Prop. 2012/13:2

Höständringsbudget för 2012

Regeringens proposition

2012/13:2

Höständringsbudget för 2012

Regeringens proposition

2012/13:2

Höständringsbudget för 2012

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2012.

PROP. 2012/13:2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9

2 Ändringsbudget .................................................................................................... 15 2.1 Inledning ................................................................................................ 15 2.2 Ändringsbudget per utgiftsområde ...................................................... 15 2.2.1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution .......................................... 15 2.2.2 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet ............................................................ 15 2.2.3 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap ..................... 16 2.2.4 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ............................................. 17 2.2.5 Utgiftsområde 8 Migration .................................................................. 18 2.2.6 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg .................. 18 2.2.7 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp .............................................................................................. 19 2.2.8 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom ........................ 19 2.2.9 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet .................................. 20 2.2.10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ................................. 21 2.2.11 Utgiftsområde 15 Studiestöd ............................................................... 21 2.2.12 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ................... 22 2.2.13 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ................. 23 2.2.14 Utgiftsområde 18 Samhälls-planering, bostadsförsörjning,

byggande samt konsumentpolitik ........................................................ 23

2.2.15 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ............ 24 2.2.16 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner ............................ 26 2.2.17 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. .......................................... 27

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 september 2012

PROP. 2012/13:2

Tabellförteckning

1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag 2012 ............................................................................................................. 11

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2012/13:2

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med

sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kronor 2013–2015 (avsnitt 2.2.7),

2. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar

och insatser för vissa nyanlända invandrare

under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 2.2.9),

3. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknads-

politiska program och insatser under

utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2013–2015 (avsnitt 2.2.10),

4. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst

12 000 000 000 kronor 2013–2015 (avsnitt 2.2.10),

5. bemyndigar regeringen att under 2012 ta

upp lån i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp av 176 800 000 000 kronor (avsnitt 2.2.11),

6. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till

internationella organisationer under utgifts-

område 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 978 000 000 kronor 2013–2017 (avsnitt 2.2.12),

7. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverk-

samhet under utgiftsområde 16 Utbildning

och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 075 000 000 kronor 2013–2022 (avsnitt 2.2.12),

8. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till

konstnärer under utgiftsområde 17 Kultur,

medier, trossamfund och fritid besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2013–2022 (avsnitt 2.2.13),

9. bemyndigar regeringen att under 2012 för

det nya anslaget 1:10 Stöd gällande

utveckling i strandnära lägen under utgifts-

område 18 Samhällsplanering, bostads-

PROP. 2012/13:2

försörjning, byggande samt konsumentpolitik ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kronor 2013–2017 (avsnitt 2.2.14),

10. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:14 Strukturstöd till fisket m.m. under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 34 000 000 kronor 2013, högst 6 900 000 kronor 2014 och högst 600 000 kronor 2015 (avsnitt 2.2.15),

11. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:15 Från EU-budgeten

finansierade strukturstöd till fisket m.m.

under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 84 000 000 kronor 2013, högst 57 500 000 kronor 2014 och högst 35 500 000 kronor 2015 (avsnitt 2.2.15),

12. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö

och struktur under utgiftsområde 23 Areella

näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 180 000 000 kronor 2013, högst 680 000 000 kronor 2014 samt högst 310 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 2.2.15),

13. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:22 Från EU-budgeten

finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under utgiftsområde 23 Areella

näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 265 000 000 kronor 2013, högst 745 000 000 kronor 2014 samt högst 330 000 000 kronor 2015 och 2016 (avsnitt 2.2.15),

14. godkänner ändrade ramar för utgifts-

områden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.

PROP. 2012/13:2

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag 2012

Tusental kronor

Utgiftsområde

Anslagsnummer

Beslutad ram/ anvisat anslag

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

3 Skatt, tull och exekution 10 178 582 14 000 10 192 582

1:1 Skatteverket

6 792 911

14 000 6 806 911

4 Rättsväsendet 37 870 897 199 500 38 070 397

1:1 Polisorganisationen 20 066 787

-5 500 20 061 287

1:11 Ersättning för skador på grund av brott

89 474

-1 000

88 474

1:12 Rättsliga biträden m.m.

