Prop. 2019/20:139

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 april 2020

Stefan Löfven

Tomas Eneroth

(Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag på de ändringar av svensk lag som är nödvändiga för att lagstiftningen ska anpassas till EU:s nya ramförordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574).

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Härigenom föreskrivs att 1 kap.1 och 3 §§, 2 kap.2, 4, 5 och 5 a §§ och 5 kap. 8 §fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §1

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter,

2. kontroll av fordons last,

3. kontroll av färdskrivare och taxameter och kontroll av användningen av dessa, samt

4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet. Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.

I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll

1 Senaste lydelse 2015:794.

över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.

3 §2

I denna lag avses med besiktningsorgan: ett sådant organ som anges i 4 kap. 2 §, besiktningstekniker: den som har anställning hos ett besiktningsorgan för att utföra besiktningar,

bilinspektör: den som har anställning som bilinspektör hos Polismyndigheten,

tekniker: den som har uppdrag som tekniker hos Polismyndigheten, tillverkare: den som inför godkännandemyndigheten ansvarar för alla aspekter av typgodkännandeprocessen och för produktionsöverensstämmelsen, även om han eller hon inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som typgodkännandet avser, eller den som han eller hon har utsett som sin företrädare i frågor som omfattas av denna lag.

tillverkare: den som inför godkännandemyndigheten ansvarar för alla aspekter av den nationella typgodkännandeprocessen och för produktionsöverensstämmelsen, även om han eller hon inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som typgodkännandet avser, eller den som han eller hon har utsett som sin företrädare i frågor som omfattas av denna lag.

I övrigt har de beteckningar som används i denna lag samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

2 kap.

2 §3

Ett typgodkännande meddelas för en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Typgodkännande kan ske i enlighet med EUrättsakter på området, i enlighet med överenskommelser upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECEtypgodkännande) eller som nationellt typgodkännande.

Typgodkännande kan även meddelas för en fordonstyp som inte är färdigbyggd eller för en fordonstyp som byggs med en

2 Senaste lydelse 2014:732. 3 Senaste lydelse 2015:794. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

tillverkningsprocess som är uppdelad i separata etapper, om fordonstypen i det tillverkningsstadium där den befinner sig uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning (etappvist typgodkännande).

Bestämmelser om typgodkännande i fråga om avgasrening finns i avgasreningslagen (2011:318).

4 §4

En tillverkare 1. ansvarar inför godkännandemyndigheten för alla aspekter av typgodkännandeprocessen,

2. ansvarar för att samtliga fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter tillverkas i enlighet med den godkända typen,

3. är skyldig att medverka till den kontroll som behövs med anledning av godkännandet,

4. är skyldig att till godkännandemyndigheten utan ersättning lämna de upplysningar samt tillhandahålla de fordon, fordonsdelar, handlingar och den utrustning som behövs för kontrollen, och

5. är, om han eller hon är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skyldig att utse en företrädare som är etablerad inom EES för att företräda honom eller henne inför godkännandemyndigheten.

Vid etappvist typgodkännande gäller tillverkarens skyldigheter enligt första stycket 1 och 2 för de system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillförts under den tillverkningsetapp som han eller hon ansvarar för, samt för komponenter eller system som redan har godkänts vid tidigare etapper och som han eller hon har ändrat.

Godkännandemyndigheten har rätt till tillträde till en fabrik eller en annan anläggning och får där göra nödvändiga undersökningar.

5 §

Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte längre stämmer överens med den typ som den har godkänt, får myndigheten återkalla godkännandet.

Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte längre stämmer överens med det nationella typgodkännandet, får myndigheten återkalla godkännandet.

4 Senaste lydelse 2009:224. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

5 a §5

Utöver vad som anges i 5 § upphör ett typgodkännande av fordon att gälla när

Utöver vad som anges i 5 § upphör ett nationellt typgodkännande av fordon att gälla när

1. tillverkningen av den godkända fordonstypen, varianten eller versionen slutgiltigt och frivilligt har upphört, eller

2. giltighetstiden för godkännandet har gått ut till följd av en särskild begränsning.

5 kap.

8 §6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om de kontrollformer som avses i denna lag när det gäller

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,

2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,

3. förelägganden och körförbud,

4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon,

5. utbildnings- och kompetenskrav för

a) besiktningstekniker, och

b) polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap. 10 och 12 §§, och

6. avgifter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och annan utrustning till fordon,

2. att ett typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen blir obligatoriska,

2. att ett nationellt typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen blir obligatoriska,

3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter,

4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i

4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,

5 Senaste lydelse 2009:224. 6 Senaste lydelse 2017:274.

den ursprungliga lydelsen, samt av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen,

av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG,

5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §,

6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a–3 c §§ och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt om

7. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ursprungliga lydelsen, samt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen.

7. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § fordonslagen (2002:574) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1124) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2018:1124 Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter,

2. kontroll av fordons last,

3. kontroll av färdskrivare, taxameter och sådan särskild utrustning för taxifordon som avses i 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211) och kontroll av användningen av dessa, samt

4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet. Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.

I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.

3. Ärendet och dess beredning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG trädde i kraft den 4 juli 2018 och ska tillämpas fr.o.m. den 1 september 2020. Den svenska versionen av förordningen finns i bilaga 1.

Transportstyrelsen redovisade i en promemoria den 28 juni 2019 de författningsändringar som är nödvändiga med anledning av EUförordningen (I2019/01988/TM). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 2. I denna proposition behandlas lagförslagen i promemorian, som finns i bilaga 3. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4. Remissvaren finns tillgängliga på regeringens webbplats (www.regeringen.se) och i Infrastrukturdepartementets ärende I2019/01988/TM, där också en remissammanställning finns.

I avsnitt 7.7 föreslår regeringen en förändrad hänvisningsteknik till två EU-förordningar. Transportstyrelsen, som har fått tillfälle att lämna synpunkter, tillstyrker regeringens förslag.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 12 mars 2020 att inhämta Lagrådets yttrande över två lagförslag som är likalydande med propositionens lagförslag. Lagrådet lämnade förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.

Hänvisningar till S3

4. Bakgrund

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon utgör i dag grunden för det EU-harmoniserade typgodkännandesystemet för bilar. I den svenska fordonslagstiftningen används beteckningen EG-motorfordon. Enligt 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner betyder EGmotorfordon ett fordon som är avsett att användas på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en maximihastighet över 25 kilometer i timmen. Spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar och motorredskap är undantagna.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna

(EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG, i denna proposition kallad ramförordningen, trädde i kraft den 4 juli 2018 och ska tillämpas från och med den 1 september 2020.

5. Gällande rätt

5.1. Typgodkännande av fordon

Sedan 1990-talet har det skett en omfattande harmonisering av regleringen inom Europeiska unionen på fordonsområdet. Tyngdpunkten har legat på förfarandet för typgodkännanden av olika slag av fordon avsedda för färd på väg.

Typgodkännande innebär kontroll och godkännande av ett fordon i en serie av identiska fordon eller komponenter (en typ), till skillnad från annat godkännande som avser kontroll och godkännande av enstaka fordon. Genom typgodkännandet anses hela tillverkningsserien vara godkänd, under förutsättning att fordonen i serien i huvudsak är identiska med det kontrollerade fordonet.

Typgodkännande kan enligt 2 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) meddelas för en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Typgodkännande kan ske i enlighet med EU-rättsakter på området, i enlighet med överenskommelser upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE-typgodkännande) eller som nationellt typgodkännande. Typgodkännande kan även meddelas för en fordonstyp som inte är färdigbyggd eller för en fordonstyp som byggs med en tillverkningsprocess som är uppdelad i separata etapper, om fordonstypen i det tillverkningsstadium där den befinner sig uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning (etappvist typgodkännande). Det nationella förfarandet medger emellertid inte etappvisa typgodkännanden av fordon. Ett nationellt typgodkännande av fordon ska vara så beskaffat att fordon enligt detta kan registreras och användas i trafik utan ytterligare produktionsetapper.

Bestämmelser om typgodkännande i fråga om avgasrening finns dels i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner, dels i avgasreningslagen (2011:318). I 2 kap.15 a §§fordonslagen finns vissa bestämmelser om vad ett typgodkännande innebär och vilka grundläggande skyldigheter som tillverkaren som ansöker om typgodkännande har. Dessa bestämmelser i fordonslagen gäller oberoende av vilket fordonsslag som ska typgodkännas. Godkännande av fordon görs av en särskild godkännandemyndighet som i Sverige är Transportstyrelsen.

Harmoniseringen inom EU har tidigare skett genom ett flertal direktiv som medfört att den inre marknaden har öppnats inte bara för personbilar utan även för lastbilar, bussar, släpvagnar, traktorer, motorcyklar och mopeder samt för motorer till mobila maskiner. För att tillämpningen ska bli så direkt och harmoniserad som möjligt har många av dessa direktiv numera ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar. Avsikten med förordningarna är att ge så bra förutsättningar som möjligt för den inre marknadens funktion genom tydlighet för ekonomiska aktörer och genom att erbjuda konsumenterna så säkra och miljövänliga fordon som möjligt.

När ramförordningen börjar tillämpas kommer EU-typgodkännande av de flesta fordon att vara reglerat genom EU-förordningar.

5.2. Tekniska tjänster

Av 1 kap. 4 § fordonsförordningen framgår att en teknisk tjänst är ett organ som har utsetts för att utföra provning och inspektion för godkännandemyndighetens räkning. Godkännandemyndigheten kan även själv utöva denna funktion. Den tekniska tjänsten utses av en medlemsstats godkännandemyndighet.

Frågor om typgodkännande prövas av godkännandemyndigheten efter ansökan av tillverkaren. EU-typgodkännande av fordon meddelas utifrån den provning som har utförts av en teknisk tjänst. Transportstyrelsen är den myndighet som utser den tekniska tjänsten på det sätt som anges i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

På begäran av en sökande etablerad i Sverige om att utses till ett organ som ska anmälas som teknisk tjänst, ska Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, göra en bedömning av om sökanden har den kompetens som behövs för den uppgift som anmälan avser och i övrigt är lämplig för uppgiften.

5.3. Marknadskontroll och tillsyn

Marknadskontroll regleras på unionsnivå genom förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll. Förordningen innehåller ett övergripande ramverk med regler huvudsakligen om ackreditering och marknadskontroll. Den utgör även ett komplement till den EU-harmoniserade produktsäkerhetslagstiftningen. Förordning (EG) nr 765/2008 gäller alla produkter och omfattar alltså även fordon. Den är emellertid endast tillämplig om det inte finns särskilda bestämmelser med samma syfte, av samma natur eller med samma verkan i annan, befintlig eller framtida harmoniserad unionslagstiftning.

Kriterier för marknadskontroll av vissa fordon, bland annat traktorer och motorcyklar, infördes genom förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013. Direktiv 2007/46/EG innehåller inga närmare bestämmelser om marknadskontroll. Därför finns det i dag inga specifika bestämmelser för bilar och släp till bilar i den svenska fordonslagstiftningen. Det innebär att den marknadskontroll som görs är baserad på de allmänna bestämmelserna för varor som regleras i förordning (EG) nr 765/2008.

Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet för fordonsområdet och har även ett övergripande ansvar för tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen.

5.4. Sanktioner

Av 5 kap. 1 § andra stycket fordonslagen framgår att böter kan dömas ut enligt föreskrifter som beslutats med stöd av ett sådant bemyndigande som anges i 5 kap. 8 § fordonslagen. Vidare kan tillsynsmyndigheten förena ett föreläggande med vite i enlighet med 5 kap. 3 b § fordonslagen.

I fordonsförordningen finns det straffbestämmelser för lämnande av oriktig uppgift i en ansökan om typgodkännande, i ett intyg om överensstämmelse eller ett typintyg, i ett typgodkännandemärke eller motsvarande märkning enligt 3 kap. 26 § fordonsförordningen eller i samband med provning för ett enskilt godkännande, registreringsbesiktning, mopedbesiktning eller lämplighetsbesiktning.

Straff kan i vissa fall också dömas ut enligt brottsbalken och enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. När kompletterande bestämmelser till förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013 infördes, gjordes bedömningen att de svenska reglerna var tillräckliga för att uppfylla kraven på sanktioner i respektive förordning, jfr propositionen Godkännande och marknadskontroll av fordon (prop. 2015/16:31 s. 82 f.).

6. Ramförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (ramförordningen) ska tillämpas på motorfordon för personbefordran (kategori M), motorfordon för godsbefordran (kategori N), släpfordon till sådana fordon (kategori O) samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för sådana fordon. Det framgår närmare av artikel 4 i ramförordningen hur de olika fordonskategorierna definieras. Definitionerna skiljer sig inte från kategorierna i det nu gällande direktivet 2007/46/EG.

Ramförordningen innehåller tekniska och administrativa krav för typgodkännande av de angivna fordonen. Inte heller i det avseendet skiljer det sig från direktiv 2007/46/EG. Däremot tillkommer det i ramförordningen krav för marknadskontroll av dessa fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som omfattas av godkännande samt krav för marknadskontroll av delar och utrustning för sådana fordon.

Ramförordningen innehåller även ett antal skyldigheter för medlemsstaterna. De ska inrätta eller utnämna sina egna godkännandemyndigheter och marknadskontrollmyndigheter, och de ska anmäla inrättande och utnämning av dessa myndigheter till kommissionen.

Förordningen innebär att medlemsstaterna är skyldiga att tillåta utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter endast om kraven i ramförordningen är uppfyllda. Vidare är medlemsstaterna skyldiga att utföra marknadskontroll inom ramförordningens tillämpningsområde.

Av förordningen följer även skyldigheter för godkännandemyndigheterna, marknadskontrollmyndigheterna och de ekonomiska aktörerna. Motsvarande bestämmelser finns i förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013.

Enligt artikel 6 i ramförordningen ska medlemsstaterna inrätta eller utnämna de godkännandemyndigheter som är behöriga att hantera godkännanden. I artikel 3.36 definieras ordet godkännandemyndighet. Definitionen överensstämmer med motsvarande definitioner i de redan gällande förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013.

Godkännandemyndigheten ska ge marknadskontrollmyndigheten tillgång till nödvändig information om typgodkännande av de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som är föremål för överensstämmelsekontroller för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna utföra kontroller.

7. Överväganden och förslag

7.1. Anpassning av svensk lag till ramförordningen

En EU-förordning är, i enlighet med artikel 288 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. EU-förordningar ska tillämpas av domstolar och myndigheter i medlemsstaterna som direkt gällande rätt och kan åberopas av enskilda.

En EU-förordning får inte införlivas i eller transformeras till nationell rätt och medlemsstaterna får inte utfärda bestämmelser i sådana frågor som regleras i förordningen. En EU-förordning hindrar dock inte att en medlemsstat inför regler av verkställande karaktär. Exempelvis kan det behövas nationella regler om vilken myndighet som ska ansvara för tillämpningen av förordningens bestämmelser. Medlemsstaterna är vidare skyldiga att se till att det finns bestämmelser som gör att en EU-förordning kan tillämpas i praktiken och få effektivt genomslag.

Ramförordningen är alltså bindande och direkt tillämplig i Sverige. I följande avsnitt lämnas förslag på de ändringar som behövs i svensk lagstiftning med anledning av förordningen.

7.2. Tillverkare

Regeringens förslag: Definitionen av ordet tillverkare i fordonslagen ändras så att den endast avser den nationella typgodkännandeprocessen.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna yttrar sig inte i denna del. Skälen för regeringens förslag: I 1 kap. 1 § fordonslagen finns definitioner av ord som används i lagen. Ordet tillverkare har en delvis annan definition i lagen än i ramförordningen. För att inte bestämmelserna i lagen som kompletterar ramförordningen ska komma i konflikt med förordningen, bör definitionen i fordonslagen ändras så att ordet tillverkare endast avser tillverkare i den nationella typgodkännadeprocessen.

Konsekvensen av denna ändring är att de bestämmelser i fordonslagen som avser tillverkare endast ska tillämpas på tillverkare i den nationella typgodkännandeprocessen.

Hänvisningar till S7-2

7.3. Etappvist typgodkännande

Regeringens förslag: Bestämmelserna om etappvist typgodkännande i fordonslagen tas bort.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna yttrar sig inte i denna del. Skälen för regeringens förslag: I fordonslagen finns bestämmelser om etappvisa typgodkännanden. Bestämmelserna tillkom när direktiv 2007/46/EG infördes. Etappvisa typgodkännanden förekommer emellertid inte i det nationella förfarandet. I och med att bestämmelserna i ramförordningen ersätter det nuvarande direktivet och blir direkt tillämpliga i svensk rätt behövs inte längre bestämmelserna om etappvisa typgodkännanden.

Hänvisningar till S7-3

  • Prop. 2019/20:139: Avsnitt 10.1

7.4. Marknadskontroll och tillsyn

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsynen över efterlevnaden av ramförordningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt ramförordningen.

Hänvisningar i fordonslagen till ramförordningen samt till de två tidigare EU-förordningarna på fordonsområdet ska vara dynamiska, dvs. avse förordningarna i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Promemorian innehåller inget förslag om dynamiska hänvisningar till de två tidigare EU-förordningarna.

Remissinstanserna yttrar sig inte i denna del.

Skälen för regeringens förslag

Marknadskontroll

I ramförordningen understryks på ett flertal ställen vikten av en fungerande marknadskontroll och tillsyn. I skäl 20 anges exempelvis att det behövs en kraftfull mekanism för efterlevnad av förordningen för att

säkerställa att kraven i förordningen uppfylls. Motsvarande bestämmelser finns i förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013.

Marknadskontroll definieras i artikel 3.34 i ramförordningen som den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheter för att säkerställa att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter samt delar och utrustning som tillhandahålls på marknaden uppfyller de krav som fastställs i relevant unionslagstiftning om harmonisering och inte äventyrar hälsa, säkerhet, miljön eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset. Motsvarande definition finns i förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013. Regleringen av marknadskontrollen i fråga om bilar framgår av ramförordningen. Det behöver inte införas någon definition av ordet marknadskontroll i svensk lagstiftning, utan förfarandet regleras fullt ut i ramförordningen.

Enligt artikel 6 i ramförordningen ska medlemsstaterna inrätta eller utnämna en eller flera marknadskontrollmyndigheter. Marknadskontrollmyndigheten ska regelbundet genomföra kontroller i syfte att säkerställa att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med de tillämpliga kraven. Marknadskontrollmyndighetens verksamhet när det gäller ramförordningens fordonskategorier överensstämmer med motsvarande verksamhet i fråga om redan gällande marknadskontroll för andra fordon. I dag finns bestämmelser om tillsyn i 5 kap. fordonslagen. Av 5 kap. 8 § tredje stycket 4 fordonslagen framgår vidare att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen och av föreskrifter meddelade stöd av lagen. Den utsedda myndigheten (i dag Transportstyrelsen) får också meddela föreskrifter om tillsynen över efterlevnaden av förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013. Bestämmelsen bör kompletteras så att den utsedda myndigheten ges möjlighet att meddela föreskrifter även om tillsynen över efterlevnaden av ramförordningen.

Tillsynsavgifter

I 5 kap. 8 § tredje stycket 7 fordonslagen anges att den utsedda myndigheten får föreskriva om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013. Bemyndigandet bör ändras så att det även gäller ramförordningen.

Hänvisningar till S7-4

  • Prop. 2019/20:139: Avsnitt 10.1, 7.6

7.5. Tekniska tjänster

Regeringens bedömning:Fordonslagen bör inte kompletteras med ytterligare bestämmelser om tekniska tjänster.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna yttrar sig inte i denna del. Skälen för regeringens bedömning: Av artikel 67.1 i ramförordningen framgår att den typgodkännandemyndighet som medlemsstaten utser ska ansvara för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av tekniska tjänster, i förekommande fall inbegripet de tekniska tjänsternas

underentreprenörer eller dotterbolag. Av artikeln framgår också att typgodkännandemyndigheten får besluta att bedömningen och övervakningen av tekniska tjänster ska utföras av ett nationellt ackrediteringsorgan.

Av kapitel XV i ramförordningen framgår att de tekniska tjänsterna är centrala aktörer för typgodkännandeprocessen, eftersom typgodkännande bland annat ska baseras på provningar som utförts av dessa. En teknisk tjänst definieras i ramförordningen som en organisation eller ett organ som har utsetts av godkännandemyndigheten för att som provningslaboratorium utföra provning eller för att som organ för bedömning av överensstämmelse utföra inledande bedömningar och andra provningar eller inspektioner. De omfattas av krav på bland annat oberoende och opartiskhet och på rätt kompetens för de uppgifter de ska utföra. De måste vara utsedda av en medlemsstat för att deras underlag ska vara giltigt för typgodkännande av den medlemsstaten. Dessutom ska de vara anmälda för ändamålet till Europeiska kommissionen. Även denna reglering överensstämmer med förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013.

I 7 kap. fordonsförordningen finns bestämmelser om anmälan av tekniska tjänster. Av 7 kap. 3 § framgår att en teknisk tjänst som är etablerad i Sverige ska vara ackrediterad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen om ackreditering och teknisk kontroll. En teknisk tjänst som är etablerad i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska i stället uppfylla något av kraven i tredje eller fjärde stycket i samma paragraf.

Ramförordningen lämnar utrymme för ett alternativt förfarande för ackreditering. Bestämmelsen i artikel 67.1 om att typgodkännandemyndigheten får besluta att bedömningen och övervakningen ska utföras av ett nationellt ackrediteringsorgan kan ses som ett bemyndigande för godkännandemyndigheten att föreskriva om kravet på ackreditering. Någon ytterligare reglering behövs inte.

7.6. Sanktioner

Regeringens förslag: Bestämmelserna om bötesstraff i fordonslagen ska omfatta även överträdelser enligt ramförordningen.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna yttrar sig inte i denna del. Skälen för regeringens förslag: Bestämmelserna om sanktioner i ramförordningen har direktivliknande karaktär och utgör alltså minimikrav. De innebär en skyldighet för Sverige att i vissa fall fastställa sanktioner för vissa aktörer. Enligt artikel 84 i ramförordningen ska medlemsstaterna fastställa regler om effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för ekonomiska aktörers och tekniska tjänsters överträdelser av ramförordningen samt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. I artikel 84.2 och 84.3 anges vilka överträdelser som åtminstone ska beläggas med sanktioner. Det ges alltså visst utrymme att bestämma åtgärder och sanktioner för andra

överträdelser än de uppräknade. Det utesluts inte att även andra överträdelser kan leda till sanktioner.

I samband med att marknadskontroll blir en del av godkännanderegleringen för EG-motorfordon införs skyldigheter och ansvarsfördelning för de ekonomiska aktörer som är en del av leverenskedjan inom ramförordningens tillämpningsområde. Med ekonomiska aktörer avses tillverkare, tillverkares representanter, importörer samt distributörer. Definitionen är densamma som i förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013. Sanktioner mot tekniska tjänster har emellertid inte funnits tidigare och har alltså ingen motsvarighet i de nämnda förordningarna.

Av 5 kap. 1 § andra stycket fordonslagen framgår att böter kan dömas ut enligt föreskrifter som beslutats med stöd av ett sådant bemyndigande som anges i 5 kap. 8 § fordonslagen. Av det bemyndigandet framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om bland annat registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och annan utrustning till fordon. Vidare får föreskrifter beslutas om tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter samt tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och över efterlevnaden av förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013. Genom förslaget till komplettering av 5 kap. 8 § tredje stycket 4 med en bestämmelse som ger den utsedda myndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om tillsynen över efterlevnaden av ramförordningen, kommer bötesbestämmelsen i 5 kap. 1 § även att omfatta överträdelser enligt ramförordningen, jfr avsnitt 7.4.

Utöver bötesbestämmelserna kan tillsynsmyndigheten förena ett föreläggande med vite i enlighet med 5 kap. 3 b § fordonslagen. Även vitet är en sanktion som motsvarar kravet på sanktioner i den ramförordningen. De överträdelser som anges i artikel 84.2 och 84.3 motsvaras av dem som redan anges i 8 kap. 5 § fordonsförordningen.

Ramförordningen inför emellertid ett krav på sanktioner för tekniska tjänster, bland annat där de tekniska tjänsterna brister i överensstämmelse med de krav som ligger till grund för att de utsågs. Av denna anledning kan fordonsförordningen behöva ändras.

Hänvisningar till S7-6

7.7. Hänvisningsteknik

De föreslagna ändringarna i fordonslagen innehåller hänvisningar till bestämmelser i ramförordningen. Hänvisningar till EU-rättsakter kan göras antingen statiska eller dynamiska. En statisk hänvisning avser EUrättsakten i en viss angiven lydelse. En dynamisk hänvisning avser EUrättsakten i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Utgångspunkten är att hänvisningstekniken bör vara statisk. Synsättet avspeglar sig i de kompletterande bestämmelserna till de två tidigare förordningarna på fordonsområdet, (EU) nr 167/2013 och (EU)

nr 168/2013. I fordonslagen anges i dag att tillsynen över efterlevnaden av ramförordningarna avser förordningarna i deras ursprungliga lydelse.

Ramförordningen är direkt tillämplig, vilket innebär begränsningar av möjligheten att införa eller behålla nationella bestämmelser. Ett par av hänvisningarna till ramförordningen i de bestämmelser som regeringen föreslår är av upplysande karaktär. Här har hänvisningstekniken ingen betydelse. Andra hänvisningar till ramförordningen finns i förslagen till bestämmelser som rör bland annat vilka myndigheter som är behöriga att pröva olika frågor eller som ska vidta åtgärder enligt ramförordningen och vilka förfarandebestämmelser som ska gälla när förordningen saknar bestämmelser eller hänvisar till att nationell rätt ska tillämpas.

Fordonsområdet utvecklas ständigt och snabbt. För att säkerställa att ändringar i ramförordningen får omedelbart genomslag är det lämpligt att hänvisningarna dit görs dynamiska. Hänvisningarna i fordonslagen till ramförordningen bör alltså vara dynamiska, dvs. avse förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Hänvisningarna kommer därmed att omfatta även eventuella framtida ändringar i ramförordningen. Den omständigheten att somliga förändringar i ramförordningen skulle kunna föranleda behov av justeringar av svensk rätt, t.ex. när det gäller vilken myndighet som ska hantera en viss fråga, utgör inte skäl för att välja statiska hänvisningar.

Medlemsstaterna är skyldiga att ge EU-förordningar ändamålsenlig verkan. Det följer av principen om EU-rättens effektivitet och lojalitetsprincipen. För att dessa principer ska kunna uppfyllas är det mest ändamålsenligt att hänvisningarna i fordonslagen till förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013 görs dynamiska. I annat fall skulle t.ex. tillsynsmyndigheten inte utan ytterligare lagändringar kunna utöva tillsyn över de tidigare ramförordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013 i den del som de eventuellt ändras, medan myndigheten skulle ha motsvarande möjlighet när det gäller ramförordningen (EU) 2018/858.

Hänvisningar till S7-7

  • Prop. 2019/20:139: Avsnitt 10.1, 3

8. Ikraftträdande

Regeringens förslag: De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2020.

Promemoriornas förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Bil Sweden och Transportföretagen påpekar att det bör framgå av svensk lagstiftning att ramförordningen endast gäller för nya typgodkännanden och att direktiv 2007/46/EG gäller för tidigare typgodkännanden. Övriga remissinstanser yttrar sig inte i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 91 i ramförordningen ska förordningen tillämpas från och med den 1 september 2020. De föreslagna lagändringarna bör därför träda i kraft samma dag. Något behov av övergångsbestämmelser finns inte.

Eftersom ramförordningen innehåller bestämmelser om när den ska börja tillämpas, finns det inte någon möjlighet att, som Bil Sweden och

Transportföretagen efterfrågar, reglera detta i svensk rätt.

9. Konsekvenser

9.1. Ekonomiska konsekvenser

Regeringens bedömning: Förslagen i propositionen innebär inte några ökade kostnader för företag eller myndigheter.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna yttrar sig inte i dessa delar.

Skälen för regeringens bedömning

De lagändringar som föreslås innebär att överlappande bestämmelser tas bort, att vissa bestämmelser endast ska gälla vid det nationella typgodkännandet och att hänvisningar införs till ramförordningen. Det tillkommer alltså inga krav i och med de föreslagna ändringarna i fordonslagen, och därmed tillkommer heller inga kostnader. Regler om sanktioner för tekniska tjänster vid överträdelser av ramförordningen bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för staten, regioner och kommuner

Transportstyrelsen är godkännandemyndighet och tar emot ansökningar om typgodkännande samt utser tekniska tjänster. Typgodkännandesystemet i Sverige är avgiftsfinansierat. Anpassningen av svensk lagstiftning till ramförordningen innebär inga ändringar i detta avseende. Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för statens finanser.

Konsekvenser för företag och enskilda

Eftersom typgodkännandesystemet i Sverige är avgiftsfinansierat ska eventuella ökade krav vid typgodkännande bekostas av branschen genom avgifter till Transportstyrelsen. Regeringen bedömer dock att kostnaderna för typgodkännande inte kommer att öka till följd av förslaget.

Förslagen i propositionen får inga ekonomiska konsekvenser för enskilda.

9.2. Andra konsekvenser

Regeringens bedömning: Förslagen i propositionen leder till ökad tydlighet i lagstiftningen.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna yttrar sig inte i dessa delar.

Skälen för regeringens bedömning

Regeringen föreslår ändringar i fordonslagen för att undvika dubbelreglering. Ändringar görs även för att tydliggöra att svensk fordonslagstiftning innehåller bestämmelser som antingen kompletterar ramförordningen eller reglerar nationella förfaranden.

Konsekvenser för staten, regioner och kommuner

De ändringar som föreslås innebär att det blir tydligt för berörda aktörer vilka regler som gäller för typgodkännandeförfarandena. Detta kan underlätta arbetet hos Transportstyrelsen som är godkännandemyndighet.

Konsekvenser för företag och enskilda

Regleringsförslaget kan få begränsade konsekvenser för tekniska tjänster och tillverkare inom fordonsindustrin.

Förslaget till ändringar i fordonslagen gör att det blir tydligt för företagen (tekniska tjänster och tillverkare inom fordonsindustrin) vilka regler som gäller för typgodkännandeförfarandena.

I ramförordningen framgår att korrekt fungerande tekniska tjänster är en förutsättning för att säkerställa ett starkt skydd av hälsa, säkerhet och miljö och för att slå vakt om allmänhetens förtroende för systemet. Ramförordningen inför ett krav på sanktioner för tekniska tjänster, bland annat där de tekniska tjänsterna brister i överensstämmelse med de krav som ligger till grund för att de utsågs. Att säkerställa att de tekniska tjänster som är aktiva på marknaden följer regelverket kan bidra till en sund konkurrens på lika villkor.

Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för enskilda.

Konsekvenser för transportpolitisk måluppfyllelse

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Den föreslagna förenklingen av regleringen bidrar till en fortsatt fungerande fordonsindustri och till att nya fordon som släpps ut på marknaden uppfyller de harmoniserade kraven. Avsikten är att erbjuda konsumenter så säkra och miljövänliga fordon som möjligt. Därmed har den föreslagna regleringen positiv påverkan på den transportpolitiska måluppfyllelsen.

Övrigt

Förslagen i denna proposition får inte några konsekvenser för statens budget, jämställdheten, miljön eller den kommunala självstyrelsen.

10. Författningskommentar

10.1. Förslaget till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter,

2. kontroll av fordons last,

3. kontroll av färdskrivare och taxameter och kontroll av användningen av dessa, samt

4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet. Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.

I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.

Paragrafen anger vilka bestämmelser lagen innehåller, bland annat bestämmelser som kompletterar ramförordningar på fordonsområdet.

Tredje stycket kompletteras med en hänvisning till ramförordningen (EU) 2018/858.

Definitioner

3 § I denna lag avses med

besiktningsorgan: ett sådant organ som anges i 4 kap. 2 §, besiktningstekniker: den som har anställning hos ett besiktningsorgan för att utföra besiktningar,

bilinspektör: den som har anställning som bilinspektör hos

Polismyndigheten,

tekniker: den som har uppdrag som tekniker hos Polismyndigheten, tillverkare: den som inför godkännandemyndigheten ansvarar för alla aspekter av den nationella typgodkännandeprocessen och för produktionsöverensstämmelsen, även om han eller hon inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av produktionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som typgodkännandet avser, eller den

som han eller hon har utsett som sin företrädare i frågor som omfattas av denna lag.

I övrigt har de beteckningar som används i denna lag samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

I paragrafen finns definitioner av ord som används i lagen.

I första stycket ändras definitionen av ordet tillverkare så att ordet endast avser tillverkare i den nationella typgodkännandeprocessen. För övriga typgodkännandeprocesser definieras ordet tillverkare i respektive EUförordning: (EU) nr 167/2013, (EU) nr 168/2013 och (EU) 2018/858, jfr 1 kap. 1 § tredje stycket. Till följd av denna ändring ska de bestämmelser i lagen som avser tillverkare endast tillämpas på tillverkare i den nationella typgodkännandeprocessen, jfr exempelvis 2 kap. 4 och 4 a §§.

Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

2 kap. Kontrollformer Typgodkännande

2 § Ett typgodkännande meddelas för en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Typgodkännande kan ske i enlighet med EU-rättsakter på området, i enlighet med överenskommelser upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE-typgodkännande) eller som nationellt typgodkännande.

Bestämmelser om typgodkännande i fråga om avgasrening finns i avgasreningslagen (2011:318).

I paragrafen finns bestämmelser om vilka typgodkännanden som kan meddelas.

Paragrafen ändras så att det tidigare andra stycket om etappvisa typgodkännanden tas bort. Etappvisa typgodkännanden regleras i ramförordningen (EU) 2018/858 men förekommer inte i den nationella typgodkännandeprocessen.

Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

4 § En tillverkare

1. ansvarar inför godkännandemyndigheten för alla aspekter av typgodkännandeprocessen,

2. ansvarar för att samtliga fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter tillverkas i enlighet med den godkända typen,

3. är skyldig att medverka till den kontroll som behövs med anledning av godkännandet,

4. är skyldig att till godkännandemyndigheten utan ersättning lämna de upplysningar samt tillhandahålla de fordon, fordonsdelar, handlingar och den utrustning som behövs för kontrollen, och

5. är, om han eller hon är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skyldig att utse en företrädare som är etablerad inom EES för att företräda honom eller henne inför godkännandemyndigheten.

Godkännandemyndigheten har rätt till tillträde till en fabrik eller en annan anläggning och får där göra nödvändiga undersökningar.

I paragrafen anges det ansvar som en tillverkare har under godkännandeprocessen.

Paragrafen ändras så att det tidigare andra stycket om etappvisa typgodkännanden tas bort. Etappvisa typgodkännanden regleras i ramförordningen (EU) 2018/858 men förekommer inte i den nationella typgodkännandeprocessen.

Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

5 § Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte längre stämmer överens med det nationella typgodkännandet, får myndigheten återkalla godkännandet.

Paragrafen reglerar att godkännandemyndigheten i vissa fall kan återkalla ett godkännande.

Ramförordningen (EU) 2018/858 reglerar återkallande av typgodkännanden. Paragrafen ändras därför så att den endast gäller nationella typgodkännanden.

Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

5 a § Utöver vad som anges i 5 § upphör ett nationellt typgodkännande av fordon att gälla när

1. tillverkningen av den godkända fordonstypen, varianten eller versionen slutgiltigt och frivilligt har upphört, eller

2. giltighetstiden för godkännandet har gått ut till följd av en särskild begränsning.

I paragrafen anges på vilket sätt ett nationellt typgodkännande kan upphöra att gälla utan att det återkallats.

Ramförordningen (EU) 2018/858 reglerar upphörande av typgodkännanden. Paragrafen ändras därför så att den endast gäller nationella typgodkännanden.

Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

5 kap. Övriga bestämmelser Bemyndigande

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om de kontrollformer som avses i denna lag när det gäller

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,

2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,

3. förelägganden och körförbud,

4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon,

5. utbildnings- och kompetenskrav för

a) besiktningstekniker, och

b) polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap. 10 och 12 §§, och

6. avgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och annan utrustning till fordon,

2. att ett nationellt typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen blir obligatoriska,

3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter,

4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar samt av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG,

5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §,

6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a–3 c §§ och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt om

7. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858.

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Tredje stycket 2 ändras så att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter endast i fråga om ett nationellt typgodkännande.

Tredje stycket 4 kompletteras med bestämmelsen att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsynen över efterlevnaden av ramförordningen (EU) 2018/858. Hänvisningarna till förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013 ändras så att de blir dynamiska, dvs. avser förordningarna i deras vid varje tidpunkt gällande lydelse.

Tredje stycket 7 kompletteras med bestämmelsen att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt ramförordningen (EU) 2018/858.

Hänvisningarna till förordningarna (EU) nr 167/2013 och (EU) nr 168/2013 ändras så att de blir dynamiska.

Övervägandena finns i avsnitt 7.4 och avsnitt 7.7.

Hänvisningar till S10-1

10.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574)

1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter,

2. kontroll av fordons last,

3. kontroll av färdskrivare, taxameter och sådan särskild utrustning för taxifordon som avses i 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211) och kontroll av användningen av dessa, samt

4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet. Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.

I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.

Paragrafen anger vilka bestämmelser lagen innehåller, bland annat bestämmelser som kompletterar förordningar på fordonsområdet.

Tredje stycket kompletteras med en hänvisning till ramförordningen (EU) 2018/858.

Lagen (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574) innehåller ändringar i bland annat 1 kap. 1 § fordonslagen som ska träda i kraft den 1 januari 2021. I denna proposition föreslås en ändring av paragrafen som ska träda i kraft den 30 september 2020. I lagen (2018:1124) om ändring i fordonslagen (2002:574) görs därför motsvarande ändringar.

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

27

I

(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/858

av den 30 maj 2018

om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon

samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om

ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av

direktiv 2007/46/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 26.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utgör den inre

marknaden ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste

säkerställas. Den inre marknadens regler bör vara tydliga, enkla, konsekventa och ändamålsenliga och därigenom

skapa rättssäkerhet för företag och konsumenter.

(2) Därför fastställdes en heltäckande EU-ram för godkännande av motorfordon, släpfordon samt system,

komponenter och separata tekniska enheter för motorfordon genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2007/46/EG (3).

(3)

Kommissionen genomförde 2013 en utvärdering av unionens rättsliga ram om typgodkännande av motorfordon,

släpfordon samt system, komponenter och separata tekniska enheter för motorfordon som visade att ramen

i direktiv 2007/46/EG är lämplig för att nå de viktigaste målen harmonisering, en väl fungerande inre marknad

och rättvis konkurrens, och drog slutsatsen att den därför bör fortsätta att tillämpas.

(4) I utvärderingen konstaterades dock följande behov: Det behövs nya bestämmelser om marknadskontroll som

komplement till bestämmelserna om typgodkännande, förfarandena för återkallelse och skyddsåtgärder behöver

14.6.2018

L 151/1

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) EUT C 303, 19.8.2016, s. 86.

(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 april 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 22 maj 2018.

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana

fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

28

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

förtydligas, villkoren för beviljande av utökning av godkännanden av befintliga fordonstyper behöver klargöras,

ramen för typgodkännande behöver stärkas genom harmonisering och förbättring av de förfaranden för

typgodkännande och kontroll av produktionsöverensstämmelse som medlemsstaternas myndigheter och tekniska

tjänster tillämpar, ansvarsfördelningen mellan leveranskedjans ekonomiska aktörer samt mellan myndigheter och

andra aktörer som tillämpar ramen behöver avgränsas tydligt, dessa myndigheters och aktörers oberoende

behöver garanteras och intressekonflikter behöver förebyggas, och alternativa godkännandesystem behöver göras

mer ändamålsenliga (nationella godkännanden av små serier och enskilt fordonsgodkännande), etappvis

typgodkännande behöver förbättras för lämplig flexibilitet på nischmarknader och för små och medelstora

företag, dock utan att de lika spelreglerna för alla snedvrids.

(5) Den senaste tidens problem med genomförandet av ramen för EU-typgodkännande har dessutom visat på

särskilda brister och har visat att en genomgripande förändring behövs för att säkerställa att den är

motståndskraftig, öppen, förutsägbar och långsiktig samt att den ger ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och

ett starkt miljöskydd.

(6) Genom denna förordning införs ett antal skyddsåtgärder i syfte att förhindra att de krav som ställs inom ramen

för förfarandet för beviljande av godkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter

felaktigt tillämpas. För att i framtiden kunna undvika att godkännandeförfarandet missbrukas är det viktigt att

dessa skyddsåtgärder är effektiva.

(7) I denna förordning föreskrivs harmoniserade bestämmelser och principer för typgodkännande av motorfordon

och släpfordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för motorfordon, liksom om

enskilt fordonsgodkännande, för att säkerställa en väl fungerande inre marknad för företag och konsumenter

liksom för att tillhandahålla ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och ett starkt miljöskydd.

(8) I denna förordning anges tekniska och administrativa krav för typgodkännande av motorfordon för

personbefordran (kategori M) och motorfordon för godsbefordran (kategori N) och släpfordon till sådana fordon

(kategori O), samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för sådana fordon, i syfte att

säkerställa en stark säkerhets- och miljöprestanda.

(9) Nationella myndigheter bör tillämpa och upprätthålla kraven i denna förordning på ett enhetligt sätt i hela

unionen för att säkerställa lika villkor och förhindra att olika standarder tillämpas inom unionen. De bör fullt ut

samarbeta med forumet för informationsutbyte om verkställighet (nedan kallat forumet) och med kommissionen

i revisions- och tillsynsverksamheten.

(10) Denna förordning bör stärka den gällande EU-typgodkännanderamen, särskilt genom nya bestämmelser om

marknadskontroll. Marknadskontroll i fordonssektorn bör införas genom fastställande av skyldigheterna för de

ekonomiska aktörerna i leveranskedjan, ansvarsområdena för medlemsstaternas tillsynsmyndigheter samt de

åtgärder som bör vidtas när fordonsprodukter påträffas på marknaden som utgör en allvarlig säkerhets- eller

miljörisk, äventyrar konsumentskyddet eller inte uppfyller typgodkännandekraven.

(11) I syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av typgodkännandekraven bör de nuvarande bestämmelserna om

produktionsöverensstämmelse förstärkas, bl.a. genom regelbundna obligatoriska revisioner av metoderna för

kontroll av överensstämmelse och av att de berörda fordonsprodukterna fortsätter att överensstämma med typen,

samt genom stärkta krav på kompetens, skyldigheter och resultat för de tekniska tjänster som genomför

provningar för helfordonstypgodkännande under godkännandemyndigheternas ansvar. Korrekt fungerande

tekniska tjänster är en förutsättning för att säkerställa ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och ett starkt

miljöskydd och för att slå vakt om allmänhetens förtroende för systemet. Kriterierna för utseende av tekniska

tjänster enligt direktiv 2007/46/EG bör anges närmare i denna förordning så att det säkerställs att de tillämpas

konsekvent i samtliga medlemsstater. De tekniska tjänsterna i de olika medlemsstaterna har en tendens att

utveckla divergerande bedömningsmetoder på grund av arbetets tilltagande komplexitet. Det är därför nödvändigt

att föreskriva processuella skyldigheter som säkerställer utbyte av information om och övervakning av

medlemsstaternas praxis för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av de respektive tekniska tjänsterna.

Dessa processuella skyldigheter bör avlägsna eventuella skillnader mellan de metoder som tillämpas, och

tolkningen av kriterierna för utseende, av tekniska tjänster. För att säkerställa adekvat tillsyn och lika villkor i hela

unionen bör bedömningen av en sökande teknisk tjänst inbegripa en bedömning på plats.

(12)

Vid etappvisa typgodkännanden är det väsentligt att kontrollera att ändringar som gjorts före den sista tillverk­

ningsetappen inte har påverkat funktionen hos typgodkända system, komponenter eller separata tekniska enheter

på ett sätt som skulle göra det tidigare lämnade typgodkännandet ogiltigt.

14.6.2018

L 151/2

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

29

(13) Behovet av kontroll och övervakning av de tekniska tjänsterna har ökat eftersom det tekniska framåtskridandet

har ökat risken för att de tekniska tjänsterna inte har nödvändig kompetens att prova ny teknik eller nya

anordningar inom det område de utsetts för. I takt med att teknikens framåtskridande förkortar produktcyklerna

och eftersom intervallen mellan kontroll av bedömningar på plats och övervakningens karaktär varierar, bör

giltigheten för utseendet av tekniska tjänster vara tidsbegränsad, vilket bör säkerställa att de tekniska tjänsternas

kompetens bedöms regelbundet.

(14) Medlemsstaternas utseende och övervakning av de tekniska tjänsterna, i enlighet med utförliga och stränga

kriterier bör därför bli föremål för tillsyn, bland annat som en förutsättning för förlängning av deras utnämning.

De tekniska tjänsternas ställning gentemot tillverkarna bör stärkas, inbegripet deras rätt och skyldighet att

genomföra oanmälda fabriksinspektioner och utföra fysisk provning eller laboratorieprovning av

fordonsprodukter som omfattas av denna förordning, för att se till att tillverkarna fortsätter att följa kraven efter

det att de har fått sina fordonsprodukter typgodkända.

(15) För att öka insynen och det ömsesidiga förtroendet och för att ytterligare anpassa och utveckla kriterierna för

bedömning, utseende och anmälan av tekniska tjänster, liksom förfarandena för utökning och förnyelse, bör

medlemsstaterna samarbeta med varandra och med kommissionen. Medlemsstaterna bör samråda med varandra

och med kommissionen i frågor av allmän betydelse för denna förordnings genomförande och underrätta

varandra och kommissionen. Det är viktigt att medlemsstaterna och kommissionen använder ett gemensamt,

säkert system för elektronisk kommunikation för att underlätta och förbättra det administrativa samarbetet efter

lämpliga genomförandeperioder, i syfte att göra hanteringen av informationsutbyte mer effektiv och

ändamålsenlig genom enkla och enhetliga förfaranden. För att främja tillgången till information och underlätta

transparens bör informationen göras tillgänglig som elektroniskt sökbara strukturerade data.

(16) Om utseende av en teknisk tjänst bygger på sådan ackreditering som avses i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 765/2008 (1), bör ackrediteringsorgan och utseende godkännandemyndigheter utbyta sådan

information som är relevant för bedömningen av de tekniska tjänsternas kompetens.

(17) Medlemsstaterna bör ha möjligheten att ta ut avgifter för utseende och övervakning av tekniska tjänster för att

säkerställa att deras övervakning av de tekniska tjänsterna blir långsiktigt hållbar och så att det råder lika

spelregler för tekniska tjänster.

(18) Om tvivel råder om en teknisk tjänsts kompetens, trots medlemsstaternas åtgärder för att säkerställa en enhetlig

och fortsatt tillämpning av kraven, bör kommissionen ha möjlighet att utreda enskilda ärenden.

(19) För att säkerställa att de tekniska tjänsternas provningar och rapporter inte påverkas av ovidkommande

överväganden är det viktigt att de tekniska tjänsternas organisation och drift säkerställer fullständig opartiskhet

och fullständigt oberoende. För att de tekniska tjänsterna ska kunna bedriva sin verksamhet på ett enhetligt och

systematiskt sätt bör de ha ett tillfredsställande ledningssystem som inkluderar bestämmelser om tystnadsplikt.

För att de tekniska tjänsterna ska kunna lösa sin uppgift korrekt bör deras personal alltid uppvisa lämplig nivå på

kunnande, kompetens och oberoende.

(20) En kraftfull mekanism för efterlevnad behövs för att säkerställa att kraven i denna förordning uppfylls. Det bör

förbli godkännandemyndigheternas huvudsakliga ansvar att sörja för efterlevnad av fordonslagstiftningens krav

i fråga om typgodkännande och produktionsöverensstämmelse, eftersom det är ett ansvar som hänger nära

samman med utfärdande av typgodkännanden och kräver ingående kännedom om typgodkännandenas innehåll.

Det är därför viktigt att godkännandemyndigheternas verksamhet regelbundet utvärderas.

(21) För att säkerställa efterlevnad av denna förordning, säkerställa att den tillämpas enhetligt i hela unionen och

underlätta utbyte av bästa praxis, bör kommissionen anordna och utföra bedömningar av de förfaranden som

godkännandemyndigheter har inrättat i enlighet med denna förordning. Resultatet av sådana bedömningar,

inbegripet eventuella icke-bindande rekommendationer, bör diskuteras inom forumet. Bedömningarna bör ske

med jämna mellanrum, med hänsyn till proportionalitetsprincipen, antalet och varianten av typgodkännanden

som har beviljats och eventuella fall av bristande överensstämmelse som upptäckts vid kontrollen av

överensstämmelsen.

14.6.2018

L 151/3

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll

i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

30

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

(22) För att säkerställa effektiviteten i kommissionens bedömningar, samtidigt som den administrativa bördan minskas,

är det viktigt att godkännandemyndigheterna och kommissionen samarbetar på ett effektivt sätt under

bedömningen, särskilt vid bedömningen hos den berörda godkännandemyndigheten. Kommissionens

bedömningar bör genomföras i överensstämmelse med tillämplig rätt, i överensstämmelse till exempel med

nationella myndigheters arbetstider eller språk. Kommissionen bör stå för de kostnader som bedömningarna

medför, inbegripet sådana som rör översättning av dokument.

(23) Systemet för överensstämmelsekontroll förstärks genom erkännande av en formell process för ackreditering av

tekniska tjänster eller via införande av regelbundna kollegiala utvärderingar när det gäller godkännandemyndig­

heternas bedömning och övervakning av tekniska tjänster. Syftet med detta är att säkerställa att en enhetlig

kvalitets- och stränghetsnivå tillämpas av alla godkännandemyndigheter i fråga om typgodkännandekraven.

(24)

Närmare samordning mellan de nationella myndigheterna genom informationsutbyte och samordnade

bedömningar under en samordnande myndighets ledning är en förutsättning för att säkerställa en jämn, starkt

skydd av säkerhet och hälsa och ett starkt miljöskydd på den inre marknaden. Detta skulle också leda till

effektivare användning av knappa resurser på nationell nivå. I detta syfte bör ett rådgivande forum inrättas för

medlemsstaterna och kommissionen med målet att främja bästa praxis, utbyta information och samordna den

verksamhet som rör tillämpning av typgodkännandelagstiftningen. Det nuvarande informella samarbetet mellan

medlemsstaterna på det området skulle kunna gynnas av en mer formell ram. Forumet bör bestå av företrädare

som medlemsstaterna har utsett som företräder deras godkännandemyndigheter och marknadskontrollmyn­

digheter. De företrädare som deltar i ett visst möte bör väljas på grundval av de frågor som diskuteras av

forumet. För att kunna dra nytta av olika åsikter och synpunkter är det lämpligt att särskilda utomstående

observatörer regelbundet bjuds in till forumet, närhelst dessa observatörers verksamheter är relevanta för de

frågor som ska diskuteras.

(25) För att förhindra eventuella intressekonflikter bör godkännandemyndigheter och marknadskontrollmyndigheter

inte vara knutna till varandra när de utför sina uppgifter. När en medlemsstat väljer att låta dessa myndigheter

ingå i samma organisation bör den åtminstone säkerställa att den organisationen har strukturer som säkerställer

att myndigheternas verksamheter fortsatt skiljer sig från varandra när det gäller deras direkta förvaltning och

beslutsfattande.

(26) Reglerna om unionens marknadskontroll och kontroll över produkter som släpps ut på unionsmarknaden

i förordning (EG) nr 765/2008 tillämpas på motorfordon och släpfordon samt system, komponenter och separata

tekniska enheter avsedda för sådana fordon. Dessa regler hindrar inte medlemsstaterna från att välja vilken

myndighet som ska vara behörig att utföra uppgifterna. Marknadskontroll är en uppgift som flera nationella

myndigheter kan dela på, i syfte att beakta de nationella systemen för marknadskontroll i medlemsstaterna som

upprättats enligt förordning (EG) nr 765/2008. Verkningsfull samordning och övervakning på unionsnivå och

nationell nivå bör garantera att godkännandemyndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna tillämpar de

nya ramarna för typgodkännande och marknadskontroll.

