Prop. 1981/82:90

om anställningsskyddet i statliga tjänster, m.m.

Regeringens proposition 1981/82: 90

om anställningsskyddet i statliga tjänster, m. m.;

beslutad den 22 december 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll denna dag. På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN OLOF JOHANSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I anslutning till den nya anställningsskyddslag som föreslås i prop. 1981/ 82:71 läggs i denna proposition fram förslag till en del följdändringar i lagen (1976: 600) om offentlig anställning.

Dessutom föreslås några formella lagändringar. bl.a. ett slopande av uttrycket "allmänna inrättningar" i vissa lagar.

! Riksdagen I98I/82. I saml. Nr 90

Prop. 1981/82: 90

Prop. 1981/82: 90

1. Förslag till

2

Pro/msitionens lagfi'irslag

Lag om ändring i lagen (1976: 600.) om offentlig anställning

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976: 600) om offentlig anställ-

ning'

dels att nuvarande 2 kap. 45 samt 7 kap. 9 och 10.55 skall betecknas 2 kap. 5 & 7 kap. IO respektive 1155.

dels att 1 kap. 1 och 65%, nya 2 kap. Så. 4 kap. 7.5. 7 kap. 2.5 och nya 11%. 8 kap. 1 och 3 så. 9 kap. 1—3 5.5. 11 kap. 4 &. 14 kap. 7 5. 15 kap. 1 och 8 åå samt 16 kap. 1. 5 och 7 ss skall ha nedan angivna lydelse.

dels att rubriken till 9 kap. skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer. 2 kap. 4 och 65% samt 7 kap. 9 & av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. 1 äl

Denna lag är, med de undantag som framgår av .fi—65.5. tillämplig på arbetstagare hos

1. staten. 2. kommun. landstingskammun. kommunalförbund. församling. kyrklig samfillighet eller allmän _ Mrsäkri n gskassa .

3. annan allmän inrättning. om anställningen är statligt reglerad.

Denna lag är. med de undantag som framgår av 2—655. tillämplig på arbetstagare hos

1. staten,

2. kommuner. landstingskom- muner. kommunalförbund. försam- lingar. kyrkliga samfälligheter eller allmänna försäkringskassor.

3. andra arbetsgivare, om an- ställningen är statligt reglerad.

653

Lagen gäller ej arbetstagare som av arbetsmarknadsmyndighet med- delas arbetslöshetsly'älp i form av beredskapsarbcte eller som har anvisats arbete [ verkstad inom ar- betsvården.

Lagen gäller inte arbetstagare som har anvisats beredskapsarbcte eller skyddat arbete.

2 kap. 4 %

* Lagen omtryckt 1977: 1047. 2 Senaste lydelse 1981: 372. " Senaste lydelse 1979: 384.

Av lagen (l976:580) om medbe- stämmande i arbetslivet och lagen (I982:000) om anställningsskydd framgår att vad som sägs där skall

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse

4 ä'

Föreskrifterna i 2 samt 21 och 22 5.5 lagen (l976:580) om medbe- stämmande i arbetslivet tillämpas ej i anställningsförhållande som om- fattas av denna lag.

Föreskrifterna i 11—1455 lagen om medbestämmande i arbetslivet tillämpas ej i fråga om beslut som meddelas med stöd av 10— 13 kap.

Föreslagen lydelse

tillämpas i den mån något annat inte föreskrivs i lag eller ij'ör/att- ning som har meddelats med stöd av lag.

5 s

Föreskrifterna i 2 samt 21 och 22% lagen (l976:580) om medbe- stämmande i arbetslivet skall inte tillämpas i anställningsförlzållan- den som omfattas av denna lag.

Föreskrifterna i ll—l4åå lagen om medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas i fråga om beslut som meddelas med stöd av 10—13 kap.

6.5

Ifråga om statligt reglerade an- ställningar skall även _föreskrifter i andra _)?jrfattningar än lagar tilläm- pas utan hinder av att de avviker från lagen ( I982:()00) om anställ- ningsskydd. Detsamma gäller ifrå- ga om anstt'illningar Itos riksdagen eller dess myndigheter.

4 kap. 7 &

Förordnande. som har tidsbe- gränsats i strid mot 55 lagen (1974: 12) om anställningsskydd el- ler motföreskrift i sådant kollektiv- avtal som avses i 35 andra stycket samma lag. skall på talan av arbets- tagaren förklaras gälla utan tidsbe- gränsning.

I fråga om arbetstagare i verksle- dande eller därmed jämförlig ställ- ning får ft'irordnande tidsbegränsas enligt vad regeringen bestämmer.

Ft'irordnanden. som har tidsbe- gränsats i strid mot 4 _6 första stycket lagen ( l982:()0()) om an- ställningsskydd eller mot ett sådant kollektivavtal som avses i Zs' andra stycket samma lag. skall på talan av arbetstagaren förklaras gälla utan tidsbegränsning.

I fråga om arbetstagare i verksle- dande eller därmed jämförlig ställ- ning får förordnanden tidsbegrän- sas enligt vad regeringen bestäm- mer.

7 kap.

')

Arbetstagare som är förordnad tills vidare får sägas upp enligt la- gen (1974: 12) om anställnings- skydd. Innehar arbetstagaren stat- ligt rcglerad anställning hos annan än staten. tillämpas även bestäm- Tl Riksdagen l98I/82. ] saml. Nr 90

Arbetstagare som är förwdnade tills vidare får sägas upp enligt la- gen (l982:()00) om anställnings- skydd. Om en sådan arbetstagare innehar statligt reglerad anställning hos någon annan än staten. tilläm-

Prop. 198.1/82: 90 Nuvarande lydt-'lse

melse om uppsägning i (urnan jör- fattning.

I fråga om grund för uppsägning. förfarandet vid uppsägning, varsel och överläggning samt tvist om gil- tigheten av uppsägning äger lagen om anställningsskydd motsvartmde tillämpning på arbetstagare i verks- ledande eller därmed jämförlig ställning med förordnande tills vi- dare. i den mån annat ej följer av denna lag eller. såvitt rör andra frå- gor än grunden för uppsägning. av föreskrift som regeringen meddelar.

F äreslagen lydelse

pas även de bestämmelser om upp- sägning som finns i andra jätj'att- ningar.

I fråga om grund för uppsägning. förfarandet vid uppsägning. varsel och överläggning samt tvist om gil- tigheten av uppsägning tillämpas lagen om anställningsskydd också på sådana arbetstagare i verksle- dande eller därmed jämförlig ställ- ning som iir-förordnade tills vidare. i den mån något annat inte följer av denna lag eller. såvitt rör andra frå- gor än grunden för uppsägning. av jöre.skri/'ter som regeringen medde- lar.

Uppsägning som avses i första eller andra stycket skall ske skriftligen för att vara giltig.

10.5

Erhåller arbetstagare annan an- ställning och är denna statligt rcglc- rad, upphör den första anställning- en utan särskild åtgärd. om ej annat följer av j't'n'eskrift om förening av tjänster. Sädanjöreskrift meddelas i kollektivavtal eller. i fråga om för- ening av en fullmaktstjänst med an- nan allmän tjänst. av regeringen. Vad nu har sagts äger tillämpning även där den andra anställningen ej är stat/igt reglerad. om denna ut- gör anställning hos riksdagen eller dess myndigheter eller hos allmän fiirsäkringskassa.

Arbetstagare. som ärförordtmde för provanställning enligt lagen (1982.'()()()) om anställningsskydd. får vid eller jiire prövotidens ut- gång skiljas från sin anställning ge- nom besked om detta enligt samma lttg:.

Beskedet skall lämnas skriftligen fiir att vara giltigt.

Ils'

Erhåller en arbetstagare någon annan anställning och är denna stat- ligt reglerad. upphör den första an- ställningen utan särskild åtgärd. om inte annat följer av _li'n'eskrifter om förening av tjänster. Sådana före- skrifter meddelas i kollektivavtal el- ler. i fräga om förening av en full- maktstjänst med annan allmän tjänst. av regeringen. Vad nu har sagts tillämpas även där den andra anställningen är en anställning hos riksdagen eller dess myndigheter.

Föreligger särskilda skäl. får regeringen besluta att anställning skall bestå utan hinder av första stycket.

Prop. 1981/82: 90

5

Att justitieråd och regeringsråd ej får inneha eller utöva annan statlig tjänst är särskilt föreskrivet.

8 kap.

l &

Uppkommer fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist. skall, när det behövs, turordning för uppsägningen fastställas.

Nuvarande lydelse

I fråga om turordning vid upp- sägning äger lagen (1974.'12)' om anställningsskydd motsvarande till- lämpning på arbetstagare i verksle- dande eller därmed jämförlig ställ- ning, i den mån regeringen ej före- skriver annat.

Föreslagen lydelse

I fråga om turordningen tilläm- pas lagen (I982:000) om anställ- ningsskydd också på arbetstagare i verksledande eller därmed jämför- lig ställning. i den mån regeringen inte föreskriver annat.

35

Uppsägning. som strider mot bestämmelse om turordning. skall på talan av arbetstagaren förklaras ogiltig.

Vid tvist om giltigheten av tipp— sägning enligt första stycket äger 34 5 andra och tredje styckena samt 36 (pc/13755 lagen (l974: 12) om an- ställningsskydd motsvarande till- läntpning.

9 kap. Företrädesrätt till ny anställ- ning

Vid tvist om giltigheten av upp- sägning enligt första stycket tilläm- pas 34 .ö' andra och tredje styckena. 379'. 40.6 första och tredje styckena samt 42 .5 lagen ( 1982: 000) om an- ställningsskydd. [ fråga om avvi- kelser i kollektivavtalfrån vad som sägs i 405 första och tredje styc- kena lagen om anställningsskydd til/lämpas 2.5 andra stycket samma lag.

9 kap. Företrädesrätt till återan- ställning l ä

1 ärende om tillsättning av tjänst skall. när det behövs. turordning för företrädesrätt till ny anställning _htstställas.

