Upphävd författning

Lag (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1974-12-20
Ändring införd
SFS 1974:992 i lydelse enligt SFS 1994:331
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt utgår på bränsle, som användes för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, efter en skattesats som svarar mot 15 procent av den skattesats som enligt lagen gäller för ifrågavarande bränsle. Detsamma gäller skatt enligt lagen (1990:582) om koldioxidskatt på sådant bränsle som avses i 1 § första stycket nämnda lag. Lag (1992:882).

2 a § har upphävts genom lag (1992:881).
3 § har upphävts genom lagen (1992:881).
4 § har upphävts genom lag (1988:528).

5 §  Har, på grund av oriktig uppgift från sökanden eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, ett felaktigt belopp fastställts med tillämpning av 2 § eller av beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, är sökanden skyldig att till staten inbetala vad han på detta sätt oriktigt har erhållit.

[S2]En åtgärd i syfte att ta ut ett oriktigt erhållet belopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet har fastställts. Lag (1992:881).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

Ändring, SFS 1975:273

  Förarbeten
  Prop. 1975:92
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§; omtryck

Lag (1979:306) om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt

  Omfattning
  ändr. 1 §

Lag (1983:1008) om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:28
  Omfattning
  nya 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:996) om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:64
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:506) om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt

  Omfattning
  ny 2 a §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1988:528) om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter om återbetalning av skatt gäller fortfarande i fråga om elektrisk kraft som har förbrukats i en elektrisk panna före den 1 juli 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:163
  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1990:584) om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1992:881) om dels ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt, dels upphävande av samma lag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet.
  3. Fastän lagen upphör vid utgången av år 1994 skall den tillämpas efter denna tid i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1995.
  4. Bestämmelserna i 5 § skall dock gälla till utgången av år 2000. Lag (1994:331).
  5. Bestämmelserna i 1 § skall dock gälla till utgången av år 1995. Lag (1994:331)
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  upph. 2 a, 3 §§; ändr. 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:480) om ändring i lagen (1974:992)om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:331) om ändring i lagen (1992:881) om dels ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt, dels upphävande av samma lag

Förarbeten
Rskr. 1993/94:297
Omfattning
ändr. 4 p; ny 5 p övergångsbest. till 1992:881
Ikraftträder
1994-06-15