högst 125 cm³. I körkortsdirektivet (artikel 3.2) definieras en lätt motorcykel som en motorcykel vars motor har en slagvolym som inte överstiger 125 cm³ men som dessutom har en effekt som inte överstiger 11 kW. Definitionerna på lätt och tung motorcykel bör då justeras så att även effektmått införs.

Motsvarande definitioner av lätt och tung motorcykel som finns i fordonskungörelsen (1972:595) och vägtrafikkungörelsen (1972:602) måste också justeras så att de motsvarar dem som förs in i körkortsförordningen.

Erfarenhetskrav för fordonskombinationer I körkortsdirektivet (artikel 5.1.b) föreskrivs att körkort för dragfordonet skall innehas innan körkort med E–behörighet kan erhållas. Flera remissinstanser haft synpunkter på detta krav. Kammarrätten i Sundsvall och Länsrätten i Värmlands län har härvid gett uttryck för att en ändring i körkortsförordningen krävs för att kravet skall få något innehåll. Kammarrätten har föreslagit en ändring i 76 § körkortsförordningen medan Länsrätten förordat att en tidsgräns bestäms mellan erhållande av behörigheten för dragfordonet och behörigheten för släpfordonet. Svenska Åkeriförbundet har uppgett att den hittillsvarande ordningen, att körkort för dragfordonet och släpfordonet kan utfärdas samtidigt, skall bibehållas om inte annat genom en administrativ tillämpning.

De eventuella justeringar av körkortsförordningens bestämmelser för att tillämpa bestämmelsen i 12 § tredje stycket körkortslagen beslutas av regeringen före den 1 juli 1996.

Möjligheter till dispens från körkortslagens bestämmelser Enligt 101 § körkortsförordningen kan länsstyrelsen i visst fall medge undantag från 2 – 5, 12 eller 29 § körkortslagen. Fråga är om dispenser från kraven på förarbehörighet, körkortsålder m.m. samt ålder för innehav av traktorkort. Särskilt från Moped- och motorcykelbranschens Riksförbund, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, Svenska Motorcykelförbundet och Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund har i remissyttrandena framställts krav på olika dispenser. Om

dessa dispenser är förenliga med körkortsdirektivets krav på förarbehörigheter och körkortsålder och om de även fortsättningsvis kan beviljas bör redas ut före den 1 juli 1996.

Konsekvenser av lagregleringen avseende utländska körkort Genom den föreslagna ändringen i körkortslagen förs bestämmelser om godkännande och utbyte av utländska körkort över till körkortslagen. Riksdagen föreslås vidare upphäva bestämmelsen i 32 § körkortslagen om regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om utländska körkorts giltighet. De återstående bestämmelserna om utländska körkort i förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort (utbytesförordningen) kan då föras över till körkortsförordningen. Det är i huvudsak fråga om bestämmelser av administrativ karaktär även om här finns bestämmelser om möjlighet till övningskörning och handledarskap. Utbytesförordningen kan härefter upphävas.

Intygsförfarandet I artikel 7.1. b föreskrivs att körkort endast får utfärdas till sökande med permanent bosättningsort inom den medlemsstat som utfärdar körkortet eller den som kan visa att han har studerat där i minst sex månader. Vidare föreskrivs i artikel 7.5 att det inte är tillåtet att inneha körkort i mer än en medlemsstat.

Förutom bestämmelserna i 9 § första stycket och 6 a § körkortslagen krävs att körkortsförordningen kompletteras med bestämmelser om att körkort inte får lämnas ut förrän sökanden intygar att han är och har varit folkbokförd i Sverige under de senaste 185 dagarna eller att han studerat i Sverige de senaste 6 månaderna. Vid samma tillfälle skall sökanden också intyga att han inte innehar körkort i någon annan EES– stat. Bestämmelser om vilken myndighet som skall handlägga de intyg som här behövs liksom vilka möjligheterna till omprövning av myndighets beslut i dessa hänseende skall vara får regleras i körkortsförordningen.

Innehav av flera körkort Av artikel 7.5 i körkortsdirektivet framgår att det inte är tillåtet att inneha körkort i mer än en medlemsstat. Enligt den föreslagna lydelsen av 15 § körkortslagen kommer ett svenskt körkort att bli ogiltigt om innehavaren dessutom har ett eller flera giltiga körkort utfärdade i stater inom EES och efter anmaning inte anger vilket av körkorten han önskar behålla eller anger att han vill behålla ett annat körkort än det svenska.

Länsstyrelse som får uppgift om att innehavare av svenskt körkort även innehar körkort utfärdat av annan stat inom EES måste ges föreskrifter om ett anmaningsförfarande. Vidare bör

bestämmelse om att körkortshavaren härvid skall upplysas om möjligheten att byta ut körkort med olika behörigheter till ett enda körkort med samtliga behörigheter införas. Dessa bestämmelser lämnas lämpligen i körkortsförordningen.

