Inaktuell version

Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
SFS 1977 i lydelse enligt SFS 2009:6
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Rättelseblad 2009:6 har iakttagits.

Inledning

1 §  I denna förordning ges verkställighetsföreskrifter till

 1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
 2. lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,
 3. lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän.

Arbetsskadeförsäkring vid utbildning

2 §  Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som

 1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller som, utan att få aktivitets­stöd eller utvecklingsersättning, antingen deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
 2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har godkänts av Försäkringskassan eller utredning i samband med sådan prövning eller träning,
 3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för kartläggning av sökandens yrkeskunskaper innan han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspoli­tiskt program och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, eller anvisas jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning och är under 18 år; detta gäller dock inte före en anvisning till stöd till start av näringsverksamhet, eller
 4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Arbetsskadeförsäkringen ska, i den omfattning som anges i 4 §, dessutom gälla den som

 1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande sådan utbildning,
 2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan, särskolans yrkesskola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. Förordning (2009:6).

 • HFD 2019:19:Skada till följd av olyckshändelse som inträffat i samband med intag av mat på arbetsplatsen under ett måltidsuppehåll har ansetts vara en arbetsskada.

3 §  Arbetsskadeförsäkringen gäller ej vid utbildning av den som omfattas av det statliga personskadeskyddet.

4 §  Arbetsskadeförsäkringen gäller i de fall som avses i 2 § andra stycket under moment i utbildningen då eleven utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete. Förordning (1990:206).

 • HFD 2019:19:Skada till följd av olyckshändelse som inträffat i samband med intag av mat på arbetsplatsen under ett måltidsuppehåll har ansetts vara en arbetsskada.

Arbetsskada genom smitta

5 §  Som arbetsskada enligt 2 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring anses

 1. sjukdom som har framkallats genom smitta och som har ådragits i sysselsättning vid laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs,
 2. smittsam sjukdom som anges i bilagan till denna förordning samt resistenta stafylokockinfektioner, erysipeloid, kokoppor, lepra, mul- och klövsjuka, papegojsjuka och andra ornithoser, primär icke varig hjärn- och hjärnhinneinflammation, rots, trichofyti, tularemi, undulantfeber samt Weils sjukdom och andra leptospiroser, om sjukdomen har ådragits
  • i arbete vid sjukvårdsinrättning,
  • i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material. Förordning (2004:493).

6 §  Det statliga personskadeskyddet skall även gälla

 1. hemvärnspersonal,
 2. krigsfrivillig,
 3. medlem i en frivillig försvarsorganisation,
 4. den som genomgår frivillig utbildning eller antagningsprövning vid Försvarsmakten,
 5. praktikant vid Försvarsmakten,
 6. ledamot av en medinflytandeorganisation för totalförsvarspliktiga när denne inte fullgör plikttjänstgöring,
 7. avgående ledamot i en medinflytandeorganisation för totalförsvarspliktiga när denne tjänstgör för inskolning av nya ledamöter. Förordning (1997:1195).

7 §  Bestämmelsen i 12 § första stycket lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd om lägsta sjukpenningunderlag skall även gälla den som genomgår utbildning till officer. Bestämmelsen skall även tillämpas för beräkning av livränteunderlag. Förordning (2002:526).

Anmälan om arbetsskada

8 §  Anmälan hos Försäkringskassan om arbetsskada skall göras om skadan har medfört eller kan antas medföra rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning eller rehabiliteringsersättning från den allmänna försäkringen eller sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

[S2]Anmälan skall även göras om skadan har föranlett eller kan antas föranleda sveda och värk eller lyte eller annat stadigvarande men. Förordning (2004:885).

9 §  Anmälan om arbetsskada ska göras på blankett enligt formulär som Försäkringskassan fastställer efter samråd med Arbetsmiljöverket eller, beträffande arbete på fartyg, med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1209).

10 §  Arbetsgivare eller arbetsföreståndare skall samråda med skyddsombudet om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av denna.

11 §  Om arbetsskada har inträffat utomlands, får skadeanmälan göras hos svensk beskickning eller svenskt konsulat. Beskickningen eller konsulatet skall omedelbart ombesörja undersökning som kan behövas och därefter sända handlingarna i ärendet till Försäkringskassan. Förordning (2004:885).

