Förordning (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983:1021 i lydelse enligt SFS 1996:1183
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas lån av statsmedel med viss ränte- och amorteringsfrihet (tilläggslån) för vissa åtgärder i eller i anslutning till hus med utrymmen för bostadsändamål, om kostnaden för åtgärderna överstiger husets ekonomiska bärkraft. Förordning (1993:345).

2 §  Nya tilläggslån lämnas för åtgärder i syfte att avhjälpa byggnads- tekniska brister som medför hälsorisker för de boende i bostadshus som är yngre än 30 år, om åtgärderna ingår i ett ombyggnadsprojekt som pågick den 1 juli 1992 och som genomförs med stöd av tilläggslån som beviljats ur den ram för beslut om tilläggslån som riksdagen medgett för budgetåret 1991/92. Förordning (1993:345).

Förutsättningar för lån

4 §  Tilläggslån lämnas under förutsättning att projektet utförs med stöd av räntebidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder. Förordning (1993:1114).

5 §  Tilläggslån lämnas under förutsättning att

 1. åtgärderna inte är av endast ringa omfattning,
 2. kostnaden för åtgärderna är skälig med hänsyn till arbetenas art och omfattning,
 3. husets kvaliteter tas till vara i skälig omfattning,
 4. åtgärderna inte har påbörjats när låneansökningen prövas.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får tilläggslån lämnas utan hinder av första stycket 4. Boverket kan också medge att åtgärderna får påbörjas innan låneansökningen prövas, om det finns särskilda skäl.

[S3]Omfattas skador eller brister av garanti- eller försäkringsåtagande som berättigar husägaren till ersättning och har ersättningsfrågan inte reglerats slutligt vid tidpunkten för lånebeslutet, lämnas tilläggslån endast om låntagaren förbinder sig att återbetala lånet helt eller delvis när ersättning betalas ut. Förordning (1993:1114).

5 a § har upphävts genom förordning (1993:345).
Lånets storlek
6 § har upphävts genom förordning (1993:345).

7 §  Tilläggslån skall motsvara den godkända kostnaden för åtgärden, till den del kostnaden inte kan bäras av huset i ombyggt skick. Tilläggslån lämnas dock inte för kostnader som överstiger 75 procent av summan av de belopp som beräknas enligt 4-11 och 13 §§ förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder. Förordning (1993:345).

7 a § har upphävts genom förordning (1993:345).

Säkerhet för lånet

8 §  Tilläggslån till kommuner, landstingskommuner, samfällighetsföreningar eller sådana församlingar eller kyrkliga samfälligheter som avses i försam- lingslagen (1988:180) lämnas utan säkerhet. För tilläggslån till andra låntagare skall säkerhet ställas i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten eller borgen som för egen skuld av kommunen eller landstings- kommunen.

[S2]Om panträtt i fastigheten eller tomträtten upplåts till säkerhet för tilläggslånet, skall pantbrevet täcka det beviljade lånebeloppet och i förmånsrättshänseende vara beläget närmast efter 100 procent av fastighetens beräknade värde i färdigt skick.

[S3]Har panträtt i fastigheten eller tomträtten upplåtits till säkerhet för annan skuld och har pantbrevet bättre förmånsrätt än som följer med pantbrev enligt andra stycket, skall låntagaren som ytterligare säkerhet för tilläggslånet pantsätta samma pantbrev i andra hand.

[S4]Vad som föreskrivs i tredje stycket gäller inte pantbrev för vilka fastigheten eller tomträtten svarar i andra hand. Förordning (1991:1930).

Lånetid

9 §  För tilläggslån skall fastställas en lånetid. Den skall bestämmas med hänsyn till husets återstående användningstid och den tid som de med stöd av lånet vidtagna åtgärderna kan nyttiggöras.

[S2]Boverket får meddela närmare föreskrifter om beräkning av lånetider i olika fall. Förordning (1991:1930).

