Upphävd författning

Förordning (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1967-05-25
Ändring införd
SFS 1967:425
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på lantbruksstyrelsen och, med undantag av 2, 3, 9, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna förordning, på lantbruksnämnderna.

[S2]I fråga om lantbruksnämnd förstås med chefen vid tillämpning av 5 § verksstadgan nämndens ordförande och i övrigt lantbruksdirektören.

[S3]Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av styrelsen.

[S4]Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av styrelsen. Sådan befogenhet får styrelsen överlämna till nämnden eller lantbruksdirektören. Förordning (1976:962).

Lantbruksstyrelsen

Uppgifter

2 §  Styrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om lantbruket och lantbrukets rationalisering, kontroll och inspektion på växtskyddsområdet, den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet samt veterinärväsendet, i den mån sådana ärenden ej ankommer på annan myndighet.

[S2]Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruksnämnderna och deras ortsombud, distriktsveterinärorganisationen samt statens lantbrukskemiska laboratorium. Förordning (1984:472).

3 §  Det åligger styrelsen särskilt att

[S2]leda och utveckla den översiktliga och regionala planeringen av lantbruket och samordna de statliga insatserna härför samt anpassa denna verksamhet till annan samhällsplanering, särskilt i fråga om lämplig markanvändning,

[S3]tillhandahålla underlag rörande lantbruket för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,

[S4]leda och utveckla det statliga finansieringsstödet, rådgivningsverksamheten och övriga statliga insatser för jordbrukets och trädgårdsnäringens rationalisering,

[S5]ha tillsyn över avbytarverksamheten inom jordbruket,

[S6]leda och utveckla de statliga insatserna för skogsbrukets strukturrationalisering,

[S7]leda och övervaka bekämpningen av växtskadegörare och samhällets verksamhet för att förebygga att växtskadegörare införs och sprids i landet, i den mån sådana ärenden ej ankommer på annan myndighet,

[S8]ägna uppmärksamhet åt det allmänna hälsotillståndet bland husdjuren och åt möjligheten att genom förebyggande åtgärder främja husdjurens hälsa,

[S9]ha tillsyn över bekämpningen av smittsamma husdjurssjukdomar och verksamheten för att förebygga att sådana sjukdomar införs och sprids i landet,

[S10]ha tillsyn över djurskyddet,

[S11]svara för foderkontrollen,

[S12]ha tillsyn över veterinärväsendet med den begränsning som framgår av 3 § tredje och fjärde styckena förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion,

[S13]leda och utveckla de statliga åtgärderna för att främja rennäringen,

[S14]meddela anvisningar till länsstyrelserna i frågor som berör lantbruksstyrelsens verksamhetsområde. Förordning (1987:345).

4 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder styrelsen staten såväl vid som utom domstol.

5 §  Styrelsen är tillsynsmyndighet över statens utsädeskontroll, de lokala frökontrollanstalter som är behöriga att utföra statsplombering av utsäde och de lantbrukskemiska stationer vars stadgar styrelsen fastställt. Förordning (1985:880).

6 §  Styrelsen bör hålla sig underrättad om verksamheten vid de hushållningssällskap vars stadgar styrelsen fastställt och ge dem upplysningar om sådant som är av betydelse för sällskapens verksamhet som kontaktorgan mellan lantbruksnämnderna och näringsutövarna eller för annan verksamhet som sällskapen bedriver enligt särskilda bestämmelser.

Organisation

7 §  Ledamöter av styrelsen är generaldirektören, som är styrelsens ordförande, överdirektören och minst fyra andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

[S2]Vid handläggning av ärende som rör trädgårdsnäringen eller rennäringen ingår i styrelsen ytterligare en ledamot. Sådan ledamot utses särskilt av regeringen.

[S3]Ledamot av styrelsen är vid handläggning av ärende som tillhör viss avdelning även chefen för avdelningen samt, efter beslut av generaldirektören, chefen för administrativa avdelningen.

[S4]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. är tillämplig på styrelsen. Förordning (1978:289).

8 §  Generaldirektören är chef för styrelsen.