12 §  Försäkringskassan ska sända en kopia av arbetsskadeanmälan till Arbetsmiljöverket eller, beträffande arbete på fartyg, till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1209).

13 §  Försäkringskassan skall hämta in läkarutlåtande när en arbetsskada har anmälts om det behövs för bedömningen av rätten till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Förordning (2006:670).

14 §  Blanketter som avses i 9 och 13 §§ tillhandahålls av Försäkringskassan och svenska beskickningar och konsulat. Förordning (2004:885).

15 §  Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen kan påkalla polisundersökning om arbetsskada som har inträffat. Förordning (2008:1209).

Anmälan om skada som omfattas av statligt personskadeskydd

16 §  Underrättelse om skada som omfattas av statligt personskadeskydd och som visar sig under skyddstiden ska lämnas

 1. beträffande tjänstgöring i Försvarsmakten enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt:

[S2]till kompanichefen eller motsvarande chef eller befäl,

 1. beträffande mönstring eller annan utredning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller under antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning:

[S3]till den som ansvarar för utredningen,

 1. beträffande tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt i annat fall än under 1:

[S4]till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller myndighet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer,

 1. beträffande räddningstjänst eller övning med kommunal organisation för räddningstjänst:

[S5]till räddningschefen, räddningsledaren eller länsstyrelsen,

 1. beträffande hemvärnstjänstgöring:

[S6]till hemvärnskompanichefen,

 1. beträffande verksamhet som någon som avses i 6 § 2-6 deltar i:

[S7]till kompanichefen eller motsvarande befäl i fråga om verksamhet i Försvarsmakten, och i fråga om övrig verksamhet till Arbetsförmedlingen såvitt avser frivillig försvarsverksamhet och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap såvitt avser medinflytandeverksamhet,

 1. beträffande intagning i anstalt, hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, häkte eller polisarrest:

[S8]till föreståndaren.

[S9]Kompanichef eller motsvarande befäl inom Försvarsmakten ska omedelbart underrätta regementschefen eller motsvarande chef om skada som han blivit underrättad om eller på annat sätt har fått kännedom om. Förordning (2008:1209).

17 §  Chef eller annan som avses i 16 § vilken genom underrättelse eller på annat sätt har fått kännedom om att skada har inträffat är skyldig att omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan. Skada under verksamhet vid Försvarsmakten skall anmälas av regementschefen eller motsvarande chef.

[S2]Vid anmälan enligt första stycket har 8 § motsvarande tillämpning. Förordning (2004:885).

18 §  Skadeanmälan skall göras på blankett enligt formulär som Försäkringskassan fastställer efter samråd med berörda centrala förvaltningsmyndigheter.

[S2]Försäkringskassan skall sända en kopia av skadeanmälan till Kammarkollegiet. Förordning (2004:885).

19 §  Bestämmelserna i 11-14 §§ har motsvarande tillämpning beträffande anmälan om skada som omfattas av statligt personskadeskydd.

Ersättning för läkarutlåtande m.m.

20 §  Utgifter för läkarutlåtande och läkarundersökning för skadereglering samt för resa och kost i samband med undersökningen ersättes med skäligt belopp.

[S2]Ersättningen utgår vid arbetsskada från arbetsskadeförsäkringen och annars av statsmedel.

Statlig arbetsskadeersättning

21 §  Om en arbetsskada har ådragits i utbildning som har anordnats av staten, utgår ersättning av statsmedel. Förordning (1995:902).

22 §  I fråga om skador som avses i 21 § svarar staten för arbetsskadeförsäkringens förvaltningskostnader.

Utbetalning av ersättning

23 §  Begravningshjälp betalas ut till den som enligt lag har att taga vård om den avlidnes egendom. Annan ersättning betalas ut till den förmånsberättigade, om ej annat följer av särskilda föreskrifter.

24 §  Bestämmelser om utbetalning av sjukpenning finns i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan.

[S2]Livränta betalas ut en gång i månaden. Förordning (2004:885).

25 §  Livränta för förfluten tid och annan ersättning än som sägs i 24 § betalas ut så snart det kan ske.