(27) Regler om marknadskontroll behöver tas med i denna förordning för att stärka de nationella myndigheternas

rättigheter och skyldigheter, säkerställa en verkningsfull samordning mellan deras marknadskontroll och förtydliga

vilka förfaranden som är tillämpliga.

(28) Det är nödvändigt att marknadskontrollmyndigheterna och godkännandemyndigheterna på ett korrekt sätt kan

utföra de uppgifter som föreskrivs i denna förordning. Medlemsstaterna bör särskilt förse dem med de resurser

som krävs för göra detta.

(29)

För att öka insynen i godkännandeprocessen och underlätta marknadskontrollmyndigheternas, godkännandemyn­

digheternas och kommissionens informationsutbyte och oberoende kontroller, bör typgodkännandedokumen­

tationen tillhandahållas i elektronisk form och vara offentlig, med förbehåll gällande skydd av affärshemligheter

och personuppgifter.

(30) De nationella myndigheternas skyldigheter i fråga om marknadskontroll enligt den här förordningen är mer

specifika än de i förordning (EG) nr 765/2008. Detta är ett resultat av behovet av att ta hänsyn till särdragen hos

ramen för typgodkännande och behovet av att komplettera den ramen med en effektiv marknadskontrol­

lmekanism som säkerställer verkningsfull kontroll av att de fordonsprodukter som den här förordningen omfattar

14.6.2018

L 151/4

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

31

överensstämmer med kraven. För att säkerställa att reglerna fungerar är det av avgörande betydelse att marknads­

kontrollmyndigheterna ser till att fordonsprodukternas överensstämmelse med kraven kontrolleras oavsett om de

typgodkändes före eller efter denna förordnings tillämpningsdatum.

(31) För att marknadskontrollen ska fungera väl är det nödvändigt att överensstämmelsen av fordon, system,

komponenter och separata tekniska enheter på marknaden kontrolleras på basis av en grundlig riskbedömning.

Denna överensstämmelsekontroll, kompletterad genom fastställandet av ett minsta antal kontroller av fordon per

år, skulle också bidra till verkningsfullt genomförande av skyldigheterna i fråga om marknadskontroll i hela

unionen.

(32) Med tanke på de särdrag och potentiella risker som är kopplade till utsläpp bör utsläppsrelaterad provning utgöra

en lämplig andel av det minsta antalet kontroller. För att säkerställa att fordonen överensstämmer fullt ut med

kraven bör varje enskild kontroll inkludera verifiering av att alla krav för typgodkännande som är tillämpliga på

det provade fordonet vad gäller utsläpp har uppfyllts.

(33) Det bör vara möjligt att använda provningar av ett fordon i en medlemsstat i syfte att vidta korrigerande och

begränsande åtgärder i en annan medlemsstat. Resultaten av kontroller av fordon i en medlemsstat bör anses vara

tillräckliga för att kunna vidta korrigerande och begränsande åtgärder i en annan medlemsstat. Fysisk transport av

de berörda fordonen bör därför inte vara nödvändig för kontroller som utförs på en annan medlemsstats vägnar.

(34) Det är särskilt viktigt att nationella myndigheter och kommissionen överväger kontroll av överensstämmelse

i drift och inspektioner av fordon som en del av sina överensstämmelsekontroller. Valet av fordon som ska

genomgå denna överensstämmelsekontroll bör bygga på en lämplig riskbedömning som beaktar den eventuella

bristande överensstämmelsens grad av allvar, sannolikheten för dess förekomst och andra möjliga indikatorer

såsom införande av fordon där ny teknik är installerad, eventuella tidigare erfarenheter av eller rapporter om

bristande överensstämmelse, resultat av fjärranalysprovning och farhågor från erkända tredje parter.

(35) Kommissionen bör dessutom, i syfte att kontrollera att relevanta krav följs, organisera och genomföra kontroller

av överensstämmelse och inspektioner, fristående från dem som medlemsstaterna utför enligt sina nationella

skyldigheter i fråga om marknadskontroll. När sådana provningar och inspektioner utförs på registrerade fordon

enligt överenskommelse med innehavaren av registreringsbeviset för fordonet är det viktigt att ta hänsyn till det

faktum att ändrade fordon kanske är olämpliga för sådan kontroll av överensstämmelse. Det är även viktigt att

beakta konsekvenserna för innehavaren av fordonsregistreringsbeviset, särskilt om innehavaren är en fysisk

person, i vilket fall valet av fordon lämpligast sker antingen genom offentlig förfrågan eller genom

medlemsstaternas myndigheter. Om dessa tester och inspektioner fastställer bristande överensstämmelse, eller om

det konstateras att ett typgodkännande har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter, bör kommissionen ha rätt

att inleda unionsomfattande korrigerande åtgärder för att återställa de berörda fordonens överensstämmelse och

undersöka anledningen till varför typgodkännandet var felaktigt. Lämplig finansiering bör säkerställas i unionens

allmänna budget så att dessa överensstämmelseprovningar och inspektioner kan genomföras.

(36)

För att stödja medlemsstaterna med uppgiften att upptäcka manipulationsanordningar offentliggjorde

kommissionen den 26 januari 2017 en vägledning om utvärdering av hjälpstrategier för avgasrening och

förekomsten av manipulationsanordningar vid tillämpningen av förordning (EG) nr 715/2007 om

typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5

och Euro 6). I överensstämmelse med den vägledningen bör kommissionens, typgodkännandemyndigheternas och

de tekniska tjänsternas provningsverksamhet för att upptäcka manipulationsanordningar fortsatt vara

oförutsägbara till sin karaktär, och bör inbegripa ändrade provningsförhållanden som medför variationer i fysiska

förhållanden och provningsparametrar.

(37) För att säkerställa en hög nivå på funktionssäkerhet hos fordonen, säkerställa skyddet av passagerare och andra

trafikanter samt säkerställa miljö- och hälsoskyddet bör de tekniska krav och miljökrav som är tillämpliga på

fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter förbli harmoniserade och anpassade för att återspegla

de tekniska och vetenskapliga framstegen.

(38) Den här förordningens mål bör inte påverkas av att vissa system, komponenter, separata tekniska enheter, delar

och utrustning kan monteras i eller på ett fordon efter det att fordonet har släppts ut på marknaden, har

registrerats eller har tagits i bruk. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att säkerställa att system, komponenter,

14.6.2018

L 151/5

Europeiska unionens officiella tidning

SV

32

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

separata tekniska enheter delar och utrustning som kan monteras i eller på fordon och som avsevärt kan

försämra funktionen hos system som är väsentliga för miljöskydd eller funktionssäkerhet är föremål för kontroll

av en godkännandemyndighet innan de släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk.

(39) Dessa åtgärder bör endast vara tillämpliga på ett begränsat antal delar eller en begränsad mängd utrustning. Om

en allvarlig risk föreligger bör kommissionen prioritera att, efter samråd med berörda parter, upprätta en

förteckning över sådana delar eller sådan utrustning och motsvarande krav. Vid upprättandet av förteckningen

bör kommissionen i synnerhet säkerställa att ersättningsdelar och ersättningsutrustning som är nödvändiga för

utsläppsbegränsning och säkerhet uppfyller de krav på hållbarhetsprestanda som gäller för originaldelar och

originalutrustning. Den bör även samråda med berörda parter på grundval av en rapport och bör eftersträva en

skälig avvägning av krav på förbättrad trafiksäkerhet och miljöskydd, liksom en skälig avvägning mellan

konsumenters, tillverkares och distributörers intressen samtidigt som konkurrensen på eftermarknaden bevaras.

(40) EU:s typgodkännandesystem måste göra det möjligt för varje medlemsstat att bekräfta att varje fordonstyp och

varje typ av system, komponent och separat teknisk enhet avsedd för sådana fordonstyper har genomgått de

provningar och inspektioner som föreskrivs i den här förordningen för att kontrollera att de överensstämmer

med typgodkännandekraven i den här förordningen och att tillverkaren har erhållit ett typgodkännandeintyg för

dem. Enligt EU:s typgodkännandesystem är tillverkaren skyldig att tillverka sina fordon, system, komponenter och

separata tekniska enheter i överensstämmelse med den godkända typen. Fordonstillverkaren ska styrka detta

genom att utfärda ett intyg om överensstämmelse för varje fordon. Varje fordon som har ett giltigt intyg om

överensstämmelse bör få tillhandahållas på marknaden och registreras i unionen.

(41) Användning av sökbara nätbaserade databaser bör, efter lämpliga genomförandeperioder, vara obligatorisk i syfte

att förenkla utbyte av information som rör typgodkännande mellan de behöriga myndigheterna och göra relevant

information allmänt tillgänglig. För att bevara konfidentiella uppgifter är det viktigt att allt datautbyte utförs med

hjälp av ett säkert protokoll för datautbyte. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att undanröja missbruk av

uppgifter, inklusive att undvika skapandet av flera förstagångsregistreringar vid användning av intyg om

överensstämmelse i elektroniskt format.

(42) Produktionsöverensstämmelse är en hörnsten i EU:s typgodkännandesystem, och därför bör de åtgärder som

tillverkaren vidtagit för att säkerställa överensstämmelsen godkännas av den behöriga myndigheten eller en

teknisk tjänst med lämpliga kvalifikationer som utsetts till den uppgiften, och bör regelbundet kontrolleras

genom oberoende, regelbundna revisioner. Godkännandemyndigheterna bör dessutom se till att de berörda

fordonsprodukterna fortsätter att överensstämma.

(43) För att typgodkännanden ska förbli giltiga krävs att tillverkaren informerar den myndighet som godkänt dess

fordonstyp om alla ändringar av typens egenskaper eller de säkerhets- och miljöprestandakrav som gäller för

typen, så att det kan kontrolleras att fordonstypen fortfarande uppfyller alla tillämpliga krav. Villkoren för ändring

av typgodkännanden bör dessutom förtydligas för att säkerställa enhetlig tillämpning av förfaranden och

efterlevnad av krav i samband med typgodkännande i hela unionen, särskilt i syfte att säkerställa strikt

tillämpning av de regler som gör åtskillnad mellan ändrade typgodkännanden och nya typgodkännanden. För att

säkerställa att de senaste kraven, vid en viss tidpunkt, tillämpas på alla nya fordon är det viktigt att de

regleringsakter som förtecknas i bilaga II inte bara anger ett datum för tillämpning av nya krav på nya

typgodkännanden utan även ett datum från och med vilket nya krav blir obligatoriska för tillhandahållande på

marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

(44) Bedömningen av anmälda allvarliga risker för säkerhet, folkhälsa och miljö bör göras på nationell nivå, men

samordning bör säkerställas på unionsnivå om risken eller skadan kan utvidgas till fler än en medlemsstat, i syfte

att dela på resurser och säkerställa enhetlighet för de korrigerande åtgärder som ska vidtas för att avhjälpa risken

eller skadan.

(45) För att säkerställa att alla fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter på marknaden erbjuder ett

starkt skydd av säkerhet och miljö, bör tillverkaren eller någon annan ekonomisk aktör i leveranskedjan vidta

lämpliga korrigerande åtgärder, såsom återkallelse av fordon, om ett fordon, ett system, en komponent eller en

separat teknisk enhet utgör en allvarlig risk för användarna eller miljön, enligt förordning (EG) nr 765/2008.

Godkännandemyndigheterna bör ha befogenhet att utvärdera och kontrollera om de korrigerande åtgärderna är

14.6.2018

L 151/6

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

33

tillräckliga. De andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter bör ha rätt att vidta korrigerande och

restriktiva skyddsåtgärder om de anser att tillverkarens korrigerande åtgärder inte är tillräckliga.

(46) När korrigerande åtgärder tillämpas bör innehavare av registreringsbevis för berörda fordon inte stå för de

kostnader som reparationer av deras fordon medför, inbegripet i de fall när reparationerna har utförts på registre­

ringsbevisinnehavarens bekostnad innan antagande av den korrigerande åtgärden. Detta bör inte hindra

konsumenter från att kunna åberopa avtalsrättsliga rättsmedel, beroende på vad som är tillämpligt enligt

unionsrätten eller nationell rätt.

(47) Lämplig flexibilitet bör tillhandahållas genom alternativa godkännandesystem för tillverkare av fordon som

tillverkas i små serier. De borde kunna dra fördel av den inre marknaden under förutsättning att deras fordon

uppfyller de särskilda kraven på EU-typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier. I vissa begränsade fall

är det lämpligt att tillåta nationellt typgodkännande av små serier. För att förebygga missbruk bör alla förenklade

förfaranden för fordon i små serier inskränkas till de fall som innebär en mycket liten produktion, i enlighet med

denna förordning. Därför måste begreppet fordon som tillverkas i små serier definieras exakt, med avseende på

antal tillverkade fordon, krav som ska uppfyllas och villkoren för utsläppande av de fordonen på marknaden. Det

är lika viktigt att föreskriva ett alternativt system för godkännande av enskilda fordon, särskilt för att ge tillräcklig

flexibilitet för etappvis byggda fordon.

(48) Unionen är part i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse av den 20 mars

1958 om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som

kan monteras och/eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av

typgodkännanden utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (nedan kallad reviderad överenskommelse av

år 1958) (1). Unionen har godtagit ett betydande antal föreskrifter fogade till den reviderade överenskommelsen

av år 1958 och är därför skyldig att godta typgodkännanden beviljade i enlighet med de föreskrifterna såsom

uppfyllande motsvarande unionskrav. För att förenkla unionens ram för typgodkännande och anpassa den till

Förenta nationernas (FN) internationella ram, har unionen, genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 661/2009 (2), upphävt sina särskilda direktiv om typgodkännande och ersatt dem med obligatorisk

tillämpning av relevanta FN-föreskrifter. För att minska den administrativa börda som typgodkännandeförfarandet

innebär bör, om så är lämpligt, tillverkare av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter tillåtas

att ansöka om typgodkännande direkt i enlighet med denna förordning genom att erhålla godkännande enligt

tillämpliga FN-föreskrifter som nämns i bilagorna till denna förordning.

(49) Därför bör FN-föreskrifterna och de ändringar av dem som unionen röstat för eller som unionen tillämpar,

i enlighet med beslut 97/836/EG, inarbetas i EU:s typgodkännandelagstiftning. Kommissionen bör därför ges

befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget med avseende på att ändra bilagorna till

denna förordning för att säkerställa att hänvisningarna till FN-föreskrifter och ändringar av dem i förteckningen

över relevanta regleringsakter hålls aktuell.

(50) För att förbättra den inre marknadens funktion, särskilt när det gäller fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och

frihet att tillhandahålla tjänster, krävs obegränsad tillgång till information om reparation och underhåll av

fordonen genom ett standardiserat format för att få fram teknisk information, samt en effektiv konkurrens på

marknaden för tjänster som avser information om reparation och underhåll av fordon. Hittills finns krav på

tillhandahållande av information om reparation och underhåll av fordon angivna i Europaparlamentets och rådets

förordningar (EG) nr 715/2007 (3) och (EG) nr 595/2009 (4). De kraven bör konsolideras i den här förordningen,

och förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 bör ändras i enlighet med detta.

14.6.2018

L 151/7

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Rådets beslut 97/836/EG av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska

kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning

och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande

utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) (EGT L 346, 17.12.1997, s. 78).

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos

motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200,

31.7.2009, s. 1).

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende

på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll

av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer

vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av

förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG

(EUT L 188, 18.7.2009, s. 1).

34

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

(51) Tekniska framsteg som innebär nya metoder eller nya tekniker för felsökning och reparation av fordon, till

exempel distanstillgång till fordonsinformation och fordonsprogramvara, bör inte motverka denna förordnings

mål i fråga om oberoende aktörers tillgång till information om reparation och underhåll av fordon.

(52) För att säkerställa effektiv konkurrens på marknaden för informationstjänster rörande reparation och underhåll av

fordon och för att klargöra att den berörda informationen också omfattar information som måste lämnas till

andra oberoende aktörer än verkstäder i syfte att säkerställa att den oberoende marknaden för reparation och

underhåll av fordon som helhet kan konkurrera med auktoriserade återförsäljare, oberoende av huruvida

fordonstillverkaren lämnar sådan information till auktoriserade återförsäljare och verkstäder eller använder sådan

information för att själv utföra reparationen och underhållet, krävs det närmare uppgifter när det gäller vilken

information som ska lämnas i syfte att ge tillgång till information om reparation och underhåll av fordon.

(53) När det gäller inspektioner av fordon, och särskilt deras säkerhets- och miljörelaterade komponenter, anses det

vara nödvändigt att provningscentrum och relevanta berörda myndigheter har tillgång till den tekniska

informationen för varje enskilt fordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (1). För att

underlätta uppfyllandet av de krav som fastställs i det direktivet bör oberoende aktörer ha tillgång till den

relevanta tekniska information som krävs för att kunna förbereda fordon för trafiksäkerhetsprovning.

(54) Eftersom det för närvarande inte finns något gemensamt strukturerat förfarande för utbyte av uppgifter om

fordonskomponenter mellan fordonstillverkare och oberoende aktörer bör principer för ett sådant uppgiftsutbyte

utarbetas. Europeiska standardiseringskommittén (CEN) bör formellt utarbeta ett framtida gemensamt strukturerat

förfarande avseende det standardiserade formatet för utbyte av uppgifter; CEN:s mandat bör dock inte i förväg

avgöra hur detaljerad denna standard ska vara. CEN:s arbete bör särskilt avspegla såväl fordonstillverkarnas som

de oberoende aktörernas intressen och behov, och det bör också undersökas lösningar såsom öppna dataformat

som beskrivs genom väldefinierade metadata för att uppnå en anpassning till befintliga informationstekniska

infrastrukturer.

(55) I syfte att säkerställa att denna förordning får önskad verkan bör befogenheten att anta akter i enlighet med

artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på typgodkännandekrav på miljö- och

säkerhetsprestanda för motorfordon och släpfordon till motorfordon samt för system, komponenter och separata

tekniska enheter avsedda för sådana fordon. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med

principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (2). För att säkerställa lika

stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(56) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas

genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 182/2011 (3).

(57) Medlemsstaterna bör fastställa regler om de sanktioner som kan tillämpas vid överträdelser av denna förordning

och bör säkerställa att reglerna genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. De

bör i synnerhet avspegla de säkerhets-, hälso- eller miljörisker som antalet icke överensstämmande fordon,

system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillhandahålls på marknaden skulle kunna medföra.

Medlemsstaterna bör varje år rapportera om påförda sanktioner till kommissionen, så att enhetligheten av

genomförandet av dessa regler kan övervakas.

(58) När prövningar av överensstämmelse utförs bör tekniska tjänster ha möjlighet att fritt och på ett oförutsägbart

sätt välja provningsparametrar inom ramen för det intervall som föreskrivs i de relevanta regleringsakterna. Detta

bör hjälpa dem att kontrollera att provade fordon överensstämmer med kraven i hela intervallet av parametrar,

inklusive de parametrar som motsvarar ett värstafallsscenario för den provningen.

14.6.2018

L 151/8

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande

släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51).

(2) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer

för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

35

(59) För att säkerställa att fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna i varje fall är

förenliga med denna förordning bör de inte anses uppfylla de relevanta kraven om den berörda myndigheten inte

kan verifiera resultaten empiriskt även om alla provningsparametrar har återskapats eller tagits i beaktande. Det

är nödvändigt att påföra sanktioner för ekonomiska operatörer och tekniska tjänster som förfalskar provningsre­

sultat eller lämnar falska eller inkorrekta uppgifter för typgodkännande.

(60) För tydlighetens, rationaliseringens och enkelhetens skull bör direktiv 2007/46/EG upphävas och ersättas med

den här förordningen. Att denna förordning antas säkerställer att bestämmelserna är direkt tillämpliga och kan

uppdateras snabbt och på ett mer effektivt sätt, så att bättre hänsyn kan tas till teknikens framåtskridande och

lagstiftningens utveckling inom ramen för den reviderade överenskommelsen av år 1958.

(61) För att stödja korrigerande och begränsande åtgärder på unionsnivå bör kommissionen ha befogenhet att påföra

enhetliga administrativa sanktionsavgifter på ekonomiska aktörer som konstaterats ha överträtt denna förordning,

oavsett var ett fordon, system, komponent eller en separat teknisk enhet först typgodkändes. Kommissionen bör

ges befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget i syfte att komplettera denna förordning

genom att fastställa ett förfarande för, samt metoder för beräkning och uppbörd av dessa administrativa

sanktionsavgifter på basis av principerna i denna förordning.

(62) När åtgärderna i den här förordningen medför behandling av personuppgifter, bör behandlingen ske i enlighet

med Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 (1) och (EG) nr 45/2001 (2) och de tillhörande

nationella genomförandeåtgärderna. Det är viktigt att tillverkare vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att följa

reglerna om behandling och överföring av personuppgifter som genereras så länge som fordonet är i bruk.

(63) För att medlemsstaterna, de nationella myndigheterna och de ekonomiska aktörerna ska kunna förbereda sig

inför tillämpningen av de nya reglerna i denna förordning bör ett tillämpningsdatum som inträffar efter ikraftträ­

dandedatumet fastställas.

(64) Eftersom målet med denna förordning, nämligen att fastställa administrativa bestämmelser och tekniska krav för

typgodkännande av nya fordon i kategorierna M, N och O och för system, komponenter och separata tekniska

enheter som är avsedda för sådana fordon såväl som för marknadskontroll av sådana fordon, system,

komponenter och separata tekniska enheter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan

snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta

åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med

proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå

detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

1.

I denna förordning fastställs administrativa bestämmelser och tekniska krav för typgodkännande och utsläppande

på marknaden av alla nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, som avses i artikel 2.1 samt för

enskilda fordonsgodkännanden.

I denna förordning fastställs även bestämmelser för utsläppandet på marknaden och ibruktagandet av delar och

utrustning som kan innebära en allvarlig risk för att nödvändiga system i fordon som avses i artikel 2.1 inte fungerar

korrekt.

14.6.2018

L 151/9

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds­

förordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutio­

nerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

36

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

2.

I denna förordning fastställs krav för marknadskontroll av fordon, system, komponenter och separata tekniska

enheter som omfattas av godkännande. I denna förordning fastställs även krav för marknadskontroll av delar och

utrustning för sådana fordon.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.

Denna förordning tillämpas på motorfordon i kategorierna M och N och släpfordon till dem i kategori O, som är

avsedda att framföras på allmän väg, inbegripet sådana som konstruerats och tillverkats i en eller flera etapper, och på

system, komponenter och separata tekniska enheter, samt på delar och utrustning, som konstruerats och tillverkats för

sådana fordon och släpfordon till sådana fordon.

2.

Denna förordning ska inte tillämpas på följande fordon:

a)

Jordbruks- eller skogsbruksfordon enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 167/2013 (1).

b) Två- eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 168/2013 (2).

c) Bandfordon.

d) Fordon som är konstruerade och tillverkade eller anpassade för användning endast av försvarsmakten.

3.

För följande fordon får tillverkaren ansöka om typgodkännande eller enskilt fordonsgodkännande enligt denna

förordning, förutsatt att fordonen uppfyller kraven i denna förordning:

a) Fordon som är konstruerade och tillverkade för användning huvudsakligen på byggplatser, i stenbrott, i hamnar eller

på flygplatser.

b) Fordon som är konstruerade och tillverkade eller anpassade för användning av civilförsvaret, brandförsvaret och

ordningsmakten.

c) Självgående fordon som är särskilt konstruerade och tillverkade för att utföra arbete och som på grund av sin

konstruktion inte lämpar sig för person- eller godsbefordran och som inte är maskiner som monterats på ett

motorfordonschassi.

Sådana godkännanden ska inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (3).

4.

För följande fordon får tillverkaren ansöka om enskilt fordonsgodkännande enligt denna förordning:

a) Fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg.

b) Prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar

under förutsättning att de särskilt har konstruerats och tillverkats för detta ändamål.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning och i de regleringsakter som förtecknas i bilaga II, om inte annat föreskrivs i dessa, avses med

1. typgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en typ av fordon, system,

komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven.

14.6.2018

L 151/10

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av

jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1).

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för

två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52).

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG

(EUT L 157, 9.6.2006, s. 24).

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

37

2. EU-typgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en typ av fordon, system,

komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven

i denna förordning.

3. nationellt typgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en typ av fordon, system,

komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven

i en medlemsstats rätt; ett sådant godkännandes giltighet är begränsat till den medlemsstatens territorium.

4. typgodkännandeintyg: handling genom vilken godkännandemyndigheten officiellt intygar att en typ av fordon,

system, komponent eller separat teknisk enhet är typgodkänd.

5. intyg om överensstämmelse: dokument utfärdat av tillverkaren som intygar att ett tillverkat fordon överensstämmer

med den godkända fordonstypen och uppfyller kraven i alla regleringsakter som var tillämpliga vid tillverknings­

tillfället.

6. enskilt fordonsgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att ett enskilt fordon, oavsett

om det är unikt eller inte, uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven för enskilt

EU-fordonsgodkännande eller nationellt enskilt fordonsgodkännande.

7. helfordonstypgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en typ av icke färdigbyggt

fordon, färdigbyggt fordon eller etappvis färdigbyggt fordon uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna

och tekniska kraven.

8. etappvis typgodkännande: förfarande genom vilket en eller flera godkännandemyndigheter intygar att en typ av

etappvis färdigbyggt eller icke färdigbyggt fordon, i det tillverkningsstadium det befinner sig i, uppfyller de

tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven.

9. typgodkännande i flera steg: förfarande som består av stegvis insamling av samtliga EU-typgodkännandeintyg eller FN-

typgodkännandeintyg för system, komponenter och separata tekniska enheter som ingår i fordonet och som

i slutskedet leder till helfordonstypgodkännande.

10. typgodkännande i ett steg: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet i en enda åtgärd intygar att en typ av

fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som helhet uppfyller de tillämpliga administrativa

bestämmelserna och tekniska kraven.

11. kombinerat typgodkännande: förfarande för typgodkännande i flera steg genom vilket ett eller flera systemtypgod­

kännanden erhålls under slutskedet av helfordonstypgodkännandet, utan att EU-typgodkännandeintyg behöver

utfärdas för dessa system.

12. systemtypgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en typ av system uppfyller de

tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven.

13. typgodkännande av separat teknisk enhet: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en separat

teknisk enhet uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven med avseende på en eller

flera angivna fordonstyper.

14. typgodkännande av komponent: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en från ett fordon

fristående komponenttyp uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven.

15. fordon: motorfordon eller släpfordon till sådana fordon.

16. motorfordon: alla färdigbyggda, etappvis färdigbyggda eller icke färdigbyggda motordrivna fordon som är

konstruerade och tillverkade för att framdrivas av egen kraft och som har minst fyra hjul och har en högsta

konstruktionshastighet som överstiger 25 km/tim.

17. släpfordon: icke självgående fordon på hjul som är konstruerat och tillverkat för att dras av ett motorfordon och

som kan röra sig åtminstone runt en horisontell axel vinkelrätt mot dragmotorfordonets längsgående medianplan

och runt en vertikal axel parallellt med dragmotorfordonets längsgående medianplan.

18. system: sammansättning av anordningar kombinerade för att utföra en eller flera specifika funktioner i ett fordon

och som omfattas av kraven i denna förordning eller i någon av de regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

19. komponent: anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som får typgodkännas oberoende av det

fordonet och som omfattas av kraven i denna förordning eller i någon av de regleringsakter som förtecknas

i bilaga II om det uttryckligen anges i den specifika regleringsakten.

14.6.2018

L 151/11

Europeiska unionens officiella tidning

SV

38

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

20. separat teknisk enhet: anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan typgodkännas separat,

men bara med avseende på en eller flera särskilda fordonstyper, och som omfattas av kraven i denna förordning

eller i någon av de regleringsakter som förtecknas i bilaga II om det uttryckligen anges i den specifika

regleringsakten.

21. delar: varor som används för montering, reparation och underhåll av ett fordon samt reservdelar.

22. utrustning: alla andra varor än delar som kan läggas till eller installeras på ett fordon.

23. reservdelar: varor som är avsedda att installeras i eller på ett fordon för att ersätta originaldelar av det fordonet,

inbegripet varor som är nödvändiga för användningen av fordonet, dock inte bränsle.

24. grundfordon: fordon som används under den inledande etappen av ett etappvis typgodkännande.

25. icke färdigbyggt fordon: fordon som måste genomgå åtminstone en ytterligare etapp i tillverkningsprocessen för att

uppfylla de tillämpliga tekniska kraven i denna förordning.

26. etappvis färdigbyggt fordon: fordon som genomgått etappvis typgodkännande och som uppfyller de tillämpliga

tekniska kraven i denna förordning.

27. färdigbyggt fordon: fordon som inte måste byggas färdigt för att uppfylla de tillämpliga tekniska kraven i denna

förordning.

28. fordon i slutserier: fordon som finns i lager och som på grund av att nya tekniska krav trätt i kraft enligt vilka det

inte har typgodkänts, inte kan eller inte längre kan tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk.

29. alternativbränslefordon: fordon som konstruerats för att kunna drivas med minst ett slags bränsle som antingen är

gasformigt vid omgivningens temperatur och under atmosfärstryck eller som huvudsakligen har framställts från

annat ämne än mineralolja.

30. fordon tillverkat i små serier: fordonstyp för vilken det antal fordon som tillhandahålls på marknaden, registreras eller

tas i bruk inte överskrider de årliga antalsgränserna i bilaga V.

31. fordon avsett för särskilda ändamål: fordon i kategorin M, N eller O som har särskilda tekniska egenskaper som

möjliggör att de kan utföra funktioner som kräver specialarrangemang eller specialutrustning.

32. fordonstyp: en särskild grupp av fordon som har åtminstone de väsentliga särdragen i del B i bilaga I gemensamma,

inklusive en grupp av fordon som omfattar varianter och versioner enligt vad som avses däri.

33. påhängsvagn: släpfordon vars axel eller axlar är belägna bakom fordonets tyngdpunkt (då fordonet är jämnt lastat)

och som är försett med en kopplingsanordning som medger att horisontella och vertikala krafter överförs till

dragfordonet.

34. marknadskontroll: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheter för att

säkerställa att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter samt delar och utrustning som

tillhandahålls på marknaden uppfyller de krav som fastställs i relevant unionslagstiftning om harmonisering och

inte äventyrar hälsa, säkerhet, miljön eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset.

35. marknadskontrollmyndighet: den eller de nationella myndigheter som ansvarar för att genomföra marknadskontroll på

en medlemsstats territorium.

36. godkännandemyndighet: myndighet eller myndigheter i en medlemsstat, anmälda till kommissionen av den

medlemsstaten, som har behörighet att handlägga samtliga led i förfarandet för typgodkännande av fordon, system,

komponenter eller separata tekniska enheter eller i ett enskilt fordonsgodkännande, tillståndsförfarandet för delar

och utrustning, och som även har behörighet att utfärda och, i förekommande fall, återkalla eller avslå ansökan om

intyg om godkännande, att fungera som kontaktpunkt med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att

utse de tekniska tjänsterna och säkerställa att tillverkaren uppfyller sina skyldigheter när det gäller produktionsöver­

ensstämmelse.

37. nationell myndighet: godkännandemyndighet eller annan myndighet som arbetar med och ansvarar för marknads­

kontroll, gränskontroll eller registrering i en medlemsstat med avseende på fordon, system, komponenter, separata

tekniska enheter, delar eller utrustning.

14.6.2018

L 151/12

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

39

38. teknisk tjänst: organisation eller organ som har utsetts av godkännandemyndigheten för att som provningslaborato­

rium utföra provning eller för att som organ för bedömning av överensstämmelse utföra inledande bedömningar

och andra provningar eller inspektioner.

39. nationellt ackrediteringsorgan: ett nationellt ackrediteringsorgan enligt definitionen i artikel 2 led 11 i förordning (EG)

nr 765/2008.

40. tillverkare: en fysisk eller juridisk person som är ansvarig för alla aspekter av typgodkännandet av fordon, system,

komponenter eller separata tekniska enheter eller enskilda fordonsgodkännande eller godkännande av delar och

utrustning, för säkerställande av produktionsöverensstämmelse och marknadskontrollfrågor med avseende på

fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen, oavsett om personen är

eller inte är direkt involverad i alla steg i konstruktionen och tillverkningen av fordon, system, komponenter eller

separata tekniska enheter.

41. tillverkarombud: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som är vederbörligen utnämnd av

tillverkaren att företräda tillverkaren inför godkännandemyndigheten eller marknadskontrollmyndigheten och handla

för tillverkarens räkning i frågor som omfattas av denna förordning.

42. importör: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som på marknaden släpper ut ett fordon, ett

system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utrustning som tillverkats i ett tredjeland.

43. distributör: en återförsäljare eller någon annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utom tillverkaren eller

importören, som tillhandahåller ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller

utrustning på marknaden.

44. ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarombudet, importören eller distributören.

45. oberoende aktör: en fysisk eller juridisk person, annan än auktoriserad återförsäljare eller verkstad, som direkt eller

indirekt är delaktiga i reparation och underhåll av fordon, samt inbegripet verkstäder, tillverkare eller återförsäljare

av utrustning för reparation, verktyg eller reservdelar, och även utgivare av teknisk information, bilklubbar, vägassis­

tansaktörer, aktörer som erbjuder inspektions- och provningstjänster, aktörer som erbjuder utbildning för

installatörer och tillverkare av och verkstäder för utrustning för fordon som drivs med alternativa bränslen; det

inbegriper även auktoriserade verkstäder, återförsäljare och distributörer inom en särskild fordonstillverkares

distributionssystem, i den mån de tillhandahåller reparations- och underhållstjänster för fordon med avseende på

vilka de inte ingår i fordonstillverkarens distributionssystem.

46. auktoriserad verkstad: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller reparations- och underhållstjänster för fordon

och som verkar inom tillverkarens distributionssystem.

47. oberoende verkstad: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller reparations- och underhållstjänster för fordon

och som inte verkar inom tillverkarens distributionssystem.

48. information om reparation och underhåll av fordon: all information, inklusive alla senare ändringar av och tillägg därtill,

som krävs för diagnos, underhåll och kontroll av ett fordon, förberedelse av det inför trafiksäkerhetsprovning,

reparation, omprogrammering eller ominstallation av ett fordon eller som krävs för fjärrdiagnostiskt stöd till ett

fordon eller för montering av delar och utrustning på ett fordon, och som tillverkarna tillhandahåller sina

auktoriserade partner, återförsäljare och verkstäder, eller som tillverkarna använder i syfte att utföra reparationer

och underhåll.

49. information från system för omborddiagnos eller OBD-information: information som genereras av ett system som finns

ombord på ett fordon eller kopplat till en motor som kan upptäcka driftsstörningar och, i tillämpliga fall, kan

signalera dem genom ett larmsystem, kan identifiera det sannolika felstället med hjälp av information som lagrats

i ett datorminne och kan kommunicera denna information till utrustning utanför fordonet.

50. utsläppande på marknaden: det första tillhandahållandet i unionen av ett fordon, ett system, en komponent, en

separat teknisk enhet, en del eller utrustning.

51. tillhandahållande på marknaden: varje form av tillhandahållande av ett fordon, ett system, en komponent, en separat

teknisk enhet, en del eller utrustning på marknaden för distribution eller användning inom ramen för en

verksamhet av kommersiell natur, antingen mot betalning eller kostnadsfritt.

52. ibruktagande: den första användningen för avsett ändamål i unionen av ett fordon, ett system, en komponent, en

separat teknisk enhet, en del eller utrustning.

14.6.2018

L 151/13

Europeiska unionens officiella tidning

SV

40

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

53. registrering: ett administrativt tillstånd att ta ett godkänt fordon i bruk på väg, vilket omfattar identifiering av

fordonet och utfärdande av ett serienummer, som kallas registreringsnummer, som kan vara permanent eller

temporärt.

54. virtuell provningsmetod: datorsimulationer, inklusive beräkningar, som visar att ett fordon, ett system, en komponent

eller en separat teknisk enhet uppfyller de tekniska kraven i en regleringsakt som förtecknas i bilaga II, utan att det

krävs att ett fysiskt fordon, ett fysiskt system, en fysisk komponent eller en fysisk separat teknisk enhet används.

55. alternativa krav: administrativa bestämmelser och tekniska krav som syftar till att säkerställa en nivå på funktions­

säkerhet, miljöskydd och skydd av personer i fordonet som i största rimliga utsträckning motsvarar den nivå som

anges i en eller flera av de regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

56. bedömning på plats: en kontroll utförd i en teknisk tjänsts lokaler eller i lokaler som tillhör dennas underentre­

prenörer eller dotterbolag.

57. övervakningsbedömning på plats: en regelbundet återkommande rutinmässig bedömning på plats som varken är den

bedömning på plats som genomförs för det ursprungliga utseendet av den tekniska tjänsten eller av dennas

underentreprenörer eller dotterbolag, eller den bedömning på plats som genomförs för förlängning av det utseendet.

58. fordonets tillverkningsdatum: det datum då tillverkningen av ett fordon slutfördes i enlighet med det godkännande

som tillverkaren har erhållit.

Artikel 4

Fordonskategorier

1.

I denna förordning ska följande fordonskategorier gälla:

a) Kategori M omfattar motorfordon som är konstruerade och tillverkade primärt för befordran av passagerare och

deras bagage, indelade i

i) Kategori M

1

: Motorfordon med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och som inte har utrymme för stående

passagerare oavsett om antalet sittplatser är begränsat till förarplatsen.

ii) Kategori M

2

: Motorfordon med mer än åtta sittplatser utöver förarplatsen och en högsta vikt som inte överstiger

5 ton oavsett om dessa motorfordon har utrymme för stående passagerare.

iii) Kategori M

3

: Motorfordon med mer än åtta sittplatser utöver förarplatsen och en högsta vikt som överstiger

5 ton oavsett om sessa motorfordon har utrymme för stående passagerare.

b) Kategori N omfattar motorfordon som är konstruerade och tillverkade primärt för godsbefordran, indelade i

i) Kategori N

1

: Motorfordon med en högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton.

ii) Kategori N

2

: Motorfordon med en högsta vikt som överstiger 3,5 ton men inte överstiger 12 ton.

iii) Kategori N

3

: Motorfordon med en högsta vikt som överstiger 12 ton.

c) Kategori O omfattar släpfordon, indelade i

i) Kategori O

1

: Släpfordon med en högsta vikt som inte överstiger 0,75 ton.

ii) Kategori O

2

: Släpfordon med en högsta vikt som överstiger 0,75 ton men inte överstiger 3,5 ton.

iii) Kategori O

3

: Släpfordon med en högsta vikt som överstiger 3,5 ton men inte 10 ton.

iv) Kategori O

4

: Släpfordon med en högsta vikt som överstiger 10 ton.

2.

Kriterierna för kategorisering av fordon, fordonstyper, varianter och versioner anges i bilaga I.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att ändra bilaga I vad

gäller fordonstyper och karosserityper för att ta hänsyn till teknikens utveckling.

14.6.2018

L 151/14

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

41

KAPITEL II

ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

Artikel 5

Tekniska krav

1.

Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska uppfylla kraven i de regleringsakter som

förtecknas i bilaga II.

2.

Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska inte anses uppfylla denna förordning i följande fall

i synnerhet:

a) Om de avviker mer från uppgifterna i EU-typgodkännandeintygen och bilagorna till dem eller från de beskrivande

uppgifterna i provningsrapporterna än vad som är tillåtet enligt den relevanta regleringsakten.

b) Om de prestandakriterier eller gränsvärden för serietillverkning som föreskrivs i den relevanta regleringsakten inte har

respekterats i enlighet med alla de krav som fastställs i den relevanta regleringsakten.

c) Om uppgifter som tillverkaren tillhandahåller i informationsdokumentet inte kan reproduceras under alla

förhållanden som fastställs i den relevanta regleringsakten av godkännandemyndigheterna, marknadstillsynsmyn­

digheterna eller kommissionen.

Endast kontroller, provningar, inspektioner och bedömningar som utförs av godkännandemyndigheterna, marknadskon­

trollsmyndigheterna eller kommissionen eller på deras vägnar ska beaktas vid bedömningen av överensstämmelse

i enlighet med denna punkt.

3.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att ändra

bilaga II för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling genom att införa och uppdatera hänvisningar till de

regleringsakter som innehåller de krav som fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska uppfylla.

Artikel 6

Medlemsstaternas skyldigheter

1.

Medlemsstaterna ska inrätta eller utnämna deras egna godkännandemyndigheter och marknadskontrollmyn­

digheter. Medlemsstaterna ska anmäla inrättande och utnämning av dessa myndigheter till kommissionen.

Anmälan ska innehålla myndigheternas namn, adress, inbegripet deras elektroniska adress, och deras ansvarsområden.

Kommissionen ska offentliggöra en förteckning om och kontaktuppgifter för godkännandemyndigheterna och marknads­

kontrollmyndigheterna på sin webbplats.

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras godkännandemyndigheter och marknadskontrollmyndigheter respekterar den

strikta gränsdragningen mellan respektive roller och ansvarsområden och att de bedriver sin verksamhet oberoende av

varandra. Dessa myndigheter får finnas inom samma organisation förutsatt att deras verksamheter förvaltas självständigt

som en del av separata strukturer.

2.

En medlemsstat där fler än en godkännandemyndighet ansvarar för fordonsgodkännande, inbegripet enskilt

fordonsgodkännande, ska utse en av dem som har befogenhet att utfärda typgodkännanden som den enda typgodkän­

nandemyndighet som är ansvarig för informationsutbyte med andra medlemsstaters godkännandemyndigheter i enlighet

med artikel 11 och för uppfyllandet av de skyldigheter som anges i kapitel XV.

3.

En medlemsstat där fler än en marknadskontrollmyndighet ansvarar för marknadskontroll ska utse en av dem som

den enda marknadskontrollmyndighet som är ansvarig för informationsutbyte med andra medlemsstaters marknadskon­

trollmyndigheter i enlighet med artikel 11.

4.

Medlemsstaterna ska endast tillåta utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande endast av fordon,

system, komponenter och separata tekniska enheter som uppfyller denna förordning.

5.

Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller hindra utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande

av sådana fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som uppfyller denna förordning, utom i de fall

som avses i kapitel XI.

14.6.2018

L 151/15

Europeiska unionens officiella tidning

SV

42

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Genom undantag från det första stycket i denna punkt får medlemsstaterna välja att inte tillåta användning i trafik på

väg, utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon som är typgodkända i enlighet med denna

förordning men som överskrider de harmoniserade mått, vikter och axeltryck som anges i bilaga I till rådets direktiv

96/53/EG (1).

6.

Medlemsstaterna ska organisera och utföra marknadskontroll och kontroller av fordon, system, komponenter och

separata tekniska enheter som förs in på marknaden i enlighet med den här förordningen och kapitel III i förordning

(EG) nr 765/2008.

7.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att marknadskontrollmyndigheterna har rätt att, när

de anser det nödvändigt och motiverat, gå in i de ekonomiska aktörernas lokaler på deras territorium och ta alla

nödvändiga stickprov av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för överensstämmelseprovning.

8.

Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma sin typgodkännandeverksamhet. Sådana

översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till kommissionen

och forumet för informationsutbyte om genomförande som avses i artikel 11 (nedan kallat forumet).

Medlemsstaterna ska ge allmänheten tillgång till en sammanfattning av resultaten av de periodiska översynerna och

bedömningarna.

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen och forumet om hur de hanterar de rekommendationer som avses

i artikel 11.5 utfärdade av forumet.

9.

Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras marknadskontroll fungerar. Sådana

översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till kommissionen

och forumet.

Medlemsstaterna ska ge allmänheten tillgång till en sammanfattning av resultaten av de periodiska översynerna och

bedömningarna.

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen och forumet om hur de hanterar de rekommendationer som avses

i artikel 11.5 utfärdade av forumet.

10.

Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer gemensamma kriterier för formatet för rapportering

om den översyn och bedömning som avses i punkterna 8 och 9 i den här artikeln. Dessa genomförandeakter ska antas

i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

Artikel 7

Godkännandemyndigheternas skyldigheter

1.

Godkännandemyndigheterna ska endast godkänna fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter

som uppfyller denna förordning.

2.

Godkännandemyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta konfidentialitet för

att skydda affärshemligheter, med förbehåll för det krav som föreskrivs i artikel 9.4 på att göra information tillgänglig till

kommissionen och för andra tillämpliga upplysningskrav som fastställs i unionsrätten för att skydda unionsanvändarnas

intressen.

Godkännandemyndigheterna ska samarbeta med varandra på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och ska dela med sig

av upplysningar som är relevanta för deras uppdrag och verksamhet.

3.

För att marknadskontrollmyndigheterna ska kunna utföra kontroller ska godkännandemyndigheterna ge dem

tillgång till nödvändig information om typgodkännande av de fordon, system, komponenter och separata tekniska

enheter som är föremål för överensstämmelsekontroller. Den informationen ska åtminstone omfatta den information

som anges i EU-typgodkännandeintyget och dess bilagor i enlighet med artikel 28.1. Godkännandemyndigheterna ska

tillhandahålla den informationen till marknadskontrollmyndigheterna utan onödigt dröjsmål.

14.6.2018

L 151/16

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna

vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EGT L 235, 17.9.1996, s. 59).

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

43

4.

När en godkännandemyndighet har informerats, i enlighet med kapitel XI, om att ett fordon, system, komponenter

eller separata tekniska enheter misstänks utgöra en allvarlig risk eller brista i överensstämmelse ska den vidta alla

nödvändiga åtgärder för att se över ett beviljat typgodkännande, och om så är lämpligt korrigera eller återkalla

typgodkännandet beroende på orsakerna till och graden av allvar i de påvisade avvikelserna.

Artikel 8

Marknadskontrollmyndigheternas skyldigheter

1.

Marknadskontrollmyndigheterna ska regelbundet genomföra kontroller för att kontrollera att fordon, system,

komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med de tillämpliga kraven. Sådana kontroller ska utföras

i lämplig omfattning genom dokumentkontroller och om så är lämpligt provningar i laboratorium och provning på väg

genomförda på grundval av statistiskt relevanta urval.

Marknadskontrollmyndigheterna ska vid genomförandet av sådana kontroller beakta

a) vedertagna principer för riskbedömning,

b) motiverade klagomål, och

c) all annan relevant information, inbegripet den information som utbyts i forumet och de provningsresultat som

offentliggjorts av de erkända tredje parter som uppfyller de krav som fastställs i de genomförandeakter som avses

i artikel 13.10.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska marknadskontrollmyndigheterna i varje medlemsstat utföra

åtminstone ett minsta antal provningar av fordon per år. Detta minsta antal provningar per medlemsstat ska vara en per

varje 40 000 nya fordon som registrerats i den medlemsstaten under det föregående året, men ska dock inte mindre än

fem provningar.

Varje provning ska kontrollera överensstämmelse med de tillämpliga regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

3.

För marknadskontrollmyndigheter som genomför fler än fem provningar per år ska minst 20 % av det minsta

antalet provningar i form av utsläppsrelaterade provningar som är jämförbara med typgodkännandeprovningar som

omfattar alla tillämpliga utsläppsrelaterade krav för den provade typen i enlighet med de regleringsakter som förtecknas

i bilaga II.

4.

En medlemsstats marknadskontrollmyndighet får komma överens med en annan medlemsstats marknadskontrol­

lmyndighet om att den andra medlemsstatens marknadskontrollmyndighet utför de provningar som krävs i punkterna 2

och 3.

5.

En medlemsstats marknadskontrollmyndighet får komma överens med kommissionen om att kommissionen utför

de provningar som krävs i punkt 3 på bekostnad av den medlemsstaten. Alla provningar som utförs enligt den här

punkten ska bidra till det minsta antal provningar som krävs i punkt 2.

6.

Varje medlemsstat ska varje år utarbeta en heltäckande översikt över dess planerade kontroller av marknadskontroll

som den ska överlämna till forumet senast den 1 mars.

7.

Vartannat år ska varje medlemsstat ta fram en rapport om resultaten av de överensstämmelsekontroller den har

utfört under de föregående två åren. Den rapporten ska lämnas in till forumet senast den 30 september året efter det att

den aktuella tvåårsperioden löpt ut.

8.

Marknadskontrollmyndigheterna ska kräva att de ekonomiska aktörerna ger myndigheterna tillgång till sådan

dokumentation, upplysningar och övriga tekniska specifikationer, inbegripet tillgång till programvara och algoritmer,

som myndigheterna anser är nödvändiga för att de ska kunna utöva marknadskontroll.

9.

För typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska marknadskontrollmyndigheterna

ta vederbörlig hänsyn till intyg om överensstämmelse, typgodkännandemärkning eller typgodkännandeintyg som de

ekonomiska aktörerna lägger fram.

10.

Marknadskontrollmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att inom rimlig tid varna användare på

medlemsstaters territorier om risker de eller kommissionen upptäckt med ett fordon, ett system, en komponent eller en

separat teknisk enhet, för att förebygga eller minska risken för personskador eller andra skador, inklusive genom att göra

sådan information tillgänglig på marknadskontrollmyndighetens webbplats.

14.6.2018

L 151/17

Europeiska unionens officiella tidning

SV

44

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Marknadskontrollmyndigheterna ska samarbeta med de ekonomiska aktörerna om åtgärder för att förebygga eller

minska risker som orsakas av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de ekonomiska

aktörerna har tillhandahållit på marknaden.

11.

Om marknadskontrollmyndigheterna i en medlemsstat i enlighet med kapitel XI beslutar att dra tillbaka ett

fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet från marknaden ska de underrätta den berörda

ekonomiska aktören och den berörda godkännandemyndigheten.

12.

Marknadskontrollmyndigheterna ska utföra sina åligganden på ett oberoende och opartiskt sätt. De ska iaktta

konfidentialitet för att skydda affärshemligheter, med förbehåll för det krav som föreskrivs i artikel 9.4 på att göra

information tillgänglig till kommissionen och andra tillämpliga upplysningskrav som fastställs i unionsrätten för att

skydda unionsanvändarnas intressen.

13.

De olika medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter ska samordna sin marknadskontroll, samarbeta med

varandra och ska förse varandra och forumet med resultaten av den kontrollen. Om så är lämpligt ska marknadskontroll­

myndigheterna komma överens om arbetsfördelning och specialisering.

14.

Om mer än en myndighet i en medlemsstat är ansvarig för marknadskontroll och kontroll av de yttre gränserna

ska de myndigheterna samarbeta med varandra på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och ska dela med sig av uppgifter

som är relevanta för deras respektive uppdrag och verksamhet.

15.

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa gemensamma kriterier för fastställande av lämplig

omfattning av de överensstämmelsekontroller som avses i punkt 1 i den här artikeln samt för att fastställa gemensamma

kriterier för utformningen av översikten och de rapporter som avses i punkterna 6 respektive 7 i den här artikeln. Dessa

genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

Artikel 9

Kommissionens överensstämmelsekontroll

1.

Kommissionen ska på egen bekostnad organisera och genomföra provningar och inspektioner för att kontrollera

att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter uppfyller tillämpliga krav.

Dessa provningar och inspektioner ska genomföras bl.a. genom provningar i laboratorium och på väg, på grundval av

statistiskt relevanta urval, och de ska kompletteras med dokumentkontroller.

Vid utövandet av dessa provningar och inspektioner ska kommissionen beakta

a) vedertagna principer för riskbedömning,

b) motiverade klagomål, och

c) all annan relevant information, inbegripet information som utbyts i forumet, provningsresultat som offentliggjorts av

erkända tredje parter som uppfyller de krav som fastställs i de genomförandeakter som avses i artikel 13.10,

information avseende ny teknik på marknaden och rapporter som är en följd av fjärranalysenheter på vägarna.

