SOSFS 2015:10

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

Socialstyrelsens

författningssamling

Basal hygien i vård och omsorg

SOSFS 2015:10 (M och S)

Föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000, 0346-6019 Artikelnr 2015-5-10

Tryck: Edita Bobergs 2015

SOSFS

2015:10

(M och S)

Utkom från trycket

den 2 juni 2015

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman

3

Socialstyrelsens föreskrifter

om basal hygien i vård och omsorg;

beslutade den 7 maj 2015.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 4 § patientsä-

kerhetsförordningen (2010:1369), 8 kap. 1 § 2 och 3 socialtjänstförord-

ningen (2001:937) samt 13 § förordningen (1993:1090) om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av

1. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. tandvårdslagen (1985:125), och

3. lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.

2 § I verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (2001:453), SoL,

ska föreskrifterna tillämpas vid genomförande av insatser som har be-

viljats efter beslut enligt 4 kap. 1 eller 2 § SoL, om insatsen avser

1. hemtjänst i ordinärt boende, eller

2. sådant boende som avses i 5 kap. 5 eller 7 § SoL.

3 § I verksamhet som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade, LSS, ska föreskrifterna tillämpas

vid genomförande av insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8

eller 9 LSS.

Ledningssystem

4 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att

vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt

LSS ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som be-

hövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

4

SOSFS

2015:10

Hygienkrav

5 § Den som är yrkesmässigt verksam eller under utbildning i

1. verksamhet enligt 1 § som innefattar arbetsmoment som innebär

fysisk kontakt med patienter (vård), eller

2. verksamhet enligt 2 eller 3 § som innefattar arbetsmoment som

innebär fysisk kontakt med den som har beviljats insatsen (omsorg)

ska, i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen, iakt-

ta följande.

a) Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på

flera platser, får de dock även bäras vid färd mellan dessa.

Arbetsklädernas ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför

armbågen.

Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de blir förorenade el-

ler om det annars finns behov av det, ska de bytas så snart som

möjligt.

b) Om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor el-

ler annat biologiskt material under ett vård- eller omsorgsmo-

ment, ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande skydds-

kläder användas utanpå arbetskläderna.

Om skyddskläder används vid vård av eller omsorg om flera

personer efter varandra, ska de bytas mellan varje person.

c) Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smyck-

en, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna

ska vara korta och fria från konstgjorda material.

d) Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesin-

fektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt,

omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment. Hän-

derna ska vara torra innan de desinfekteras.

Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desin-

fektion, om de är eller kan antas vara smutsiga.

Efter vård av eller omsorg om en person som kräks eller har

diarré ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål

före desinfektion.

e) Skyddshandskar ska användas, om händerna riskerar att komma

i kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmo-

ment. Händerna ska vara torra när handskarna sätts på.

Skyddshandskar som används i vård och omsorg ska vara för

engångsbruk och avsedda för ändamålet. De ska bytas mellan

varje vård- eller omsorgsmoment.

5

SOSFS

2015:10

Undantag får göras från kraven i första stycket vid vård av patienter

med misstänkt eller säkerställd ebolainfektion, om det är nödvändigt

för att begränsa risken för överföring av smitta.

Undantagsbestämmelse

6 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa

föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2007:19) om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsen

TAINA BÄCKSTRÖM

Louise Follin Johannesson