Upphävd författning

Förordning (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1961-04-14
Ändring införd
SFS 1961:210
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller elevhem som anordnas av en kommun i anslutning till dess grundskola, om kommunen får förhöjt tilläggsbidrag enligt 27 § förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.

[S2]Förordningen gäller i vissa delar även elevhem inom sameskolväsendet enligt vad som anges i 27 och 28 §§. Förordning (1986:530).

2 §  Styrelse för elevhem är skolstyrelsen i kommunen.

[S2]Elevhem står under inseende av skolöverstyrelsen och länsskolnämnden.

[S3]Bedrives ej verksamheten vid elevhem på tillfredsställande sätt, skall länsskolnämnden förelägga skolstyrelsen att vidtaga erforderliga åtgärder.

3 § har upphävts genom förordning (1986:530).

Mottagande av elever

4 §  I elevhem må under förutsättningar som anges i 5 § mottagas elever vid grundskolan och i mån av plats annan skola i kommunen. Kungörelse (1965:871).

5 §  I ett elevhem får tas emot elever, som bor avlägset från skola.

[S2]Om det finns plats får också på begäran av målsman eller socialnämnden tas emot elever, som av medicinska eller sociala skäl inte bör vistas i sina hem. Förordning (1981:927).

6 §  Beslut om att mottaga elev i elevhem meddelas av skolstyrelsen.

Verksamheten vid elevhem

7 §  Verksamheten vid elevhem skall syfta till att genom vänlighet och omvårdnad skapa en god hemmiljö för eleverna.

8 §  Elev får ej utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling.

9 §  I frågor, som röra elevernas vård och fostran, åligger det personalen att samarbeta med elevernas målsmän. Drabbas elev av svårare sjukdom eller olycksfall, skall målsman ofördröjligen underrättas härom och om vidtagna åtgärder.

[S2]Det åligger personalen att verka för ett gott samarbete mellan skola och elevhem.

10 §  Vid elevhem böra finnas erforderliga utrymmen för lek och annan fritidssysselsättning samt lämpliga leksaker och sällskapsspel.

[S2]Eleverna skola i erforderlig omfattning beredas tillfälle till studier, lek och annan fritidssysselsättning.

11 §  Under vistelsen vid elevhem skola elever som gå i grundskolan erhålla fri omvårdnad, däri inbegripet erforderlig läkarvård samt fri kost.

[S2]Eleverna skola, där så lämpligen kan ske, få handledning i förekommande husliga göromål vid hemmet. Kungörelse (1965:871).

12 §  Det åligger elev att rätta sig efter de ordningsföreskrifter, som gälla för elevhemmet.

[S2]Elev må icke utsätta annan elev för våldsam eller skymfande behandling.

13 §  Eleverna skola uppmuntras att aktivt medverka till upprätthållande av ordningen i elevhemmet.

14 §  Skolstyrelsen får skilja en elev från elevhemmet, om elevens uppförande vid hemmet har allvarliga brister.

[S2]Ett sådant beslut innebär ingen inskränkning i de skyldigheter kommunen kan ha enligt 4 kap. 16 § skollagen (1985:1100). Förordning (1986:530).

15 §  Verksamheten vid elevhem skall fortgå under den tid som läsåret vid grundskolan omfattar. Förordning (1988:632).

Befattningshavare

16 §  Vid elevhem skall finnas en föreståndare för den närmaste ledningen och skötseln av hemmet.

[S2]Är antalet elever i elevhem minst 30, skall en biträdande föreståndare anställas. Om särskilda skäl äro därtill, må efter medgivande av länsskolnämnden biträdande föreståndare anställas eller bibehållas vid lägre elevantal än 30.

[S3]Därjämte skall vid elevhem finnas anställd annan personal i den omfattning, som fordras för verksamheten.

16 a § har upphävts genom förordning (1976:1035).

17 §  Föreståndarens och biträdande föreståndarens åligganden skola upptagas i instruktion, som fastställes av länsskolnämnden med ledning av en av skolöverstyrelsen utfärdad normalinstruktion.

[S2]Nämnda befattningshavare äro skyldiga att under tid närmast före och efter terminerna ombesörja det arbete, som fordras för verksamhetens påbörjande och avslutande.

[S3]Om åligganden för övrig personal beslutar skolstyrelsen efter förslag av föreståndaren.

18 §  Biträdande föreståndare är skyldig att fullgöra föreståndarens åligganden, då dennes tjänst är ledig eller då föreståndaren åtnjuter tjänstledighet eller annan ledighet. Kungörelse (1969:601).

[S2]19 § har upphävts genom kungörelse (1969:601).

20 §  Finnes ej biträdande föreståndare, skall skolstyrelsen vid ledighet för föreståndaren utse och avlöna tillfällig ersättare. Kungörelse (1969:601).

21 §  För behörighet till tjänster som föreståndare och som biträdande föreståndare vid elevhem fordras följande:

 1. frihet från sjukdom eller handikapp, som medför olämplighet för tjänsten,
 2. god förmåga att leda personal och behandla barn och ungdom,
 3. godkända vitsord från specialkurs om tre terminer i gymnasieskolan för utbildning av internatföreståndare eller motsvarande äldre utbildning,
 4. utbildning i barnpsykologi och barnsjukvård samt
 5. praktisk erfarenhet av internatarbete bland barn och ungdom.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får skolstyrelsen medge befrielse från villkor som avses i första stycket 3 och 4.Förordning (1982:977).