Kommissionen får överlämna utförandet av provningar eller inspektioner till tekniska tjänster, den tekniska tjänsten ska

då agera på kommissionens vägnar. Om kommissionen överlämnar utförandet av provningar eller inspektioner till

tekniska tjänster för tillämpningen av denna artikel ska den säkerställa att den tekniska tjänst som används inte är

densamma som utförde den ursprungliga typgodkännandeprovningen.

Dessa provningar och inspektioner får utföras på

a) nya fordon som tillhandahålls av tillverkare eller annan ekonomisk aktör som anges i punkt 2,

b) registrerade fordon enligt överenskommelse med innehavaren av registreringsbeviset för fordonet.

2.

Tillverkare som innehar typgodkännande eller andra ekonomiska aktörer ska på begäran mot skälig ersättning

förse kommissionen med ett statistiskt relevant antal serietillverkade fordon, system, komponenter och separata tekniska

enheter, utvalda av kommissionen, som är representativa för de fordon, system, komponenter och separata tekniska

enheter som får släppas ut på marknaden enligt det typgodkännandet. Sådana fordon, system, komponenter och

separata tekniska enheter ska tillhandahållas för provning vid en tidpunkt och en plats samt under en sådan tidsrymd

som kommissionen bestämmer.

14.6.2018

L 151/18

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

45

3.

Innan kommissionen genomför sina kontroller och inspektioner ska den underrätta den medlemsstat i vilken

typgodkännandet beviljades och den medlemsstat där fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska

enheten tillhandahölls på marknaden.

Medlemsstaterna ska samarbeta med kommissionen när kommissionen genomför dessa provningar och inspektioner.

4.

För att kommissionen ska kunna genomföra sådana provningar och inspektioner enligt den här artikeln ska

medlemsstaterna utan onödigt dröjsmål ge kommissionen tillgång till nödvändig information som rör typgodkännande

av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som är föremål för överensstämmelseprovning. Denna

information ska åtminstone omfatta den information som anges i EU-typgodkännandeintyget och dess bilagor enligt

artikel 28.1.

5.

Tillverkare ska kostnadsfritt och utan onödigt dröjsmål för kommissionen ge tillgång till alla uppgifter som behövs

för överensstämmelseprovning och som inte är tillgängliga i EU-typgodkännandeintyget och dess bilagor som avses

i artikel 28.1.

Sådana uppgifter ska omfatta alla parametrar och inställningar som krävs för att de provningsförhållanden som rådde

vid typgodkännandeprovningen ska kunna återskapas korrekt. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att

fastställa vilka uppgifter som ska göras tillgängliga, med förbehåll för skydd av affärshemligheter och av personuppgifter

i enlighet med unionsrätten och nationell rätt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransknings­

förfarande som avses i artikel 83.2.

6.

När kommissionen fastställer att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte överensstämmer

med de typgodkännandekrav som anges i denna förordning, att fordon, system, komponenter eller separata tekniska

enheter inte överensstämmer med typgodkännandet eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga

uppgifter ska den inleda det förfarande som föreskrivs i artiklarna 53 eller 54.

Om provningarna och inspektionerna gör att själva typgodkännandets riktighet kan ifrågasättas ska kommissionen

omedelbart underrätta den eller de berörda godkännandemyndigheterna samt forumet.

Kommissionen ska informera de berörda godkännandemyndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna så att de kan

vidta lämpliga åtgärder för att inom rimlig tid varna användare inom unionen om alla fall av bristande överensstämmelse

den har upptäckt med avseende på fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter, för att förebygga eller

minska risken för personskador eller andra skador.

Kommissionen ska offentliggöra en rapport om sina resultat efter alla överensstämmelseprovningar den har genomfört

och översända sina resultat till medlemsstaterna och till forumet. Den rapporten ska innehålla närmare uppgifter de om

fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som har bedömts samt de berörda tillverkarnas identitet och

en kort beskrivning av resultaten, inklusive, i förekommande fall, vilken typ av bristande överensstämmelse det rör sig

om.

Artikel 10

Kommissionens bedömningar

1.

Kommissionen ska organisera och genomföra bedömningar av de förfaranden som har införts av godkännande­

myndigheter som har beviljat EU-typgodkännanden under en period av fem år före bedömningen, i synnerhet

förfarandena för beviljande av typgodkännanden, för genomförande av kontroll av produktionsöverensstämmelse och för

utseende och övervakning av tekniska tjänster. Sådana bedömningar ska innefatta en utvärdering, genom användande av

ett slumpmässigt urval, av huruvida de typgodkännanden som beviljats under de fem år som föregått bedömningen

överensstämmer med de tillämpliga krav som avses i artikel 26.2 c.

2.

Bedömningarna ska ha till syfte att underlätta för godkännandemyndigheter som beviljar EU-typgodkännanden att

säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och att utbyta bästa praxis.

3.

Bedömningarna ska utföras i överensstämmelse med den berörda medlemsstatens rätt, med vederbörligt beaktande

av de berörda myndigheternas rättigheter samt ska vara i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen.

Kommissionen ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt och iaktta konfidentialitet för att skydda affärshem­

ligheter i enlighet med tillämplig rätt. Kommissionen ska stå för kostnaderna för sådana bedömningar.

4.

De berörda godkännandemyndigheterna ska underlätta bedömningen genom att samarbeta med kommissionen

och ge den allt nödvändigt stöd samt förse den med all nödvändig dokumentation.

14.6.2018

L 151/19

Europeiska unionens officiella tidning

SV

46

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

5.

Kommissionen ska säkerställa att den personal som deltar i bedömningen är tillräckligt kvalificerad och har fått

lämplig handledning. Kommissionen ska, i tillräcklig tid före bedömningen, informera medlemsstaterna och de berörda

godkännandemyndigheterna om vilken dag bedömningen ska inledas och om vilka personer som ska genomföra den.

Bedömningen i den berörda godkännandemyndighetens lokaler ska normalt inte ta mer än två dagar och inte under

några omständigheter mer än tre dagar.

6.

Varje godkännandemyndighet som har beviljat minst ett EU-typgodkännande under en femårsperiod ska bedömas

av kommissionen en gång under den perioden.

Genom undantag från första stycket får bedömningen av en godkännandemyndighet ske mer sällan om kommissionen

anser att den första bedömningen av den myndigheten visar att de förfaranden som har införts säkerställer en

ändamålsenlig tillämpning av denna förordning, med beaktande av omfattningen av och variationen i beviljade EU-

typgodkännanden.

7.

Kommissionen ska meddela forumet resultatet av bedömningen, inklusive eventuella rekommendationer, samt

offentliggöra en sammanfattning av resultatet. Forumet ska granska resultatet av bedömningen.

8.

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen och forumet hur de hanterar eventuella rekommendationer med

anledning av bedömningen.

9.

Kommissionen ska, med vederbörligt beaktande av forumets synpunkter, anta genomförandeakter om

gemensamma kriterier för fastställande av omfattningen av bedömningen och vilken metod som ska tillämpas,

bedömningsgruppens sammansättning, planen för bedömningarna för en period på minst fem år samt de särskilda

villkor under vilka sådana bedömningar kan utföras mer sällan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det

granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

Artikel 11

Forumet för informationsutbyte om genomförande

1.

Kommissionen ska inrätta, leda och förvalta ett forum för informationsutbyte om genomförande (nedan kallat

forumet).

Forumet ska bestå av företrädare för de typgodkännandemyndigheter och marknadskontrollmyndigheter som varje

medlemsstat har utsett.

När så är lämpligt får tekniska tjänster, erkända utomstående tredje parter som uppfyller de krav som fastställs i de

genomförandeakter som avses i artikel 13.10, företrädare för Europaparlamentet, branschen, och berörda ekonomiska

aktörer liksom aktörer som är involverade i säkerhets- och miljöfrågor bjudas in som observatörer till forumet i enlighet

med den arbetsordning som avses i punkt 7 i den här artikeln.

Målet för forumets rådgivande uppgifter ska vara främjande av bästa praxis för att möjliggöra att denna förordning

tolkas och genomförs på ett enhetligt sätt samt informationsutbyte om genomförandeproblem, samarbete, i synnerhet

vad gäller bedömning, utseende och övervakning av tekniska tjänster, utveckling av arbetsmetoder och verktyg,

utveckling av rutiner för elektroniskt informationsutbyte, samt utvärdering av enhetliga tillämpningsprojekt och

sanktioner.

2.

Forumet ska ägna sig åt

a) frågor som rör den enhetliga tolkningen av de krav som fastställs i denna förordning och i de regleringsakter som

förtecknas i bilaga II vid genomförandet av dessa krav,

b) resultaten av det typgodkännande och den marknadskontroll som medlemsstaterna har genomfört i enlighet med

artikel 6.8 och 6.9,

c) resultaten av de provningar och inspektioner som kommissionen utfört i enlighet med artikel 9,

d) de bedömningar som kommissionen genomfört i enlighet med artikel 10,

e) provningsrapporter om möjliga fall av bristande överensstämmelse som läggs fram av erkända tredje parter som

uppfyller de krav som fastställs i de genomförandeakter som avses i artikel 13.10,

f) resultaten av den produktionsöverensstämmelseverksamhet som godkännandemyndigheter bedrivit i enlighet med

artikel 31,

14.6.2018

L 151/20

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

47

g) den information som medlemsstaterna enligt artikel 67.6 har lämnat in om sina förfaranden för bedömning,

utseende och anmälan av tekniska tjänster och för övervakning av tekniska tjänster,

h) frågor med allmän relevans för genomförandet av de krav som fastställs i denna förordning när det gäller bedömning,

utseende och övervakning av tekniska tjänster i enlighet med artiklarna 67.10 och 78.4,

i) ekonomiska aktörers överträdelser,

j) genomförande av de korrigerande eller begränsande åtgärder som fastställs i kapitel XI,

k) planeringen, samordningen och resultaten av marknadskontrollen,

l) frågor som rör tillgång till fordons OBD-information samt information om reparation och underhåll av fordon som

fastställs i kapitel XIV och framför allt frågor som rör genomförandet av de förfaranden som fastställs enligt

artikel 65.

3.

På grundval av de rapporter som lämnats in av medlemsstaterna i enlighet med artikel 8.7 ska kommissionen

offentliggöra en sammanfattande rapport om marknadskontrollverksamheten på tvåårsbasis.

4.

Kommissionen ska varje år förelägga Europaparlamentet en sammanfattning av forumets verksamhet.

5.

Som en del av dess rådgivande uppgift och med beaktande av resultatet av övervägandena enligt punkt 2 kan

forumet avge ett yttrande eller utfärda en rekommendation.

När forumet avger ett yttrande eller utfärdar en rekommendation ska det sträva efter att uppnå konsensus. Om

konsensus inte kan uppnås ska forumet avge sitt yttrande eller utfärda sina rekommendationer med en enkel majoritet

av medlemsstaterna. Varje medlemsstat ska ha en röst. Medlemsstater med avvikande ståndpunkter kan begära att deras

ståndpunkter och skälen till dem tas upp i forumets yttrande eller rekommendationer.

6.

När kommissionen antar genomförandeakter ska den vederbörligen beakta forumets yttranden i enlighet med

punkt 5.

7.

Forumet ska fastställa sin arbetsordning.

Artikel 12

Uppgiftsutbyte online

1.

Kommissionen och medlemsstaterna ska använda ett gemensamt, säkert system för elektronisk kommunikation

som avses i artikel 27 vad avser EU-typgodkännandeintyg och deras bilagor som avses i artikel 28.1, inklusive prov­

ningsrapporter, och ändringar, icke-beviljanden eller återkallanden av ett EU-typgodkännande.

Kommissionen och medlemsstaterna ska använda systemet för snabbt informationsutbyte (Rapex) som inrättats enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (1) och informations- och kommunikationssystemet för marknads­

kontroll (ICSMS) som inrättats genom förordning (EG) nr 765/2008 för marknadskontroll, återkallelser och annan

relaterad verksamhet mellan marknadskontrollmyndigheter, medlemsstaterna och kommissionen.

2.

Från och med den 5 juli 2026 ska medlemsstaterna ge allmänheten tillgång, genom fordonsidentifieringsnumret,

till intyget om överensstämmelse för varje fordon i form av strukturerade data i elektroniskt format i det gemensamma,

säkra systemet för elektronisk kommunikation i enlighet med artikel 37.

Från och med den 5 juli 2026 ska medlemsstaterna ge allmänheten tillgång till uppgifterna i intyget om

överensstämmelse, undantaget fordonsidentifieringsnummer, i form av strukturerade data i elektroniskt format, i det

gemensamma, säkra systemet för elektronisk kommunikation i enlighet med artikel 37.

Kommissionen ska anta genomförandeakter i vilka den fastställer kriterier för tillgång till och format för allmänt

tillgänglig information som avses i första och andra styckena i denna punkt. Dessa genomförandeakter ska antas

i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

14.6.2018

L 151/21

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

48

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

3.

Kommissionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätta ett gränssnitt mellan det gemensamma, säkra

systemet för elektronisk kommunikation som avses i artikel 27, Rapex och ICSMS, för att underlätta marknadskontrol­

lverksamhet och säkerställa att den information som lämnas till konsumenter och tredje parter är samordnad,

konsekvent och korrekt.

4.

Medlemsstaterna ska använda det gemensamma, säkra systemet för elektronisk kommunikation som avses

i artikel 27 för att upprätta en förteckning över de EU-typgodkännanden för fordon, system, komponenter och separata

tekniska enheter som de har beviljat, ändrat, vägrat att bevilja eller återkallat samt en förteckning över de tekniska

tjänster som har genomfört provningarna för respektive EU-typgodkännande, tillgängliga för allmänheten från och med

den 1 september 2022.

Kommissionen ska anta genomförandeakter i vilka den fastställer kriterier för tillgång till och format för den allmänt

tillgängliga information som avses i första stycket i denna punkt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det

granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

5.

Kommissionen ska utveckla ett verktyg för att provningsresultat och klagomål över prestandan hos fordon, system,

komponenter och separata tekniska enheter från erkända tredje parter som uppfyller de krav som fastställs i de

genomförandeakter som avses i artikel 13.10 ska kunna göras tillgängliga för allmänheten.

Artikel 13

Tillverkarnas allmänna skyldigheter

1.

Tillverkarna ska säkerställa att de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som de har tillverkat

och som har släppt ut på marknaden har tillverkats och godkänts i enlighet med kraven som fastställs i denna

förordning, och i synnerhet de i artikel 5.

2.

Tillverkarna ska vara ansvariga inför godkännandemyndigheten för alla delar av godkännandeförfarandet och för

säkerställandet av produktionsöverensstämmelse.

Vid etappvis typgodkännande ska tillverkarna också ansvara för godkännandet och produktionsöverensstämmelsen för

de system, komponenter eller separata tekniska enheter som de har tillfört under färdigställandet av fordonet. Tillverkare

som ändrar komponenter, system eller separata tekniska enheter som redan har godkänts vid tidigare etapper ska

ansvara för typgodkännandet av och produktionsöverensstämmelsen för dessa ändrade komponenter, system eller

separata tekniska enheter. Tillverkarna i den föregående etappen ska lämna information till tillverkarna i den

efterföljande etappen om alla ändringar som kan påverka typgodkännanden av komponenter, system, separata tekniska

enheter eller helfordonstypgodkännanden. Informationen ska lämnas så snart som den nya utökningen av helfordonstyp­

godkännandet har beviljats och senast den dag då tillverkningen av det icke färdigbyggda fordonet börjar.

3.

Tillverkarna som ändrar ett icke färdigbyggt fordon så att det klassificeras i en annan fordonskategori, med följden

att krav som redan bedömts i en tidigare typgodkännandeetapp ändras, ska också ansvara för överensstämmelse med

tillämpliga krav för den fordonskategori som det ändrade fordonet klassificeras i.

4.

För EU-typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska en tillverkare som är

etablerad utanför unionen utse ett enda ombud som är etablerat inom unionen för att företräda tillverkaren inför

godkännandemyndigheten. Tillverkaren ska också utse ett enda ombud som är etablerat inom unionen för marknads­

kontroll, och det kan vara samma ombud som har utsetts för EU-typgodkännanden.

5.

Tillverkarna ska säkerställa att deras fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter inte har utformats

för att inbegripa strategier eller andra metoder som ändrar den prestanda som uppvisats under provningsförfaranden på

ett sådant sätt att de inte överensstämmer med kraven i denna förordning när de används under förhållanden som

rimligen förväntas vid normal drift.

6.

Tillverkarna ska fastställa förfaranden för att säkerställa att serietillverkningen av fordon, system, komponenter och

separata tekniska enheter förblir överensstämmande med den godkända typen.

7.

Tillverkarna ska granska alla klagomål de mottar om risker, misstänkta tillbud eller bristande överensstämmelse

i fråga om fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning som de har släppt ut på

marknaden.

14.6.2018

L 151/22

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

49

Tillverkarna ska dokumentera sådana klagomål, inklusive att för varje klagomål notera en beskrivning av problemet och

de närmare uppgifter som krävs för att exakt identifiera den berörda typen av fordon, system, komponent, separat

teknisk enhet, del eller utrustning, samt, vid motiverade klagomål, ska tillverkarna hålla deras distributörer och

importörer informerade om klagomålen.

8.

Förutom den obligatoriska skylten som anbringas på fordon och de typgodkännandemärken som anbringas på

komponenter eller separata tekniska enheter i enlighet med artikel 38 ska tillverkarna även ange deras namn, registrerat

handelsnamn eller registrerat varumärke och deras kontaktadress i unionen på de deras fordon, komponenter eller

separata tekniska enheter som de tillhandahåller på marknaden, eller om detta inte är möjligt, på förpackningen eller

i en handling som åtföljer komponenten eller den separata tekniska enheten.

9.

Tillverkarna ska, så länge de har ansvar för ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet,

säkerställa att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med de krav som

fastställs i denna förordning.

10.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.5 och med förbehåll för skydd av affärshemligheter och av

personuppgifter enligt unionsrätten och nationell rätt ska fordonstillverkare ge tillgång till de uppgifter som krävs för

provningar av tredje parter med avseende på eventuell bristande överensstämmelse, inbegripet alla parametrar och

inställningar som krävs för att de provningsförhållanden som rådde vid typgodkännandeprovningen ska kunna

återskapas korrekt.

Vid tillämpning av första stycket i denna punkt ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer vilka

uppgifter som ska göras tillgängliga kostnadsfritt samt de krav som måste uppfyllas av tredje parter för att bevisa att de

har ett berättigat intresse på områdena allmän säkerhet eller miljöskydd och att de har tillgång till lämpliga provningsan­

läggningar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

Artikel 14

Tillverkarnas skyldigheter i fråga om fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter,

delar och utrustning som inte överensstämmer med kraven eller utgör en allvarlig risk

1.

Om ett fordon, ett system, en komponent, separat teknisk enhet, del eller utrustning har släppts ut på marknaden

eller har tagits i bruk utan att överensstämma med denna förordning, eller om typgodkännandet har beviljats på

grundval av oriktiga uppgifter, ska tillverkaren omedelbart vidta korrigerande åtgärder för att få fordonet, systemet,

komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen att överensstämma med kraven, dra tillbaka

den/det från marknaden eller återkalla den/det, beroende på vad som är lämpligt.

Tillverkaren ska omgående utförligt informera den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet om den

bristande överensstämmelsen och alla åtgärder som vidtagits.

2.

Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig

risk ska tillverkarna omedelbart till godkännande- och marknadskontrollmyndigheterna lämna utförlig information om

risken och alla åtgärder som vidtagits med anledning därav.

3.

Tillverkarna ska hålla EU-typgodkännandeintygen och deras bilagor enligt artikel 28.1 tillgängliga i tio år efter det

att giltighetstiden för EU-typgodkännandet för ett fordon har löpt ut och i fem år efter det att EU-typgodkännandet för

ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet har löpt ut.

Fordonstillverkarna ska hålla kopior av de intyg om överensstämmelse som avses i artikel 36 tillgängliga för godkännan­

demyndigheterna i tio år från och med fordonets tillverkningsdatum.

4.

Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet eller kommissionen förse denna myndighet eller

kommissionen med en kopia av EU-typgodkännandeintyget eller det intyg som avses i artikel 55.1 som visar att

fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen överensstämmer med kraven,

på ett språk som lätt kan förstås av den nationella myndigheten eller av kommissionen.

Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet samarbeta med den myndigheten om alla åtgärder som

vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system,

komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.

14.6.2018

L 151/23

Europeiska unionens officiella tidning

SV

50

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Artikel 15

Tillverkarombudens skyldigheter

1.

Tillverkarombudet ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Den fullmakten ska åtminstone

ge ombudet möjlighet att

a) få tillgång till EU-typgodkännandeintyget och dess bilagor enligt artikel 28.1 och till intyget om överensstämmelse på

ett av unionens officiella språk; denna dokumentation ska hållas tillgänglig för godkännandemyndigheterna och mark­

nadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att giltigheten för EU-typgodkännandet av ett fordon har upphört att

gälla och i fem år efter det att EU-typgodkännandet av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet har

upphört att gälla,

b) efter en motiverad begäran från godkännandemyndigheten ge denna all information, dokumentation och alla andra

tekniska specifikationer, inbegripet tillgång till programvara och algoritmer, som krävs för att visa att tillverkningen

av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med kraven,

c) på begäran av godkännandemyndigheterna eller marknadskontrollmyndigheterna samarbeta med dem om de åtgärder

som vidtas för att undanröja den allvarliga risken med de fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter,

delar eller utrustning som omfattas av den fullmakten,

d) omedelbart underrätta tillverkaren om klagomål och rapporter om risker, misstänkta tillbud, eller bristande

överensstämmelse som rör fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som

omfattas av den fullmakten,

e) utan sanktion ha rätt att säga upp fullmakten om tillverkaren agerar i strid med sina skyldigheter enligt denna

förordning.

2.

Ett tillverkarombud som upphäver fullmakten av de anledningar som avses i punkt 1 e ska omedelbart underrätta

både den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet samt kommissionen.

Den information som ska tillhandahållas ska åtminstone specificera följande:

a) Dag för uppsägning av fullmakten.

b) Dag till och med vilken det avgående tillverkarombudet får anges i den information som tillverkaren lämnar,

inbegripet eventuellt marknadsföringsmaterial.

c) Överlåtelse av dokument, inbegripet aspekter som rör konfidentialitet och immaterialrätt.

d) Det avgående tillverkarombudets skyldighet att efter fullmaktens upphörande till tillverkaren eller det tillträdande

tillverkarombudet vidarebefordra alla klagomål eller rapporter om risker och misstänkta tillbud som rör ett fordon,

ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utrustning som det avgående tillverkarombudet

utsetts för.

Artikel 16

Importörernas skyldigheter

1.

Importörer får endast släppa ut fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som överensstämmer

med denna förordning på marknaden.

2.

Innan fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som typgodkänts släpps ut på marknaden ska

importörerna kontrollera att de omfattas av ett giltigt EU-typgodkännandeintyg och att systemen, komponenterna eller

de separata tekniska enheterna har försetts med erforderligt typgodkännandemärke och uppfyller kraven i artikel 13.8.

När det gäller fordon ska importörerna se till att det åtföljs av det erforderliga intyget om överensstämmelse.

3.

Om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med kraven i denna

förordning, och särskilt om de inte överensstämmer med typgodkännandet, får importörerna inte släppa ut fordonet,

systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden eller tillåta ibruktagande eller registrering

förrän den/det överensstämmer med de tillämpliga kraven.

14.6.2018

L 151/24

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

51

4.

Om ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utrustning innebär en allvarlig risk

ska importörerna underrätta tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna. När det gäller typgodkända fordon,

system, komponenter och separata tekniska enheter ska importörerna dessutom informera den godkännandemyndighet

som har beviljat typgodkännandet om detta.

5.

Importörerna ska ange deras namn, registrerat handelsnamn eller varumärke och deras kontaktadresser på

fordonet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på

förpackningen eller i en handling som åtföljer, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen.

6.

Importörerna ska se till att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten åtföljs av de

anvisningar och den information som krävs enligt artikel 59, på de berörda medlemsstaternas officiella språk.

7.

För att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet ska importörerna dokumentera klagomål på och återkallelser

avseende de fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har släppt ur på

marknaden och ska hålla sina distributörer underrättade om dessa klagomål och återkallelser.

8.

Importörerna ska omedelbart underrätta den berörda tillverkaren om alla klagomål de har mottagit avseende

risker, misstänkta tillbud eller bristande överensstämmelse avseende fordon, system, komponenter, separata tekniska

enheter, delar eller utrustning som de har släppt ut på marknaden.

9.

Importörerna ska, så länge de har ansvar för ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet,

säkerställa att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med de krav som

fastställs i denna förordning.

Artikel 17

Importörernas skyldigheter i fråga om fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter,

delar och utrustning som inte överensstämmer med kraven eller utgör en allvarlig risk

1.

Om ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utrustning som importörerna har

släppt ut på marknaden inte överensstämmer med denna förordning ska importörerna omedelbart vidta de korrigerande

åtgärder som krävs för att få fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen

att överensstämma med kraven enligt tillverkarens kontroll, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den,

beroende på vad som är lämpligt. Importörerna ska också informera tillverkaren och den godkännandemyndighet som

har beviljat EU-typgodkännandet.

2.

Om ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utrustning som har släppts ut på

marknaden utgör en allvarlig risk ska importören omedelbart lämna utförlig information om den allvarliga risken till

tillverkarna och godkännandemyndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna.

Importörerna ska också underrätta godkännandemyndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna om alla åtgärder

som vidtagits samt lämna uppgifter om i synnerhet den allvarliga risken och alla åtgärder som tillverkaren vidtagit.

3.

I tio år efter det att giltigheten för fordonets EU-typgodkännande har upphört att gälla, och i fem år efter det att

giltigheten för ett systems, en komponents eller en separat teknisk enhets EU-typgodkännande har upphört att gälla, ska

importörerna behålla ett exemplar av EU-typgodkännandeintyget och dess bilagor som avses i artikel 28.1 och

säkerställa att godkännandemyndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna på begäran kan få tillgång till dem.

4.

Importörerna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet ge den myndigheten all information och

dokumentation som behövs för att visa att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten

överensstämmer med kraven på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten.

Importörerna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet samarbeta med den myndigheten om alla åtgärder

som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system,

komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.

14.6.2018

L 151/25

Europeiska unionens officiella tidning

SV

52

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Artikel 18

Distributörernas skyldigheter

1.

Distributörerna ska före tillhandahållandet på marknaden av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat

teknisk enhet, kontrollera att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med

obligatorisk skylt eller typgodkännandemärke, åtföljs av de erforderliga dokument och instruktioner samt den

erforderliga säkerhetsinformation som krävs i artikel 59 på det officiella språket eller de officiella språken i den berörda

medlemsstaten samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 13.8 respektive artikel 16.5.

2.

Distributörerna ska omedelbart underrätta den berörda tillverkaren om alla klagomål som de har mottagit om

risker, misstänkta tillbud samt bristande överensstämmelse i fråga om fordon, system, komponenter, separata tekniska

enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.

3.

Distributörerna ska, så länge de har ansvar för ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet,

säkerställa att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med de krav som

fastställs i denna förordning.

Artikel 19

Distributörernas skyldigheter i fråga om fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter,

delar och utrustning som inte överensstämmer med kraven eller som utgör en allvarlig risk

1.

Om ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utrustning inte överensstämmer

med kraven i denna förordning, ska distributörerna informera tillverkaren, importören och den godkännandemyndighet

som har beviljat EU-typgodkännandet om detta, och denne får inte tillhandahålla fordonet, systemet, komponenten, den

separata tekniska enheten, delen eller utrustningen på marknaden förrän produkten överensstämmer med de tillämpliga

kraven.

2.

Om ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utrustning som distributörerna har

tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med denna förordning ska de underrätta tillverkaren, importören och

den godkännandemyndighet som har beviljat EU-typgodkännandeintyget.

3.

Om ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utrustning utgör en allvarlig risk

ska distributörerna omedelbart lämna utförlig information om den allvarliga risken till tillverkaren, importören och

godkännandemyndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet,

komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har tillhandahållits på marknaden.

Distributörerna ska också underrätta dem om eventuella åtgärder som vidtagits samt lämna uppgifter om alla

korrigerande åtgärder som tillverkaren vidtagit.

4.

Distributörerna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet samarbeta med den myndigheten om alla

åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon,

system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som har tillhandahållits på marknaden.

Artikel 20

Fall där importörer och distributörer ska ha samma skyldigheter som tillverkare

En importör eller en distributör ska vid tillämpningen av denna förordning anses vara tillverkare och ha samma

skyldigheter som tillverkaren har enligt artiklarna 8, 13 och 14, om

a) importören eller distributören tillhandahåller ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet på

marknaden eller ansvarar för dess ibruktagande i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar ett fordon, ett

system, en komponent eller en separat teknisk enhet på ett sådant sätt att fordonet, systemet, komponenten eller den

separata tekniska enheten inte längre kan överensstämma med de tillämpliga kraven, eller

b) importören eller distributören tillhandahåller ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet på marknaden

eller ansvarar för dess ibruktagande på grundval av FN-typgodkännanden som beviljats till en tillverkare utanför

unionen och det inte är möjligt att fastställa något tillverkarombud inom unionens territorium.

14.6.2018

L 151/26

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

53

Artikel 21

Identifikation av ekonomiska aktörer

På begäran av en godkännandemyndighet eller marknadskontrollmyndighet ska ekonomiska aktörer i tio år efter

utsläppandet på marknaden av ett fordon och i fem år efter utsläppandet på marknaden av ett system, en komponent,

en separat teknisk enhet, en del eller utrustning lämna uppgifter om följande:

a) Identiteten på alla ekonomiska aktörer som har levererat ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk

enhet, en del eller utrustning till dem.

b) Identiteten på alla ekonomiska aktörer till vilka de har levererat ett fordon, ett system, en komponent, en separat

teknisk enhet, en del eller utrustning.

KAPITEL III

FÖRFARANDEN FÖR EU-TYPGODKÄNNANDE

Artikel 22

Förfaranden för EU-typgodkännande

1.

Vid ansökan om helfordonstypgodkännande får tillverkaren välja ett av följande förfaranden:

a) Typgodkännande i flera steg.

b) Typgodkännande i ett steg.

c) Kombinerat typgodkännande.

Tillverkaren får dessutom välja etappvis typgodkännande för ett icke färdigbyggt eller etappvis färdigbyggt fordon.

2.

För systemtypgodkännande, komponenttypgodkännande och typgodkännande av separat teknisk enhet är endast

typgodkännande i ett steg tillämpligt, utan att det påverkar kraven i de regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

3.

Etappvis typgodkännande ska beviljas för ett icke färdigbyggt eller etappvis färdigbyggt fordon som, med avseende

på tillverkningsetapp, överensstämmer med uppgifterna i det underlag som avses i artikel 24 och som uppfyller de

tekniska kraven i de tillämpliga regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

Etappvis typgodkännande ska också tillämpas på färdigbyggda fordon som har byggts om eller ändrats av en annan

tillverkare efter färdigställandet.

4.

EU-typgodkännande av den sista tillverkningsetappen får endast beviljas efter det att godkännandemyndigheten har

kontrollerat, i enlighet med förfarandena i bilaga IX, att den fordonstyp som godkänts i den sista etappen uppfyller alla

tillämpliga tekniska krav vid tidpunkten för godkännandet. Kontrollen ska inbegripa dokumentkontroll av alla krav som

ingår i EU-typgodkännandet för ett icke färdigbyggt fordon som beviljats under loppet av ett etappvis förfarande, även

om EU-typgodkännandet beviljats för en annan kategori av fordon.

5.

Det val av förfarande för EU-typgodkännande som avses i punkt 1 får inte påverka tillämpliga krav som den

godkända fordonstypen ska uppfylla vid tidpunkten för beviljandet av helfordonstypgodkännande.

6.

Etappvis typgodkännande får också användas av en och samma tillverkare, förutsatt att det inte används för att

kringgå de krav som gäller fordon byggda i ett enda steg. Fordon som byggs av en och samma tillverkare betraktas inte

som de har byggts i flera steg vid tillämpningen av artiklarna 41, 42 och 49.

Artikel 23

Ansökan om EU-typgodkännande

1.

Tillverkaren ska lämna en ansökan om EU-typgodkännande och det underlag som avses i artikel 24 till godkännan­

demyndigheten.

14.6.2018

L 151/27

Europeiska unionens officiella tidning

SV

54

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

2.

Endast en ansökan ska lämnas in för en viss typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet. Den

enda ansökan ska endast lämnas in i en medlemsstat och en gång per godkännandemyndighet.

En ny ansökan får inte lämnas in i en annan medlemsstat för samma typ av fordon, system, komponent eller separat

teknisk enhet om

a) en godkännandemyndighet har vägrat att bevilja ett godkännande av den typen,

b) en godkännandemyndighet har återkallat ett typgodkännande av den typen, eller

c) tillverkaren har dragit tillbaka en ansökan om ett typgodkännande av den typen.

Godkännandemyndigheten ska avslå en ansökan om typgodkännande som gäller ett annat typutseende eller en ändring

av en tidigare ansökan, om ändringarna inte är tillräckliga för att utgöra en ny typ av fordon, system, komponent eller

separat teknisk enhet.

3.

En ansökan om ett EU-typgodkännande av en viss typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet

ska i enlighet med punkt 2 andra stycket innehålla en förklaring från tillverkaren om

a) att tillverkaren inte har ansökt om ett EU-typgodkännande av samma typ vid någon annan godkännandemyndighet

och att inte någon annan godkännandemyndighet beviljat tillverkaren ett sådant godkännande,

b) att ingen godkännandemyndighet vägrat att bevilja ett typgodkännande av den typen,

c) att ingen godkännandemyndighet återkallat ett typgodkännande av den typen, och

d) att tillverkaren inte har dragit tillbaka en ansökan för typgodkännande av den typen.

4.

En separat ansökan ska lämnas in för varje typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som

godkännandet avser.

Artikel 24

Underlag

1.

Underlaget ska innehålla följande:

a) Ett informationsdokument i enlighet med den mall som fastställs i de genomförandeakter som avses i punkt 4 om

det gäller helfordonstypgodkännande i ett steg, kombinerat helfordonstypgodkännande eller helfordonstypgod­

kännande i flera steg, eller, om det gäller typgodkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk

enhet, i enlighet med den relevanta regleringsakten som förtecknas i bilaga II.

b) Alla uppgifter, ritningar, fotografier och andra relevanta upplysningar.

c) För fordon: uppgift om det förfarande eller de förfaranden som valts i enlighet med artikel 22.1.

d) All ytterligare information som godkännandemyndigheten begär i samband med EU-typgodkännandeförfarandet.

2.

Informationsdokumentet som avses i punkt 1 a för helfordonstypgodkännande ska innehålla fullständiga uppgifter

om de egenskaper hos fordonstypen som godkännandemyndigheten behöver för att identifiera fordonstypen och

genomföra typgodkännandeförfarandet på ett korrekt sätt.

3.

Tillverkaren ska lämna underlaget till godkännandemyndigheten i ett elektroniskt format som godtas av den

myndigheten. Godkännandemyndigheten kan också godta underlag som lämnas i pappersformat.

4.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer mallen för informationsdokumentet och andra delar av

underlaget, samt det harmoniserade elektroniska format enligt punkt 3 i den här artikeln. Dessa genomförandeakter ska

antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2. Den första av dessa genomförandeakter ska

antas senast den 5 juli 2020.

14.6.2018

L 151/28

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

55

Artikel 25

Ytterligare information i ansökningar om EU-typgodkännande

1.

En ansökan om typgodkännande i flera steg ska, förutom det underlag som avses i artikel 24, åtföljas av den

fullständiga uppsättning av EU-typgodkännandeintyg eller FN-typgodkännandeintyg, och tillhörande bilagor som krävs

enligt de regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

Vid typgodkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, enligt de regleringsakter som förtecknas

i bilaga II, ska godkännandemyndigheten ha tillgång till underlaget och i förekommande fall EU-typgodkännandeintyget

och tillhörande bilagor till dess att ansökan om helfordonstypgodkännande har beviljats eller avslagits.

2.

En ansökan om kombinerat typgodkännande i flera steg ska, förutom det underlag som avses i artikel 24, åtföljas

de EU-typgodkännandeintyg eller FN-typgodkännandeintyg, och tillhörande bilagor, som krävs i de regleringsakter som

förtecknas i bilaga II.

I fråga om system för vilka inget EU-typgodkännandeintyg eller FN-typgodkännandeintyg uppvisas ska ansökan, förutom

det underlag som avses i artikel 24, åtföljas av de uppgifter som krävs för godkännande av dessa system under

godkännandet av fordonet samt av en provningsrapport i stället för EU-typgodkännandeintyget eller FN-typgodkännan­

deintyget.

3.

En ansökan om etappvis typgodkännande ska åtföljas av följande uppgifter:

a) I första etappen: de delar av underlaget och de EU-typgodkännandeintyg, FN-typgodkännandeintyg eller i tillämpliga

fall provningsrapporter som är tillämpliga för grundfordonet i dess aktuella tillverkningsetapp.

b) I den andra etappen och de följande etapperna: de delar av underlaget och de EU-typgodkännandeintyg eller FN-

typgodkännandeintyg som hänför sig till den aktuella tillverkningsetappen samt en kopia av det EU-helfordonstyp­

godkännande som utfärdades för den föregående etappen och fullständiga uppgifter om alla ändringar och

kompletteringar som tillverkaren gjort på fordonet.

De uppgifter som anges i denna punkt ska lämnas i enlighet med artikel 24.3.

4.

Godkännandemyndigheten och de tekniska tjänsterna ska ha tillgång till fordonets programvara och algoritmer

som de anser vara nödvändiga för att utföra sin verksamhet.

Godkännandemyndigheten och de tekniska tjänsterna får också kräva att tillverkaren tillhandahåller dokumentation eller

ytterligare information som behövs för att göra det möjligt för godkännandemyndigheten eller de tekniska tjänsterna att

utveckla en relevant förståelse av systemen, inbegripet systemutvecklingsprocessen och systemkonceptet samt

programvaru- och algoritmfunktionerna, som krävs för att kontrollera överensstämmelse med kraven i denna

förordning, för att besluta om vilka provningar som krävs eller för att underlätta genomförandet av dessa provningar.

KAPITEL IV

HANDLÄGGNING AV FÖRFARANDEN FÖR EU-TYPGODKÄNNANDE

Artikel 26

Allmänna bestämmelser om handläggning av förfaranden för EU-typgodkännande

1.

För varje typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet får endast ett EU-typgodkännande beviljas.

2.

En godkännandemyndighet som tagit emot en ansökan i enlighet med artikel 23 får endast utfärda ett EU-

typgodkännande efter att ha kontrollerat följande:

a) De rutiner för produktionsöverensstämmelse som avses i artikel 31.

b) Att den förklaring som avses i artikel 23.3 har lämnats in.

14.6.2018

L 151/29

Europeiska unionens officiella tidning

SV

56

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

c) Att typen av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet överensstämmer med de tillämpliga kraven.

d) Vid helfordonstypgodkännande i enlighet med typgodkännandeförfarandet i flera steg, det kombinerade typgodkän­

nandeförfarandet eller det etappvisa typgodkännandeförfarandet ska godkännandemyndigheten, i enlighet med

artikel 22.4, kontrollera att systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna omfattas av separata och

giltiga typgodkännanden som har beviljats enligt de krav som gällde vid tidpunkten för beviljande av helfordonstyp­

godkännandet.

3.

Förfarandena för EU-typgodkännande som anges i bilaga III och förfarandena för etappvis typgodkännande som

anges i bilaga IX ska tillämpas.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att ändra bilagorna III

och IX för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling genom uppdatering av förfarandena däri för EU-

typgodkännande och etappvis typgodkännande.

4.

Godkännandemyndigheten ska sammanställa tekniskt underlag bestående av det underlag som avses i artikel 24

åtföljt av provningsrapporter och alla andra handlingar som fogats till underlaget av den tekniska tjänsten eller

godkännandemyndigheten under fullgörandet av sina uppdrag.

Informationsmaterialet får förvaras elektroniskt. Det ska innehålla ett index som tydligt förtecknar alla sidor, formatet för

varje handling och som kronologiskt redovisar eventuella ändringar av EU-typgodkännandet.

Godkännandemyndigheten ska hålla informationsmaterialet tillgängligt i tio år efter det att giltighetstiden för det berörda

EU-typgodkännandet löpt ut.

5.

Godkännandemyndigheten ska avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att en typ av fordon,

system, komponent eller separat teknisk enhet som överensstämmer med de tillämpliga kraven men ändå utgör en

allvarlig risk för säkerheten eller kan skada miljön eller folkhälsan allvarligt. Den ska då omedelbart sända övriga

medlemsstaters godkännandemyndigheter och kommissionen en utförlig sammanställning av vilka skäl som ligger till

grund för beslutet tillsammans med styrkande uppgifter.

6.

I enlighet med artikel 22.4 ska godkännandemyndigheten vid typgodkännande i flera steg, kombinerat

typgodkännande och etappvis typgodkännande avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att

systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna inte uppfyller kraven i denna förordning.

Godkännandemyndigheten ska uppmana de godkännandemyndigheter som beviljade typgodkännanden för systemen,

komponenterna eller de separata tekniska enheterna att vidta åtgärder i enlighet med artikel 54.2.

Artikel 27

Anmälan av beviljat, ändrat, ej beviljat och återkallat EU-typgodkännande

1.

Godkännandemyndigheten ska vid utfärdande eller ändring av EU-typgodkännandeintyg göra en kopia av EU-

typgodkännandeintyget, för varje typ av fordon, system, komponent och separat teknisk enhet som den har beviljat ett

typgodkännande, inklusive bilagor därtill, inklusive de provningsrapporter som avses i artikel 30, tillgänglig för

godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, marknadskontrollmyndigheterna och kommissionen. Den kopian

ska göras tillgänglig med hjälp av ett gemensamt, säkert system för elektronisk kommunikation som anges i de

genomförandeakter som avses i punkt 3.

2.

Godkännandemyndigheten ska utan dröjsmål meddela godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater och

kommissionen när den inte har beviljat eller har återkallat ett EU-typgodkännande samt ange skälen för beslutet med

hjälp av ett gemensamt, säkert system för elektronisk kommunikation i enlighet med de genomförandeakter som avses

i punkt 3.

3.

Vad gäller det gemensamma, säkra systemet för elektronisk kommunikation ska kommissionen anta

genomförandeakter som fastställer formatet för de elektroniska dokument som ska göras tillgängliga, utbytesmeka­

nismerna, förfarandena för underrättande av myndigheter om beviljande av EU-typgodkännande, ändringar, icke-

beviljande och återkallande av dessa samt de relevanta säkerhetsåtgärderna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet

med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2. Den första av dessa genomförandeakter ska antas senast den

5 juli 2020.

14.6.2018

L 151/30

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

57

Artikel 28

EU-typgodkännandeintyg

1.

EU-typgodkännandeintyget ska innehålla följande bilagor:

a) Det informationsmaterial som avses i artikel 26.4.

b) De provningsrapporter som avses i artikel 30 i fråga om typgodkännanden av system, komponenter eller separata

tekniska enheter, eller bilagan med provningsresultat i fråga om helfordonstypgodkännande.

c) För helfordonstypgodkännande namn och namnteckningsprov för den eller de personer som har befogenhet att

underteckna intyg om överensstämmelse samt uppgift om deras befattning i företaget.

d) För helfordonstypgodkännande ett ifyllt provexemplar av intyget om överensstämmelse för fordonstypen.

2.

EU-typgodkännandeintyget ska tilldelas ett unikt nummer i enlighet med ett harmoniserat numreringssystem som

åtminstone ska möjliggöra identifiering av den medlemsstat i vilken EU-typgodkännandet beviljades och för fastställande

av de krav med vilka fordonstypen, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten överensstämmer.

3.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer mallarna för EU-typgodkännandeintyget, det

harmoniserade numreringssystemet för intyg respektive bilagan med provningsresultat, inbegripet fastställelse av de

relevanta elektroniska formaten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses

i artikel 83.2. Den första av dessa genomförandeakter ska antas senast den 5 juli 2020.

4.

För varje typ av fordon, system, komponent och separat teknisk enhet ska godkännandemyndigheten

a) fylla i alla tillämpliga delar av EU-typgodkännandeintyget, inklusive bilagor,

b) sammanställa indexet till informationsmaterialet som avses i artikel 26.4,

c) utan dröjsmål utfärda det ifyllda EU-typgodkännandeintyget med tillhörande bilagor till tillverkaren.

5.

I fråga om ett EU-typgodkännande vars giltighet är begränsad i enlighet med artikel 39, artikel 43 eller del III

i bilaga II, eller på vilket vissa bestämmelser i denna förordning eller i de regleringsakter som förtecknas i bilaga II inte är

tillämpliga, ska det i EU-typgodkännandeintyget anges vilka begränsningar som gäller eller vilka bestämmelser som inte

ska tillämpas.

6.

Om fordonstillverkaren väljer det kombinerade typgodkännandeförfarandet, ska godkännandemyndigheten

i informationsmaterialet som avses i artikel 26.4 fylla i hänvisningar till de provningsrapporter som avses i artikel 30 för

system, komponenter eller separata tekniska enheter för vilka inget EU-typgodkännandeintyg har utfärdats. Godkännande­

myndigheten ska även tydligt ange i informationsmaterialet de tekniska krav i de regleringsakter som förtecknas

i bilaga II som har beaktats vid provningen av fordonet.

7.

Om fordonstillverkaren väljer typgodkännandeförfarandet i ett steg ska godkännandemyndigheten till EU-

typgodkännandeintyget foga en förteckning över alla relevanta regleringsakter i enlighet med mallen i de

genomförandeakter som avses i punkt 3.

Artikel 29

Särskilda bestämmelser om EU-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska

enheter

1.

EU-typgodkännande ska beviljas för system, komponenter eller separata tekniska enheter som överensstämmer

med uppgifterna i det underlag som avses i artikel 24 och som uppfyller de tekniska kraven i de relevanta

regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

2.

Om komponenter eller separata tekniska enheter, oavsett om de är avsedda för reparation, service eller underhåll,

också omfattas av ett systemtypgodkännande avseende ett fordon, krävs inte något ytterligare typgodkännande för

komponenten eller den separata tekniska enheten, om ett sådan typgodkännande inte föreskrivs i de relevanta

regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

14.6.2018

L 151/31

Europeiska unionens officiella tidning

SV

58

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

3.

Om det endast är i kombination med andra delar av fordonet som en komponent eller en separat teknisk enhet

har avsedd funktion eller uppvisar ett särdrag, och dess överensstämmelse med kraven därför endast kan kontrolleras när

denna komponent eller separata tekniska enhet fungerar i kombination med dessa andra delar av fordonet, ska

räckvidden för EU-typgodkännandet av komponenten eller den separata tekniska enheten begränsas i motsvarande

utsträckning.

I EU-typgodkännandeintyget ska i sådana fall eventuella begränsningar för komponentens eller den separata tekniska

enhetens användning anges samt vilka särskilda krav som ställs vid monteringen av den komponenten eller den separata

tekniska enheten i ett fordon.

Om komponenten eller den separata tekniska enheten är monterad i ett fordon ska godkännandemyndigheten

kontrollera att, vid tidpunkten för godkännande av fordonet, komponenten eller den separata tekniska enheten är

i överensstämmelse med alla tillämpliga monteringskrav eller begränsningar av användningen.

Artikel 30

Provningar som krävs för EU-typgodkännande

1.

Med avseende på beviljande av EU-typgodkännande ska godkännandemyndigheten verifiera överensstämmelse med

de tekniska kraven i denna förordning genom lämpliga provningar som är utförda av de tekniska tjänsterna.

2.

Provningarnas grundläggande innehåll, inbegripet de tekniska kraven, i fråga om vilket överensstämmelse

kontrollerades genom provningarna ska antecknas i en provningsrapport.

3.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer provningsrapporternas utformning. Dessa

genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2. Den första av dessa

genomförandeakter ska antas senast den 5 juli 2020.

4.

Tillverkaren ska ge godkännandemyndigheten tillgång till och tillhandahålla de tekniska tjänster som berör de

fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta regleringsakter som

förtecknas i bilaga II krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.

5.

Nödvändiga provningar ska utföras på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som är

representativa för den typ som godkännandet avser.

6.

Om ett intervall av värden anges för de parametrar och villkor som används för utförandet av de lämpliga

provningar som avses i punkt 1, får de tekniska tjänsterna välja valfritt värde inom det intervallet.

7.

På begäran av tillverkaren och med godkännandemyndighetens medgivande får virtuella provningsmetoder

användas i enlighet med bilaga VIII som alternativ till de provningar som avses i punkt 1.

8.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att ändra

bilaga VIII för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling genom att uppdatera förteckningen över

regleringsakter med hänvisning till vilka virtuella provningsmetoder får användas av en tillverkare eller en teknisk tjänst

samt de villkor på vilka dessa virtuella provningsmetoder får användas.

Artikel 31

Rutiner för produktionsöverensstämmelse

1.

En godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande ska vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med

bilaga IV för att kontrollera, om nödvändigt i samarbete med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att

tillverkaren framställer fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter i överensstämmelse med den

godkända typen.

2.

En godkännandemyndighet som beviljat ett helfordonstypgodkännande ska kontrollera ett statistiskt relevant urval

av fordon och intyg om överensstämmelse för att se om de följer artiklarna 36 och 37, och de ska kontrollera att

uppgifterna i dessa intyg om överensstämmelse är riktiga.

3.

En godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande ska vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera,

om nödvändigt i samarbete med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att de rutiner som avses

i punkterna 1 och 2 i den här artikeln även fortsättningsvis är tillräckliga så att serietillverkade fordon, system,

komponenter eller separata tekniska enheter även fortsättningsvis kommer att överensstämma med den godkända typen

och att det intyget om överensstämmelse även fortsättningsvis överensstämmer med artiklarna 36 och 37.

14.6.2018

L 151/32

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

59

4.

För att kontrollera att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med

den godkända typen ska den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet vidta nödvändiga åtgärder för

att utföra de kontroller eller provningar på stickprov som tagits i tillverkarens lokaler, inklusive produktionsanläggningar,

som krävs för EU-typgodkännandet.

I enlighet med bilaga IV ska godkännandemyndigheten vidta nödvändiga åtgärder för att utföra sådana kontroller eller

provningar med den frekvens som anges i de regleringsakter som förtecknas i bilaga II eller, om ingen frekvens anges

i de akterna, minst en gång vart tredje år.

5.

För att kontrollera att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med

den godkända typen ska godkännandemyndigheten eller de tekniska tjänsterna

a) om ett intervall av värden anges i de provningsförfaranden som föreskrivs i de relevanta regleringsakterna som

förtecknas i bilaga II fastställa värdena slumpmässigt inom det tillhandahållna intervallet när kontrollerna eller

provningarna utförs, och

b) ha tillgång till programvaran, algoritmerna, dokumentationen och ytterligare information i enlighet med artikel 25.4.

6.

En godkännandemyndighet som har beviljat ett EU-typgodkännande ska vidta nödvändiga åtgärder för att

kontrollera att tillverkaren fullgör skyldigheterna i kapitel XIV. Den ska i synnerhet kontrollera om tillverkaren för att

fullgöra dessa skyldigheter har ändrat eller gjort tillägg till OBD-informationen och reparations- och underhållsinfor­

mationen för fordonet.

7.

Om en godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande finner att tillverkaren inte längre tillverkar

fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i överensstämmelse med den godkända typen

eller kraven i denna förordning, eller finner att intygen om överensstämmelse inte längre följer artiklarna 36 och 37

men att tillverkningen trots detta fortsätter, ska denna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att rutinerna för

produktionsöverensstämmelse tillämpas korrekt eller återkalla typgodkännandet. Godkännandemyndigheten får besluta

att vidta alla nödvändiga begränsande åtgärder i enlighet med kapitel XI.