[S2]Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

[S3]Inom styrelsen finns fyra avdelningar, nämligen

[S4]administrativa avdelningen,

[S5]företagsavdelningen,

[S6]växtodlingsavdelningen,

[S7]veterinär- och husdjursavdelningen.

[S8]Dessutom finns en planerings- och rådgivningsenhet och en informationsenhet.

[S9]Varje avdelning förestås av en avdelningschef. Dessutom finns byråchefer som förestår en enhet. Är avdelningschefen eller en byråchef inom veterinär- och husdjursavdelningen legitimerad veterinär, kallas han veterinärråd.

[S10]Hos styrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1985:880).

9 §  För handläggning av vissa ärenden finns en veterinärväsendets an svarsnämnd.

[S2]Härjämte finns nämnder med särskilda uppgifter enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Förordning (1978:289).

9 a §  Veterinärväsendets ansvarsnämnd består av

[S2]fyra av regeringen särskilt utsedda ledamöter, varav en skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv och en vara veterinär,

[S3]chefen för veterinär- och husdjursavdelningen eller annan tjänsteman vid avdelningen som generaldirektören utser,

[S4]chefen för administrativa avdelningen eller annan tjänsteman vid avdelningen som generaldirektören utser.

[S5]För de särskilt utsedda ledamöterna utser regeringen suppleanter.

[S6]Den särskilt utsedda lagfarne ledamoten är ordförande.

[S7]Vid förfall för ordföranden tjänstgör i hans ställe suppleant, som är lagfaren. Förordning (1978:289).

Ärendenas handläggning

Styrelseärenden och generaldirektörsärenden

10 §  I plenum, som består av styrelsens samtliga ledamöter enligt 7 §, avgöres

 1. 1) viktigare författningsfrågor,
 2. 2) viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. 3) frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. 4) frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan eller avstängning, om frågorna ej skall handläggas av veterinärväsendets ansvarsnämnd, samt frågor om läkarundersökning,
 5. 5) frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
 6. 6) viktigare ärenden om lantbrukets rationalisering,
 7. 7) andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum. Förordning (1976:51).

11 §  I pleniärenden är styrelsen beslutför när generaldirektören och minst tre andra ledamöter, därav minst två av de av regeringen särskilt utsedda ledamöterna, är närvarande. Vid handläggning av ett ärende som rör trädgårdsnäringen eller rennäringen bör ledamot som avses i 7 § andra stycket närvara. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett pleniärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter, däribland den ledamot som avses i 7 § andra stycket om ärendet rör trädgårdsnäringen eller rennäringen. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:780).

12 §  Ärende, som icke skall avgöras i plenum, avgöres av generaldirektören ensam.

13 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

14 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

15 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den avdelningschef generaldirektören bestämmer. Förordning (1974:418).

16 §  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:285).

17 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den avdelning, byrå eller enhet dit ärendet hör eller på särskild föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 13 § avgöres utan föredragning.

[S2]Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Överdirektören får närvara vid föredragning. Avdelningschef, byråchef eller chef för enhet får närvara när ärende som hör till hans avdelning, byrå eller enhet föredrages av annan.

[S4]Innan lantbruksstyrelsen avgör ett ärende om statligt stöd som rör anskaffning av anläggningstillgångar eller andra investeringar i produktionen, skall, när sökanden har anställda, berörda arbetstagarorganisationer ha beretts tillfälle att yttra sig över den planerade åtgärden från arbetsmiljösynpunkt. Förordning (1983:135).

18 §  Vid behandling i plenum av ärende som berör statens jordbruksnämnds, statens lantmäteriverks, skogsstyrelsens eller arbetsmarknadsstyrelsens verksamhetsområde, får chefen för myndigheten eller den han sätter i sitt ställe närvara med rätt att yttra sig och få sin mening antecknad men ej att deltaga i lantbruksstyrelsens beslut. Förordning (1974:418).

19 § har upphävts genom förordning (1986:780).

20 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

21 §  I arbetsordning eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos styrelsen. Förordning (1978:289).