I fråga om företrädesrätt till ny anställning äger lagen (1974: [E) om anstt'illningsskydd nmtsvarande tillämpning på arbetstagare i verks— ledande eller därmed jämförlig ställning. i den mån regeringen ej föreskriver annat.

Om grund för tjänstetillsättning gäller vad som sägs i 4 kap. 3 &.

I ärenden om tjänstetillsättning skall. när det behövs. fastställas turordning för företrädesrätt till återanställning.

1 fråga om företrädesrätt till återanställning tillämpas lagen (1982:0()0) om anställningsskydd också på arbetstagare i verksle- dande eller därmed jämförlig ställ- ning. i den mån regeringen inte fö- reskriver annat.

Om grunder för tjänstetillsättning gäller vad som sägs i 4 kap. 3 så.

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse

Företrädesrätt till ny anställning gäller ej till högre tjänst än den som det tidigare förordnandet avsåg. om ej särskilda skäl föranleder annat. Sådan företrädesrätt gäller ej heller gentemot arbetstagare som skall omplaceras på grund av 7.5 andra stycket lagen (1974: 12) om anställ- ningsskydd.

Anmälan enligt 27 5 första stycket lagen (1974: 12) om anställ- ningsskydd av anspråk på företrä- desrätt till ny anställning skall för att vara giltig göras skriftligen hos den myndighet där arbetstagaren är eller senast har varit anställd.

I beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist och i underrättelse om att tidsbegränsat förordnande på grund av arbetsbrist ej kommer att förnyas skall tagas in erinrar: om var och hur anmälan skall gö- ras.

., l-

3

Föreslagen lydelse

ä

Företrädesrätt till återanställ- ning gäller inte till högre tjänst än den som det tidigare förordnandet avsåg. om det inte finns särskilda skäl till något annat. Sådan företrä- desrätt gäller inte heller gentemot arbetstagare som skall omplaceras på grund av 7 9" andra stycket lagen ( 1982: 000) om anställningsskj'dd .

&

Anmälan enligt 27 5 första stycket lagen (I982:000) om an- ställningsskydd av anspråk på före- trädesrätt till återanställning skall för att vara giltig göras skriftligen hos den myndighet där arbetstaga- ren är eller senast har varit anställd.

1 beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist och i besked om att ett tidsbegränsat förordnande på grund av arbetsbrist inte kommer att förnyas skall det tas in en upp- lysning om var och hur anmälan skall göras.

1] kap. 4 &

Har i annan lag än lagen (1974.'12)' om anställningsskydd el- ler i annan författning meddelats bcstämmelse. som inskränker rät- ten att avskeda arbetstagare i för- hållande till vad somföreskrives i I eller 2 &. gälleri stället den bestäm- melsen.

()m det i annan lag än lagen (l982:000) om anställningsskydd eller i annan författning har medde- lats nägon bestämmelse, som in- skränker rätten att avskeda arbets- tagare i förhållande till vad som _)Q'ireskrivsi ! eller 25. gäller i stället den bestämmelsen.

|4 kap. 7 %

Uppkommer fråga om avske- dande. skall myndigheten så snart det kan ske varsla arbetstagarorga- nisation därom. Påkallar organisa- tionen senast en vecka efter varslet överläggning i frågan. skall myndig- heten lämna organisationen tillfälle därtill, innan frågan avgöres.

Uppkommer fråga om att avske- da en arbetstagare. skall myndig- heten. om arbetstagaren ärfackligt organiserad. minst en vecka före avskedandet varsla den lokala ar- betstagarorganisation som arbets- tagaren tillhör om detta. Om orga- nisationen senast en vecka efter varslet begär överläggning i frågan. skall överläggningen ha avslutats. innan frågan avgörs.

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse

Beslutas avstängning enligt 13 kap. 1 eller Zä. skall arbetstagaror- ganisation genast underrättas om beslutet.

Med arbetstagarorganisation förstås i detta lagrum lokal arbets- tagarorganisation iförhållande till vilken arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal. så- vitt gäller berörd arbetstagarkate- gori.

F öre.;"la gen lydelse

Beslutas avstängning enligt 13 kap. 1 eller Zå. skall myndigheten. om arbetstagaren är fackligt or- ganiserad. genast underrätta den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör om beslu- tet.

15 kap.

Fråga om anställnings upphöran- de som avses i 7 kap. 2—4 eller 95 prövas av den myndighet som till- sätter tjänsten. om ej annat följer av 55 nedan eller av föreskrift eller särskilt beslut som regeringen med- delar.

Fråga om anställnings upphöran- de enligt 7 kap. 5 eller 7 & prövas av regeringen. om ej annat följer av 5 %$ nedan. Närmare föreskrifter med- delas av regeringen.

1 5

Fråga om anställnings upphöran- de som avses i 7 kap. 2—4. 9 eller 105 prövas av den myndighet som tillsätter tjänsten. om inte annat följer av 5 5 nedan eller av föreskrift eller särskilt beslut som regeringen meddelar.

Fråga om anställnings upphöran- de cnligt 7 kap. 5 eller 7 & prövas av regeringen. om inte annat följer av 5.5 nedan. Närmare föreskrifter meddelas av regeringen.

854

Har statlig myndighet beträffan- de arbetstagare hos annan än staten meddelat beslut om anställnings upphörande eller om disciplinan- svar. avstängning eller läkarunder- sökning enligt denna lag. skall sta- ten anses som arbetsgivare i tvist som rör beslutet.

Även om en arbetstagare är an- ställd hos någon annan än staten. skall staten anses som hans arbets- givare i tvister som rör beslut av en statlig myndighet om anställnings upphörande eller om disciplinan- svar. avstängning eller läkarunder- sökning enligt denna lag.

16 kap.

Om handläggningen av mål an- gående tillämpningen av denna lag föreskrives i lagen (19741371) om rättegången i arbetstvister.

! fråga om rättegångskostnad i mål som rör disciplinansvar. avske- dande. avstängning eller [likartat- dersökning enligt denna lag7 äger

* Senaste lydelse 1979: 214.

l 5

Om handläggningen av mål an- gående tillämpningen av denna lag föreskrivs i lagen ( 1974: 371) om rät- tegången i arbetstvister.

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse

419; tredje stycket lagen (1974: 12) om anställningsskydd motst-'arrmde tillämpning.

Talan om skadestånd enligt 3 kap. 6 & väckes senast tre månader efter det att stridsåtgärden har av- slutats.

Talan som avses i 4 kap. 7 äförs- ta stycket väckes senast två måna- der efter förordnandetidens utgång.

F öres/a gen lydelse

Talan om skadestånd enligt 3 kap. 6 & väcks senast tre månader efter det att stridsåtgärden har av- slutats.

Talan som avses i 4 kap. 7 åförs- ta stycket väcks senast två månader efter förordnandetidens utgång. Detta gäller även om förhandling. som'päkallats inom den i40 55 and- ra stycket lagen ( 1982: ()()0) om an- ställningsskydd föreskrivna under- rättelsetiden. inte har avslutats.

7.55

Bryter myndighet i äremle om disciplinansvar. avskedande. av- stängning eller läkarundersökning mot 14 kap. 1 eller'3—9ä. 15 kap. 3. 4 eller 7.5. föreskrift enligt 13 kap. 45 om handläggning av ärende om avstängning eller läkarundersök- ning eller f'r'ireskrif't som avses i 15 kap. 3 eller (så, äger 38; första. tredje och fjärde styckena samt 40 9” lagen (1974:121 om anställnings- skydd motsvarande tillämpning.

Bestämmelserna om skadestånd i38. 41 och 42 #55 lagen (1982:00()) om anställnin.t.'sskydd skall tilläm- pas. om en myndighet i ärenden om disciplinansvar. avskedande. av- stängning eller läkarundersökning bryter mot någon av följande be- stämmelser:

I. 14 kap. 1 eller 3—9s.

2. 15 kap. 3. 4 eller 7.5.

3. ji'ireskrif'ter enligt 13 kap. 4å om handläggning av ärende om av- stängning eller läkarundersökning.

4. föreskrifter som avses i 15 kap. 3 eller bä.

Ifråga om avvikelser i kollektiv- avtalfrän vad som sägs i—"ll 5 lagen om anställningsskydd tillämpas 29' andra stycket samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

2. Har varsel eller underrättelse enligt 14 kap. 7 & lämnats före ikraftträ- dandet. tillämpas även därefter lagrummet i dess äldre lydelse.

3. I fråga om skadestånd som hänför sig till omständigheter som har inträffat före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

4. I fråga om rättegångskostnader i mål där talan har väckts före ikraft- trädandct tillämpas äldre bestämmelser.

5 Senaste lydelse 1979: 214.

Prop. 1981/82: 90 9

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1965: 576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m.

Härigenom föreskrivs att lå lagen (19651576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. skall ha nedan angivna ly- delse.

Nuvarande lydelse F äreslagen lydelse 1 %*

Om sådant anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos kom- mun. som må bestämmas genom avtal. enligt lag eller särskilt beslut av riksdagen skall fastställas under medverkan av regeringen eller myndighet- som regeringen bestämmer, skall statens arbetsgivarverk på kommunens vägnar föra förhandling samt sluta och uppsäga kollektivavtal om villkoret eller på annat sätt enhetligt reglera detta.

Med kommun likställas i denna Med kommun likställas i denna lag landstingskommun. kommunal- lag landstingskommun. kommunal- förbund, församling. kyrklig sam- förbund. församling. kyrklig sam- fällighet, allmän försäkringskassa fällighet. allmän försäkringskassa och annan allmän inrättning. och annan arbetsgivare med offent-

lig ställning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

' Senaste lydelse 1981: 373.

3. Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 2 och 4 $& brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap. : ä'

Arbetstagare som mottager. låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, dömes för mutbrott till böter eller fängelse i högst två är. Detsamma skall gälla. om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat densamma. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst sex år.