22 §  Tjänster som föreståndare och biträdande föreståndare inrättas som lönetjänster och tillsätts av skolstyrelsen.

[S2]Föreståndare och biträdande föreståndare anställs med förordnande tills vidare, om inte annat följer av lagen (1982:80) om anställningsskydd eller av kungörelsen (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m. m. Förordning (1988:1047).

23 §  När befattning som föreståndare eller biträdande föreståndare skall tillsättas, har skolstyrelsen att utfärda kungörelse, som införes i Post- och Inrikes tidningar med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från dagen för kungörandet.

[S2]Den som vill komma i fråga till ledigförklarad befattning skall före ansökningstidens utgång till skolstyrelsen inkomma med sin till styrelsen ställda ansökan.

[S3]Tillkännagivande om skolstyrelsens tillsättnignsbeslut skall ofördröjligen anslås på styrelsens anslagstavla tillika med uppgift å den dag, då anslaget skedde. Avskrift av tillkännagivande och uppgift som nyss sagts skall samma dag med posten översändas till varje sökande. Förordning (1977:885).

24 §  Föreståndare och biträdande föreståndare som är anställda med förordnande tills vidare har rätt till ferier under den tid av året som inte utgör läsår, om inte något annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Om ledighet och vikariat för föreståndare eller biträdande föreståndare beslutar skolstyrelsen. Förordning (1988:1047).

25 §  Sådan fråga om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan eller avstängning enligt 10 - 12 kap. och 13 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning som avser föreståndare eller biträdande föreståndare prövas av länsskolnämnden.

[S2]Sådan fråga om läkarundersökning eller avstängning enligt 13 kap. 2 § nämnda lag som avser föreståndare eller biträdande föreståndare prövas av skolöverstyrelsen. Förordning (1976:1035).

26 §  Beslut av skolstyrelsen i följande typer av ärenden får överklagas på det sätt som framgår av följande uppställning:

Typ av ärendeÖverklagas hos
a) tillsättning av tjänster som föreståndare eller biträdande föreståndareskolöverstyrelsen
tjänstledighet, vikariat eller besked om bisyssla för föreståndare eller biträdande föreståndare
b) skiljande av elev från ett elevhem Förordning (1987:707).kammarrätten

27 §  Bestämmelserna i 7-15, 17, 18, 20-22, 24 och 26 §§ skall i tillämpliga delar gälla beträffande elevhem som tillhör sameskolväsendet. Bestämmelse om skolstyrelsen avser därvid sameskolstyrelsen. Förordning (1980:486).

28 §  I fråga om arbetstagare vid elevhem som tillhör sameskolväsendet tillämpas 25 §. Förordning (1980:486).

28 a §  Följande beslut av länsskolnämnden får överklagas hos skolöverstyrelsen, nämligen

 1. beslut enligt 16 § om biträdande föreståndare,
 2. beslut enligt 17 § om fastställande av instruktion. Förordning (1987:707).

29 §  Beslut som skolöverstyrelsen som andra instans har fattat enligt denna förordning får överklagas hos regeringen endast när det gäller beslut med anledning av överklagande av beslut av skolstyrelsen om besked om bisyssla för föreståndare eller biträdande föreståndare.

[S2]Att sådana beslut i ärenden om tjänstledighet som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har meddelat som andra instans får överklagas hos statens arbetsgivarverk följer av tjänstledighetsförordningen (1984:111). Förordning (1987:707).Förordning (1987:707).

29 a §  Av 23 § förvaltningslagen (1986:223) följer att en skrivelse med överklagande skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Förordning (1987:707).

30 § har upphävts genom förordning (1982:977).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

Ändring, SFS 1964:442

  Omfattning
  ändr. 21 §

Ändring, SFS 1965:871

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966.
  Bestämmelserna i stadgan äga tillämpning även på elevhem som anordnats i anslutning till folkskola. I fråga om åtgärder för elevs tillrättaförande gälla dock bestämmelserna i 14 § i dess lydelse före ikraftträdandet av denna kungörelse.
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 11, 14, 15, 22, 24-30 §§; ny 16 a §

Ändring, SFS 1969:601

  Omfattning
  upph. 19 §; ändr. 18, 20 §§

Ändring, SFS 1971:269

  Omfattning
  ändr. 3, 14, 15 §§

Ändring, SFS 1972:87

  Omfattning
  ändr. 14, 26-29 §§; ny 29 a §

Ändring, SFS 1975:1200

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3, 14, 15, 16 a, 24-26, 28, 29, 30 §§

Förordning (1976:1035) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

  Omfattning
  upph. 16 a §; ändr. 25, 26, 28 §§

Förordning (1977:470) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 27-29 §§

Förordning (1977:885) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 23 §

Förordning (1980:486) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

Förordning (1981:927) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1982:977) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

  Omfattning
  upph. 30 §; ändr. 21, 26, 29, 29 a §§; ny 28 a §

Förordning (1983:420) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:543) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:530) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats i första instans före den 1 juli 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:10
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 14, 26 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:707) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inomdet obligatoriska skolväsendet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 26, 28 a, 29, 29 a §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:632) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1047) om ändring i förordningen (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet

  Omfattning
  ändr. 22, 24 §§
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1991:1060) om upphävande av nio förordningar på skolområdet