26 §  Uppkommer öretal vid utbetalning av sjukpenning eller livränta jämkas öretalet till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmast högre krontal. Förordning (1986:859).

Omräkning av livränta

27 §  Det tal som den fastställda livräntan skall räknas om med enligt 6 kap. 2 § första stycket första meningen lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall ha fyra decimaler. Förordning (2002:784).

Arbetsgivarinträde

28 §  Bestämmelserna i 6 kap. 3 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring om arbetsgivares rätt att erhålla ersättning med belopp som svarar mot vad han har utgivit tillämpas på arbetsgivare för sjöman.

[S2]Inträde i rätt till begravningshjälp får ske till högst halva beloppet.

Bemyndiganden

29 §  Försäkringskassan bemyndigas att meddela

 1. föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 8 kap. 6 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
 2. ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän, beträffande lagen om statligt personskadeskydd efter samråd med berörda centrala förvaltningsmyndigheter. Förordning (2004:885).

Bilaga

Förteckning över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i förordningen
 • difteri - fläckfeber - gula febern - hepatit A - hepatit B - hepatit C - hepatit D - hepatit E - hepatit non A non B non C non D non E - meningokockinfektion - polio - svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) - tuberkulos - virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica - återfallsfeber - kolera - mjältbrand - paratyfoidfeber - pest - rabies - salmonellainfektion - shigellainfektion - tyfoidfeber Förordning (2004:493).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977.
  Genom förordningen upphäves
  1. kungörelsen (1950:334) med tillämpningsföreskrifter till militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261),
  2. kungörelsen (1954:278) angående tillämpning av lagen om krigsförsäkring för sjömän m.fl.,
  3. kungörelsen (1954:644) med föreskrifter enligt 6 § första stycket c) lagen om yrkesskadeförsäkring,
  4. kungörelsen (1954:715) angående tillämpning av lagen om yrkesskadeförsäkring å vissa elever m.fl.,
  5. kungörelsen (1954:716) angående undantagande av vissa arbetstagare i statens tjänst från försäkringen enligt lagen om yrkesskadeförsäkring,
  6. kungörelsen (1954:800) med föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 14 maj 1954 (nr 249) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,
  7. kungörelsen (1954:801) med föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 14 maj 1954 (nr 250) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å anstalt m.m.,
  8. kungörelsen (1959:4) med föreskrift enligt 5 § andra stycket lagen om yrkesskadeförsäkring,
  9. kungörelsen (1967:922) angående utbetalning av ersättning enligt lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring, m.m.,
  10. kungörelsen (1968:595) angående anmälan om yrkesskada.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet, med undantag av 4 § kungörelsen (1967:922) angående utbetalning av ersättning enligt lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring, m.m. Förordning (2004:1380).

Förordning (1979:1027) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1981:1229) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 16 §

Förordning (1982:367) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 24 §

Förordning (1986:859) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:1112) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 12, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:1487) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:305) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:455) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:767) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1990:188) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:206) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter i 2 och 4 §§ gäller fortfarande beträffande skada som har inträffat före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 29 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:882) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990. De nya föreskrifterna tillämpas dock beträffande skada som har inträffat efter utgången av juni 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-09-01

Förordning (1991:1800) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:28) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1992:1192) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  upph. 27 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:541) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:568) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:428) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 6, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:726) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:902) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om skador som inträffat före den 1 juli 1995.
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:1195) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2000:642) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skadefall som inträffat före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:958) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 9, 12, 15 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2002:243) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:526) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:784) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Den nya föreskriften i 27 § tillämpas första gången vid omräkning av livränta för år 2004.
Omfattning
ändr. 24 §; ny 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:790) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:493) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 5 §; ny bil.
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:885) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 2, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 29 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1380) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:821) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:670) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1548) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som anvisats friåret.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:900) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:116) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 3 december 2007.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-05-01

Förordning (2008:1209) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 9, 12, 15, 16 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:6) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-03-02

Förordning (2009:1177) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ny 24 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1148) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1655) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
upph. 23 §; ändr. 1, 2, 5, 7, 8, 13, 27, 28, 29 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:873) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2017:1173) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01