Ärenden som handlägges i särskild ordning

21 a §  Veterinärväsendets ansvarsnämnd handlägger frågor om

 1. avskedande enligt 11 kap. eller avstängning enligt 13 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning i fråga om veterinär, som är anställd hos styrelsen eller hos statligt organ som lyder under styrelsen, under förutsättning att frågan rör fel eller försummelse i yrkesutövning såsom legitimerad veterinär,
 2. åtgärd som avses i 28 § allmänna veterinärinstruktionen (1971:810),
 3. återkallande av sådan behörighet att utöva yrke eller verksamhet som meddelas av styrelsen,
 4. meddelande av ny behörighet åt den som fått sin tidigare behörighet återkallad enligt 3. Förordning (1976:962).

21 b §  I ansvarsnämnden föredras ärendena av chefen för den avdelning till vilken de huvudsakligen hör eller av en annan tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Berör ett ärende även en annan avdelning, får chefen för den avdelningen eller någon annan tjänsteman som generaldirektören bestämmer närvara vid ärendets handläggning.

[S2]I ärenden som avses i 21 a §3 och 4 gäller bestämmelserna i 14 kap.1, 2 och 7 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning.

[S3]I ärenden om sådana åtgärder som avses i 28 § första stycket förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion gäller dessutom bestämmelserna i 14 kap.3 och 5 §§ lagen om offentlig anställning.

[S4]Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att göra anmälan i ärenden om disciplinansvar, avskedande eller avstängning och om handläggning av sådana ärenden finns i 6 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Förordning (1987:1007).

21 c §  Ansvarsnämnden är beslutför, om fyra ledamöter är närvarande.

[S2]I fråga om omröstning i anvarsnämnden gäller bestämmelserna i 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna ledamöter. Ordföranden säger sin mening först.

[S3]Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innefattar ett slutligt avgörande i sak. Sådan rätt har han dock inte i fråga om ärenden om återkallande av legitimation enligt 5 § tredje stycket lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m. m. eller utdömande av vite enligt 28 § andra stycket förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion. Förordning (1982:1026).

Lantbruksnämnderna och deras ortsombud

Uppgifter

22 §  Nämnd skall inom sitt verksamhetsområde uppmärksamt följa lantbrukets tillstånd och utveckling samt vidtaga eller hos styrelsen föreslå de åtgärder som är påkallade eller i övrigt lämpliga för att åstadkomma fortsatt rationalisering inom lantbruket.

[S2]Nämnden svarar även för vissa statliga åtgärder i fråga om tillsyn över växtodling och husdjursskötsel, om skördeskadeskydd, skördeuppskattning och jordbruksstatistik samt om försöksverksamhet inom lantbrukets område.

[S3]I övrigt handlägger nämnd frågor inom rennäringens område och andra ärenden som enligt särskilda bestämmelser ankommer på nämnden. Förordning (1978:289).

23 §  Det åligger nämnden särskilt att

[S2]utföra översiktlig och regional planering för lantbruket,

[S3]medverka i frågor om fysisk planering och hushållning med naturresurser,

[S4]bedriva rådgivning och upplysning i syfte att främja rationaliseringen inom jordbruket och trädgårdsnäringen samt strukturrationaliseringen inom skogsbruket,

[S5]ha hand om det statliga finansieringsstödet för jordbrukets och trädgårdsnäringens rationalisering,

[S6]i den mån det icke ankommer på annan myndighet ha hand om statliga åtgärder för jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering, däri inbegripet förvärv och försäljning av fast egendom, samt för annan rationalisering inom jordbruket och trädgårdsnäringen,

[S7]under lantbruksstyrelsen ansvara för distriktsveterinärorganisationen i länet, utöva tillsyn över distriktsveterinärernas och andra praktiserande veterinärers verksamhet, leda den regionala planeringen och samordningen av hälso- och sjukvården bland husdjuren samt leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar i den mån detta inte ankommer på länsstyrelsen,

[S8]i den utsträckning tillgång på medel och personal medger det upprätta planer för jordbrukets inre rationalisering och för rationaliseringen inom trädgårdsnäringen. Förordning (1987:345).