Vad i första stycket sägs om ar- Vad i första stycket sägs om betstagare äger motsvarande till- arbetstagare äger motsvarande lämpning på tillämpning på

' Senaste lydelse 1977: 103.

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse

1. ledamot av styrelse. verk. nämnd. kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun.

2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning.

3. krigsman eller annan som full- gör lagstadgad tjänsteplikt.

4. den som utan att inneha an- ställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet och

5. den som i annat fall än som avses i 1—4 på grund av förtroen- deställning såsom syssloman eller eljest fått att för annan sköta rätts- lig eller ekonomisk angelägenhet el- ler öva tillsyn å skötseln av sådan angelägenhet.

Med kommun likställes annan allmän inrättning som avses i I kap. lå 2 eller 3 lagen tl976:600) om ()jjfentlig anställning.

4s2

Den som har valts till statligt el- ler kommunalt uppdrag med vilket följer myndighetsutövning må av rätten skiljas från uppdraget. om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller där- över och han genom brottet har vi- sat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget.

Skilies uppdragstagare från upp- draget enligt första stycket. skall hänsyn tagas därtill vid bestäm- mande av straff för brottet.

Med kommun likställes annan allmän inrättning som avses i 1 kap. lå 2 eller 3 lagen (1976:6()()) om offentlig anställning.

ll)

Föreslagen lydelse

]. ledamot av styrelse. verk. nämnd. kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun. landstingskomntun. kommunalförlmnd. kyrklig samfäl- lighet. allmänförsäkringskassa el— ler till någon sådan arbetsgivare som avses i 1 kap. ls; 3 lagen (l976.'600) om off/etitlig anställ- ning.

2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning.

3. krigsman eller annan som full— gör lagstadgad tjänsteplikt.

4. den som utan att inneha an- ställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet och

5. den som i annat fall än som avses i 1—4 på grund av förtroen- dcställning såsom syssloman eller eljest fått att för annan sköta rätts- lig eller ekonomisk angelägenhet el- ler öva tillsyn å skötseln av sådan angelägenhet.

Den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en kommun med vilket följer myndig- hetsutövning får av rätten skiljas från uppdraget. om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och han genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget.

Skiljs uppdragstagare från upp- draget enligt första stycket. skall hänsyn tas därtill vid bestämmande av straff för brottet.

Med uppdrag hos staten eller hos kommun likställs uppdrag hos and- ra sådana arbetsgivare som avses i 235 andra stycket I.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

3 Senaste lydelse 1976: 601.

Prop. 1981/82: 90

4. Förslag till

11

Lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)

Härigenom föreskrivs att i 9 kap. 20% sekretesslagen (1980: 100')' orden "lagen ( 1974:12 ) om anställningsskydd" skall bytas ut mot (1982: 000) om anställningsskydd".

"lagen

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

' Lagen omtryckt 1980: 880.

5. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1966: 413) om vapenfri tjänst

Härigenom föreskrivs att 19% lagen (1966: 413) om vapenfri tjänst skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 s'

Befogenhet att meddela vapenfri tjänstepliktig tillrättavisning till- kommer hos staten eller hos kom— mun anställd eivilförsvars-. brand- cller arbetsehcfi fråga om under- ställd personal. Med kommun lik- ställes (mnan allmän inrättning som avses i 1 kap. 1 ($ 2 eller 3 lagen (1976: 600) om offentlig anställning.

tjänstepliktig

Befogenhet att meddela vapenfri tillrättavisning till- kommer hos staten eller hos kom- mun anställd civilförsvars-. brand- eller arbetschef i fråga om under- ställd personal. Med kommuner lik- ställs landstingskommmter. kom- munalförbund. församlingar. kyrk- liga sanzfälligheter. allmänna för- säkringskassor och sådana arbets- givare som avses i 1 kap. l ä 3 lagen (1976: 600) om offentlig anställning.

Innan någon meddelar tillrättavisning. skall han vid förhör med den felande lämna denne tillfälle att förklara sig.

Denna lag träderi kraft den 1 april 1982.

' Senaste lydelse 1976: 604.

6. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1975: 689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Härigenom föreskrivs att 1 &? lagen (1975: 689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare skall ha nedan angivna lydelse.

+2 Riksdagen [%!/82. l saml. Nr 90

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse

l.'

Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgö- rande staten eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av förvaltningsmyndighet som rege- ringen bestämmer föreskriven prövning. Med kommun likställes annan allmän inrättning som avses i 1 kap. l ä.? eller-3 lagen ( 1976: 600) om offentlig anställning.

förbund .

Föreslagen lydelse |

Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgö- rande staten eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av förvaltningsmyndighet som rege- ringen bcstämmer föreskriven prövning. Med konunaner likställs landstingsktnnmuner. kommunal— fi'irsamlingar. kyrkliga sainfi'illigheter. allmänna försäk- ringskassor och sådana arbetsgiva- re som avses i 1 kap. lä 3 lagen ( 1976: 600) om offentlig anställning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

' Senaste lydelse 1976: 609.

7. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1981: 326) om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 13% lagen (1962: 381) om allmän för- säkring i den lydelse paragrafen erhållit genom lagen (1981: 326) om änd- ring i nämnda lag skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap. 13 &

Direktören och de andra tjänstemän. beträffande vilka regeringen före- skriver det. tillsätts och entledigas av riksförsäkringsverket. Ovriga tjäns- temän tillsätts och entledigas av kassan.

Riksförsäkringsverket skall vid tillsättande och entledigande av tjänste- män hos kassan inhämta yttrande frän kassans styrelse.

För de tjänstemän. för vilka re- geringen föreskriver det. skall an- ställnings- och arbetsvillkor fast- ställas under medverkan av rege- ringen eller den myndighet som re- geringen bestämmer.

Tjänstemännens anställnings- och arbetsvillkor skall fastställas under medverkan av regeringen el- ler den myndighet som regeringen bestämmer.

1 den utsträckning regeringen föreskriver det får försäkringskassan inrät- ta nya tjänster endast efter medgivande av riksförsäkringsverket.

Prop. 1981/82: 90 13

Utdrag BUDGETDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981-1 1-19

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Wikström. Friggebo. Dahlgren. Åsling. Söder. Johansson. Wirtén, Boo. Petri. Elias- son. Gustafsson. Elmstedt, Tillander, Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Johansson

Lagrådsremiss om ändringar i bl. a. lagen (1976: 600) om offentlig anställ- ning

1 Inledning

Regeringen har i prop. 1981/82:71 föreslagit riksdagen att anta en ny anställningsskyddslag. avsedd att ersätta den nuvarande lagen (1974: 12) om anställningsskydd (ändrad senast 1979: 1136).

Lagförslaget som har upprättats på grundval av departementsprome- morian (Ds A 1981 : 6) Anställningsskyddjämte remissyttranden däröver stämmer i väsentliga hänseenden överens med gällande rätt. Bland nyhe- terna i förslaget märks regler om möjlighet att träffa avtal om tidsbegrän- sad anställning vid feriearbete. tillfällig arbetsanhopning m.m. eller prov- anställning. Vidare slopas personalorganisationernas rätt till s. k. allmänt skadestånd vid kränkning av en arbetstagare. Dessutom anpassas organi- sationernas inflytande vid bl. a. uppsägning på grund av arbetsbrist närma- re till reglerna i lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL. ändrad senast 1980: 238).

Den nya anställningsskyddslagen är liksom 1974 års lag i princip avsedd att gälla för hela arbetsmarknaden. alltså även för de offentligt anställda.

I fråga om statligt lönercglerade tjänster dvs. främst tjänsterna inom statsförvaltningen, lärarområdct och försäkringskassorna är därvid att märka att dessa omfattas av reglerna i lagen (1976:600) om offentlig an- ställning (LOA, omtryckt 1977: 1047. ändrad senast 198lz372). som har samordnats med 1974 års lag.

Jag tar i detta lagstiftningsärende upp frågan om hur LOA bör anpassas till den föreslagna nya lagstiftningen.

Vad angår behandlingen av denna fråga i departementspromemorian och remissyttrandena hänvisas till referatet därav i den anförda prop. 1981/ 82: 71.

Prop. 1981/82: 90 14

Dessutom tarjag i sammanhanget upp förslag till ett par formella lagänd- ringar. främst i anslutning till vad riksdagen den 28 oktober 1981 har gett regeringen till känna om ett slopande av uttrycket "allmänna inrättningar" i lagstiftningen (KU 1981/8217. rskr 4).

2 Överväganden

De ändringar i sak som föreslås genom den nya anställningsskyddslagen bör. som jag ser det. i allt väsentligt kunna införas också inom det statligt lönereglerade området. Detta synsätt ligger i linje med de principer som vid och efter tillkomsten av 1974 års anställningsskyddslag har tillämpats vid behandlingen av frågor om anställningsskydd i statlig tjänst m.m. (jfr främst prop. 1974: 88. an 15. rskr 272. och prop. 1974: 174. an 33. rskr 401).

1 stora delar bör den nya lagen få bli direkt tillämplig också på LOA:s område. Jag kan därför i huvudsak inskränka mig till att föreslå en del följdändringar i LOA. av närmast redaktionell natur. En del av dessa ändringförslag kan vara förtjänta av en närmare motivering.

[ de delar som redan 1974 års lag saknar tillämplighet på det statligt reglerade området. föranleder förslaget om en ny anställningsskyddslag naturligen inte några ändringar i LOA. Det gäller t.ex. institutet avske- dande enligt LOA.

2.1. Provanställning

Arbetstagare med statligt reglerade anställningar får tvångsentledigas bara med stöd av LOA (7 kap. 1 5). Enligt den nu föreslagna anställnings- skyddslagcn skall gälla att en provanställning kan avbrytas genom besked inte bara vid prövotidens slut utan även under den löpande prövotiden. om inte annat har avtalats (65 andra och tredje styckena).