2 025 657 200 000 2 225 657

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

37 163

5 000

42 163

1:17 Domarnämnden

6 500

1 000

7 500

6 Försvar och samhällets krisberedskap 45 623 701 78 000 45 701 701

1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

2 286 985 -60 000 2 226 985

1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

27 924

-5 000

22 924

2:1 Kustbevakningen

999 473

60 000 1 059 473

2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.

65 080

78 000 143 080

2:8 Statens haverikommission

42 402

5 000

47 402

7 Internationellt bistånd 30 264 843 -340 000 29 924 843

1:1 Biståndsverksamhet 27 885 470 -340 000 27 545 470

Migration

9 067 976 340 000 9 407 976

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

3 977 963 340 000 4 317 963

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 60 078 114 178 000 60 256 114

1:7 Sjukvård i internationella förhållanden

583 692 108 000 691 692

4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

256 000

70 000 326 000

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 41 059 712 873 576 41 933 288

1:3 Bostadstillägg till pensionärer

7 643 000 795 535 8 438 535

1:4 Äldreförsörjningsstöd

546 000

78 041 624 041

13 Integration och jämställdhet

8 373 853

5 100 8 378 953

1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

20 000

5 100

25 100

15 Studiestöd 22 255 995

5 500 22 261 495

1:2 Studiemedel m.m. 13 850 572

5 400 13 855 972

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

4 309 554

100 4 309 654

16 Utbildning och universitetsforskning 54 537 883

0 54 537 883

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

4 654 292 -56 768 4 597 524

3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

260 061

56 768 316 829

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik 1 152 414

0 1 152 414

1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen

0

3 000

3 000

2:1 Boverket

202 246

-3 000 199 246

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17 732 511 11 500 17 744 011

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

127 349

23 000 150 349

1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 123 451 -11 500 3 111 951

25 Allmänna bidrag till kommuner 85 075 085 63 213 85 138 298

1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

3 093 472

63 213 3 156 685

PROP. 2012/13:2

Utgiftsområde

Anslagsnummer

Beslutad ram/

anvisat anslag

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

26 Statsskuldsräntor m.m. 21 870 000 6 000 000 27 870 000

1:1 Räntor på statsskulden 21 700 000 6 000 000 27 700 000

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

7 428 389

2

Ändringsbudget

PROP. 2012/13:2

Hänvisningar till US1

2. Ändringsbudget

2.1. Inledning

Enligt 9 kap. 4 § regeringsformen kan riksdagen under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag.

De förändringar av statens budget som nu kan överblickas och andra frågor som regeringen anser bör tas upp redovisas i det följande.

Anslagsförändringarna i detta förslag till ändringsbudget innebär att anvisade medel ökar med 7 428 389 000 kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 7 911 157 000 kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 482 768 000 kronor.

De förändringar som föreslås beaktas i de prognoser som redovisas i budgetpropositionen för 2013.

2.2. Ändringsbudget per utgiftsområde

2.2.1. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1 Skatteverket

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 792 911 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Skatteverket

ökas med 14 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Som en del av

regeringens rättssäkerhetspaket (se prop. 2012/13:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 6.34.3) bör servicen för de skattskyldiga och det elektroniska informationsutbytet mellan Skatteverket och de skattskyldiga öka. Myndighetens information ska vara lättillgänglig och sökbar för alla. Skatteverket bör därför i större utsträckning presentera information i digital form på sin webbplats. För att täcka kostnaderna för detta behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:1

Skatteverket bör ökas med 14 000 000 kronor.

Hänvisningar till S2-2-1

2.2.2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1 Polisorganisationen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 20 066 787 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Polis-

organisationen minskas med 5 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag:

För att

finansiera ökningen av anslagen 1:2 Studiemedel

m.m. och 1:3 Studiemedelsräntor m.m. under

utgiftsområde 15 Studiestöd minskas anslaget 1:1 Polisorganisationen med 5 500 000 kronor.

Minskningen bedöms inte påverka polisorganisationens verksamhet i någon större utsträckning.

PROP. 2012/13:2

1:12 Rättsliga biträden m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 025 657 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:12 Rättsliga

biträden m.m. ökas med 200 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används i huvudsak för utgifter för offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619), offentliga biträden samt utgifter för bevisning, tolkar och parter. Utgifterna för detta har ökat mer än beräknat. Ökningen beror framför allt på ett antal omfattande brottmål med ett stort antal åtalade i respektive mål men det finns även en generell ökning av de kostnader som finansieras från anslaget. Ytterligare medel behöver därför tillföras anslaget.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. bör ökas med 200 000 000 kronor.