24 §  Nämnden skall biträda länsstyrelsen, lantmäterimyndigheterna, skogsvårdsstyrelsen och andra länsmyndigheter i deras arbetsuppgifter, om det kan ske utan att nämndens egna arbetsuppgifter eftersätts.

[S2]Tjänsteman hos nämnd är skyldig att på begäran av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, deltaga i handläggningen i länsstyrelsen av ärende som har samband med nämndens uppgifter.

[S3]Tjänsteman är skyldig att på kallelse infinna sig till överläggning hos styrelsen och att tjänstgöra hos denna. Förordning (1978:289).

25 §  I fråga som rör nämndens verksamhet företräder nämnden staten såväl vid som utom domstol.

26 §  Nämnden utser ortsombud och bestämmer omfattningen av sådant ombuds arbetsområde.

[S2]Ortsombud åligger att

[S3]hjälpa allmänheten med råd och upplysningar om nämndens verksamhet,

[S4]tillhandahålla blanketter samt biträda vid upprättande av ansökningar och andra handlingar i ärenden som hör till nämndens verksamhet,

[S5]efter anmodan av nämnden lämna upplysningar, avge yttranden eller göra utredningar eller besiktningar,

[S6]till nämnden anmäla förhållande som kan föranleda uppsägning av lån eller återkrävande av bidrag,

[S7]uppmärksamt följa utvecklingen på fastighetsmarknaden inom området,

[S8]till nämnden anmäla förhållande inom nämndens verksamhetsområde som kan vara av betydelse för nämnden. Förordning (1978:289).

Organisation

27 §  Nämnden har sitt säte i länets residensstad, utom nämnden i Göteborgs och Bohus län som har säte i Uddevalla och nämnden i Skaraborgs län som har säte i Skara.

[S2]Bestämmelser om nämndens sammansättning och om utseende av ledamöter och suppleanter finns i lagen (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna. Innan landstinget eller kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter, skall samråd ske med hushållningssällskap vars stadgar styrelsen har fastställt. Förordning (1982:689)

28 §  Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller suppleanter i nämnden skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m.

[S2]Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även den ordning bestämmas i vilken de skall kallas till tjänstgöring.

[S3]Bland de ledamöter regeringen utser särskilt förordnar regeringen en ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande. Förordning (1982:689)

29 §  Styrelsen får föreskriva att det inom nämnden skall finnas en delegation med uppgift att besluta i ärenden som det annars ankommer på nämnden i dess helhet att pröva.

[S2]Av 2 § lagen (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna framgår att det skall finnas en rennäringsdelegation inom var och en av nämnderna i Jämtlands, Västerbottens ochNorrbottens län. Förordning (1982:689)

30 §  Arbetet hos nämnden leds av lantbruksdirektören.

[S2]Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]Om styrelsen ej beslutar annat, skall inom varje nämnd finnas

[S4]ett sekretariat,

[S5]en företagsenhet,

[S6]en produktionsenhet,

[S7]en veterinär enhet,

[S8]en administrativ enhet.

[S9]Inom nämnderna i Malmöhus och Stockholms län skall dessutom finnas en trädgårdsenhet och inom nämnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län en rennäringsenhet. Förordning (1982:1026).

31 §  Ledamöter av delegation är lantbruksdirektören och fyra andra ledamöter av nämnden som nämnden utser särskilt. För var och en av de särskilt utsedda ledamöterna finns en suppleant, som utses bland nämndens övriga ledamöter och suppleanter.

[S2]Nämnden utser en ordförande och en vice ordförande i delegationen. Förordning (1978:289).

32 §  Av 2 § lagen (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna framgår att landstinget väljer en ledamot i rennäringsdelegationen och en suppleant för ledamoten. Denne ledamot och suppleanten för honom skall vara rennäringsutövare. Före valet skall landstingskommunen samråda med Svenska samernas riksförbund.