För att de nya reglerna helt skall slå igenom också på LOA:s område bör LOA sålunda kompletteras med en särskild föreskrift som gör det möjligt för arbetsgivaren att lösa upp anställningsförhållandet vid eller före prövo- tidens utgång. lämpligen i en ny paragraf-. 7 kap. 11 å. Detta förslag ligger i linje med vad som anförs i departementspromemorian (s. 325). Av 2 5 andra stycket i den nya anställningsskyddslagen framgår att avvikelser från föreskrifterna om provanställning får göras genom kollektivavtal.

När det gäller möjligheten för en arbetstagare att själv avbryta provan- ställningen genom att ge arbetsgivaren besked om det. blir den nya anställ- ningsskyddslagen direkt tillämplig också på LOA-området. Detta gäller även den nya lagens regler om underrättelse. varsel och överläggning vid provanställning (31 å).

En uppsägning från arbetsgivarens sida skall liksom en arbetstagares

Prop. 1981/82: 90 15

begäran om entledigande på LOA:s område ske skriftligen för att vara giltig (7 kap. 2.6 tredje stycket samt 9ä LOA). Detta formkrav har motive- rats med hänvisning till bl. a. ordningsskäl. Samma skäl talar för att också besked om avbrytande av provanställning vid eller före prövotidens utgång bör vara skriftliga för att gälla.

Kravet på skriftlig form för arbetsgivarbcsked bör vara tvingande och få sin plats i ett andra stycke i den nyss föreslagna nya 11 s i 7 kap. LOA .

En arbetstagares besked om att provanställningen skall avslutas är att anse som en begäran om entledigande. Den tvingande formförcskriften i 7 kap. 9.5 LOA kommer därför utan ändring att omfatta även dessa fall.

Frågor om tvångsentledigande vid provanställning genom besked bör prövas i samma ordning som uppsägning. nämligen regelmässigt av den myndighet som tillsätter tjänsten. En föreskrift om detta bör tas ini 15 kap. 1 & LOA. som innehåller regler om beslutande myndighet i uppsägningsfal- len.

Av förslaget till ny anställningsskyddslag framgår att avtal om prov- anställning får tidsbegränsas i högst sex månader. I Sä kungörelsen (1974: 1007) om tidsbegränsning av statligt reglerad anställning. m.m. (om- tryckt 19761864) föreskrivs att förordnande som avser provtjänstgöring skall meddelas att gälla tills vidare utan tidsbegränsning. Tidsbegränsat förordnande får dock meddelas, om provtjänstgöringen skall pågå högst tre månader i följd. Som framhållits i motiven till ny anställningsskyddslag pågår f. n. kollektivavtalsförhandlingar i tidsbegränsningsfrågor mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer. I den mån frågorna inte blir reglerade i kollektivavtal. kan Så tidsbegränsnings- kungörelsen komma att behöva ändras för att nå en anpassning till anställ- ningsskyddslagen. Det kan ske utan riksdagens medverkan.

2.2. Begynnelsedag för återanställningsrätt

Enligt förslaget till ny anställningsskyddslag skall en arbetstagare. som är anställd för begränsad tid och som inte kommer att få fortsatt anställ- ning. få besked om det minst en månad före anställningstidens utgång (15%). Detta gäller dock bara arbetstagare som har varit anställda hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste två åren. Motsvaran- de rätt till besked har en säsonganställd arbetstagare. Beskedet skall inne- hålla uppgift om huruvida arbetstagaren har företrädesrätt till återanställ- ning eller inte (16å). Ätcranställningsrätten gäller från den tidpunkt då beskedet lämnades eller skulle ha lämnats (25% andra stycket).

Inom det statliga området kan det som riksskatteverket påpekari sitt remissyttrande emellertid förekomma fall där en arbetstagare har åter- anställningsrätt fastän någon skyldighet inte föreligger att lämna här åsyf- tade besked, En statstjänsteman. som förenar två tjänster och som vid tidsbegränsat förordnande förvägras fortsatt anställning i den högre tjäns—

Prop. 1981/82: 90 16

ten. anses ha återanställningsrätt. även om han eller hon behåller den lägre tjänsten ( prop. 1974: 174 s. 68 ). Något besked härom behöver inte lämnas. eftersom tjänstemannen behåller sin bottentjänst hos staten.

Jag vill peka på att återanställningsrätten i dessa fall kommer att gälla fran den tidpunkt då besked skulle ha lämnats enligt 255 andra stycket i den nya lagen. om arbetsgivaren hade varit skyldig att göra det.

2.3. Fackligt inflytande

1 förslaget till ny anställningsskyddslag (295) görs förhandlingsrättsreg- lerna i 11— 14 5.5 MBL ensamt tillämpliga vad gäller det fackliga inflytandet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist m.m. Systemet med varsel till och överläggning mcd personalorganisationerna slopas därigenom i arbets- bristfallen. men behålls vid uppsägningar på grund av personliga förhållan- den och vid avskedandcn (30 5). Dessa senare åligganden för arbetsgivaren föreslås gälla gentemot den berörde arbetstagarens lokala organisation i stället för som tidigare de kollektivavtalsbärande organisationerna. Dessa principer bör införas även på LOA:s område. däri inbegripet uppsägningar av sådana arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som inte omfattas av vare sig den nuvarande eller den föreslagna anställnings- skyddslagen. Detta står i samklang med förslaget i departementsprome- morian (s. 266).

Regeln i 7 kap. 25 andra stycket LOA att 1974 års lag skall tillämpas i fråga om bl.a. varsel och överläggning vid uppsägningar av arbetstagare i verksledande ställning m.fl. bör alltså i fortsättningen avse den nya lagens föreskrifter om varsel och överläggning vid uppsägning på grund av per- sonliga förhållanden. Som anförs i departcmentspromemorian (s. 325). behövs däremot i LOA inte någon särskild hänvisning till MBL i fråga om förhandlingsplikt i arbetsbristfallen. eftersom MBL till skillnad från an- ställningsskyddslagen omfattar även dessa arbetstagare.

Den nya ordningen medför att följdändringar behöver göras också i 14 kap. 7.5 LOA. Där sägs det att kollektivavtalsbärande personalorganisa- tion har rätt till varsel och överläggning vid avskedande enligt LOA och till underrättelse vid avstängning enligt LOA. Detta fackliga inflytande bör i fortsättningen som jag nyss har angett tillkomma den lokala organisa- tion där arbetstagaren är medlem.

2.4. Preskription

Jag förordar att LOA:s föreskrifter om preskriptionstid för talan mot beslut att tidsbegränsa en anställning lämnas oförändrade.

Enligt en ny regel i den föreslagna anställningsskyddslagen skall ett anställningsavtal. som oriktigt har tidsbegränsats. förklaras gälla tills vi- dare. om arbetstagaren yrkar det (365 första stycket). Frågan prövas

Prop. 1981/82: 90 17

domstolsvägen. Men arbetstagaren måste senast en månad efter det att anställningen upphörde underrätta arbetsgivaren om sin avsikt att föra sådan talan. Sedan skall talan väckas inom två veckor. räknat från det att tiden för underrättelse gick ut eller om förhandling i tvistefrågan har påkallats från det förhandlingen avslutades: annars förlorar arbetstaga- ren sin talan (405 andra och tredje styckena samt 42 5).

Inom LOA:s område gäller emellertid redan att ett oriktigt tidsbegränsat förordnande skall förklaras gälla utan tidsbegränsning på talan av arbetsta- garen (4 kap. 75 första stycket:jfr prop. 1977/78: 34 s. 12. AU 14. rskr 56). För de nu åsyftade fallen innehåller LOA sedan år 1978 vidare en preskrip- tionsregel om att talan skall väckas senast två månader efter förordnande- tidens utgång (16 kap. 55 andra stycket och 65). Vid bestämmandet av denna tidsfrist har lagstiftaren tagit hänsyn till bl. a. de praktiska olägen— heter för myndigheterna inte minst från tjänsteplaneringssynpunkt som följer redan av att fristen går utöver förordnandetidcn (anf. prop. 1977/78: 34 s. 13).

Enligt min mening är den ordning som föreslås i den nya anställnings— skyddslagen och som alltså innebär att talefristen inte börjar löpa förrän förhandlingarna i tvistefrågan kan avslutas lika litet som ordningen enligt 1974 års lag förenlig med det tjänstesystem som tillämpas inom förvaltningen. Regeln i LOA bör därför behållas.

Däremot möter det inget hinder att också på LOA:s område tillämpa den föreslagna regeln om underrättelse till arbetsgivaren senast inom en månad efter anställningstidens slut. Några uttryckliga föreskrifter om detta be- hövs inte i LOA.

2.5. Rättegångskostnad

Enligt förslaget till ny anställningsskyddslag slopas den regel om kvitt- ning av rättegångskostnader som finns i 41 5 tredje stycket 1974 års lag. 1 stället kommer den allmänna kvittningsregeln i 5 kap. 25 första stycket lagen (19741371) om rättegången i arbetstvister (omtryckt 1977z530) att gälla.

LOA:s hänvisning ( 16 kap. 1 5 andra stycket) till nämnda regel i 1974 års lag vad gäller rättegångskostnad i mål som rör diseiplinansvar. avske- dande. avstängning eller läkarundersökning enligt LOA bör också upphä- vas.

2.6 Formella ändringar m. m.

2.6.1 LOA innehåller flera hänvisningar till föreskrifter i 1974 års lag. Dessa hänvisningar bör ändras så. att de i stället avser motsvarande föreskrifter i den nya anställningsskyddslagen . Därvid bör de däri före- slagna möjligheterna till avvikelser genom kollektivavtal föras in i 8 kap. 3 5och 16 kap. 7 .5 LOA.