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 37 163 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:13 Kostnader för

vissa skaderegleringar m.m. ökas med 5 000 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används bl.a. för ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder eller skadestånd på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Utgifterna för statens skaderegleringsverksamhet har ökat till följd av att antalet ärenden tilltagit markant i förhållande till såväl föregående år som tidigare beräkningar. De medel som har anvisats för 2012 bedöms vara otillräckliga och ytterligare medel behöver tillföras anslaget.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar

m.m. bör ökas med 5 000 000 kronor.

1:17 Domarnämnden

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 500 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:17 Domar-

nämnden ökas med 1 000 000 kronor.

Anslaget 1:11 Ersättning för skador på grund

av brott minskas med 1 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att

Domarnämnden ska kunna fullgöra sin uppgift att främja rekryteringen till Sveriges Domstolar behöver nämnden stärka informationsinsatserna om domaryrket. Ytterligare medel behöver tillföras anslaget för att täcka dessa kostnader. Regeringen anser därför att anslaget 1:17

Domarnämnden bör ökas med 1 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:11

Ersättning för skador på grund av brott minskas

med motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget i någon större utsträckning.

2.2.3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1 Kustbevakningen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 999 473 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:1 Kust-

bevakningen ökas med 60 000 000 kronor.

Anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser minskas med 60 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag:

Regeringen

beslutade i april 2012 att Kustbevakningen skulle få ställa ett av sina sjöövervakningsflygplan med personal till förfogande för deltagande i EU:s

PROP. 2012/13:2

marina insats Atalanta utanför Somalias kust (dnr Fö2012/148). Insatsen skulle inledas under andra halvåret 2012 och pågå under högst fyra månader. Kostnaderna för insatsen beräknades uppgå till 60 000 000 kronor. Kustbevakningens deltagande i insatsen var avsedd att komplettera Sveriges och EU:s engagemang i Somalia och regionen i sin helhet och finansieras från anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser, i likhet med hur insatsen finansierades 2010.

Som en följd av att Försvarsmaktens insats kommer att senareläggas blir Kustbevakningens deltagande fristående. Deltagandet bör därmed finansieras från anslaget 2:1 Kustbevakningen och medel föras över från anslaget 1:2 Freds-

främjande förbandsinsatser.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 2:1 Kustbevakningen bör ökas med 60 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser minskas med

motsvarande belopp.

2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 65 080 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:3 Ersättning för

räddningstjänst m.m. ökas med 78 000 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ersätta vissa uppkomna kostnader dels vid genomförda räddningstjänstinsatser, dels för oljebekämpande åtgärder till sjöss. Anslagsbelastningen beror på mängden ersättningsberättigande olyckor. Riksdagen anvisade ytterligare 44 000 000 kronor i vårändringsbudgeten för 2012 till följd av flera omfattande ersättningsärenden bl.a. oljesaneringen i Tjörns kommun. Därefter har fler ansökningar än beräknat med anledning av ersättningsberättigande olyckor inkommit. För att täcka kostnaderna för dessa ansökningar behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. bör ökas med

78 000 000 kronor.

2:8 Statens haverikommission

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 42 402 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:8 Statens

haverikommission ökas med 5 000 000 kronor.

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryterings-

myndighet minskas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används bl.a. för att finansiera Statens haverikommissions verksamhet enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, vilken till stora delar är händelsestyrd. Olyckan i mars 2012, när ett norskt luftfartyg havererade i Kebnekaisemassivet, har medfört en omfattande utredningsverksamhet från myndighetens sida. För att täcka kostnaderna för denna behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 2:8 Statens haverikommission bör ökas med 5 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet minskas

med motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget i någon större utsträckning.

2.2.4. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1 Biståndsverksamhet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 885 470 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Bistånds-

verksamhet minskas med 340 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av anslaget 1:2 Ersättningar

och bostadskostnader under utgiftsområde 8

PROP. 2012/13:2

18 Migration minskas anslaget 1:1 Biståndsverk-

samhet med 340 000 000 kronor.

Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget i någon större utsträckning.

Kostnaderna för flyktingmottagandet är förenliga med OECD:s biståndskommitté DAC:s kriterier för bistånd.