[S2]Ledamöter av rennäringsdelegationen är i övrigt lantbruksdirektören, två andra ledamöter av lantbruksnämnden som nämnden utser särskilt, en tjänsteman hos länsstyrelsen som länsstyrelsen bestämmer, en tjänsteman hos länsarbetsnämnden som länsarbetsn ämnden bestämmer samt två rennäringsutövare som utses särskilt av regeringen.

[S3]Delegationen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

[S4]Suppleanterna för de två ledamöter i nämnden som nämnden har utsett som ledamöter i delegationen är i delegationen suppleanter för samma ledamöter. För var och en av de ledamöter i delegationen som har utsetts av länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och regeringen finns en suppleant, som utses i samma ordning som ledamoten. Förordning (1982:689)

33 §  Lantbruksdirektören får efter beslut av nämnden sätta annan tjänsteman hos nämnden i sitt ställe som ledamot av delegation. Förordning (1978:289).

Ärendenas handläggning

34 §  I plenum, som består av nämndens samtliga ledamöter, prövas frågor av principiell natur eller större vikt såsom frågor om verksamhetens inriktning, omfattning och organisation, ärenden om stöd av betydande omfattning, viktigare ärenden om jordförvärvstillstånd, ärenden om indelning av länet i veterinärdistrikt och andra viktigare ärenden om djurens hälso-och sjukvård samt i övrigt ärenden av svårbedömbar natur samt frågor som nämndens ordförande, sådan delegation som avses i 29 § första stycket första meningen eller lantbruksdirektören hänskjuter till plenum.

[S2]Frågor som får avgöras av sådan delegation som avses i första stycket skall hänskjutas till plenum, om någon ledamot av nämnden begär det.

[S3]Rennäringsärenden avgörs i den ordning som anges i 49 och 50 §§. Förordning (1982:1026).

35 §  Finns delegation skall ärende som icke avgörs i plenum avgöras i delegationen, om ej annat har föreskrivits med stöd av 37 eller 42 §. Förordning (1978:289).

[S2]36 § har upphört att gälla genom förordning (1979:352).

37 §  Styrelsen får föreskriva att

 1. ärende skall överlämnas till styrelsen för avgörande om ärendet berör flera nämnders områden eller om nämnd anmält att den anser prövningen böra ankomma på styrelsen,
 2. nämndens beslut i visst ärende eller viss grupp av ärenden av större principiell betydelse ej får verkställas utan att ha underställts styrelsen,
 3. fråga om att företräda staten vid eller utom domstol skall överlämnas till styrelsen,
 4. vissa grupper av ärenden, med undantag för ärenden som avses i 34 §, får avgöras utom plenum eller delegation enligt närmare bestämmelser som styrelsen meddelar. Förordning (1978:289).

38 §  Nämnden sammanträder så ofta omständigheterna föranleder det. Sammanträde hålles på den ort där nämnden har sitt säte eller, om särskilda förhållanden föranleder det, på annan ort inom nämndens område som ordföranden bestämmer.

[S2]Ledamöterna i nämnden kan av styrelsen kallas att sammanträda på ort inom nämndens område som styrelsen bestämmer.

39 §  I pleniärenden är nämnden beslutför när minst sex ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst sex ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:780).

40 §  I ordförandens frånvaro får ej fattas beslut i ärende av särskild vikt eller i vars handläggning han förklarat sig vilja deltaga, om beslut i ärendet kan anstå utan olägenhet, ej heller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder. Förordning (1978:289).

41 §  Delegationen är beslutför när minst tre särskilt utsedda ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande, bland dem delegationens ordförande eller vice ordförande.

[S2]Som beslut i delegation gäller den mening varom de flesta förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Förordning (1978:289).

42 §  Om ej annat följer av 37 § 4, får nämnden genom särskilt beslut överlämna åt ordföranden eller åt lantbruksdirektören eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke enligt 34 § bör prövas av nämnden i plenum. Förordning (1978:289).

43 §  Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på lantbruksdirektören eller annan föredragande. Styrelsen kan medge att ärende som avses i 37 § 4 eller 42 § avgörs utan föredragning.

