Upphävd författning

Lag (1987:621) om införande av ny banklagstiftning

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987:621
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Lag (1955:416) om sparbanker
Lag (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker
Lag (1955:183) om bankrörelse
Lag (1955:184) angående införande av nya lagen om bankrörelse
Lag (1956:216) om jordbrukskasserörelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Gemensamma bestämmelser

1 §  Bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619), föreningsbankslagen (1987:620) och denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Bestämmelserna i 2 kap. 11 § bankrörelselagen träder dock i kraft den januari 1988.1

2 §  Genom bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen (1987:620) upphävs, med de begränsningar som följer av denna lag,

  1. lagen (1955:183) om bankrörelse,
  2. lagen (1955:184) angående införande av nya lagen om bankrörelse,
  3. lagen (1955:416) om sparbanker,
  4. lagen (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker,
  5. lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

3 §  Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619), föreningsbankslagen (1987:620) eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 §  För banker som registrerats före den 1 juli 1987 gäller bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen (1987:620) med de undantag som anges i det följande.

5 §  Om en sammanslutning eller annan juridisk person som avses i 1 kap. 5 § andra stycket bankrörelselagen (1987:617) vid lagens ikraftträdande använder ordet bank i sin firma, får den fortsätta därmed utan tillstånd av bankinspektionen.

[S2]Av övergångsbestämmelse till lagen (1987:625) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar framgår att understödsförening får använda ordet bank i sin firma, om föreningen vid utgången av juni 1987 använde ordet bank i firman.

6 §  Har en bank före den 1 juli 1987 förvärvat egendom under sådana förhållanden som anges i 2 kap. 8 § bankrörelselagen (1987:617), krävs inte bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav under år 1987, även om en tid av tre år eller mera har förflutit från förvärvet.

7 §  Har en bank före den 1 juli 1987 beviljat kredit till någon som avses i 2 kap. 17 § första stycket bankrörelselagen (1987:617), skall styrelsen inom den tid och i den utsträckning regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen föreskriver föra in uppgifter om krediterna i den förteckning som avses i fjärde stycket samma paragraf. Motsvarande skyldighet gäller sådana uppgifter som avses i femte stycket samma paragraf och i 2 kap. 18 § bankrörelselagen.

8 §  Medel som en förmyndare eller god man förvaltar enligt föräldrabalken och som sedan den 1 januari 1941 står inne på räkning hos en bank utan villkor att de får tas ut endast med överförmyndarens tillstånd skall anses insatta med förbehåll enligt 15 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken att de får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Detsamma gäller medel som därefter satts eller sätts in på räkningen och ränta som därefter lagts eller läggs till kapitalet.

9 §  Bestämmelsen i 3 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617) om antalet revisorer skall, såvitt avser banker som registrerats före lagens ikraftträdande, tillämpas från och med den första ordinarie stämma som hålls efter lagens ikraftträdande. Till dess skall i stället motsvarande äldre bestämmelser tillämpas.

10 §  Den som har utsetts till revisor eller revisorssuppleant före den 1 juli 1987 får utan hinder av 3 kap. 5 § bankrörelselagen (1987:617) utöva sitt uppdrag under den tid för vilken han är vald.

11 §  Bestämmelsen i 3 kap. 4 § bankrörelselagen (1987:617) att minst en av de revisorer som stämman utser i en */k/ sparbank */-k/ skall vara auktoriserad revisor och i en */k/ lokal föreningsbank */-k/ auktoriserad eller godkänd revisor skall gälla från och med den ordinarie stämman år 1988 eller den senare tidpunkt som bankinspektionen i varje särskilt fall medger.

12 §  I banker som registrerats före lagens ikraftträdande får årsredovisning för räkenskapsåret 1987 ske enligt äldre bestämmelser. Därvid behöver koncernredovisning inte avges. I koncernredovisning för år 1988 och tidigare räkenskapsår behöver koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för föregående räkenskapsår inte tas med, om sådan redovisning inte har avgetts för det räkenskapsåret.

[S2]Vinstutdelning och annan användning av ett */k/ bankaktiebolags */-k/ och en */k/ föreningsbanks */-k/ egendom som avser ett räkenskapsår, för vilket äldre bestämmelser om årsredovisning har tillämpats med stöd av första stycket, skall ske enligt lagen (1955:183) om bankrörelse respektive lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

13 §  Bestämmelserna i 4 kap.12--14 §§bankrörelselagen (1987:617) om delårsrapport behöver inte tillämpas under det räkenskapsår som pågår vid lagens ikraftträdande.

