Inaktuell version

Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
SFS 1976 i lydelse enligt SFS 2008:324
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 § sjölagen (1994:1009), 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) eller annat brott, på vilket fängelse kan följa, om provet kan ha betydelse för utredning om brottet.

[S2]Alkoholutandningsprov tas av

 1. en polisman,
 2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, eller
 3. en tjänsteman vid Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses i 20 kap. 4 § sjölagen.

[S3]En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska ta ett alkoholutandningsprov har samma befogenhet som en polisman har enligt 22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon eller ett annat transportmedel.

[S4]Provtagningen ska ske på ett sätt som inte utsätter den på vilken provet tas för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, ska provet tas i täckt fordon eller fartyg eller inomhus i avskilt rum. Lag (2008:324).

2 §  Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första stycket tas på förare av motordrivet fordon samt på förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg. Prov enligt denna paragraf får dock inte tas på förare av motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående.

[S2]Bestämmelserna i 1 § andra stycket 1 och 2 samt tredje och fjärde styckena ska tillämpas vid provtagning enligt denna paragraf. Dessutom gäller att prov får tas endast på eller i nära anslutning till den plats där föraren kontrolleras eller ett polisingripande mot föraren sker. Proven ska tas med instrument som kan användas utan dröjsmål och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration överstiger ett visst gränsvärde. Prov enligt denna paragraf får även tas av en bilinspektör som avses i fordonslagen (2002:574).

[S3]Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och bevis om utförd åtgärd utfärdas. Lag (2008:324).

3 §  Blodprov får tas på den som är skyldig att lämna ett alkoholutandningsprov enligt 2 § även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon

 1. vägrar att medverka till alkoholutandningsprov, eller
 2. inte kan lämna sådant prov på grund av att han eller hon varit inblandad i en trafikolycka. Lag (2008:324).

Ändringar

Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1978:93) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1982:304) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1982:334) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1985:196) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1989:393) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Lag (1993:1465) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:78, Prop. 1993/94:44, Bet. 1993/94:JuU11
  Omfattning
  upph. 3 §; nuvarande 4 § betecknas 3 §; ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-02-01

Lag (2004:522) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2008:324) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:296) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2009/10:238, Prop. 2009/10:76, Bet. 2009/10:CU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1014) om ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

Förarbeten
Rskr. 2009/10:386
Omfattning
ändr. 2 § i 2010:509