2.2.5. Utgiftsområde 8 Migration

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 977 963 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Ersättningar och

bostadskostnader ökas med 340 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för stöd till asylsökande m.fl. och för ersättningar till kommuner och landsting. Till följd av att antalet asylsökande ökar bedömer regeringen att fler personer kommer att vara inskrivna i Migrationsverkets mottagande 2012 än vad som antogs i samband med budgetpropositionen för 2012. Det innebär att kostnaderna för mottagandet kommer att öka och att ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:2

Ersättningar och bostadskostnader bör ökas med

340 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:1

Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7

Internationellt bistånd minskas med motsvarande belopp.

2.2.6. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:7 Sjukvård i internationella förhållanden

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 583 692 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Sjukvård i

internationella förhållanden ökas med

108 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att finansiera ersättning för sjukvårdsförmåner i internationella förhållanden. Utgifterna har ökat mer än beräknat dels på grund av att flera länder under 2012 har valt att debitera Sverige för tidigare års kostnader för turistvård, dels för att ersättningsvolymen har varit större än beräknat. De ersättningar som behöver betalas ut under året bedöms inte rymmas inom anvisat anslag, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:7 Sjukvård i

internationella förhållanden bör ökas med

108 000 000 kronor.

4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 256 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:3 Bilstöd till

personer med funktionsnedsättning ökas med

70 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Kostnaden

för att anpassa bilar för personer med funktionsnedsättning har ökat. För att kunna bevilja bilstöd i den omfattning som efterfrågas under 2012 behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning bör

ökas med 70 000 000 kronor.

PROP. 2012/13:2

2.2.7. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 000 000 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats för 2012.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet

med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kronor 2013–2015.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används till åtgärder för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen. Detaljerna för hur arbetet ska bedrivas regleras i en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (dnr S2011/11162). Syftet med överenskommelsen är att stimulera landstingen att genomföra insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, där ersättning utgår till landstingen i förhållande till hur sjukfrånvaron i landstinget minskat och till hur villkoren i överenskommelsen uppfyllts. Regeringen avser att under 2012 ingå en förnyad överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, vilket kommer att föranleda utbetalningar efter 2013.

Sedan tidigare finns åtaganden om 1 000 000 000 kronor vilka har ingåtts med stöd av tidigare beslutade bemyndiganden.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:6

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård ingå ekonomiska åtaganden

som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kronor 2013–2015.

Hänvisningar till S2-2-7

2.2.8. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:3 Bostadstillägg till pensionärer

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 643 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Bostadstillägg

till pensionärer ökas med 795 535 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer.

Till följd av den finansiella krisen 2008 och den efterföljande lågkonjunkturen aktiverades den automatiska balanseringen i ålderspensionssystemet. De inkomstrelaterade pensionerna har till följd av detta blivit lägre, vilket lett till att det utbetalade medelbeloppet för bostadstillägg till pensionärer har blivit högre än beräknat. Enligt regeringens prognos för 2012 beräknas kostnaderna överstiga medlen på anslaget. Vidare översteg utfallet för 2011 anvisade medel på anslaget varför ett underskott fördes över till 2012. Ytterligare medel behöver därför tillföras anslaget.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:3 Bostadstillägg till pensionärer bör ökas med 795 535 000 kronor.

1:4 Äldreförsörjningsstöd

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 546 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Äldre-

försörjningsstöd ökas med 78 041 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att finansiera utgifter för s.k. äldreförsörjningstöd till personer som har fyllt 65 år.

Kostnaderna för äldreförsörjningsstöd ökar till följd av att fler personer än beräknat är

PROP. 2012/13:2

20 berättigade till sådant stöd. Detta beror bl.a. på den finansiella krisen 2008 och den efterföljande lågkonjunkturen som innebar att den automatiska balanseringen i ålderspensionssystemet aktiverades med lägre inkomstrelaterade pensioner som följd. En annan orsak är att övergångsreglerna för garantipensionen som innebar lägre krav på bosättningstid för full garantipension inte gäller för personer födda 1938 och senare. Detta får till följd att allt fler personer kommer att få så låg garantipension att de är berättigade till äldreförsörjningsstöd. Enligt regeringens prognos för 2012 beräknas kostnaderna överstiga anvisade medel. Vidare översteg utfallet för 2011 anvisade medel på anslaget varför ett underskott fördes över till 2012. Ytterligare medel behöver därför tillföras anslaget.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:4 Äldreförsörjningsstöd bör ökas med 78 041 000 kronor.