14 §  Den som har utsetts till styrelseledamot i en */k/ sparbank */-k/ eller en */k/ föreningsbank */-k/ före den 1 juli 1987 får utan hinder av 3 kap. 3 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) respektive 6 kap. 3 § tredje stycket föreningsbankslagen (1987:620) utöva sitt uppdrag under den tid för vilken han är vald. Motsvarande gäller för suppleant.

15 §  Den som vid lagens ikraftträdande innehar sådant uppdrag i företag som strider mot 3 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 8 § föreningsbankslagen (1987:620) får utöva uppdraget till företagets nästa ordinarie bolagsstämma eller motsvarande.

16 §  Registrering och verkställande av stämmobeslut, som fattats före den 1 juli 1987, samt talan mot sådant beslut sker enligt lagen (1955:183) om bankrörelse, lagen (1955:416) om sparbanker respektive lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

17 §  En styrelseledamot som har tillträtt sitt uppdrag före den 1 juli 1987 skall snarast efter denna tidpunkt anmäla sitt aktieinnehav enligt 7 kap. 5 § bankaktiebolagslagen (1987:618), 3 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619) respektive 6 kap. 5 § föreningsbankslagen (1987:620).

18 §  Utan hinder av 8 kap. 2 § bankaktiebolagslagen (1987:618) och 7 kap. 2 § föreningsbankslagen (1987:620) gäller fullmakter, som har utfärdats före den 1 juli 1987, vid stämma som hålls under år 1987. En sådan fullmakt gäller dock inte för stämma, som börjar senare än fem år efter fullmaktens utfärdande.

19 §  Likvidation skall genomföras enligt lagen (1955:183) om bankrörelse, lagen (1955:416) om sparbanker eller lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen, om likvidatorerna har utsetts före den 1 juli 1987.

20 §  Fusion mellan */k/ sparbanker */-k/ eller mellan */k/ föreningsbanker */-k/ skall genomföras enligt lagen (1955:416) om sparbanker respektive lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen, om avtal om fusion har godkänts före den 1 juli 1987.

21 §  Om en banks stadgar efter utgången av juni 1987 strider mot bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller föreningsbankslagen (1987:620), skall styrelsen så snart det kan ske, dock senast före utgången av juni 1988, lägga fram förslag till stämman om den ändring som behövs.

22 §  Vad som i 8 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617), 10 kap. 20 § bankaktiebolagslagen (1987:618), 6 kap. 19 § sparbankslagen (1987:619) och 9 kap. 20 § föreningsbankslagen (1987:620) sägs om tingsrätten skall intill utgången av år 1987 avse konkursdomaren. I fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före den 1 januari 1988, skall den i 5 kap. 8 § bankrörelselagen angivna tiden räknas från första borgenärssammanträdet. I sådan konkurs skall vid tillämpning av bestämmelserna i 7 kap. 13 § bankrörelselagen vad som sägs om konkurslagen (1987:672) och 7 kap. 5 § konkurslagen avse konkurslagen (1921:225) och 80 § sistnämnda lag.

Bankaktiebolag

23 §  Utan hinder av 1 kap. 5 § bankrörelselagen (1987:617) får aktiebolag som före den 1 januari 1912 erhållit en av Kungl. Maj: t stadfäst bolagsordning, enligt vilken ordet bank ingår i firman, alltjämt använda ordet bank i sin firma.

24 §  De stadfästelser av bolagsordningar och oktrojer som gäller vid bankaktiebolagslagens (1987:618) ikraftträdande skall gälla som om de meddelats med stöd av den lagen.

25 §  Om bolagsordningen innehåller en sådan bestämmelse om rätt till teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 8 § 1 mom.tredje stycket andra meningen lagen (1955:183) om bankrörelse, skall bestämmelsen anses gälla även för aktier som ges ut utöver tidigare föreskrivet maximikapital.

26 §  Svenskt bolag eller svensk förening, som är kontrollsubjekt enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag och som vid utgången av år 1955 ägde aktier i ett bankaktiebolag, får utan hinder av 3 kap. 3 § bankaktiebolagslagen (1987:618) förvärva ytterligare aktier i bolaget med stöd av den företrädesrätt till teckning eller erhållande av nya aktier som vid samma tidpunkt var förenad med förstnämnda aktier.