Prop. 1981/82: 90 IS

2.6.2 En hänvisning i 9 kap. 205 sekretesslagen (19802100. omtryckt 1980: 880. ändrad senast 1981: 51 1) till 1974 års lag bör likaledes ändras så. att den i stället avser den nya anställningsskyddslagen. 2.6.3 Med anledning av det inledningsvis nämnda riksdagsbeslutet (KU 1981/82: 7, rskr 4) föreslår jag att orden "allmän inrättning" i 1 kap. 1 5 3 LOA byts ut mot "arbetsgivare". Uttrycket "allmän inrättning" förekom- mer också i 20 kap. 2 5 tredje stycket och 4 5 tredje stycket brottsbalken. i 195 första stycket lagen (19662413) om vapenfri tjänst (ändrad senast 198lz418) och i l 5 lagen (1975: 689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare (ändrad senast 198():229). Redaktionella ändringar bör göras även i dessa lagar mot bakgrund av att uttrycket direkt anknyter till dess innebörd enligt LOA. ] 1 5 andra stycket lagen (1965: 576) om ställföreträ- dare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. (ändrad senast 198l:373) bör uttrycket bytas ut mot "arbetsgivare med offentlig ställ- ning”. Det kan senare bli aktuellt att ta upp frågan om att söka precisera sistnämnda uttryck. möjligen genom en fullständig uppräkning av de ar- betsgivare som avses. I anslutning till dessa förslag bör 18 kap. 135 tredje stycket lagen (1962: 381) om allmän försäkring (omtryckt 1977z630, ändrad senast 1981: 326) ändras så. att det direkt av lagen framgår vilka försäkringskas- seanställningar som skall vara statligt reglerade. Enligt regeringens beslut gäller detta numera alla anställningar i kassorna. vilket alltså bör anges i lagen. I linje därmed föreslår jag vidare en ändring i 7 kap. 105 första stycket LOA. Jag vill betona att även dessa ändringar är av rent lagteknisk beskaffen- het och således inte äsyftar någon ändring i sak. När det gäller försäkringskassorna företräds arbetsgivaren vid t.ex. allmänna löneförhandlingar av statens arbetsgivarverk och kassorna ge- mensamt. Med stöd av 85 ställföreträdarlagen kan regeringen också i fortsättningen reglera vem som på arbetsgivarsidan skall medverka i av- talsförhandlingar eller handlägga andra frågor om anställnings- eller arbets- villkor för de anställda hos försäkringskassorna. 2.6.4 I detta lagstiftningsärende föreslärjag också en teknisk anpassning av 1 kap. 6 5 LOA till den föreslagna nya lagen om anställningsskydd och en förtydligande omskrivning av 15 kap. 85 LOA.

2.7. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Följdändringarna i LOA bör träda i kraft samtidigt som den nya anställ- ningsskyddslagen, dvs. den 1 april 1982. Detsamma bör gälla de övriga lagändringar som jag nu har förordat.

Jag vill erinra om att föredraganden i prop. 1981/82: 71 med förslag till ny anställningsskyddslag anför att lagstödet för regeringens kompetens att förordningsvägen meddela föreskrifter. som avviker från den nya lagen.

Prop. 1981/82: 90 19 bör få sin plats i den specialreglering som finns för olika områden. exem- pelvis i LOA (s. 113). Denna lösning ligger i linje med vad som under remissbehandlingen har förts fram av statens arbetsgivarverk m.fl. En sådan lagregel. som bör svara mot vad som gäller enligt 25 1974 års lag. kan enligt min mening lämpligen tas in i övergångsbcstämmelserna till de nu föreslagna LOA-ändringarna. Uppkommande rätlegängsfrägor får lösas med utgångspunkt i ifrågavarande författningar och arbetstvistlagen (anf. prop. s. 156).

3 Upprättade lagförslag

] enlighet med vad jag nu har anfört har inom budgetdepartcmcntct upprättats förslag till

1. en lag om ändring i lagen (1976: 600) om offentlig anställning.

2. en lag om ändring i lagen (1965: 576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m..

3. en lag om ändring i brottsbalken .

4. en lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100),

5. en lag om ändring i lagen ( 1966: 413) om vapenfri tjänst.

6. en lag om ändring i lagen ( 1975:689 ) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.

7. en lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring. De under 3 och 4 angivna förslagen har upprättats i samråd med chefen förjustitiedepanementet. det under 5 i samråd med chefen för försvarsde- partementet. det under 6 i samråd med chefen för handelsdepartementet och det under 7 i samråd med chefen för socialdepartementet.

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

4 Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över lagförslagen.

5 Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Prop. 1981/82: 90

1 Förslag till

20

Bilaga De remitterade lagförslagen

Lag om ändring i lagen ( 1976: 600") om offentlig anställning

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976: 600) om offentlig anställ-

ningl

dels att 1 kap. 1 och 655. 4 kap. 75. 7 kap. 2 och 1055. 8 kap. 1 och 3 55. 9kap. 1—355. 11 kap, 45. 14 kap. 75. 15 kap. 1 och855 samt 16 kap. 1 och 7 55 skall ha nedan angivna lydelse.

dels att rubriken till 9 kap. skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 7 kap. 11 5. av nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

] kap. | sl

Denna lag är. med de undantag som framgår av 2—655. tillämplig på arbetstagare hos

1. staten. 2. kommun. landstingskammun. kommunalförbund. församling.

kyrklig samft'illighet eller allmän _Ii'irsit'kringskassa.

3. annan allmän inrättning. om_

anställningen är statligt reglerad.

Denna lag är. med de undantag som framgår av 2—655. tillämplig på arbetstagare hos '

]. staten.

2. kommuner. lamlstingskum- muner. kommunalförbund.ji'irsam- lingar. kyrkliga samfälligheter eller allmänna_l'örsiikringskussor.

3. andra arbetsgivare. om an- ställningen är statligt reglerad.

653

Lagen gäller ej arbetstagare som av arbetsmarknadsmyndighel med- delas arbetslös/tetshjälp iform (tv beredskapsarbete eller som har anvisats arbete i verkstad inom ar- betx vården.

Lagen gäller inte arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete.

4kap.

7 5 Ft'irordnande. som har tidsbe- Ft'irordnunden. som har tidsbe- gränsats i strid mot 5.5' lagen gränsats i strid mot 4.5" första (1974: l2) om anställningSS/x'j'dd el- ler motjl'ireskrift i sådant kollektiv- avtal som avses i 35 andra stycket samma lag, skall på talan av arbets- tagaren förklaras gälla utan tidsbe- gränsning.

' Lagen omtryckt 1977: 1047. 2 Senaste lydelse 1981: 372. 3 Senaste lydelse 1979: 384.

styrke! lagen ( I 982: 000) om an- ställningsskydd eller mot ett sådant kollektivavtal som avses i 25 andra stycket samma lag. skall på talan av arbetstagaren förklaras gälla utan tidsbegränsning.

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse

I fråga om arbetstagare i verksle— dande eller därmed jämförlig ställ- ning fårförordnande tidsbegränsas enligt vad regeringen bestämmer.

Föreslagen lydelse

I fråga om arbetstagare i verksle- dande eller därmed jämförlig ställ- ning får förordnanden tidsbegrän- sas enligt vad regeringen bestäm- mer.

7 kap.

Arbetstagare som är förordnad tills vidare får sägas upp enligt la- gen (I974:12) om anställnings- skydd. Innehar arbetstagaren stat- ligt reglerad anställning hos annan än staten. tillämpas även bestäm- melse om uppsägning i annan för- fattning.

I fråga om grund för uppsägning. förfarandet vid uppsägning. varsel och överläggning samt tvist om gil- tigheten av uppsägning äger lagen om anställningsskydd motsvarande tillämpning på arbetstagare i verks- ledande eller därmed jämförlig ställning med förordnande tills vi- dare. i den mån annat ej följer av denna lag eller. såvitt rör andra frå- gor än grunden för uppsägning. av föreskrift som regeringen meddelar.

5

Arbetstagare som är förordnade tills vidare får sägas upp enligt [(1- gen (1982:0()()) om anställnings- skydd. Om en sådan arbetstagare innehar statligt reglerad anställning hos någon annan än staten. tilläm- pas även de bestämmelser om upp- sägning som firms i andra författ- ningar.

I fråga om grund för uppsägning. förfarandet vid uppsägning. varsel och överläggning samt tvist om gil- tigheten av uppsägning tillämpas lagen om anställningsskydd uekså på sådana arbetstagare i verksle- dande eller därmed jämförlig ställ- ning som ärfth'rndnudrz tills vidare. iden män annat inte följer av denna lag eller. såvitt rör andra frågor än grunden för uppsägning. av före- skrifter som regeringen meddelar.

Uppsägning som avses i första eller andra stycket skall ske skriftligen för att vara giltig.

10 5

Erhåller arbetstagare annan an- ställning och är denna statligt regle- rad. upphör den första anställning- en utan särskild åtgärd. om ej annat följer av _)?"ireskrif't om förening av tjänster. Sådan föreskrift meddelas i kollektivavtal eller, i fråga om för- ening av en fullmaktstjänst med an- nan allmän tjänst. av regeringen. Vad nu har sagts äger tillämpning även där den andra anställningen ej är statligt reglerad. om denna ut- gör anställning hos riksdagen eller dess myndigheter eller hos allmän försäkringskassa.

Erhåller en arbetstagare någon annan anställning och är denna stat- ligt reglerad. upphör den lörsta an- ställningen utan särskild åtgärd. om inte annat följer av föreskrifter om förening av tjänster. Sådana före- skrifter meddelas i kollektivavtal el-

ler. i fråga om förening av en full-

maktstjänst med annan allmän tjänst. av regeringen. Vad nu har sagts tillämpas även där den andra anställningen är en anställning hos riksdagen eller dess myndigheter.

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse

'>')

Föreslagen lydelse

Föreligger särskilda skäl. får regeringen besluta att anställning skall bestå utan hinder av första stycket.

Att justitieråd och regeringsråd ej får inneha eller utöva annan statlig tjänst är särskilt föreskrivet.

llå

Arbetstagare. som ärjörordnade för provanställning enligt lagen (l982:()00) om anställningsskydd. får vid eller före prövotidens ut— gång skiljas från sitt anställning ge- nom besked om detta enligt samma lag.

Beskedet skall lämnas skriftligen för att vara giltigt.

8 kap.