8.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att ändra

bilaga IV för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling genom att uppdatera förfarandena för produktions­

överensstämmelse.

Artikel 32

Avgifter

1.

Avgifterna för EU-typgodkännandeverksamheten ska betalas av tillverkare som ansöker om EU-typgodkännande

i den berörda medlemsstaten.

Medlemsstaten ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att täcka kostnaderna för marknadskontrollen. Utan att

det påverkar nationell rätt får dessa kostnader täckas av avgifter som kan tas ut av den medlemsstat i vilken fordonen

släpps ut på marknaden.

2.

Medlemsstaterna får ta ut administrativa avgifter av de tekniska tjänster som ansöker om att utses i syfte att helt

eller delvis täcka kostnaderna för den verksamhet som de nationella myndigheterna med ansvar för tekniska tjänster

bedriver i enlighet med denna förordning.

KAPITEL V

ÄNDRINGAR AV OCH GILTIGHET FÖR EU-TYPGODKÄNNANDEN

Artikel 33

Allmänna bestämmelser om ändringar av EU-typgodkännanden

1.

Tillverkaren ska utan dröjsmål underrätta den godkännandemyndighet som har beviljat EU-typgodkännandet om

varje ändring av uppgifterna i informationsmaterialet som avses i artikel 26.4, inbegripet ändringar i det utvidgade

dokumentationsmaterialet enligt de tillämpliga regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

Godkännandemyndigheten ska besluta huruvida de nya uppgifterna kräver en ändring i form av en revidering eller

utökning av EU-typgodkännandet i enlighet med artikel 34, eller huruvida de nya uppgifterna kräver ett nytt EU-

typgodkännande.

14.6.2018

L 151/33

Europeiska unionens officiella tidning

SV

60

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

2.

En ansökan om en ändring får endast lämnas in till den godkännandemyndighet som beviljade det befintliga EU-

typgodkännandet.

3.

Om en godkännandemyndighet finner att en ändring kräver att inspektioner eller provningar upprepas ska den

underrätta tillverkaren om det.

4.

Om en godkännandemyndighet, på grundval av de inspektioner eller provningar som avses i punkt 3 i den här

artikeln, finner att kraven för EU-typgodkännandet fortsätter att vara uppfyllda ska de förfaranden som avses i artikel 34

tillämpas.

5.

Om godkännandemyndigheten finner att ändringarna av uppgifterna i informationsmaterialet inte kan omfattas av

en utökning av det befintliga typgodkännandet ska den avslå ansökan om ändring av EU-typgodkännandet och ålägga

tillverkaren att ansöka om ett nytt EU-typgodkännande.

Artikel 34

Revideringar och utökningar av EU-typgodkännanden

1.

En ändring ska betecknas som en revidering om en godkännandemyndighet finner att den berörda typen av fordon,

system, komponent eller separat teknisk enhet trots ändringarna av uppgifterna i informationsmaterialet som avses

i artikel 26.4 fortsätter att uppfylla de tillämpliga kraven för den typen och att inspektioner eller provningar därför inte

behöver upprepas.

I ett sådant fall ska godkännandemyndigheten utan dröjsmål och i nödvändig utsträckning utfärda reviderade blad

i informationsmaterialet och på varje reviderat blad tydligt markera vilket slag av ändring det gäller och vilken dag det

nya bladet utfärdats, eller utfärda en konsoliderad, uppdaterad version av informationsmaterialet med en utförlig

beskrivning av ändringarna.

2.

Ändringen ska betecknas som en utökning om godkännandemyndigheten finner att uppgifterna i informationsma­

terialet har ändrats och något av följande är tillämpligt:

a) Ytterligare inspektioner eller provningar krävs för att kontrollera den fortsatta överensstämmelsen med de krav som

det befintliga EU-typgodkännandet grundar sig på.

b) Uppgifter i EU-typgodkännandeintyget, med undantag för bilagorna, har ändrats.

c) Nya krav i någon av de regleringsakter som förtecknas i bilaga II blir tillämpliga på den godkända typen av fordon,

system, komponent eller separat teknisk enhet.

Vid utökning ska godkännandemyndigheten utan dröjsmål utfärda ett uppdaterat EU-typgodkännandeintyg vilket ska

ange ett utökningsnummer som är i enlighet med det antal utökningar som redan beviljats. Skälet till utökningen,

datumen för nya utfärdanden och, i tillämpliga fall, giltighetstid, ska tydligt framgå av det godkännandeintyget.

3.

Varje gång ändringsblad till informationsmaterialet eller en konsoliderad, uppdaterad version av informationsma­

terialet utfärdas ska även index till informationsmaterialet ändras så att datum för den senaste utökningen eller

revideringen eller datum för den senaste konsolideringen av den uppdaterade versionen framgår.

4.

Det krävs ingen utökning av typgodkännandet av ett fordon om de nya krav som avses i punkt 2 c i tekniskt

hänseende saknar betydelse för denna fordonstyp eller gäller andra fordonskategorier än den som fordonstypen tillhör.

Artikel 35

Giltighetens upphörande

1.

Sju år efter den senaste uppdateringen av informationsmaterialet för ett EU-helfordonstypgodkännandeintyg för

fordon i kategorierna M

1

och N

1

, och tio år därefter för fordon i kategorierna M

2

, M

3

, N

2

, N

3

, och O, ska godkännande­

myndigheten kontrollera att fordonstypen uppfyller kraven i alla regleringsakter som är relevanta för den typen.

Om godkännandemyndigheten utför den kontroll som avses i första stycket i denna punkt ska det inte vara nödvändigt

att upprepa de provningar som avses i artikel 30.

14.6.2018

L 151/34

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

61

2.

Ett EU-typgodkännande ska upphöra att gälla i varje följande fall:

a) Om nya krav på den godkända typen av fordon, system eller separat teknisk enhet blir obligatoriska för tillhanda­

hållande på marknaden, registrering eller ibruktagande, och EU-typgodkännandet inte kan utökas på de grunder som

fastställs i artikel 34.2 c.

b) Om en slutsats av den kontroll som utförts i enlighet med punkt 1 i den här artikeln är att fordonet inte uppfyller

kraven i alla regleringsakter som är relevanta för den typen.

c) Om tillverkningen av fordon i överensstämmelse med den godkända fordonstypen upphör slutgiltigt på frivillig basis,

vilket ska anses ha skett när inget fordon av den berörda typen har tillverkats under de föregående två åren, sådana

typgodkännande av ett fordon ska dock fortsätta att gälla för registrering eller ibruktagande så länge som led a

i denna punkt inte är tillämpligt.

d) Om EU-typgodkännandet har återkallats i enlighet med artikel 31.7.

e) Om EU-typgodkännandeintyget upphör att gälla på grund av en sådan begränsning som avses i artikel 39.6.

f) Om typgodkännandet har konstaterats vara grundat på falska uppgifter eller förfalskade provningsresultat eller om

uppgifter som skulle ha lett till avslag på ansökan om typgodkännande har undanhållits.

3.

Om helfordonstypgodkännandet av enbart en variant av en fordonstyp eller en version av en variant upphör att

gälla blir helfordonstypgodkännandet av fordonstypen i fråga ogiltigt bara för denna variant eller version.

4.

Om tillverkningen av en viss typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet upphör slutgiltigt, ska

tillverkaren utan dröjsmål underrätta den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet.

Inom en månad från det att den godkännandemyndighet som beviljade typen av fordon, system, komponent eller

separat teknisk enhet EU-typgodkännande tar emot den underrättelse som avses i första stycket, ska den underrätta

godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater.

5.

Om ett EU-typgodkännandeintyg snart kommer att upphöra att gälla, ska tillverkaren utan dröjsmål underrätta den

godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet om detta.

6.

När den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet tar emot underrättelsen från tillverkaren ska

den utan dröjsmål förse de andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter och kommissionen med all relevant

information för tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, system, komponenter eller

separata tekniska enheter, beroende på vad som är lämpligt.

För fordon ska det i underrättelsen som avses i första stycket i denna punkt anges det sist tillverkade fordonets tillverk­

ningsdatum och fordonsidentifieringsnummer (VIN), enligt definitionen i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EU)

nr 19/2011 (1).

KAPITEL VI

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE OCH MÄRKNING

Artikel 36

Intyg om överensstämmelse i pappersformat

1.

Tillverkaren ska utfärda ett intyg om överensstämmelse i pappersformat som ska åtfölja varje fordon, vare sig det

är färdigbyggt, icke färdigbyggt eller etappvis färdigbyggt, som tillverkas i överensstämmelse med den godkända

fordonstypen. För detta ändamål ska tillverkare använda den mall som anges i de genomförandeakter som avses

i punkt 4.

14.6.2018

L 151/35

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Kommissionens förordning (EU) nr 19/2011 av den 11 januari 2011 om krav för typgodkännande av tillverkarens föreskrivna skylt och

för fordonsidentifieringsnummer till motorfordon och deras släpvagnar samt om genomförande av Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de

system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 8, 12.1.2011, s. 1).

62

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Intyget om överensstämmelse i pappersformat ska beskriva fordonets huvudegenskaper och dess tekniska prestanda

i konkreta termer. Intyget om överensstämmelse i pappersformat ska innehålla fordonets tillverkningsdatum. Intyget om

överensstämmelse i pappersformat ska utformas på ett sådant sätt att förfalskning förhindras.

Intyget om överensstämmelse i pappersformat ska tillhandahållas köparen kostnadsfritt tillsammans med fordonet.

Tillhandahållandet får inte förenas med villkor om en uttrycklig begäran eller lämnande av ytterligare information till

tillverkaren.

2.

Från och med den 5 juli 2026, ska tillverkaren undantas från skyldigheten i punkt 1 i den här artikeln att utfärda

ett intyg om överensstämmelse på papper som ska åtfölja varje fordon, om tillverkaren gör intyget om överensstämmelse

tillgängligt som strukturerade data i elektroniskt format i enlighet med artikel 37.1.

3.

Under en period av tio år från fordonets tillverkningsdatum ska fordonstillverkaren på fordonsägarens begäran

utfärda en kopia av intyget om överensstämmelse i pappersformat, mot en ersättning som inte överskrider kostnaden för

att utfärda kopian av intyget. Ordet ”kopia” ska vara väl synligt på framsidan av en kopia av intyget.

4.

Kommissionen ska anta genomförandeakter om intyget om överensstämmelse i pappersformat för att fastställa

i synnerhet

a) mallen för intyget om överensstämmelse,

b) de säkerhetsdetaljer som ska göra att intyget om överensstämmelse inte går att förfalska, och

c) specifikationerna för hur intyget om överensstämmelse ska undertecknas.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2. Den första av

dessa genomförandeakter ska antas före den 1 september 2020.

5.

Intyget om överensstämmelse i pappersformat ska upprättas på åtminstone ett av unionens officiella språk.

6.

Den eller de personer som är behöriga att underteckna intyg om överensstämmelse i pappersformat ska vara

anställda av tillverkaren och ska vara vederbörligen befullmäktigade att binda tillverkaren rättsligt när det gäller ansvar

för fordonets utformning och konstruktion eller produktionsöverensstämmelsen.

7.

Hela intyget om överensstämmelse i pappersformat ska fyllas i och det får inte innehålla andra begränsningar för

användningen av fordonet än de som föreskrivs i denna förordning eller i någon av de regleringsakter som förtecknas

i bilaga II.

8.

Om det rör sig om ett icke färdigbyggt grundfordon ska tillverkaren bara fylla i de fält på intyget om

överensstämmelse i pappersformat som är relevanta med tanke på i vilken mån fordonet är färdigställt.

9.

I fråga om icke färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon ska tillverkaren endast fylla i de fält på intyget om

överensstämmelse i pappersformat som rör tillägg eller ändringar på det aktuella stadiet av godkännande samt,

i tillämpliga fall, bifoga samtliga intyg om överensstämmelse i pappersformat som har tillhandahållits under de

föregående etapperna.

Artikel 37

Intyg om överensstämmelse i elektroniskt format

1.

Utan att det påverkar artikel 36.1 ska tillverkaren från och med den 5 juli 2026 utan kostnad och utan onödigt

dröjsmål efter fordonets tillverkningsdag göra intyget om överensstämmelse tillgängligt för den godkännandemyndighet

som beviljat helfordonstypgodkännandet i form av strukturerade data i elektroniskt format i enlighet med de

genomförandeakter som avses i punkt 8 i denna artikel.

2.

Utan att det påverkar artikel 36.1 får tillverkare göra intyg om överensstämmelse tillgängliga i enlighet med

punkt 1 i den här artikeln före den 5 juli 2026.

3.

Godkännandemyndigheten ska göra intyget om överensstämmelse tillgängligt i form av strukturerade data

i elektroniskt format i enlighet med de genomförandeakter som avses i punkt 8 så att godkännandemyndigheterna,

marknadskontrollmyndigheterna och registreringsmyndigheterna i medlemsstaterna liksom kommissionen kan få

åtkomst till intyget om överensstämmelse.

4.

Medlemsstaterna får befria tillverkarna från skyldigheten som fastställs i punkt 1 i den här artikeln i fråga om

fordonstyper som har nationellt fordonstypgodkännande för små serier i enlighet med artikel 42.

14.6.2018

L 151/36

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

63

5.

Den godkännandemyndighet som tar emot intyget om överensstämmelse i form av strukturerade data

i elektroniskt format i enlighet med de genomförandeakter som avses i punkt 8 i den här artikeln ska bevilja

skrivskyddad åtkomst till intyget om överensstämmelse som fastställs i artikel 12.2. I fall av fordon byggda etappvis ska

sådan åtkomst ges åt tillverkaren i nästföljande etapp.

6.

Allt datautbyte i enlighet med denna artikel ska utföras med hjälp av ett säkert protokoll för datautbyte.

7.

Medlemsstaterna ska fastställa hur deras datanät ska organiseras och struktureras för att möjliggöra datamottagning

av intygen om överensstämmelse i form av strukturerade data i elektroniskt format i enlighet med de genomförandeakter

som avses i punkt 8 från och med den 1 september 2025, företrädesvis med användning av befintliga system för utbyte

av strukturerade data.

8.

Med beaktande av de data som ska lämnas på intyget om överensstämmelse i pappersformat ska kommissionen

anta genomförandeakter om intyget om överensstämmelse i form av strukturerade data i elektroniskt format med

fastställande av i synnerhet

a) det grundformat och den grundstruktur som dataelementen ska ha i intyg om överensstämmelse i elektroniskt

format och de meddelanden som ska användas vid utbytet,

b) minimikraven för säkert datautbyte, inbegripet förhindrande av dataförvanskning och missbruk av uppgifter samt

åtgärder för att garantera de elektroniska uppgifternas äkthet genom till exempel användning av en digital signatur,

c) metoden för utbyte av uppgifterna i intyget om överensstämmelse i elektroniskt format,

d) minimikraven för en fordonsspecifik unik identifiering och informationsformuläret för köparen i enlighet med

punkt 5,

e) den skrivskyddade åtkomsten som avses i punkt 5,

f) undantag för tillverkare av särskilda fordonskategorier och fordonstyper som tillverkas i små serier.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2. Den första av

dessa genomförandeakter ska antas före den 1 september 2020.

9.

Medlemsstaterna ska kunna utbyta intyg om överensstämmelse i elektroniskt format i enlighet med denna artikel

med de andra medlemsstaterna senast från och med den 5 juli 2026.

10.

Från och med den 5 juli 2026 ska tillverkaren om en nationell myndighet, i undantagsfall, så begär utfärda en

kopia av intyget om överensstämmelse i pappersformat.

Artikel 38

Tillverkarens obligatoriska skyltar och tilläggskyltar, märkningar och typgodkännandemärkning för

komponenter och separata tekniska enheter

1.

Fordonstillverkaren ska på varje fordon som tillverkats i överensstämmelse med den godkända typen anbringa en

obligatorisk skylt, i relevanta fall tilläggsskyltar, samt uppgifter eller symboler, med de märkningar som krävs enligt

denna förordning och de tillämpliga regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

2.

Tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter ska på varje komponent och separat teknisk enhet som

tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen anbringa typgodkännandemärke i enlighet med de tillämpliga

regleringsakter som förtecknas i bilaga II, oavsett om den ingår i ett system eller inte.

Om inget sådant typgodkännandemärke krävs ska tillverkaren åtminstone anbringa sitt handelsnamn eller varumärke,

samt en typbeteckning eller ett identifikationsnummer, på komponenten eller den separata tekniska enheten.

3.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer mallen för EU-typgodkännandemärket. Dessa

genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2. Den första av dessa

genomförandeakter ska antas senast den 5 juli 2020.

4.

Endast fordon, komponenter och separata tekniska enheter som är märkta på ett sätt som är förenligt med denna

förordning får släppas ut på marknaden eller tillhandahållas på marknaden av de ekonomiska aktörerna.

14.6.2018

L 151/37

Europeiska unionens officiella tidning

SV

64

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

KAPITEL VII

NY TEKNIK ELLER NYA PRINCIPER

Artikel 39

Undantag för ny teknik eller nya principer

1.

Tillverkaren får ansöka om EU-typgodkännande med avseende på en typ av fordon, system, komponent eller

separat teknisk enhet som inbegriper ny teknik eller nya principer som är oförenliga med en eller flera av de

regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

2.

Godkännandemyndigheten ska bevilja det EU-typgodkännande som avses i punkt 1 om alla följande

förutsättningar föreligger:

a) I ansökan om EU-typgodkännande anges varför den nya tekniken eller de nya principerna gör fordonen, systemen,

komponenterna eller de separata tekniska enheterna oförenliga med en eller flera av de regleringsakter som

förtecknas i bilaga II.

b) I ansökan om EU-typgodkännande beskrivs den nya teknikens eller de nya principernas säkerhets- och miljöeffekter

och de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett minst likvärdigt skydd av säkerhet och miljö uppnås

i förhållande till de krav från vilka undantag söks.

c) Beskrivningar och resultat av provningar uppvisas som styrker att villkoret i led b är uppfyllt.

3.

Beviljandet av EU-typgodkännande som innebär undantag för ny teknik eller nya principer ska vara föremål för

kommissionens tillstånd.

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att bestämma huruvida det tillstånd som avses i det första stycket

i denna punkt ska beviljas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses

i artikel 83.2.

4.

I väntan på antagandet av de genomförandeakter som avses i punkt 3 får godkännandemyndigheten bevilja ett

tillfälligt EU-typgodkännande, som är giltigt enbart på godkännandemyndighetens medlemsstats territorium, av en typ

av fordon som omfattas av det sökta undantaget. Godkännandemyndigheten ska underrätta kommissionen och de andra

medlemsstaterna om detta utan dröjsmål genom ett dokument som innehåller de uppgifter som avses i punkt 2.

Att det rör sig om ett tillfälligt EU-typgodkännande med geografiskt begränsad giltighet ska framgå av rubriken på EU-

typgodkännandeintyget och rubriken på intyget om överensstämmelse.

5.

Andra medlemsstaters godkännandemyndigheter får godta det tillfälliga EU-typgodkännande som avses i punkt 4

på sitt territorium, förutsatt att de skriftligen informerar den godkännandemyndighet som beviljade det tillfälliga

godkännandet om sitt godtagande.

6.

I förekommande fall ska det i de genomförandeakter som avses i punkt 3 anges huruvida tillstånden är förenade

med begränsningar, särskilt i fråga om största antal fordon som omfattas. I samtliga fall ska EU-typgodkännandet vara

giltigt i minst 36 månader.

7.

Om kommissionen antar genomförandeakter som avses i punkt 3 i syfte att inte bevilja tillstånd, ska godkännande­

myndigheten omedelbart underrätta innehavaren av det tillfälliga EU-typgodkännande som avses i punkt 4 om att

godkännandet av det tillfälliga EU-typgodkännandet kommer att upphävas sex månader efter dagen för

genomförandeakten.

Fordon som tillverkats i överensstämmelse med det tillfälliga EU-typgodkännandet innan det slutade gälla får dock

släppas ut på marknaden, registreras eller tas i bruk i de medlemsstater som godtagit det tillfälliga EU-typgodkännandet

i enlighet med punkt 5.

Artikel 40

Senare anpassning av regleringsakter

1.

Om kommissionen tillåter beviljande av ett EU-typgodkännande i enlighet med artikel 39 ska den omedelbart vidta

nödvändiga åtgärder för att anpassa de berörda regleringsakterna till den senaste tekniska utvecklingen.

Om ett undantag enligt artikel 39 avser FN-föreskrifter ska kommissionen föreslå en ändring i de berörda FN-

föreskrifterna i enlighet med det förfarande som är tillämpligt inom ramen för den reviderade överenskommelsen av

år 1958.

14.6.2018

L 151/38

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

65

2.

Så snart de relevanta regleringsakterna har ändrats ska eventuella begränsningar i de genomförandeakter som avses

i artikel 39.3 upphävas.

3.

Om de nödvändiga åtgärder för anpassning av de regleringsakter som avses i punkt 1 i den här artikeln inte har

vidtagits, får kommissionen, på begäran av den medlemsstat som beviljade det tillfälliga EU-typgodkännandet, anta

genomförandeakter för att besluta huruvida förlängningen av giltigheten för det tillfälliga EU-typgodkännandet ska

beviljas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

KAPITEL VIII

FORDON SOM TILLVERKAS I SMÅ SERIER

Artikel 41

EU-typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier

1.

På begäran av tillverkaren och inom de årliga antalsgränser för fordonskategorierna M, N och O som fastställs

i punkt 1 i del A i bilaga V ska medlemsstaterna bevilja EU-typgodkännande för en fordonstyp som tillverkas i små

serier som åtminstone uppfyller de tekniska kraven som fastställs i tillägg 1 till del I i bilaga II.

2.

Punkt 1 ska inte tillämpas på fordon avsedda för särskilda ändamål.

3.

EU-typgodkännandeintyget för fordon som tillverkas i små serier ska tilldelas ett unikt nummer i enlighet med ett

harmoniserat numreringssystem som åtminstone ska möjliggöra identifiering av den medlemsstat i vilken EU-

typgodkännandet beviljades och identifiering av de krav med vilka fordonstypen, systemet, komponenten eller den

separata tekniska enheten överensstämmer.

4.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer mallen och numreringssystemet för EU-typgodkännan­

deintygen för fordon som tillverkas i små serier. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransknings­

förfarande som avses i artikel 83.2.

5.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att ändra

tillägg 1 till del I i bilaga II för att ange tekniska krav för fordonskategorierna M, N och O och att ändra punkt 1 i del A

i bilaga V vad gäller de årliga antalsgränserna på motsvarande sätt.

Artikel 42

Nationellt typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier

1.

Tillverkarna får ansöka om nationellt typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier inom de årliga

antalsgränser som fastställs i punkt 2 i del A i bilaga V. Dessa gränser ska tillämpas på tillhandahållande på marknaden,

registrering och ibruktagande av fordon av den godkända typen på varje medlemsstats marknad under ett visst år.

2.

Medlemsstaterna får besluta att undanta alla fordonstyper som avses i punkt 1 från skyldigheten att uppfylla ett

eller flera av kraven i denna förordning eller ett eller flera av kraven i de regleringsakter som förtecknas i bilaga II,

förutsatt att de medlemsstaterna har fastställt relevanta alternativa krav.

3.

För nationellt typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier ska godkännandemyndigheten godta system,

komponenter och separata tekniska enheter som är typgodkända i enlighet med de regleringsakter som förtecknas

i bilaga II.

4.

Intyget om nationellt typgodkännande för fordon som tillverkas i små serier ska tilldelas ett unikt nummer

i enlighet med ett harmoniserat numreringssystem som åtminstone ska möjliggöra att identifiera den medlemsstat

i vilken typgodkännandet beviljades och att se att godkännandet har beviljats för en liten nationell serie.

5.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer mallen och det harmoniserade numreringssystemet för

intyget om nationellt typgodkännande för fordon som tillverkas i små serier, vilket ska ha rubriken Intyg om nationellt

typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier, och i det ska omfattningen av och karaktären på de undantag som

beviljats enligt punkt 2 i den här artikeln anges. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransknings­

förfarande som avses i artikel 83.2. Till dess att kommissionen har antagit sådana genomförandeakter får

medlemsstaterna fortsätta att avgöra vilket format de nationella typgodkännandeintygen ska ha.

14.6.2018

L 151/39

Europeiska unionens officiella tidning

SV

66

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Artikel 43

Giltighet för nationellt typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier

1.

Giltigheten för ett nationellt typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier ska vara begränsad till

territoriet i den medlemsstat vars godkännandemyndighet beviljade typgodkännandet.

2.

På tillverkarens begäran ska godkännandemyndigheten till godkännandemyndigheterna i de medlemsstater som

tillverkaren har valt sända en kopia av det nationella typgodkännandeintyget, inbegripet relevanta delar av informations­

materialet som avses i artikel 26.4, antingen som rekommenderat brev eller med e-post.

3.

Medlemsstaternas godkännandemyndigheter ska godta det nationella typgodkännandet, såvida de inte har skälig

grund att anse att de nationella tekniska kraven i enlighet med vilka fordonstypen godkändes inte är likvärdiga med

deras egna.

4.

Godkännandemyndigheterna i de medlemsstater som tillverkaren har valt ska inom två månader efter mottagandet

av de handlingar som avses i punkt 2 meddela den godkännandemyndighet som beviljat det nationella typgodkännandet

sitt beslut om huruvida de godtar typgodkännandet eller inte. Om inget sådant beslut har meddelats inom denna period

av två månader ska det nationella typgodkännandet anses vara godtaget.

5.

På begäran av en sökande som önskar registrera eller ta i bruk ett fordon med ett nationellt typgodkännande av

fordon som tillverkas i små serier, eller släppa ut ett sådant på marknaden, i en annan medlemsstat ska den godkännan­

demyndighet som beviljade det nationella typgodkännandet av fordon som tillverkas i små serier förse den andra

medlemsstatens nationella myndighet med en kopia av typgodkännandeintyget, inklusive relevanta delar av

informationspaketet.

Den andra medlemsstatens nationella myndighet ska tillåta utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av

ett sådant fordon, såvida den inte har skälig grund att anse att de nationella tekniska kraven i enlighet med vilka

fordonstypen godkändes inte är likvärdiga med dess egna.

KAPITEL IX

ENSKILT FORDONSGODKÄNNANDE

Artikel 44

Enskilt EU-fordonsgodkännande

1.

Medlemsstaterna ska bevilja ett enskilt EU-fordonsgodkännande för fordon som uppfyller kraven som fastställs

i tillägg 2 till del I i bilaga II, eller för fordon avsedda för särskilda ändamål i del III i bilaga II.

Detta kapitel får inte tillämpas på icke färdigbyggda fordon.

2.

En ansökan om enskilt EU-fordonsgodkännande ska lämnas in av fordonsägaren, tillverkaren, tillverkarombudet

eller importören.

3.

Medlemsstaterna får inte genomföra förstörande provning för att avgöra om fordonet uppfyller kraven som avses

i punkt 1 utan ska i stället använda alla relevanta uppgifter som sökanden lämnar för detta ändamål.

4.

Det enskilda EU-fordonsgodkännandeintyget ska tilldelas ett unikt nummer i enlighet med ett harmoniserat numre­

ringssystem som åtminstone ska möjliggöra identifiering av den medlemsstat i vilken det enskilda EU-fordonsgod­

kännandet beviljades.

5.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer mallen och numreringssystemet för enskilda EU-

fordonsgodkännandeintyg. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses

i artikel 83.2. Den första av dessa genomförandeakter ska antas senast den 5 juli 2020.

6.

Medlemsstaterna ska tillåta utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon med ett giltigt

intyg om enskilt EU-fordonsgodkännande.

7.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att ändra del I

i bilaga II för att ange tekniska krav för fordon i kategorierna M, N och O.

14.6.2018

L 151/40

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

67

Artikel 45

Nationellt enskilt fordonsgodkännande

1.

Medlemsstaterna får besluta att medge undantag för ett visst fordon, oavsett om det är unikt eller inte, från

skyldigheten att uppfylla en eller flera av kraven i denna förordning eller ett eller flera av kraven i de regleringsakter som

förtecknas i bilaga II, förutsatt att de medlemsstaterna har fastställt relevanta alternativa krav.

2.

En ansökan om nationellt enskilt fordonsgodkännande ska lämnas in av fordonsägaren, tillverkaren, tillverka­

rombudet eller importören.

3.

Medlemsstaterna får inte genomföra förstörande provning för att avgöra om fordonet uppfyller de alternativa

kraven som avses i punkt 1 utan ska i stället använda alla relevanta uppgifter som sökanden lämnar för detta ändamål.

4.

För nationellt enskilt fordonsgodkännande ska godkännandemyndigheten godta system, komponenter och separata

tekniska enheter som är typgodkända i enlighet med de regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

5.

En medlemsstat ska utan dröjsmål utfärda ett intyg om nationellt enskilt fordonsgodkännande om fordonet

överensstämmer med den beskrivning som är fogad till ansökan och uppfyller de relevanta alternativa kraven.

6.

Det nationella enskilt fordonsgodkännandeintyget ska tilldelas ett unikt nummer i enlighet med ett harmoniserat

numreringssystem som åtminstone ska möjliggöra identifiering av den medlemsstat i vilken godkännandet beviljades och

identifiering av de krav med vilka fordonet överensstämmer.

7.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer mallen och numreringssystemet för intyget om

nationellt enskilt fordonsgodkännande. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande

som avses i artikel 83.2. Till dess att kommissionen har antagit sådana genomförandeakter får medlemsstaterna fortsätta

att avgöra vilket format intygen om nationellt enskilt fordonsgodkännande ska ha.

Artikel 46

Giltighet för nationellt enskilt fordonsgodkännande

1.

Ett nationellt enskilt fordonsgodkännande gäller endast i den medlemsstat som beviljat enskilt fordonsgod­

kännande.

2.

På begäran av en sökande som önskar registrera eller ta i bruk ett fordon som beviljats ett nationellt enskilt

fordonsgodkännande, eller tillhandahålla ett sådant på marknaden, i en annan medlemsstat ska den medlemsstat som

beviljat godkännandet ge den sökande en redogörelse för de tekniska kraven på grundval av vilka fordonet godkänts.

3.

En medlemsstat ska tillåta att ett fordon som en annan medlemsstat beviljat nationellt enskilt fordonsgodkännande

i enlighet med artikel 45 tillhandahålls på marknaden, registreras eller tas i bruk på dess territorium, såvida den

medlemsstaten inte har skälig grund att anse att de relevanta alternativa krav på grundval av vilka fordonet godkänts

inte är likvärdiga med dess egna eller att fordonet inte uppfyller de kraven.

4.

Denna artikel tillämpas på fordon som har blivit typgodkända i enlighet med denna förordning och som har

ändrats innan de registrerades eller togs i bruk för första gången.

Artikel 47

Särskilda bestämmelser

1.

Förfarandena i artiklarna 44 och 45 får tillämpas på ett enskilt fordon som byggts etappvis.

2.

Förfarandena i artiklarna 44 och 45 får inte ersätta någon mellanliggande etapp i det normala förfarandet för ett

etappvis typgodkännande och får inte tillämpas för godkännande av den första tillverkningsetappen för ett fordon.

14.6.2018

L 151/41

Europeiska unionens officiella tidning

SV

68

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

KAPITEL X

TILLHANDAHÅLLANDE PÅ MARKNADEN, REGISTRERING ELLER IBRUKTAGANDE

Artikel 48

Tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av andra fordon än fordon

i slutserier

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 51, 52 och 53 får fordon för vilka helfordonstypgodkännande är

obligatoriskt eller för vilka tillverkaren erhållit sådant typgodkännande tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas

i bruk endast om de åtföljs av ett giltigt intyg om överensstämmelse som utfärdats i överensstämmelse med

artiklarna 36 och 37.

Registrering och ibruktagande av ickefärdigbyggda fordon får vägras så länge som fordonen inte är färdigbyggda.

Ickefärdigbyggda fordon får inte registreras och tas i bruk i syfte att kringgå tillämpningen av artikel 49.

2.

Antalet fordon som tillverkas i små serier och som har tillhandahållits på marknaden, registrerats eller tagits i bruk

under samma år får inte överskrida de årliga antalsgränser som föreskrivs i bilaga V.

Artikel 49

Tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon i slutserier

1.

Medlemsstaterna får, med förbehåll för de begränsningar som anges i del B i bilaga V, och under en begränsad

period som fastställs i punkt 2, registrera och tillåta tillhandahållande på marknaden eller ibruktagande av fordon som

överensstämmer med en fordonstyp vars EU-typgodkännande inte längre är giltigt.

Första stycket ska tillämpas endast på fordon inom unionens territorium som omfattades av ett giltigt EU-

typgodkännande när de tillverkades, och som inte hade registrerats eller tagits i bruk innan giltighetstiden för detta EU-

typgodkännande gick ut.

2.

För färdigbyggda fordon ska möjligheten i punkt 1 endast vara tillämplig i 12 månader från och med den dag då

EU-typgodkännandet upphörde att gälla, och för etappvis färdigbyggda fordon i 18 månader från och med den dagen.

3.

En tillverkare som vill utnyttja punkt 1 ska lämna en begäran om detta till den behöriga myndighet i varje

medlemsstat som berörs av registreringen eller ibruktagandet av de berörda fordonen. I begäran ska det anges av vilka

tekniska eller ekonomiska skäl dessa fordon inte kan uppfylla de nya tekniska kraven.

De berörda medlemsstaterna ska, inom tre månader från mottagandet av begäran, besluta om registrering eller

ibruktagandet ska tillåtas för dessa fordon inom deras territorium, och i så fall hur många sådana fordon.

4.

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att antalet fordon som ska registreras eller ska tas

i bruk inom ramen för det förfarande som anges i denna artikel övervakas effektivt.

Artikel 50

Tillhandahållande på marknaden eller ibruktagande av komponenter och separata tekniska enheter

1.

Komponenter och separata tekniska enheter, även sådana avsedda för eftermarknaden, får endast tillhandahållas på

marknaden eller tas i bruk om de överensstämmer med kraven i de tillämpliga regleringsakter som förtecknas i bilaga II

och är märkta i enlighet med artikel 38.

2.

Punkt 1 ska inte gälla komponenter eller separata tekniska enheter som är särskilt konstruerade eller avsedda för

fordon som inte omfattas av denna förordning.

3.

Medlemsstaterna får tillåta tillhandahållande på marknaden och ibruktagande av komponenter och separata

tekniska enheter som har undantagits enligt artikel 39 eller som är avsedda att monteras på fordon som omfattas av

godkännanden som beviljats enligt artiklarna 41, 42, 44 och 45 och som avser den ifrågavarande komponenten eller

separata tekniska enheten.

14.6.2018

L 151/42

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

69

4.

Medlemsstaterna får också tillåta tillhandahållande på marknaden eller ibruktagande av komponenter och separata

tekniska enheter som ska användas till fordon som inte behövde typgodkännas enligt denna förordning eller direktiv

2007/46/EG då de fordonen tillhandahölls på marknaden, registrerades eller togs i bruk.

5.

Medlemsstaterna får också tillåta tillhandahållande på marknaden eller ibruktagande av ersättningskomponenter

och separata tekniska enheter som ska användas till fordon för vilka typgodkännande beviljades innan de krav som

anges i de tillämpliga regleringsakter som förtecknas i bilaga II trädde i kraft, i enlighet med kraven i den berörda akt

som var tillämplig när dessa typgodkännanden ursprungligen beviljades.

KAPITEL XI

SKYDDSKLAUSULER

Artikel 51

Nationell utvärdering av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som

misstänks utgöra en allvarlig risk eller brista i överensstämmelse

Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter, på grundval av deras egen marknadskontrollverksamhet, eller på

grundval av information från en godkännandemyndighet eller från en tillverkare eller på grundval av klagomål, har

tillräckliga skäl att anta att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet utgör en allvarlig risk för

människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning

eller inte uppfyller kraven i denna förordning, ska de utvärdera fordonet, systemet, komponenten eller den separata

tekniska enheten i fråga med avseende på de relevanta krav som fastställs i denna förordning. De berörda ekonomiska

aktörerna och de berörda godkännandemyndigheterna ska samarbeta fullt ut med marknadskontrollmyndigheterna,

vilket ska inbegripa översändande av resultaten av alla relevanta kontroller eller provningar som utförs i enlighet med

artikel 31.

Artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 ska vara tillämplig på riskbedömningen av fordonet, systemet, komponenten

eller den separata tekniska enheten i fråga.

Artikel 52

Nationella förfaranden för att hantera fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter

som utgör en allvarlig risk eller brister i överensstämmelse

1.

Om en medlemsstats marknadskontrollmyndighet, efter att ha gjort en utvärdering enligt artikel 51, konstaterar att

ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller

säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning, ska den utan dröjsmål

ålägga den berörda ekonomiska aktören att utan dröjsmål vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att säkerställa att

fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga vid utsläppande på marknaden, registrering

eller ibruktagande inte längre utgör en sådan risk.

2.

Om en medlemsstats marknadskontrollmyndighet, efter att ha gjort en utvärdering enligt artikel 51, konstaterar att

ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med denna förordning men

inte utgör en allvarlig risk i den mening som avses i punkt 1 i den här artikeln, ska den utan dröjsmål ålägga den

berörda ekonomiska aktören att inom en rimlig tidsperiod vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att ett fordon, ett

system, en komponent eller en separat teknisk enhet ska vara i överensstämmelse. Tidsperioden ska stå i proportion till

icke-överensstämmelsens grad av allvar för att säkerställa att fordonet, systemet, komponenten eller den separata

tekniska enheten i fråga är i överensstämmelse vid utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande.

Ekonomiska aktörer ska i enlighet med de skyldigheter som fastställs i artiklarna 13–21 säkerställa att alla lämpliga

korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla berörda fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de

har släppt ut på marknaden, registrerat eller för vars ibruktagande i unionen den ansvarar.

3.

Om ekonomiska aktörer inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den relevanta tidsperiod som avses

i punkt 1 eller 2, eller om risken kräver snabba åtgärder, ska de nationella myndigheterna vidta alla lämpliga

provisoriska begränsande åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållande på marknaden, registrering eller

ibruktagande av de berörda fordonen, systemen, komponenterna eller separata tekniska enheterna på sin nationella

marknad, dra tillbaka dem från den marknaden eller återkalla dem.

14.6.2018

L 151/43

Europeiska unionens officiella tidning

SV

70

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på sådana begränsande åtgärder som avses i första stycket

i denna punkt.

4.

Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer en klassificering av den bristande överensstämmelsens

grad av allvar och lämpliga åtgärder som nationella myndigheter ska vidta för att säkerställa en enhetlig tillämpning av

denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

Artikel 53

Korrigerande och begränsande åtgärder på unionsnivå

1.

Den medlemsstat som vidtar korrigerande eller begränsande åtgärder i enlighet med artikel 52 ska utan dröjsmål

underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna med användning av ICSMS. Den ska utan dröjsmål även

informera den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet om sina resultat.

I den information som lämnas ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna

identifiera fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga, dess ursprung, typen av påstådd

bristande överensstämmelse och vilken risk som är aktuell, vilken typ av nationella korrigerande och begränsande

åtgärder som vidtagits och deras varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter.

2.

Den medlemsstat som vidtar korrigerande eller begränsande åtgärder ska också ange huruvida risken eller den

bristande överensstämmelsen beror på något av följande:

a) Fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten uppfyller inte krav som rör personers hälsa

eller säkerhet, miljöskydd eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning.

b) Brister i de tillämpliga regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

3.

Andra medlemsstater än den medlemsstat som vidtar korrigerande eller begränsande åtgärder ska inom en månad

efter den underrättelse som avses i punkt 1 informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla

korrigerande eller begränsande åtgärder som de har vidtagit och om eventuell ytterlig information som de har tillgång

till med avseende på fordonets, systemets, komponentens eller den separata tekniska enhetens bristande

överensstämmelse med kraven och risk samt eventuella invändningar mot den anmälda nationella åtgärden.

4.

En åtgärd ska anses vara berättigad om ingen medlemsstat eller kommissionen inom en månad efter den

underrättelse som avses i punkt 1 har rest invändningar mot den underrättade nationella åtgärden. De andra

medlemsstaterna ska se till att liknande korrigerande eller begränsande åtgärder vidtas utan dröjsmål på deras territorier

med avseende på det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som berörs.

5.

Om en medlemsstat eller kommissionen inom en månad efter den underrättelse som avses i punkt 1 invänder mot

en underrättad nationell åtgärd, eller om kommissionen anser att en underrättad nationell åtgärd strider mot

unionsrätten, ska kommissionen utan dröjsmål samråda med de berörda medlemsstaterna och den eller de ekonomiska

aktörerna i fråga.

På grundval av det samråd som avses i första stycket i denna punkt ska kommissionen anta genomförandeakter i syfte

att besluta om harmoniserade korrigerande eller begränsande åtgärder på unionsnivå. Dessa genomförandeakter ska

antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

Kommissionen ska omedelbart delge den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet som avses i andra stycket.

Medlemsstaterna ska genomföra dessa akter utan dröjsmål och underrätta kommissionen om detta.

Om kommissionen anser att en underrättad nationell åtgärd inte är berättigad ska den berörda medlemsstaten dra

tillbaka eller anpassa åtgärden, i enlighet med det kommissionsbeslut som avses i det andra stycket.

6.

Om kommissionen efter att ha utfört provningar och inspektioner i enlighet med artikel 9 fastställer att en

korrigerande eller begränsande åtgärd är nödvändig på unionsnivå ska den utan dröjsmål samråda med de berörda

medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna.

På grundval av det samråd som avses i första stycket i denna punkt ska kommissionen ska anta genomförandeakter

i syfte att besluta om korrigerande eller begränsande åtgärder på unionsnivå. Dessa genomförandeakter ska antas

i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

14.6.2018

L 151/44

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

71

Kommissionen ska omedelbart delge den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet som avses i det andra stycket.

Medlemsstaterna ska genomföra dessa akter utan dröjsmål och underrätta kommissionen om detta.

7.

Om risken eller den bristande överensstämmelsen tillskrivs brister i de regleringsakter som förtecknas i bilaga II

ska kommissionen föreslå lämpliga åtgärder enligt följande:

a) Om det gäller unionsrättsakter ska kommissionen föreslå nödvändiga ändringar av de berörda akterna.

b) Om det gäller FN-föreskrifter ska kommissionen utarbeta utkast till nödvändiga ändringar av de berörda FN-

föreskrifterna i enlighet med det förfarande som är tillämpligt enligt den reviderade överenskommelsen av år 1958.

8.

Om en korrigerande åtgärd anses vara berättigad i enlighet med denna artikel eller är föremål för de

genomförandeakter som avses i punkt 5 eller 6 ska den åtgärden vara tillgänglig kostnadsfritt för innehavare av

registreringar för berörda fordon. Om reparationer har utförts på registreringsinnehavarens bekostnad innan den

korrigerande åtgärden antogs ska tillverkaren ersätta kostnaden för sådana reparationer upp till kostnaden för de

reparationer som krävs på grund av den korrigerande åtgärden.

Artikel 54

Icke-överensstämmande EU-typgodkännande

1.

Om en godkännandemyndighet finner att ett typgodkännande som har beviljats inte överensstämmer med denna

förordning ska den vägra att erkänna det godkännandet.

2.

Godkännandemyndigheten ska underrätta den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet, de

andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter och kommissionen om dess vägran. Om typgodkännandets bristande

överensstämmelse inom en månad efter underrättelsen bekräftas av den godkännandemyndighet som beviljade EU-

typgodkännandet ska denna godkännandemyndighet återkalla typgodkännandet.

3.

Om den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet inom en månad efter underrättelsen som

avses i punkt 2 reser invändningar ska kommissionen utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna och särskilt med

den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet samt med den berörda ekonomiska aktören.

4.

På grundval av det samråd som avses i punkt 3 i denna artikel ska kommissionen anta genomförandeakter i syfte

att besluta huruvida en vägran att erkänna ett EU-typgodkännande som avses i punkt 1 i denna artikel är berättigad.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

Kommissionen ska omedelbart delge de berörda ekonomiska aktörerna beslutet som avses i första stycket.

Medlemsstaterna ska genomföra dessa akter utan dröjsmål och underrätta kommissionen om detta.

5.

Om kommissionen, efter att ha utfört provningar och inspektioner i enlighet med artikel 9, fastställer att ett

typgodkännande som har beviljats inte överensstämmer med denna förordning ska kommissionen utan dröjsmål

samråda med medlemsstaterna och särskilt med den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet samt med

den berörda ekonomiska aktören.

På grundval av det samråd som avses i första stycket i denna punkt ska kommissionen anta genomförandeakter i syfte

att besluta om vägran att erkänna typgodkännandet som avses i punkt 1 i den här artikeln. Dessa genomförandeakter

ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

6.

Artiklarna 51, 52 och 53 tillämpas på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som omfattas

av ett icke-överensstämmande typgodkännande och som redan har tillhandahållits på marknaden.

Artikel 55

Utsläppande på marknaden och ibruktagande av delar eller utrustning som kan utgöra en allvarlig

risk för nödvändiga systems korrekta funktion

1.

Delar eller utrustning som kan utgöra en allvarlig risk för den korrekta funktionen hos system som är nödvändiga

för ett fordons säkerhet eller dess miljöprestanda får inte släppas ut på marknaden, får inte tas i bruk och ska vara

förbjudna, om de inte har beviljats tillstånd av en godkännandemyndighet i enlighet med artikel 56.

14.6.2018

L 151/45

Europeiska unionens officiella tidning

SV

72

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

2.

Sådana tillstånd ska enbart tillämpas på det begränsade antalet delar eller utrustningar som är uppförda på den

förteckning som avses i punkt 4.

3.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att komplettera

denna förordning genom att fastställa krav för tillstånd förde delar och den utrustning som avses i punkt 1 i den här

artikeln.

Dessa krav får baseras på de regleringsakter som förtecknas i bilaga II eller bestå av en jämförelse mellan delarnas eller

utrustningens miljö- eller säkerhetsprestanda och originaldelarnas eller originalutrustningens miljö- eller säkerhets­

prestanda, beroende på vad som är lämpligt. I vardera fallet ska kraven säkerställa att delarna eller utrustningen inte

försämrar funktionen hos de system som är nödvändiga för fordonets säkerhet eller dess miljöprestanda.

4.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att ändra

bilaga VI för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling genom att fastställa och uppdatera förteckningen

över delar eller utrustning på grundval av en utvärdering av följande:

a) I vilken mån det förekommer en allvarlig risk avseende säkerhet eller miljöprestanda hos fordon som är utrustades

med de aktuella delarna eller den aktuella utrustningen.

b) De potentiella konsekvenserna för konsumenter och eftermarknadstillverkare av ett eventuellt tillstånd för delarna

eller utrustningen enligt artikel 56.1.

5.

Punkt 1 ska inte tillämpas på originaldelar eller originalutrustning eller på delar eller utrustning som hör till ett

system som har typgodkänts i enlighet med någon av de regleringsakter som förtecknas i bilaga II, utom om

typgodkännandet avser andra aspekter än sådana allvarliga risker som avses i punkt 1.

Vid tillämpningen av denna artikel menas med originaldelar eller originalutrustning delar eller utrustning som tillverkas

enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder för montering av fordonet i fråga.

6.

Punkt 1 i den här artikeln får inte tillämpas på delar eller utrustning som är avsedda uteslutande för

tävlingsfordon. Delar eller utrustning som förtecknas i bilaga VI och som används både i tävlingsfordon och i fordon för

trafik på väg får endast göras tillgängliga på marknaden för fordon avsedda för användning på allmän väg, om de

uppfyller kraven som fastställs i de delegerade akter som avses i punkt 3 i den här artikeln och har godkänts av

kommissionen. Kommissionen ska anta genomförandeakter i syfte att besluta om dessa tillstånd ska beviljas eller inte.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

Artikel 56

Kompletterande krav på delar eller utrustningsom kan utgöra en allvarlig risk för nödvändiga

systems korrekta funktion

1.

En tillverkare av delar eller utrustning får ansöka om sådant tillstånd som avses i artikel 55.1 genom att lämna en

ansökan till godkännandemyndigheten tillsammans med en provningsrapport från en teknisk tjänst som intygar att de

delar eller den utrustning för vilka tillstånd söks uppfyller de krav som avses i artikel 55.3. En sådan tillverkare får

endast lämna in en ansökan per typ av del eller utrustning, och endast till en godkännandemyndighet.

2.

Ansökan om tillstånd ska innehålla uppgifter om tillverkaren av delarna eller utrustning, om typ, identifikation

och nummer för delen eller utrustningen, fordonstillverkarens namn, fordonstypen och i förekommande fall

tillverkningsår och annan information som medger identifikation av det fordon som delarna eller utrustningen ska

monteras i.

Godkännandemyndigheten ska tillåta utsläppande på marknaden och ibruktagande av delarna eller utrustningen om den

med beaktande av den provningsrapport som avses i punkt 1 i den här artikeln och annat underlag finner att delarna

eller utrustningen i fråga uppfyller de krav som avses i artikel 55.3.

Godkännandemyndigheten ska utan dröjsmål utfärda ett tillståndsintyg till tillverkaren.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer mallen och numreringssystemet för tillståndsintyget som

avses i tredje stycket i denna punkt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som

avses i artikel 83.2.

3.

Tillverkaren ska utan dröjsmål informera den godkännandemyndighet som utfärdade tillståndet om eventuella

ändringar som påverkar de villkor enligt vilka tillståndet utfärdades. Den godkännandemyndigheten ska besluta om det

är nödvändigt att revidera tillståndet eller utfärda ett nytt och om ytterligare provningar är nödvändiga.

14.6.2018

L 151/46

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

73

Tillverkaren ska säkerställa att delarna eller utrustningen tillverkas och fortsätter att tillverkas enligt de villkor enligt vilka

tillståndet utfärdades.

4.

Innan något tillstånd utfärdas ska godkännandemyndigheten kontrollera att det finns rutiner och förfaranden för

att säkerställa effektiv kontroll av produktionsöverensstämmelsen.

Om godkännandemyndigheten finner att villkoren för utfärdandet av tillståndet inte längre är uppfyllda ska den ålägga

tillverkaren att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att delarna eller utrustningen bringas i överensstämmelse.

Om det är nödvändigt ska den återkalla tillståndet.

5.

På begäran av en annan medlemsstats nationella myndighet ska den godkännandemyndighet som utfärdat

tillståndet, inom en månad från mottagandet av begäran, till den förstnämnda myndigheten översända en kopia av det

utfärdade tillståndsintyget inklusive bilagor via ett gemensamt och säkert system för elektronisk kommunikation. Kopian

får även föreligga i form av en säker elektronisk fil.

6.

En godkännandemyndighet som invänder mot ett tillstånd utfärdat av en annan medlemsstat ska underrätta

kommissionen om skälen för sin invändning. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att lösa oenigheten.

Kommissionen får, bland annat, vid behov och efter samråd med de berörda godkännandemyndigheterna anta

genomförandeakter som kräver återkallelse av tillståndet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det

granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

7.

Till dess att den förteckning som avses i artikel 55.4 har upprättats får medlemsstaterna behålla nationella

bestämmelser avseende vilka delar eller vilken utrustning som kan påverka den korrekta funktionen hos system som är

nödvändiga för fordonets säkerhet eller dess miljöprestanda.

KAPITEL XII

INTERNATIONELLA FÖRESKRIFTER

Artikel 57

FN-föreskrifter som krävs för EU-typgodkännande

1.

FN-föreskrifter eller ändringar av dessa som unionen har röstat för eller som unionen tillämpar och som förtecknas

i bilaga II ska vara en del av de krav som ställs för EU-typgodkännande av fordon, system, komponenter eller separata

tekniska enheter.

2.