[S2]Innan nämnden avgör ett ärende om statligt stöd som rör anskaffning av anläggningstillgångar eller andra investeringar i produktionen, skall, när sökanden har anställda, berörda arbetstagarorganisationer ha beretts tillfälle att yttra sig över den planerade åtgärden från arbetsmiljösynpunkt. Förordning (1983:135).

44 §  När hos nämnden anhängiggjorts ärende som rör planeringsfråga av regionalpolitisk betydelse och som skall överlämnas till länsstyrelsen för avgörande eller vari inhämtande av länsstyrelsens yttrande är föreskrivet, har nämnden att i samråd med länsstyrelsen bestämma hur ärendet skall beredas.

[S2]I övriga ärenden som rör annan länsmyndighets verksamhetsområde skall nämnden samråda med den myndigheten. Förordning (1978:289).

45 §  Vid sammanträde med nämnden i plenum eller i delegation får föl jande personer närvara med rätt att yttra sig och få sin mening antecknad men ej att deltaga i nämndens beslut, nämligen

[S2]landshövdingen eller chefen för planeringsavdelningen eller annan tjänsteman som länsstyrelsen bestämmer,

[S3]företrädare för överlantmätarmyndigheten och skogsvårdsstyrelsen,

[S4]företrädare för annan länsmyndighet i fråga av större vikt som berör myndigheten,

[S5]chef för arbetsenhet inom lantbruksnämnden,

[S6]chefstjänsteman hos hushållningssällskap vars stadgar styrelsen fastställt. Förordning (1978:289).

46 § har upphävts genom förordning (1986:780).

47 §  När ärende är så brådskande att nödvändig åtgärd icke utan betydande olägenhet kan uppskjutas samt hinder föreligger för omedelbart beslut i nämnden eller av ordföranden, får lantbruksdirektören vidtaga åtgärden. Sådan åtgärd skall anmälas till nämnden så snart det kan ske.

48 §  I arbetsordning eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning (1978:289).

49 §  I rennäringsdelegation avgöres

 1. frågor om rennäringens rationalisering och stöd till näringen,
 2. frågor om avgångsvederlag till rennäringsutövare och omställning av arbetskraft inom rennäringen,
 3. frågor om rådgivnings- och serviceverksamhet inom rennäringens område,
 4. frågor om upplåtelser enligt 32 § rennäringslagen (1971:437), i den mån ärendet ej avgöres av annan myndighet,
 5. övriga frågor av väsentlig betydelse för rennäringen. Förordning (1978:289).

50 §  Rennäringsdelegationen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande, bland dem delegationens ordförande eller vice ordförande och tre andra ledamöter bland de särskilt utsedda ledamöterna.

[S2]I fråga om handläggning av ärenden av rennäringsdelegationen gäller i tillämpliga delar 42--45, 47 och 48 §§. Vad där sägs om nämnd skall i stället avse rennäringsdelegationen.

[S3]Vid sammanträde med delegationen får, utöver de personer som anges i 45 §, företrädare för domänverket och för samefondens styrelse närvara. Förordning (1986:780).

Taxor

50 a §  Lantbruksstyrelsen fastställer taxor för

 1. lantbruksstyrelsens och lantbruksnämndernas uppdragsverksamhet,
 2. avbytarverksamheten inom jordbruket.

[S2]Taxa som avses i första stycket 1 fastställs efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1985:880).

Tjänstetillsättning

51 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Styrelsens övriga ledamöter som avses i 7 § första och andra styckena förordnas för tre år.

[S4]Tjänst som avdelningschef, byråchef och lantbruksdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av styrelsen.

[S5]Efter beslut av styrelsen får nämnd tillsätta tjänster och antaga personal. Förordning (1983:207).

52 §  Ledamöter och suppleanter i lantbruksnämnden och i rennäringsdelegationen utses för tre år. Ledamöter och suppleanter i andra delegationer utses för ett år.

[S2]Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder en suppleant, enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om en ledamot eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av tjänstgöringstiden. Förordning (1982:689)

53 §  Ortsombud förordnas för tre år. Avgår ortsombud förordnas ersättare för återstoden av tiden. Innan ortsombud eller ersättare utses skall kommunens styrelse beredas tillfälle att avge förslag. Förordning (1978:289).