Ränte- och amorteringsfrihet m.m.

10 §  Tilläggslån är räntefritt och stående.

[S2]Boverket skall dock ompröva förutsättningarna för ränte- och amorterings- friheten sedan fem år förflutit från halvårsskiftet närmast efter lånets utbetalning och därefter vart femte år. Fortsatt ränte- och amorterings- frihet får medges endast för sådan del av tilläggslånet som överstiger det vid omprövningstillfället beräknade värdet av fastigheten eller huset. Förordning (1993:1114).

11 §  Överlåts fastigheten eller huset under den tid då tilläggslånet eller en del av detta är ränte- och amorteringsfritt och uppgår köpeskillingen till ett belopp som är högre än det vid senaste prövningstillfället beräknade värdet av fastigheten eller huset, skall ränte- och amorterings- friheten upphöra för en så stor del av det ränte- och amorteringsfria lånet som motsvarar skillnaden mellan köpeskillingen och det vid senaste prövningstillfället beräknade värdet av fastigheten eller huset.

12 §  Upptar låntagaren sedan tilläggslånet har betalats ut nya lån mot säkerhet i fastigheten eller tomträtten och har pantbrevet förmånsrätt efter pantbrevet för tilläggslånet, skall ränte- och amorteringsfriheten för tilläggslånet upphöra. Förordning (1991:1930).

Ränta och amortering

13 §  Sådana lån eller lånedelar för vilka ränte- och amorteringsfriheten upphör på grund av 10-12 §§ skall löpa med ränta och amorteras från den dag som Boverket bestämmer. Bestämmelser om betalning av ränta och amortering på lånen finns i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. Förordning (1995:1671).

14 § har upphävts genom förordning (1995:1671).
15 § har upphävts genom förordning (1995:1671).
16 § har upphävts genom förordning (1995:1671).

Eftergift av lån

17 §  Av lånebelopp som enligt 13 § skall löpa med ränta efterges så stor del som motsvarar summan av de enligt 14 § beräknade amorteringarna under den tid då lånebeloppet har varit ränte- och amorteringsfritt. Detsamma gäller i fråga om ränte- och amorteringsfria lånebelopp som sägs upp till betalning med tillämpning av 19 § eller 20 § andra stycket.

18 §  Lånebelopp som vid lånetidens slut alltjämt är räntefritt och stående skall efterges.

[S2]Lånebelopp som är räntefritt och stående får också efterges helt eller delvis, om fastigheten eller huset under lånetiden överlåts genom köp eller byte. Som villkor för en sådan eftergift gäller att låntagaren lämnar ett värderingsintyg på fastigheten eller huset som kan godtas. Eftergiften får avse det lånebelopp som inte täcks av den överenskomna köpeskillingen. Om köpeskillingen är uppen- bart lägre än marknadspriset för liknande fastigheter eller hus, får dock eftergiften inte avse ett större lånebelopp än det som överstiger det beräknade värdet av fastigheten eller huset enligt värderingsintyget.

[S3]Lånebelopp som är räntefritt och stående får även i andra fall än som avses i andra stycket efterges före lånetidens slut, om det är uppenbart att beloppet kommer att vara ränte- och amorteringsfritt under hela den återstående låne- tiden. Förordning (1985:1120).

Uppsägning och övertagande av lån

19 §  Tilläggslån kan sägas upp till betalning helt eller delvis, om

 1. lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosätts,
 2. huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde,
 3. huset används för annat ändamål än som förutsattes när lånet beviljades, eller
 4. betryggande brandförsäkring inte finns. Förordning (1995:1671).

20 §  Om fastigheten eller huset övergår till ny ägare och denne vill överta tilläggslånet, skall han ansöka om detta inom tre månader från den dag då fastigheten eller huset övergick till honom.

[S2]Om medgivande att överta lån inte söks eller lämnas, skall lånet sägas upp till betalning.