Om unionen har röstat för en FN-föreskrift eller ändringar därtill med avseende på helfordonstypgodkännande ska

kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att komplettera denna förordning

genom att göra den FN-föreskriften eller ändringarna därtill obligatorisk eller att ändra denna förordning.

Dessa delegerade akter ska innehålla uppgift om den dag från vilken den FN-föreskriften eller de ändringarna ska vara

obligatoriska och ska, i lämpliga fall, inbegripa övergångsbestämmelser och, om det är tillämpligt för EU-

typgodkännande, första registrering och ibruktagande av fordon eller tillhandahållande på marknaden av system,

komponenter och separata tekniska enheter.

Artikel 58

FN-föreskrifternas likvärdighet vid EU-typgodkännande

1.

De FN-föreskrifter som förtecknas i del II i bilaga II ska erkännas som likvärdiga med motsvarande regleringsakter

i den mån de har samma tillämpningsområde och syfte.

2.

Medlemsstaternas godkännandemyndigheter ska godta typgodkännanden som beviljats i enlighet med de FN-

föreskrifter som avses i punkt 1 samt, i förekommande fall, tillhörande godkännandemärken i stället för motsvarande

typgodkännanden och godkännandemärken som beviljats i enlighet med denna förordning och de regleringsakter som

förtecknas i bilaga II.

KAPITEL XIII

TILLHANDAHÅLLANDE AV TEKNISK INFORMATION

Artikel 59

Information för användare

1.

Tillverkaren får inte tillhandahålla teknisk information om egenskaperna hos en typ av fordon, system,

komponent, separat teknisk enhet, del eller utrustning som föreskrivs i denna förordning, eller i de regleringsakter som

förtecknas i bilaga II, som avviker från uppgifterna i det typgodkännande som beviljats av godkännandemyndigheten.

14.6.2018

L 151/47

Europeiska unionens officiella tidning

SV

74

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

2.

Tillverkaren ska ge användarna tillgång till all relevant information och nödvändiga instruktioner som beskriver

eventuella särskilda villkor eller begränsningar för användningen av fordon, system, komponent, separat teknisk enhet,

del eller utrustning.

3.

Den information som avses i punkt 2 ska tillhandahållas på det eller de officiella språken i den medlemsstat där

fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen ska släppas ut på marknaden,

registreras eller tas i bruk. Informationen ska även lämnas i instruktionsboken.

Artikel 60

Information för tillverkare

1.

Fordonstillverkare ska ge tillverkare av system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning

tillgång till alla uppgifter som är nödvändiga för EU-typgodkännande av system, komponenter eller separata tekniska

enheter eller för att få ett sådant tillstånd som avses i artikel 55.1.

Fordonstillverkare får kräva att tillverkarna av system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning

ingår bindande avtal om att information som inte är allmänt tillgänglig, inklusive information som hänför sig till

immateriella rättigheter, ska hållas konfidentiell.

2.

Tillverkare av system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning ska förse fordonstillverkaren

med all utförlig information om de begränsningar som gäller för deras typgodkännanden och som antingen avses

i artikel 29.3 eller gäller enligt en av de regleringsakter som förtecknas i bilaga II.

KAPITEL XIV

TILLGÅNG TILL OBD-INFORMATION OCH INFORMATION OM REPARATION OCH UNDERHÅLL AV

FORDON

Artikel 61

Tillverkarnas skyldigheter att ge tillgång till OBD-information och information om reparation och

underhåll av fordon

1.

Tillverkarna ska ge oberoende aktörer obegränsad, standardiserad och icke-diskriminerande tillgång till OBD-

information, diagnosutrustning och annan utrustning samt verktyg, inbegripet fullständiga referenser till, och tillgängliga

nedladdningar av, tillämplig programvara, och information om reparation och underhåll av fordon. Informationen ska

presenteras på ett lättillgängligt sätt i form av maskinläsbara, elektroniskt behandlingsbara dataset. Oberoende aktörer

ska ha tillgång till de fjärrdiagnostjänster som används av tillverkarna samt auktoriserade återförsäljare och verkstäder.

Tillverkarna ska tillhandahålla en standardiserad, säker möjlighet för fjärrdiagnos, så att oberoende verkstäder kan

slutföra arbeten som kräver tillgång till fordonets skyddssystem.

2.

Till dess att kommissionen har antagit en relevant standard genom arbetet vid Europeiska standardiseringskommit­

tén (CEN) eller ett jämförbart standardiseringsorgan ska OBD-information och information om reparation och underhåll

av fordon presenteras på ett lättillgängligt sätt som kan behandlas med rimlig ansträngning av oberoende aktörer.

OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas på tillverkarnas

webbplatser i ett standardiserat format, eller om detta inte är möjligt på grund av informationens art i något annat

lämpligt format. När det gäller andra oberoende aktörer än verkstäder ska informationen även presenteras i ett

maskinläsbart format som kan behandlas elektroniskt med allmänt tillgängliga informationstekniska verktyg och

programvaror, och som gör det möjligt för oberoende aktörer att utföra sina uppgifter inom ramen för sin

affärsverksamhet i leveranskedjan på eftermarknaden.

3.

I följande fall ska det emellertid vara tillräckligt att tillverkaren lämnar den begärda informationen snabbt och på

ett lättillgängligt sätt när en oberoende aktör så begär:

a) För fordonstyper som omfattas av ett nationellt typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier som avses

i artikel 42.

14.6.2018

L 151/48

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

75

b) För fordon avsedda för särskilda ändamål.

c) För fordonstyper i kategorierna O

1

och O

2

som inte använder diagnosverktyg eller fysisk eller trådlös kommunikation

med den elektroniska styrenheten eller de elektroniska styrenheterna ombord för diagnos eller omprogrammering av

fordonen.

d) För den sista etappen av typgodkännandet i ett förfarande för etappvis typgodkännande, förutsatt att den sista

etappen enbart rör ett karosseri som inte innehåller elektroniska fordonskontrollsystem och alla elektroniska

fordonskontrollsystem i grundfordonet förblir oförändrade.

4.

Närmare tekniska föreskrifter om krav på tillgång till OBD-information och information om reparation och

underhåll av fordon, särskilt tekniska specifikationer för hur OBD-information och information om reparation och

underhåll av fordon ska tillhandahållas, föreskrivs i bilaga X.

5.

Tillverkarna ska även ge oberoende aktörer och auktoriserade återförsäljare och verkstäder tillgång till utbildnings­

material.

6.

Tillverkaren ska säkerställa att OBD-information om reparation och underhåll av fordonen alltid är tillgänglig,

utom när underhållsarbete måste utföras på informationssystemen.

Tillverkarna ska på sina webbplatser tillgängliggöra efterföljande ändringar och tillägg till OBD-informationen om

reparation och underhåll av fordon samtidigt som dessa ställs till förfogande för auktoriserade verkstäder.

7.

För tillverkning och underhåll av ersättnings- eller servicekomponenter samt diagnosverktyg och provningsut­

rustning som är OBD-kompatibla ska tillverkarna, på ett icke-diskriminerande sätt, tillhandahålla relevant OBD-

information samt information om reparation och underhåll av fordonen till alla berörda företag som tillverkar eller

reparerar komponenter, diagnosverktyg eller provningsutrustning.

8.

För konstruktion, tillverkning och reparation av fordonssystem för alternativbränslefordon ska tillverkarna, på ett

icke-diskriminerande sätt, tillhandahålla relevant OBD-information samt information om reparation och underhåll av

fordonen till alla berörda företag som tillverkar, installerar eller reparerar utrustning för alternativbränslefordon.

9.

Om ett fordons reparations- och underhållsregister lagras i en central databas hos fordonstillverkaren eller för

dennes räkning ska oberoende verkstäder ha kostnadsfri tillgång till detta register och kunna föra in uppgifter om

reparation och underhåll som de utfört.

10.

Detta kapitel ska inte tillämpas på fordon som omfattas av enskilt fordonsgodkännande.

11.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att ändra

bilaga X för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling eller förebygga missbruk genom att uppdatera kraven

om tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon, inbegripet reparations- och

underhållsverksamhet som stöds av trådlösa globala datanät, samt genom att anta och införliva sådana standarder som

avses i punkt 2 i den här artikeln. Kommissionen ska ta hänsyn till aktuell informationsteknik, fordonsteknikens

förutsebara utveckling, befintliga ISO-standarder och möjligheten till en världsomspännande ISO-standard.

Artikel 62

Ansvar när det gäller flera innehavare av typgodkännande

1.

Den tillverkare som är ansvarig för respektive typgodkännande av system, komponenter eller separata tekniska

enheter eller för en viss etapp i ett fordon ska vid kombinerat typgodkännande, typgodkännande i flera steg eller

etappvis typgodkännanden ansvara för att förse både sluttillverkaren och oberoende aktörer med information om

reparation och underhåll av det system, den komponent, den separata tekniska enhet eller den etapp som berörs.

2.

Vid etappvis typgodkännande ska sluttillverkaren ansvara för att ge tillgång till OBD-information och information

om reparation och underhåll av fordon för sin tillverkningsetapp eller sina tillverkningsetapper och ge en länk till

tidigare etapp eller etapper.

14.6.2018

L 151/49

Europeiska unionens officiella tidning

SV

76

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Artikel 63

Avgifter för tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

1.

Tillverkaren får ta ut rimliga och proportionella avgifter för tillgång till information om reparation och underhåll

av fordon, utom de register som avses i artikel 61.10. Dessa avgifter får inte avskräcka från tillgång till sådan

information genom att inte stå i proportion till den utsträckning den oberoende aktören använder sig av den. Nationella

myndigheter, kommissionen och tekniska tjänster ska erbjudas kostnadsfri tillgång till information om reparation och

underhåll av fordon.

2.

Tillverkaren ska tillhandahålla information om reparation och underhåll av fordon, inklusive transaktionstjänster

som omprogrammering eller tekniskt stöd, per timme, dag, månad och år, med avgifter för tillgång till sådan

information som varierar beroende på den tidsperiod för vilken tillgången beviljas.

Som komplement till tidsbaserad tillgång får tillverkare erbjuda transaktionsbaserad tillgång där avgiften tas ut per

transaktion och inte beroende på hur länge tillgången beviljas.

Om tillverkaren erbjuder bägge tillgångssystemen, ska oberoende verkstäder välja tillgångssystem, vilket kan vara

antingen tidsbaserat eller transaktionsbaserat.

Artikel 64

Bevis på att skyldigheter i fråga om OBD-information och om information om reparation och

underhåll efterlevs

1.

En tillverkare som har ansökt om EU-typgodkännande eller nationellt typgodkännande ska förse godkännandemyn­

digheten med bevis på att detta kapitel efterlevs inom sex månader från dagen för typgodkännandet.

2.

Om sådant bevis inte tillhandahålls inom den tid som avses i punkt 1 i den här artikeln ska godkännandemyn­

digheten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 65.

Artikel 65

Efterlevnad av kraven på tillgång till OBD-information och information om reparation och

underhåll av fordonet

1.

En typgodkännandemyndighet får när som helst, på eget initiativ, efter ett klagomål eller på grundval av en teknisk

tjänsts bedömning, kontrollera om en tillverkare efterlever detta kapitel och med tillverkarens intyg om tillgång till

fordonets OBD-information och till information om reparation och underhåll av fordonet som avses i tillägg 1 till

bilaga X.

2.

Om en typgodkännandemyndighet finner att tillverkaren underlåtit att fullgöra sina skyldigheter rörande tillgång

till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska den godkännandemyndighet som

beviljade det aktuella typgodkännandet vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på läget.

Åtgärderna får omfatta återkallelse eller tillfälligt upphävande av typgodkännandet, sanktionsavgifter eller andra åtgärder

som vidtas enligt artikel 84.

3.

Om en oberoende aktör eller en branschorganisation för oberoende aktörer inger ett klagomål till godkännande­

myndigheten om att tillverkaren inte efterlever detta kapitel ska godkännandemyndigheten genomföra en revision av

tillverkarens efterlevnad. Godkännandemyndigheten ska begära att den godkännandemyndighet som beviljade helfordon­

stypgodkännandet undersöker klagomålet och därefter av fordonstillverkaren efterfrågar bevis som visar att det system

som fordonstillverkaren har infört överensstämmer med denna förordning. Resultaten av den undersökningen ska

överlämnas till den nationella godkännandemyndigheten och den oberoende aktören eller branschorganisationen i fråga

inom tre månader efter begäran.

4.

Vid revisionen får godkännandemyndigheten be en teknisk tjänst eller någon annan oberoende expert att

undersöka huruvida skyldigheterna i fråga om tillgång till OBD-information och information om reparation och

underhåll av fordon har iakttagits.

14.6.2018

L 151/50

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

77

Artikel 66

Forum för tillgång till fordonsinformation

1.

Forumet för tillgång till fordonsinformation, som rör tillgång till OBD-information och information om reparation

och underhåll av fordon, inrättat i enlighet med artikel 13.9 i kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (1), ska

också täcka alla fordon som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

Forumet ska bedriva sin verksamhet i enlighet med bilaga X till denna förordning.

2.

Forumet för tillgång till fordonsinformation ska överväga huruvida tillgång till OBD-information och information

om reparation och underhåll av fordon påverkar framstegen med att minska fordonsstölder och lägga fram rekommen­

dationer om förbättring av de krav som rör tillgång till sådan information. Forumet för tillgång till fordonsinformation

ska särskilt ge kommissionen råd om införandet av ett förfarande genom vilket ackrediterade organisationer godkänner

och auktoriserar oberoende aktörer för att dessa ska få tillgång till information om ett fordons skydd.

Kommissionen får besluta att hålla forumet för tillgång till fordonsinformations överläggningar och resultat

konfidentiella.

KAPITEL XV

BEDÖMNING, UTSEENDE, ANMÄLAN OCH ÖVERVAKNING AV TEKNISKA TJÄNSTER

Artikel 67

Typgodkännandemyndighet med ansvar för tekniska tjänster

1.

Den godkännandemyndighet som medlemsstaten utser i enlighet med artikel 6.2 (i detta kapitel kallad typgodkän­

nandemyndigheten), ska ansvara för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av tekniska tjänster, i förekommande

fall inbegripet de tekniska tjänsternas underentreprenörer eller dotterbolag. Typgodkännandemyndigheten får besluta att

bedömningen och övervakningen av tekniska tjänster och, i förekommande fall, av de tekniska tjänsternas underentre­

prenörer eller dotterbolag ska utföras av ett nationellt ackrediteringsorgan.

2.

Typgodkännandemyndigheterna ska omfattas av referentbedömning med avseende på varje verksamhet som de

bedriver i samband med bedömning och övervakning av tekniska tjänster.

Referentbedömningarna ska omfatta de bedömningar av hela verksamheten eller delar av de tekniska tjänsternas

verksamhet som typgodkännandemyndigheterna har utfört i enlighet med artikel 73.4, inklusive bedömningar av

personalens kompetens, provnings- och inspektionsmetodens riktighet samt provningsresultatens riktighet på grundval

av ett fastställt antal regleringsakter som förtecknas i del I i bilaga II.

Verksamheter som rör bedömning och övervakning av tekniska tjänster som enbart hanterar nationella enskilda

godkännanden som har beviljats i enlighet med artikel 45 eller nationella typgodkännanden av fordon som tillverkas

i små serier som har beviljats i enlighet med artikel 42 är undantagna från referentbedömningarna.

Typgodkännandemyndigheternas bedömningar av ackrediterade tekniska tjänster ska vara undantagna från referentbe­

dömningarna.

3.

Typgodkännandemyndigheterna ska inte omfattas av referentbedömningar om de utser alla sina tekniska tjänster

uteslutande på grundval av ackreditering av tekniska tjänster.

4.

Typgodkännandemyndigheten får inte tillhandahålla konsulttjänster på kommersiell eller konkurrensutsatt basis.

5.

Typgodkännandemyndigheten ska ha tillgång till tillräckligt med personal för att kunna utföra de uppgifter som

föreskrivs i denna förordning.

14.6.2018

L 151/51

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon

(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

78

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

6.

Varje medlemsstat ska förse kommissionen, forumet och, andra medlemsstater som så begär, med information om

sina förfaranden för bedömning, utseende och anmälan av tekniska tjänster och för övervakning av tekniska tjänster och

om eventuella ändringar av dem.

Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer mallen för tillhandahållande av information om de av

medlemsstaternas förfaranden som avses i första stycket i denna punkt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet

med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

7.

De typgodkännandemyndigheter som är föremål för referentbedömningar ska inrätta förfaranden för intern

revision i enlighet med tillägg 2 till bilaga III. Sådana interna revisioner ska genomföras minst en gång om året.

Frekvensen för de interna revisionerna får dock minskas om typgodkännandemyndigheten kan visa att dess

ledningssystem införs på ett effektivt sätt och har bevisad stabilitet.

8.

Minst en gång vart femte år ska en typgodkännandemyndighet genomgå en referentbedömning som utförs av en

grupp för referentbedömning bestående av två typgodkännandemyndigheter från andra medlemsstater.

Kommissionen får besluta att delta i gruppen för referentbedömning på grundval av en riskanalys.

Referentbedömningen ska utföras under ansvar av den godkännandemyndigheten som är föremål för bedömningen och

ska omfatta ett besök i lokalerna hos en teknisk tjänst som har valts ut av gruppen för referentbedömning.

De typgodkännandemyndigheter som inte är föremål för referentbedömning i enlighet med punkt 3 får inte delta

i någon av de verksamheter som rör gruppen för referentbedömning.

9.

Med tillbörlig hänsyn till överläggningarna i forumet får kommissionen anta genomförandeakter för att upprätta en

plan för referentbedömning som ska täcka en period på minst fem år och där det fastställs kriterier för

sammansättningen av gruppen för referentbedömning, den metod som används vid bedömningen, tidsplanen,

frekvensen och andra uppgifter som rör bedömningen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det

granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

10.

Referentbedömningarnas resultat ska granskas av forumet. Kommissionen ska göra en sammanfattning av

referentbedömningarnas resultat och offentliggöra dessa.

Artikel 68

Utseende av tekniska tjänster

1.

Beroende på kompetensområde ska typgodkännandemyndigheterna utse tekniska tjänster för en eller flera av

följande verksamhetskategorier:

a) Kategori A: Provningar som avses i denna förordning och i de regleringsakter som förtecknas i bilaga II som de

tekniska tjänsterna kan utföra på deras egna anläggningar.

b) Kategori B: Övervakning av de provningar, inbegripet förberedelse av provningar, som avses i denna förordning och

i de regleringsakter som förtecknas i bilaga II, när sådana provningar utförs på tillverkarens anläggningar eller på en

tredje parts anläggningar.

c) Kategori C: Regelbunden bedömning och övervakning av tillverkarens förfaranden för kontroll av produktionsöver­

ensstämmelse.

d) Kategori D: Övervakning eller genomförande av provningar eller inspektioner för kontroll av produktionsöverens­

stämmelse.

2.

Varje medlemsstat får utse en typgodkännandemyndighet till teknisk tjänst för en eller flera av de kategorier av

verksamheter som avses i punkt 1.

3.

En teknisk tjänst ska inrättas enligt en medlemsstats rätt och vara en juridisk person; undantag gäller dock för en

teknisk tjänst som hör till en typgodkännandemyndighet och för tillverkarens interna ackrediterade tekniska tjänst som

avses i artikel 72.

4.

En teknisk tjänst ska teckna ansvarsförsäkring för sin verksamhet, såvida inte medlemsstaten i enlighet med

nationell rätt tar på sig ett sådant ansvar eller såvida inte medlemsstaten själv är direkt ansvarig för bedömningen av

överensstämmelse.

14.6.2018

L 151/52

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

79

5.

Tekniska tjänster i ett tredjeland, utöver dem som har utsetts i enlighet med artikel 72, får endast utses och får

endast anmälas till kommissionen som teknisk tjänst i den mening som avses i artikel 74 om möjligheten att utse

sådana tekniska tjänster föreskrivs i ett bilateralt avtal mellan unionen och det berörda tredjelandet. Detta ska inte hindra

en teknisk tjänst som är etablerad i enlighet med en medlemsstats rätt i enlighet med punkt 3 i den här artikeln från att

etablera dotterbolag i tredjeländer, förutsatt att dessa dotterbolag står under den utsedda tekniska tjänstens direkta

ledning och kontroll.

Artikel 69

De tekniska tjänsternas oberoende

1.

En teknisk tjänst, inbegripet dess personal, ska vara oberoende och utföra den verksamhet den har utsetts att

utföra med största möjliga yrkesintegritet och erforderlig teknisk kompetens på det specifika område den är verksam

inom och vara fri från påtryckningar och incitament, i synnerhet ekonomiska, som kan påverka dess omdöme eller

resultaten av dess bedömningar, särskilt påtryckningar och incitament från personer eller grupper av personer som

berörs av verksamhetens resultat.

2.

En teknisk tjänst ska vara en fristående organisation eller ett fristående organ som inte är involverat i konstruktion,

tillverkning, leverans eller underhåll av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som den

bedömer, provar eller inspekterar.

En organisation eller ett organ som hör till en branschsammanslutning eller yrkesförening som företräder företag som är

involverade i konstruktion, tillverkning, leverans eller underhåll av de fordon, system, komponenter eller separata

tekniska enheter som organisationen eller organet bedömer, provar eller inspekterar kan anses uppfylla kraven i första

stycket om dess oberoende och frihet från alla intressekonflikter kan styrkas för den berörda medlemsstatens typgodkän­

nandemyndighet.

3.

En teknisk tjänst, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra de verksamheter för vilka de

utsetts i enlighet med artikel 68.1 får inte konstruera, tillverka, leverera eller underhålla de fordon, system, komponenter

eller separata tekniska enheter som de bedömer och inte heller företräda parter som är involverade i sådana

verksamheter. Detta ska inte hindra användning av sådana fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter

som är nödvändig för den tekniska tjänstens verksamhet eller användning av sådana fordon, system, komponenter eller

separata tekniska enheter för personligt bruk.

4.

En teknisk tjänst ska se till att dess dotterbolags eller underentreprenörers verksamhet inte påverkar konfidenti­

aliteten, objektiviteten eller opartiskheten inom de verksamhetskategorier som tjänsten har utsetts att utföra.

5.

Personalen vid en teknisk tjänst ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet

av de uppgifter som följer av denna förordning, utom gentemot typgodkännandemyndigheten och, i relevanta fall det

nationella ackrediteringsorganet, eller när det krävs enligt unionsrätten eller nationell rätt.

Artikel 70

De tekniska tjänsternas kompetens

1.

En teknisk tjänst ska kunna genomföra all den verksamhet för vilken den ansöker om att bli utsedd i enlighet med

artikel 68.1. Den ska visa för typgodkännandemyndigheten eller det nationella ackrediteringsorgan som utför

bedömningen eller övervakningen av denna tekniska tjänst att den uppfyller samtliga följande villkor:

a) Dess personal har lämpliga färdigheter, särskild teknisk kunskap, yrkesutbildning samt tillräcklig och lämplig

erfarenhet för att utföra den verksamhet för vilken den ansöker om att bli utsedd.

b) Den har beskrivningar av de förfaranden som är relevanta för utövandet av den verksamhet för vilken den ansöker

om att bli utsedd för, med vederbörlig hänsyn tagen till den tekniska komplexiteten hos fordonet, systemet,

komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga och produktionsprocessens omfattning eller seriemässiga

karaktär. Den tekniska tjänsten ska visa att dessa förfaranden är öppna och reproducerbara.

c) Den har nödvändiga medel för att utföra uppgifterna relaterade till de verksamhetskategorier för vilka den ansöker

om att bli utsedd för, och den har tillgång till den utrustning eller de hjälpmedel som är nödvändiga.

14.6.2018

L 151/53

Europeiska unionens officiella tidning

SV

80

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

2.

En teknisk tjänst ska också visa att den har lämpliga färdigheter, särskild teknisk kunskap och styrkt erfarenhet att

utföra provningar och inspektioner för bedömning av huruvida fordon, system, komponenter och separata tekniska

enheter överensstämmer med denna förordning och ska visa dess överensstämmelse med de standarder som förtecknas

i tillägg 1 till bilaga III. De standarder som förtecknas i tillägg 1 till bilaga III gäller dock inte den sista etappen i ett

nationellt förfarande i etapper enligt vad som avses i artikel 47.1.

3.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 för att ändra bilaga III vad

gäller kraven för bedömningen av de tekniska tjänsterna.

Artikel 71

Dotterbolag och underentreprenörer till tekniska tjänster

1.

En teknisk tjänst får med sin utseende typgodkännandemyndighets medgivande lägga ut vissa av de verksamhetska­

tegorier för vilka den utsetts i enlighet med artikel 68.1 på entreprenad eller låta den verksamheten utföras av ett

dotterbolag.

2.

Om en teknisk tjänst lägger ut specifika uppgifter inom de verksamhetskategorier som den utsetts för på

entreprenad eller har ett dotterbolag som utför dessa uppgifter ska den säkerställa att underentreprenören eller

dotterbolaget uppfyller kraven som fastställs i artiklarna 68, 69 och 70 och informera typgodkännandemyndigheten om

detta.

3.

De tekniska tjänsterna ska ta det fulla ansvaret för alla uppgifter som utförs av deras underentreprenörer eller

dotterbolag, oavsett var de är etablerade.

4.

De tekniska tjänsterna ska se till att den utseende typgodkännandemyndigheten har tillgång till de relevanta

handlingarna rörande den bedömning som typgodkännandemyndigheten utför eller den ackreditering som det nationella

ackrediteringsorganet utför av underentreprenören eller dotterbolaget och de uppgifter som de har utfört.

Artikel 72

Tillverkarens interna tekniska tjänst

1.

En intern teknisk tjänst hos en tillverkare får utses till teknisk tjänst förverksamhet enligt kategori A som avses

i artikel 68.1 a men bara med avseende på de regleringsakter som förtecknas i bilaga VII. En intern teknisk tjänst ska

utgöra en separat och urskiljbar del av tillverkarens företag och får inte medverka i konstruktion, tillverkning, leverans

eller underhåll av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som den bedömer.

2.

En intern teknisk tjänst som avses i punkt 1 ska uppfylla följande krav:

a) Den är ackrediterad av ett nationellt ackrediteringsorgan och uppfyller kraven som fastställs i tillägg 1 och 2 till

bilaga III.

b) Den interna tekniska tjänsten, inbegripet dess personal, är organisatoriskt åtskild och har rapporteringsmetoder inom

det tillverkarföretag som den ingår i som säkerställer att den är opartisk samt styrker detta för den berörda

typgodkännandemyndigheten och för det nationella ackrediteringsorganet.

c) Varken den interna tekniska tjänsten eller dess personal deltar i någon verksamhet som kan påverka dess oberoende

eller integritet i samband med den verksamhet för vilken den utsetts.

d) Den tillhandahåller sina tjänster endast till det tillverkarföretag som den ingår i.

3.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 82 med avseende på att ändra

bilaga VII för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling genom att uppdatera förteckningen över

regleringsakter och begränsningar i dessa regleringsakter.

Artikel 73

Bedömning och utseende av tekniska tjänster

1.

Den sökande tekniska tjänsten ska lämna in en formell ansökan till typgodkännandemyndigheten i den

medlemsstat där den ansöker om att utses i enlighet med punkt 4 i tillägg 2 till bilaga III. De verksamhetskategorier för

vilka den tekniska tjänsten ansöker om att utses ska anges i ansökan.

14.6.2018

L 151/54

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

81

2.

Innan en typgodkännandemyndighet utser en teknisk tjänst ska typgodkännandemyndigheten eller det nationella

ackrediteringsorganet bedöma den på grundval av en checklista för bedömning som åtminstone omfattar de krav som

fastställs i tillägg 2 till bilaga III. Bedömningen ska omfatta en bedömning på plats av den sökande tekniska tjänstens

lokaler och i förekommande fall en bedömning av alla dotterbolag eller underentreprenörer oavsett om de befinner sig

i eller utanför unionen.

3.

I fall där bedömningen utförs av ett nationellt ackrediteringsorgan ska den sökande tekniska tjänsten tillhandahålla

typgodkännandemyndigheten ett giltigt ackrediteringsintyg och motsvarande bedömningsrapport som intygar att den

tekniska tjänsten uppfyller kraven som fastställs i tillägg 2 till bilaga III för de verksamhetskategorier för vilka den

sökande tekniska tjänsten ansöker om att utses.

4.

I fall där bedömningen utförs av typgodkännandemyndigheten ska typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat

där den sökande tekniska tjänsten har ansökt om att utses formellt tillsätta en gemensam bedömningsgrupp som ska

bestå av företrädare för minst två andra medlemsstaters typgodkännandemyndigheter och en företrädare för

kommissionen.

Om den tekniska tjänsten ansöker om att utses i en annan medlemsstat än i den medlemsstat där den är etablerad ska

en av de företrädare för den gemensamma bedömningsgruppen vara från typgodkännandemyndigheten i dess

etableringsmedlemsstat, såvida inte den typgodkännandemyndigheten beslutar att inte delta i den gemensamma

bedömningsgruppen.

Den gemensamma bedömningsgruppen ska delta i bedömningen av den sökande tekniska tjänsten, inbegripet

i bedömningen på plats. Den utseende typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska

tjänsten har ansökt om att utses ska ge den gemensamma bedömningsgruppen allt nödvändigt stöd och i god tid ge

tillgång till all dokumentation som krävs för att bedöma den sökande tekniska tjänsten.

5.

I fall där bedömningen av sådana tekniska tjänster som ansöker om att utföra provningar uteslutande för nationellt

enskilt fordonsgodkännande i enlighet med artikel 45 utförs av den utseende typgodkännandemyndigheten ska

typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten har ansökt om att utses vara

undantagen från skyldigheten att tillsätta en gemensam bedömningsgrupp. De tekniska tjänster som endast kontrollerar

att komponenter i kategorierna O

1

och O

2

är korrekt installerade ska också vara undantagna från bedömning.

6.

Om den tekniska tjänsten har ansökt om att utses av en eller flera typgodkännandemyndigheter från andra

medlemsstater än den medlemsstat där den är etablerad i enlighet med artikel 74.2 ska bara en bedömning utföras,

under förutsättning att hela räckvidden för utseendet av den tekniska tjänsten omfattas av den bedömningen.

7.

Den gemensamma bedömningsgruppen ska under bedömningen ta upp resultat som tyder på att den sökande

tekniska tjänsten inte överensstämmer med kraven som fastställs i artiklarna 68–72, artiklarna 80 och 81 samt tillägg 2

till bilaga III. Dessa resultat ska diskuteras i den gemensamma bedömningsgruppen.

8.

Den gemensamma bedömningsgruppen ska efter bedömningen på plats utfärda en rapport om i vilken omfattning

den sökande tekniska tjänsten uppfyller kraven som fastställs i artiklarna 68–72, artiklarna 80 och 81 samt i tillägg 2

till bilaga III.

9.

Den rapport som avses i punkt 8 ska innehålla en sammanfattning om fastställd bristande överensstämmelse, med

en rekommendation om huruvida sökanden kan utses till teknisk tjänst.

10.

Typgodkännandemyndigheten ska till kommissionen överlämna uppgifter om namnen på och sakkunskapen hos

sina företrädare som ska delta i varje gemensam bedömningsgrupp.

11.

Typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten har begärt att bli utsedd ska

i enlighet med förfarandena som fastställs i tillägg 2 till bilaga III översända rapporten om bedömningsresultatet till

kommissionen och, på begäran, till de andra medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter. Denna rapport ska

inbegripa dokumentunderlag för den tekniska tjänstens kompetens och de arrangemang som typgodkännandemyn­

digheten har infört för att se till att den tekniska tjänsten övervakas regelbundet.

12.

De andra medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter och kommissionen får se över bedömningsrapporten

och dokumentunderlaget, ställa frågor, lämna synpunkter och begära ytterligare dokumentunderlag inom en månad från

dagen för mottagandet av bedömningsrapporten och dokumentunderlaget.

13.

Typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten har ansökt om att utses ska

svara på frågorna, synpunkterna och begäran om ytterligare dokumentunderlag inom fyra veckor efter mottagandet av

dem.

14.6.2018

L 151/55

Europeiska unionens officiella tidning

SV

82

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

14.

Inom fyra veckor efter mottagandet av det svar som avses i punkt 13 får de andra medlemsstaternas typgodkän­

nandemyndigheter eller kommissionen enskilt eller gemensamt rikta rekommendationer till typgodkännandemyn­

digheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten har ansökt om att utses. Den typgodkännandemyn­

digheten ska beakta rekommendationerna när den fattar beslut om utseende av den tekniska tjänsten. Om den

typgodkännandemyndigheten beslutar att inte följa de andra medlemsstaternas eller kommissionens rekommendationer

ska den motivera det inom två veckor efter att ha fattat beslutet.

15.

Ett utseende av en teknisk tjänst ska begränsas till att gälla i fem år.

16.

En typgodkännandemyndighet som avser att utses till teknisk tjänst i enlighet med artikel 68.2 ska visa att den

uppfyller denna förordning genom en bedömning utförd av oberoende inspektörer. Dessa inspektörer kan komma från

samma organisation under förutsättning att de är oberoende i förhållande till den personal som utför den verksamhet

som är föremål för bedömning och under förutsättning att de uppfyller kraven i tillägg 2 till bilaga III.

Artikel 74

Anmälan till kommissionen om utseende av tekniska tjänster

1.

Typgodkännandemyndigheterna ska till kommissionen anmäla namn, adress inklusive elektronisk adress, ansvariga

personer och verksamhetskategori för varje teknisk tjänst som de har utsett. I anmälan ska de tydligt ange utseendets

räckvidd, verksamheter rörande bedömning av överensstämmelse, överensstämmelseförfaranden, typer av fordon,

system, komponenter och separata tekniska enheter, och vilka av de områden som förtecknas i bilaga II som de tekniska

tjänsterna har utsetts för, samt eventuella underentreprenörer och dotterbolag till de tekniska tjänsterna, och eventuellt

senare ändringar av någon dessa uppgifter.

En sådan anmälning ska göras innan den berörda utsedda tekniska tjänsten bedriver någon verksamhet som avses

i artikel 68.1.

2.

En teknisk tjänst får utses av en eller fler typgodkännandemyndigheter i andramedlemsstater än den där den är

etablerad, under förutsättning att hela räckvidden för detta utseende av typgodkännandemyndigheten omfattas av en

ackreditering utfärdad i enlighet med artikel 73.3 eller av en bedömning som har utförts i enlighet med artikel 73.4.

3.

Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra, och hålla uppdaterad, en förteckning med kontaktuppgifter om

de utsedda tekniska tjänster, de av deras underentreprenörer och de av deras dotterbolag som anmälts i enlighet med

denna artikel.

Artikel 75

Ändringar och förnyelse av utseenden av tekniska tjänster

1.

Om den typgodkännandemyndigheten har konstaterat eller informerats om att en teknisk tjänst inte längre

uppfyller de krav som anges i denna förordning ska den typgodkännandemyndigheten begränsa eller återkalla utseendet

tillfälligt eller slutgiltigt, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven är.

Typgodkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaternas typgodkännan­

demyndigheter om ett utseende begränsas, tillfälligt återkallas, eller slutgiltigt återkallas.

Kommissionen ska på motsvarande sätt uppdatera förteckningen som avses i artikel 74.3.

2.

I händelse av begränsning eller tillfällig eller slutgiltig återkallelse av utseendet eller om den tekniska tjänsten har

upphört med verksamheten, ska typgodkännandemyndigheten hålla den tekniska tjänstens akter tillgängliga för

godkännandemyndigheterna eller marknadskontrollmyndigheterna eller överföra dessa akter till en annan teknisk tjänst

som ska väljas av tillverkaren enligt överenskommelse med den tekniska tjänsten.

3.

Typgodkännandemyndigheten ska inom tre månader efter den underrättelse som avses i andra stycket i punkt 1

bedöma huruvida den tekniska tjänstens bristande överensstämmelse påverkar EU-typgodkännandeintyg som utfärdats

på grundval av inspektions- och provningsrapporter från den tekniska tjänst som ändringen av utseendet avser och

meddela de övriga typgodkännandemyndigheterna och kommissionen detta.

Inom två månader efter anmälan av ändringen av utseendet ska typgodkännandemyndigheten lämna en rapport om sina

resultat i fråga om bristande överensstämmelse till kommissionen och de andra typgodkännandemyndigheterna. Om så

krävs för att säkerställa säkerheten hos fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan släppts ut

på marknaden ska den utseende typgodkännandemyndigheten uppdra åt de berörda typgodkännandemyndigheterna att

inom rimlig tid tillfälligt eller slutgiltigt återkalla eventuella otillbörligt utfärdade EU-typgodkännandeintyg.

14.6.2018

L 151/56

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

83

4.

Om utseendet av en teknisk tjänst har begränsats, återkallats tillfälligt eller återkallats slutgiltigt ska de EU-

typgodkännandeintyg som utfärdats på grundval av inspektions- och provningsrapporter från dessa tekniska tjänster

förbli giltiga såvida inte dessa typgodkännanden upphör att gälla i enlighet med artikel 35.2 f.

5.

Utökningar av räckvidden för utseendet av den tekniska tjänsten som leder till fastställande av ytterligare en

kategori av verksamheter enligt artikel 68.1 ska bedömas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 73.

Utökningar av räckvidden för utseendet av en teknisk tjänst endast för de regleringsakter som avses i bilaga II får

genomföras i enlighet med de förfaranden som fastställs i tillägg 2 till bilaga III och med förbehåll för sådan anmälan

som avses i artikel 74.

6.

Utseendet av en teknisk tjänst får förlängas endast efter det att typgodkännandemyndigheten har kontrollerat att

den tekniska tjänsten fortsätter att uppfylla kraven i denna förordning. Bedömningen ska utföras i enlighet med

förfarandet som fastställs i artikel 73.

Artikel 76

Övervakning av tekniska tjänster

1.

Den utseende typgodkännandemyndigheten ska löpande övervaka de tekniska tjänsterna för att säkerställa att

kraven som fastställs i artiklarna 68–72, 80 och 81 samt tillägg 2 till bilaga III följs.

Det första stycket i denna punkt får inte tillämpas på verksamhet hos sådana tekniska tjänster som övervakas av ackredi­

teringsorgan i enlighet med artikel 67.1 för att säkerställa att kraven som fastställs i artiklarna 68–72, 80 och 81 samt

tillägg 2 till bilaga III följs.

De tekniska tjänsterna ska på begäran överlämna all relevant information och alla relevanta dokument som krävs för att

den utseende typgodkännandemyndigheten eller det nationella ackrediteringsorganet ska kunna kontrollera att de kraven

följs.

De tekniska tjänsterna ska utan dröjsmål underrätta den utseende typgodkännandemyndigheten eller det nationella

ackrediteringsorganet om alla förändringar, särskilt i fråga om deras personal, anläggningar, dotterbolag eller underentre­

prenörer, som kan påverka överensstämmelsen med kraven i artiklarna 68–72, 80 och 81 samt tillägg 2 till bilaga III,

eller deras förmåga att göra överensstämmelsebedömningar av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska

enheter som de utsetts för.

2.

De tekniska tjänsterna ska utan dröjsmål besvara en begäran från en typgodkännandemyndighet eller från

kommissionen rörande överensstämmelsebedömningar som de utfört.

3.

Den utseende typgodkännandemyndigheten ska säkerställa att den tekniska tjänsten fullgör den skyldighet som

föreskrivs i punkt 2 i denna artikel, utom om det finns skälig grund att inte göra det.

Om den typgodkännandemyndigheten erkänner en skälig grund ska den underrätta kommissionen om detta.

Kommissionen ska utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna. På grundval av detta samråd ska kommissionen anta

genomförandeakter i syfte att besluta huruvida den skäliga grunden är motiverad eller inte. Dessa genomförandeakter

ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

Den tekniska tjänsten och den utseende typgodkännandemyndigheten får begära att all information som har lämnats till

en annan medlemsstats typgodkännandemyndighet eller till kommissionen ska behandlas med konfidentialitet.

4.

Minst var trettionde månad ska den utseende typgodkännandemyndigheten bedöma huruvida samtliga tekniska

tjänster under dess ansvar fortfarande uppfyller kraven i artiklarna 68–72, 80 och 81 samt tillägg 2 till bilaga III. Den

bedömningen ska inbegripa en bedömning på plats hos varje teknisk tjänst under dess ansvar.

Inom två månader efter färdigställandet av bedömningen av den tekniska tjänsten ska varje medlemsstat rapportera till

kommissionen och de andra medlemsstaterna om denna övervakning. Dessa rapporter ska innehålla en sammanfattning

av bedömningen, vilken ska offentliggöras.

14.6.2018

L 151/57

Europeiska unionens officiella tidning

SV

84

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Artikel 77

Ifrågasättande av de tekniska tjänsternas kompetens

1.

Kommissionen ska i samarbete med typgodkännandemyndigheten i den berörda medlemsstaten undersöka alla fall

där den gjorts uppmärksam på farhågor om en teknisk tjänsts kompetens eller en teknisk tjänsts fortvariga uppfyllelse

av de krav och ansvar som gäller för den enligt denna förordning. Kommissionen får också inleda en sådan

undersökning på eget initiativ.

Kommissionen ska undersöka den tekniska tjänstens ansvar om det har visats, eller om det finns skälig grund att anta

att ett typgodkännande har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter, att provningsresultaten har förfalskats eller att

uppgifter eller tekniska specifikationer som skulle ha lett till avslag på ansökan om typgodkännande har undanhållits.

2.

Kommissionen ska samråda med den utseende typgodkännandemyndigheten som ett led i sådana undersökningar

som avses i punkt 1. Den typgodkännandemyndigheten ska på begäran förse kommissionen med all relevant

information om den berörda tekniska tjänstens resultat och uppfyllelse av kraven på oberoende och kompetens.

3.

Kommissionen ska se till att all känslig information som erhållits i samband med undersökningarna behandlas

konfidentiellt.

4.

Om kommissionen finner att en teknisk tjänst inte uppfyller eller inte längre uppfyller kraven för utseende eller att

den är ansvarig för någon av de omständigheter som avses i punkt 1, ska den underrätta den utseende typgodkännande­

myndighetens medlemsstat om detta.

Kommissionen ska ålägga den medlemsstaten att vidta begränsande åtgärder, inbegripet begränsning, tillfälligt

återkallande eller slutgiltigt återkallande av utseendet om så krävs.

Om en medlemsstat underlåter att vidta nödvändiga begränsande åtgärder får kommissionen anta genomförandeakter

i syfte att begränsa, tillfälligt, återkalla eller slutgiltigt återkalla utseendet av den berörda tekniska tjänsten. Dessa

genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2. Kommissionen ska

underrätta den berörda medlemsstaten om dessa genomförandeakter och ska uppdatera de offentliga uppgifter som avses

i artikel 74.3 i enlighet med detta.

Artikel 78

Informationsutbyte om bedömning, utseende och övervakning av tekniska tjänster

1.

Typgodkännandemyndigheterna ska samråda med varandra och med kommissionen om frågor av generell

betydelse för tillämpningen av kraven i denna förordning som rör bedömning, utseende och övervakning av tekniska

tjänster.

2.

Typgodkännandemyndigheterna ska till varandra och kommissionen överlämna en mall för checklistan för

bedömningar i enlighet med artikel 73.2 senast den 5 juli 2020 och därefter alla senare ändringar av den checklistan till

dess att kommissionen antagit en harmoniserad checklista för bedömningar. Kommissionen ges befogenhet att anta

genomförandeakter med avseende på att fastställa en mall för denna harmoniserade checklista för bedömningar. Dessa

genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 83.2.

3.

Om de bedömningsrapporter som avses i artikel 73.8 visar att typgodkännandemyndigheternas praxis skiljer sig åt

får medlemsstaterna eller kommissionen begära ett informationsutbyte.

Informationsutbytet ska samordnas av forumet.

Artikel 79

Samarbete med nationella ackrediteringsorgan

1.

Om utseendet av en teknisk tjänst bygger på ackreditering i den mening som avses i förordning (EG) nr 765/2008

ska det nationella ackrediteringsorganet och typgodkännandemyndigheten samarbeta fullt ut och utbyta relevant

information i överensstämmelse med förordning (EG) nr 765/2008, inbegripet tillbudsrapporter och annan information

som rör frågor under den tekniska tjänstens kontroll, om informationen är relevant för bedömningen av den tekniska

tjänstens resultat.

2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den tekniska tjänsten är

etablerad håller det nationella ackrediteringsorgan som ansvarar för en viss teknisk tjänsts ackreditering underrättad om

eventuella resultat som är av relevans för ackrediteringen. Det nationella ackrediteringsorganet ska underrätta typgodkän­

nandemyndigheten i den medlemsstat i vilken den tekniska tjänsten är etablerad om sina resultat.

14.6.2018

L 151/58

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

85

Artikel 80

Krav på de tekniska tjänsternas verksamhet

1.

Tekniska tjänster ska genomföra den verksamhet för vilken de har utsetts i enlighet med artikel 68.1.

2.

Vid alla tidpunkter ska de tekniska tjänsterna

a) låta den utseende typgodkännandemyndigheten bevittna den tekniska tjänstens verksamhet under provningen för

typgodkännande, och.

b) på begäran förse den utseende typgodkännandemyndigheten med information om de verksamhetskategorier de

utsetts för.

3.

Om en teknisk tjänst konstaterar att en tillverkare inte följer kraven i denna förordning, ska den rapportera denna

icke-överensstämmelse till typgodkännandemyndigheten så att den typgodkännandemyndigheten kan ålägga tillverkaren

att vidta lämpliga korrigerande åtgärder. Typgodkännandemyndigheten ska vägra att utfärda typgodkännandeintyg om

dessa lämpliga korrigerande åtgärder inte har vidtagits.

Artikel 81

Informationskrav för de tekniska tjänsterna

1.

De tekniska tjänsterna ska underrätta den utseende typgodkännandemyndigheten om följande:

a) Varje upptäckt bristande överensstämmelse som kan föranleda att ett intyg om typgodkännande måste avslås,

begränsas eller återkallas tillfälligt eller slutgiltigt.

b) Alla omständigheter som inverkar på utseendets räckvidd och villkor.

c) Varje begäran från marknadskontrollmyndigheterna om information om deras verksamheter.

2.

På den utseende typgodkännandemyndighetens begäran ska de tekniska tjänsterna tillhandahålla information om

verksamheterna inom ramen för deras utseende, eller om all annan verksamhet som de har utfört, inklusive gränsöver­

skridande verksamhet och underentreprenad.

KAPITEL XVI

DELEGERADE BEFOGENHETER OCH GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER

Artikel 82

Utövande av delegeringen

1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna

artikel.

2.

Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 5.3, 26.3, 30.8, 31.8, 41.5, 44.7, 55.3, 55.4,

57.2, 61.11, 70.3, 72.3 och 85.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 4 juli 2018.

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på

fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte

Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.

Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 5.3, 26.3, 30.8, 31.8, 41.5, 44.7, 55.3, 55.4, 57.2, 61.11,

70.3, 72.3 och 85.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att

delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte

giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.

Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat

i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

14.6.2018

L 151/59

Europeiska unionens officiella tidning

SV

86

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

5.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.

En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 5.3, 26.3, 30.8, 31.8, 41.5, 44.7, 55.3, 55.4, 57.2, 61.11, 70.3,

72.3 och 85.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte

kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 83

Kommittéförfarande

1.

Kommissionen ska biträdas av tekniska kommittén för motorfordon. Denna kommitté ska vara en kommitté i den

mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4

tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

KAPITEL XVII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 84

Sanktioner

1.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för ekonomiska aktörers och tekniska tjänsters överträdelser av

denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva,

proportionella och avskräckande. Dessa sanktioner ska särskilt stå i proportion till allvaret av förekomsten av bristande

överensstämmelse och antalet icke överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som

tillhandahålls på marknaden i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska senast den 1 september 2020 anmäla

dessa regler och åtgärder till kommissionen och ska utan dröjsmål underrätta den om alla senare ändringar som berör

dem.

2.

De typer av överträdelser av ekonomiska aktörer och tekniska tjänster som ska beläggas med sanktioner ska

åtminstone vara följande:

a) Lämnande av falska uppgifter under godkännandeförfarandet eller korrigerande eller begränsande åtgärder som åläggs

i enlighet med kapitel XI.

b) Förfalskning av provningsresultat för typgodkännande eller marknadskontroll.

c) Undanhållande av uppgifter eller tekniska specifikationer som kan leda till återkallelse av fordon, system,

komponenter och separata tekniska enheter eller till att EU-typgodkännandeintyg återkallas eller inte utfärdas.

d) De tekniska tjänsternas bristande överensstämmelse med de krav som ligger till grund för att de utsågs.

3.

Förutom de typer av överträdelser som anges i punkt 2 ska de typer av överträdelser av ekonomiska aktörer som

också är belagda med sanktioner vara åtminstone följande:

a) Vägran att ge tillgång till information.

b) Tillhandahållande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter på marknaden vilka omfattas av

kraven på godkännande, utan något sådant godkännande eller med förfalskade handlingar, intyg om

överensstämmelse, obligatoriska skyltar eller godkännandemärken i denna avsikt.

4.

Medlemsstaterna ska varje år rapportera till kommissionen om de sanktioner de påfört under det föregående året.

Om inga sanktioner har påförts ett visst år ska medlemsstaterna inte vara förpliktigade att rapportera till kommissionen.

5.

Kommissionen ska varje år utarbeta en sammanfattande rapport om de sanktioner som medlemsstaterna har

påfört. Den rapporten får innehålla rekommendationer till medlemsstaterna och ska lämnas in till forumet.

14.6.2018

L 151/60

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

87

Artikel 85

Administrativa sanktionsavgifter för att stödja korrigerande och begränsande åtgärder på

unionsnivå

1.

När kommissionen fattar beslut i enlighet med artikel 53 får den påföra den berörda ekonomiska aktören

administrativa sanktionsavgifter om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte överensstämmer

med kraven i denna förordning. De administrativa sanktionsavgifterna ska vara effektiva, proportionella och

avskräckande. De administrativa sanktionsgifterna ska särskilt stå i proportion till antalet icke-överensstämmande fordon

som registreras på unionsmarknaden eller antalet icke-överensstämmande system, komponenter eller separata tekniska

enheter som tillhandahålls på unionsmarknaden.

De administrativa sanktionsavgifter som kommissionen påför får inte läggas till de sanktioner som medlemsstaterna

påför i enlighet med artikel 84 för samma överträdelse. De administrativa sanktionsavgifter som kommissionen påför får

inte överstiga 30 000 EUR per icke-överensstämmande fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet.

Kommissionen får inte inleda, på nytt inleda eller fortsätta förfaranden enligt denna artikel mot ekonomiska aktörer vid

överträdelser av denna förordning som de berörda ekonomiska aktörerna redan har bötfällts för eller som de har frikänts

från ansvar för i enlighet med artikel 84 genom ett tidigare beslut som inte längre kan överklagas.

2.

Kommissionen ska på grundval av principerna i punkt 3 i den här artikeln anta delegerade akter i enlighet med

artikel 82, som kompletterar denna förordning genom att fastställa förfarandet för, samt metoder för beräkning och

uppbörd av, de administrativa sanktionsavgifter som avses i punkt 1 i den här artikeln.

3.

De delegerade akter som avses i punkt 2 ska iaktta följande principer:

a) Kommissionens förfarande ska iaktta rätten till god förvaltning, och i synnerhet rätten att yttra sig och rätten att få

tillgång till akten, med förbehåll för berättigade intressen vad avser konfidentialitet och affärshemligheter,

b) Vid beräkningen av lämplig administrativ sanktionsavgift ska kommissionen vägledas av principerna om effektivitet,

proportionalitet och avskräckande effekt och i relevanta fall överväga hur allvarlig överträdelsen är och vilka

verkningar den har, huruvida den ekonomiska aktören handlat i god tro, den noggrannhet och samarbetsvilja som

den ekonomiska aktören visat, huruvida överträdelsen upprepats, hur ofta den begåtts eller hur länge den varat samt

tidigare påföljder mot samma ekonomiska aktör.

c) Administrativa sanktionsavgifter ska drivas in utan onödig fördröjning genom att tidsfrister fastställs för erläggande,

inbegripet möjligheten att på lämpligt sätt dela upp betalningar i flera delbetalningar och etapper.