2.2.9. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 900 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 520 000 000 kronor 2013 och 2014.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:4 Ersättning till

etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 000 000 kronor 2013 och 2014.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

bedömer att antalet nyanlända invandrare som kommer att omfattas av etableringsinsatserna fr.o.m. slutet av året blir fler än enligt tidigare beräkningar. För att klara de åtaganden som

detta medför behöver bemyndiganderamen ökas med 230 000 000 kronor. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska

åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 000 000 kronor 2013 och 2014.

1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 20 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:6 Från EU-

budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare ökas med 5 100 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för utbetalningar till projekt som beviljas medel inom ramen för Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare inom EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (Integrationsfonden). Europeiska kommissionen beslutar om årlig medelstilldelning från Integrationsfonden för respektive medlemsland baserat på statistik över tredjelandsmedborgare i landet. Sverige har fått en större tilldelning från fonden för 2012 än vad som beräknades i samband med budgetpropositionen för 2012. För att motsvara medelstilldelningen behöver anslaget tillföras ytterligare medel.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade

insatser för integration av tredjelandsmedborgare

bör ökas med 5 100 000 kronor.

PROP. 2012/13:2

Hänvisningar till S2-2-9

2.2.10. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 297 981 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 300 000 000 kronor 2013–2015.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:3 Kostnader för

arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå

ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2013–2015.

Skälen för regeringens förslag: Prognosen

för storleken på de utestående ekonomiska åtagandena för vissa arbetsmarknadspolitisk program och anställningsstöd är osäker eftersom den baseras på ett antal variabler som snabbt kan ändras under året. Detta gäller bl.a. volymer, längden på de enskilda besluten om bidrag och tidpunkten för när arbetsgivare rekvirerar bidrag. De utestående åtagandena beräknas bli högre än enligt tidigare bedömningar varför bemyndiganderamen behöver ökas med 700 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2013–2015.

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 16 749 761 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 000 000 000 kronor 2013–2015.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:4 Lönebidrag och

Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 000 kronor 2013–2015.

Skälen för regeringens förslag: Prognosen

för storleken på de utestående ekonomiska åtagandena för anställningsstöd m.m. är osäker eftersom den baseras på ett antal variabler som snabbt kan ändras under året. Detta gäller bl.a. volymer, längden på de enskilda besluten om bidrag och tidpunkten för när arbetsgivare rekvirerar bidrag. De utestående åtagandena beräknas bli högre jämfört med tidigare bedömningar varför bemyndiganderamen behöver ökas med 1 000 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska

åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 000 kronor 2013–2015.

Hänvisningar till S2-2-10

2.2.11. Utgiftsområde 15 Studiestöd

Lån i Riksgäldskontoret för studielån (låneram)

Regeringen har ett bemyndigande att under 2012 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp av 176 600 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp av 176 800 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Prognosen

för årets upplåning visar att amorteringarna från Centrala studiestödsnämndens låntagare blir lägre än beräknat. Det innebär att utrymmet för amorteringar på det befintliga lånet i Riksgäldskontoret minskar i motsvarande mån. Rege-

PROP. 2012/13:2

22 ringen bedömer därför att det finns en risk för att den av riksdagen beslutade låneramen för studielån inte kommer att vara tillräcklig för 2012. Låneramen behöver därför ökas med 200 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp av 176 800 000 000 kronor.

1:2 Studiemedel m.m.

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

I statens budget för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 13 850 572 000 kronor respektive 4 309 554 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Studiemedel

m.m. ökas med 5 400 000 kronor.

Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. ökas med 100 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Antalet

studerande som antagits till polisutbildningen 2012 har ökat. Med anledning av detta behöver anslagen tillföras ytterligare medel. Regeringen anser därför att anslagen 1:2 Studiemedel m.m. och 1:3 Studiemedelsräntor m.m. bör ökas med 5 400 000 kronor respektive 100 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:1

Polisorganisationen under utgiftsområde 4

Rättsväsendet minskas med motsvarande belopp.

Hänvisningar till S2-2-11

2.2.12. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 260 061 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 873 000 000 kronor 2013–2017.