Läkarintyg vid förnyelse av behörigheterna C, CE, D eller DE I bilaga III till körkortsdirektivet föreskrivs att förare av fordon i kategori C, CE, D eller DE skall genomgå läkarundersökning innan körkort utfärdas första gången och därefter sådana regelbundna läkarundersökningar som föreskrivs i nationell lagstiftning. Bestämmelse om regelbundna läkarundersökningar har införts i 15 § körkortslagen. Frågan hur bestämmelsen skall praktiskt tillämpas - om en skyldighet att förnya körkortet vid 65 års ålder och vart tionde år därefter skall införas eller om det kan accepteras att den första förnyelsen med krav på läkarintyg kan i vissa fall komma att ske så sent som vid 74 års ålder och om vilken myndighet som skall pröva innehållet i läkarintygen - och vilka övriga verkställighetsföreskrifter som behövs får beslutas senare.

Godkännande av utländska körkort Enligt artikel 1.2 i körkortsdirektivet skall körkort som är utfärdade av medlemsstaterna erkännas ömsesidigt.

Förutom bestämmelserna i 15 a15 e §§körkortslagen behöver vissa tillämpningsföreskrifter föras in i körkortsförordningen och bestämmelser i körkortsförordningen som tidigare enbart gällt svenska körkort eller körkort utfärdade i nordiska länder justeras så att innehavare av körkort utfärdat i EES–stat inte blir diskriminerade. Detta gäller bestämmelserna om möjlighet till övningskörning och handledarskap vid övningskörning.

Utbyte av utländska körkort Bestämmelser om utbyte finns i artikel 8 i körkortsdirektivet. Förutom bestämmelserna i 15 § tredje stycket och 31 a § körkortslagen behöver vissa tillämpningsföreskrifter införas i körkortsförordningen. Bestämmelser om ansökan om utbyte och förlustanmälan av utländskt körkort kan införas i körkortsförordningen. Bestämmelser om anteckning på körkortet att det har ersatt ett körkort som utfärdats av stat utanför EES kommer att regleras senare genom bestämmelserna om körkortets innehåll och utseende.

Kostnadskonsekvenser

I den mån kostnader kan uppkomma med anledning av de nu

lagda förslagen bör dessa kunna täckas genom avgiftsfinansiering som sker genom ändringar i körkortsförordningen (1977:722) eller förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket.

Ikraftträdande

Enligt körkortsdirektivet skall medlemsstaterna senast den 1 juli 1994 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att uppfylla körkortsdirektivet (artikel 12.1). Medlemsstaterna skall tillämpa bestämmelserna från den 1 juli 1996.

Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i körkortslagen (1977:477).

1 §

Behörigheten A begränsas enligt det nya tredje stycket i fråga om motorcyklar med viss högre prestanda. I körkortsdirektivet anges att behörigheten att föra detta slags motorcyklar förutsätter minst två års erfarenhet som förare av motorcykel med lägre prestanda. Denna erfarenhet behöver inte dokumenteras på annat sätt än att föraren har haft A-körkort under minst två år.

Behörigheten A1 avser lätt motorcykel enligt den nya definitionen i 4 § körkortsförordningen.

Behörigheten att föra personbil förutsätter C-behörighet, om bilens totalvikt överstiger 3,5 ton.

D-behörigheten utvidgas till att omfatta även ett till bussen kopplat lätt släpfordon.

2 §

Ändringen i första stycket är en följd av den nya åldersgränsen 18 år för behörigheten A, se 12 §.

6a § Ändringen är hänförlig till artikel 7.1.b och 7.5.

9 §

Ändringen är hänförlig till artikel 7.1 b. och 7.5. Då körkortsdirektivet inte anger annan tidpunkt än utfärdandet av körkort bör folkbokföringskravet också avse denna tidpunkt.

12 §

De föreslagna åldersgränserna föranleds i samtliga fall av körkortsdirektivets bestämmelser (artikel 6) och, såvitt gäller behörigheten A1, av att den underkategorin nu föreslås införd.

Som framgår av 1 § tredje stycket ger behörigheten A rätt att föra vissa tyngre motorcyklar endast om föraren har haft körkort med A-behörighet under minst två år eller har uppnått en ålder av 21 år och godkänts i ett särskilt prov.

Beträffande den föreslagna nya lydelsen av andra stycket och det nya tredje stycket hänvisas till avsnitt 5.5. Begreppet dragfordon finns inte nu i körkortslagstiftningen. Dess innebörd i förevarande sammanhang får dock anses klar, även om begreppet inte definieras.

15 §

Ändringar härför sig till artikel 7.5 samt till artikel 7.1 a) i jämförelse med bilaga 3 punkt 4 i körkortsdirektivet.