4.

De administrativa sanktionsavgifternas belopp ska betraktas som inkomster i unionens allmänna budget.

Artikel 86

Ändringar av förordning (EG) nr 715/2007

1.

Förordning (EG) nr 715/2007 ska ändras på följande sätt:

1. Titeln ska ersättas med följande:

”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av

motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6)”

2. Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2.

Därutöver fastställs i denna förordning bestämmelser om överensstämmelse för fordon i drift, hållbarheten hos

utsläppsbegränsande anordningar, system för omborddiagnos (OBD) samt mätningen av bränsleförbrukning.”

3. Artikel 3.14 och 3.15 ska utgå.

4. Kapitel III ska utgå.

5. Artikel 13.2 e ska utgå.

2.

Hänvisningar till de strukna bestämmelserna i förordning (EG) nr 715/2007 ska tolkas som hänvisningar till den

här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i punkt 1 i bilaga XI till den här förordningen.

14.6.2018

L 151/61

Europeiska unionens officiella tidning

SV

88

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Artikel 87

Ändringar av förordning (EG) nr 595/2009

1.

Förordning (EG) nr 595/2009 ska ändras på följande sätt:

1. Titeln ska ersättas med följande:

”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av

motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om ändring av förordning (EG)

nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG samt om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och

2005/78/EG”.

2. Artikel 1 andra stycket ska ersättas med följande:

”Därutöver fastställs i denna förordning regler om överensstämmelse för fordon och motorer i drift, hållbarheten hos

utsläppsbegränsande anordningar, system för omborddiagnos (OBD) samt mätningen av bränsleförbrukning och

koldioxidutsläpp.”

3. Artikel 3.11 och 3.13 ska utgå.

4. Artikel 6 ska utgå.

5. Artikel 11.2 e ska utgå.

2.

Hänvisningar till de strukna bestämmelserna i förordning (EG) nr 595/2009 ska anses som hänvisningar till den

här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i punkt 2 i bilaga XI till den här förordningen.

Artikel 88

Upphävande av direktiv 2007/46/EG

Direktiv 2007/46/EG ska upphöra att gälla med verkan från den 1 september 2020.

Hänvisningar till direktiv 2007/46/EG ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med

jämförelsetabellen i punkt 3 i bilaga XI till den här förordningen.

Artikel 89

Övergångsbestämmelser

1.

Denna förordning ska inte ogiltiggöra något helfordonstypgodkännande eller EU-typgodkännande av fordon,

system, komponenter eller separata tekniska enheter som beviljats senast den 31 augusti 2020.

2.

Godkännandemyndigheterna ska bevilja utökningar och revideringar av helfordonstypgodkännanden och EU-

typgodkännanden av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som avses i punkt 1 i den här

artikeln i enlighet med artiklarna 33 och 34.

3.

Tekniska tjänster som redan är utsedda före den 4 juli 2018 ska genomgå en sådan bedömning som avses

i artikel 73.

Utseendet av tekniska tjänster som redan är utsedda före den 4 juli 2018 ska förnyas senast den 5 juli 2022, förutsatt

att de tekniska tjänsterna uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning.

Giltigheten för ett utseende av en teknisk tjänst som redan är utsedd före den 4 juli 2018 ska upphöra senast den

5 juli 2022.

Artikel 90

Rapportering

1.

Senast den 1 september 2025 ska medlemsstaterna informera kommissionen om tillämpningen av de förfaranden

för typgodkännande och marknadskontroll som föreskrivs i denna förordning.

2.

Senast den 1 september 2026, på grundval av den information som lämnas enligt punkt 1 i den här artikeln, ska

kommissionen överlämna en utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna

förordning, bland annat tillämpningen av kontroller av överensstämmelse i enlighet med artikel 9.

14.6.2018

L 151/62

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

89

Artikel 91

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella

tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2020.

Från och med den 5 juli 2020 får dock nationella myndigheter, efter en begäran från en tillverkare, inte vägra att bevilja

ett EU-typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för en ny fordonstyp, eller förbjuda registrering, utsläppande

på marknaden eller ibruktagande av ett nytt fordon om det berörda fordonet uppfyller kraven i denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 30 maj 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

L. PAVLOVA

Ordförande

14.6.2018

L 151/63

Europeiska unionens officiella tidning

SV

90

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga I

Allmänna definitioner, kriterier för kategorisering av fordon, fordonstyper och karosserityper

Tillägg 1:

Förfarande för kontroll av huruvida ett fordon kan kategoriseras som terränggående fordon

Tillägg 2:

Siffror som kompletterar koderna som ska användas för olika slags karosserier

Bilaga II

Krav för EU-typgodkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter

Del I

Regleringsakter för EU-typgodkännande av fordon som tillverkas i obegränsade serier

Tillägg 1:

Regleringsakter för EU-typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier enligt artikel 41

Tillägg 2:

Krav för enskilt EU-fordonsgodkännande enligt artikel 44

Del II

Förteckning över FN-föreskrifter som erkänns som alternativ till de direktiv och förordningar

som anges i del I

Del III

Förteckning över regleringsakter med krav för EU-typgodkännande av fordon för särskilda

ändamål

Tillägg 1:

Campingbilar, ambulanser och likbilar

Tillägg 2:

Bepansrade fordon

Tillägg 3:

Rullstolsanpassade fordon

Tillägg 4:

Andra fordon avsedda för särskilda ändamål (inbegripet specialgrupper, redskapsbärare och

husvagnar)

Tillägg 5:

Mobilkranar

Tillägg 6:

Fordon för transport av exceptionell last

Bilaga III

Förfaranden för EU-typgodkännande

Tillägg 1:

Standarder som de tekniska enheter som avses i artikel 68 ska uppfylla

Tillägg 2:

Förfarande för bedömning av de tekniska tjänsterna

Bilaga IV

Förfaranden för produktionsöverensstämmelse

Bilaga V

Gränser för små serier och slutserier

Bilaga VI

Förteckning över delar eller utrustning som kan utgöra en allvarlig risk vad gäller korrekt

funktion av system som är väsentliga för fordonets säkerhet eller miljöprestanda, prestanda­

krav för sådana delar och sådan utrustning, tillämpliga provningsförfaranden samt märk­

nings- och förpackningsföreskrifter

Bilaga VII

Regleringsakter enligt vilka en tillverkare får utses till teknisk tjänst

Tillägg:

Utnämningen av en intern teknisk tjänst hos en tillverkare till teknisk tjänst och underentre­

prenad

Bilaga VIII

Villkor för användning av virtuella provningsmetoder av en tillverkare eller teknisk tjänst

Tillägg 1:

Allmänna villkor för användning av virtuella provningsmetoder

14.6.2018

L 151/64

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

91

Tillägg 2:

Särskilda villkor för användning av virtuella provningsmetoder

Tillägg 3:

Valideringsprocess

Bilaga IX

Förfaranden vid etappvis typgodkännande

Tillägg:

Mall för tillverkarens extraskylt

Bilaga X

Tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordonet

Tillägg 1:

Tillverkarens intyg om tillgång till fordonets OBD-information och till information om repa­

ration och underhåll av fordonet

Tillägg 2:

Fordonets OBD-information

Bilaga XI

Jämförelsetabell

14.6.2018

L 151/65

Europeiska unionens officiella tidning

SV

92

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

BILAGA I

ALLMÄNNA DEFINITIONER, KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV FORDON, FORDONSTYPER OCH

KAROSSERITYPER

INLEDNING

Definitioner och allmänna bestämmelser

1.

Definitioner

1.1

sittplats: varje plats som rymmer en sittande person som är minst lika stor som

a) en provdocka som motsvarar en vuxen man i 50:e percentilen i fråga om föraren,

b) en provdocka som motsvarar en vuxen kvinna i 5:e percentilen i alla övriga fall.

1.2

säte: komplett anordning med klädsel, oavsett om anordningen ingår som en del av fordonets karosseri eller

inte, avsedd som sittplats för en person.

Som säten räknas både enskilda säten och odelade säten liksom uppfällbara och löstagbara säten.

1.3

gods: i huvudsak alla flyttbara föremål.

Termen inbegriper bulkprodukter, tillverkat gods, vätskor, levande djur, grödor och odelbara laster.

1.4

högsta vikt: högsta tekniskt tillåtna lastvikt.

2.

Allmänna bestämmelser

2.1

Antal sittplatser

2.1.1

Kraven rörande antalet sittplatser gäller säten som är avsedda för användning när fordonet färdas på väg.

2.1.2

Kraven gäller inte säten som är avsedda för användning när fordonet står stilla och som är tydligt märkta för

användarna genom piktogram eller en skylt med lämplig text.

2.1.3

Följande krav gäller för bestämning av antalet sittplatser:

a) Varje enskilt säte ska räknas som en sittplats.

b) I fråga om odelade säten ska varje utrymme med en bredd på minst 400 mm mätt på sittdynans nivå

räknas som en sittplats.

Detta villkor ska inte hindra tillverkaren från att tillämpa de allmänna bestämmelserna enligt punkt 1.1.

c) Ett utrymme enligt led b ska dock inte räknas som en sittplats om

i) det odelade sätet har egenskaper som hindrar en naturlig sittställning för provdockan, t.ex. förekomsten

av en fast konsolbox, ett ej vadderat område eller inredningsdetaljer som påverkar den nominella

sittytan,

ii) utformningen av golvplattan omedelbart framför en antagen sittplats (t.ex. förekomsten av en tunnel)

hindrar naturlig placering av provdockans fötter.

2.1.4

För fordon som omfattas av FN-föreskrifterna nr 66 och nr 107 ska det mått som avses i punkt 2.1.3 b

anpassas till det minsta utrymme som krävs för en person med avseende på de olika fordonsklasserna.

2.1.5

När ett fordon har sätesförankringar för löstagbara säten ska dessa löstagbara säten räknas vid bestämning av

antalet sittplatser.

2.1.6

Ett utrymme avsett för en rullstol med sittande person ska betraktas som en sittplats.

2.1.6.1 Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av kraven i punkterna 3.6.1 och 3.7 i bilaga 8 till FN-

föreskrifter nr 107.

14.6.2018

L 151/66

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

93

2.2

Högsta vikt

2.2.1

I fråga om dragbilar för påhängsvagn ska den högsta vikten som ligger till grund för klassificering av fordonet

inkludera påhängsvagnens högsta vikt som bärs av vändskivan.

2.2.2

I fråga om motorfordon som kan dra en släpkärra eller en släpvagn med stel dragstång ska den högsta vikten

som ligger till grund för klassificering av motorfordonet inkludera den högsta vikt som överförs till

dragfordonet genom kopplingen.

2.2.3

I fråga om påhängsvagnar, släpkärror och släpvagnar med stel dragstång ska den högsta vikten som ligger till

grund för klassificering av fordonet motsvara den högsta vikt som överförs till marken av hjulen på en axel

eller en grupp av axlar när fordonet är kopplat till dragfordonet.

2.2.4

I fråga om dollyaxlar ska den högsta vikten som ligger till grund för klassificering av fordonet inkludera

påhängsvagnens högsta vikt som bärs av vändskivan.

2.3

Specialutrustning

2.3.1

Fordon som primärt har monterad utrustning såsom maskiner eller apparater ska anses tillhöra kategori N

eller O.

2.4

Enheter

2.4.1

Om inte annat anges ska alla måttenheter och associerade symboler följa rådets direktiv 80/181/EEG (1).

3.

Kategorisering av fordon av kategorier

3.1

Tillverkaren har ansvaret för att kategorisera en viss fordonstyp i en viss kategori.

För detta ska alla relevanta kriterier som anges i denna bilaga uppfyllas.

3.2

Godkännandemyndigheten får kräva att tillverkaren lämnar lämplig ytterligare information för att

demonstrera att en fordonstyp måste kategoriseras som fordon avsett för särskilda ändamål i specialgrup­

pen (kod SG).

DEL A

Kriterier för kategorisering av fordon

1.

Fordonskategorier

För såväl EU-typgodkännande och nationellt typgodkännande som för enskilt EU-fordonsgodkännande och

nationellt enskilt fordonsgodkännande ska fordonen kategoriseras i enlighet med den klassificering som avses

i artikel 4.

Godkännande får enbart beviljas för de kategorier som avses i artikel 4.1.

2.

Delkategorier för fordon

2.1

Terränggående fordon

Terränggående fordon (ORV): fordon som tillhör kategori M eller N och som har särskilda tekniska egenskaper

som gör att fordonet kan användas utanför normala vägar.

För dessa fordonskategorier ska bokstaven ”G” läggas till som suffix till den bokstav och det nummer som

identifierar fordonskategorin.

Kriterierna för delkategorisering av fordon som ORV anges i punkt 4 i denna del.

2.2

Fordon avsedda för särskilda ändamål (SPV)

2.2.1

För icke-färdigbyggda fordon som är avsedda för delkategorin SPV ska bokstaven ”S” läggas till som suffix

efter bokstaven och numret som identifierar fordonskategorin.

De olika typerna av fordon avsedda för särskilda ändamål definieras och förtecknas i punkt 5.

14.6.2018

L 151/67

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Rådets direktiv 80/181/EEG av den 20 december 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter och om

upphävande av direktiv 71/354/EEG (EGT L 39, 15.2.1980, s. 40).

94

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

2.3

Terränggående fordon avsedda för särskilda ändamål

2.3.1

Terränggående fordon för särskilda ändamål (ORV-SPV): fordon som antingen tillhör kategori M eller N och vars

särskilda tekniska egenskaper anges i punkterna 2.1 och 2.2.

För dessa fordonskategorier ska bokstaven ”G” läggas till som suffix till den bokstav och det nummer som

identifierar fordonskategorin.

För icke färdigbyggda fordon som är avsedda för delkategorin SPV ska dessutom bokstaven ”S” läggas till som

ett andra suffix.

3.

Kriterier för kategorisering av fordon av kategori N

3.1

Kategoriseringen av en fordonstyp av kategori N ska basera sig på fordonets tekniska egenskaper enligt vad

som anges i punkterna 3.2–3.6.

3.2

Principiellt ska lastytan vara helt separerad från den eller de avdelningar där alla sittplatser finns.

3.3

Genom undantag från kraven i punkt 3.2 får personer och gods transporteras i samma avdelning, förutsatt att

lastytan har säkringsanordningar som skyddar personerna som transporteras mot rubbning av lasten under

färden, som vid kraftig inbromsning och kraftiga svängar.

3.4

Säkringsanordningarna – surrningsanordningarna – avsedda för säkring av lasten enligt kraven i punkt 3.3

och uppdelningssystem avsedda för fordon upp till 7,5 ton ska konstrueras i enlighet med avsnitten 3 och 4

i internationella standarden ISO 27956:2009 Vägfordon – Säkring av last i distributionsbilar – Krav och provnings­

metoder.

3.4.1

Kraven i punkt 3.4 får verifieras genom ett intyg om överensstämmelse från tillverkaren.

3.4.2

Som ett alternativ till kraven enligt punkt 3.4 kan tillverkaren demonstrera på ett nöjaktigt sätt inför

godkännandemyndigheten att de installerade säkringsanordningarna ger en motsvarande skyddsnivå som

anordningarna enligt den angivna standarden.

3.5

Antalet sittplatser utöver förarplatsen får inte överskrida

a) 6 för N

1

-fordon,

b) 8 för N

2

-fordon eller N

3

-fordon.

3.6

Fordonen ska ha en godskapacitet som är lika med eller större än personkapaciteten uttryckt i kg.

3.6.1

För detta ändamål ska följande ekvationer gälla för alla konfigurationer, särskilt när alla sittplatser är

upptagna:

a) när N = 0:

P – M ≥ 100 kg

b) när 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg

c) när N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68

där bokstäverna betyder följande:

”P”: högsta tekniskt tillåtna lastade vikt.

”M”: vikten i körklart skick.

”N”: antalet sittplatser utöver förarplatsen.

3.6.2

Vikten hos utrustning som monteras på fordonet för transport av gods (t.ex. tank eller karosseri), för

hantering av gods (t.ex. kran eller hiss) och för säkring av gods (t.ex. säkringsanordningar för last) ska

inkluderas i M.

3.6.3

Vikten hos utrustning som inte används för de ändamål som anges i punkt 3.6.2 (såsom en kompressor, en

vinsch, en elgenerator eller sändningsutrustning) ska inte inkluderas i M vid tillämpning av de formler som

anges i punkt 3.6.1.

14.6.2018

L 151/68

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

95

3.7

De krav som anges i punkterna 3.2–3.6 ska vara uppfyllda för alla varianter och versioner inom en

fordonstyp.

3.8

Kriterier för kategorisering av fordon som N

1

.

3.8.1

Ett fordon ska kategoriseras som N

1

när alla tillämpliga kriterier är uppfyllda.

Om ett eller flera av kriterierna inte är uppfyllda ska fordonet kategoriseras som M

1

.

3.8.2

Utöver de allmänna kriterier som avses i punkterna 3.2–3.6 ska de kriterier som anges i denna punkt vara

uppfyllda för kategorisering av fordon där föraren och lasten befinner sig inom en och samma enhet (t.ex.

karosseri ”BB”).

3.8.2.1 De tillämpliga kriterierna måste uppfyllas även i fall där det finns en vägg eller avdelare, som kan vara helt

eller delvis avskiljande, mellan en sätesrad och lastutrymmet.

3.8.2.2 Kriterierna ska vara följande:

a) Godset ska kunna lastas genom en bakdörr, baklucka eller en sidodörr som är konstruerad och byggd för

detta ändamål.

b) Om fordonet har en bakdörr eller en baklucka ska lastningsöppningen uppfylla följande krav:

i) Om fordonet endast har en sätesrad eller enbart förarsäte ska lastningsöppningen ha en höjd på minst

600 mm.

ii) Om fordonet har två eller flera sätesrader ska lastningsöppningen ha en höjd på minst 800 mm och

öppningens yta ska vara minst 12 800 cm2.

c) Lastutrymmet ska uppfylla nedan angivna krav.

lastutrymme: den del av fordonet som finns bakom sätesraden (sätesraderna) eller bakom förarsätet i fordon

som endast har en förarplats.

i) Lastytan ska i regel vara plan.

ii) Om fordonet bara har en sätesrad eller bara ett säte ska lastytan ha en minimilängd som utgör minst

40 % av hjulbasen.

iii) Om fordonet har två eller flera sätesrader ska lastytan ha en minimilängd som utgör minst 30 % av

hjulbasen.

Om sätena på sista sätesraden enkelt kan lösgöras från fordonet utan användning av specialverktyg ska

kraven på lastytans längd vara uppfyllda när alla säten är installerade i fordonet.

iv) Kraven rörande lastytans längd ska vara uppfyllda när första eller sista radens säten, beroende på vad

som är tillämpligt, är i upprätt normalläge för sittande passagerare.

3.8.2.3 Särskilda villkor för mätning

3.8.2.3.1 Definitioner

a) lastningsöppningens höjd: det vertikala avståndet mellan två horisontella plan längs med högsta punkten på

öppningens lägre del respektive lägsta punkten på öppningens övre del.

b) lastningsöppningens yta: den största ytan av den vinkelräta projektionen på ett vertikalt plan, vinkelrätt mot

fordonets mittlinje, av den maximalt möjliga öppningen när bakdörren (bakdörrarna) eller bakluckan är

vidöppen.

c) hjulbas: vid tillämpning av formlerna i punkterna 3.8.2.2 och 3.8.3.1 avståndet mellan

i) framaxelns mittlinje och den andra axelns mittlinje om fordonet har två axlar, eller

ii) framaxelns mittlinje och mittlinjen för en virtuell axel på lika stort avstånd från den andra och tredje

axeln om fordonet har tre axlar.

14.6.2018

L 151/69

Europeiska unionens officiella tidning

SV

96

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

3.8.2.3.2 Sätenas inställningar

a) Sätena ska ställas i sin yttersta bakre position.

b) Inställningsbara ryggstöd ska justeras så att den tredimensionella H-punktsapparaten har en bålvinkel på

25 grader.

c) Fasta ryggstöd ska vara i den position som fordonstillverkaren anger.

d) Säten som kan höjdjusteras ska vara i sin lägsta position.

3.8.2.3.3 Fordonsförhållanden

a) Fordonet ska vara lastat enligt högsta vikt.

b) Fordonets hjul ska vara rakt framåtriktade.

3.8.2.3.4 Kraven i punkt 3.8.2.3.2 ska inte gälla om fordonet har en vägg eller avdelare.

3.8.2.3.5 Mätning av lastutrymmets längd:

a) Om fordonet inte har någon avdelare eller vägg ska längden mätas från ett vertikalt plan längs den yttersta

bakre punkten för sätets översta punkt till den bakre innerpanelen eller dörren eller bakluckan i stängd

position.

b) Om fordonet har en avdelare eller en vägg ska längden mätas från ett vertikalt plan längs den yttersta

bakre punkten för avdelaren eller väggen till innerpanelen eller dörren eller bakluckan, beroende på fall,

i stängd position.

c) Kraven rörande längd ska uppfyllas minst längs en horisontell linje som ligger i det längsgående vertikala

planet som passerar fordonets mittlinje, på nivån för lastgolvet.

3.8.3

Utöver de allmänna kriterier som avses i punkterna 3.2–3.6 ska de kriterier som anges i denna punkt

uppfyllas vid kategorisering av fordon där föraren och lasten inte befinner sig inom en och samma enhet

(t.ex. karosseri ”BE”).

3.8.3.1 Om fordonet har sluten kaross gäller följande:

a) Godset ska gå att lasta genom en bakdörr, en baklucka eller en panel eller på annat sätt.

b) Lastningsöppningens minimihöjd ska vara minst 800 mm och öppningen ska ha en yta på minst

12 800 cm2.

c) Lastytans minimilängd ska vara minst 40 % av hjulbasen.

3.8.3.2 Om fordonet har ett öppet lastutrymme ska endast de bestämmelser som avses i punkt 3.8.3.1 a och c gälla.

3.8.3.3 Vid tillämpning av de bestämmelser som avses i punkt 3.8.3 ska definitionerna i punkt 3.8.2.3.1 gälla.

3.8.3.4 Kraven rörande lastutrymmets längd ska dock vara uppfyllda minst längs en horisontell linje som ligger i det

längsgående planet som passerar fordonets mittlinje, på nivån för lastgolvet.

4.

Kriterier för delkategorisering av fordon som terränggående fordon

4.1

M

1

- eller N

1

-fordon ska delkategoriseras som terränggående fordon om de uppfyller följande villkor samtidigt:

a) Minst en framaxel och minst en bakaxel som har konstruerats för samtidig drivning även om drivningen

till en axel kan kopplas ur.

b) Det finns minst en differentialspärr eller minst en anordning med likartad funktion.

c) Fordonet kan köras uppför en lutning på 25 % som ett ensamt fordon.

14.6.2018

L 151/70

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

97

d) Fordonet uppfyller minst fem av de nedan angivna sex kraven:

i) Främre infallsvinkeln ska vara minst 25 grader.

ii) Bakre infallsvinkeln ska vara minst 20 grader.

iii) Rampvinkeln ska vara minst 20 grader.

iv) Markfrigången under framaxeln ska vara minst 180 mm.

v) Markfrigången under bakaxeln ska vara minst 180 mm.

vi) Markfrigången mellan axlarna ska vara minst 200 mm.

4.2

Fordon av kategorierna M

2

, N

2

eller M

3

vars högsta vikt inte överstiger 12 ton ska delkategoriseras som

terränggående fordon om de uppfyller antingen villkoret enligt led a eller villkoren enligt både led b och c

nedan.

a) Alla axlar har konstruerats för samtidig drivning, även om drivningen till en eller flera axlar

kan kopplas ur.

b) i) Minst en framaxel och minst en bakaxel har konstruerats för samtidig drivning, även om drivningen

till en axel kan kopplas ur.

ii) Det finns minst en differentialspärr eller minst en anordning med samma funktion.

iii) Fordonet kan köras uppför en lutning på 25 % som ett ensamt fordon.

c) Fordonet uppfyller minst fem av de nedan angivna sex kraven i fall där högsta vikten inte överstiger

7,5 ton och minst fyra av kraven om högsta vikten överstiger 7,5 ton.

i) Främre infallsvinkeln ska vara minst 25 grader.

ii) Bakre infallsvinkeln ska vara minst 25 grader.

iii) Rampvinkeln ska vara minst 25 grader.

iv) Markfrigången under framaxeln ska vara minst 250 mm.

v) Markfrigången mellan axlarna ska vara minst 300 mm.

vi) Markfrigången under bakaxeln ska vara minst 250 mm.

4.3

Fordon av kategorierna M

3

eller N

3

vars högsta vikt överstiger 12 ton ska delkategoriseras som terränggående

fordon om de uppfyller antingen villkoret enligt led a eller villkoren enligt både led b och c nedan.

a) Alla axlar har konstruerats för samtidig drivning, även om drivningen till en eller flera axlar kan kopplas

ur.

b) i) Minst hälften av axlarna (eller två axlar av tre i fråga om fordon med tre axlar och tre axlar i fråga om

fordon med fem axlar) har konstruerats för samtidig drivning, även om drivningen till en axel kan

kopplas ur.

ii) Det finns minst en differentialspärr eller minst en anordning med likartad funktion.

iii) Fordonet kan köras uppför en lutning på 25 % som ett ensamt fordon.

c) Fordonet uppfyller minst fyra av de nedan angivna sex kraven:

i) Främre infallsvinkeln ska vara minst 25 grader.

ii) Bakre infallsvinkeln ska vara minst 25 grader.

iii) Rampvinkeln ska vara minst 25 grader.

iv) Markfrigången under framaxeln ska vara minst 250 mm.

v) Markfrigången mellan axlarna ska vara minst 300 mm.

vi) Markfrigången under bakaxeln ska vara minst 250 mm.

4.4

Förfarandet för kontroll av överensstämmelse med de geometriska krav som avses i denna del ska anges

i tillägg 1.

14.6.2018

L 151/71

Europeiska unionens officiella tidning

SV

98

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

4.5

Kraven i punkterna 4.1 a, 4.2 a, 4.2 b, 4.3 a och 4.3 b om axlar för samtidig drivning anses vara uppfyllda

när ett av följande villkor är uppfyllt:

a) Överföringen av framdrivning till samtliga axlar sker endast på mekanisk väg, vilket förser fordonet med

framdrivning i svår terräng.

b) Vart och ett av hjulen på axeln i fråga drivs av en enskild hydraulisk eller elektrisk motor.

Om axlarna enligt kraven i punkterna 4.1 a, 4.2 a, 4.2 b, 4.3 a, 4.3 b gällande axlar för samtidig drivning inte

enbart försörjs på mekanisk väg ska framdrivningen av de enskilda hjulen vara avsedd för körning i svår

terräng. I sådant fall ska det säkerställas att minst 75 % av totala framdrivningen kan överföras till hjulet

i fråga när dragningsförhållandena under andra hjul inte medger adekvat överföring av framdrivning via dessa

hjul.

Drivhjälpsystemet enligt punkt 4.5 b får inte möjliggöra automatisk urkoppling av framdrivningen förrän

fordonet når 75 % av sin högsta konstruktiva hastighet eller 65 km/tim.

5.

Fordon avsedda för särskilda ändamål

Namn Kod

Definition

5.1

Campingbil

SA

Ett fordon av kategori M med boendemöjligheter som omfattar

minst följande utrustning:

a) Sittplatser och bord.

b) Sovplatser, även sådana som görs om från sittplatser.

c) Matlagningsmöjligheter.

d) Förvaringsmöjligheter.

Denna utrustning ska vara ordentligt fastsatt i boendeutrymmet.

Bordet får dock vara konstruerat så att det enkelt kan flyttas.

5.2

Bepansrat fordon

SB

Fordon som är avsett för skydd av personer eller varor ombord

och har skottsäker pansarplåt.

5.3

Ambulans

SC

Ett fordon av kategori M avsett för transport av sjuka eller skadade

personer och med särskild utrustning för detta ändamål.

5.4

Likbil

SD

Fordon av kategori M avsett för transport av avlidna och med sär­

skild utrustning för detta ändamål.

5.5 Rullstolsanpas-sade

fordon

SH

Fordon av kategori M

1

som särskilt tillverkats eller konverterats för

att ha plats för en eller flera rullstolsburna personer som färdas sit­

tande i sin(a) rullstol(ar).

5.6

Husvagnar

SE

Fordon av kategori O enligt definitionen av term 3.2.1.3 i interna­

tionella standarden ISO 3833:1977.

5.7

Mobilkran

SF

Ett specialfordon av kategori N

3

som inte är utrustat för godstrans­

porter och vars kran har ett lyftmoment på minst 400 kNm.

5.8

Specialgrupp

SG

Ett fordon som är avsett för särskilda ändamål och som inte omfat­

tas av någon av definitionerna i denna del.

5.9

Dollyaxel

SJ

Ett fordon av kategori O försett med en vändskiva som bär upp en

påhängsvagn så att denna konverteras till ett släpfordon.

14.6.2018

L 151/72

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

99

Namn Kod

Definition

5.10 Släpvagn för

transport av

exceptionell last

SK

Ett fordon av kategori O

4

avsett för transport av odelbara laster

som på grund av sina mått är föremål för hastighets- och trafikbe­

gränsningar.

Denna term omfattar också hydrauliska modulära släpvagnar oav­

sett antalet moduler.

5.11 Motorfordon för

transport av

exceptionell last

SL

Ett dragfordon eller en dragbil för påhängsvagn av kategori N

3

som uppfyller alla följande krav:

a) Det har fler än två axlar och minst hälften av axlarna (två axlar

av tre i fråga om fordon med tre axlar och tre axlar av fem

i fråga om fordon med fem axlar) har konstruerats för samtidig

drivning, även om drivningen till en axel kan kopplas ur.

b) Det har konstruerats för att dra eller skjuta på ett släpfordon

för transport av exceptionell last av kategori O

4

.

c) Det har en lägsta motoreffekt på 350 kW.

d) Det kan utrustas med ytterligare en främre kopplingsanordning

för tunga släpfordonsvikter.

5.12 Redskapsbärare

SM

Ett terränggående fordon av kategori N (enligt definitionen

i punkt 2.3) som utformats och tillverkats för att dra, skjuta, frakta

och styra viss utbytbar utrustning,

a) med minst två monteringsområden för denna utrustning,

b) med standardiserade mekaniska, hydrauliska och/eller elektriska

gränssnitt (t.ex. kraftuttag) för drift och styrning av den utbyt­

bara utrustningen, och

c) som uppfyller definitionen i punkt 3.1.4 i internationella stan­

darden ISO 3833-1977 (specialfordon).

Om fordonet är utrustat med en lastplattform får dess längd inte

överstiga

a) 1,4 gånger fordonets främre eller bakre spårvidd, beroende på

vilken som är störst, när det gäller fordon med två axlar, eller

b) 2,0 gånger fordonets främre eller bakre spårvidd, beroende på

vilken som är störst, när det gäller fordon med fler än två axlar.

6.

Anmärkningar

6.1

Typgodkännande får inte beviljas för

a) dollyaxlar enligt definitionen i punkt 5.9 i denna del,

b) släpvagnar med stel dragstång enligt definitionen i punkt 5.4 i del C,

c) släpfordon som får färdas med personer ombord.

6.2

Punkt 6.1 ska inte påverka tillämpningen av artikel 42 på nationellt typgodkännande av små serier.

DEL B

Kriterier för fordonstyper, varianter och versioner

1.

Kategori M

1

1.1

Fordonstyp

1.1.1

En fordonstyp ska bestå av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Tillverkarens företagsnamn.

Om den rättsliga formen för företagets ägandeförhållanden ändras behövs inget nytt godkännande.

14.6.2018

L 151/73

Europeiska unionens officiella tidning

SV

100

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

b) Konstruktion och montering av centrala delar av karosseriet i fordon med självbärande kaross.

Samma ska gälla för fordon vars karosseri är fäst med bultar eller svetsat på en separat ram.

1.1.2

Genom undantag från kraven i punkt 1.1.1 b får fordon där tillverkaren bygger olika slags karosserier (t.ex.

sedan och kupé) så att de har samma golvdel och centrala element i framdelen omedelbart framför

vindrutebasen anses tillhöra samma typ. Tillverkaren ska lämna en verifikation på detta.

1.1.3

En typ ska bestå av minst en variant och en version.

1.2

Variant

1.2.1

En variant inom en fordonstyp ska vara en grupp av fordon som har följande konstruktionsegenskaper

gemensamma:

a) Antalet sidodörrar eller typen av karosseri enligt definitionen i punkt 2 i del C när tillverkaren använder

kriteriet enligt punkt 1.1.2.

b) Motorn, med hänsyn till följande konstruktionsegenskaper:

i) Typen av kraftkälla (förbränningsmotor, elmotor eller annan).

ii) Arbetsprincipen (gnisttändning, kompressionständning eller annan).

iii) Antal cylindrar och cylinderarrangemang i fall av förbränningsmotor (L4, V6 eller annat).

c) Antal axlar.

d) Antal drivaxlar och hur de är kopplade till varandra.

e) Antal styraxlar.

f) Färdigställandegrad (t.ex. färdigbyggt/icke färdigbyggt).

g) För etappbyggda fordon, tillverkare och typ för fordonet i föregående etapp.

1.3

Version

1.3.1

En version inom en variant ska vara en grupp av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Den högsta tekniskt tillåtna lastade vikten.

b) Slagvolym (förbränningsmotorer).

c) Största motoreffekt eller största kontinuerliga märkeffekt (elmotorer).

d) Typen av bränsle (bensin, diesel, motorgas (LPG), tvåbränsle eller annat).

e) Högsta antal sittplatser.

f) Ljudnivå under körning.

g) Avgasutsläppsnivå (t.ex. Euro 5, Euro 6 eller annan).

h) Koldioxidutsläpp vid blandad eller viktad, blandad körning.

i) Elenergiförbrukning (viktad, blandad körning).

j) Bränsleförbrukning vid blandad eller viktad, blandad körning.

Som ett alternativ till kriterierna i leden h, i och j ska gruppen av fordon som utgör en version ha gemensamt

alla de provningar som genomförs för beräkning av deras koldioxidutsläpp, elenergiförbrukning och

bränsleförbrukning i enlighet med underbilaga 6 till bilaga XXI i kommissionens förordning (EU)

2017/1151 (1).

14.6.2018

L 151/74

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och

Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets

direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens

förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

101

2.

Kategorierna M

2

och M

3

2.1

Fordonstyp

2.1.1

En fordonstyp ska bestå av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Tillverkarens företagsnamn.

Om den rättsliga formen för företagets ägandeförhållanden ändras behövs inget nytt godkännande.

b) Kategori.

c) Följande aspekter av konstruktion och tillverkning:

i) Konstruktion och tillverkning av de centrala delar som bildar chassit.

ii) Konstruktion och tillverkning av de centrala delar som bildar karosseriet i fordon med självbärande

kaross.

d) Antal våningar (en eller två).

e) Antal sektioner (stela/ledade).

f) Antal axlar.

g) Sättet för kraftförsörjning (internt eller externt).

2.1.2

En fordonstyp ska bestå av minst en variant och en version.

2.2

Variant

2.2.1

En variant inom en fordonstyp ska vara en grupp av fordon som har alla följande konstruktionsegenskaper

gemensamma:

a) Typen av karosseri enligt definitionen i punkt 3 i del C.

b) Fordonsklassen eller kombinationen av fordonsklasser enligt definitionen i punkt 2.1.1 i FN-föreskrifter

nr 107 (endast för färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon).

c) Färdigställandegrad (t.ex. färdigbyggt/icke färdigbyggt/etappvis färdigbyggt).

d) Motorn, med avseende på följande konstruktionsegenskaper:

i) Typen av kraftkälla (förbränningsmotor, elmotor eller annan).

ii) Arbetsprincipen (gnisttändning, kompressionständning eller annan).

iii) Antal cylindrar och cylinderarrangemang för förbränningsmotorer (L6, V8 eller annat).

e) För etappbyggda fordon, tillverkare och typ för fordonet i föregående etapp.

2.3

Version

2.3.1

En version inom en variant ska vara en grupp av fordon som har alla följande egenskaper gemensamma:

a) Högsta tekniskt tillåtna lastvikt.

b) Fordonets förmåga att dra en släpvagn eller inte.

c) Slagvolym för förbränningsmotorer.

d) Största motoreffekt eller största kontinuerliga märkeffekt (elmotorer).

e) Typen av bränsle (bensin, diesel, motorgas (LPG), tvåbränsle eller annat).

f) Ljudnivå under körning.

g) Avgasutsläppsnivå (t.ex. Euro 4, Euro 5 eller annan).

14.6.2018

L 151/75

Europeiska unionens officiella tidning

SV

102

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

3.

Kategori N

1

3.1

Fordonstyp

3.1.1

En fordonstyp ska bestå av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Tillverkarens företagsnamn.

Om den rättsliga formen för företagets ägandeförhållanden ändras behövs inget nytt godkännande.

b) Konstruktion och montering av centrala delar av karosseriet i fordon med självbärande kaross.

c) Konstruktion och tillverkning av centrala delar som bildar chassit i fordon som inte har självbärande

kaross.

3.1.2

Genom undantag från kraven i punkt 3.1.1 b kan fordon där tillverkaren bygger olika slags karosserier (t.ex.

skåpbil, chassi med hytt, olika hjulbaser och olika takhöjder) så att de har samma golvdel och centrala

element i framdelen omedelbart framför vindrutebasen, anses tillhöra samma typ. Tillverkaren ska lämna

intyg om detta.

3.1.3

En fordonstyp ska bestå av minst en variant och en version.

3.2

Variant

3.2.1

En variant inom en fordonstyp ska vara en grupp av fordon som har följande konstruktionsegenskaper

gemensamma:

a) Antalet sidodörrar eller typen av karosseri enligt definitionen i punkt 4 i del C (för färdigbyggda och

etappvis färdigbyggda fordon) när tillverkaren använder kriteriet i punkt 3.1.2.

b) Färdigställandegrad (t.ex. färdigbyggt/icke färdigbyggt/etappvis färdigbyggt).

c) Motorn, med avseende på följande konstruktionsegenskaper:

i) Typen av kraftkälla (förbränningsmotor, elmotor eller annan).

ii) Arbetsprincipen (gnisttändning, kompressionständning eller annan).

iii) Antal cylindrar och cylinderarrangemang för förbränningsmotorer (L6, V8 eller annat).

d) Antal axlar.

e) Antal drivaxlar och hur de är kopplade till varandra.

f) Antal styraxlar.

g) För etappbyggda fordon, tillverkare och typ för fordonet i föregående etapp.

3.3

Version

3.3.1

En version inom en variant ska vara en grupp av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Högsta tekniskt tillåtna lastvikt.

b) Slagvolym för förbränningsmotorer.

c) Största motoreffekt eller största kontinuerliga märkeffekt (elmotorer).

d) Typen av bränsle (bensin, diesel, motorgas (LPG), tvåbränsle eller annat).

e) Högsta antal sittplatser.

f) Ljudnivå under körning.

g) Avgasutsläppsnivå (t.ex. Euro 5, Euro 6 eller annan).

h) Koldioxidutsläpp vid blandad eller viktad, blandad körning.

14.6.2018

L 151/76

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

103

i) Elenergiförbrukning (viktad, blandad körning).

j) Bränsleförbrukning vid blandad eller viktad, blandad körning.

k) Förekomsten av en unik uppsättning innovativ teknik i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 510/2011 (1).

Som ett alternativ till kriterierna i leden h, i och j ska gruppen av fordon som utgör en version ha gemensamt

alla de provningar som genomförs för beräkning av deras koldioxidutsläpp, elenergiförbrukning och

bränsleförbrukning i enlighet med underbilaga 6 till bilaga XXI i förordning (EU) 2017/1151.

4.

Kategorierna N

2

and N

3

4.1

Fordonstyp

4.1.1

En fordonstyp ska bestå av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Tillverkarens företagsnamn.

Om den rättsliga formen för företagets ägandeförhållanden ändras behövs inget nytt godkännande.

b) Kategori.

c) Gemensam konstruktion och tillverkning av chassit för en viss produktlinje.

d) Antal axlar.

4.1.2

En fordonstyp ska bestå av minst en variant och en version.

4.2

Variant

4.2.1

En variant inom en fordonstyp ska vara en grupp av fordon som har följande konstruktionsegenskaper

gemensamma:

a) Typ av kaross eller typ av karosseri enligt definitionen i punkt 4 i del C och i tillägg 2 (endast för

färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon).

b) Färdigställandegrad (t.ex. färdigbyggt/icke färdigbyggt/etappvis färdigbyggt).

c) Motorn, med avseende på följande konstruktionsegenskaper:

i) Typen av kraftkälla (förbränningsmotor, elmotor eller annan).

ii) Arbetsprincipen (gnisttändning, kompressionständning eller annan).

iii) Antal cylindrar och cylinderarrangemang för förbränningsmotorer (L6, V8 eller annat).

d) Antal drivaxlar och hur de är kopplade till varandra.

e) Antal styraxlar.

f) För etappbyggda fordon, tillverkare och typ för fordonet i föregående etapp.

4.3

Version

4.3.1

En version inom en variant ska vara en grupp av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Högsta tekniskt tillåtna lastvikt.

b) Fordonets förmåga att dra ett släpfordon eller inte, enligt följande:

i) Obromsat släpfordon.

ii) Släpfordon med påskjutsbromsningssystem enligt definitionen i punkt 2.12 i FN-föreskrifter nr 13.

iii) Släpfordon med bromssystem av genomgående eller delvis genomgående typ enligt definitionen

i punkterna 2.9 och 2.10 i FN-föreskrifter nr 13.

14.6.2018

L 151/77

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta

nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 145, 31.5.2011, s. 1).

104

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

iv) Släpfordon av kategori O

4

så att kombinationens högsta vikt inte överskrider 44 ton.

v) Släpfordon av kategori O

4

så att kombinationens högsta vikt överskrider 44 ton.

c) Slagvolym.

d) Största motoreffekt.

e) Typen av bränsle (bensin, diesel, motorgas (LPG), tvåbränsle eller annat).

f) Ljudnivå under körning.

g) Avgasutsläppsnivå (t.ex. Euro 4, Euro 5 eller annan).

5.

Kategorierna O

1

and O

2

5.1

Fordonstyp

5.1.1

En fordonstyp ska bestå av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Tillverkarens företagsnamn.

Om den rättsliga formen för företagets ägandeförhållanden ändras behövs inget nytt godkännande.

b) Kategori.

c) Den princip som definieras i punkt 5 i del C.

d) Följande aspekter av konstruktion och tillverkning:

i) Konstruktion och tillverkning av de centrala delar som bildar chassit.

ii) Konstruktion och tillverkning av de centrala delar som bildar karosseriet i fordon med självbärande

kaross.

e) Antal axlar.

5.1.2

En fordonstyp ska bestå av minst en variant och en version.

5.2

Variant

5.2.1

En variant inom en fordonstyp ska vara en grupp av fordon som har följande konstruktionsegenskaper

gemensamma:

a) Typ av karosseri enligt tillägg 2 (för färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon).

b) Färdigställandegrad (t.ex. färdigbyggt/icke färdigbyggt/etappvis färdigbyggt).

c) Typ av bromssystem (t.ex. obromsat/påskjutsbroms/servo).

d) För etappbyggda fordon, tillverkare och typ för fordonet i föregående etapp.

5.3

Version

5.3.1

En version inom en variant ska vara en grupp av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Högsta tekniskt tillåtna lastvikt.

b) Principen för upphängning (pneumatisk, stål eller gummi, torsionsstav eller annat).

c) Principen för dragstång (triangel, rör eller annat).

6.

Kategorierna O

3

and O

4

6.1

Fordonstyp

6.1.1

En fordonstyp ska bestå av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Tillverkarens företagsnamn.

Om den rättsliga formen för företagets ägandeförhållanden ändras behövs inget nytt godkännande.

b) Kategori.

14.6.2018

L 151/78

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

105

c) Principen för släpvagnen i relation till definitionerna i punkt 5 i del C.

d) Följande aspekter av konstruktion och tillverkning:

i) Konstruktion och tillverkning av de centrala delar som bildar chassit.

ii) Konstruktion och tillverkning av de centrala delar som bildar karosseriet i släpvagnar med självbärande

kaross.

e) Antal axlar.

6.1.2

En fordonstyp ska bestå av minst en variant och en version.

6.2

Varianter

6.2.1

En variant inom en fordonstyp ska vara en grupp av fordon som har följande konstruktions- och tillverk­

ningsegenskaper gemensamma:

a) Typ av karosseri enligt tillägg 2 (för färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon).

b) Färdigställandegrad (t.ex. färdigbyggt/icke färdigbyggt/etappvis färdigbyggt).

c) Principen för upphängning (stål, pneumatisk eller hydraulisk).

d) Följande tekniska egenskaper:

i) Huruvida chassit kan förlängas eller inte.

ii) Våningsgolvets höjd (normal, låggolv, låglastande osv.).

e) För etappbyggda fordon, tillverkare och typ för fordonet i föregående etapp.

6.3

Versioner

6.3.1

En version inom en variant ska vara en grupp av fordon som har följande egenskaper gemensamma:

a) Högsta tekniskt tillåtna lastvikt.

b) De uppdelningar eller kombinationer av uppdelningar som avses i punkterna 3.2 och 3.3 i bilaga I till

direktiv 96/53/EG och till vilka axelavståndet mellan två på varandra följande axlar i en grupp hör.

c) Definition av axlarna med avseende på följande:

i) Lyftaxlar (antal och placering).

ii) Belastningsbara axlar (antal och placering).

iii) Styraxlar (antal och placering).

7.

Gemensamma krav för alla fordonskategorier

7.1

I fall där ett fordon räknas in i flera kategorier på grund av högsta vikt eller antalet sittplatser eller båda, får

tillverkaren välja att använda kriterierna för den ena eller den andra fordonskategorin för definition av

varianter och versioner.

7.1.1

Exempel:

a) Ett fordon A får typgodkännas enligt N

1

(3,5 ton) och N

2

(4,2 ton) i förhållande till fordonets högsta vikt.

I ett sådant fall får de parametrar som anges för kategori N

1

också användas för ett fordon som räknas till

kategori N

2

(eller tvärtom).

b) Ett fordon B får typgodkännas enligt M

1

och M

2

i förhållande till antalet sittplatser (7 + 1 eller 10 + 1),

och då får de parametrar som anges för kategori M

1

också användas för ett fordon som räknas till

kategori M

2

(eller tvärtom).

7.2

Ett fordon av kategori N får typgodkännas enligt bestämmelserna rörande kategori M

1

eller M

2

, beroende på

fall, när fordonet är avsett att konverteras till ett fordon av den kategorin under nästa etapp av ett typgodkän­

nandeförfarande i flera etapper.

7.2.1

Detta alternativ ska endast tillåtas för icke färdigbyggda fordon.

Sådana fordon ska identifieras med en särskild variantkod som anges av grundfordonets tillverkare.

14.6.2018

L 151/79

Europeiska unionens officiella tidning

SV

106

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

7.3

Typ-, variant- och versionsbeteckningar

7.3.1

Tillverkaren ska tilldela en alfanumerisk kod för varje fordonstyp, fordonsvariant och fordonsversion,

bestående av latinska bokstäver och/eller arabiska siffror.

Det är tillåtet att använda parenteser och bindestreck så länge de inte ersätter en bokstav eller en siffra.

7.3.2

Hela koden ska tilldelas enligt följande: Typ-Variant-Version eller TVV.

7.3.3

TVV ska klart och otvetydigt identifiera en unik kombination av tekniska egenskaper i förhållande till de

kriterier som definieras i denna del.

7.3.4

Samma tillverkare får använda samma kod för att definiera en fordonstyp när fordonstypen räknas in i två

eller flera kategorier.

7.3.5

Samma tillverkare får inte använda samma kod för att definiera en fordonstyp för mer än ett typgodkännande

inom samma fordonskategori.

7.4

Antal tecken för TVV

7.4.1

Antalet tecken får inte överstiga

a) 15 för koden för fordonstypen,

b) 25 för koden för en variant,

c) 35 för koden för en version.

7.4.2

Den fullständiga alfanumeriska TVV-koden får inte ha mer än 75 tecken.

7.4.3

Om TVV används i sin helhet ska det finnas ett blanksteg mellan typ, variant och version.

Exempel: 159AF[…blanksteg]0054[…blanksteg]977K(BE).

DEL C

Definitioner av karosserityper

1.

Allmänt

1.1

Typen av karosseri såväl som koden för karosseri ska anges genom koder.

Kodförteckningarna ska primärt gälla färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon.

1.2

För fordon i M-kategorierna ska typen av karosseri betecknas med två bokstäver i enlighet med punkterna 2

och 3.

1.3

För fordon av kategorierna N och O ska typen av karosseri betecknas med två bokstäver i enlighet med

punkterna 4 och 5.

1.4

Där det är nödvändigt (särskilt för de typer av karosseri som anges i punkterna 4.1 respektive 4.6 och

i punkterna 5.1–5.4) ska koderna kompletteras med två siffror.

1.4.1

Förteckningen över siffror ska anges i tillägg 2.

1.5

För fordon avsedda för särskilda ändamål ska den typ av karosseri som används kopplas till fordonskategorin.

2.

Fordon av kategori M

1

Ref. Kod

Namn

Definition

2.1

AA

Sedan

Fordon enligt definitionen av term 3.1.1.1 i internationella stan­

darden ISO 3833:1977, med minst fyra sidofönster.

2.2

AB

Halvkombi

Sedan enligt definitionen i punkt 2.1 med halvkombibaklucka.

14.6.2018

L 151/80

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

107

Ref. Kod

Namn

Definition

2.3

AC

Stationsvagn

Fordon enligt definitionen av term 3.1.1.4 i internationella stan­

darden ISO 3833:1977.

2.4

AD

Kupé

Fordon enligt definitionen av term 3.1.1.5 i internationella stan­

darden ISO 3833:1977.

2.5

AE

Cabriolet

Fordon enligt definitionen av term 3.1.1.6 i internationella stan­

darden ISO 3833:1977.

En cabriolet får dock sakna dörr.

2.6

AF

Fordon avsett för

flera ändamål

Annat fordon än AG och fordon enligt AA–AE avsett för transport

av personer och deras bagage eller tillfälligt också gods, i en enda

avdelning.

2.7

AG

Lastkombi

Fordon enligt definitionen av term 3.1.1.4.1 i internationella stan­

darden ISO 3833:1977.

Bagageutrymmet måste dock vara helt separerat från passagerarut­

rymmet.

Dessutom behöver referenspunkten för förarens sittplacering inte

vara minst 750 mm över ytan som bär upp fordonet.

3.

Fordon av kategori M

2

eller M

3

Ref. Kod

Namn

Definition

3.1

CA

Envåningsfordon

Ett fordon där passagerarutrymmena finns på en enda nivå eller

ordnade så att de inte bildar två våningar ovanför varandra.

3.2

CB

Tvåvåningsfordon

Fordon enligt definitionen i punkt 2.1.6 i FN-föreskrifter nr 107.

3.3 CC Ledat

envåningsfordon

Fordon enligt definitionen i punkt 2.1.3 i FN-föreskrifter nr 107

med en enda våning.

3.4 CD Ledat

tvåvåningsfordon

Fordon enligt definitionen i punkt 2.1.3.1 i FN-föreskrifter nr 107.

3.5 CE Envånings

låggolvsfordon

Fordon enligt definitionen i punkt 2.1.4 i FN-föreskrifter nr 107

med en enda våning.