Uppkommer fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist, skall. när det behövs. turordning för uppsägningen fastställas.

] fråga om turordning vid upp- sägning äger lagen (1974: 12) om anställningsskydd motsvarande till- la'mpning på arbetstagare i verksle— dande eller därmed jämförlig ställ- ning. i den mån regeringen ej före- skriver annat.

I fråga om tarordningen tillåtn- pas lagen (1982.-000) om anställ- ningsskydd också på arbetstagare i verksledande eller därmed jämför- lig ställning. i den mån regeringen inte föreskriver annat.

3 & Uppsägning. som strider mot bestämmelse om turordning. skall på talan av arbetstagaren förklaras ogiltig.

Vid tvist om giltigheten av upp- sägning enligt första stycket äger 34 55 andra och tredje styckena samt 36 och 3759 lagen (l974: 12) om an- ställningsskydd motsvarande till- lämpning.

9 kap. Företrädesrätt till ny anställ- ning

1 ft

I ärende om tillsättning av tjänst skall. när det behövs. turordning för företrädesrätt till ny anställning fastställas.

Vid tvist om giltigheten av upp— sägning enligt första stycket tilläm— pas 34 5 andra och tredje styckena. 37 5. 40 5 första och tredje styckena samt 42 9" lagen ( I 982: 000) om an- ställningsskydd. Föreskrifter om avvikelser i kollektivavtal från vad som sägs i 405 första och tredje styckena lagen om anställnings- skyddjinns i 2 5 andra stycket sattt- tna lag.

9 kap. Företrädesrätt till återan- ställning

I ärenden om tjänstetillsättning skall. när det behövs, fastställas turordning för företrädesrätt till återanställning.

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse -

I fråga om företrädesrätt till ny anställning äger lagen (1974:/2) om anställningsskydd motsvarande tillämpning på arbetstagare i verks- ledande eller därmed jämförlig ställning. i den mån regeringen ej föreskriver annat.

Om grund för tjänstetillsättning gäller vad som sägs i 4 kap. 3 å.

Företrädesrätt till ny anställning gäller ej till högre tjänst än den som det tidigare förordnandet avsåg. om ej särskilda skäl föranleder annat. Sådan företrädesrätt gäller ej heller gentemot arbetstagare som skall omplaceras på grund av 7.6 andra stycket lagen (l974.'12) om anställ- ningsskydd.

IJ 'N

Föreslagen lydelse

I fråga om företrädesrätt till återanställning tillämpas lagen ( l982:00()) om anställningsskydd också på arbetstagare i verksle- dande eller därmed jämförlig ställ- ning, i den mån regeringen inte fö- reskriver annat.

Om grunder för tjänstetillsättning gäller vad som sägs i 4 kap. 3 s.

s

Företrädesrätt till återanställ- ning gäller inte till högre tjänst än den som det tidigare förordnandet avsåg. om det inte finns särskilda skäl till något annat. Sådan företrä- desrätt gäller inte heller gentemot arbetstagare som skall omplaceras på grund av 7 å" andra stycket lagen ( I 982: 000) om anställttingsskydd.

Anmälan enligt 27 5 första stycket lagen (1974: lZ) om anställ- ningsskydd av anspråk på företrä- desrätt till ny anställning skall för att vara giltig göras skriftligen hos den myndighet där arbetstagaren är eller senast har varit anställd.

[ beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist och i underrättelse om att tidsbegränsat förordnande på grund av arbetsbrist ej kommer att förnyas skall tagas in erinran om var och hur anmälan skall gö- ras.

Anmälan enligt 27 $$ första stycket lagen (I 982.000) om an- ställningsskydd av anspråk på före- trädesrätt till återanställning skall för att vara giltig göras skriftligen hos den myndighet där arbetstaga- ren är eller senast har varit anställd.

] beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist och i besked om att ett tidsbegränsat förordnande på grund av arbetsbrist inte kommer att förnyas skall det tas in en upp- Iysning om var och hur anmälan skall göras.

11 kap. 4 5

Har i annan lag än lagen ( l974.'12 ) om anställningsskydd el- ler i annan författning meddelats bestämmelse. som inskränker rät- ten att avskeda arbetstagare i för- hållande till vad somföreskrives i 1 eller 2 5, gäller i stället den bestäm- mclsen.

Om det i annan lag än lagen ( I982:00()) om attställningsskydd eller i annan författning har medde- lats någon bestämmelse. som in- skränker rätten att avskeda arbets- tagare i förhållande till vad som föreskrivs i I eller 2 s gäller i stället den bestämmelsen.

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse Ft'ireslagen lydelse

l4 kap.

7.5

Uppkommer fråga om avske- dande, skall myndigheten så snart det kan ske varsla arbetstagarorga- nisation därwn. Påkallar organisa- tionen senast en vecka efter varslet överläggning i frågan. skall myndig- heten lämna organisationen tillfälle därtill. innan frågan avgt'ires.

Beslutas avstängning enligt 13 kap. I eller 2 5. skall arbetstagamr- ganisation genast underrättas om beslutet.

Med arbetstagarorganisation förstås i detta lagrum lokal arbets- tagarorganisatimz iförhällande till vilken arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal. så- vitt gäller berörd arbetstagarkate- gori.

Uppkommer fråga om att avske- da en arbetstagare. skall myndig- heten. om arbetstagaren ärfaekligt (n'ganisert'td. minst en vecka före avskedandet varsla den lokala ar- betstagarorganisation som arbets- tagaren tillhör om detta. Om orga- nisationen senast en vecka efter varslet begär överläggning i frågan. skall överläggningen ha avslutats. innan frågan avgörs.

Beslutas avstängning enligt 13 kap. 1 eller 25. skall myndigheten. am arlwtstagaren är fackligt or- ganisertul. genast underrätta den lokala arbetstagarm'gmnisation som arbetstagaren tillhör om beslu- tet.

15 kap.

Fråga om anställnings upphöran— de som avses i 7 kap. 2—4 eller 95 prövas av den myndighet som till- sätter tjänsten. om ej annat följer av 55 nedan eller av föreskrift eller särskilt beslut som regeringen med- delar.

Fråga om anställnings upphöran- de enligt 7 kap. 5 eller7 & prövas av regeringen. om ej annat följer av 5 5 nedan. Närmare föreskrifter med- delas av regeringen.

Fråga om anställnings upphöran- de som avses i 7 kap. 2—4. 9 eller Ils prövas av den myndighet som tillsätter tjänsten. om inte annat följer av 5 s" nedan eller av föreskrift eller särskilt beslut som regeringen meddelar.

Fråga om anställnings upphöran- de enligt 7 kap. 5 eller 7 s prövas av regeringen. om inte annat följer av 5.5 nedan. Närmare föreskrifter meddelas av regeringen.

8.54

Hur statlig myndighet beträffan- de arbetstagare hos annan än staten meddelat beslut om anställnings upphörande eller om disciplinan- svar. avstängning eller läkarunder-

4 Senaste lydelse [9791 214.

Även om en arbetstagare är an- ställd hos någon annan än staten. skall staten anses som hans arbets- givare itvister som rör beslut av en statlig myndighet om anställnings

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse

sökning enligt denna lag. skall sta— ten anses som arbetsgivare [ tvist som rör beslutet.

I'J '.Il

Föreslagen lydelse

upphörande eller om disciplinan- svar. avstängning eller läkarunder- sökning enligt denna lag.

16 kap.

Om handläggningen av mål an- gående tillämpningen av denna lag föreskrives i lagen (l974:37l) om rättegången i arbetstvister.

Ifråga om rättegångskostnad i mål som rör disciplinansvar. avske- dande, avstängning eller läkarun- dersökning enligt denna lag äger 419" tredje stycket lagen (I974:I2) om anställningsskydd motsvarande tillämpning.

1 5

Om handläggningen av mål an- gående tillämpningen av denna lag föreskrivs i lagen ( 1974: 371) om rät- tegången i arbetstvister.

755

Bryter myndighet i ("irena'e om disciplinansvar. avskedande. av- stängning eller läkarundersökning mot 14 kap. 1 eller 3—95. 15 kap. 3. 4 eller 7å. föreskrift enligt 13 kap. 45 om handläggning av ärende om avstängning eller läkarundersök- ning eller föreskrift som avses i 15 kap. 3 eller 65, äger 3855 första. tredje och fjärde styckena samt 40.5 lagen (1974: lZ) om anställnings- skydd motsvarande tillt'impning.

Bestämmelserna om skadestånd i38. 4] och 42 55 lagen (1982: 000) mn anställningsskydd skall tilläm- pas. om en myndighet i ärenden om disciplinansvar. avskedande. av- stängning eller läkarundersökning bryter mot någon av _R'iljande be- stämmelser:

]. 14 kap. 1 eller 3—9s.

2. 15 kap. 3. 4 eller 7 &.

3. föreskrifter enligt 13 kap. 45 om handläggning av ärende om av- stängning eller läkarundersökning.

4. fiiireskri/ier som avses i 15 kap. 3 eller 695.

I"('>'reskrifter om avvikelser [ köl- lektivavtalfrån vad som sägs i419' lagen om anställrzing.tsk'_t'dd finns i 2 S' andra stycket samma lag.

1. Denna lag träderi kraft den 1 april 1982.

2. I fråga om statligt reglerade anställningar skall även föreskrifter i andra författningar än lagar tillämpas utan hinder av att de avviker från lagen ( l982:()00) om anställningsskydd. Detsamma gäller i fråga om anställ- ningar hos riksdagen eller dess myndigheter.

3. I fråga om varsel eller underrättelser som har lämnats före ikraftträ- dandet tillämpas 14 kap. 7 5 i sin äldre lydelse.

4. I fråga om skadestånd som hänför sig till omständigheter som har inträffat före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

5. I fråga om rättegångskostnader i mål där talan har väckts före ikraft- trädandet tillämpas äldre bestämmelser.

5 Senaste lydelse 1979: 214.

Prop. 1981/82: 90 26 2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1965: 576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m.