Regeringens förslag:

Anslaget 3:2 Vetenskapsrådet:

Avgifter till internationella organisationer ökas

med 56 768 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2012 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till

internationella organisationer besluta om bidrag

som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 978 000 000 kronor 2013–2017.

Anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och

forskningsinformation minskas med 56 768 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för avgifter till internationella forskningsorganisationer. Den verksamhet som finansieras från anslaget bedrivs vanligen i form av fleråriga projekt och innebär långsiktiga åtaganden. Utgifterna på anslaget bedöms nu bli högre än beräknat för såväl innevarande som kommande år. Ytterligare medel behöver därför tillföras anslaget och bemyndiganderamen ökas med 105 000 000 kronor.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till

internationella organisationer bör ökas med

56 768 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation minskas med 56 768 000 kronor.

Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget i någon större utsträckning.

Vidare bör regeringen bemyndigas att under 2012 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till

internationella organisationer besluta om bidrag

som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 978 000 000 kronor 2013–2017.

3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 270 177 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av

PROP. 2012/13:2

framtida anslag på högst 910 000 000 kronor 2013–2022.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 3:4 Rymdforskning och

rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive

tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 075 000 000 kronor 2013–2022.

Skälen för regeringens förslag: Den

verksamhet som finansieras från anslaget bedrivs vanligen i form av fleråriga projekt. De åtaganden som beräknas ingås bedöms bli högre än enligt tidigare beräkningar.på grund av att de svenska åtaganden gentemot European Space Agency (ESA) förväntas öka. För att klara dessa ökade åtaganden behöver bemyndiganderamen ökas med 165 000 000 kronor. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2012 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 075 000 000 kronor 2013–2022.

Hänvisningar till S2-2-12

2.2.13. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 331 954 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2013–2022.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 5:2 Ersättningar och

bidrag till konstnärer besluta om bidrag som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2013–2022.

Skälen för regeringens förslag: Inom ramen

för anslaget kan Konstnärsnämnden besluta om bidrag och stipendier på upp till tio år. Stipendierna har en ojämn profil gällande vilka år de beslutas respektive när de avslutas, vilket gör att behovet av bemyndiganderam varierar över tid. Till följd av att tidigare beslutade långtidsstipendier har löpt ut kommer 32 nya tioåriga långtidsstipendier att delas ut under 2012. Riksdagen har även beslutat att inkomstgarantier för konstnärer successivt ska avvecklas och att frigjorda medel ska överföras till långtidsstipendier (prop. 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285). Med anledning av detta har medel avsedda för långtidsstipendier ökat mer än beräknat under 2012. För att kunna besluta om stipendier och bidrag som löper över flera år behöver bemyndiganderamen ökas med 36 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om

bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2013–2022.

Hänvisningar till S2-2-13

2.2.14. Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen

I statens budget för innevarande år finns inte uppfört något ramanslag för detta ändamål.

Regeringens förslag:

Ett nytt anslag 1:10 Stöd

gällande utveckling i strandnära lägen förs upp i

statens budget med 3 000 000 kronor.

Anslaget får användas för stöd till kommuner, länsstyrelser och samordningsförbund för planeringsinsatser som syftar till att kartlägga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Regeringen bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:10 Stöd gällande utveckling i

strandnära lägen ingå ekonomiska åtaganden som

medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kronor 2013–2017.

Anslaget 2:1 Boverket minskas med 3 000 000 kronor.

PROP. 2012/13:2

Skälen för regeringens förslag: I budget-

propositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 18 avsnitt 4.6) aviserades att ett planeringsstöd för landsbygdskommuner skulle tas fram under året. Stödet avses komplettera den översyn som ska göras av strandskyddsbestämmelserna. Syftet med stödet är att underlätta tillämpningen av de nya bestämmelserna om planeringen av landsbygdsutveckling i strandnära lägen i den kommunala översiktsplanen och genom detta underlätta för framtida nybyggnation i dessa områden.

Regeringen anser mot denna bakgrund att ett anslag 1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära

lägen bör föras upp i statens budget med

3 000 000 kronor. Anslaget får användas för att ge stöd till kommuner, länsstyrelser och samordningsförbund för planeringsinsatser som syftar till att kartlägga om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen finns i kommunen.

Finansiering sker genom att anslaget 2:1

Boverket minskas med motsvarande belopp.