Övriga bestämmelser

54 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen även i fråga om avdelningschef, byråchef och lantbruksdirektör. Förordning (1978:289).

Besvär

55 §  Talan mot beslut av nämnd föres hos styrelsen genom besvär, om ej annat är särskilt föreskrivet.

[S2]I fråga om sådant beslut om eller förslag till tjänstetillsättning eller sådant beslut att icke tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat beslutet eller avgivit förslaget. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsättes i samma ordning som tjänsten. Förordning (1978:289).

56 §  Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att söka ändring i beslut om disciplinansvar finns i 7 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Talan skall väckas inom fyra veckor från det beslutet har meddelats. Förordning (1987:1007).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

Ändring, SFS 1967:830

  Omfattning
  ändr. 52 §

Ändring, SFS 1970:55

  Omfattning
  ändr. 28 §

Ändring, SFS 1970:348

  Omfattning
  ändr. 22, 38 §§

Ändring, SFS 1970:820

  Omfattning
  ändr. 62 §

Ändring, SFS 1971:440

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7, 8, 11, 18, 22, 29, 36, 51, 52, 58 §§; nya 32 a, 56 a-56 c §§

Ändring, SFS 1971:809

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7, 8, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 35, 37, 41, 52, 57, 62, 63 §§; nya 8 a, 9 a, 9 b, 21 a-c §§, rubr. närmast före 10, 21 a §§; omtryck

Ändring, SFS 1974:418

  Förarbeten
  Prop. 1974:1
  Omfattning
  upph. 8 a §; ändr. 7, 8, 9 b, 10, 15, 17, 18, 21, 21 b, 37, 57 §§

Ändring, SFS 1975:285

  Omfattning
  ändr. 3, 7, 8, 9 a, 9 b, 16, 28, 32 a, 40, 57 §§

Ändring, SFS 1975:991

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Förordning (1976:51) om ändring i instruktionen (1967:425) för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 1, 10, 21 a §§

Förordning (1976:962) om ändring i instruktionen (1967:425) för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 11, 21 a-21 c, 36, 41, 47, 57, 62 §§

Förordning (1977:465) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 3, 22-24, 29, 35, 38, 52, 57 §§; omtryck

Förordning (1977:892) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  upph. 61 §

Förordning (1978:289) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  upph. 9, 32, 33, 35, 38, 39, 45, 48, 50, 56, 56 a, 60 §§; nuvarande 9 a, 9 b, 32 a, 34 §§ betecknas 9, 9 a, 32, 33 §§, nuvarande 36, 37, 40-44, 46, 47, 49, 51-55, 56 b-59, 62, 63 §§ betecknas 34-55 §§, rubr. närmast före nuvarande 36, 57, 62, 63 §§ sätts närmast före nya 34, 51, 54, 55 §§; ändr. 3, 5, 7, 8, 11, 17, 21, 22-24, 26, 29-32, nya 34, 35, 37, 41-45, 48, 50-55 §§; omtryck

Förordning (1979:352) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  upph. 36 §; ändr. 29 §

Förordning (1982:689) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 27-29, 32, 52 §§

Förordning (1982:1026) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 8, 21 b, 21 c, 23, 30, 34 §§

Förordning (1983:135) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:118
  Omfattning
  ändr. 17, 43 §§
  Ikraftträder
  1983-04-12

Förordning (1983:207) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:815) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1983-10-25

Förordning (1984:472) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:880) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 8 §§; nya 50 a §, rubr. närmast före 50 a §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:780) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  upph. 19, 46 §§; ändr. 11, 39, 50 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:345) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 3, 23 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1007) om ändring i förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna

  Omfattning
  ändr. 21 b §; ny 56 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1988:854

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988, då förordningen (1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna skall upphöra att gälla. I fråga om handläggningen av ärenden vid lantbruksnämnden skall dock 39--50 §§ den upphävda förordningen gälla intill utgången av år 1988.
  Omfattning
  upph.