Lagtexten har förtydligats i enlighet med vad Lagrådet sagt i sitt yttrande. Ordet fortfarande i sista stycket i Lagrådets förslag har dock tagits bort med hänsyn till att de medicinska kraven kan ha förändrats mellan den tidpunkt då körkortet erhölls första gången och den då förnyelsen skall ske. Vidare har andra stycket delats upp så att det tydligare framgår att kravet på anmaning även gäller för punkt b.

15 a §

Paragrafens innehåll överensstämmer i stort med 1 § utbytesförordningen. För att införa kravet i artikel 1.2 om ömsesidigt erkännande av EES–körkort har lydelsen justerats i enlighet med Lagrådets förslag. Ändringarna i andra stycket är av redaktionell art.

15 b §

Bestämmelser om utländska körkorts giltighet i Sverige finns i 2 § första och andra styckena utbytesförordningen. Dessa har redigerats om så att i ett första stycke anges de ogiltighetsgrunder som gäller för alla utländska körkort, oavsett i vilken stat de har utfärdats. Andra stycket motsvarar 2 § första stycket punkt 2 och andra stycket första meningen utbytesförordningen. En saklig skillnad är att ett utländskt körkort blir ogiltigt under tid då innehavarens svenska körkort är omhändertaget eller återkallat. Skälen härför har redovisats under avsnitt 5.5. Genom att andra stycket avser endast körkort som utfärdats av en stat utanför EES behöver det inte uttryckligen anges att ett EES-körkort är giltigt oberoende av hur länge innehavaren varit folkbokförd i Sverige.

Tredje stycket motsvarar 2 § andra stycket andra meningen utbytesförordningen.

15 c §

Eftersom bestämmelserna i 2 § tredje stycket utbytesförordningen inte rör utländska körkorts giltighet i Sverige utan innehavarens rätt att föra vissa fordon, bör de vid en överföring till körkortslagen tas upp i en egen paragraf.

Lagrådet har här anmärkt att bestämmelsen borde anpassas till de åldersgränser som nu föreslås gälla beträffande svenska körkort. Åldersgränserna, som nu införs, kommer i och med att körkortsdirektivet skall börja tillämplas den 1 juli 1996 att gälla inom det Europeiska samarbetsområdet. Några trafiksäkerhetsskäl som talar för att regeringen i nuläget bör ändra åldersgränserna för körkort som utfärdats i stater utanför EES har inte kommit fram.

15 d §

Enligt 4 § utbytesförordningen skall länsstyrelsen, om det föreligger någon sådan återkallelsegrund som avses i 16 § körkortslagen, pröva om ett utländskt körkort fortfarande kan godkännas i Sverige. I övrigt hänvisas till i sammanhanget relevanta bestämmelser i körkortslagen och körkortsförordningen. Enligt 3 § utbytesförordningen gäller bestämmelserna om bl.a. omhändertagande av körkort i tillämpliga delar även den som har ett utländskt körkort.

De bestämmelser i körkortslagen som i dessa sammanhang kan bli aktuella återfinns i flera paragrafer. I det förslag som lämnades till lagrådet föreslogs en uppräkning av de relevanta lagrummen. Då det med hänsyn till den komplicerade författningstexten är svårt att åstadkomma en uttömmande uppräkning har här i stället valts att göra en hänvisning till de bestämmelser som gäller för svenska körkort i motsvarande situation. När i utbytesförordningen talas om godkännande av ett utländskt körkort, kan det ge intrycket att ett formellt godkännandebeslut fordras för att körkortet skall bli giltigt i Sverige. Så är dock inte fallet. Det är därför bättre att använda uttrycket "giltighet" i stället för "godkännande".

I tredje stycket införs möjlighet att tvångsvis byta ut utländskt körkort mot svenskt körkort. Tillämpning av bestämmelsen kommer i fråga i fall där krav på ansökan om körkortstillstånd eller på att förarprov skall avläggas efter återkallelse gäller om det hade varit fråga om svenskt körkort.

15 e §

Paragrafen motsvarar 12 § punkt 3 utbytesförordningen.

31 a §

De sakliga bestämmelserna om utbyte av utländska körkort behandlas i 7 och 9 §§ utbytesförordningen. I förevarande paragraf tas de upp i ett sammanhang.

Enligt 7 § utbytesförordningen skall utbyte ske "mot ett svenskt körkort med motsvarade behörighet". Körkortsdirektivet anger att utbytet skall ske mot ett "likvärdigt körkort". Detta uttryck beskriver bättre de faktiska förhållandena, nämligen att körkorten skall vara lika värda, inte

endast motsvara varandra.