Minskningen påverkar inte Boverkets verksamhet.

För att skapa goda förutsättningar för beslut om stöd är det nödvändigt att kunna fatta beslut som medför ekonomiska åtaganden för kommande år. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:10 Stöd gällande

utveckling i strandnära lägen ingå ekonomiska

åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kronor 2013–2017.

Hänvisningar till S2-2-14

2.2.15. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 127 349 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Bekämpande av

smittsamma husdjurssjukdomar ökas med

23 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används främst för bekämpande av och beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. Kostnaderna för åtgärder enligt epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) varierar kraftigt mellan åren beroende på vilka sjukdomsutbrott som sker. Till följd av flera sjukdomsutbrott under 2012 beräknas kostnaderna på anslaget överstiga anvisade medel. För att täcka dessa kostnader behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma hus-

djurssjukdomar bör ökas med 23 000 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 11 500 000 kronor.

1:14 Strukturstöd till fisket m.m. (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 18 482 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 500 000 kronor 2013 och högst 20 500 000 kronor 2014.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:14 Strukturstöd till

fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive

tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 34 000 000 kronor 2013, högst 6 900 000 kronor 2014 och högst 600 000 kronor 2015.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används framför allt för nationellt stöd till åtgärder som medfinansieras av EU inom ramen för strukturåtgärder inom fiskerinäringen. Anslaget kan även användas för medfinansiering av andra projekt som ligger i linje med strukturprogrammen. Under 2012 beräknas besluten om fleråriga åtaganden som kräver nationell medfinansiering att öka. Bemyndiganderamen behöver därför ökas med 11 500 000 kronor. På grund av senarelagda utbetalningar behöver bemyndigandet utvidgas till att även avse åtaganden som medför behov av medel 2015.

PROP. 2012/13:2

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:14 Struk-

turstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 34 000 000 kronor 2013, högst 6 900 000 kronor 2014 och högst 600 000 kronor 2015.

1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 66 263 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor 2013 och högst 30 000 000 kronor 2014.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:15 Från EU-budgeten

finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta

om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 84 000 000 kronor 2013, högst 57 500 000 kronor 2014 och högst 35 500 000 kronor 2015.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att finansiera utbetalningar som motsvarar EU:s medfinansiering av strukturstöd till fisket m.m. Under 2012 beräknas besluten om fleråriga åtaganden som kräver medfinansiering från EU att öka varför bemyndiganderamen behöver ökas med 77 000 000 kronor. På grund av senarelagda utbetalningar behöver bemyndigandet utvidgas till att även avse åtaganden som medför behov av medel 2015.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:15 Från EU-

budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 84 000 000 kronor 2013, högst 57 500 000 kronor 2014 och högst 35 500 000 kronor 2015.

1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 123 451 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 213 000 000 kronor 2013, högst 325 000 000 kronor 2014 och högst 272 000 000 kronor 2015 och 2016.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:21 Åtgärder för

landsbygdens miljö och struktur minskas med

11 500 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och

struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare

gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 180 000 000 kronor 2013, högst 680 000 000 kronor 2014 samt högst 310 000 000 kronor 2015 och 2016.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av anslaget 1:7 Bekämpande

av smittsamma husdjurssjukdomar minskas

anslaget med 11 500 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget i någon större utsträckning.

Det finns samtidigt ett ökat behov av att nu kunna besluta om bidrag över flera år. Anslaget används för nationell medfinansiering av åtgärder inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013. När beräkningen av anslaget för 2012 gjordes var inte alla förlängningsbeslut fattade för de fleråriga miljöåtaganden som löpte ut under 2011. Dessutom har en ny miljöersättning införts för 2012 och 2013. Fler än beräknat har förlängt sina miljöåtaganden, samtidigt som den nya miljöersättningen kommit att omfatta ett större antal djur än beräknat. Bemyndiganderamen behöver därför ökas med 360 000 000 kronor. Sett över programperioden kommer dock stödvolymen att vara oförändrad.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:21

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda

PROP. 2012/13:2

26 åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 180 000 000 kronor 2013, högst 680 000 000 kronor 2014 samt högst 310 000 000 kronor 2015 och 2016.

