Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad
1975-06-26
Ändring införd
SFS 1975:689 i lydelse enligt SFS 2019:852
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som

  1. anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar,
  2. genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer, eller
  3. yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt i ett brottmål och hans eller hennes försvarare eller i övrigt vid förberedande av en misstänkts försvar.

[S2]Med kommuner enligt första stycket 1 likställs regioner och kommunalförbund. Lag (2019:852).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelserna i denna paragraf ändras på så sätt att de allmänna försäkringskassorna inte längre nämns. Den nya Försäkringskassan är, till skillnad från det hittillsvarande allmänna försäkringskassorna, en statlig myndighet. Förevarande lag blir därför tillämplig på tolk och översättare som anlitas av den nya Försäkringskassan utan att detta behöver föreskrivas särskilt.

2 §  Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:418).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Lag (1976:609) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Lag (1980:229) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare

Lag (1982:105) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare

Lag (1986:49) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och över- sättare

Lag (1999:937) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2004:807) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller beträffande uppdrag som fullgjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2009:418) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2013:664) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Förarbeten
Rskr. 2012/13:286, Prop. 2012/13:132, Bet. 2012/13:JuU23
Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32010L0064
Ikraftträder
2013-10-01

Lag (2019:852) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01