Eftersom utbyte numera kan ske endast i fråga om ett körkort som har utfärdats av en stat inom EES eller i Schweiz eller Japan, synes det inte nödvändigt att behålla kravet att utbyte av svenska körkort skall medges i dessa länder.

Som anförts i avsnitt 5.7 är det inte förenligt med körkortsdirektivet att, såvitt gäller EES-körkort, behålla kravet att körkortshavaren vid utbyte skall uppfylla de personliga och medicinska kraven enligt 7 § körkortslagen.

32 §

Möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om utländska körkorts giltighet i landet regleras i körkortslagen och faller således in under paragrafens första mening. Vad som sägs om utländska körkort kan därför utgå.

39 §

Skälet till ändringen i första stycket framgår i första hand av kommentarerna till 15 d §. Eftersom de grundläggande reglerna om utbyte av utländska körkort föreslås bli införda i körkortslagen bör redan i detta sammanhang anges att sådana frågor prövas av länsstyrelsen.

Angående användningen av ordet giltighet i stället för godkännande se kommentar till 15 d §.

45 §

Ett beslut om vägrad giltighet av ett utländskt körkort bör på samma sätt som gäller för ett beslut om återkallelse och tvångsutbyte delges körkortshavaren.

Övergångsbestämmelser Av artikel 12.1 i körkortsdirektivet följer att ändringarna i körkortslagen skall träda i kraft senast den 1 juli 1996.

Avsikten med övergångsbestämmelserna är att äldre föreskrifter om körkortsbehörigheter skall tillämpas på körkort som har utlämnats enligt de äldre reglerna dock att kravet på regelbundna läkarintyg skall tillämpas även på de äldre körkorten. Lagrådet har förordat att ordet körkort skall användas. Med hänsyn till de svårigheter med tolkningen som kan uppstå om en körkortshavare förvärvar nya behörigheter till sitt körkort bör lydelsen dock justeras så att ordet körkortsbehörighet används i stället för ordet körkort.

Lag om ändring i körkortslagen (1977:477)

Härigenom föreskrivs i fråga om körkortslagen (1977:477) dels att 1, 2, 7, 12, 32, 39 och 45 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 15 a - 15 e §§ och 31 a §, samt närmast före 31 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap. Behörigheten att föra behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap klass I anges på följande sätt i körkort.

Beteckning Behörighet A motorcykel A1 lätt motorcykel B personbil med totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon, terrängvagn och motorredskap klass I C tung lastbil, personbil med totalvikt över 3,5 ton och till sådan bil

kopplat lätt släpfordon

D buss och till sådan bil kopplat lätt släpfordon E släpfordon, oavsett antal och vikt

Behörigheten A ger rätt att föra motorcykel med en högre effekt än 25 kilowatt eller ett effekt/viktförhållande 0,16 kilowatt/kilogram endast om körkortshavaren innehaft körkort med behörigheten A under minst 2 år eller har fyllt 21 år och godkänts i körprov på motorcykel med högre prestanda.

Behörighet att i yrkesmässig trafik för personbefordran föra personbil, lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkort med beteckningen TAXI.

2 §

Bil, terrängvagn, motorredskap klass 1 eller motorcykel får föras endast av den som har körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för detta.

Utan hinder av första stycket får

1. lastbil, släpfordon eller buss föras

a) utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller bensinstationsområde eller eljest

kortare sträcka av den som har körkort med behörigheten B,

b) med last och passagerare i fall som avses under a), om färden äger rum i samband med bärgning, reparation eller liknande åtgärd beträffande fordonet samt föraren av detta ha körkort med behörigheten B och har fyllt 19 år.

2. motorcykel, lastbil, släpfordon eller buss föras i tjänsteutövning av polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garageområde, verkstadsområde eller liknande utan last eller passagerare föra fordon av det slag som det återkallade körkortet berättigade honom att föra, om medgivande därtill har lämnats. Sådant medgivande får avse en tid av högst tre år.

7 §

Den som ansöker om körkortstillstånd skall vara folkbokförd i Sverige eller ha studerat här i minst sex månader.

Körkortstillstånd får inte meddelas den som innehar ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.

Vid prövningen av de personliga förhållandena skall särskilt beaktas om sökanden är känd för nyktert levnadssätt och om det kan antagas, att han såsom förare av körkortspliktigt fordon kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Vid prövningen av de medicinska förhållandena skall beaktas att sökanden har tillfredsställande trafiksyn med eller utan glasögon eller linser och tillräcklig hörselförmåga med eller utan hörapparat för att föra fordon av det slag ansökan avser och att sökanden även i övrigt uppfyller de medicinska krav som bör ställas upp med hänsyn till trafiksäkerheten.