[S3]Bestämmelser om ändrade villkor för tilläggslån i vissa fall när fastigheten eller huset övergår till ny ägare finns i 11 §. Förordning (1995:1671).

Förfarandet i låneärenden

21 §  Frågor om lån prövas av Boverket. För räntebärande lån eller lånedelar finns bestämmelser i lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m. Förordning (1996:1183).

23 §  I beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

Utbetalning av lån

24 §  Tilläggslån betalas ut sedan de åtgärder som avses med lånet har avslutats. Den som har beviljats tilläggslån skall senast den dag Boverket bestämmer hos Boverket ansöka om utbetalning av lånet. Till ansökan skall fogas skuldförbindelse, intecknings- eller borgenshandlingar samt de övriga handlingar som Boverket bestämmer.

[S2]Om låntagaren begär det får tilläggslån betalas ut helt eller delvis i förskott. Bestämmelserna i 8 och 10--12 §§ gäller även i fråga om förskott. Lånet skall därvid anses som utbetalt då förskottet betalas ut. Förordning (1993:1114).

Låneförvaltning

27 § har upphävts genom förordning (1991:1930).

Övriga bestämmelser

28 §  Föreskrifter för tillämpningen av 7, 10, 21--24 och 25 § denna förordning meddelas av Boverket. Förordning (1993:1114).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

Förordning (1985:353) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 24, 25, 28 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:1120) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:48
  Omfattning
  ändr. 2, 18 §§
  Ikraftträder
  1986-02-04

Förordning (1986:719) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 8, 13 §§
  Ikraftträder
  1986-11-15

Förordning (1986:1405) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:48
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:257) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 2 §; nya 5 a, 7 a §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:305) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Bestämmelserna i 2 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om ansökan har kommit in till kommunen före ikraftträdandet och sökanden innan ansökningen prövas begär att äldre bestämmelser tillämpas.
  Bestämmelserna i 20 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om fastigheten eller huset har förvärvats före ikraftträdandet.
  Räntesatsen enligt 13 § skall till och med den 31 december 1988 vara 11,60 procent.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:40
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 13, 15, 20, 24-26, 28, 29 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1194) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 7 a §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:585) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Omfattning
  ändr. 25, 27 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:791) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m

  Omfattning
  ändr. 5 a, 29 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:476) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 2, 5 a §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1930) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka beslut om tilläggslån har meddelats före ikraftträdandet.
  Äldre bestämmelser får dessutom tillämpas vid beslut om lån efter ikraftträ- dandet, om ansökan om tilläggslån har kommit in till kommunens förmedlings- organ före ikraftträdandet och lånesökanden begär att äldre bestämmelser skall tillämpas. Den nya bestämmelsen i 29 § andra stycket gäller dock i sådana fall.
  Omfattning
  upph. 27 §; ändr. 2, 3, 4, 5 a, 6, 7, 7 a, 8, 9, 12, 15, 28, 29 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:416) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 5 a, 7, 7 a §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:345) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Bestämmelserna i 2 § i sin nya lydelse tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden om tilläggs- lån, om ärendena inte avgjorts före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser i 3, 22 och 25 §§ tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om lån har kommit in till kommunen före den 1 juli 1993. Förordning (1993:1078).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:BoU16
  Omfattning
  upph. 5 a, 6, 7 a §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 7, 22, 25, 26 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1078) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1993:345
  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1993:1114) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraft- trädandet.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:1671) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

  Omfattning
  upph. 14, 15, 16 §§; ändr. 13, 19, 20, 21, 29 §§
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:1183) om ändring i förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande vid beslut i sådana frågor som rör tidigare lämnade lån som har väckts hos Venantius Aktiebolag före den 1 januari 1997.
Förarbeten
Rskr. 1996/97:61, Prop. 1996/97:37, Bet. 1996/97:BoU3
Omfattning
ändr. 21, 29 §§
Ikraftträder
1997-01-01