1:22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 985 447 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 352 500 000 kronor 2013, högst 400 000 000 kronor 2014 och högst 250 000 000 kronor 2015 och 2016.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:22 Från EU-budgeten

finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare

gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 265 000 000 kronor 2013, högst 745 000 000 kronor 2014 samt högst 330 000 000 kronor 2015 och 2016.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för åtgärder inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013 motsvarande EU:s medfinansiering av detta program. När beräkningen av anslaget för 2012 gjordes var inte alla förlängningsbeslut fattade för de fleråriga miljöåtaganden som löpte ut under 2011. Dessutom har en ny miljöersättning införts för 2012 och 2013. Fler än beräknat har förlängt sina miljöåtaganden, samtidigt som den nya miljöersättningen kommit att omfatta ett större antal djur än beräknat. Bemyndiganderamen behöver därför ökas med 337 500 000 kronor. Sett över programperioden kommer dock stödvolymen att vara oförändrad.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:22

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag

som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 265 000 000 kronor 2013, högst 745 000 000 kronor 2014 samt högst 330 000 000 kronor 2015 och 2016.

Hänvisningar till S2-2-15

2.2.16. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 093 472 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Statligt

utjämningsbidrag för LSS-kostnader ökas med

63 213 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för kostnadsutjämning mellan kommuner för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och lagen (1993:389) om assistansersättning. De slutliga beräkningarna av LSS-kostnaderna som redovisades av Statistiska centralbyrån i juni 2012 visar att bidraget till bidragsberättigade kommuner kommer att överstiga anvisade medel för 2012. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader bör ökas med 63 213 000 kronor.

Den utjämningsavgift som övriga kommuner betalar till staten ökar med motsvarande belopp. Denna avgift redovisas mot inkomsttitel.

PROP. 2012/13:2

2.2.17. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:1 Räntor på statsskulden

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 700 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Räntor på

statsskulden ökas med 6 000 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203) överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden. I finansutskottets betänkande med anledning av prop. 2002/03:1 uttalade dock utskottet att det förutsätter att regeringen överväger om det finns anledning att föreslå riksdagen ändringar av anslaget när utgifterna förväntas avvika väsentligt från anvisade medel (bet. 2002/03:FiU11 s. 50).

Utgifterna för statsskuldsräntor bedöms bli 6 000 000 000 kronor högre än beräknat. Ökningen beror i huvudsak på högre kursförluster vid byten av lån och högre valutakursförluster för skulden i utländsk valuta. Jämfört med bedömningen i budgetpropositionen för 2012 har kursförlusterna ökat med 12 000 000 000 kronor och valutakursförlusterna med 4 000 000 000 kronor. Ökningen motverkas delvis av att överkurserna vid emission av nya lån nu väntas bli 9 000 000 000 kronor högre än tidigare beräknat och att utgifterna för lån i svenska kronor väntas bli 1 000 000 000 kronor lägre än beräknat.

En orsak till att kursförlusterna vid byten och återköp har ökat är Riksgäldskontorets kontinuerliga förändringar i låneplanen. Dessutom bidrar dagens låga marknadsräntor till ökade ränteutgifter på kort sikt när lån med högre kupongränta än rådande marknadsränta köps tillbaka, något som inte förutsågs i budgetpropositionen för 2012. Återköpen innebär samtidigt, allt annat lika, att räntebetalningarna blir lägre kommande år eftersom de nya lånen har lägre kupongränta. Totalt sett ökar alltså inte kostnaderna för statsskulden. I stället handlar det om en omfördelning av räntebetalningar över tiden.

De låga marknadsräntorna och förändringar i låneplanen har också bidragit till högre överkurser då nya lån emitteras. Överkurserna bedöms uppgå till 9 500 000 000 kronor 2012, vilket är 9 000 000 000 kronor mer än enligt bedömningen i budgetpropositionen för 2012. Överkurserna bidrar till att begränsa effekten av högre kurs- och valutakursförluster på ränteutgifterna.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Räntor på statsskulden bör ökas med 6 000 000 000 kronor.

Utdrag ur protokoll

vid regeringssammanträde den 13 september

2012

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden

Björklund, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Norman, Attefall, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Enström

Föredragande: Statsråden Björklund, Ask, Larsson, Erlandsson,

Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Norman, Attefall, Kristersson, Ullenhag, Enström

Regeringen beslutar proposition 2012/13:2 Höständringsbudget för 2012