Den som söker eller innehar körkortstillstånd eller körkort är skyldig att underkasta sig läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning, som behövs för de prövning som avses i fjärde och femte styckena eller eljest i denna lag. Om begränsningar i skyldigheten, inbegripet den närmare inriktningen av sådana undersökningar, föreskriver regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

12 §

Sökanden skall vid tidpunkten för utlämnandet av körkort ha uppnått en ålder av 18 år för behörigheten A, 16 år för behörigheten A1, 18 år för behörigheten B, 18 år för behörigheten C, 21 år för behörigheten D,

18 år för behörigheten E, 19 år för taxibehörighet.

Förarprov för behörigheten C eller D eller för taxibehörighet får avläggas endast om sökanden har körkort med behörigheten B.

Förarprov för behörigheten E får avläggas endast om sökanden har behörighet för dragfordonet.

Andra och tredje styckena gäller inte om sökanden inom de tre senaste åren har haft körkort med den behörighet som provet avser.

15 a §

Ett utländskt körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överenstämmelse med förebilderna i någon av de konventioner om vägtrafik, som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på ett skandinaviskt språk, engelska, tyska eller franska, gäller körkortet endast i förening med en bestyrkt översättning till något av dessa språk.

Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi.

15 b §

Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige, om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats eller om det har bytts ut mot ett svenskt körkort.

Om körkortet är utfärdat i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), gäller körkortet inte heller i Sverige

1. om innehavaren under de tre senaste åren har haft ett svenskt körkort som har återkallats av en svensk myndighet,

2.. om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

Körkortet blir inte ogiltigt enligt andra stycket 2 under den tid en ansökan om utbyte enligt 31 a § prövas.

15 c §

Ett utländskt körkort medför inte rätt att föra bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Det medför inte heller rätt att för annan än medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att

1. föra svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik eller

2. föra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods.

15 d §

Om det föreligger någon sådan återkallelsegrund som avses i 16 §, skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige omprövas. Därvid äger bestämmelserna i 18, 19, 21 - 25 §§ motsvarande tillämpning.

15 e §

Bestämmelserna i 15 a-15 d §§ gäller också midlertidigt kørekort och turistkørekort utfärdade i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland och midlertidig kjøretillatelse meddelad i Norge.

Utbyte av utländska körkort

31 a §

Ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Liechtenstein, Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är folkbokförd i Sverige.

Utbyte av ett körkort som är utfärdat i Liechtenstein, Schweiz eller Japan får ske endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 7 §.

Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort, får föreskrivas särskilda villkor för körkortet.

32 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag och föreskrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om förarutbildning och om sådan registrering som behövs för tillämpningen av lagen.

Regeringen får överlämna till postbefordringsföretag att medverka vid utlämnande av körkort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge undantag från denna lag.

39 §

Länsstyrelsen prövar frågor om återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort, om nedsättning av spärrtid efter återkallelse och om giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort.

Länsstyrelsen prövar också frågor om meddelande körkortstillstånd och utfärdande av traktorkort samt andra frågor om körkort som regeringen föreskriver.

Om länsstyrelsen finner anledning anta att någon inte bör ha körkort eller traktorkort på grund av sina nykterhetsförhållanden, får länsstyrelsen höra socialnämnden, om nämndens yttrande har betydelse för ärendets avgörande.

45 §

Beslut om återkallelse, vägrad giltighet eller varning skall delges den som beslutet rör.

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den

Genom lagen upphävs förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort.

Ett körkort som före ikraftträdandet har utlämnats i enlighet med äldre föreskrifter ger behörighet att föra fordon i enlighet med de äldre föreskrifterna.

Om godkänt förarprov har avlagts före ikraftträdandet gäller för utlämnande av körkort 12 § första stycket i dess äldre lydelse.

Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena tillämpas inte på ansökningar om körkortstillstånd som har kommit in till länsstyrelsen före ikraftträdandet.

Bestämmelsen i 15 a § tredje stycket tillämpas på körkort utfärdade i Storbritannien först efter den 29 juli 2001.

Följande remissinstanser har avgivit yttrande över Delbetänkandet EG-anpassade körkortsregler (SOU 1995:48): Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Sundsvall, Länsrätten i Göteborgs och Bohus län, Länsrätten i Värmlands län, Vägverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Hallands län, Bussbranschens Riksförbund, Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund, Svenska Transportarbetareförbundet, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation Trafikskolornas Riksförbund och Åkeriförbundet. Därutöver har Svenska Motorcykelförbundet och Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund yttrat sig.

