SOSFS 2014:10

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS om förebyggande av och behandling vid undernäring; 2014:10 (M och S) beslutade den 23 september 2014.

Socialstyrelsens

författningssamling

Förebyggande av och behandling vid

undernäring

SOSFS 2014:10 (M och S)

Föreskrifter och allmänna råd

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000, 0346-6019 Artikelnr 2014-10-12

Tryck: Edita Bobergs 2014

SOSFS

2014:10

(M och S)

Utkom från trycket

den 14 oktober 2014

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman

3

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om förebyggande av och behandling vid undernäring;

beslutade den 23 september 2014.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 § 2 förordningen

(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela

föreskrifter m.m., 8 kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetsförordning-

en (2010:1369), 8 kap. 1 § 2 och 3 och 5 § socialtjänstförordningen

(2001:937) samt 13 och 14 §§ förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde och definition

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

2 § I verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (2001:453), SoL,

ska föreskrifterna tillämpas vid genomförande av insatser som har be-

viljats efter beslut enligt 4 kap. 1 eller 2 § SoL, om insatsen avser

1. hemtjänst i ordinärt boende,

2. sådant boende som avses i 5 kap. 5 eller 7 § SoL, eller

3. sådant boende som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL.

Föreskrifterna ska även tillämpas vid genomförande av insatsen bo-

stad med särskild service enligt 9 §8 och 9 lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade, LSS.

3 § Med undernäring avses i dessa föreskrifter och allmänna råd ett

tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har or-

sakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansätt-

ning eller funktion eller av en persons sjukdomsförlopp.

Ledningssystem

4 § I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns bestämmel-

ser om vårdgivarens och den som bedriver socialtjänst eller verksam-

het enligt LSS ansvar för att det ska finnas ett ledningssystem med de

processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

SOSFS

2014:10

Hälso- och sjukvård

5 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner för

1. när en patients näringstillstånd ska utredas, och

2. hur en utredning av näringstillståndet ska göras.

6 § Vårdgivaren ska vidare fastställa rutiner för

1. hur undernäring ska förebyggas, och

2. hur undernäring ska behandlas.

Allmänna råd

Rutinerna för hur näringstillstånd ska utredas och hur undernäring

ska förebyggas och behandlas kan vara rutiner för när vårdgivaren

ska remittera patienten till en annan vårdgivare.

Socialtjänst och verksamhet enligt LSS

7 § Socialnämnden och den nämnd som beslutar om insatser enligt

LSS ska säkerställa att det i verksamheter som genomför sådana insat-

ser som anges i 2 § finns rutiner för

1. hur undernäring ska förebyggas,

2. hur risker för undernäring ska upptäckas, och

3. hur och när hälso- och sjukvården ska kontaktas för en bedömning

av näringstillståndet vid misstanke om undernäring hos en enskild,

om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400), 15 kap. 1 § SoL (2001:453) eller 29 § LSS.

Vad som anges i första stycket gäller även för den som yrkesmässigt

bedriver enskild verksamhet och genomför sådana insatser som anges

i 2 §.

Undantagsbestämmelse

8 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa

föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Katrin Westlund