3.6 CF Tvåvånings

låggolvsfordon

Fordon enligt definitionen i punkt 2.1.4 i FN-föreskrifter nr 107

med två våningar.

3.7

CG

Ledat envånings

låggolvsfordon

Ett fordon vars tekniska egenskaper är en kombination av punk­

terna 3.3 och 3.5 i denna tabell.

3.8

CH

Ledat tvåvånings

låggolvsfordon

Ett fordon vars tekniska egenskaper är en kombination av punk­

terna 3.4 och 3.6 i denna tabell.

3.9 CI Envåningsfordon

med öppet tak

Ett fordon med delvis öppet tak eller utan tak.

14.6.2018

L 151/81

Europeiska unionens officiella tidning

SV

108

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Ref. Kod

Namn

Definition

3.10 CJ Tvåvåningsfordon

med öppet tak

Ett fordon där övre våningen har helt eller delvis öppet tak.

3.11

CX

Busschassi

Ett icke-färdigbyggt fordon med chassi av enbart skenor eller rör,

framdrivningsanordning och axlar som är avsett att färdigbyggas

med karosseri som är anpassat till slutanvändarens behov.

4.

Motorfordon av kategorierna N

1

, N

2

eller N

3

Ref. Kod

Namn

Definition

4.1

BA

Lastbil

Ett fordon som är konstruerat och tillverkat uteslutande eller huv­

udsakligen för transport av gods.

En lastbil får också dra ett släpfordon.

4.2

BB

Skåpbil

En lastbil där förarutrymme och lastutrymme finns inom samma

enhet.

4.3

BC

Dragfordon för

påhängsvagn

Ett dragfordon som är konstruerat och tillverkat uteslutande eller

huvudsakligen för dragning av påhängsvagnar.

4.4

BD

Dragfordon för

släpvagn

Ett dragfordon som är konstruerat och byggt uteslutande eller huv­

udsakligen för dragning av släpvagnar som inte är påhängsvagnar.

4.5

BE

Pick-up

Ett fordon vars högsta vikt inte överstiger 3 500 kg och med sitt­

platser och lastutrymme i skilda avdelningar.

4.6

BX

Chassi med hytt eller

chassi med kåpa

Ett icke-färdigbyggt fordon med enbart en hytt (hel eller halv), med

chassi av skenor, framdrivningsanordning och axlar som är avsett

att färdigbyggas med karosseri som är anpassat till slutanvändarens

behov.

5.

Fordon av kategori O

Ref. Kod

Namn

Definition

5.1

DA

Påhängsvagn

Ett släpfordon som är konstruerat och tillverkat för koppling till

en dragbil eller en dollyaxel och som kan utöva en avsevärd verti­

kal belastning på dragfordonet eller dollyaxeln.

Kopplingen som används för en fordonskombination ska bestå av

en axeltapp och en vändskiva.

5.2

DB

Släpvagn med

dragstång

Ett släpfordon som har minst två axlar av vilka minst en är en

styraxel och som

a) är försedd med en släpanordning som kan röra sig vertikalt

(i förhållande till släpfordonet), och

b) som utövar en statisk vertikal belastning mindre än 100 daN

på dragfordonet.

5.3

DC

Släpkärra

Ett släpfordon där axeln (axlarna) är placerad(e) nära fordonets

tyngdpunkt (vid jämnt fördelad last) så att endast en liten statisk

vertikal belastning som inte överstiger 10 % av belastningen som

motsvarar släpfordonets högsta vikt eller en belastning på

1 000 daN (det lägsta värdet av dessa gäller) utövas på dragfordo­

net.

14.6.2018

L 151/82

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

109

Ref. Kod

Namn

Definition

5.4

DE

Släpvagn med stel

dragstång

Ett släpfordon med en axel eller en grupp av axlar med en drag­

stång som utövar en statisk belastning som inte överstiger

4 000 daN på dragfordonet på grund av konstruktionen och som

inte motsvarar definitionen av en släpkärra.

Kopplingen som används för en fordonskombination får inte bestå

av en axeltapp och en vändskiva.

14.6.2018

L 151/83

Europeiska unionens officiella tidning

SV

110

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Tillägg 1

Förfarande för kontroll av huruvida ett fordon kan kategoriseras som terrängfordon

1.

Allmänt

1.1 För klassificering av ett fordon som terrängfordon ska förfarandet enligt detta tillägg tillämpas.

2.

Provningsförhållanden för geometriska mätningar

2.1 Fordon av kategori M

1

eller N

1

ska vara utan last med en provdocka som motsvarar en man i 50:e percentilen

installerad i förarsätet samt försett med kylvätska, smörjmedel, bränsle, verktyg och reservhjul (om de ingår som

originalutrustning).

Provdockan kan ersättas med en liknande anordning med samma vikt.

2.2 Andra fordon än de som avses i punkt 2.1 ska lastas upp till deras högsta tekniskt tillåtna lastvikt.

Viktfördelningen på axlarna ska representera ett värstafallscenario när det gäller uppfyllandet av respektive

kriterier.

2.3 Ett fordon som är representativt för typen ska lämnas in till den tekniska tjänsten i det skick som anges

i punkt 2.1 eller 2.2. Fordonet ska stå stilla med hjulen riktade rakt framåt.

Underlaget på vilket mätningarna görs ska vara så platt och horisontellt som möjligt (största lutning 0,5 %).

3.

Mätning av främre och bakre infallsvinkel och rampvinkel

3.1 Främre infallsvinkeln ska mätas enligt punkt 6.10 i internationella standarden ISO 612:1978.

3.2 Bakre infallsvinkeln ska mätas enligt punkt 6.11 i internationella standarden ISO 612:1978.

3.3 Rampvinkeln ska mätas enligt punkt 6.9 i internationella standarden ISO 612:1978.

3.4 Vid mätning av bakre infallsvinkel kan bakre underkörningsskydd som är justerbara i höjdled ställas i det övre

läget.

3.5 Föreskrifterna i punkt 3.4 ska inte anses betyda att grundfordonet måste ha ett bakre underkörningsskydd som

originalutrustning. Tillverkaren av grundfordonet ska dock underrätta följande etapps tillverkare om att fordonet

måste uppfylla kraven om bakre infallsvinkel när fordonet förses med ett bakre underkörningsskydd.

4.

Mätning av markfrigång

4.1 Markfrigång mellan axlarna

4.1.1 Markfrigång mellan axlarna: det kortaste avståndet mellan markplanet och fordonets lägsta fasta punkt.

Vid tillämpning av definitionen ska avståndet mellan sista axeln i en främre grupp axlar och den första axeln i en

bakre grupp axlar beaktas.

4.1.2 Ingen stel del av fordonet får sträcka sig in i det skuggade området i skissen.

14.6.2018

L 151/84

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

111

4.2 Markfrigång under en axel

4.2.1 Markfrigång under en axel: avståndet från markplanet till den högsta punkten på en cirkelbåge som går genom

centrum av hjulens däckavtryck på samma axel (de inre hjulen för axlar med tvillingmonterade hjul) och vidrör

den lägsta fasta punkten på fordonet mellan hjulen.

4.2.2 Där det är lämpligt ska mätning av markfrigången göras på varje axel i en grupp av axlar.

5.

Stigningsförmåga

5.1 Stigningsförmåga: ett fordons förmåga att klara uppförslutningar.

5.2 För kontroll av stigningsförmågan hos ett icke-färdigbyggt och färdigbyggt fordon av kategori M

2

, M

3

, N

2

och N

3

ska en provning utföras.

5.3 Provningen ska göras av den tekniska tjänsten på ett fordon som är representativt för den typ som provas.

5.4 På begäran av tillverkaren och under de förhållanden som anges i bilaga VIII kan stigningsförmågan hos en

fordonstyp demonstreras genom virtuell provning.

6.

Provningsförhållanden och kriterier för godkänt och underkänt

6.1 Villkoren i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 (1) ska tillämpas.

6.2 Fordonet ska klara uppförsbacken med stadig hastighet utan att något hjul glider i längdled eller sidled.

14.6.2018

L 151/85

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (EUT L 353, 21.12.2012, s. 31).

112

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Tillägg 2

Siffror som kompletterar koderna som ska användas för olika slags karosserier

01. Öppet flak.

02. Flaklämmar.

03. Skåp.

04. Konditionerad kaross med isolerade väggar och utrustning för att upprätthålla innetemperatur.

05. Konditionerad kaross med isolerade väggar, utan utrustning för att upprätthålla innetemperatur.

06. Med gardinsida.

07. Växelflak (utbytbar karosseristomme).

08. Containerfordon.

09. Fordon försedda med lyftkrok.

10. Tippfordon.

11. Tankfordon.

12. Tankfordon avsedda för transport av farligt gods.

13. Fordon för transport av levande djur.

14. Fordon för transport av fordon.

15. Betongblandare.

16. Fordon med betongpump.

17. Timmerfordon.

18. Fordon för transport av avfall.

19. Fordon för gatusopning, gaturengöring och avloppsrening.

20. Kompressorfordon.

21. Fordon för transport av båtar.

22. Fordon för transport av glidflygare.

23. Fordon för detaljhandel eller förevisning.

24. Bärgningsfordon.

25. Maskinstege (stegbil).

26. Kranbil (annan än mobilkranar enligt definitionen i punkt 5.7 i del A).

27. Fordon med lyftplattform.

28. Väghållningsfordon.

29. Låggolvssläpvagn.

30. Fordon för glastransport.

31. Brandbil.

99. Karosseri som inte ingår i denna förteckning.

14.6.2018

L 151/86

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

113

BIL

A

GA

II

KRA

V

FÖR

EU-

T

YPGODKÄNNANDE

A

V

FORDON

, SYSTEM,

K

OMPONENTER

ELLER

SEP

ARA

TA

TEKNISKA

ENHETER

DEL

I

Reg

ler

ingsakt

er

för

EU-typgodkännande av

fordon

som

tillverkas

i obegränsade

ser

ier

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

1A

Lj

ud

ni

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s f

ör

­

or

dn

in

g (

EU

) n

r

54

0/

20

14

(*

)

X

X

X

X

X

X

X

2A

U

ts

pp

(

Eu

ro

5

o

ch

E

ur

o 6

) f

n

lätta

fordon/tillgång till

inf

or

mation

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 7

15

/2

00

7

X (

1

) X

(

1

) X

(

1

) X

(

1

) X

3A

Förebygg

ande

av

brandr

isk

(tankar

för

flytande

bränsle)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Ba

kr

e

un

de

rk

ör

ni

ng

s-

sk

yd

d

oc

h

monter

ing av

dem;

bakre

underk

ör

­

nings-skydd

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

U

tr

ym

m

e

r

m

on

te

rin

g

oc

h

fa

st

­

sättning

av bakre

registrer

ingsskyl

­

tar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

1

00

3/

20

10

(*

*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

St

yr

ut

ru

st

ni

ng

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14.6.2018

L 151/87

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(*

)

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s f

ör

or

dn

in

g (

EU

) n

r 5

40

/2

01

4 a

v

de

n 1

6 a

pr

il 2

01

4 o

m

m

ot

or

fo

rd

on

s l

ju

dn

iv

å o

ch

o

m

u

tb

yt

es

lju

dd

äm

pn

in

gs

sy

st

em

o

ch

o

m

ä

nd

ri

ng

a

v

di

re

kt

iv

2

00

7/

46

/E

G

o

ch

o

m

up

ph

äv

an

de

a

v

di

re

kt

iv

7

0/

15

7/

EE

G

(E

U

T

L 1

58

, 2

7.

5.

20

14

, s

. 1

31

).

(*

*)

Ko

m

m

iss

io

ne

ns

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r 1

00

3/

20

10

a

v

de

n

8

no

ve

m

be

r

20

10

o

m

k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v

m

on

te

rin

gs

ut

ry

m

m

et

r o

ch

fast

sättningen av

bakre

registrer

ingsskyltar

på motorf

ordon och deras

släpvagnar

och

om

genomf

örande

av

Europaparlamentets

och

rådets

förordning

(EG)

nr

661/2009

om

krav

för

typgodkännande

av

allmä

n

säkerhet

hos

motorf

ordon,

deras

släpvagnar

samt

av

de

system,

ko

m

po

ne

nt

er

o

ch

s

ep

ar

at

a

te

kn

is

ka

e

nh

et

er

s

om

ä

r

av

se

dd

a

r

de

m

(E

U

T

L

29

1,

9

.1

1.

20

10

, s

. 2

2)

.

114

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

6A

Ombordstigning

och

manöverdug

­

lighet (insteg,

fotste

g

oc

h handtag)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

1

30

/2

01

2

(*

)

X

X

X

X

6B

D

ör

rlå

s

oc

h

rr

lla

nd

e k

om

po

­

nenter

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

11

X

X

7A

Ljudsignalanordningar oc

h

ljudsig

­

naler

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

28

X

X

X

X

X

X

X

8A

Anordningar

för

indirekt

sikt och

installer

ing av

dessa

anordningar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

46

X

X

X

X

X

X

X

9A

Br

om

sn

in

g f

ör

f

or

do

n o

ch

s

pv

ag

­

nar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

13

X

(3)

X

(3)

X

(3)

X

(3)

X

(3)

X

(3)

X

(3)

X

(3)

X

(3)

9B

Pe

rs

on

bi

la

rs

b

ro

m

ss

ys

te

m

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

13-H

X

(

4

) X

(

4

)

10 A

El

ek

tr

om

ag

ne

tis

k

ko

m

pa

tib

ili

te

t

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

A

In

re

dn

in

gs

de

ta

lje

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

21

X

13

A

Sk

yd

d

av

m

ot

or

fo

rd

on

m

ot

o

be

­

rigt utn

yttjande

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

18

X

(

4A

)

X (

4A

)

X

(

4A

)

X (

4A

)

X

13

B

Sk

yd

d

av

m

ot

or

fo

rd

on

m

ot

o

be

­

rigt utn

yttjande

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

116

X

X

X

14.6.2018

L 151/88

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(*

)

Ko

m

m

is

si

on

en

s

ro

rd

ni

ng

(

EU

)

nr

1

30

/2

01

2

av

d

en

1

5

fe

br

ua

ri

20

12

o

m

k

ra

v f

ör

t

yp

go

dk

än

na

nd

e

av

m

ot

or

fo

rd

on

m

ed

a

vs

ee

nd

e p

å

om

bo

rd

st

ig

ni

ng

o

ch

m

an

öv

er

du

gl

ig

he

t

oc

h

om

g

en

om

ra

nd

e

av

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s

ro

rd

ni

ng

(

EG

)

nr

6

61

/2

00

9

om

k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v

al

lm

än

s

äk

er

he

t

ho

s

m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

d

er

as släpvagnar samt av

de system

, k

omponent

er och

separata tekniska

en

he

te

r s

om

ä

r

av

se

dd

a f

ör

d

em

(E

U

T

L

43

, 1

6.

2.

20

12

, s

. 6

).

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

115

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

14A

Skyddet

för

föraren

mot

styr

inrätt

­

ningen

i

händelse

av

en

samman

­

stötning

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

12

X

X

15A

Säten,

deras

fästanordningar och

eventuella nackstöd

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

17

X

X

(

4B

)

X (

4B

)

X

X

X

15

B

te

n

i s

to

ra

p

as

sa

ge

ra

rf

or

do

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

80

X

X

16

A

U

ts

kj

ut

an

de

d

el

ar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

26

X

X

17

A

O

m

bo

rd

st

ig

ni

ng

oc

h

m

an

öv

er

du

lig

he

t (

ba

ck

xe

l)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

13

0/

20

12

X

X

X

X

X

X

17B

Hastighetsmätar

utr

ustning

inklusive

dess

installation

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

39

X

X

X

X

X

X

18

A

Ti

llv

er

ka

re

ns

f

ör

es

kr

iv

na

s

ky

lt o

ch

fordonsidentifie

ringsnummer

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

19

/2

01

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19A

Säkerhets

bältens

förankr

ing

ar

,

Iso

­

fix-f

örankr

ingssyst

em oc

h Isofix-för

­

ankr

ing

ar

med ö

vre

hållrem

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

14

X

X

X

X

X

X

20A

Installer

ing av

belysnings-

oc

h

ljus

­

signalanordningar

i motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Ref

lexanordninga

r

för

motorf

ordon

oc

h

til

lh

ör

an

de

s

pv

ag

na

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14.6.2018

L 151/89

Europeiska unionens officiella tidning

SV

116

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

22

A

Fr

äm

re

oc

h b

ak

re

p

os

iti

on

sly

kt

or

,

st

op

pl

yk

to

r

oc

h

br

ed

dm

ar

ke

rin

gs

­

ly

kt

or

f

ör

m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

t

ill

­

rande släpvagnar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

B

Va

rs

el

ly

kt

or

r

m

ot

or

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

87

X

X

X

X

X

X

X

22C

Sidomarkeri

ngslyktor

till motorf

or

­

do

n o

ch

s

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Kör

riktningsvisare

för

motorf

ordon

oc

h

slä

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

A

Ba

kr

e s

ky

ltl

yk

to

r

r

m

ot

or

fo

rd

on

oc

h

slä

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

4

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

25A

Strålkastarenheter

med halog

enlam

­

po

r

(H

I-e

nh

et

er

),

av

se

dd

a

r

m

ot

or

­

fordon, som

avg

er asymmetr

iskt

eu

­

ro

pe

is

kt

h

al

vl

ju

s e

lle

r h

el

lju

s e

lle

r

båda

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

31

X

X

X

X

X

X

X

25

B

G

dl

am

po

r a

vs

ed

da

r

an

nd

ni

ng

i

ty

pg

od

nd

a

ly

kt

or

p

å

m

ot

or

fo

do

n o

ch

ti

llh

ör

an

de

s

pv

ag

na

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Strålkastare

med

gasurladdnings

­

lampa

för

motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

98

X

X

X

X

X

X

X

25D

Gasurladdningslampor

för an

vänd

­

ning

i

godkända

gasurladd

ningslyk

­

tor

i motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

99

X

X

X

X

X

X

X

14.6.2018

L 151/90

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

117

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

25E

Strålkastare

till motorf

ordon

som

avg

er ett

asymmetr

iskt halv-

eller

he

llj

us

e

lle

r b

åd

ad

er

a o

ch

s

om

ä

r

ut

ru

st

ad

e m

ed

g

dl

am

po

r

oc

h/

el

le

r

ly

sd

io

dm

od

ul

er

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

112

X

X

X

X

X

X

X

25F

Justerbara framljussystem (AFS)

av

­

se

dd

a f

ör

m

ot

or

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

123

X

X

X

X

X

X

X

26A

Främre

dimstrålkastare f

ör

motor

­

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

19

X

X

X

X

X

X

X

27

A

Bo

gs

er

in

gs

an

or

dn

in

ga

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

1

00

5/

20

10

(*

)

X

X

X

X

X

X

28

A

Ba

kr

e d

im

ly

kt

or

r

m

ot

or

dr

iv

na

fordon

samt

släpvagnar

till

dessa

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

A

Ba

ck

la

m

po

r

r

m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

släpvagnar

till dessa

fordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Park

er

ingslyktor f

ör

motord

rivna

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

77

X

X

X

X

X

X

31A

Säkerhets

bälten, fa

sthållningsanord

­

ningar

,

fasthållningsanordning

ar

för

bar

n

och Isofix-fasthållningsanord

­

ningar

för

bar

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

16

X

X

X

X

X

X

X

14.6.2018

L 151/91

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(*

)

Ko

m

m

iss

io

ne

ns

f

ör

or

dn

in

g

(E

U

) n

r 1

00

5/

20

10

a

v

de

n 8

n

ov

em

be

r

20

10

o

m

k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v

bo

gs

er

in

gs

an

or

dn

in

ga

r

til

l m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

o

m

t

ill

äm

pn

in

g

av

E

ur

op

ap

ar

la

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s

förordning (EG) nr 661/2009 om krav

för

typgodkännande av

allmän säkerhet

hos motorf

ordon och

deras släpvagnar samt av

de syst

em, k

om

ponenter

och

separata

tekniska

enheter

som är avsedda

för dem

(E

U

T

L

29

1,

9

.1

1.

20

10

, s

. 3

6)

.

118

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

32

A

Si

kt

lt

fr

am

åt

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

125

X

33

A

Pl

ac

er

in

g

oc

h

m

är

kn

in

g

av

h

an

styrda

manö

verdon,

kontrollam

por

oc

h

vi

sa

re

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

121

X

X

X

X

X

X

34

A

Sy

st

em

r

av

fr

os

tn

in

g

oc

h

av

mning

av vindr

utor

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

6

72

/2

01

0

(*

)

X

(

5

) (

5

)

(

5

) (

5

) (

5

)

35

A

Vi

nd

ru

te

to

rk

ar

e

oc

h

vi

nd

ru

te

sp

ol

ar

e

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

1

00

8/

20

10

(*

*)

X

(

6

) (

6

)

(

6

) (

6

) (

6

)

X

36

A

U

pp

rm

ni

ng

ss

ys

te

m

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

A

H

ju

lsk

yd

d

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

1

00

9/

20

10

(*

**

)

X

38

A

H

uv

ud

st

öd

(

na

ck

sk

yd

d)

,

in

st

al

le

ra

de

el

le

r

in

te

i

fo

rd

on

ss

ät

en

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

25

X

14.6.2018

L 151/92

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(*

)

Ko

m

m

iss

io

ne

ns

f

ör

or

dn

in

g

(E

U

)

nr

6

72

/2

01

0

av

d

en

2

7

ju

li

20

10

o

m

k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v

sy

st

em

f

ör

a

vf

ro

st

ni

ng

o

ch

a

vi

m

ni

ng

a

v v

in

dr

ut

or

o

ch

o

m

g

en

om

ra

nd

e

av

E

ur

op

ap

ar

la

m

en

te

ts

o

ch

rådets f

örordning (EG) nr

661/2009 om krav

för

typgodkännande av

allmän säkerhet

hos

motorf

ordon och

deras släpvagnar

samt av

de system

, k

omponent

er

och

separata tekniska enheter

som är

avsedda

r d

em

(E

U

T L

1

96

, 2

8.

7.

20

10

, s

. 5

).

(*

*)

Ko

m

m

iss

io

ne

ns

f

ör

or

dn

in

g (

EU

) n

r 1

00

8/

20

10

a

v

de

n 9

n

ov

em

be

r 2

01

0 o

m

k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v

vi

nd

ru

te

to

rk

ar

e o

ch

v

in

dr

ut

es

po

la

re

r

vi

ss

a

m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

o

m

g

en

om

ra

nd

e

av

E

ur

op

ap

ar

­

la

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s

ro

rd

ni

ng

(

EG

)

nr

6

61

/2

00

9 o

m

k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v a

llm

än

s

äk

er

he

t

ho

s m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

d

er

as

s

pv

agnar samt av

de system, k

om

ponenter och

separata tekniska

enheter

so

m

ä

r

av

se

dd

a

r d

em

(E

U

T

L 2

92

, 1

0.

11

.2

01

0,

s

. 2

).

(*

**

)

Ko

m

m

iss

io

ne

ns

f

ör

or

dn

in

g

(E

U

) n

r 1

00

9/

20

10

a

v

de

n 9

n

ov

em

be

r 2

01

0 o

m

k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v

hj

ul

sk

yd

d t

ill

v

iss

a m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

o

m

g

en

om

ra

nd

e a

v

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s

förordning

(EG)

nr

661/2009

om

krav

för

typgodkännande

av

allmän

säkerhet

hos

motorf

ordon

och

deras

släpvagnar

samt

av

de

syst

em,

kom

ponenter

och

separata

tek

niska

enheter

som

är

avsed

da

för

de

m

(E

U

T

L

29

2,

1

0.

11

.2

01

0,

s

. 2

1)

.

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

119

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

41A

Utsläpp från

tunga

fordon (Euro 6)

oc

h t

ill

ng

ti

ll

in

fo

rm

at

io

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 5

95

/2

00

9

X (

9

) X

(

9

) X

X

(

9

) X

(

9

) X

X

42

A

Si

do

sk

yd

d

r

fo

rd

on

f

ör

t

ra

ns

po

rt

av

g

od

s

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

73

X

X

X

X

X

43

A

St

än

ks

ky

dd

sa

no

rd

ni

ng

ar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

1

09

/2

01

1

(*

)

X

X

X

X

X

X

X

X

44

A

M

åt

t o

ch

v

ik

te

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

12

30

/2

01

2

X

45

A

ke

rh

et

sg

la

s o

ch

m

on

te

ri

ng

av

de

ss

a i

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

A

M

on

te

rin

g

av

d

äc

k

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

4

58

/2

01

1

(*

*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatiska

däck f

ör

mot

or

fordon

och

släpvagnar

till dessa

(klass

C1)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

30

X

X

X

X

X

46C

Pneumatiska

däck f

ör

nytt

of

ordon

oc

h s

pv

ag

na

r

til

l

de

ss

a

(k

la

ser

na C

2

oc

h

C

3

)

Fö ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

54

X X

X

X X

X

X

X

14.6.2018

L 151/93

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(*

)

Ko

m

m

iss

io

ne

ns

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r 1

09

/2

01

1 a

v

de

n 2

7 j

an

ua

ri

2

01

1 o

m

g

en

om

ra

nd

e a

v

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s f

ör

or

dn

in

g (

EG

) n

r

66

1/

20

09

o

m

k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v

vi

ss

a k

at

eg

or

ie

r

av

motorf

ordon och

släpvagnar

till

dessa f

ordon med avseende på stänkskyddsanordningar (EUT

L 34, 9.2.2011,

s. 2).

(*

*)

Ko

m

m

iss

io

ne

ns

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

45

8/

20

11

a

v

de

n

12

m

aj

2

01

1

om

k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v

m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

s

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

v

ad

g

äl

le

r

m

on

te

ri

ng

a

v

ck

o

ch

o

m

g

en

om

ra

nd

e

av

E

ur

op

ap

ar

­

la

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s f

ör

or

dn

in

g (

EG

) n

r

66

1/

20

09

o

m

k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v

al

lm

än

s

äk

er

he

t

ho

s m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

d

er

as

s

pv

agnar

samt

av

de

system

, k

om

ponenter

och

separata

tekniska

enheter

so

m

ä

r

av

se

dd

a f

ör

d

em

(E

U

T

L 1

24

, 1

3.

5.

20

11

, s

. 1

1)

.

120

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

46

D

D

äc

kl

ju

d,

v

äg

gr

ep

p

v

åt

t

un

de

rla

g

och

rullmotstånd (klasser

na C

1

, C2

oc h

C3)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

E

Re

se

rv

en

he

t

r

til

lfä

lli

gt

b

ru

k,

s

ä­

kerhetsdäc

k,

säkerhetsdäc

ksystem

oc

h

sy

st

em

r

öv

er

va

kn

in

g

av

däcktr

yc

k

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

64

X

(

9A

)

X

(

9A

)

X

47A

Hastighetsbegränsande

anordningar

i f

or

do

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

89

X

X

X

X

X

48

A

M

åt

t o

ch

v

ik

te

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

12

30

/2

01

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

A

N

yt

to

fo

rd

on

m

ed

a

vs

ee

nd

e p

å u

skjutande delar framf

ör

hytt

ens

bakre vägg

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

61

X

X

X

50A

Mekaniska

kopplingsanordningar

för

fordonsk

ombinationer

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

55

X

(10)

X (10)

X

(10)

X (10)

X (10)

X (10)

X X

X

X

X

50B

Länkk

opplingssyst

em;

monter

ing

av

en

godkänd

länkk

opplingssystem

­

ty

p

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

102

X (10)

X (10)

X

(10)

X (10) X

51A

Br

innegenskaper

hos

mater

ial

som

används vid tillverkningen av

vissa

kategori

er

av motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

118

X

52

A

Fo

rd

on

a

v k

at

eg

or

ie

rn

a

M2 oc

h

M3

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

107

X

X

14.6.2018

L 151/94

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

121

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

52

B

Ka

ro

ss

er

is

to

m

m

en

s h

ål

lfa

st

he

t i

st

ör

­

re

fordon

för

passage

rarbef

ordran

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

66

X

X

53

A

Sk

yd

d

r

pa

ss

ag

er

ar

e

vi

d

fr

on

ta

ko

lli

si

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

94

X

(

11

)

54 A

Sk

yd

d

r

pa

ss

ag

er

ar

e v

id

s

id

ok

ol

li­

sion

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

95

X

(

12

) X

(

12

)

56 A

Fo

rd

on

a

vs

ed

da

r

tr

an

sp

or

t a

v

fa

ligt gods

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

105

X

(13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

(13)

X (13)

57

A

Fr

äm

re

un

de

rk

ör

ni

ng

ss

ky

dd

o

ch

monter

ing av dem;

främre

under

­

kör

nings-skydd

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

93

X

X

X

58

Fotgäng

arskydd

Europaparlamente

ts

oc

h

rådets f

ör

­

or

dn

in

g

(E

G

) n

r

78

/2

00

9

(*

)

X

X

X

59

Materi

alåte

rvinning

Europaparlamente

ts

och rådets

di

­

re

kt

iv

2

00

5/

64

/E

G

(*

*)

X

X

14.6.2018

L 151/95

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(*

)

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 7

8/

20

09

a

v

de

n

14

ja

nu

ar

i 2

00

9 o

m

t

yp

go

dk

än

na

nd

e

av

m

ot

or

fo

rd

on

m

ed

a

vs

ee

nd

e

s

ky

dd

a

v

fo

tg

än

ga

re

o

ch

a

nd

ra

o

sk

yd

da

de

t

ra

fik

an

te

r,

om

ä

nd

ri

ng

av

d

ire

kt

iv

2

00

7/

46

/E

G

o

ch

o

m

u

pp

va

nd

e

av

d

ire

kt

iv

en

2

00

3/

10

2/

EG

o

ch

2

00

5/

66

/E

G

(E

U

T

L

35

, 4

.2

.2

00

9,

s

. 1

).

(*

*)

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s

di

re

kt

iv

2

00

5/

64

/E

G

a

v d

en

2

6

ok

to

be

r 2

00

5

om

ty

pg

od

nn

an

de

a

v m

ot

or

fo

rd

on

m

ed

a

vs

ee

nd

e p

å

återan

vändning, mat

er

ialåter

vinning och

åter

vinning samt

om ändr

ing

av

de

ts

d

ire

kt

iv

7

0/

15

6/

EE

G

(E

U

T

L

31

0,

2

5.

11

.2

00

5,

s

. 1

0)

.

122

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

61

Luf

tk

onditioner

ings-system

Europaparlamente

ts

och rådets

di

­

re

kt

iv

2

00

6/

40

/E

G

(*

)

X

X

(

14

)

62 Vätgassyst

em

Europaparlamente

ts

oc

h

rådets f

ör

­

or

dn

in

g

(E

G

) n

r

79

/2

00

9

(*

*)

X

X

X

X

X

X

63

A

llm

än

s

äk

er

he

t

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

X

(

15

) X (

15

)

X

(

15

) X (

15

)

X (

15

) X (

15

)

X (

15

) X (

15

)

X

(

15

) X (

15

)

64

xl

in

gs

in

di

ka

to

re

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

6

5/

20

12

(*

**

)

X

65

A

va

nc

er

ad

e

db

ro

m

ss

ys

te

m

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

3

47

/2

01

2

(*

**

*)

X

X

X

X

66

Va

rn

in

gs

sy

st

em

vi

d

av

vi

ke

lse

ur

körfält

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

3

51

/2

01

2

(*

**

**

)

X

X

X

X

14.6.2018

L 151/96

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(*

)

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s d

ire

kt

iv

2

00

6/

40

/E

G

a

v

de

n

17

m

aj

2

00

6

om

u

ts

pp

fr

ån

lu

ftk

on

di

tio

ne

ri

ng

ss

ys

te

m

i

m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

o

m

ä

nd

ri

ng

a

v

de

ts

d

ire

kt

iv

7

0/

15

6/

EE

G

(E

U

T

L

16

1,

1

4.

6.

20

06

,

s. 12).

(**)

Europaparlamentets

och

rådets

förordning

(EG)

nr

79/2009

av

den

14

januar

i

2009

om

typgodkännande

av

vätgasd

rivna

motorf

ord

on

o

ch

o

m

ä

nd

ri

ng

a

v

di

re

kt

iv

2

00

7/

46

/E

G

(

EU

T L

3

5,

4

.2

.2

00

9,

s. 32).

(***)

Kommissionens

förordning

(EU)

nr

65/2012

av den

24

januar

i 2012

om

tillämpning

en

av Europaparlamentets och rådets

förordni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

v

ad

g

äl

le

r

xl

in

gs

in

di

ka

to

re

r

oc

h

om

ä

nd

ri

ng

a

v

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s

di

re

kt

iv

2

00

7/

46

/E

G

(E

U

T

L

28

, 3

1.

1.

20

12

, s

. 2

4)

.

(*

**

*)

Ko

m

m

iss

io

ne

ns

f

ör

or

dn

in

g

(E

U

)

nr

3

47

/2

01

2

av

d

en

1

6

ap

ril

2

01

2

om

g

en

om

ra

nd

e

av

E

ur

op

ap

ar

la

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s

ro

rd

ni

ng

(

EG

)

nr

6

61

/2

00

9 v

ad

g

äl

le

r k

ra

v

r

ty

pg

od

nn

an

de

a

v

vi

ss

a

ka

te

go

ri

er

a

v

m

ot

or

fo

rd

on

a

vs

ee

nd

e a

va

nc

er

ad

e n

öd

br

om

ss

ys

te

m

(E

U

T L

1

09

, 2

1.

4.

20

12

, s

. 1

).

(*

**

**

)

Ko

m

m

iss

io

ne

ns

f

ör

or

dn

in

g (

EU

) n

r 3

51

/2

01

2 a

v

de

n 2

3

ap

ri

l 2

01

2 o

m

g

en

om

ra

nd

e a

v

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s f

ör

or

dn

in

g (

EG

) n

r 6

61

/2

00

9 v

ad

g

äl

le

r

kr

av

f

ör

t

yp

go

dk

än

na

nd

e a

vs

ee

nd

e

in

st

al

la

tio

n

av

v

ar

ni

ng

ss

ys

te

m

v

id

a

vv

ik

el

se

u

r

rf

äl

t i

m

ot

or

fo

rd

on

(E

U

T

L

11

0,

2

4.

4.

20

12

, s

. 1

8)

.

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

123

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakts-referens

Ti

llä

m

pl

ig

he

t

Se

pa

ra

t t

ek

ni

sk

en

he

t e

lle

r

ko

m

po

ne

nt

M1 M

2

M3 N

1

N2 N

3

O1 O

2

O3 O

4

67

Specifi

k utr

ustning

för använ

dning

av

m

ot

or

ga

se

r

(L

PG

) o

ch

in

st

al

le

rin

g

av sådan utr

ustning

i motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

67

X

X

X

X

X

X

X

68

Fo

rd

on

sla

rm

sy

st

em

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

97

X

X

X

69

El

ke

rh

et

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

100

X

X

X

X

X

X

70

Sp

ec

ifi

ka

k

om

po

ne

nt

er

f

ör

k

om

pr

merad naturg

as (CNG) och

installa

­

tion

av

sådana

kompon

enter

i

mo

­

torf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9

FN-f

öreskr

ifter

nr

110

X

X

X

X

X

X

X

71

H

yt

te

ns

h

ål

lfa

st

he

t

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

29

X

X

X

72

eCall-system

Europaparlamente

ts

oc

h

rådets f

ör

­

or

dn

in

g (

EU

) 2

01

5/

75

8

(*

)

X

X

14.6.2018

L 151/97

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(*

)

Eu

ro

pa

pa

rla

m

en

te

ts

o

ch

r

åd

et

s

ro

rd

ni

ng

(

EU

)

20

15

/7

58

a

v d

en

2

9

ap

ril

2

01

5

om

t

yp

go

dk

än

na

nd

ek

ra

v f

ör

m

on

te

rin

g

av

e

Ca

ll-

sy

stem

som bygg

er

på 112-tjänsten

i f

ordon och

om ändr

ing

av

direktiv

20

07

/4

6/

EG

(E

U

T L

1

23

, 1

9.

5.

20

15

, s

. 7

7)

.

124

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Förklaringar

X Tillämplig regleringsakt.

(1) För fordon med en referensvikt på högst 2 610 kg. På tillverkarens begäran får förordning (EG) nr 715/2007

tillämpas på fordon med en referensvikt på högst 2 840 kg.

(2) För fordon utrustade med en LPG- eller CNG-installation krävs ett typgodkännande för motorfordon i enlighet med

FN-föreskrifter nr 67 eller FN-föreskrifter nr 110.

(3) Montering av ett system för elektronisk stabilitetskontroll (ESC) krävs i enlighet med artiklarna 12 och 13

i förordning (EG) nr 661/2009.

(4) Montering av ett system för elektronisk stabilitetskontroll (ESC) krävs i enlighet med artiklarna 12 och 13

i förordning (EG) nr 661/2009.

(4A) Om skyddsutrustning är monterad ska kraven i FN-föreskrifter nr 18 vara uppfyllda.

(4B) Den här förordningen tillämpas på säten som inte omfattas av FN-föreskrifter nr 80.

(5) Fordon i denna kategori ska vara utrustade med en lämplig anordning för avfrostning och avimning av vindrutan.

(6) Fordon i denna kategori ska vara utrustade med lämpliga vindrutetorkare och vindrutespolare.

(9) För fordon med en referensvikt som överstiger 2 610 kg och som inte är typgodkända (på tillverkarens begäran

och förutsatt att referensvikten inte överstiger 2 840 kg) enligt förordning (EG) nr 715/2007.

(9A) Gäller endast om dessa fordon är utrustade med utrustning som omfattas av FN-föreskrifter nr 64. System för

övervakning av däcktryck för fordon av kategori M

1

gäller obligatoriskt i enlighet med artikel 9.2 i förordning (EG)

nr 661/2009.

(10) Gäller bara fordon utrustade med kopplingsanordningar.

(11) Gäller fordon med en högsta tekniskt tillåten lastvikt på mindre än 2,5 ton.

(12) Gäller endast fordon där sätets referenspunkt (R-punkt) för det lägsta sätet är högst 700 mm över marknivån.

(13) Gäller endast när tillverkaren ansöker om typgodkännande av fordon avsedda för transport av farligt gods.

(14) Gäller endast fordon av kategori N

1

, klass I enligt beskrivningen i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007.

(15) Överensstämmelse med förordning (EG) nr 661/2009 är obligatoriskt; typgodkännande enligt denna punkt är dock

inte föreskrivet eftersom punkten omfattar en kombination av de enskilda punkterna 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A,

8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A,

24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A,

42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A,

57A och 64–71. De ändringsserier till FN-föreskrifter som ska tillämpas obligatoriskt anges i bilaga IV till

förordning (EG) nr 661/2009. Senare antagna ändringsserier godtas som ett alternativ.

14.6.2018

L 151/98

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

125

Tillägg

1

Reg

ler

ingsakter

för

EU-typgodkännande

av

fordon

som

produceras

i små

ser

ier

enligt

ar

tikel

41

Tabell

1

Fordon

av

kategor

i M 1

Punkt Område

Reg

ler

ingsaktsreferens

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

1A

Lj

ud

ni

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

54

0/

20

14

A

2A

U

ts

pp

(E

ur

o 5

o

ch

E

ur

o

6)

fr

ån

tta

fo

rd

on

/ti

llg

ån

g

til

l i

nf

or

m

at

io

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

71

5/

20

07

A

a)

O

BD

Fo

rd

on

et

s

ka

v

ar

a

rs

et

t m

ed

e

tt

O

BD

-s

ys

te

m

s

om

u

pp

fy

lle

r

kr

av

en

i

a

rt

ik

el

4

.1

o

ch

4

.2

i

f

ör

or

dn

in

g (

EG

) n

r 6

92

/2

00

8

(OBD-syste

met

ska

åtminstone

kunna

registrera

fe

l i

motorstyr

­

ningssyste

met).

OBD-gränssnitt

et ska

vara k

ompati

belt med vanliga

diagno

­

sverktyg.

b)

Ö

ve

re

ns

st

äm

m

el

se

i

dr

ift

E.

t.

c)

Tillgång

till

inf

or

mation

Tillverkaren behö

ver

bara

lämna

lättillgäng

lig oc

h

snabb

inf

or

­

m

at

io

n o

m

r

ep

ar

at

io

ne

r o

ch

s

er

vi

ce

.

d)

Mätning

av

eff

ekt

(När

fordonstillverkaren an

vänder

en

motor

från en annan

till

­

ve

rk

ar

e)

Bänkprovnin

gsdata från

motor

tillverkaren godtas

om motor

­

styr

ningssyste

met är

identiskt (dvs. åtminst

one

har samma

elektroniska styrenhet, ECU).

Prov

ning

av

effekt

får

utf

öras

en

chassidynamometer

.

Hän

­

syn ska

tas till effektf

örlusten

i kraf

verfö

ringe

n.

3A

Förebyg

gande

av brandr

isk

(tankar

för

flytande

bränsle)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

34

a)

T

ankar

för

flytande

bränsle

B

b)

Monte

ring

i f

ordon

B

14.6.2018

L 151/99

Europeiska unionens officiella tidning

SV

126

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsaktsreferens

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

3B

Ba

kr

e

un

de

rk

ör

ni

ng

ss

ky

dd

o

ch

m

on

­

tering av

dem; bakre underk

ör

nings

­

sk

yd

d

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

58

B

4A

Utr

ymme

för

monter

ing oc

h

fastsätt

­

ning

av

bakre

registrer

ingsskyltar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

10

03

/2

01

0

B

5A

St

yr

ut

ru

st

ni

ng

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

79

C

a)

Mekaniska

system

Bestämmelser

na i

punkt

5 i

FN-f

öreskr

ifter

nr

79

är

tillämplig

a.

Alla provn

ingar

som f

öreskr

ivs i

punkt 6.2 i FN-f

öreskr

ifter

nr 79 ska utf

öras och

kraven

i punkt 6.1 i FN-f

öreskr

ifte

r

nr 79

är

t

ill

äm

pl

ig

a.

b)

Komplexa elektroniska

for

­

donsk

ontrollsystem

A

lla

k

ra

v

i b

ila

ga

6

ti

ll

FN

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

7

9

är

t

ill

äm

pl

ig

a.

Överensstämmelsen

med

dessa

kra

v

får

kontrolleras

endast

av

en

tek

nisk

tjänst.

6B

D

ör

rlå

s

oc

h

rr

lla

nd

e

ko

m

po

ne

ter

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

11

C

a)

Allmänna

krav

(punkt

5

i F

N

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

1

1)

A

lla

k

ra

v

är

t

ill

äm

pl

ig

a.

b)

Prestandakrav

(punkt

6

i F

N

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

1

1)

Endast kra

ven i punkt

er

na

6.1.5.4 och

6.3 i FN-f

öreskr

ifter

nr 11 är

tilläm

plig

a.

7A

Ljudsignalanordning

ar

oc

h

ljudsigna

­

le

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

28

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

fordon

B

8A

Anordningar

för

indirekt sikt

oc

h

in

­

staller

ing

av

dessa

anordningar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

46

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

fordon

B

14.6.2018

L 151/100

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

127

Punkt

Område

Reg

ler

ingsaktsreferens

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

9B

Pe

rs

on

bi

la

rs

b

ro

m

ss

ys

te

m

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

13-H

a)

K

ra

v

ut

fo

rm

ni

ng

oc

h

provning

ar

A

b)

System

för

elektronisk

sta

­

bi

lit

et

sk

on

tr

ol

l (

ES

C)

oc

h

bromsassistans (B

AS)

Installation av

BAS-

oc

h ESC-syst

em är

ing

et krav

. Om syste

­

m

en

ä

r

in

st

al

le

ra

de

s

ka

d

e u

pp

fy

lla

k

ra

ve

n

i F

N

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

13-H.

10

A

El

ek

tr

om

ag

ne

tis

k

ko

m

pa

tib

ili

te

t

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

10

B

12

A

In

re

dn

in

gs

de

ta

lje

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

21

C

a)

Inredning

i)

Kr

av

av

se

en

de

ra

di

er

oc

h u

ts

kj

ut

an

de

de

la

r

strömbr

ytare, hand

­

tag

m.m.,

manö

veror

­

gan

oc

h

allmänna

in

­

redningsdetaljer

U

ndantag få

r

på tillverkarens

begäran

medg

es från kraven

i punkt

er

na 5.1–5.6 i FN-f

öreskr

ifte

r

nr 21.

Kr

av

en

i

p

un

kt

5

.2

i

F

N

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

2

1

är

t

ill

äm

pl

ig

a,

m

ed

undantag av

punkt

er

na

5.2.3.1,

5.2.3.2 och 5.2.4.

ii)

Pr

ov

ni

ng

a

v

en

er

gi

ab

­

so

rp

tio

n i

öv

re

d

el

en

av instr

umentbrädan

Prov

ning av energiabsor

ption i

den

övre

delen

av instr

ument

­

brädan ska utf

öras bara

om f

ordonet inte

är

utr

ustat med

minst

två

krock

kuddar

framtill

eller

två

statiska

fyr

punktsbälte

n.

iii

)

Pr

ov

ni

ng

a

v

en

er

gi

ab

­

so

rp

tio

n

ho

s

de

b

ak

re

delar

na

av sätena

E.t.

b)

Elstyrda

fönster

,

takpaneler

oc

h

sk

ilj

ev

äg

ga

r

A

lla

k

ra

v

i p

un

kt

5

.8

i

FN

-fö

re

sk

ri

ft

er

n

r

21

ä

r

til

m

pl

ig

a.

13

B

Sk

yd

d

av

m

ot

or

fo

rd

on

m

ot

o

be

rig

t

utnyttjande

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

116

A

Bestämmelser

na

i

punkt

8.3.1.1.1

i

FN-f

öreskr

ifter

nr

116

får

tilläm

pas i stället f

ör

punkt 8.3.1.1.2 i samma f

öreskr

ifte

r, obe

­

ro

en

de

a

v

ty

pe

n

av

fr

am

dr

iv

ni

ng

14.6.2018

L 151/101

Europeiska unionens officiella tidning

SV

128

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsaktsreferens

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

14A

Skyddet

för

föraren

mot

styr

inrätt

­

ningen i

händelse

av en

sammanstöt

­

ning

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

12

C

Prov

ning krä

vs om f

ordonet inte

har

provats

enligt FN-f

öreskr

if­

te

r

nr

9

4

(s

e

pu

nk

t 5

3A

)

15A

Säte

n,

deras

fästanordningar oc

h

ev

en

tu

el

la

n

ac

ks

d

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

17

C

a)

Allmänna

krav

i)

Sp

ec

ifi

ka

tio

ne

r

Kr

av

en

i

p

un

kt

5

.2

i

F

N

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

1

7

är

t

ill

äm

pl

ig

a,

m

ed

undantag

av punkt

5.2.3.

ii)

Pr

ov

ni

ng

a

v

llf

as

th

et

hos

säte

sr

yggar oc

h

nackstöd

Krav

en

i punkt

6.2

i FN-f

öreskr

ifter

nr

17

är

tillämplig

a.

iii)

Provning

av

just

er

ings-

och

spär

ranordning

ar

Prov

ningen ska

utf

öras

enligt kraven i

bilaga

7

till

FN-f

öreskr

if­

ter

nr

17.

b)

Nac

kstöd

i)

Sp

ec

ifi

ka

tio

ne

r

Kr

av

en

i p

un

kt

er

na

5

.4

, 5

.5

, 5

.6

, 5

.1

0,

5

.1

1 o

ch

5

.1

2 i

F

N

-fö

re

­

skr

ifter

nr

17

är

tillämplig

a,

med

undantag

av punkt

5.5.2.

ii)

Pr

ov

ni

ng

a

v

llf

as

th

et

hos nackstöd

Den

provning

som

föreskr

ivs

i punkt

6.4

i FN-f

öreskr

ifter

nr 17 ska utf

öras.

c)

S

är

sk

ild

a k

ra

v

s

ky

dd

a

v

passagerare mot

rörelser

i bag

age

t

U

ndantag

får

tillverkarens

begäran

medges

från

kra

ven

i

bi

­

laga 9

till

FN-f

öreskr

ifter

nr

26.

16

A

U

ts

kj

ut

an

de

d

el

ar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

26

C

a)

Allmänna bestämmelser

Krav

en

i punkt 5

i FN-f

öreskr

ifter

nr 26

är

tillämplig

a.

b)

S

är

sk

ild

a s

pe

ci

fik

at

io

ne

r

Kr

av

en

i

pu

nk

t 6

i

FN

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

2

6

är

t

ill

äm

pl

ig

a.

17

A

O

m

bo

rd

st

ig

ni

ng

o

ch

m

an

öv

er

du

gl

ig

­

he

t

(b

ac

kv

äx

el

)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

13

0/

20

12

D

14.6.2018

L 151/102

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

129

Punkt

Område

Reg

ler

ingsaktsreferens

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

17B

Hastighetsmätar

utr

ustning

inklusive

installation

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

39

B

18

A

Ti

llv

er

ka

re

ns

re

sk

ri

vn

a

sk

yl

t o

ch

fordonsidentifier

ingsnummer

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

19

/2

01

1

B

19A

Säke

rhetsbältenas f

örankr

ing

ar

, Isofix-

förankr

ingssyst

em

oc

h

Isofix-för

ankr

­

in

ga

r

m

ed

ö

vr

e h

ål

lre

m

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

14

B

20A

Installer

ing

av

belysnings-

och ljussig

­

nalanordningar

i f

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

48

B

Varsellykt

or ska mont

eras på en n

y f

ordonstyp.

21A

Ref

lexanordning

ar

för

motorf

ordon

oc

h s

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

3

X

22

A

Fr

äm

re

oc

h

ba

kr

e

po

si

tio

ns

ly

kt

or

,

st

op

pl

yk

to

r o

ch

b

re

dd

m

ar

ke

ri

ng

sly

tor

för

motorf

ordon

och

släpvagnar

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

7

X

22

B

Va

rs

el

ly

kt

or

r

m

ot

or

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

87

X

22

C

Si

do

m

ar

ke

ri

ng

sly

kt

or

f

ör

m

ot

or

fo

do

n o

ch

s

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

91

X

23A

Kör

riktningsvisare f

ör

motorf

ordon

oc

h s

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

6

X

24

A

Ba

kr

e

sk

yl

tly

kt

or

r

m

ot

or

fo

rd

on

oc

h s

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

4

X

14.6.2018

L 151/103

Europeiska unionens officiella tidning

SV

130

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsaktsreferens

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

25A

Strålkastarenheter

med

halogenlam

­

po

r

(H

I-e

nh

et

er

),

av

se

dd

a f

ör

m

ot

or

­

fordon,

som

av

ger asymmetr

iskt

eu

­

ro

pe

is

kt

h

al

vl

ju

s e

lle

r h

el

lju

s e

lle

r

båda

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

31

X

25

B

G

dl

am

po

r

av

se

dd

a f

ör

a

nv

än

dn

in

g

i t

yp

go

dk

än

da

ly

kt

or

p

å m

ot

or

fo

rd

on

oc

h

slä

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

37

X

25C

Strålkastare

med

gasurladdningslam

pa

för motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

98

X

25D

Gasurladdningslampor

för

använ

ning i

godkända gas

urladdningslyktor

i m

ot

or

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

99

X

25E

Strålkastare

till

motorf

ordon

som

av

­

ge

r ett asymmetr

iskt halv- eller hel

­

ljus eller

bådadera oc

h som är

utr

us

­

ta

de

m

ed

g

dl

am

po

r

oc

h/

el

le

r

ly

sd

io

dm

od

ul

er

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

112

X

25F

Juste

rbara

framljussystem

(AFS)

av

­

se

dd

a f

ör

m

ot

or

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

123

X

26A

Främre dimstrålkastare

för

motorf

or

­

do

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

19

X

27

A

Bo

gs

er

an

or

dn

in

ga

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

10

05

/2

01

0

B

28

A

Ba

kr

e

di

m

ly

kt

or

f

ör

m

ot

or

dr

iv

na

f

or

­

don samt släpvagnar

till dessa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

38

X

14.6.2018

L 151/104

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

131

Punkt

Område

Reg

ler

ingsaktsreferens

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

29

A

Ba

ck

ly

kt

or

r

m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

s

vagnar

till dessa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

23

X

30

A

Pa

rk

er

in

gs

ly

kt

or

f

ör

m

ot

or

dr

iv

na

f

or

­

do

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

77

X

31A

Säke

rhetsbälten,

fasthållningsanord

­

ningar

, f

asthållningsanordningar f

ör

bar

n och Isofix-fasthållningsanord

­

ningar

för

bar

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

16

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ringskra

v

B

32

A

Si

kt

lt f

ra

m

åt

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

125

A

33

A

Pl

ac

er

in

g

oc

h

m

är

kn

in

g

av

h

an

styrda

manö

verdon,

kontrollamp

or

oc

h v

is

ar

e

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

121

A

34A

System f

ör

avfrostning

och av

imning

av

v

in

dr

ut

or

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

67

2/

20

10

C

a)

A

vfrostning

av

vindr

utan

Endast

punkt

1.1.1

i

bilaga

II

till f

örordning

(EU) nr

672/2010

är

tillämplig,

under

för

utsättning

att var

mluf

t

leds

till

vindr

tans hela

yta eller att dess hela

yta

vär

ms upp elektr

iskt.

b)

A

vimning

av

vindr

utan

Endast

punkt

1.2.1

i

bilaga

II

till f

örordning

(EU) nr

672/2010

är

tillämplig,

under

för

utsättning

att var

mluf

t

leds

till

vindr

tans hela

yta eller att dess hela

yta

vär

ms upp elektr

iskt.