Härigenom föreskrivs att lå lagen (_l965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. skall ha nedan angivna Iy- delse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15'

Om sådant anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos kom- mun. som må bestämmas genom avtal. enligt lag eller särskilt beslut av riksdagen skall fastställas under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. skall statens arbetsgivarverk på kommunens vägnar föra förhandling samt sluta och uppsäga kollektivavtal om villkoret eller på annat sätt enhetligt reglera detta.

Med kommun likställas i denna Med kommun likställas i denna lag landstingskommun. kommunal- lag landstingskommun. kommunal- förbund, församling, kyrklig sam- förbund. församling, kyrklig sam- fällighet. allmän försäkringskassa fällighet. allmän försäkringskassa och annan allmän inrättning. och annan arbetsgivare med offent-

lig ställning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

' Senaste lydelse l981:373.

3 Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 2 och 4 55 brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap. 2 ä' Arbetstagare som mottagcr. låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, dömes för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat densamma. Ar brottet grovt. dömes till fängelse i högst sex år.

Vad i första stycket sägs om ar- Vad i första stycket sägs om betstagare äger motsvarande till- arbetstagare äger motsvarande lämpning på tillämpning på

' Senaste lydelse 1977: 103.

Prop. 1981/82: 90

Nuvarande lydelse

]. ledamot av styrelse. verk. nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun.

2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning.

3. krigsman eller annan som full- gör lagstadgad tjänsteplikt.

4. den som utan att inneha an- ställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet och

5. den som i annat fall än som avses i 1—4 på grund av förtroen— dcställning såsom syssloman eller eljest fått att för annan sköta rätts- lig eller ekonomisk angelägenhet el- ler öva tillsyn å skötseln av sådan angelägenhet.

Med kom/nun likställes annan allmän inrättning som avses i I kap. lä 2 eller 3 lagen (I976:6()0) om offentlig anställning.

Föreslagen lydelse

l. ledamot av styrelse. verk. nämnd. kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun. lamlstingskommun. kommunalförbund. kyrklig samfäl- lighet. allmän försäkringskassa el- ler till någon sådan arbetsgivare som avses i I kap. I 55 3 lagen (I976:600)' om offentlig anställ- ning.

2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning.

3. krigsman eller annan som full- gör lagstadgad tjänsteplikt.

4. den som utan att inneha an- ställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet och

5. den som i annat fall än som avses i l—4 på grund av förtroen- deställning såsom syssloman eller eljest fått att för annan sköta rätts- lig eller ekonomisk angelägenhet el- ler öva tillsyn å skötseln av sådan angelägenhet.

453

Den som har valts till statligt el- ler kommunalt uppdrag med vilket följer myndighetsutövning må av rätten skiljas från uppdraget, om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller där- över och han genom brottet har vi- sat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget.

Skiljes uppdragstagare från upp- draget enligt första stycket, skall hänsyn tagas därtill vid bestäm- mande av straff för brottet.

Med kommun likställes annan allmän inrättning som avses i I kap. lä 2 eller 3 lagen (l976.'600) om offentlig anställning.

Den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en kommun med vilket följer myndig- hetsutövning får av rätten skiljas från uppdraget. om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och han genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget.

Skiljs uppdragstagare från upp- draget enligt första stycket. skall hänsyn tas därtill vid bestämmande av straff för brottet.

Med uppdrag hos staten eller hos kommun likställs uppdrag hos and- ra sådana arbetsgivare som avses i 2 9' andra stycket I.

Denna lag träderi kraft den 1 april 1982.

3 Senaste lydelse 1976: 601.

Prop. 1981/82: 90 4 Förslag till

Lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)

Härigenom föreskrivs att i 9 kap. 20.5 sekretesslagen (1980: 100)' orden "lagen (1974: 12) om anställningsskydd" skall bytas ut mot "lagen (1982: 000) om anställningsskydd”.

Denna lag träderi kraft den 1 april 1982.

' Lagen omtryckt 1980: 880.

5 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1966: 413) om vapenfri tjänst

Härigenom föreskrivs att 195 lagen (19661413) om vapenfri tjänst skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 å'

Befogenhet att meddela vapenfri tjänstepliktig tillrättavisning till- kommer hos staten eller hos kom- mun anställd civilförsvars-, brand- eller arbetschefi fråga om under- ställd personal. Med kommun lik- ställes annan allmän inrättning som avses i 1 kap. 1 52 eller 3 lagen (1976: 600) om offentlig anställning.

Befogenhet att meddela vapenfri tjänstepliktig tillrättavisning till— kommer hos staten eller hos kom- mun anställd civilförsvars-. brand- eller arbetschefi fråga om under- ställd personal. Med kommuner lik- ställs landstingskommuner. kom- munalförbund, församlingar. kyrk- liga samfälligheter. allmänna f'ör- säkringskassor och sådana arbets- givare som avsesi 1 kap. lå3 lagen (1976: 600) om offentlig anställning.

Innan någon meddelar tillrättavisning. skall han vid förhör med den felande lämna denne tillfälle att förklara sig.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

' Senaste lydelse 19761604.

Prop. 1981/82: 90

6 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1975: 689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Härigenom föreskrivs att l 5 lagen (1975: 689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15'

Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgö- rande staten eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av förvaltningsmyndighet som rege- ringen bestämmer föreskriven prövning. Med kommun likställes annan allmän inrättning som avses i 1 kap. låZ eller 3 lagen (1976: 600) om offentlig anställning.

Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgö- rande staten eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av förvaltningsmyndighet som rege- ringen bestämmer föreskriven prövning. Med kommuner likställs landstingskommuner. kommunal- förbund. församlingar, kyrkliga samfälligheter. allmänna försak- ringskassor och sådana arbets git-'a- re som avses i 1 kap. lä 3 lagen (1976: 600) om offentlig anställning.

Denna lag träderi kraft den 1 april 1982.

' Senaste lydelse 1976: 609.

7 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 135 lagen (1962: 381) om allmän för- säkring' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap. 13 &:

Direktören och de andra tjänstemän. beträffande vilka regeringen före- skriver det. tillsätts och entledigas av riksförsäkringsverket. Övriga tjäns- temän tillsätts och entledigas av kassan.

Riksförsäkringsverket skall vid tillsättande och entledigande av tjänste- män hos kassan inhämta yttrande från kassans styrelse.

' Lagen omtryckt 1977: 630. 3 Senaste lydelse 1981: 326.

Prop. 1981/82: 90 . 30 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För de tjänstemän, för vilka re- Tjänstemämzens anställnings- geringen föreskriver det. skall an- och arbetsvillkor skall fastställas ställnings- och arbetsvillkor fast- under medverkan av regeringen el- ställas under medverkan av rege- ler den myndighet som regeringen ringen eller den myndighet som re- bestämmer. geringen bestämmer.

I den utsträckning regeringen föreskriver det får försäkringskassan inrät- ta nya tjänster endast efter medgivande av riksförsäkringsverket.

Denna lag träderi kraft den 1 april 1982.

Prop. 1981/82: 90 31

Utdrag LAGRÄDET PROTOKOLL

vid sammanträde. 1981-12-17

Närvarande: f.d. justitierådet Petrén. regeringsrådet Delin. justitierådet Bengtsson.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssam- manträde den 19 november 1981 har regeringen på hemställan av statsrådet Johansson beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1976: 600) om offentlig anställning.

2. lag om ändring i lagen ( 1965: 576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m..

3. lag om ändring i brottsbalken .

4. lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100).

5. lag om ändring i lagen (1966: 413) om vapenfri tjänst,

6. lag om ändring i lagen (1975: 689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.

7. lag om ändring i lagen (19621381) om allmän försäkring. Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Tommy Lennberg.

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1976: 600) om offentlig anställning

Om lagrådets förslag vid 7 kap. 11 5. 16 kap. 55 och punkt 2 av övergångsbestämmelserna godtas, är däremot svarande jämkningar av ingressen påkallade.

7 kap. 11 å

Förevarande paragraf handlar. liksom 7 kap. 1—8 55. om upphörande av anställningen på arbetsgivarens initiativ. Den hör därför nära samman med vad som behandlas i dessa paragrafer. Med hänsyn härtill är paragrafens placering tveksam. Ett annat skäl för att ifrågasätta lämpligheten i para- grafföljden är den oklarhet som med den föreslagna lagtexten får anses föreligga i fråga om formkravet beträffande besked som arbetstagaren lämnar om avbrytande av provanställning. Kravet på skriftlighet. som enligt remissprotokollet (2.1) skulle följa av 7 kap. 9 &, är nämligen svårt

Prop. 1981/82: 90 32

att utläsa av lagtexten: man kan inte av den där intagna regeln om begäran om entledigande utan vidare sluta sig till att skriftlighetskravet gäller även besked av det angivna slaget. helst som enligt den föreslagna lagen om anställningsskydd något formkrav inte föreskrivs beträffande beskedet Ufr 6 5). Om däremot provanställning redan tidigare omtalats i lagtexten. skulle den avsedda innebörden av 7 kap. 9 så framgå tydligare. Av sådana skäl förordas. att 7 kap. 11 & antingen i stället får utgöra en ny 8 aå i samma kapitel eller tas in som 9 så i kapitlet. varvid nuvarande 9 och 10 5.5 i stället får nr 10 och 11.

8 kap. 3 5

Första stycket i denna paragraf innebär att möjlighet till talan om ogil- tighetsförklaring skall föreligga i även andra situationer än dem då så är fallet enligt den föreslagna lagen om anställningsskydd. Genom bestäm- melsen i andra stycket första meningen ges genom hänvisning regler om vad som är att iaktta vid tvist om giltighet av uppsägning som avses i första stycket. Vill man tillåta avvikelse genom kollektivavtal från dessa regler. är en särskild föreskrift därom nödvändig. Med hänsyn härtill bör den i andra stycket andra meningen upptagna föreskriften i ämnet vilken i förslaget är utformad närmast som en erinran om regeln i 2 5 andra stycket nämnda lagförslag i stället lämpligen ges följande lydelse: "[ fråga om avvikelse i kollektivavtal från vad som sägs i 40 5 första och tredje styck- ena lagen om anställningsskydd tillämpas 2 & andra stycket samma lag."

