Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1963-12-06
Ändring införd
SFS 1963:587 i lydelse enligt SFS 2011:1299
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Lag om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

1 §  Fideikommissbo är i beskattningshänseende att anse som oskift dödsbo.

2 §  Om en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning, skall skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust inte anses uppkomma genom överföringen. Lag (1999:1237).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsens innehåll är hämtad från första och andra styckena i den tidigare lydelsen av 2 §. Lydelsen i det tidigare andra stycket har ändrats på så sätt att undantagen från reavinstbeskattning vid avyttring av fastighet respektive aktie upphävs. Det betyder att skattepliktig reavinst eller avdragsgill reaförlust uppkommer om aktie som erhållits vid avveckling av fideikommiss avyttras eller om bolaget avyttrar den överförda fastigheten. Det är endast vid överföringen av en fastighet till ett ...

 • RÅ 2002:90:Skattefrihet vid försäljning av fastighet från ett fideikommissaktiebolag har inte ansetts kräva att bolagets hela fastighetsbestånd säljs. Inkomsttaxering 1993 och 1994.
 • HFD 2017:73:Skattepliktig kapitalvinst har inte ansetts uppkomma när en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning även om det utgår annat vederlag för fastigheten än aktier. Anskaffningsvärdet för aktier som förvärvas genom tillskottet påverkas inte heller av sådant vederlag. Förhandsbesked om inkomstskatt.

2 a §  I fall som avses i 2 § har en fideikommissinnehavare eller ett fideikommissbo rätt att efter anmälan undantas från beskattning för sådan intäkt av näringsverksamhet som hänför sig till skogsbruk eller tomtrörelse och som föranleds av överföringen. Därvid gäller i fråga om skogsbruk att aktiebolaget skall överta det återstående anskaffningsvärde som gäller för fideikommisset eller fideikommissboet. I fråga om tomtrörelse gäller att bolagets anskaffningsvärde för en fastighet eller en del av fastighet som vid överföringen ingår i tomtrörelsen anses motsvara det skattemässiga värdet av en sådan fastighet eller fastighetsdel hos fideikommisset eller fideikommissboet. Lag (1999:1237).

Prop. 1998/99:114: Paragrafen är ny och dess innehåll är hämtat från fjärde stycket i den tidigare lydelsen av 2 §. I bestämmelsen har det gjorts en anpassning till gällande bestämmelser och terminologi. Det är således inte frågan om några ändringar i sak. Bestämmelsen har utformats i enlighet med

Lagrådets förslag.

2 b §  Efter anmälan av fideikommissinnehavaren eller fideikommissboet inträder i fall som avses i 2 § aktiebolaget i överlåtarens skattemässiga situation i fråga om värdeminskningsavdrag för täckdikningsanläggningar och skogsvägar på fastigheten. Lag (1999:1043).

Prop. 1998/99:114: Paragrafen är ny och innehållet är hämtat från femte stycket i den tidigare lydelsen av 2 §. Ändringarna är endast av redaktionell art och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

2 c §  Om en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning, skall skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust inte anses uppkomma genom överföringen. Lag (1999:1237).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsen är ny och innebär att skattepliktig reavinst eller avdragsgill reaförlust inte uppkommer om en innehavare av ett fideikommiss eller ett fideikommissbo tillskjuter en samling till ett fideikommissaktiebolag i samband med aktieteckning.

2 d §  Om en fastighet eller en tillgång som ingår i en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss efter utgången av år 1999 har överförts till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning, skall bolagets anskaffningsvärde eller anskaffningsutgift för egendomen anses motsvara tillgångens skattemässiga värde vid tidpunkten för överföringen. Lag (1999:1237).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsen är ny och innebär att vid överföringar av fastigheter eller samlingar som sker efter utgången av år 1999 skall bolagets anskaffningsvärde för tillgångarna i den överförda samlingen eller fastigheten motsvara det skattemässiga värde som sökanden hade på respektive tillgång vid tidpunkten för överföringen. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag....

2 e §  Vid överföring av en näringsfastighet enligt 2 § tillämpas inte bestämmelserna om återföring av värdeminskningsavdrag m.m. i 26 kap.inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (1999:1237).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsen är ny. Av bestämmelsen följer att med skattemässigt värde, som används i 2 a och 2 d §§, avses samma begrepp som i underprislagen. I 9 § underprislagen definieras skattemässigt värde och definitionen är beroende av tillgångens karaktär i näringsverksamheten. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

2 f §  Om i fall som avses i 2 eller 2 c § en överföring av en fideikommissfastighet eller en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss gjorts efter utgången av år 1999 skall anskaffningsvärdet eller anskaffningsutgiften för aktie som förvärvas i samband med överföringen anses motsvara den överförda fastighetens respektive samlingens marknadsvärde vid den tidpunkten, fördelat på de aktier som då förvärvas. Lag (1999:1237).

Prop. 1998/99:114: Bestämmelsen är ny. Av bestämmelsen följer att värdeminskningsavdrag m.m. inte skall återföras när fastighet överförs till ett aktiebolag. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

 • HFD 2017:73:Skattepliktig kapitalvinst har inte ansetts uppkomma när en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning även om det utgår annat vederlag för fastigheten än aktier. Anskaffningsvärdet för aktier som förvärvas genom tillskottet påverkas inte heller av sådant vederlag. Förhandsbesked om inkomstskatt.
5 § har upphävts genom lag (1999:1043).
6 § har upphävts genom lag (1986:1294).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Lag (1979:179) om ändring i förordningen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Lag (1986:1294) om ändring i förordningen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas första gången i fråga om 1987 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. författningsrubr., 3, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1990:352) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikomissbo

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas på ärenden och mål avseende 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som i äldre bestämmelser sägs om lokal skattemyndighet och länsskattemyndighet skall från och med den 1 januari 1991 gälla skattemyndighet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1999:1043) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas på överföringar och avyttringar som sker den 1 januari 2000 eller senare.
 2. Om en fideikommissfastighet överförts till ett aktiebolag före utgången av år 1999 och bolaget avyttrar fastigheten skall bolagets anskaffningsvärde för tillgången anses motsvara fastighetens marknadsvärde den 1 januari 2000.
 3. Om en fideikommissfastighet överförts till ett aktiebolag före utgången av år 1999 och en aktie som förvärvats i samband med överföringen avyttras skall anskaffningsvärdet för aktien anses motsvara dess marknadsvärde den 1 januari 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:54, Prop. 1998/99:114, Bet. 1999/2000:KrU6
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g §§
Ikraftträder
1999-12-31

Lag (1999:1237) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i den kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph. 2 e §; nuvarande 2 f, 2 g §§ betecknas 2 e, 2 f §§; ändr. 2, 2 a, 2 c, 2 d §§, de nya 2 e, 2 f §§; ny 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2011:1299) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har inletts hos Skatteverket före ikraftträdandet. Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om skattenämnd och dess medverkan i skatteärenden gäller dock inte efter utgången av 2011. I stället gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om särskilt kvalificerad beslutsfattare i 66 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01