Upphävd författning

Lag (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1951-10-26
Ändring införd
SFS 1951:691 i lydelse enligt SFS 1997:510
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sådan församlingsskatt enligt 21 kap.kyrkolagen (1992:300), som efter kyrkofullmäktiges beslut eller annars debiteras efter samma grunder som gäller för debitering av kommunalskatt, skall påföras den, som den 1 november året före inkomståret inte tillhörde Svenska kyrkan, efter endast 25 procent av det för debiteringen bestämda beloppet. Vad nu sagts gäller också den som tillhörde Svenska kyrkan men inte varit folkbokförd här i riket under någon del av inkomståret. Lag (1992:1189).

 • RÅ 1997:6:Enligt lagen (1951:691) om viss lindring av skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan gällde tidigare som förutsättning för skattelindring att personen i fråga var mantalsskriven här i riket för inkomståret. Mantalsskrivningskravet har befunnits strida mot Europakonventionen. Vid sådant förhållande har konventionsbestämmelserna lagts till grund för avgörandet, dvs. kravet på mantalsskrivning har inte upprätthållits.

2 §  Det åligger skattemyndighet att vid debitering av slutlig skatt beakta rätt till skattenedsättning, som tillkommer den skattskyldige enligt 1 §.

[S2]Vid beräkning av preliminär skatt åligger det skattemyndigheten att beakta rätt till sådan skattenedsättning som tillkommer den skattskyldige enligt 1 § första meningen. Lag (1997:510).

3 § har upphävts genom lag (1973:932).

4 §  Har rätt till skattenedsättning enligt 1 § inte beaktats äger den skattskyldige söka rättelse hos skattemyndigheten. Därvid tillämpas bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om omprövning. Lag (1997:510).

5 §  I denna lag förstås med

[S2]taxeringsår: det kalenderår under vilket den taxering, till vilken avgifterna hänföra sig, av skattemyndighet i första instans verkställes; samt

inkomstår: (1990:342).det kalenderår, som närmast föregått taxeringsåret. Lag

6 §  Konungen äger utfärda närmare bestämmelser för tillämpning av denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör Svenska kyrkan

Ändring, SFS 1953:278

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1953:402

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1967:633

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5 §§

Ändring, SFS 1973:932

Lag (1986:1243) om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas första gången i fråga om församlingsskatt som påförs på grund av 1989 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:45
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1988:188) om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

Lag (1990:342) om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1991:502) om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:263) om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

Lag (1992:495) om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för år 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:129
  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:496) om ändring i lagen (1992:263) om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för år 1993 och slutlig skatt på grund av 1994 års taxering. Lag (1992:1189).
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:129
  Omfattning
  ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1992:263
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1189) om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:85, Bet. 1992/93:SkU9
  Omfattning
  ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1992:496
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1951:691) (1993:1055) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör Svenska kyrkan

  Omfattning
  omtryck

Lag (1997:510) om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången i fråga om slutlig skatt enligt 1999 års taxering och i fråga om preliminär skatt för inkomståret 1998.
Förarbeten
Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
1997-11-01

Ändring, SFS 1998:1592

Omfattning
upph.