35

A

Vi

nd

ru

te

to

rk

ar

e

oc

h

vi

nd

ru

te

sp

ol

ar

e

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

10

08

/2

01

0

C

a)

Vindr

utet

orkare

Punkt

er

na

1.1–1.1.10

i bilaga

III

till f

örordning (EU)

nr

1

00

8/

20

10

ä

r

til

m

pl

ig

a.

Endast

den

provning

som

beskr

ivs

i punkt

2.1.10

i bilaga

III

till

förordning (EU)

nr 1008/2010

ska utf

öras.

b)

V

in

dr

ut

es

po

la

re

Pu

nk

t

1.

2

i

bi

la

ga

I

II

til

l f

ör

or

dn

in

g

(E

U

) n

r

10

08

/2

01

0 ä

r

til

äm

pl

ig

, m

ed

u

nd

an

ta

g

av

p

un

kt

er

na

1

.2

.2

, 1

.2

.3

o

ch

1

.2

.5

.

14.6.2018

L 151/105

Europeiska unionens officiella tidning

SV

132

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsaktsreferens

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

36

A

rm

es

ys

te

m

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

122

C

Installation

av

ett

uppvär

mningssyst

em

är

ing

et

krav

.

a)

A

lla

u

pp

rm

ni

ng

ss

ys

te

m

Kr

av

en

i

p

un

kt

er

na

5

.3

o

ch

6

i

F

N

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

1

22

ä

r

til

m

pl

ig

a.

b)

LPG-uppvär

mningssyst

em

Krav

en i

bilaga

8

till

FN-f

öreskr

ifter

nr

122

är

tilläm

plig

a.

37

A

H

ju

lsk

yd

d

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

10

09

/2

01

0

B

38

A

H

uv

ud

st

öd

(n

ac

ks

ky

dd

), i

ns

ta

lle

ra

de

eller

inte i

fordonssäte

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

25

X

41A

Utsläpp

(Euro

6)

från

tunga f

ordon

oc

h t

ill

ng

ti

ll i

nf

or

m

at

io

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

59

5/

20

09

A

M

ed

u

nd

an

ta

g

av

d

e

kr

av

s

om

g

äl

le

r

om

bo

rd

di

ag

no

s

(O

BD

) o

ch

tillg

ång

till

inf

or

mation.

Mätning

av

eff

ekt

(När

fordonstillverkaren an

vänder

en

motor

från en annan

till

­

ve

rk

ar

e)

Bänkprovnin

gsdata från

motor

tillverkaren godtas

om motor

­

styr

ningssyste

met är

identiskt (dvs. åtminst

one

har samma

ECU).

Prov

ning

av

effekt

får

utf

öras

en

chassidynamometer

.

Hän

­

syn ska

tas till effektf

örlusten

i kraf

verfö

ringe

n.

44

A

Vi

kt

er

o

ch

m

åt

t

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

12

30

/2

01

2

B

U

ndantag

r

tillverkarens

begäran

medg

es

från

provn

ing

av

för

måg

an

att

star

ta

i

motlut

vid den högsta

tillåtna

fordons

­

kombinationsvikten

enligt beskr

ivningen

i punkt 5.1 i

del A i bi

­

la

ga

I

til

l f

ör

or

dn

in

g

(E

U

) n

r

12

30

/2

01

2.

45A

Säke

rhetsg

lasmater

ial

oc

h

mont

er

ing

av

d

es

sa

i

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

43

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

B

46

A

M

on

te

ri

ng

a

v d

äc

k

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

45

8/

20

11

B

De datum som g

äller

för den successiva tillämpning

en är de

so

m

a

ng

es

i a

rt

ik

el

1

3 i

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9.

14.6.2018

L 151/106

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

133

Punkt

Område

Reg

ler

ingsaktsreferens

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

46B

Pneumatiska

däck f

ör

motorf

ordon

oc

h släpvagnar

till dessa (klass C

1

)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

30

Ko

m

po

ne

nt

er

X

46

D

D

äc

kl

ju

d,

v

äg

gr

ep

p

v

åt

t

un

de

rla

g

oc

h r

ullmotstånd (klasser

na C

1

,

C

2

oc h

C

3

)

Fö ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

117

Ko

m

po

ne

nt

er

X

46E

Reser

venhet

för

tillfäll

igt

br

uk,

säke

hetsdäck,

säke

rhetsdäcksystem oc

h

system f

ör

över

vakning av däc

ktr

yc

k

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

64

Ko

m

po

ne

nt

er

X

Installation

av

system

för

över

­

vakning

av

däcktr

yc

k

B

Installation

av ett

syste

m

för

över

vakning av däcktr

yc

k

är

ing

et

kra

v.

50A

Mekaniska k

opplingsanordningar

för

fordonsk

ombinationer

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

55

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

B

53

A

Sk

yd

d

r

pa

ss

ag

er

ar

e

vi

d f

ro

nt

al

ko

lli

­

sion

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

94

C

Krav

en

i FN-f

öreskr

ifter

nr

94

ska

tillämpa

s

fordon

utr

ustade

med främre krockkuddar

. Fordon som saknar krockkuddar

ska

up

pf

yl

la

k

ra

ve

n

i p

un

kt

1

4A

i

de

nn

a

ta

be

ll.

54

A

Sk

yd

d

r

pa

ss

ag

er

ar

e

vi

d

si

do

ko

lli

­

sion

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

95

C

Is

la

gs

pr

ov

m

ed

hu

vu

df

or

m

ad

pr

ov

kr

op

p

Tillverkaren ska f

örse den tekniska tjänst

en med

lämpli

g inf

or

­

mation om eventuell sammanstöt

ning

mellan

provkr

oppens hu

­

vu

d o

ch

f

or

do

ns

ko

ns

tr

uk

tio

ne

n e

lle

r s

id

or

ut

or

na

o

m

d

e b

es

r

av

laminerat

glas.

Om det k

onstater

as

att

en sådan

sammanst

ötning är sannolik

sk

a d

en

p

ar

tie

lla

p

ro

vn

in

ge

n m

ed

h

lp

a

v

is

la

gs

pr

ov

et

m

ed

h

vu

df

or

m

ad

p

ro

vk

ro

pp

e

nl

ig

t b

es

kr

iv

ni

ng

en

i

pu

nk

t 3

.1

i

bi

la

ga

8

till

FN-f

öreskr

ifter

nr 95 utf

öras och de kr

ite

rier som anges

i p

un

kt

5

.2

.1

.1

i F

N

-fö

re

sk

ri

ft

er

n

r 9

5 v

ar

a u

pp

fy

lld

a.

Med den tekniska

tjänst

ens godkännande f

år det provningsf

örfa

­

rande som beskr

ivs i bilaga

4 till FN-f

öreskr

ifter

nr 21 tillämpas

som ett

alte

rnativ till

provn

ingen enligt FN-f

öreskr

ifter

nr 95.

14.6.2018

L 151/107

Europeiska unionens officiella tidning

SV

134

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsaktsreferens

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

58

Fotgä

ngarskydd

Förordning

(EG)

nr 78/2009

a)

T

ekniska

kra

v

på f

ordon

E.t.

b)

F

ro

nt

sk

yd

d

X

59

Materialåter

vinning

Direktiv

2005/64/EG

E.t.

Endast

ar

tik

el

7

om

åter

användning

av

kompon

enter är

til

m

pl

ig

.

61

Lu

ftk

on

di

tio

ne

ri

ng

ss

ys

te

m

D

ire

kt

iv

2

00

6/

40

/E

G

A

62

tg

as

sy

st

em

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

79

/2

00

9

X

63

A

llm

än

s

äk

er

he

t

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

Se

rk

la

ra

nd

e a

nm

är

kn

in

g

(

15

) i t

ab

el

le

n i

d

en

na

d

el

m

ed

r

eg

le

­

ringsakter

för

EU-typgodkännande

av

fordon

som

produceras

i o

be

gr

än

sa

de

s

er

ie

r.

64

xl

in

gs

in

di

ka

to

re

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

65

/2

01

2

E.t.

67

Specifik

utr

ustning

för

an

vändning av

m

ot

or

ga

se

r (

LP

G

) o

ch

i

ns

ta

lle

ri

ng

a

v

sådan

utr

ustning

i motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

67

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

A

68

Fo

rd

on

sla

rm

sy

st

em

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

97

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

B

69

El

ke

rh

et

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

100

B

70

Sp

ec

ifi

ka

ko

m

po

ne

nt

er

r k

om

pr

merad naturg

as (CNG) oc

h installa

­

tio

n a

v

da

na

k

om

po

ne

nt

er

i m

ot

or

­

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

110

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

A

72

eC

al

l-s

ys

te

m

ro

rd

ni

ng

(E

U

) 2

01

5/

75

8

E.

t.

14.6.2018

L 151/108

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

135

Förklarande anmärkningar

X

Regleringsakten ska tillämpas fullständigt på följande sätt:

a) Ett typgodkännandeintyg ska utfärdas.

b) Provningar och kontroller ska utföras av den tekniska tjänsten eller tillverkaren enligt villkoren i artiklarna 67–81.

c) En provningsrapport ska utarbetas i enlighet med bilaga III.

d) Produktionsöverensstämmelse ska säkerställas.

A

Regleringsakten ska tillämpas på följande sätt:

a) Alla krav i regleringsakten ska vara uppfyllda, om inget annat anges.

b) Inget typgodkännandeintyg krävs.

c) Provningar och kontroller ska utföras av den tekniska tjänsten eller tillverkaren enligt villkoren i artiklarna 67–81.

d) En provningsrapport ska utarbetas i enlighet med bilaga III.

e) Produktionsöverensstämmelse ska säkerställas.

B

Regleringsakten ska tillämpas på följande sätt:

Samma som under bokstaven A, förutom att tillverkaren själv får utföra provningar och kontroller om godkännande­

myndigheten tillåter det.

C

Regleringsakten ska tillämpas på följande sätt:

a) Endast de tekniska kraven i rättsakten ska vara uppfyllda, oavsett eventuella övergångsbestämmelser.

b) Inget typgodkännandeintyg krävs.

c) Provningar och kontroller ska utföras av den tekniska tjänsten eller tillverkaren (se besluten för bokstaven ”B”.).

d) En provningsrapport ska utarbetas i enlighet med bilaga III.

e) Produktionsöverensstämmelse ska säkerställas.

D

Samma som för besluten under bokstäverna ”B” och ”C”, förutom att ett intyg om överensstämmelse från tillverkaren är

tillräckligt. Ingen provningsrapport krävs.

Godkännandemyndigheten eller den tekniska tjänsten får vid behov ställa krav på ytterligare information med ytterligare

bevisning.

E.t.

Regleringsakten är ej tillämplig. Krav på överensstämmelse med en eller flera aspekter i regleringsakten får dock ställas.

De ändringsserier till FN-föreskrifter som ska tillämpas är de som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 661/2009.

Senare antagna ändringsserier godtas som ett alternativ.

14.6.2018

L 151/109

Europeiska unionens officiella tidning

SV

136

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Tabell

2

Fordon

av

kat

egor

i N1 (

1

)

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakt

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

1A

Lj

ud

ni

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

54

0/

20

14

A

2A

U

ts

pp

(E

ur

o 5

o

ch

E

ur

o

6)

fr

ån

tta

fo

rd

on

/ti

llg

ån

g

til

l i

nf

or

m

at

io

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

71

5/

20

07

A

a)

O

BD

Fo

rd

on

et

s

ka

v

ar

a

rs

et

t m

ed

e

tt

O

BD

-s

ys

te

m

s

om

u

pp

fy

lle

r

kr

av

en

i

a

rt

ik

el

4

.1

o

ch

4

.2

i

f

ör

or

dn

in

g (

EG

) n

r 6

92

/2

00

8

(OBD-syste

met

ska

åtminstone

kunna

registrera

fe

l i

motorstyr

­

ningssyste

met).

OBD-gränssnitt

et

ska

vara

kompati

belt

med

vanligt

förek

om

­

mande diagnosverktyg.

b)

Ö

ve

re

ns

st

äm

m

el

se

i

dr

ift

E.

t.

c)

Tillgång

till

inf

or

mation

Det

är

tillräc

kligt

om

tillverkaren

ger

lättillgän

glig

oc

h snabb

til

lg

ån

g

til

l

in

fo

rm

at

io

n

om

r

ep

ar

at

io

ne

r

oc

h

un

de

rh

ål

l

av

f

or

­

donet.

d)

Mätning

av

eff

ekt

(När

fordonstillverkaren an

vänder

en

motor

från en annan

till

­

ve

rk

ar

e)

Bänkprovnin

gsdata från

motor

tillverkaren godtas

om motor

­

styr

ningssyste

met är

identiskt (dvs. åtminst

one

har samma

ECU).

Prov

ning

av

effekt

får

utf

öras

en

chassidynamometer

.

Hän

­

syn ska

tas till effektf

örlusten

i kraf

verfö

ringe

n.

3A

Förebyg

gande

av brandr

isk

(tankar

för

flytande

bränsle)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

34

a)

T

ankar

för

flytande

bränsle

B

b)

Monte

ring

i f

ordon

B

3B

Se

pa

ra

ta

ba

kr

e u

nd

er

rn

in

gs

sk

yd

d

oc

h monter

ing

av

dessa; bakre under

­

kör

ningsskydd

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

58

B

14.6.2018

L 151/110

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(

1

) Förklarande anmärkningar

till tabellen ”Reg

ler

ingsakt

er

för EU-typgodkännande

av

fordon som tillverkas i obegränsade ser

ier” i

denna del gäller

även

denna tabell. Bok

stä

ver

na i denna tabell har samma

innebörd som i tabell 1 i detta tillägg.

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

137

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakt

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

4A

Utr

ymme

för

monter

ing

oc

h

fastsätt

­

ning

av

bakre

registrer

ingsskyltar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

10

03

/2

01

0

B

5A

St

yr

ut

ru

st

ni

ng

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

79

C

a)

Mekaniska

system

Bestämmelser

na

i punkt

5

i FN-f

öreskr

ifte

r

nr

79.01

är

til

m

pl

ig

a.

Alla provn

ingar

som f

öreskr

ivs i

punkt 6.2 i FN-f

öreskr

ifter

nr

79

ska

utf

öras

och

kraven

i punkt

6.1

i FN-f

öreskr

ifte

r

nr

79

är

t

ill

äm

pl

ig

a.

b)

Komplexa elektroniska

for

­

donsk

ontrollsystem

A

lla

k

ra

v

i b

ila

ga

6

ti

ll

FN

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

7

9

är

t

ill

äm

pl

ig

a.

Överensstämmelsen

med

dessa

kra

v

får

endast

kontrolleras

av

en

tek

nisk

tjänst.

6B

D

ör

rlå

s

oc

h

rr

lla

nd

e k

om

po

ne

ter

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

U

ne

ce

re

sk

ri

fte

r

nr

1

1

C

a)

Allmänna

krav

(punkt

5

i F

N

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

1

1)

A

lla

k

ra

v

är

t

ill

äm

pl

ig

a.

b)

Prestandakrav

(punkt

6

i F

N

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

1

1)

Endast

kra

ven

i

punkt

er

na

6.1.5.4

och

6.3

i

FN-f

öreskr

ifter

nr 11 är

tilläm

plig

a.

7A

Ljudsignalanordning

ar

oc

h

ljudsigna

­

le

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

28

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

fordon

B

8A

Anordningar

för

indirekt

sikt

oc

h

mont

er

ing

av

dessa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

46

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

fordon

B

9A

Bromsutr

ustning

för

fordon

och släp

­

vagnar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

13

a)

K

ra

v

ut

fo

rm

ni

ng

oc

h

pr

ov

ni

ng

A

b)

Elektronisk

stabilitetsk

ont

­

ro

ll (

ES

C)

Installation av

ett system f

ör elektronisk

stabilit

etsk

ontroll är

ing

et

krav

.

Om

system

et

är

installerat

ska

det

uppfylla

kraven

i FN-f

öreskr

ifte

r

nr

13.

14.6.2018

L 151/111

Europeiska unionens officiella tidning

SV

138

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakt

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

9B

Pe

rs

on

bi

la

rs

b

ro

m

ss

ys

te

m

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

13-H

a)

K

ra

v

ut

fo

rm

ni

ng

oc

h

pr

ov

ni

ng

A

b)

ESC

och bromsassistanssys

­

te

m

(B

A

S)

Installation av

BAS-

oc

h ESC-syst

em är

ing

et krav

. Om syste

­

m

en

ä

r

in

st

al

le

ra

de

s

ka

d

e u

pp

fy

lla

k

ra

ve

n

i F

N

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

13-H.

10

A

El

ek

tr

om

ag

ne

tis

k

ko

m

pa

tib

ili

te

t

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

10

B

13

B

Sk

yd

d

m

ot

o

be

ri

gt

ny

ttj

an

de

av

motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

116

A

Bestämmelser

na

i

punkt

8.3.1.1.1

i

FN-f

öreskr

ifter

nr

116

får

tilläm

pas i stället f

ör

punkt 8.3.1.1.2 i samma f

öreskr

ifte

r, obe

­

ro

en

de

a

v

ty

pe

n

av

fr

am

dr

iv

ni

ng

14A

Skyddet

för

föraren

mot

styr

inrätt

­

ningen i

händelse

av en

sammanstöt

­

ning

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

12

C

a)

K

ro

ck

pr

ov

m

ot

b

ar

ri

är

Et

t p

ro

v

kr

äv

s.

b)

I

sla

gs

pr

ov

m

ed

pr

ov

do

ck

a

mot styranordning

en

Kräv

s

inte

om

styranordning

en

är

utr

ustad

med

en

krockkudde.

c)

Is

la

gs

pr

ov

m

ed

hu

vu

df

or

­

m

ad

p

ro

vk

ro

pp

Kräv

s

inte

om

styranordning

en

är

utr

ustad

med

en

krockkudde.

15A

Säte

n,

deras

fästanordningar oc

h

ev

en

tu

el

la

n

ac

ks

d

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

17

B

17

A

O

m

bo

rd

st

ig

ni

ng

o

ch

m

an

öv

er

du

gl

ig

­

he

t

(b

ac

kv

äx

el

)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

13

0/

20

12

D

17B

Hastighetsmätar

utr

ustning inklusive

installation

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

39

B

18

A

Ti

llv

er

ka

re

ns

re

sk

ri

vn

a

sk

yl

t o

ch

fordonsidentifier

ingsnummer

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

19

/2

01

1

B

14.6.2018

L 151/112

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

139

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakt

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

19A

Säke

rhetsbältenas f

örankr

ing

ar

, Isofix-

förankr

ingssyst

em

oc

h

Isofix-för

ankr

­

in

ga

r

m

ed

ö

vr

e h

ål

lre

m

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

14

B

20A

Installer

ing

av

belysnings-

och ljussig

­

nalanordningar

i motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

48

B

Varsellykt

or ska mont

eras på en n

y f

ordonstyp.

21A

Ref

lexanordning

ar

för

motorf

ordon

oc

h

slä

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

3

X

22

A

Fr

äm

re

oc

h

ba

kr

e

po

si

tio

ns

ly

kt

or

,

st

op

pl

yk

to

r o

ch

b

re

dd

m

ar

ke

ri

ng

sly

tor

för

motorf

ordon

och

släpvagnar

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

7

X

22

B

Va

rs

el

ly

kt

or

r

m

ot

or

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

87

X

22

C

Si

do

m

ar

ke

ri

ng

sly

kt

or

f

ör

m

ot

or

fo

do

n o

ch

s

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

91

X

23A

Kör

riktningsvisare

för

motorf

ordon

oc

h

slä

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

6

X

24

A

Ba

kr

e s

ky

ltl

yk

to

r

r

m

ot

or

fo

rd

on

oc

h

slä

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

4

X

25A

Strålkastarenheter

med

halogenlam

­

po

r

(H

I-e

nh

et

er

),

av

se

dd

a f

ör

m

ot

or

­

fordon,

som

av

ger asymmetr

iskt

eu

­

ro

pe

is

kt

h

al

vl

ju

s e

lle

r h

el

lju

s e

lle

r

båda

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

31

X

25

B

G

dl

am

po

r

av

se

dd

a f

ör

a

nv

än

dn

in

g

i t

yp

go

dk

än

da

ly

kt

or

p

å m

ot

or

fo

rd

on

oc

h

slä

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

37

X

14.6.2018

L 151/113

Europeiska unionens officiella tidning

SV

140

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakt

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

25C

Strålkastare

med

gasurladdningslam

pa

för motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

98

X

25D

Gasurladdningslampor

för

använ

ning i

godkända gas

urladdningslyktor

i m

ot

or

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

99

X

25E

Strålkastare till motorf

ordon

som

av

­

ge

r ett asymmetr

iskt halv- eller hel

­

ljus eller

bådadera oc

h som är

utr

us

­

ta

de

m

ed

g

dl

am

po

r

oc

h/

el

le

r

ly

sd

io

dm

od

ul

er

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

112

X

25F

Juste

rbara

framljussystem AFS

av

­

se

dd

a f

ör

m

ot

or

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

123

X

26A

Främre dimstrålkastare

för

motorf

or

­

do

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

19

X

27

A

Bo

gs

er

an

or

dn

in

ga

r

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

10

05

/2

01

0

B

28

A

Ba

kr

e

di

m

ly

kt

or

f

ör

m

ot

or

dr

iv

na

f

or

­

don samt släpvagnar

till dessa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

38

X

29

A

Ba

ck

ly

kt

or

r

m

ot

or

fo

rd

on

o

ch

s

vagnar

till dessa

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

23

X

30

A

Pa

rk

er

in

gs

ly

kt

or

f

ör

m

ot

or

dr

iv

na

f

or

­

do

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

77

X

31A

Säke

rhetsbälten,

fasthållningsanord

­

ningar

, f

asthållningsanordningar f

ör

bar

n och Isofix-fasthållningsanord

­

ningar

för

bar

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

16

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ringskra

v

B

14.6.2018

L 151/114

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

141

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakt

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

33

A

Pl

ac

er

in

g

oc

h

m

är

kn

in

g

av

h

an

styrda

manö

verdon,

kontrollamp

or

oc

h v

is

ar

e

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

121

A

34A

System f

ör

avfrostning

och av

imning

av

v

in

dr

ut

or

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

67

2/

20

10

E.t.

Fordonet

ska

vara

utr

ustat

med

ett

lämpligt

system

för

avfrost

­

ning

och

avimning av

vindr

utan.

35

A

Vi

nd

ru

te

to

rk

ar

e

oc

h

vi

nd

ru

te

sp

ol

ar

e

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

10

08

/2

01

0

E.t.

Fordonet ska

vara

utr

ustat med ett lämpligt

system

för

vindr

ute

­

to

rk

ar

e

oc

h v

in

dr

ut

es

po

la

re

.

36

A

rm

es

ys

te

m

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

122

C

Installation

av

ett

uppvär

mningssyst

em

är

ing

et

krav

.

a)

A

lla

u

pp

rm

ni

ng

ss

ys

te

m

Kr

av

en

i

p

un

kt

er

na

5

.3

o

ch

6

i

F

N

-fö

re

sk

ri

fte

r

nr

1

22

ä

r

til

m

pl

ig

a.

b)

LPG-uppvär

mningssyst

em

Krav

en i

bilaga

8

till

FN-f

öreskr

ifter

nr

122

är

tilläm

plig

a.

41A

Utsläpp

(Euro

6)

från

tunga f

ordon

oc

h t

ill

ng

ti

ll i

nf

or

m

at

io

n

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

59

5/

20

09

A

M

ed

u

nd

an

ta

g

av

d

e

kr

av

s

om

g

äl

le

r

om

bo

rd

di

ag

no

s

(O

BD

) o

ch

tillg

ång

till

inf

or

mation.

Mätning

av

eff

ekt

(När

fordonstillverkaren an

vänder

en

motor

från en annan

till

­

ve

rk

ar

e)

Bänkprovnin

gsdata från

motor

tillverkaren godtas

om motor

­

styr

ningssyste

met är

identiskt (dvs. åtminst

one

har samma

ECU).

Prov

ning

av

effekt

får

utf

öras

en

chassidynamometer

.

Hän

­

syn ska

tas till effektf

örlusten

i kraf

verfö

ringe

n.

43

A

St

än

ks

ky

dd

sa

no

rd

ni

ng

ar

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

10

9/

20

11

B

14.6.2018

L 151/115

Europeiska unionens officiella tidning

SV

142

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakt

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

45A

Säke

rhetsg

lasmater

ial

oc

h

mont

er

ing

av

d

es

sa

i

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

43

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

B

46

A

M

on

te

ri

ng

a

v d

äc

k

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

45

8/

20

11

B

De datum som g

äller

för den successiva tillämpning

en är de

so

m

a

ng

es

i a

rt

ik

el

1

3 i

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r 6

61

/2

00

9.

46B

Pneumatiska

däck f

ör

motorf

ordon

oc

h släpvagnar

till dessa (klass C

1

)

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

30

Ko

m

po

ne

nt

er

X

46C

Pneumatiska

däck

för

nytt

of

ordon

oc

h s

pv

ag

na

r

til

l d

es

sa

(k

la

ss

er

na

C

2

oc h

C

3

)

Fö ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

54

Ko

m

po

ne

nt

er

X

46

D

D

äc

kl

ju

d,

v

äg

gr

ep

p

v

åt

t

un

de

rla

g

oc

h r

ullmotstånd (klasser

na C

1

,

C

2

oc h

C

3

)

Fö ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

117

Ko

m

po

ne

nt

er

X

46E

Reser

venhet

för

tillfäll

igt

br

uk,

säke

hetsdäck,

säke

rhetsdäcksystem oc

h

system f

ör

över

vakning av däc

ktr

yc

k

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

64

Ko

m

po

ne

nt

er

X

Installation

av

system

för

över

­

vakning

av

däcktr

yc

k

B

Installation

av ett

syste

m

för

över

vakning av däcktr

yc

k

är

ing

et

kra

v.

48

A

Vi

kt

er

o

ch

m

åt

t

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

ro

rd

ni

ng

(E

U

) n

r

12

30

/2

01

2

B

Provni

ng av f

ör

måg

an

att

st

ar

ta

i

m

ot

lu

t v

id

h

ög

st

a

til

na f

ordonsk

ombinationsvikt

U

ndantag

r

tillverkarens

begäran

medg

es

från

provn

ing

av

för

måg

an

att

star

ta

i

motlut

vid

den

högsta

tillåtna

fordons

­

kombinationsvikten

enligt beskr

ivningen

i punkt 5.1 i

del A i bi

­

la

ga

I

til

l f

ör

or

dn

in

g

(E

U

) n

r

12

30

/2

01

2.

49

A

N

yt

to

fo

rd

on

m

ed

a

vs

ee

nd

e p

å

ut

sk

ju

­

tande delar

framf

ör hytt

ens bakre

vägg

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

61

C

a)

Allmänna

bestämmelser

Krav

en i

punkt

5

i FN-f

öreskr

ifter

nr

61

är

tillämplig

a.

b)

Särskilda specifi

kationer

Krav

en

i punkt

6

i FN-f

öreskr

ifter

nr

61

är

tillämplig

a.

14.6.2018

L 151/116

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

143

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakt

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

50A

Mekaniska

kopplingsanordningar

för

fordonsk

ombinationer

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

55

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

B

54

A

Sk

yd

d

r

pa

ss

ag

er

ar

e

vi

d

si

do

ko

lli

­

sion

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

95

C

C

Is

la

gs

pr

ov

m

ed

hu

vu

df

or

m

ad

pr

ov

kr

op

p

Tillverkaren ska f

örse den tekniska tjänst

en med

lämpli

g inf

or

­

mation om eventuell sammanstöt

ning

mellan

provkr

oppens hu

­

vud och

fordonsk

onstr

uktionen eller sidor

utor

na om de består

av laminerat

glas.

Om det k

onstater

as

att

en sådan

sammanst

ötning är sannolik

sk

a d

en

p

ar

tie

lla

p

ro

vn

in

ge

n m

ed

h

lp

a

v

isl

ag

sp

ro

ve

t m

ed

h

vu

df

or

m

ad

p

ro

vk

ro

pp

e

nl

ig

t b

es

kr

iv

ni

ng

en

i p

un

kt

3

.1

i b

ila

ga

8

till

FN-f

öreskr

ifter

nr

95

utf

öras

och

de

kr

ite

rier

som

anges

i p

un

kt

5

.2

.1

.1

i F

N

-fö

re

sk

ri

ft

er

n

r 9

5 v

ar

a u

pp

fy

lld

a.

Med den tekniska

tjänst

ens godkännande f

år det provningsf

örfa

­

rande som beskr

ivs i bilaga

4 till FN-f

öreskr

ifter

nr 21 tillämpas

som ett

alte

rnativ till

provn

ingen enligt FN-f

öreskr

ifter

nr 95.

56

A

Fo

rd

on

a

vs

ed

da

f

ör

t

ra

ns

po

rt

a

v

fa

ligt

gods

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

105

A

58

Fotgä

ngarskydd

Förordning

(EG)

nr

78/2009

a)

T

ekniska

kra

v

fordon

E.t.

b)

F

ro

nt

sk

yd

d

X

59

M

at

er

ia

te

rv

in

ni

ng

D

ire

kt

iv

2

00

5/

64

/E

G

E.

t.

Endast ar

tik

el 7 om återan

vändning

av

kompone

nter

är

tilläm

lig

.

61

Lu

ftk

on

di

tio

ne

ri

ng

ss

ys

te

m

D

ire

kt

iv

2

00

6/

40

/E

G

B

14.6.2018

L 151/117

Europeiska unionens officiella tidning

SV

144

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Område

Reg

ler

ingsakt

Särskilda

aspekter

Tillämp

lighet och

särskilda

krav

62

tg

as

sy

st

em

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

79

/2

00

9

X

63

A

llm

än

s

äk

er

he

t

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

Se

rk

la

ra

nd

e a

nm

är

kn

in

g

(15) i

t

ab

el

le

n i

d

en

na

d

el

m

ed

r

eg

le

­

ringsakter

för

EU-typgodkännande

av

fordon

som

produceras

i o

be

gr

än

sa

de

s

er

ie

r.

67

Specifik

utr

ustning

för

an

vändning av

m

ot

or

ga

se

r (

LP

G

) o

ch

i

ns

ta

lle

ri

ng

a

v

sådan

utr

ustning

i motorf

ordon

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

67

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

A

68

Fo

rd

on

sla

rm

sy

st

em

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

97

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

B

69

El

ke

rh

et

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

100

B

70

Sp

ec

ifi

ka

k

om

po

ne

nt

er

f

ör

C

N

G

o

ch

installation av

sådana k

ompone

nter

i m

ot

or

fo

rd

on

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr 110

a)

K

om

po

ne

nt

er

X

b)

Monte

ring

A

71

H

yt

te

ns

h

ål

lfa

st

he

t

ro

rd

ni

ng

(E

G

) n

r

66

1/

20

09

FN-f

öreskr

ifter

nr

29

C

72

eC

al

l-s

ys

te

m

ro

rd

ni

ng

(E

U

) 2

01

5/

75

8

E.

t.

14.6.2018

L 151/118

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

145

Tillägg 2

Krav för enskilt EU-fordonsgodkännande enligt artikel 44

1.

TILLÄMPNING

Vid tillämpning av detta tillägg anses ett fordon vara nytt om

a) det inte har registrerats tidigare, eller

b) det har varit registrerat mindre än sex månader vid tidpunkten för ansökan om enskilt fordonsgodkännande.

Ett fordon ska anses vara registrerat när det har fått administrativt godkännande för användning i vägtrafik som

är permanent, tillfälligt eller för kort tid och som innefattar identifiering och utfärdande av ett registre­

ringsnummer (1).

(1) Om registreringsbevis saknas kan den behöriga myndigheten använda tillgänglig dokumentation om tillverk­

ningsdatum eller dokumentation om första köp.

2.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

2.1 Kategorisering av fordonet

Fordon ska kategoriseras i enlighet med kriterierna i bilaga I enligt vilka

a) det faktiska antalet sittplatser ska beaktas, och

b) den högsta tekniskt tillåtna lastade vikten ska vara den högsta vikt som anges av tillverkaren i ursprungslandet

enligt tillverkarens officiella dokumentation.

Om det inte är möjligt att enkelt fastställa fordonskategorin på grund av karosseriets utformning ska villkoren

i bilaga I gälla.

2.2 Ansökan om enskilt fordonsgodkännande

a) Sökanden ska lämna in en ansökan till godkännandemyndigheten tillsammans med all relevant dokumentation

som krävs för att genomföra godkännandeförfarandet.

Om den inlämnade dokumentationen är ofullständig, felaktig eller förfalskad ska ansökan om godkännande

avslås.

b) Endast en ansökan får lämnas in för ett visst fordon och endast i en medlemsstat. Godkännandemyndigheten får

begära att sökanden lämnar in en skriftlig försäkran om att bara en ansökan kommer att lämnas in i godkännan­

demyndighetens medlemsstat.

Med ett visst fordon avses ett fysiskt fordon vars VIN klart kan fastställas.

En sökande kan dock ansöka om enskilt EU-fordonsgodkännande i en annan medlemsstat för ett annat fordon

som har identiska eller liknande tekniska egenskaper som det fordon som har beviljats enskilt EU-fordonsgod­

kännande.

c) Godkännandemyndigheten ska slå fast ansökningsblankettens mall och dokumentationens utformning.

Uppgifter om det fordon som ansökan gäller får endast bestå av ett lämpligt urval av informationen i bilaga I.

d) De tekniska krav som ska uppfyllas anges i punkt 4.

De tekniska kraven ska vara de krav som är tillämpliga på fordon tillhörande en fordonstyp som tillverkas vid

tidpunkten för när ansökan lämnas in.

e) För de provningar som krävs enligt de regleringsakter som förtecknas i denna bilaga ska sökanden lämna in ett

intyg om överensstämmelse med erkända internationella standarder eller föreskrifter. Ett sådant intyg får endast

utfärdas av fordonstillverkaren.

Med intyg om överensstämmelse avses ett intyg som utfärdats av det kontor eller den avdelning inom tillverkarens

organisation som har ledningens vederbörliga bemyndigande att fullt ut binda tillverkaren rättsligt när det gäller

ansvaret för fordonets utformning och konstruktion.

De regleringsakter enligt vilka intyg av detta slag måste lämnas in ska vara de som avses i punkt 4.

Om ett intyg om överensstämmelse ger upphov till osäkerhet kan sökanden uppmanas att kontakta tillverkaren

för att inhämta bevishandlingar, inbegripet en provningsrapport, för att styrka intyget från tillverkaren.

14.6.2018

L 151/119

Europeiska unionens officiella tidning

SV

146

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

2.3 Tekniska tjänster som har tillstånd att bevilja enskilt fordonsgodkännanden

a) De tekniska tjänster som har tillstånd att bevilja enskilt fordonsgodkännanden ska vara av kategori A enligt

artikel 68.1.

b) Med avvikelse från kravet på att kunna styrka överensstämmelse med de standarder som förtecknas i tillägg 1 till

bilaga III ska de tekniska tjänsterna följa nedanstående standarder:

i) EN ISO/IEC 17025:2005 när de själva genomför provningarna.

ii) EN ISO/IEC 17020:2012 när de kontrollerar fordonets överensstämmelse med de krav som anges i det här

tillägget.

c) Om den sökande begär specifik provning som förutsätter specifika färdigheter, ska provningen genomföras av en

teknisk tjänst som den sökande har valt bland de tekniska tjänster som har anmälts till kommissionen.

2.4 Provningsrapporter

a) Provningsrapporterna ska utarbetas enligt punkt 5.10.2 i standarden EN ISO/IEC 17025:2005.

b) Provningsrapporter ska skrivas på ett av unionens språk som bestäms av godkännandemyndigheten.

När en provningsrapport enligt punkt 2.3 c har utfärdats i en annan medlemsstat än den som har tillstånd att

bevilja enskilt fordonsgodkännanden, får godkännandemyndigheten kräva att sökanden lämnar in en exakt

översättning av rapporten.

c) Provningsrapporter ska innehålla en beskrivning av det provade fordonet och dess identifieringsnummer. De

delar som har avgörande betydelse för provningsresultatet ska beskrivas och deras identifieringsnummer anges.

d) På den sökandes begäran kan en provningsrapport som gjorts för ett system relaterat till ett visst fordon

presenteras upprepade gånger av samma eller en annan sökande vid ansökan om enskilt godkännande av ett

annat fordon.

I ett sådant fall ska godkännandemyndigheten se till att fordonets tekniska egenskaper kontrolleras noggrant mot

provningsrapporten.

Inspektion av fordonet och dokumentationen som åtföljer provningsrapporten ska visa att det fordon som

omfattas av ansökan om enskilt godkännande har samma egenskaper som fordonet som beskrivs i rapporten.

e) Endast bestyrkta kopior av en provningsrapport får lämnas in.

f) De provningsrapporter som avses i punkt d inkluderar inte rapporter som upprättats för att bevilja enskilt

fordonsgodkännandeenskilt fordons.

2.5 I förfarandet för enskilt fordonsgodkännande ska varje enskilt fordon inspekteras fysiskt av den tekniska tjänsten.

Undantag från den principen ska inte tillåtas.

2.6 Om godkännandemyndigheten är övertygad om att fordonet uppfyller de tekniska kraven enligt det här tillägget

och överensstämmer med beskrivningen i ansökan ska den bevilja godkännande i enlighet med artikel 44.

2.7 Intyget om godkännande ska göras i enlighet med artikel 44.

2.8 Godkännandemyndigheten ska föra register över alla godkännanden som beviljas enligt artikel 44.

3.

ÖVERSYN AV DE TEKNISKA KRAVEN

Förteckningen över tekniska krav i punkt 4 ska regelbundet ses över för att beakta resultaten från de pågående

harmoniseringsinsatserna vid världsforumet för harmonisering av föreskrifter för fordon (WP.29) i Genève och

lagstiftningsutvecklingen i tredjeländerna.

14.6.2018

L 151/120

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

147

4.

TEKNISKA KRAV

Del I: Fordon av kategori M

1

Punkt

Regleringsaktsreferens

Alternativa krav

1

Rådets direktiv 70/157/EEG (1)

(Tillåten ljudnivå)

Provning under körning

a) Provning ska genomföras enligt metod A i bilaga 3 till FN-föreskrifter nr 51.

Gränserna specificeras i punkt 2.1 i bilaga I till direktiv 70/157/EEG. Det ska

vara tillåtet med en decibel över de angivna gränserna.

b) Provbanan ska uppfylla kraven i bilaga 8 till FN-föreskrifter nr 51. En provbana

med avvikande specifikationer får användas under förutsättning att den tekniska

tjänsten har genomfört korrelationsprovning. Vid behov ska en korrektionsfaktor

tillämpas.

c) Avgassystem som innehåller fibermaterial behöver inte konditioneras enligt bi­

laga 5 till FN-föreskrifter nr 51.

Provning vid stillastående

Provning ska genomföras enligt punkt 3.2 i bilaga 3 till FN-föreskrifter nr 51.

2A

Förordning (EG) nr 715/2007

(Utsläpp Euro 5 och Euro 6 lätta for­

don/tillgång till information)

Utsläpp från avgasrör

a) Typ I-provning ska genomföras enligt bilaga III till förordning (EG) nr 692/2008

med användning av de försämringsfaktorer som anges i punkt 1.4 i bilaga VII till

förordning (EG) nr 692/2008. Som gränser ska användas de värden som anges

i tabell I och tabell II i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007.

b) Fordonet behöver inte vara inkört med 3 000 km såsom anges i punkt 3.1.1. i bi­

laga 4 till FN-föreskrifter nr 83.

c) Det bränsle som ska användas vid provningen är referensbränslet enligt bilaga IX

till förordning (EG) nr 692/2008.

d) Dynamometern ska ställas in enligt de tekniska kraven i punkt 3.2 i bilaga 4 till

FN-föreskrifter nr 83.

e) Den provning som avses i led a behöver inte genomföras när det kan visas att

fordonet uppfyller de kaliforniska föreskrifter (California Code of Regulations)

som avses i avsnitt 2.1.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 692/2008.

Avdunstningsutsläpp

Fordon med bensinmotor måste ha ett system som begränsar avdunstningsutsläpp

(t.ex. kolkanister).

Vevhusutsläpp

Fordonet måste ha en anordning för återföring av vevhusgaser.

OBD

a) Fordonet ska vara försett med ett OBD-system.

b) OBD-gränssnittet måste vara kompatibelt med vanligt förekommande diagno­

sverktyg som används för periodiska tekniska inspektioner.

Röktäthet

a) Fordon med dieselmotor ska provas enligt provningsmetoderna i tillägg 2 till bi­

laga IV till förordning (EG) nr 692/2008.

14.6.2018

L 151/121

Europeiska unionens officiella tidning

SV

148

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Regleringsaktsreferens

Alternativa krav

b) Det korrigerade värdet för absorptionskoefficienten ska anges på ett väl synligt

och lättåtkomligt ställe.

Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

a) Provning ska genomföras enligt bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008.

b) Fordonet behöver inte vara inkört med 3 000 km såsom anges i punkt 3.1.1. i bi­

laga 4 till FN-föreskrifter nr 83.

c) Om fordonet uppfyller de kaliforniska föreskrifter (California Code of Regula­

tions) som avses i punkt 2.1.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 692/2008 och

därför inte behöver provas för utsläpp från avgasröret ska medlemsstaterna be­

räkna koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning med formlerna i förklarande an­

märkningar (b) och (c).

Tillgång till information

Bestämmelserna om tillgång till information ska inte gälla.

Mätning av effekt

a) Sökanden ska lämna in en redogörelse från tillverkaren om den högsta motoref­

fekten i kW och motsvarande varvtal i varv per minut.

b) Alternativt får sökanden tillhandahålla samma information i form av en motoref­

fektkurva.

3A

FN-föreskrifter nr 34

(Bränsletankar/bakre underkörnings­

skydd)

Bränsletankar

a) Bränsletankarna ska uppfylla kraven i punkt 5 i FN-föreskrifter nr 34 med und­

antag av punkterna 5.1, 5.2 och 5.12. De ska särskilt uppfylla kraven i punk­

terna 5.9 och 5.9.1 men dropprovning ska inte genomföras.

b) LPG- eller CNG-tankar ska vara typgodkända enligt FN-föreskrifter nr 67, än­

dringsserie 01, eller FN-föreskrifter nr 110 (a).

Specialbestämmelser för bränsletankar av plastmaterial

Den sökande ska lämna in en redogörelse från tillverkaren om att bränsletanken

i det berörda fordonet, vars VIN måste anges, uppfyller kraven enligt minst ett av

följande:

— FMVSS nr 301 (bränslesystemets integritet).

— Bilaga 5 till FN-föreskrifter nr 34.

Bakre underkörningsskydd

Fordonets bakre del ska vara konstruerad enligt punkterna 8 och 9 i FN-föreskrifter

nr 34.

3B

FN-föreskrifter nr 58

(Bakre underkörningsskydd)

Fordonets bakre del ska vara konstruerad enligt punkt 2 i FN-föreskrifter nr 58. Det

är tillräckligt att kraven i punkt 2.3 är uppfyllda.

4A

Förordning (EU) nr 1003/2010

(Utrymme för bakre registrerings­

skylt)

Utrymmet för registreringsskylten, dess lutning och placering samt synbarhetsvin­

keln ska uppfylla kraven i förordning (EU) nr 1003/2010.

14.6.2018

L 151/122

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

149

Punkt

Regleringsaktsreferens

Alternativa krav

5A

FN-föreskrifter nr 79

(Styrutrustning)

Mekaniska system

a) Styrmekanismen ska vara självcentrerande. För att kontrollera att denna bestäm­

melse är uppfylld ska provning genomföras enligt punkterna 6.1.2 och 6.2.1

i FN-föreskrifter nr 79.

b) Fel på servostyrsystemet får inte leda till att föraren helt förlorar kontrollen över

fordonet.

Komplexa elektroniska fordonskontrollsystem (drive by wire-utrustning)

Komplexa elektroniska kontrollsystem ska bara tillåtas om de uppfyller kraven i bi­

laga 6 till FN-föreskrifter nr 79.

6A

FN-föreskrifter nr 11

(Dörrlås och dörrgångjärn)

Överensstämmelse med punkt 6.1.5.4 i FN-föreskrifter nr 11

7A

FN-föreskrifter nr 28

(Ljudsignalanordningar)

Komponenter

Ljudsignalanordningarna behöver inte vara typgodkända enligt FN-föreskrifter

nr 28. De ska dock avge ett kontinuerligt ljud enligt kraven i punkt 6.1.1 i FN-före­

skrifter nr 28.

Montering på fordon

a) Provning ska genomföras enligt punkt 6.2 i FN-föreskrifter nr 28.

b) Den högsta ljudtrycksnivån ska vara i enlighet med punkt 6.2.7.

8A

FN-föreskrifter nr 46

(Anordningar för indirekt sikt)

Komponenter

a) Fordonet ska ha backspeglar enligt punkt 15.2 i FN-föreskrifter nr 46.

b) Backspeglarna behöver inte vara typgodkända enligt FN-föreskrifter nr 46.

c) Speglarna får inte ha en kurvradie som medför betydande bildförvrängningar.

Den tekniska tjänsten får avgöra om kurvradien ska kontrolleras enligt metoden

i bilaga 7 till FN-föreskrifter nr 46. Kurvradien får inte vara mindre än vad som

krävs i punkt 6.1.2.2.4 till FN-föreskrifter nr 46

Montering på fordon

Mätningar ska genomföras för att säkerställa att synfälten uppfyller kraven

i punkt 15.2.4 i FN-föreskrifter nr 46.

9B

FN-föreskrifter nr 13-H

(Bromsning)

Allmänna bestämmelser

a) Bromssystemet ska vara konstruerat enligt punkt 5 i FN-föreskrifter nr 13-H.

b) Fordonen ska utrustas med ett elektroniskt system med låsningsfria bromsar på

alla hjul.

c) Bromssystemets prestanda ska överensstämma med bilaga III till FN-föreskrifter

nr 13-H.

d) För dessa ändamål ska vägprovning genomföras på en bana vars yta har hög vid­

häftning. Parkeringsbromsen ska provas på en lutning på 18 % (uppåt och

nedåt).

Bara de provningar som nämns nedan under rubrikerna ”Färdbroms” och ”Parker­

ingsbroms” ska utföras. Fordonet ska vid alla provningar vara fullastat.

14.6.2018

L 151/123

Europeiska unionens officiella tidning

SV

150

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

Punkt

Regleringsaktsreferens

Alternativa krav

e) Den vägprovning som avses i led d ska inte genomföras om den sökande kan

lämna in en redogörelse från tillverkaren om att fordonet uppfyller antingen FN-

föreskrifter nr 13-H inklusive supplement 5 eller FMVSS nr 135.

Färdbroms

a) Typ 0-provning enligt punkterna 1.4.2 och 1.4.3 i bilaga 3 till FN-föreskrifter

nr 13-H ska genomföras.

b) Dessutom ska typ 1-provning enligt punkt 1.5 i bilaga 3 till FN-föreskrifter

nr 13-H genomföras.

Parkeringsbroms

Provning ska genomföras enligt punkt 2.3 i bilaga 3 till FN-föreskrifter nr 13-H.

10A FN-föreskrifter nr 10

(Radiostörning/elektromagnetisk

kompatibilitet)

Komponenter

a) Elektriska/elektroniska underenheter behöver inte vara typgodkända enligt FN-fö­

reskrifter nr 10.

b) Efterinstallerade elektriska/elektroniska anordningar ska dock uppfylla FN-före­

skrifter nr 10.

Utsänd elektromagnetisk strålning

Sökanden ska lämna in en redogörelse från tillverkaren om att fordonet uppfyller

kraven i FN-föreskrifter nr 10 eller följande alternativa standarder:

— Elektromagnetisk bredbandsstrålning: CISPR 12 eller SAE J551-2, eller

— elektromagnetisk smalbandsstrålning: CISPR 12 (externt) eller 25 (internt) eller

SAE J551-4 och SAE J1113-41.

Immunitetsprovning

Immunitetsprovning ska inte göras.

12A FN-föreskrifter nr 21

(Inredningsdetaljer)

Inredning

a) Vad gäller kraven om energiabsorption ska fordonet anses uppfylla kraven i FN-

föreskrifter nr 21 om fordonet har minst två främre krockkuddar – en monterad

i ratten och en i instrumentbrädan.

b) Om fordonet bara har en främre krockkudde monterad i ratten ska instrument­

brädan vara gjord av ett energiabsorberande material.

c) Den tekniska tjänsten ska kontrollera att det inte finns skarpa kanter i de zoner

som definieras i punkterna 5.1–5.7 i FN-föreskrifter nr 21.

Elstyrda delar

a) Elstyrda fönster, takluckor och skiljeväggar ska provas enligt punkt 5.8 i FN-före­

skrifter nr 21.

Känsligheten hos de system med automatisk omkastning som avses i punkt 5.8.3

får avvika från kraven i punkt 5.8.3.1.1 i FN-föreskrifter nr 21.

b) Elstyrda fönster som inte kan stängas när tändningen är avstängd ska inte omfat­

tas av kraven rörande automatisk omkastning.

14.6.2018

L 151/124

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Prop. 2019/20:139

Bilaga 1

151

Punkt

Regleringsaktsreferens

Alternativa krav

13A FN-föreskrifter nr 18

(Stöldskydd och startspärr)

a) För att förhindra obehörig användning ska fordonet vara försett med

— en låsanordning enligt definitionen i punkt 2.3 i FN-föreskrifter nr 18, och

— en startspärr som uppfyller de tekniska kraven i punkt 5 i FN-föreskrifter

nr 18.

b) Om en startspärr måste efterinstalleras för att led a ska vara uppfyllt, ska den

vara typgodkänd enligt FN-föreskrifterna nr 18, nr 97 eller nr 116.

14A FN-föreskrifter nr 12

(Sammanstötningsskydd för styrme­

kanismen)

a) Den sökande ska lämna in en redogörelse från tillverkaren om att det berörda

fordonet, vars identifieringsnummer måste anges, uppfyller minst ett av följande:

— FN-föreskrifter nr 12.

— FMVSS nr 203 (om skydd för föraren mot sammanstötning med styrmekanis­

men) inklusive FMVSS nr 204 (om styrmekanismens förskj