15 kap. l &

Om 7 kap. 9— 11 5.5 omnumreras på sätt som anges vid 7 kap. 11 %. måste hänvisningen i första stycket av förevarande paragraf till lagrummen i 7 kap. ändras i enlighet därmed.

16 kap. 5

Enligt andra stycket i förevarande paragraf. som i remissen ej föreslås ändrad, skall talan som avses i 4 kap. 7 s första stycket nämligen talan att förordnande. som tidsbegränsats i strid mot 4 lå första stycket lagen om anställningsskydd eller giltigt kollektivavtal, skall förklaras gälla utan tids- begränsning väckas senast två månader efter förordnandetidens utgång. Underlåter arbetstagaren att väcka talan inom denna tid. är enligt 6 & hans rätt till talan förlorad. Att beakta är emellertid att de nu återgivna reglerna endast delvis anger på vilket sätt arbetstagarens talerätt kan preskriberas. Lagen om anställningsskydd är ju i den män inte förevarande lag ut- tryckligen undantar den eller meddelar särregler tillämplig. Sålunda gäller. såsom också i korthet anges av föredragande statsrådet. regeln i

Prop. 1981/82: 90 . ' 33

40 å andra stycket förslaget till den nya lagen om anställningsskydd att arbetstagaren skall senast en månad efter anställningstidens utgång under- rätta arbetsgivaren om sin avsikt att yrka att förordnandet skall gälla tills vidare. Underlåtenhet att lämna underrättelse inom angiven tid medför enligt 42 & samma förslag" förlust av talerätten. Ytterligare må nämnas att i 40 ? tredje stycket förslaget till lag om anställningsskydd finns en regel att. om under underrättelsetiden påkallats förhandling enligt medbestämman- delagen eller kollektivavtal. tiden för väckande av talan går ut först två veckor efter det förhandlingen avslutades. Denna regel gäller däremot ej inom området för förevarande lag: den har satts åt sidan genom den inledningsvis återgivna bestämmelsen att talan skall väckas inom två må- nader efter förordnandetidens utgång.

Den tillämpade lagtekniken medför att det ej är alldeles enkelt att av lagtexten utläsa vad som sålunda avses skola gälla. Med ett bibehållande av tekniken synes det dock möjligt att genom ett tillägg till förevarande stycket göra reglerna något lättillgängligare. Säger man uttryckligen. att preskriptionstiden två månader gäller även i det fall, att förhandling som påkallats under underrättelsetiden fortfarande pågår. blir indirekt sagt att reglerna om underrättelseskyldighet är tillämpliga och ingen tvekan kan råda om när tiden för väckande av talan går ut i förhandlingssituationen. Det ifrågasätts därför om icke till andra stycket bör fogas en "ny andra mening av förslagsvis följande lydelse: "Vad nu sagts gäller även om förhandling, som påkallats inom den i 40 å andra stycket lagen (1982: 000) om anställningsskydd föreskrivna underrättelsetiden. inte har avslutats."

Sista stycket i förevarande paragraf är formulerat närmast som en erin- ran att 2 % andra stycket förslaget till lagen om anställningsskydd gäller i den aktuella situationen. Eftersom regeln i LOA även här (jfr vad som ovan sagts om 8 kap. 3 5) innebär en utvidgning av möjligheten till avvikel- se frän lagregleringen genom kollektivavtal. bör regeln lämpligen i stället formuleras så: ”I fråga om avvikelse i kollektivavtal från vad som sägs i 41 5 lagen om anställningsskydd tillämpas 2 5 andra stycket samma lag."

Övergångsbestämmelserna

Punkt 2 avser enligt remissprotokollet (2.7) att möjliggöra för regeringen att framdeles meddela föreskrifter som avviker från den föreslagna lagen om anställningsskydd. En regel med sådan innebörd hör inte hemma i övergångsbestämmelserna till LOA. Om den skall tas in i LOA bör den placeras i själva lagen. lämpligen i dess 2 kap. som en ny 5 &. varvid lydelsen kan behållas oförändrad.

Ett bifall härtill föranleder omnumrering av följande punkter i över- gångsbestämmelserna.

Prop. 1981/82: 90 34

Med övergångsbestämmelsen under 3 avses att ange. att om varsel eller underrättelse varom stadgas i 14 kap. 7 & lämnats före ikraftträdandet. stadgandet i dess äldre lydelse skall tillämpas i fråga om det fortsatta förfarandet även såvitt det ligger i tiden efter ikraftträdandet. Detta skulle komma till tydligare uttryck om punkten erhåller följande lydelse: "Har varsel eller underrättelse enligt 14 kap. 7 så lämnats före ikraftträdandet. tillämpas även därefter stadgandet i dess äldre lydelse."

Förslagen till Lag om ändring i brottsbalken , Lag om ändring i lagen (1966: 413) om vapenfri tjänst, Lag om ändring i lagen (l975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Enligt lagförslagen skall i olika lagrum uttrycket ”annan allmän inrätt- . ning som avses i 1 kap. l ä 2 eller 3" LOA ersättas med en uppräkning av ' offentliga rättssubjekt likställda med kommun. aVSIutad med orden "så- dana arbetsgivare som avses i 1 kap. 1 ss LOA eller motsvarande uttryck. I den föreslagna lydelsen av 1 kap. l ä 3 LOA talas om "andra arbetsgivare. om anställningen är statligt reglerad”. Formuleringen är naturlig i sistnämnda lagrum som gäller tillämpning av LOA:s regler beträf- fande vissa arbetstagare. I de nu berörda tre lagförslagen är däremot avsikten att definiera arbetsgivare av viss kategori, och hänvisningen till LOA:s bestämmelse ger då inte klart besked om situationen när vissa. men inte alla. anställda hos ett rättssubjekt innehar statligt reglerade anställ- ningar. Syftet lär vara. att så snart statlig reglering förekommer av någon anställning hos arbetsgivaren. denne skall jämställas med kommun. Tolk- ningen ärinte självklar och det synes tveksamt om sakliga skäl finns att dra gränsen på samma sätt när det gäller tillämpningen av de tre skilda lagför- slag som här diskuteras. Å andra sidan framstår det som en fördel att i alla de berörda fallen hänvisa till samma uttryck i en sådan central lag som LOA. Lagförslagens avfattning bör därför kunna godtas men det synes lämpligt att en översyn av formuleringarna sker samtidigt som man såsom förutskickas i remissen (2.6.3) tar upp frågan om en ändring av 1 5 andra stycket lagen (1965z576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

Övriga lagförslag

Lagförslagen lämnas utan erinran.

Prop. 1981/82: 90 35

Utdrag BUDGE'l'DEPARTEMEN'l'ET PROTOKOLL

vid regeringssammanträdc 1981-12-22

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Wikström. Friggebo. Dahlgren. Åsling. Söder. Johansson. Wirtén. An- dersson. Boo. Petri. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Johansson Proposition om anställningsskyddet i statliga tjänster, m. m.

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande' över förslag till

1. en lag om ändring i lagen (1976: 600) om offentlig anställning (LOA).

2. en lag om ändring i lagen (19651576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m..

3. en lag om ändring i brottsbalken .

4. en lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100).

5. en lag om ändring i lagen ( 1966: 413) om vapenfri tjänst.

6. en lag om ändring i lagen (1975: 689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare,

7. en lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. När det gäller förslaget till ändringar i LOA. kan jag ansluta mig till vad lagrådet uttalar. Jag förordar sålunda nya lydelser av 8 kap. 3 $. 15 kap. 1 s, 16 kap. 5 och 7 ss samt övergångsbestämmelserna. Dessutom bör i enlighet med lagrådets rekommendation 9—11 åå i 7 kap. numreras om. Den föreslagna punkten 2 i övergångsbestämmelserna bör få sin plats i själva lagen. lämpligen som en 6å i 2 kap. Nuvarande 4s i samma kapitel bör därvid betecknas 5.5 och dessutom bör för klarhetens skull en erinran om medbestämmandelagens och anställningsskyddslagens allmänna till- lämplighet föras in i 4 s.

När det gäller de andra lagförslagen. påkallar lagrådets yttrande ingen kommentar från min sida. Ett par justeringar bör dock göras i det under 7 angivna förslaget.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att antaga de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna ändringar.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 19 november 1981.

Prop. 1981/82: 90

Innehåll

Propositionen ................................................ Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... Propositionens lagförslag

[

I'd

kit-Puka)

O

7

Förslag till lag om ändring i lagen (1976: 600) om offentlig anställ- ning .................................................... Förslag till lag om ändring i lagen (1965: 576) om ställföreträdare för kommun vid vissa zwtalsförhandlingar m.m. .............. Förslag till lag om ändring i brottsbalken .................... Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100) ........ Förslag till lag om ändring i lagen (196614131 om vapenfri tjänst Förslag till lag om ändring i lagen (1975: 689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare ............................... Förslag till lag om ändring i lagen (19811326) om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring

Utdrag av regeringsprotokollet den 19 november 1981 med beslut om lagrådsremiss ........................................... l ')

..

3 4

Inledning ................................................ Överväganden ........................................... .l Provanställning ....................................... .! Begynnelscdag för återanställningsrätt .................. .3 Fackligt inflytande .................................... 4 Preskription ......................................... 5 Rättegångskostnad .................................... 6 Formella ändringar m.m. .............................. 2.7 lkraftträdande- och ('.')vergångsbestämmelser ............. Upprättade lagförslag ..................................... Hemställan ..............................................

.)

2 2 2 2 2

5 Beslut .................................................. Bilaga De remitterade lagförslagen ........................... Utdrag av lagrådets protokoll den 17 december 1981 .............. Utdrag av regeringsprotokollet den 22 december 1981 med beslut om proposition ................................................

|.)

11 11

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981