Lag om ändring i körkortslagen (1977:477)

Härigenom föreskrivs i fråga om körkortslagen (1977:477) dels att 1, 2, 9, 12, 15, 32, 39 och 45 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 15 a - 15 e och 31 a §§, samt närmast före 15 a § och 31 a § nya rubriker, av följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap. Behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon eller motorredskap klass I anges på följande sätt i körkort. ______________________ Beteckning Behörighet ______________________ A motorcykel A1 lätt motorcykel B personbil med totalvikt av högst 3,5 ton, lätt

lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon samt terräng vagn och motorredskap klass I

C tung lastbil, personbil med totalvikt över 3,5 ton och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon D buss och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon E släpfordon, oavsett antal och vikt

Behörigheten A ger rätt att föra motorcykel med en högre effekt än 25 kilowatt eller ett förhållande mellan effekt och vikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram endast om körkortshavaren innehaft körkort med behörigheten A under minst två år eller har fyllt 21 år och godkänts i körprov på motorcykel med högre prestanda.

Behörighet att i yrkesmässig trafik för personbefordran föra personbil, lätt lastbil eller terrängvagn utmärkes i körkort med beteckningen TAXI.

2 §

Bil, terrängvagn, motorredskap klass I eller motorcykel får föras endast av den som har körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för detta.

Utan hinder av första stycket får

1. lastbil, släpfordon eller buss undantagsvis föras

a) utan last eller passagerare inom garageområde, verkstadsområde eller bensinstationsområde eller eljest kortare sträcka av den som har körkort med behörigheten B,

b) med last eller passagerare i fall som avses under a), om färden äger rum i samband med bärgning, reparation eller

liknande åtgärd beträffande fordonet samt föraren av detta har körkort med behörigheten B och har fyllt 19 år,

2. motorcykel, lastbil, släpfordon eller buss föras i tjänsteutövning av polisman, som har körkort med behörigheten B.

Den vars körkort har återkallats får inom garageområde, verkstadsområde eller liknande utan last eller passagerare föra fordon av det slag som det återkallade körkortet berättigade honom att föra, om medgivande därtill har lämnats. Sådant medgivande får avse en tid av högst tre år.

9 §

Körkort får utfärdas endast för den

1. som har ett gällande körkortstillstånd,

2. som vid utfärdandet varit folkbokförd i Sverige under minst 185 dagar eller studerat här i minst sex månader, och

3. som inte innehar körkort utfärdat i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

12 §

Sökanden skall vid tidpunkten för utlämnandet av körkort ha uppnått en ålder av 18 år för behörigheten A, 16 år för behörigheten A1, 18 år för behörigheten B, 18 år för behörigheten C, 21 år för behörigheten D, 18 år för behörigheten E, 19 år för taxibehörighet.

Förarprov för behörigheten C eller D eller för taxibehörighet får avläggas endast om sökanden har körkort med behörigheten B.

Förarprov för behörigheten E får avläggas endast om sökanden har behörighet för dragfordonet.

Andra och tredje styckena gäller inte om sökanden inom de tre senaste åren har haft körkort med den behörighet som provet avser.

15 §

Ett körkort gäller inte

1. innan det har lämnats ut,

2. medan det är återkallat,

3. medan det är omhändertaget,

4. om det har ersatts ett annat körkort,

5. om det har bytts ut mot ett utländskt körkort.

Ett körkort blir också ogiltigt om

1. det inte efter anmaning förnyas sedan tio år förflutit från körkortets utfärdande,

2. innehavare av flera giltiga körkort utfärdade i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) efter anma-

ning inte anger vilket av körkorten denne önskar behålla.

Den vars körkort är omhändertaget får föra fordon av det slag som körkortet berättigar honom till, om han har fått medgivande enligt 23 § andra stycket.

Vid varje förnyelse enligt andra stycket 1 skall innehavare av körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som fyllt 65 år visa att de medicinska kraven enligt 7 § för innehavet är uppfyllda.

Giltighet av utländska körkort

15 a § Ett utländskt körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med förebilderna i någon av de konventioner om vägtrafik, som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på ett skandinaviskt språk, engelska, tyska eller franska, gäller körkortet endast i förening med en bestyrkt översättning till något av dessa språk.

Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi.

15 b § Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,

2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,

3. medan innehavarens svenska körkort är omhändertaget eller återkallat.

Om körkortet är utfärdat i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), gäller körkortet inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

Körkortet blir inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om utbyte enligt 31 a § prövas.

15 c § Ett utländskt körkort medför inte rätt att föra bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Det medför inte heller rätt för annan än medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att

1. föra svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik eller

2. föra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods.

15 d § Om det föreligger någon sådan återkallelsegrund som avses i 16 §, skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige omprövas. Vid omprövningen tillämpas bestämmelserna i 18, 19, 21 - 25 §§. Är innehavaren av det utländska körkort folkbokförd

i Sverige sedan minst 185 dagar eller studerar denne här sedan minst 6 månader och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan körkortet vid denna omprövning bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort och körkortsingripandet därefter riktas mot det svenska körkortet.

15 e § Bestämmelserna i 15 a-15 d §§ gäller också midlertidigt kørekort och turistkørekort utfärdade i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland och midlertidig kjøretillatelse meddelad i Norge.