27 §  Den som innehar ett aktiebrev på vilket bankaktiebolaget har antecknat att han är införd i aktieboken som ägare är, även om införandet skett före den 1 juli 1987, likställd med den som enligt 13 § andra stycket lagen (1936:81) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande, om ett förvärv från honom sker efter denna tidpunkt.

28 §  Har styrelsen före den 1 juli 1987 beslutat om nyemission, skall nyemissionen ske enligt lagen (1955:183) om bankrörelse.

29 §  Bestämmelserna i 4 kap. 18 § bankaktiebolagslagen (1987:618) skall tillämpas även på fondaktier, som getts ut före den 1 juli 1987. I bankaktiebolag som inte är avstämningsbolag får anmaning ske tidigast efter utgången av juli 1988.

30 §  Om det före den 1 juli 1987 har vidtagits åtgärder för att sätta ned aktiekapitalet enligt 45 § lagen (1955:183) om bankrörelse, får nedsättningen verkställas och registreras enligt nämnda lag.

31 §  Om ett bankaktiebolags dotterföretag före den 1 juli 1987 har förvärvat aktier i moderbolaget, skall dotterföretaget avyttra aktierna så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum utan förlust för företaget. Har aktierna inte avyttrats före den 1 januari 1990 krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

32 §  Innehåller bolagsordningen en bestämmelse om föranmälan om deltagande i bolagsstämma som avviker från 8 kap. 1 § tredje stycket bankaktiebolagslagen (1987:618), får bestämmelsen tillämpas vid bolagsstämma som hålls före den 1 juli 1988.

33 §  Bestämmelserna i 10 kap. 14 § tredje stycket bankaktiebolagslagen (1987:618) gäller även medel som innehållits i likvidation där likvidatorerna har utsetts före utgången av år 1955. Den där angivna tidsfristen på fem år räknas i ett sådant fall från den 1 juli 1987.

34 §  Har bolagsstämman enligt 1 § lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering före den 1 juli 1987 beslutat att nämnda lag skall tillämpas på bankaktiebolaget, skall bolaget anses vara avstämningsbolag enligt bestämmelserna i bankaktiebolagslagen (1987:618). Om förbehåll som avses i 3 kap. 8 § sistnämnda lag inte tagits in i bolagsordningen, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag om det för bolagsstämman.

35 §  Ingår ett bankaktiebolag vid lagens ikraftträdande som dotterbolag i en koncern där moderbolaget inte är bankbolag och ansöker moderbolaget före utgången av augusti 1987 om undantag enligt 1 kap. 4 § andra stycket bankaktiebolagslagen (1987:618), får bankaktiebolaget utan hinder av 1 kap. 4 § första stycket samma lag fortsätta sin verksamhet till dess regeringen prövat frågan om undantag.

Sparbanker

36 §  De stadfästelser av reglementen som gäller vid sparbankslagens (1987:619) ikraftträdande skall gälla som om de meddelats enligt sparbankslagen. En sparbank med sådant reglemente skall anses ha oktroj enligt samma lag.

37 §  I fråga om medel, som finns på en gift kvinnas konto hos en sparbank, skall 26 § lagen den 29 juli 1892 angående sparbanker i paragrafens ursprungliga lydelse fortfarande gälla, om äldre giftermålsbalken är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden.

38 §  Om styrelsen inte har utsett verkställande direktör före den 1 juli 1987, skall det ske snarast möjligt efter första ordinarie sparbanksstämman efter denna tidpunkt, om inte bankinspektionen har medgett att sparbanken inte utser verkställande direktör.

Föreningsbanker

39 §  Endast föreningsbank och riksorganisation för föreningsbanker får i sin firma eller i övrigt vid beteckning av sin verksamhet använda orden jordbrukskassa eller jordbrukskreditkassa eller beteckningen centralkassa för jordbrukskredit.

[S2]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i första stycket döms till böter.

40 §  De stadfästelser av stadgar för jordbrukskassor och centralkassor för jordbrukskredit som gäller vid föreningsbankslagens (1987:620) ikraftträdande skall gälla som om de meddelats för lokala respektive centrala föreningsbanker enligt den lagen. Av regeringen godkända centralkassor skall anses ha oktroj enligt samma lag.

Ändringar

Lag (1987:621) om införande av ny banklagstiftning

Förarbeten
Prop. 1986/87:12
Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 2004:298

Omfattning
upph.