Utbyte av utländska körkort

31 a §

Ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar.

Utbyte av ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får ske endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 7 §.

Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort, får särskilda villkor föreskrivas för körkortet.

32 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med- delar ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag och föreskrifter om undantag från lagen. Detsamma gäller föreskrifter om förarutbildning och om sådan registrering som behövs för tillämpningen av lagen.Regeringen får överlämna till postbefordringsföretag att medverka vid utlämnande av körkort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge undantag från denna lag.

39 §

Länsstyrelsen prövar frågor om återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort, om nedsättning av spärrtid efter återkallelse och om giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort.Länsstyrelsen prövar också frågor om meddelande av körkortstillstånd och utfärdande av traktorkort samt de andra frågor om körkort som regeringen föreskriver.

Om länsstyrelsen finner anledning anta att någon inte bör ha körkort eller traktorkort på grund av sina nykterhetsförhållanden, får länsstyrelsen höra socialnämnden, om nämndens yttrande har betydelse för ärendets avgörande.

45 §

Ett beslut om återkallelse, vägrad giltighet, utbyte enligt 15 d § tredje stycket eller varning skall delges den som beslutet rör.

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

_________________________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Ett körkort som före ikraftträdandet har utlämnats i enlighet med äldre lydelse av 1, 2 och 12 §§, ger behörighet att föra fordon i enlighet med de äldre föreskrifterna.

Om godkänt förarprov har avlagts före ikraftträdandet gäller för utfärdandet och utlämnande av körkort 9 § och 12 § första stycket i dess äldre lydelse.

Bestämmelsen i 15 a § tredje stycket tillämpas på körkort utfärdade i Storbritannien först efter den 29 juli 2001.

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1995-10-27

Närvarande: justitierådet Staffan Magnusson, f.d. presidenten i Försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg, regeringsrådet Leif Lindstam.

Enligt en lagrådsremiss den 19 oktober 1995 (Kommunikationsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i körkortslagen (1977:477).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Silja Klint.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: I remissen föreslås att körkortslagen anpassas till ett Rådets direktiv om körkort och att vissa bestämmelser i förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort flyttas till körkortslagen.

Lagrådet finner det tillfredsställande att en teknisk översyn av körkortslagstiftningen inletts (1994 års körkortsutredning, K 1994:13). Redan av de delar av lagstiftningen som berörs av förslagen i remissen framgår att bestämmelserna är komplicerade och svårtillgängliga. Fördelningen av regler mellan körkortslagen och körkortsförordningen (1977:722) bidrar också till att öka svårigheterna att tillägna sig och förstå bestämmelserna. Som exempel kan nämnas att det i 15 § andra stycket körkortslagen finns en regel om att ett körkort blir ogiltigt, om det inte efter anmaning förnyas sedan tio år förflutit från körkortets utfärdande medan bestämmelser om anmaning finns i 24 § körkortsförordningen. Lagrådet finner dock inte anledning att i avvaktan på den tekniska översynen som inletts rikta några invändningar mot att endast begränsade ändringar nu görs i körkortslagen för att anpassa den till gemenskapsrätten och inte heller mot att vissa bestämmelser flyttas till körkortslagen från förordningen om godkännande och utbyte av utländska körkort.

15 §

I paragrafens andra stycke i det det remitterade förslaget anges vissa omständigheter som skall leda till att ett körkort blir ogiltigt. Punkt 2 föreskriver att den som har flera giltiga körkort utfärdade i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste efter anmaning ange vilket av körkorten han vill behålla och att effekten av att han underlåter detta är att det svenska körkortet blir ogiltigt. Enligt Lagrådets

mening bör punkten byggas ut, så att det framgår att ogiltighet inträder också om innehavaren efter anmaning uppger att han vill behålla ett utländskt körkort. En sådan uppgift kan knappast betraktas som en begäran av körkortshavaren om återkallelse enligt 16 § 10 körkortslagen. Lagrådet förordar därför att punkten ges en annan lydelse i enlighet med vad som framgår nedan.

Av paragarfens fjärde stycke bör tydligare än som är fallet i dess lydelse enligt förslaget framgår att uppfyllandet av medicinska krav är en förutsättning för att körkortet skall förnyas. Lagrådet förordar därför att stycket formuleras om.

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse: "Ett körkort gäller inte

1. innan det har lämnats ut,

2. medan det är återkallat,

3. medan det är omhändertaget,

4. om det har ersatts med ett annat körkort,

5. om det har bytts ut mot ett utländskt körkort.

Ett körkort blir också ogiltigt om

1. det inte efter anmaning förnyas sedan tio år förflutit från körkortets utfärdande, eller

2. innehavare dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och inte efter anmaning anger vilket av körkorten han vill behålla eller anger att han vill behålla ett annat än det svenska körkortet.

Den vars körkort är omhändertaget får föra fordon av det slag som körkortet berättigar honom till, om han har fått medgivande enligt 23 § andra stycket.

För att ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE skall kunna förnyas enligt andra stycket 1 skall innehavaren, om han fyllt 65 år, visa att de medicinska kraven för innehavet fortfarande är uppfyllda."

15 a §

I paragrafen, som helt överensstämmer med 1 § förordningen om godkännande och utbyte av utländska körkort, anges under vilka förutsättningar ett utländskt körkort gäller i Sverige. Enligt det direktiv som ligger till grund för de i remissen föreslagna bestämmelserna (artikel 1.2) skall körkort som är utfärdade av medlemsstaterna erkännas ömsesidigt. Första stycket i paragrafen omfattar dock alla utländska körkort. I andra stycket föreskrivs en generell inskränkning av giltigheten av utländska körkort. Utländska körkort som inte är utformade enligt viss konventionsförebild eller på ett skandinaviskt språk eller på engelska, tyska eller franska gäller endast i förening med en bestyrkt översättning till något av dessa språk. När det gäller körkort utfärdade av en EES-stat synes ett sådant krav inte kunna ställas upp. Enligt Lagrådets mening bör därför paragrafens första och andra stycken formuleras om bl.a. på

det sättet att första stycket omfattar endast körkort utfärdade av en EES-stat.

Andra stycket bör utformas så att det avser endast utländska körkort som har utfärdats i något annat land än ett EES-land. Beträffande körkort som utformats enligt konventionsförebild ställs inga särskilda krav på att visst språk skall ha använts i körkortet. Andra körkort däremot skall antingen vara utfärdade på eller med en översättning till ett skandinaviskt språk eller till engelska, tyska eller franska. Syftet med denna bestämmelse synes vara av i första hand praktisk betydelse. Kraven bör lämpligen utformas så att körkort av detta slag, som inte är utfärdade på engelska, tyska eller franska, gäller endast i förening med en bestrykt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska.

Tredje stycket bör ändras redaktionellt och bilda en andra mening i andra stycket.

Lagrådet förordar att paragrafen ges följande lydelse:

15 a §

"Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

Även ett annat utländskt körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik, som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast i förening med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska. Är körkortet inte försett med ett fotografi av körkortshavaren, gäller det endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi."

15 c §

I paragrafen, som överensstämmer med nuvarande 2 § tredje stycket i förordningen om godkännande och utbyte av utländska körkort, sägs bl.a. att ett utländskt körkort inte medför rätt att föra bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Enligt Lagrådets mening finns det skäl att se över bestämmelsen, så att den anpassas till de åldersgränser som nu föreslås gälla beträffande svenska körkort (1 § näst sista stycket och 12 § första stycket).

Övergångsbestämmelserna Enligt andra stycket ger ett körkort som har utlämnats före ikraftträdandet i enlighet med äldre lydelse av 1, 2 och 12 §§ behörighet att föra fordon i enlighet med de äldre föreskrifterna. Enligt vad som framgår av lagrådsremissen (avsnitt 5.9) är avsikten med bestämmelsen att äldre föreskrifter om körkortsbehörigheter skall tillämpas för körkort som har utlämnats enligt de äldre reglerna. Som bestämmelsen formulerats leder den till att den som fått körkort med behörigheten C, CE, D eller DE får behålla denna behörighet även om han inte, som föreskrivs i det nya 15 § fjärde stycket, visar att han fortfarande uppfyller de medicinska kraven för innehavet. Om detta inte är en avsedd effekt bör övergångsbestämmelsen utformas på annat sätt. Därvid torde också hänvisningen till vissa angivna äldre bestämmelser kunna utgå.

I tredje stycket bör göras ett förtydligande. Om 15 a § utformas i enlighet med vad Lagrådet förordat, kan fjärde stycket utgå.

Lagrådet förordar att övergångsbestämmelserna ges följande lydelse: "Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Ett körkort som har lämnats ut före ikraftträdandet ger behörighet att föra fordon i enlighet med de äldre bestämmelserna. De nya bestämmelserna i 15 § gäller även sådana körkort.

Om godkänt förarprov för körkort med viss behörighet har avlagts före ikraftträdandet, gäller för utfärdande och utlämnande av körkortet 9 § och 12 § första stycket i den äldre lydelsen."

Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 december 1995

Närvarande: statsrådet Peterson, ordförande, och statsråden Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Blomberg, Heckscher, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Uusmann

Regeringen beslutar proposition 1995/96:118 Ändringar i körkortslagen.

Rättsdatablad

Författningsrubrik

Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EG-regler

Lag om ändringar i körkortslagen

32 §

391L0439